VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06"

Transkript

1 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.: 46/06 Saksnr.: 47/06 Saksnr.: 48/06 Saksnr: 49/06 Praktisk informasjon Sverre Mollatt Fredag 22.sept. kl Kjelle, Tønsberg Protokoll fra forrige møte. Orientering fra daglig leder (muntlig) Revisjonsforespørsel for VIV IKS Oppfølging av kontrollrapport (orientering på møtet) Garderobeanlegg Seierstad Regnskapsprinsipper Form på budsjettdokument Nøkkeltall og styringsinformasjon (orientering i møtet) investeringer i Eikeren prosjektet Kompetansevurdering Instruks for daglig leder (DL) Instruks for styret Retningslinjer for VIVs bilpark Forvaltning av låneporteføljen i VIV IKS Lunsj serveres Alle saker er åpne så sant ikke annet er oppgitt.

2 Protokoll fra styremøte 6/06 Dato: Sted: Arkiv: Tilstede: Forfall: Representantskapet Administrasjonen Andre: Fredag Kjelle, Tønsberg Gisle Dahn, Heidi Ørnlo, Anne Mitsem Borgersen, Pål W. Olsen, Stein Hugo Nielsen Olav Bjørnli, Arne Lunde Bjørn Ole Gleditsch, Sverre Mollatt, Gunnar Hoff, Deloitte (deltok på hele møtet). Saksnr.: 36/06 Protokoll fra styremøte5/06 Vedtak: Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Behandling Vedtak: Protokoll fra møte 5-06 ble endelig godkjent og underskrevet. Orientering fra daglig leder Stevning fra PEAB ba om at det fremmes sak til styret når det er behov for fullmakter eller budsjettendringer. ønsket orientering fra adv. Bruusgaard på et hensiktsmessig tidspunkt i forhold til den videre sakshåndtering. Ombygging på Seierstad. Seierstad anlegget står og ledning mot nord er brutt Forbedring av renseprosessen på Seierstad er under vurdering Sanering Orevika-Hesthammar Premisser for og samarbeidsavtale med SVV og Hof kommune forelegges styret til behandling senere. Ansvarsfordeling mellom VIV og kommunene Det blir lagt frem en sak til styret etter møte i Referansegruppen 19. okt. Revisjonsforespørsel for VIV IKS til orientering. Det ble orientert om at Deloitte hadde meddelt at de ikke gir tilbud. tok saken til orientering

3 Saksnr.:39 /06 Behandling Vedtak: Saksnr.:40/06 Behandling: Oppfølging av kontrollrapport (orientering på møtet) Oppfølging av kontrollrapport, versjon 2, datert , godkjennes. Kontrollrapport versjon 3 ble utdelt på møtet. drøftet ulike forslag til endringer i kolonner, aktiviteter og frister som blir vurdert nærmere av Deloitte/daglig leder. C.16, føring av regnskap og D8, Eikeren etterkalkyle ble tilføyd. Oppfølging av kontrollrapport, versjon 3, ble godkjent, med de endringer som fremkommer under behandling. Garderobeanlegg Seierstad VIV inngår kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad. Det ble orientert om at tilbudet fra TKS har vedståelsesfrist pr , og at firmaet kan forespørres om at denne kan forlenges til s anledning til å vedta igangsetting av prosjekt med økte kostnader ble drøftet. Hvis ikke TKS forlenger vedståelsesdato må representantskapet innkalles på kort varsel dersom prosjektet ikke skal utsettes Vedtak: Saksnr.: 41/06 Innstillig : Behandling: Vedtak: 1. Forutsatt representantskapets godkjenning av prosjektrammene inngås kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad 2. legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Representantskapet godkjenner gjennomføring av prosjekt for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad innenfor en ramme på 3 mill kr. Regnskapsprinsipper Tønsberg kommune overlates føring av regnskapet for VIV IKS pr Regnskapene skal føres etter brutto prinsippet. drøftet krav til prosess iht. vedtektene dersom regnskapsprinsippet ikke lenger skulle gjelde for VIV. ønsket videre at eventuell forespørsel om regnskapsføring sendes alle medlemskommunene og utvalgte regnskapsbyråer. En forespørsel bør også inkludere alternativ der lønns- og personalhåndtering er inkludert. 1. Regnskapsføringen videreføres etter regnskapsprinsippet 2. Regnskapet skal føres etter bruttoprinsippet 3. Det fremmes en sak for styret om fremtidig regnskapsføring

4 Saksnr.: 42/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 43/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 44/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 45/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 46/06 Behandling: Form på budsjettdokument til vurdering Forslag til form på budsjettdokument ble presentert av Gunnar Hoff. Kontrollrapportskjema D3 slutter seg til prinsippet for utforming av budsjett oversikter vedlagt sak 42/06. Nøkkeltall og styringsinformasjon (orientering i møtet) til vurdering Forslag til form på nøkkeltall og styringsinformasjon ble presentert av Gunnar Hoff. Kontrollrapportskjema D1 og D2 1. sluttet seg til prinsippet i dokumentene som ble presentert. 2. Det ble foreslått månedlig rapport der den viktigste informasjonen og med størst mulig grad automatisk henting av data fra tilgjengelige kilder blir rapportert, kombinert med kvartalsvis rapportering av mer omfattende finansielle nøkkeltall, produksjonsdata, anlegg/infrastrukturdata, teknologidata og personelldata. 3. Saken må bearbeides videre og konkretiseres investeringer i Eikeren prosjektet til orientering presiserte at statusoversikt skal være sammenlignbar med den kalkylen som ble oversendt kommunene ved beslutning om igangsetting. Oversikten ble inkludert på oppfølgingsskjema, jfr. sak 39/06. tok saken til foreløpig orientering Kompetansevurdering Til foreløpig orientering Daglig leder orienterte om at kompetanseoversikten for VIVs administrasjon er ment som et første steg i en gapanalyse. tok saken til foreløpig orientering Instruks for daglig leder (DL) Forslag til stillingsinstruks ( ) vedlagt styresak 46/06 vedtas som instruks for DL i VIV IKS Gisle Dahn skisserte mulig alternativ formulert instruks.

5 Vedtak: Saksnr.: 47/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 48/06 Behandling: Vedtak: Neste styremøte: Postliste: Saken utsettes Instruks for styret Forslag til instruks for styret datert godkjennes. Saken legges frem for representantskapet Saken ble ikke realitetsbehandlet. Saken utsettes Retningslinjer for VIVs bilpark til orientering. Saken ble ikke behandlet. Saken ble utsatt. Mandag 9. okt. kl på Kjelle Sendes ut i henhold til distribusjonsliste. Seierstad Sverre Mollatt

6 Saksdokumenter: Sak 36/06: Protokoll fra forrige møte pent 1. Protokoll (omforent på e-post) Protokoll ble utsendt på e-post og godtatt med kommentarer. Det foreslås av praktiske og tidsmessige årsaker at vi går tilbake til at protokoll gjøres ferdig etter møtet av daglig leder og at protokollen konfereres med styreleder. Deretter blir den sendt ut til alle til foreløpig godkjenning (En ukes frist) Hvis noen har viktige kommentarer må protokollen justeres.mindre viktige kommentarer tas inn i neste protokoll. Protokoll møte 5-06 til endelig godkjenning og underskrift

7 Saksdokumenter: Sak 38/06: Revisjonsforespørsel for VIV IKS pent 1. Forslag til tilbud på revisjonstjenester (sendt ut tidligere) Berammet møte 12.sept ble avlyst og revisjonsforespørsel ble omforent på e-post. Forespørselen ble sendt til: Tønsberg Revisjonsdistrikt, svang & Co AS, KPMG AS, PricewaterhouseCoopers DA, Ernst & Young AS, Møller & Co, Deloitte alle i Tønsberg. Frist for svar er satt til onsdag 27.sept. kl Innhenting av priser på revisjonstjenester er gjort etter omforent tilbudsmateriale.(på e-post). Lov om offentlige anskaffelser er fulgt

8 Sak 39/06: Oppfølging av kontrollrapport pent Saksdokumenter: 1. Kontroll rapport, versjon 2, Kontroll rapport vil bli gjennomgått på torsdag sammen med Gunnar Hoff og revidert kontroll rapport vil bli lagt frem på møtet. Listen vil bli lagt frem på hvert møte frem til at alle forbedringsområder/avvik er gjennomført. Oppfølging av kontrollrapport, versjon godkjennes

9 VIV Saksdok. : Sak 40/06: Garderobeanlegg - tilbud 1. Tilbyd fra TKS bygg AS, datert (ikke vedlagt) 2. Protokoll fra tilbudsåpning (ikke vedlagt) Prosjektet omfatter ombygging av deler av eksisterende verkstedbygg på til garderober og kontor, samt bygging av ny garasje med fem biloppstillingsplasser. og representantskapet har tidligere antatt en budsjettramme på kr 2.0 mill. for byggearbeidene. Prosjektet ble kunngjort elektronisk i DOFFIN databasen. I tillegg ble aktuelle tilbydere kontaktet pr. e-post og pr. telefon. Ved tilbudsfristens utløp var det kun innkommet to tilbud. De to tilbyderne var TKS bygg AS (TKS) og Bobygg AS. Bakgrunnen for at det ikke ble mottatt flere tilbud er den høye aktiviteten i byggebransjen for tiden, med gode ordrereserver. Bobygg hadde tatt en rekke forbehold. Det mest vesentlige var at prisene for VVS og elektro kun var orienterende, og at disse arbeidene måtte utføres på regning, eller etter nærmere tilbud. I praksis innebærer dette at tilbudet var mangelfullt utfylt. Med bakgrunn i tilbudsbestemmelsene, samt gjeldende lov og forskrift, måtte tilbudet forkastes. Det er heller ikke tilrådelig å inngå en kontrakt, der slutt summen er ukjent. TKS har levert ett fullstendig tilbud. VIV har også god kjennskap til firmaet fra tidligere. Det er benyttet lokale underleverandører. Tilbudet er på kr eks.mva. I tillegg kommer grunnarbeider, som er forutsatt utført på regning av entreprenør Frode Abrahamsen. Alt rørmateriell er imidlertid inkludert i tilbudet. Kostnadene antas å ligge under kr I tillegg kommer kostnader for planlegging og oppfølging i byggetiden. Prosjektet er forutsatt utført som en totalentreprise, så det er grunn til å forvente at omfanget av tilleggskostnader blir begrenset. Kostnadene ligger en del høyere enn tidligere antatt. I denne beregningen var ikke etablering av ny tavle for verkstedet, separat tavle i garasjen, samt tilførsler til de to byggene medtatt. Videre har trolig de gode tidene i byggebransjen også bidratt. Prisene er vurdert til å ligge på ett akseptabelt nivå. Prosjektet er høyt prioritert og skal finansierers sammen med andre løpende prosjekter med et prosjekttilskudd på 13øre/m3. VIV inngår kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad Sverre Mollatt/ Jan Morten Jansen

10 Saksdokumenter: Sak 41/06: Regnskapsprinsipper pent 1. Memo fra Deloitte er tatt med under Orientering. VIV har mottatt et memo fra Gunnar Hoff, Deloitte, om regnskapsprinsipper. Gunnar Hoff skriver i memo datert 18.sept. Bakgrunn og oppdrag I rapporten fra undersøkelsen av selskapets internkontroll og økonomistyring er det påpekt at selskapets regnskapspraksis vedrørende føring av investeringstilskudd, samt klassifisering av investerings- og driftstilskudd til eierkommunene ikke har vært i tråd med regnskapslovens bestemmelser. På styreseminar 15. og 16.mai 2006 ble det avtalt at styret skulle få fremlagt en sak om hvilke regnskapsprinsipper som bør legges til grunn for VIV fremover. Undertegnede har i den anledning fått i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for styret. Det presiseres innledningsvis at dette memoet ikke vil behandle regnskapsmessige forhold i internkontrollrapporten som krever at regnskapsføringen må legges om, men som ikke krever involvering / beslutning i styret. Nødvendige regnskapsmessige omlegginger / tilpasninger for å bringe praksis i samsvar med regnskapsloven, vil bli gjennomført administrativ og rapportert i etterkant til styret. Basert på en samlet vurdering av de utfordringer selskapet står overfor med hensyn til å få kontroll og styring på regnskaps- og økonomiområdet, synes det naturlig at styret foretar en fornyet vurdering og beslutning omkring valg av grunnleggende regnskapsprinsipp. bør således vurdere og ta beslutning vedrørende følgende forhold: 1. Valg av grunnleggende regnskapsprinsipp I årene før VIV ble organisert som interkommunalt selskap (IKS) ble regnskapet ført etter kommunale regnskapsprinsipper. Samtidig med endringen i organisasjonsform gikk man over til å føre regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser. Deloitte er ikke kjent med de momenter som den gang var avgjørende for å gå over fra kommunale regnskapsforskrifter til regnskapsloven. Forskjellene mellom regnskapslovens bestemmelser og de kommunale regnskapsprinsippene er til dels betydelige. Forskjellene i regnskapsbestemmelsene og god regnskapsskikk krever derfor annen kompetanse i organisasjonen. Selskapets hadde hovedsakelig erfaring fra kommunale regnskapsprinsipper. Kommunerevisjonen og leverandøren av regnskapssystemet fikk dermed nøkkelroller i forbindelse med omleggingen av regnskapspraksis og rutiner. Med

11 dagens bemanning vil VIV fortsatt være avhengig av støtte fra revisor eller andre med spisskompetanse om regnskapslovens bestemmelser, spesielt i forbindelse med årsoppgjøret. VIV har inngått avtale med Tønsberg kommune om føring av lønnsregnskap. Denne tjenesten påvirkes ikke av om regnskapet føres etter regnskapsloven eller kommunale regnskapsprinsipper. Som interkommunalt selskap kan VIV velge mellom å bruke regnskapsloven eller kommunale regnskapsforskrifter. Selskapet er også pålagt å rapportere etter KOSTRA- standard og skal i tillegg utarbeide selvkostkalkyler som grunnlag for beregning av gebyrnivå. Selvkostkalkyler beregnes med utgangspunkt i kostnader slik det er definert i regnskapsloven. Dette betyr at selskapet, uansett valg av grunnleggende regnskapsprinsipp, må ha kjennskap til / beherske både kommunale regnskapsprinsipper og regnskapslovens bestemmelser. Kommunale regnskapsprinsipper er finansielt orientert og er primært innrettet for å gi brukerne oversikt og kontroll med anskaffelse og bruk av finansielle midler. De er ikke i like stor grad som regnskapsloven, egnet til å måle verdi av innsatsfaktorer og resultat av driften i forhold til fastsatte lønnsomhets- og effektivitetsmål. Det anbefales at styret, basert på blant annet ovennevnte forhold, vurderer fordeler og ulemper knyttet til valg av enten kommunale regnskapsprinsipper eller regnskapslovens prinsipper, og tar beslutning om hvilke prinsipp som skal legges til grunn fremover. 2. Føring av investeringstilskudd brutto eller nettoføring Ifølge norsk regnskapsstandard nr 4 Offentlige tilskudd, skal tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd skal resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Et investeringstilskudd bør resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd bør føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Investeringstilskudd kan regnskapsføres på to måter: a) Eiendelen bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives over den økonomiske levetiden (bruttoføring). Tilskudd behandles som utsatt inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden. b) Tilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost, som føres opp med nettobeløpet i balansen (nettoføring). Tilskudd kommer direkte til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost av eiendelen. Regnskapsstandardens punkt 3.4 angir følgende kriterier og behandling av investeringstilskudd: Investering og tilskudd føres brutto. En investering kan ikke balanseføres

12 til en høyere verdi enn virkelig verdi på investeringstidspunktet. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom investeringen og virkelig verdi, legges nettoføring til grunn. Ved nettoføring går tilskudd til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen. Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, skal det resultatførte tilskuddet spesifiseres som driftsinntekt. Som det fremgår av avsnittet ovenfor er hovedregelen at investeringstilskudd skal føres brutto. For å kunne benytte nettoføring, må to kriterier være oppfylt: 1. Tilskuddet må være ment som et tilskudd til selve investeringen og 2. En verdireduksjon er nødvendig for å bringe investeringen i samsvar med virkelig verdi. Etter min vurdering er kun det første kriteriet oppfylt. Virkelig verdi vil normalt være lik kostpris for anleggsmiddelet. Antagelse om redusert fremtidig inntjening fra et anleggsmiddel kan gjøre det nødvendig å vurdere en mulig nedskrivning. Jeg kan ikke se at det er en aktuell problemstilling for VIV, og det betyr at bruttoføring skal legges til grunn ved føring av investeringstilskudd. Basert på min vurdering av regnskapsstandarden står styret ikke fritt til å velge mellom brutto- og nettoprinsippet. bes derfor om å slutte seg til Deloittes vurdering om at investeringstilskudd blir regnskapsført etter bruttoprinsippet. Vannverkssjefen anmerker at en tilbakeføring til kommunale regnskapsprinsipper muliggjør at Tønsberg kommune kan overta regnskapet for VIV (som for perioden ). Dette har den fordel at man er sikret nødvendig spisskompetanse i regnskap, økonomi og lønns-og personal, samordning mellom lønns- og personal og regnskaper er sikret og god samordning mellom regnskap og låneportefølje (hvis Tønsberg kommune får den oppgaven). De kommunale selskapene VIV og TAU ville få samme regnskapsprinsipp og felles regnskapsfører. Tønsberg kommune overlates føring av regnskapet for VIV IKS pr Regnskapene skal føres etter brutto prinsippet

13 Saksdokumenter: Sak 42/06: Form på budsjettdokument pent 1. Notat fra Gunnar Hoff er tatt inn under Orientering 2. Eksempel på budsjettdokumenter Jeg har mottatt følgende notat fra Gunnar Hoff om innspill til budsjett dokumenter: Vedlagt følger forslag til fremtidig mal for budsjettoversikter for drift og investering. Dette er det nivået vi foreslår at styret godkjenner budsjettet på. Budsjettdokumentet foreslås videre å inneholde en innledning med premisser for budsjettet, en spesifikasjon over konti / delsummer som inngår i de respektive linjene i budsjettoversiktene, en oversikt over akkumulerte investeringer i anlegg under arbeid og en prognose over forventet resterende investeringsbehov, samt siste års balanse. Det bør også fremgå hvilke fullmakter administrasjonen er gitt med hensyn til å omdisponere beløp mellom budsjettposter. På møtet vil styret få fremlagt mer detaljert dokumentasjon knyttet til den foreslåtte dokumentasjon i budsjettdokumentet. til vurdering

14 Saksdokumenter: Sak 43/06: Nøkkeltall og styringsinformasjon pent Ingen vil i møtet bli presentert forslag til nøkkeltall og annen økonomisk styringsinformasjon som styret har etterspurt. VIV og Gunnar Hoff vil drøfte og innarbeide forslag til styringsinformasjon på torsdag ( ) for videre bearbeiding i styret. til vurdering

15 Saksdokumenter: Sak 44/06: investeringer i Eikeren prosjektet pent Ingen Kostnadene ved Eikeren prosjektet har vært rapprotert ved hvert årsoppgjør. har etterspurt en total oppstilling av endelige anleggsutgifter sammenlignet med de kalkyler og estimater som tidligere er lagt til grunn for prosjektet. Denne saken har tatt tid da vannverket er blitt betydelig forsinket og at det foreligger søksmål fra entreprenør. i arbeidet er at informasjon er samlet og at VIV i samarbeid med Gunnar Hoff vil sette opp en status så langt. Det påløper fortsatt prosjekter som ikke er ferdig og som man ikke kjenner kostnadene til. Dette omfatter økt krav til vannbehandling på Eidsfoss med UV desinfeksjon. Krav fra Mattilsynet om aktiv deltakelse i saneringa av avløp fra Lille Orevika er i gang i samarbeid med Statens Vegvesen (oppgradering av vei og bygging av g/s) og Hof kommune. Kostnadene er ikke kjent. Foreløpig oversikt fremlegges så snart som mulig. til orientering

16 Sak 45/06: Kompetansevurdering Saksdokumenter: pent 1. Oversikt over kompetanse i administrasjonen i VIV IKS Vedlagt følger en liste over det som finnes av kompetanse i administrasjonen i VIV IKS. Det har foreløpig ikke blitt gjort noen gap analyse som skal vise hva som kreves av kompetanse og hva som allerede finnes. VIV har leid inn den kompetansen man ikke selv har hatt. Dette gjelder særlig i regnskap og årsoppgjør og VISMA regnskapsprogram. Det må avklares om dette fortsatt skal leies inn eller om man skal ansette personell med spisskompetanse i økonomi og regnskap i VIV. Etter vår vurdering vil det ikke være særlig utfordrende og attraktivt for en økonom med spisskompetanse å være ansatt i VIV. Hvis regnskapet settes bort vil dette dekke behovet for økonomisk spisskompetanse. Vi vil fullføre en gapanalyse så snart det er bestemt hvilke oppgaver som VIV skal utføre og hvilke oppgaver som skal settes bort. Til foreløpig orientering

17 Sak 46/06: Stillingsinstruks for daglig leder (vannverkssjef) Lukket

18 Sak 47/06: Instruks for styret pent Saksdokumenter: 1. Forslag til instruks for styret i VIV IKS (versjon 1) I henhold til kontrollrapportskjema fra Deloitte, A2 følger vedlagt forslag til instruks for styret. Denne er laget over en mal som tilsvarende bedrifter bruker og som skulle gi en riktig arbeids- og myndighets deling mellom styret og de øvrige organer i VIV IKS Forslag til instruks for styret datert godkjennes. Saken legges frem for representantskapet

19 Saksdokumenter: Sak 48/06: Retningslinjer for VIVs bilpark pent Ingen Forvaltning og drift av VIVs bilpark er administrasjonens ansvar. Denne saken fremmes for at styret kan komme med innspill til dagens praksis. har tidligere blitt muntlig orientert om VIVs bilpark og rutiner rundt denne. Det er en målsetting å ha en bilpark i god stand med relativt nye biler for å sikre en god regularitet og problemfri drift. Det benyttes biler med dieselmotor og flere har 4-hjulstrekk for å sikre god fremkomlighet. Dette er nødvendig da mange av VIVs anlegg ligger utenfor veinettet. VIV er mye på veien slik at dette er viktig i den daglige driften og særlig i uforutsette situasjoner. VIV har i dag 11 biler hvorav 2 er firmabiler Det er årlig blitt tatt inn en budsjettpost for fornyelse av bilparken ved kjøp av i gjennomsnitt to biler pr år basert på alder og kjørelengder. Dette sikrer at de fleste biler er under 5 år og har kjørt mindre en km. Deloitte har foreslått at det føres regnskap for hver enkelt bil. I dag føres kjørebok for hver enkelt bil. Dette vil bli vurdert. VIV har forsøkt flere biltyper, men har i de senere år standardisert på VW transporter med dieselmotor og firehjulsfremdrift. I tillegg finnes et par mindre biler for lett vare- og persontransport. VIV har i alle år praktisert at alle biler skal parkeres på Seierstad ved arbeidstidens slutt. Dette gjelder ikke for de som jobber med lekkasjeleting da de har forskjellig arbeidsplass hver dag. Driften av Eikeren anlegget har medført betydelig mer kjøring og tidvis mangel på kjørekapasitet. Det har medført at vi har innført følgende praksis for større fleksibilitet og økt kapasitet: Som en hovedregel skal VIVs biler parkeres på Seierstad ved arbeidstidens slutt. Ved sen retur fra arbeid ute (Eidsfoss VBA) kan bil tas med rett hjem Beredskapsvakt kan ta med bil hjem Drift og vedlikehold av Eikerenanlegget har kommet i tillegg til VIVs opprinnelige anlegg. Dette medfører selvfølgelig et betydelig merarbeid i forhold til tidligere og betydelig mer transport. VIV vil derfor kjøpe inn en ny lett varebil for å dekke dette behovet (VW Caddy kr ) til orientering

20

21 Saksdokumenter: Sak49/06: Forvaltning av låneporteføljen i VIV IKS pent Ingen VIV har 5 lån i Kommunalbanken hvorav ett har løpende rente. Første fastrentelån løper ut Løpende rente i Kommunalbanken er p.t. 3,25 %. Kassakreditt i NORDEA løper med NIBOR 3mnd. med tillegg på 18 punkter. Lånene løper med lav rente, men det må til enhver tid vurderes når det er hensiktsmessig å gå fra flytende til faste renter. Hvis styret ønsker å sette bort forvaltningen av låneporteføljen gjentas tidligere forslag om dette. VIV har sendt en henvendelse på e-post til Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg og Horten sine respektive økonomisjefer med følgende ordlyd: Et alternativ for forvaltning av VIV IKS sine lån i forbindelse med Eikerenprosjektet vil selvfølgelig være å overlate dette til en eller flere av medlemskommunenes økonomiavdelinger. Endelige/prinsipielle beslutninger må tas av VIV IKS, etter råd fra låneforvalter. Forvaltningen kan overlates til en kommune eller deles på flere (?). VIV IKS sine lån når Eikerenprosjektet er ferdig vil bli ca 400 mill kr. som skal nedbetales på 30 år. Jeg vil gjerne ha svar på følgende spørsmål. Kan din kommune påta seg en slik oppgave? Hvis ja, på hvilke forutsetninger og kostnad? Kan det være en god ide å dele dette på flere kommuner? Hva var gjennomsnitts lånerente for din kommunes langsiktige lån i 2005? Jeg regner med å legge svar på denne henvendelse frem for styret i VIV IKS til videre behandling. Jeg ber om raskt svar og ønsker god pinse. Det kom negativt svar fra Nøtterøy og Horten. Fra Tønsberg kom følgende svar: Tønsberg kommune kan godt påta seg oppgaven å forvalte VIV IKS sine lån. For å oppnå gode betingelser på lån, teller volum og gode relasjoner med lånegiver. Vi anbefaler derfor at en kommune forvalter lånene til VIV. Tønsberg kommune betaler 2,75% for løpende lån i Kommunalbanken. I Kommunekreditt har vi bedre betingelser som følge av at vi oppfattes som en relasjonskunde. Vi benytter verken sertifikat markedet eller obligasjonsmarkedet. Fra Sandefjord kom følgende svar: Hvorvidt Sandefjord kommune kan påta seg oppgaven med å forvalte VIVs låneportefølje er jeg usikker på. Det må vurderes nærmere og er avhengig av antall lån, lånestrategi, kapasitetsutviklingen i kommunen m.v. Hvor viktig er det for VIV å ha forutsigbare finanskostnader? Over tid kan man forvente en lavere rente ved å ha kort rentebinding kontra lang rentebinding, men da må man være i stand til å håndtere svingninger i renten. Prognoser for renteutviklingen er kalkulert inn i både kort rente, lang rente og i rentesikringsproduktene. Sandefjord kommune er aktive både når det gjelder forvaltning av overskuddslikviditet og

22 låneporteføljen. Vi benytter markedet og hadde en gjennomsnittlig lånerente på 1,99 % for kommunens lån i Vi forvalter også lånegjelden til Sandefjord Bredbånd KF, og der var gjennomsnittsrenten 1,96 % i Kommunens lån i markedet utgjorde ca. 290 mill. kr, ved utløpet av 2005 mens Sandefjord Bredbånd KF hadde ca. 95 mill. kr. Markedet har fungert for Sandefjord kommune. Sandefjord kommune har i tillegg et lån knyttet til en swap-avtale, og der har vi gjennom flere transaksjoner oppnådd en meget gunstig rente 3 md nibor - 0,66 %-poeng de neste årene. Dette er oppnådd gjennom aktiv oppfølging av markedet, der vi har hatt gleden av å utnytte markedssituasjonen med flere "gratis lunsjer", normalt finnes nemlig ingen gratis lunsj. Jeg tror ikke det er fornuftig å fordele låneporteføljen på flere kommuner. Jeg tror det er viktig å ha en markedskontakt for VIV. Begge de store kommunene anbefaler at man evt. samler hele forvaltningen hos en kommune. Det fremgår at Nøtterøy og Sandefjord har forskjellig forvaltningsstrategi der Sandefjord har aktiv bruk av sertifikat og obligasjonsmarkedet mens Tønsberg ikke benyttes dette. Tønsberg kan påta seg oppgaven med forvaltning av VIV IKS sin låneportefølje uten forbehold. Det synes uansett fornuftig at forvaltningen av låneporteføljen i VIV overlates til fagekspertisen i en av våre store medlemskommuner. Det foreslås at VIV IKS tar kontakt med Tønsberg kommune med sikte på fremtidig forvaltning av VIV sine lån VIV oppretter en avtale med Tønsberg kommune om forvaltning av VIVs låneportefølje.

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Saksliste styremøte 2-06 Dato: Sted: Arkiv: Til stede: Torsdag 20.april kl 15-17.00 Glitrevannverket (Bragernes kirke) Guro Vagnild Evja, Anders

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10.06.2015 15/728-3 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 08.03.2016 16/129-1 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Styrets medlemmer: Kurt Orre Bjørg Marit Sollie Torunn Årset Jørgen Fidjeland Anders Solum Høivik Henrik Oseberg Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 26.08.2015 15/3-9 /K1-033 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 24. februar 2011

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 24. februar 2011 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 24. februar 2011 BGHAS 11/11 Bergen og Omland havnestyre Anleggsregister for Bergen og Omland havnevesen EKRE HAV-1202-201106034-1 Hva saken gjelder: I 2009 ble det besluttet

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Styret i Vestfold Vann IKS

Styret i Vestfold Vann IKS Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2016) Styret i Vestfold Vann IKS Date: 2016-02-15T08:00:00 Location: Telefonmøte tlf.nr. 80088860 kode 8386279# Note: Saksliste Saker til behandling 8-16

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 08:30-11:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Konkurransegrunnlag / tilbudsinnbydelse. Strandsonen infrastruktur Hamar KF Krav om og tiltaksplan for miljøforurensning i strandsonen, Hamar

Konkurransegrunnlag / tilbudsinnbydelse. Strandsonen infrastruktur Hamar KF Krav om og tiltaksplan for miljøforurensning i strandsonen, Hamar Konkurransegrunnlag / tilbudsinnbydelse. Strandsonen infrastruktur Hamar KF Krav om og tiltaksplan for miljøforurensning i strandsonen, Hamar Kontrakt baseres på NS 8401. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, formannskapssalen 29.11.2016 Fra sak: Til sak: 11/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Kåre Edgar Miklegard

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler / innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anne Hege Kase - 22073569

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Komitérommet. Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Komitérommet. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, Komitérommet 08.06.2009 Fra sak: Til sak: 22/2009 25/2009 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas Hagesæter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1540. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2016 BV Hva saken gjelder:

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker 2016 BV Hva saken gjelder: Dato: 18. januar 2017 KFVANN 05/17 Styret for Bergen Vann KF Status styresaker 2016 JOTA BV-00-200509057-27 Hva saken gjelder: Styret ønsker å ha en løpende status på de sakene som er vedtatt. Det vil

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 65/16 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 16/502 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.01.2017 SAK 65/16 PROTOKOLL FRA MØTE 09/16 19.12.2016 Innstilling

Detaljer

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING»

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» GRIEGHALLEN AS STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» 1. Saken gjelder Det vises til styrets vedtak i sak 2/14, jfr. protokoll fra

Detaljer

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2016 År 2016, fredag 4. mars klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer