VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06"

Transkript

1 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.: 46/06 Saksnr.: 47/06 Saksnr.: 48/06 Saksnr: 49/06 Praktisk informasjon Sverre Mollatt Fredag 22.sept. kl Kjelle, Tønsberg Protokoll fra forrige møte. Orientering fra daglig leder (muntlig) Revisjonsforespørsel for VIV IKS Oppfølging av kontrollrapport (orientering på møtet) Garderobeanlegg Seierstad Regnskapsprinsipper Form på budsjettdokument Nøkkeltall og styringsinformasjon (orientering i møtet) investeringer i Eikeren prosjektet Kompetansevurdering Instruks for daglig leder (DL) Instruks for styret Retningslinjer for VIVs bilpark Forvaltning av låneporteføljen i VIV IKS Lunsj serveres Alle saker er åpne så sant ikke annet er oppgitt.

2 Protokoll fra styremøte 6/06 Dato: Sted: Arkiv: Tilstede: Forfall: Representantskapet Administrasjonen Andre: Fredag Kjelle, Tønsberg Gisle Dahn, Heidi Ørnlo, Anne Mitsem Borgersen, Pål W. Olsen, Stein Hugo Nielsen Olav Bjørnli, Arne Lunde Bjørn Ole Gleditsch, Sverre Mollatt, Gunnar Hoff, Deloitte (deltok på hele møtet). Saksnr.: 36/06 Protokoll fra styremøte5/06 Vedtak: Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Behandling Vedtak: Protokoll fra møte 5-06 ble endelig godkjent og underskrevet. Orientering fra daglig leder Stevning fra PEAB ba om at det fremmes sak til styret når det er behov for fullmakter eller budsjettendringer. ønsket orientering fra adv. Bruusgaard på et hensiktsmessig tidspunkt i forhold til den videre sakshåndtering. Ombygging på Seierstad. Seierstad anlegget står og ledning mot nord er brutt Forbedring av renseprosessen på Seierstad er under vurdering Sanering Orevika-Hesthammar Premisser for og samarbeidsavtale med SVV og Hof kommune forelegges styret til behandling senere. Ansvarsfordeling mellom VIV og kommunene Det blir lagt frem en sak til styret etter møte i Referansegruppen 19. okt. Revisjonsforespørsel for VIV IKS til orientering. Det ble orientert om at Deloitte hadde meddelt at de ikke gir tilbud. tok saken til orientering

3 Saksnr.:39 /06 Behandling Vedtak: Saksnr.:40/06 Behandling: Oppfølging av kontrollrapport (orientering på møtet) Oppfølging av kontrollrapport, versjon 2, datert , godkjennes. Kontrollrapport versjon 3 ble utdelt på møtet. drøftet ulike forslag til endringer i kolonner, aktiviteter og frister som blir vurdert nærmere av Deloitte/daglig leder. C.16, føring av regnskap og D8, Eikeren etterkalkyle ble tilføyd. Oppfølging av kontrollrapport, versjon 3, ble godkjent, med de endringer som fremkommer under behandling. Garderobeanlegg Seierstad VIV inngår kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad. Det ble orientert om at tilbudet fra TKS har vedståelsesfrist pr , og at firmaet kan forespørres om at denne kan forlenges til s anledning til å vedta igangsetting av prosjekt med økte kostnader ble drøftet. Hvis ikke TKS forlenger vedståelsesdato må representantskapet innkalles på kort varsel dersom prosjektet ikke skal utsettes Vedtak: Saksnr.: 41/06 Innstillig : Behandling: Vedtak: 1. Forutsatt representantskapets godkjenning av prosjektrammene inngås kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad 2. legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Representantskapet godkjenner gjennomføring av prosjekt for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad innenfor en ramme på 3 mill kr. Regnskapsprinsipper Tønsberg kommune overlates føring av regnskapet for VIV IKS pr Regnskapene skal føres etter brutto prinsippet. drøftet krav til prosess iht. vedtektene dersom regnskapsprinsippet ikke lenger skulle gjelde for VIV. ønsket videre at eventuell forespørsel om regnskapsføring sendes alle medlemskommunene og utvalgte regnskapsbyråer. En forespørsel bør også inkludere alternativ der lønns- og personalhåndtering er inkludert. 1. Regnskapsføringen videreføres etter regnskapsprinsippet 2. Regnskapet skal føres etter bruttoprinsippet 3. Det fremmes en sak for styret om fremtidig regnskapsføring

4 Saksnr.: 42/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 43/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 44/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 45/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 46/06 Behandling: Form på budsjettdokument til vurdering Forslag til form på budsjettdokument ble presentert av Gunnar Hoff. Kontrollrapportskjema D3 slutter seg til prinsippet for utforming av budsjett oversikter vedlagt sak 42/06. Nøkkeltall og styringsinformasjon (orientering i møtet) til vurdering Forslag til form på nøkkeltall og styringsinformasjon ble presentert av Gunnar Hoff. Kontrollrapportskjema D1 og D2 1. sluttet seg til prinsippet i dokumentene som ble presentert. 2. Det ble foreslått månedlig rapport der den viktigste informasjonen og med størst mulig grad automatisk henting av data fra tilgjengelige kilder blir rapportert, kombinert med kvartalsvis rapportering av mer omfattende finansielle nøkkeltall, produksjonsdata, anlegg/infrastrukturdata, teknologidata og personelldata. 3. Saken må bearbeides videre og konkretiseres investeringer i Eikeren prosjektet til orientering presiserte at statusoversikt skal være sammenlignbar med den kalkylen som ble oversendt kommunene ved beslutning om igangsetting. Oversikten ble inkludert på oppfølgingsskjema, jfr. sak 39/06. tok saken til foreløpig orientering Kompetansevurdering Til foreløpig orientering Daglig leder orienterte om at kompetanseoversikten for VIVs administrasjon er ment som et første steg i en gapanalyse. tok saken til foreløpig orientering Instruks for daglig leder (DL) Forslag til stillingsinstruks ( ) vedlagt styresak 46/06 vedtas som instruks for DL i VIV IKS Gisle Dahn skisserte mulig alternativ formulert instruks.

5 Vedtak: Saksnr.: 47/06 Behandling: Vedtak: Saksnr.: 48/06 Behandling: Vedtak: Neste styremøte: Postliste: Saken utsettes Instruks for styret Forslag til instruks for styret datert godkjennes. Saken legges frem for representantskapet Saken ble ikke realitetsbehandlet. Saken utsettes Retningslinjer for VIVs bilpark til orientering. Saken ble ikke behandlet. Saken ble utsatt. Mandag 9. okt. kl på Kjelle Sendes ut i henhold til distribusjonsliste. Seierstad Sverre Mollatt

6 Saksdokumenter: Sak 36/06: Protokoll fra forrige møte pent 1. Protokoll (omforent på e-post) Protokoll ble utsendt på e-post og godtatt med kommentarer. Det foreslås av praktiske og tidsmessige årsaker at vi går tilbake til at protokoll gjøres ferdig etter møtet av daglig leder og at protokollen konfereres med styreleder. Deretter blir den sendt ut til alle til foreløpig godkjenning (En ukes frist) Hvis noen har viktige kommentarer må protokollen justeres.mindre viktige kommentarer tas inn i neste protokoll. Protokoll møte 5-06 til endelig godkjenning og underskrift

7 Saksdokumenter: Sak 38/06: Revisjonsforespørsel for VIV IKS pent 1. Forslag til tilbud på revisjonstjenester (sendt ut tidligere) Berammet møte 12.sept ble avlyst og revisjonsforespørsel ble omforent på e-post. Forespørselen ble sendt til: Tønsberg Revisjonsdistrikt, svang & Co AS, KPMG AS, PricewaterhouseCoopers DA, Ernst & Young AS, Møller & Co, Deloitte alle i Tønsberg. Frist for svar er satt til onsdag 27.sept. kl Innhenting av priser på revisjonstjenester er gjort etter omforent tilbudsmateriale.(på e-post). Lov om offentlige anskaffelser er fulgt

8 Sak 39/06: Oppfølging av kontrollrapport pent Saksdokumenter: 1. Kontroll rapport, versjon 2, Kontroll rapport vil bli gjennomgått på torsdag sammen med Gunnar Hoff og revidert kontroll rapport vil bli lagt frem på møtet. Listen vil bli lagt frem på hvert møte frem til at alle forbedringsområder/avvik er gjennomført. Oppfølging av kontrollrapport, versjon godkjennes

9 VIV Saksdok. : Sak 40/06: Garderobeanlegg - tilbud 1. Tilbyd fra TKS bygg AS, datert (ikke vedlagt) 2. Protokoll fra tilbudsåpning (ikke vedlagt) Prosjektet omfatter ombygging av deler av eksisterende verkstedbygg på til garderober og kontor, samt bygging av ny garasje med fem biloppstillingsplasser. og representantskapet har tidligere antatt en budsjettramme på kr 2.0 mill. for byggearbeidene. Prosjektet ble kunngjort elektronisk i DOFFIN databasen. I tillegg ble aktuelle tilbydere kontaktet pr. e-post og pr. telefon. Ved tilbudsfristens utløp var det kun innkommet to tilbud. De to tilbyderne var TKS bygg AS (TKS) og Bobygg AS. Bakgrunnen for at det ikke ble mottatt flere tilbud er den høye aktiviteten i byggebransjen for tiden, med gode ordrereserver. Bobygg hadde tatt en rekke forbehold. Det mest vesentlige var at prisene for VVS og elektro kun var orienterende, og at disse arbeidene måtte utføres på regning, eller etter nærmere tilbud. I praksis innebærer dette at tilbudet var mangelfullt utfylt. Med bakgrunn i tilbudsbestemmelsene, samt gjeldende lov og forskrift, måtte tilbudet forkastes. Det er heller ikke tilrådelig å inngå en kontrakt, der slutt summen er ukjent. TKS har levert ett fullstendig tilbud. VIV har også god kjennskap til firmaet fra tidligere. Det er benyttet lokale underleverandører. Tilbudet er på kr eks.mva. I tillegg kommer grunnarbeider, som er forutsatt utført på regning av entreprenør Frode Abrahamsen. Alt rørmateriell er imidlertid inkludert i tilbudet. Kostnadene antas å ligge under kr I tillegg kommer kostnader for planlegging og oppfølging i byggetiden. Prosjektet er forutsatt utført som en totalentreprise, så det er grunn til å forvente at omfanget av tilleggskostnader blir begrenset. Kostnadene ligger en del høyere enn tidligere antatt. I denne beregningen var ikke etablering av ny tavle for verkstedet, separat tavle i garasjen, samt tilførsler til de to byggene medtatt. Videre har trolig de gode tidene i byggebransjen også bidratt. Prisene er vurdert til å ligge på ett akseptabelt nivå. Prosjektet er høyt prioritert og skal finansierers sammen med andre løpende prosjekter med et prosjekttilskudd på 13øre/m3. VIV inngår kontrakt med TKS bygg AS, for bygging av garderobeanlegg og garasje på Seierstad Sverre Mollatt/ Jan Morten Jansen

10 Saksdokumenter: Sak 41/06: Regnskapsprinsipper pent 1. Memo fra Deloitte er tatt med under Orientering. VIV har mottatt et memo fra Gunnar Hoff, Deloitte, om regnskapsprinsipper. Gunnar Hoff skriver i memo datert 18.sept. Bakgrunn og oppdrag I rapporten fra undersøkelsen av selskapets internkontroll og økonomistyring er det påpekt at selskapets regnskapspraksis vedrørende føring av investeringstilskudd, samt klassifisering av investerings- og driftstilskudd til eierkommunene ikke har vært i tråd med regnskapslovens bestemmelser. På styreseminar 15. og 16.mai 2006 ble det avtalt at styret skulle få fremlagt en sak om hvilke regnskapsprinsipper som bør legges til grunn for VIV fremover. Undertegnede har i den anledning fått i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for styret. Det presiseres innledningsvis at dette memoet ikke vil behandle regnskapsmessige forhold i internkontrollrapporten som krever at regnskapsføringen må legges om, men som ikke krever involvering / beslutning i styret. Nødvendige regnskapsmessige omlegginger / tilpasninger for å bringe praksis i samsvar med regnskapsloven, vil bli gjennomført administrativ og rapportert i etterkant til styret. Basert på en samlet vurdering av de utfordringer selskapet står overfor med hensyn til å få kontroll og styring på regnskaps- og økonomiområdet, synes det naturlig at styret foretar en fornyet vurdering og beslutning omkring valg av grunnleggende regnskapsprinsipp. bør således vurdere og ta beslutning vedrørende følgende forhold: 1. Valg av grunnleggende regnskapsprinsipp I årene før VIV ble organisert som interkommunalt selskap (IKS) ble regnskapet ført etter kommunale regnskapsprinsipper. Samtidig med endringen i organisasjonsform gikk man over til å føre regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser. Deloitte er ikke kjent med de momenter som den gang var avgjørende for å gå over fra kommunale regnskapsforskrifter til regnskapsloven. Forskjellene mellom regnskapslovens bestemmelser og de kommunale regnskapsprinsippene er til dels betydelige. Forskjellene i regnskapsbestemmelsene og god regnskapsskikk krever derfor annen kompetanse i organisasjonen. Selskapets hadde hovedsakelig erfaring fra kommunale regnskapsprinsipper. Kommunerevisjonen og leverandøren av regnskapssystemet fikk dermed nøkkelroller i forbindelse med omleggingen av regnskapspraksis og rutiner. Med

11 dagens bemanning vil VIV fortsatt være avhengig av støtte fra revisor eller andre med spisskompetanse om regnskapslovens bestemmelser, spesielt i forbindelse med årsoppgjøret. VIV har inngått avtale med Tønsberg kommune om føring av lønnsregnskap. Denne tjenesten påvirkes ikke av om regnskapet føres etter regnskapsloven eller kommunale regnskapsprinsipper. Som interkommunalt selskap kan VIV velge mellom å bruke regnskapsloven eller kommunale regnskapsforskrifter. Selskapet er også pålagt å rapportere etter KOSTRA- standard og skal i tillegg utarbeide selvkostkalkyler som grunnlag for beregning av gebyrnivå. Selvkostkalkyler beregnes med utgangspunkt i kostnader slik det er definert i regnskapsloven. Dette betyr at selskapet, uansett valg av grunnleggende regnskapsprinsipp, må ha kjennskap til / beherske både kommunale regnskapsprinsipper og regnskapslovens bestemmelser. Kommunale regnskapsprinsipper er finansielt orientert og er primært innrettet for å gi brukerne oversikt og kontroll med anskaffelse og bruk av finansielle midler. De er ikke i like stor grad som regnskapsloven, egnet til å måle verdi av innsatsfaktorer og resultat av driften i forhold til fastsatte lønnsomhets- og effektivitetsmål. Det anbefales at styret, basert på blant annet ovennevnte forhold, vurderer fordeler og ulemper knyttet til valg av enten kommunale regnskapsprinsipper eller regnskapslovens prinsipper, og tar beslutning om hvilke prinsipp som skal legges til grunn fremover. 2. Føring av investeringstilskudd brutto eller nettoføring Ifølge norsk regnskapsstandard nr 4 Offentlige tilskudd, skal tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd skal resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Et investeringstilskudd bør resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd bør føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Investeringstilskudd kan regnskapsføres på to måter: a) Eiendelen bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives over den økonomiske levetiden (bruttoføring). Tilskudd behandles som utsatt inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden. b) Tilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost, som føres opp med nettobeløpet i balansen (nettoføring). Tilskudd kommer direkte til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost av eiendelen. Regnskapsstandardens punkt 3.4 angir følgende kriterier og behandling av investeringstilskudd: Investering og tilskudd føres brutto. En investering kan ikke balanseføres

12 til en høyere verdi enn virkelig verdi på investeringstidspunktet. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom investeringen og virkelig verdi, legges nettoføring til grunn. Ved nettoføring går tilskudd til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen. Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, skal det resultatførte tilskuddet spesifiseres som driftsinntekt. Som det fremgår av avsnittet ovenfor er hovedregelen at investeringstilskudd skal føres brutto. For å kunne benytte nettoføring, må to kriterier være oppfylt: 1. Tilskuddet må være ment som et tilskudd til selve investeringen og 2. En verdireduksjon er nødvendig for å bringe investeringen i samsvar med virkelig verdi. Etter min vurdering er kun det første kriteriet oppfylt. Virkelig verdi vil normalt være lik kostpris for anleggsmiddelet. Antagelse om redusert fremtidig inntjening fra et anleggsmiddel kan gjøre det nødvendig å vurdere en mulig nedskrivning. Jeg kan ikke se at det er en aktuell problemstilling for VIV, og det betyr at bruttoføring skal legges til grunn ved føring av investeringstilskudd. Basert på min vurdering av regnskapsstandarden står styret ikke fritt til å velge mellom brutto- og nettoprinsippet. bes derfor om å slutte seg til Deloittes vurdering om at investeringstilskudd blir regnskapsført etter bruttoprinsippet. Vannverkssjefen anmerker at en tilbakeføring til kommunale regnskapsprinsipper muliggjør at Tønsberg kommune kan overta regnskapet for VIV (som for perioden ). Dette har den fordel at man er sikret nødvendig spisskompetanse i regnskap, økonomi og lønns-og personal, samordning mellom lønns- og personal og regnskaper er sikret og god samordning mellom regnskap og låneportefølje (hvis Tønsberg kommune får den oppgaven). De kommunale selskapene VIV og TAU ville få samme regnskapsprinsipp og felles regnskapsfører. Tønsberg kommune overlates føring av regnskapet for VIV IKS pr Regnskapene skal føres etter brutto prinsippet

13 Saksdokumenter: Sak 42/06: Form på budsjettdokument pent 1. Notat fra Gunnar Hoff er tatt inn under Orientering 2. Eksempel på budsjettdokumenter Jeg har mottatt følgende notat fra Gunnar Hoff om innspill til budsjett dokumenter: Vedlagt følger forslag til fremtidig mal for budsjettoversikter for drift og investering. Dette er det nivået vi foreslår at styret godkjenner budsjettet på. Budsjettdokumentet foreslås videre å inneholde en innledning med premisser for budsjettet, en spesifikasjon over konti / delsummer som inngår i de respektive linjene i budsjettoversiktene, en oversikt over akkumulerte investeringer i anlegg under arbeid og en prognose over forventet resterende investeringsbehov, samt siste års balanse. Det bør også fremgå hvilke fullmakter administrasjonen er gitt med hensyn til å omdisponere beløp mellom budsjettposter. På møtet vil styret få fremlagt mer detaljert dokumentasjon knyttet til den foreslåtte dokumentasjon i budsjettdokumentet. til vurdering

14 Saksdokumenter: Sak 43/06: Nøkkeltall og styringsinformasjon pent Ingen vil i møtet bli presentert forslag til nøkkeltall og annen økonomisk styringsinformasjon som styret har etterspurt. VIV og Gunnar Hoff vil drøfte og innarbeide forslag til styringsinformasjon på torsdag ( ) for videre bearbeiding i styret. til vurdering

15 Saksdokumenter: Sak 44/06: investeringer i Eikeren prosjektet pent Ingen Kostnadene ved Eikeren prosjektet har vært rapprotert ved hvert årsoppgjør. har etterspurt en total oppstilling av endelige anleggsutgifter sammenlignet med de kalkyler og estimater som tidligere er lagt til grunn for prosjektet. Denne saken har tatt tid da vannverket er blitt betydelig forsinket og at det foreligger søksmål fra entreprenør. i arbeidet er at informasjon er samlet og at VIV i samarbeid med Gunnar Hoff vil sette opp en status så langt. Det påløper fortsatt prosjekter som ikke er ferdig og som man ikke kjenner kostnadene til. Dette omfatter økt krav til vannbehandling på Eidsfoss med UV desinfeksjon. Krav fra Mattilsynet om aktiv deltakelse i saneringa av avløp fra Lille Orevika er i gang i samarbeid med Statens Vegvesen (oppgradering av vei og bygging av g/s) og Hof kommune. Kostnadene er ikke kjent. Foreløpig oversikt fremlegges så snart som mulig. til orientering

16 Sak 45/06: Kompetansevurdering Saksdokumenter: pent 1. Oversikt over kompetanse i administrasjonen i VIV IKS Vedlagt følger en liste over det som finnes av kompetanse i administrasjonen i VIV IKS. Det har foreløpig ikke blitt gjort noen gap analyse som skal vise hva som kreves av kompetanse og hva som allerede finnes. VIV har leid inn den kompetansen man ikke selv har hatt. Dette gjelder særlig i regnskap og årsoppgjør og VISMA regnskapsprogram. Det må avklares om dette fortsatt skal leies inn eller om man skal ansette personell med spisskompetanse i økonomi og regnskap i VIV. Etter vår vurdering vil det ikke være særlig utfordrende og attraktivt for en økonom med spisskompetanse å være ansatt i VIV. Hvis regnskapet settes bort vil dette dekke behovet for økonomisk spisskompetanse. Vi vil fullføre en gapanalyse så snart det er bestemt hvilke oppgaver som VIV skal utføre og hvilke oppgaver som skal settes bort. Til foreløpig orientering

17 Sak 46/06: Stillingsinstruks for daglig leder (vannverkssjef) Lukket

18 Sak 47/06: Instruks for styret pent Saksdokumenter: 1. Forslag til instruks for styret i VIV IKS (versjon 1) I henhold til kontrollrapportskjema fra Deloitte, A2 følger vedlagt forslag til instruks for styret. Denne er laget over en mal som tilsvarende bedrifter bruker og som skulle gi en riktig arbeids- og myndighets deling mellom styret og de øvrige organer i VIV IKS Forslag til instruks for styret datert godkjennes. Saken legges frem for representantskapet

19 Saksdokumenter: Sak 48/06: Retningslinjer for VIVs bilpark pent Ingen Forvaltning og drift av VIVs bilpark er administrasjonens ansvar. Denne saken fremmes for at styret kan komme med innspill til dagens praksis. har tidligere blitt muntlig orientert om VIVs bilpark og rutiner rundt denne. Det er en målsetting å ha en bilpark i god stand med relativt nye biler for å sikre en god regularitet og problemfri drift. Det benyttes biler med dieselmotor og flere har 4-hjulstrekk for å sikre god fremkomlighet. Dette er nødvendig da mange av VIVs anlegg ligger utenfor veinettet. VIV er mye på veien slik at dette er viktig i den daglige driften og særlig i uforutsette situasjoner. VIV har i dag 11 biler hvorav 2 er firmabiler Det er årlig blitt tatt inn en budsjettpost for fornyelse av bilparken ved kjøp av i gjennomsnitt to biler pr år basert på alder og kjørelengder. Dette sikrer at de fleste biler er under 5 år og har kjørt mindre en km. Deloitte har foreslått at det føres regnskap for hver enkelt bil. I dag føres kjørebok for hver enkelt bil. Dette vil bli vurdert. VIV har forsøkt flere biltyper, men har i de senere år standardisert på VW transporter med dieselmotor og firehjulsfremdrift. I tillegg finnes et par mindre biler for lett vare- og persontransport. VIV har i alle år praktisert at alle biler skal parkeres på Seierstad ved arbeidstidens slutt. Dette gjelder ikke for de som jobber med lekkasjeleting da de har forskjellig arbeidsplass hver dag. Driften av Eikeren anlegget har medført betydelig mer kjøring og tidvis mangel på kjørekapasitet. Det har medført at vi har innført følgende praksis for større fleksibilitet og økt kapasitet: Som en hovedregel skal VIVs biler parkeres på Seierstad ved arbeidstidens slutt. Ved sen retur fra arbeid ute (Eidsfoss VBA) kan bil tas med rett hjem Beredskapsvakt kan ta med bil hjem Drift og vedlikehold av Eikerenanlegget har kommet i tillegg til VIVs opprinnelige anlegg. Dette medfører selvfølgelig et betydelig merarbeid i forhold til tidligere og betydelig mer transport. VIV vil derfor kjøpe inn en ny lett varebil for å dekke dette behovet (VW Caddy kr ) til orientering

20

21 Saksdokumenter: Sak49/06: Forvaltning av låneporteføljen i VIV IKS pent Ingen VIV har 5 lån i Kommunalbanken hvorav ett har løpende rente. Første fastrentelån løper ut Løpende rente i Kommunalbanken er p.t. 3,25 %. Kassakreditt i NORDEA løper med NIBOR 3mnd. med tillegg på 18 punkter. Lånene løper med lav rente, men det må til enhver tid vurderes når det er hensiktsmessig å gå fra flytende til faste renter. Hvis styret ønsker å sette bort forvaltningen av låneporteføljen gjentas tidligere forslag om dette. VIV har sendt en henvendelse på e-post til Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg og Horten sine respektive økonomisjefer med følgende ordlyd: Et alternativ for forvaltning av VIV IKS sine lån i forbindelse med Eikerenprosjektet vil selvfølgelig være å overlate dette til en eller flere av medlemskommunenes økonomiavdelinger. Endelige/prinsipielle beslutninger må tas av VIV IKS, etter råd fra låneforvalter. Forvaltningen kan overlates til en kommune eller deles på flere (?). VIV IKS sine lån når Eikerenprosjektet er ferdig vil bli ca 400 mill kr. som skal nedbetales på 30 år. Jeg vil gjerne ha svar på følgende spørsmål. Kan din kommune påta seg en slik oppgave? Hvis ja, på hvilke forutsetninger og kostnad? Kan det være en god ide å dele dette på flere kommuner? Hva var gjennomsnitts lånerente for din kommunes langsiktige lån i 2005? Jeg regner med å legge svar på denne henvendelse frem for styret i VIV IKS til videre behandling. Jeg ber om raskt svar og ønsker god pinse. Det kom negativt svar fra Nøtterøy og Horten. Fra Tønsberg kom følgende svar: Tønsberg kommune kan godt påta seg oppgaven å forvalte VIV IKS sine lån. For å oppnå gode betingelser på lån, teller volum og gode relasjoner med lånegiver. Vi anbefaler derfor at en kommune forvalter lånene til VIV. Tønsberg kommune betaler 2,75% for løpende lån i Kommunalbanken. I Kommunekreditt har vi bedre betingelser som følge av at vi oppfattes som en relasjonskunde. Vi benytter verken sertifikat markedet eller obligasjonsmarkedet. Fra Sandefjord kom følgende svar: Hvorvidt Sandefjord kommune kan påta seg oppgaven med å forvalte VIVs låneportefølje er jeg usikker på. Det må vurderes nærmere og er avhengig av antall lån, lånestrategi, kapasitetsutviklingen i kommunen m.v. Hvor viktig er det for VIV å ha forutsigbare finanskostnader? Over tid kan man forvente en lavere rente ved å ha kort rentebinding kontra lang rentebinding, men da må man være i stand til å håndtere svingninger i renten. Prognoser for renteutviklingen er kalkulert inn i både kort rente, lang rente og i rentesikringsproduktene. Sandefjord kommune er aktive både når det gjelder forvaltning av overskuddslikviditet og

22 låneporteføljen. Vi benytter markedet og hadde en gjennomsnittlig lånerente på 1,99 % for kommunens lån i Vi forvalter også lånegjelden til Sandefjord Bredbånd KF, og der var gjennomsnittsrenten 1,96 % i Kommunens lån i markedet utgjorde ca. 290 mill. kr, ved utløpet av 2005 mens Sandefjord Bredbånd KF hadde ca. 95 mill. kr. Markedet har fungert for Sandefjord kommune. Sandefjord kommune har i tillegg et lån knyttet til en swap-avtale, og der har vi gjennom flere transaksjoner oppnådd en meget gunstig rente 3 md nibor - 0,66 %-poeng de neste årene. Dette er oppnådd gjennom aktiv oppfølging av markedet, der vi har hatt gleden av å utnytte markedssituasjonen med flere "gratis lunsjer", normalt finnes nemlig ingen gratis lunsj. Jeg tror ikke det er fornuftig å fordele låneporteføljen på flere kommuner. Jeg tror det er viktig å ha en markedskontakt for VIV. Begge de store kommunene anbefaler at man evt. samler hele forvaltningen hos en kommune. Det fremgår at Nøtterøy og Sandefjord har forskjellig forvaltningsstrategi der Sandefjord har aktiv bruk av sertifikat og obligasjonsmarkedet mens Tønsberg ikke benyttes dette. Tønsberg kan påta seg oppgaven med forvaltning av VIV IKS sin låneportefølje uten forbehold. Det synes uansett fornuftig at forvaltningen av låneporteføljen i VIV overlates til fagekspertisen i en av våre store medlemskommuner. Det foreslås at VIV IKS tar kontakt med Tønsberg kommune med sikte på fremtidig forvaltning av VIV sine lån VIV oppretter en avtale med Tønsberg kommune om forvaltning av VIVs låneportefølje.

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Saksliste styremøte 2-06 Dato: Sted: Arkiv: Til stede: Torsdag 20.april kl 15-17.00 Glitrevannverket (Bragernes kirke) Guro Vagnild Evja, Anders

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Styret i Vestfold Vann IKS

Styret i Vestfold Vann IKS Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2016) Styret i Vestfold Vann IKS Date: 2016-02-15T08:00:00 Location: Telefonmøte tlf.nr. 80088860 kode 8386279# Note: Saksliste Saker til behandling 8-16

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

DiH - Styremøte

DiH - Styremøte REFERAT FRA STYREMØTE I DRIFTSASSISTANSEN HEDMARK. Møtedato: 2.10.15 Sted: Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad Til stede på møtet: Styremedlemmer: Hanne Rolsdorph Inge Ryen Hanne Thingstadberget John Kvernbekkeng

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 08:30-11:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler / innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anne Hege Kase - 22073569

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2016 År 2016, fredag 4. mars klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 14. juni 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10037-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder (unntatt sak 16/2012)

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 31. mars 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2 etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg. Saksliste

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg. Saksliste Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg Møtedato: 27.04.2017 Møtested: Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg Møtetid: 12:00-15:00 Forfall

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer