EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett"

Transkript

1 EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan og budsjett for prosjekter som skal støttes av Yttergrensefondet. Den gir også veiledning for hvordan endelige støttemottakere skal rapportere status på prosjektene som gjennomføres med støtte fra fondet, samt sluttrapportere og foreta evaluering. Skjemaene for prosjektplan og budsjett benyttes både i planleggingsfasen av de årlige programmene og som forpliktende grunnlag ved endelig inngåelse av prosjektavtale mellom Politidirektoratet og endelige støttemottakere. Henvendelser om utfylling av prosjektplan og budsjett m.m. kan rettes til fondssekretariatet i Politidirektoratet på e-post: 1

2 Del I PROSJEKTPLAN Prosjektplanen skal gi en oversikt over prosjektets mål og på hvilken måte prosjektet er planlagt gjennomført. Beskrivelsene i prosjektplanen skal være kortfattede, men tilstrekkelig utfyllende til at Politidirektoratet v/fondssekretariatet kan vurdere innholdet. Nummereringen viser til nummereringen i skjemaet for prosjektplan. 1. Prosjektnavn: Prosjektet skal gis et kortfattet prosjektnavn 2. Kort prosjektbeskrivelse (max 6 linjer): Meget kort om hva som skal utføres/anskaffes/iverksettes 3. Prosjekteier/Myndighet: Her skal navnet på politidistriktet/enheten som eier prosjektet fylles ut (den enheten som midlene tilhører). Som regel vil det høre inn under politimesters/virksomhetens direktørs myndighet å være prosjekteier. 4. Nærmere om støttemottaker: Her skal nærmere informasjon om støttemottaker oppgis. Under kategorien ansvarlig person oppgis den som har det overordnede ansvaret for prosjektet, dvs. som oftest leder av myndigheten/enheten/avdelingen/politidistriktet som eier prosjektet (jf. punkt 3), eller den han bemyndiger. Nivået vil avhenge av prosjektets art. I praksis vil det ofte være den enheten som midlene tilhører og som det vanligvis rapporteres til. Kontaktperson/prosjektleder vil være en annen enn ansvarlig person. Her siktes det til den personen som har det praktiske ansvaret og den daglige oppfølgingen av prosjektet. I tillegg er det behov for en kontaktperson i økonomispørsmål. Dette vil normalt være en person som har oversikt over regnskap, bilagshåndtering og rapportering, og som er knyttet til enhetens økonomiavdeling. 5. Prosjektperiode: Angi start- og sluttdato for det planlagte prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at prosjektets varighet henger sammen med tidsrommet kostnadene genereres i. Det er viktig at kostnadene genereres innenfor angitte tidsfrister både relatert til EUprosessen (årlig program, maks prosjektperiode 2 1/2 år og nasjonale budsjettprosesser (budsjettår). Prosjektperioden skal være i overensstemmelse med tidsplan angitt i punkt Henvisning til prioritering og målsetning i det flerårige programmet: Her må det vises til de strategiske målsetninger som er beskrevet i det flerårige programmets del 3, og konkretiseres hvordan prosjektets målsetninger er i samsvar med disse. 2

3 7. Prosjektbeskrivelse med tidsplan: Kortfattet, men samtidig tilstrekkelig utfyllende beskrivelse av hva prosjektet skal oppnå og på hvilken måte det skal gjennomføres. For store prosjekter vil det være hensiktsmessig med beskrivelse av milepæler. Beskrivelsen skal tjene til å vise at prosjektet lar seg gjennomføre. Støttemottaker må avklare hvilken styringsmodell som gjelder for prosjektet; styringsgruppe vs. linjeorganisering. 8. Effektmål, resultatmål, og målbare indikatorer: Formålet med denne rubrikken er å klargjøre de konkrete målsetningene med prosjektet. De viktigste effektmålene, resultatmålene samt referanse til målbare indikatorer må angis. Effektmålene skal si noe om hva den konkrete gjennomføringen av prosjektet skal bidra til å oppnå. Dette kan være; Økt bevissthet om risiko og trusler, Bedre oversikt over forholdene og aktiviteter langs EUs ytre grenser, Bedre mulighet til å gjenkjenne mønstre, analysere trender og avdekke uregelmessigheter og dermed forutse risiko. Et prosjekt kan også ha virkninger av mer overordnet art; Bedre informasjonsutveksling og samarbeid mellom myndigheter som er involvert i grensekontroll, Økt sikkerhet på grensen, Bedre kunnskapsgrunnlag for å treffe operative beslutninger m.m. Med resultatmål menes de konkrete tiltak som prosjektet skal bidra til å oppnå. Eksempler på resultatmål kan være: Å øke antallet grensekontrollutstyrsenheter XX på godkjente grenseovergangssteder, Styrke kvaliteten på data som er samles inn på grenseovergangsstedene, Innføre nye datakategorier XX, Øke antallet grenseovergangssteder eller grensestrekninger som er integrert i systemet, Øke antall "treff" (som viser faktisk bruk av den nyopprettede databasen). Indikatorer som skal kunne benyttes til å måle progresjon og resultatoppnåelse i prosjektet må defineres. Eksempler på målbare indikatorer kan være: Reduksjon av saksbehandlingstid, økning i datatilfang, økt kunnskap om regelverk, økt antall avdekkede falske dokumenter. Også avholdte aktiviteter som reiser/kurs/seminarer og innkjøpte/utplasserte utstyrsenheter er målbare indikatorer. Det bør være samsvar mellom dette punktet og pkt. 15. som omhandler evaluering (hva som skal evalueres og hvordan). 9. Budsjett: Budsjettet skal presenteres i henhold til oppsett som angitt i tabell. På utgiftssiden opererer budsjettmalen med direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader kan defineres som kostnader som er direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Indirekte kostnader omfatter kostnader som ikke kan knyttes konkret til gjennomføring av prosjektet. Det kan eksempelvis dreie seg om kontorrekvisita, utgifter til administrasjon og forvaltning, samt personalkostnader som ikke gir rett til støtte som direkte kostnader. Indirekte kostnader kan maksimum utgjøre 2,5 % av prosjektets totale budsjettramme. 3

4 På inntektssiden føres støttemottakerens egenandel (kapital) i prosjektet, bidrag fra eventuelle prosjektpartnere, tilskudd fra fondet, samt eventuelle inntekter generert i prosjektet. Totalsummen på utgifts- og inntektssiden skal være lik. 10. Utstyr/tekniske innretninger (F) og tjenester (E) (inkluderer også IKT programvare)- og systemutvikling): Disse punktene må fylles ut hvis prosjektet medfører innkjøp av utstyr, tjenester eller programvare. Antall, plassering og beskrivelse av utstyr må oppgis, samt tidsrom for planlagt bruk etter at prosjektet er avsluttet. Dette må være i samsvar med kravene om at IKT-utstyr skal benyttes for samme formål som i prosjektet, i 3 år eller mer etter anskaffelsestidspunktet. For annet utstyr, slikt som driftsutstyr og transportmidler, er kravet 5 år. Når det gjelder transportmidler som helikoptre, fartøyer og luftfartøyer er kravet 10 år. Det forutsettes at det gjøres nødvendige avtaler om drift og vedlikehold i angitt bruksperiode, som f.eks. Service Level Agreement (SLA). Alle innkjøp skal skje i samsvar med nasjonale regler for offentlig anskaffelse, og det skal redegjøres for hvilken anskaffelsesmodell man planlegger å benytte for hver anskaffelse. Støttemottaker vil bli bedt om å dokumentere prosedyre for gjennomførte anskaffelser.. Ved flerbruk: Hvis man ønsker tilskudd til innkjøp av utstyr som skal benyttes også til andre formål enn det som faller inn under fondets policyområde, må det foretas beregninger av bruken. Eks: Ved innkjøp av et kjøretøy som skal benyttes til grensekontrollformål, men også til andre oppgaver innenfor et politidistrikt, må det foretas en beregning av hvor stor andel av tiden kjøretøyet skal brukes til formålene som faller innenfor fondets virkeområde. Beregningen skal være godt begrunnet og kunne dokumenteres. Hvis det dokumenteres at kjøretøyet benyttes 40 % av tiden til Yttergrensefondets formål, kan 40 % av kjøretøyets innkjøpspris legges til grunn i budsjettet for samfinansiering. 11. Juridiske aspekter: Fylles ut hvis det er elementer i prosjektet som gjør det nødvendig med juridisk utredning / avklaring. 12. Opplæring/utdanning: Informasjon om utdannings- og opplæringsprosjekter må omfatte mest mulig om hva kurset/opplæringen skal omfatte, hvor mange kurs/seminarer el. l. som skal holdes og hvem som er opplæringsansvarlig/kursleder. Når det gjelder kursdeltakere skal det så langt mulig oppgis antall og hvilke organisasjoner de representerer. 13. Risikoanalyse av den planlagte gjennomføringen av prosjektet: Det skal foretas en risikoanalyse med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Det må identifiseres én eller flere risikofaktorer for hvert resultatmål. For å vurdere risikoen skal det benyttes en skala fra 1 5 for sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer og konsekvensen dette får for prosjektets gjennomføring. 1 er lav og 5 er høy verdi. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens, altså S(sannsynlighet) x K(konsekvens). En kontinuerlig oppdatering av risikoanalysen forutsettes presentert i Statusrapport for Yttergrensefondet som skal sendes inn hvert kvartal. 4

5 Det må spesifiseres tiltak som skal bidra til å redusere risiko. Det er ikke noe generelt krav om å foreta risikoanalyse for effektmål. Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært høy, vil høyst sannsynlig skje 4 Høy, risiko vil antagelig inntreffe 3 Middels høy, vil muligens inntreffe 2 Lav, vil trolig ikke inntreffe 1 Usannsynlig, vil neppe inntreffe 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes 14. Økonomirutiner og arkivering: Det skal angis hvordan etaten/organisasjonen har sin ordinære rutine for faktura- og lønnsbehandling. Det må påføres navn på kontaktpersoner ved regnskaps- og lønnsenheten, og det er ønskelig med systemangivelse for disse fagområdene. Alle bilag som tilhører prosjektet skal posteres på egen prosjektkode. Bilag som er relatert til prosjektet skal foreligge i original hos støttemottaker, enten som papirbilag eller i godkjent elektronisk form. Detaljert posteringsliste fra prosjektet skal vedlegges statusrapportene. Både sekretariatet, attesterende myndighet, Riksrevisjonen, EU-Kommisjonen og EUs revisjonsrett har til en hver tid rett til å be om å få fremlagt denne dokumentasjonen. Prosjektleder er ansvarlig for å etablere arkiveringsrutiner for dette. 15. Rapportering: Det skal sendes kvartalsvise statusrapporter til Politidirektoratet. Det skal benyttes skjemaet Statusrapport for Yttergrensefondet, og dette skal sendes til PODs e- postadresse: For første kvartal er fristen 1. mai, 2. kvartal 1. august, 3. kvartal 1. november, og for 4. kvartal er fristen 1. februar det påfølgende år (årsrapport). Statusrapporten skal gi en kortfattet oversikt over prosjektgjennomføringen når det gjelder progresjon i forhold til måloppnåelse, økonomi og risikobilde. Det skal sendes sluttrapport på eget skjema, Sluttrapport for Yttergrensefondet, også til PODs e-post adresse. Denne kan i stor grad baseres på de innsendte statusrapporter. I tillegg bør man ha i mente at sluttrapporten skal inneholde eventuelle lessons learned, dvs. beskrivelse av oppståtte problemer og hvordan de er løst, samt en kort oppsummering av hva som er oppnådd gjennom prosjektet sett i forhold til de mål og indikatorer som er oppgitt i prosjektplanen. Sluttrapport skal sendes inn senest 5 måneder etter at det angjeldende årsprogrammets kostnadsperiode er utløpt. 16. Evaluering: Under dette punktet skal det beskrives på hvilken måte man planlegger å evaluere prosjektet. Etter prosjektets avslutning vil en sluttevaluering inngå i sluttrapporten til POD. Formålet med evalueringen er å måle effekten av de tiltakene som er gjennomført. Det vil også (vanligvis) være behov for evaluering underveis, jf. behovet for kontinuerlig vurdering av risiko. Når man i løpet av prosessen registrerer at tiltakene ikke fungerer etter hensikten, må avvikene meldes i rapporteringen til POD. En evaluering vil vanligvis ta utgangspunkt i en 5

6 måling av indikatorer. Det kan gjøres bruk av spørreskjema eller foretas datamessige målinger. Det kan måles effektivitet, kvalitet, antall feil og avvik. Det bør være samsvar mellom de effektmål, resultatmål og målbare indikatorer som oppgis under pkt. 8 og det som her danner grunnlag for evaluering. Som et minimum bør både effektmål og resultatmål kommenteres. Effektmål kan være vanskelig å målfeste - da kan det gis en kommentar. Resultatmål bør være slik formulert at de er målbare. 17. Synliggjøring av EU-støtte: EU ønsker å øke publikums bevissthet rundt programfinansiering. Støttemottakeren har ansvar for å informere publikum om de midlene som er mottatt fra Fondet. Ved prosjekter som innebærer innkjøp av utstyr/investering i infrastruktur til en verdi som overstiger Euro er støttemottakeren derfor forpliktet til å sette opp en permanent plakett som henviser til at prosjektet/utstyret er finansiert av Yttergrensefondet. Plaketten skal inneholde EUs emblem i farger. For øvrig skal alle dokumenter/presentasjoner relatert til prosjektene inneholde en uttalelse som indikerer at prosjektet er samfinansiert av Yttergrensefondet. I prosjektplanen er det behov for en kortfattet beskrivelse av hvordan dette kravet vil bli gjennomført. 18. Underskrift av prosjekteier: Prosjektplanen skal underskrives av prosjektleder eller den personen som har det overordnede ansvaret for prosjektet. Det anbefales at prosjektplanen først undertegnes når Politidirektoratet og prosjekteier er enige om ordlyden, og Politidirektoratet har godkjent prosjektplanen. 6

7 Del II BUDSJETT I. Generelle prinsipper Budsjettering Budsjettering av et prosjekt støttet av Yttergrensefondet skal gjenspeile den aktivitet som er planlagt gjennomført, omregnet i norske kroner. Budsjettet skal brytes ned på de ulike områdene angitt i budsjettarkene/kostnads- og inntektsområdene. Et budsjett vil naturlig være et estimat og det forventes ikke at man treffer 100 % i forhold til faktisk gjennomføring. Eventuelle avvik mellom regnskap og budsjett skal forklares i statusrapporteringen. Prosjektbudsjett Et prosjektbudsjett skal presenteres på følgende måte: Utgifter Inntekter + direkte kostnader + indirekte kostnader (kan være fast prosentsats av direkte kostnader, maks 2,5 %) + bidrag fra EUs yttergrensefond + bidrag fra den endelige støttemottakeren og evt. prosjektpartnere + inntekter generert i prosjektet = Totale støtteberettiget kostnader = Totale inntekter Budsjettet skal balansere: totale kostnader som gir rett til støtte skal tilsvare totale inntekter. Utgifter/kostnader Utgifter må være innenfor rammen av fondets virkeområde og mål for å gi rett til støtte. Utgiftene må være nødvendige for å kunne utføre aktivitetene i det prosjektet som er godkjent i det ettårige (og flerårige) programmet. De må være fornuftige og i samsvar med prinsippene 7

8 for forsvarlig økonomistyring, særlig prinsippet om best mulig ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet. Utgifter som dekkes av fondet skal være levert/forbrukt hos den endelige støttemottakeren innenfor korrekt tidsperiode, det betyr 30 måneder fra prosjektets godkjente start. Prosjekter med støtte fra fondet skal samfinansieres av offentlige eller private kilder og ikke finansieres av andre EU-fond eller andre EU finansieringskilder, herunder Frontex. Definisjon av påløpt kostnad: Pådratt i prosjektets gitte tidsrom, dvs. innen programåret+1,5 år Pådratt med bakgrunn/årsak i prosjektets aktiviteter og være planlagt i godkjent budsjett I henhold til sunn økonomisk drift, dvs. være kost-/nytte-basert osv Pådradd og bokført i henhold til nasjonale regler og regnskapsskikk Understøttet av korrekt dokumentasjon o Registrert i støttemottakers regnskapssystem Normalt vil dette innebære at en tjeneste er levert og brukt, eller en vare er bestilt og levert. Det er ikke det samme som at faktura er ankommet og betalt. Formatert: Punktmerking og nummerering Eventuelle endringer av budsjettpostene i prosjektperioden skal tas opp med fondssekretariatet Inntekter - prinsippet om at virksomheten skal drives uten fortjeneste Prosjekter med støtte fra fondet skal drives uten fortjeneste. Dersom inntektene ved prosjektets avslutning, overstiger utgiftene skal bidraget til prosjektet fra fondet reduseres tilsvarende. Alle prosjektets inntektskilder må være oppgitt i den endelige støttemottakerens regnskaper eller skattedokumenter, og må kunne identifiseres og kontrolleres. Prosjektinntektene kan komme fra alle finansielle bidrag til prosjektet fra fondet, fra offentlige eller private kilder, inkludert den endelige støttemottakerens eget bidrag, og fra eventuelle innbetalinger fra prosjektet. Med "innbetalinger" menes her inntekter som et prosjekt har hatt i perioden for støtteberettigelse, for eksempel salg, utleie, tjenester, gebyr eller andre tilsvarende inntekter. EUs bidrag som en følge av anvendelsen av prinsippet om at virksomheten skal drives uten fortjeneste vil være de "totale kostnader som gir rett til støtte" minus "bidrag fra tredjeparter"og "innbetalinger fra prosjektet". Periode for støtteberettigelse Prosjektkostnader må ha oppstått og de tilsvarende betalinger skal være foretatt etter 1. januar i programåret N. Perioden for støtteberettigelse varer 2,5 år, dvs. til 30. juni i år N +2. 8

9 Det betyr følgende; Kostnader pådratt før 1.jan år N Kostnader pådratt (mellom 1.1.N og 30.6.N+2) og betalt før 1.1.N Kostnader pådratt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 og betalt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 Kostnader pådratt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 og betalt etter 30.6.N+2 Kostnader pådratt etter 30.6.N+2 Ikke støtteberettiget Ikke støtteberettiget Støtteberettiget Støtteberettiget Ikke støtteberettiget Utgiftsføring Utgiftene skal svare til den endelige støttemottakerens utbetalinger. Utbetalingene må skje i form av finansielle transaksjoner. Regelen er at utgiftene skal dokumenteres med reelle fakturaer eller bilag. Når dette ikke er mulig, skal utgiftene dokumenteres ved hjelp av regnskapsdokumenter eller andre underlagsdokumenter med tilsvarende bevisverdi. Utgiftene må være identifiserbare og kontrollerbare. De må: oppføres i den endelige støttemottakerens regnskaper, fastsettes i samsvar med gjeldende standarder for regnskapsførsel i staten der den endelige støttemottakeren er etablert, og være i samsvar med den endelige støttemottakerens vanlige praksis for kostnadsføring, og oppgis i samsvar med kravene i gjeldende skatte- og sosiallovgivning. Når det er aktuelt, har endelige støttemottakere plikt til å oppbevare attesterte kopier av regnskapsdokumenter som viser partnernes inntekter og utgifter i forbindelse med det aktuelle prosjektet. Disse opplysningene må oppbevares og behandles i samsvar med nasjonal lovgivning om personvern. Rapportering Regnskapstall sett opp mot budsjettet er grunnlaget for statusrapporteringen. Relevant regnskapsdokumentasjon legges ved statusrapportene, det vil si hovedboksutskrift for prosjektet (detaljert posteringsliste). Forutsetninger for rapporten og dens innhold er; Rapporten skal leveres elektronisk i Excel-format 9

10 Rapporten skal inneholde transaksjoner for det enkelte prosjekt fra i det aktuelle år og frem til rapporteringspunktet. Husk å stemme av at tallene i den verbale rapporten stemmer overens med tallene i Excel-arket Behovet for innholdet i excel-rapporten vil i mange tilfeller være tilsvarende en detaljert posteringsliste per prosjekt, noe som sannsynligvis finnes allerede som en del av økonomirapportene. Et minimum av innhold må være (ikke nødvendigvis i samme rekkefølge); bokføringsdato bokføringsperiode bilagsnummer leverandør beskrivelse kontering/kontostreng beløp i norske kroner type kostnad i forhold til de budsjettelementene som er angitt i prosjektet fra A til K for hver linje. Dette er en manuell jobb dere må gjøre for å gi oss beskjed om hvilke kostnadsposter de ulike kostnader/inntekter skal føres under i yttergrensefondet Det er et krav til dokumentasjon på at anskaffelser er foregått i samsvar med nasjonale regler. Anskaffelsesprosessen skal dokumenteres med kopi av anbudsprotokoll (rammeavtale eller frittstående anbudskonkurranse). II. Kostnadskategorier som gir rett til støtte Direkte kostnader Direkte prosjektkostnader som gir rett til støtte, er kostnader som kan identifiseres som spesifikke kostnader direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Direkte kostnader skal tas med i det anslåtte totale prosjektbudsjettet. Direkte kostnader kan grovt deles opp i følgende undergrupper: A. Personellkostnader B. Reisekostnader og representasjon C. Utstyr D. Eiendom E. Forbruk F. Entreprise (sub-contracting)/konsulentutgifter 10

11 A. Personalkostnader Direkte personalkostnader gir rett til støtte bare for personer som har en nøkkelrolle og er direkte involvert i prosjektet, slik som prosjektledere og annet personale som har operative prosjektoppgaver, for eksempel planlegging av prosjektaktiviteter, gjennomføring (eller overvåking) av operative aktiviteter, levering av tjenester til prosjektets endelige målgruppe osv. Kostnader til øvrig personale som bare har en støttefunksjon i den endelige støttemottakerens organisasjon (slik som administrativ leder, regnskapsfører, støtte til anskaffelser, støtte til menneskelige ressurser og støtte til informasjonsteknologi, kontorassistent, resepsjonist osv.) gir ikke rett til støtte som direkte kostnader, men kan anses som indirekte kostnader. Personalkostnader skal spesifiseres i det foreløpige budsjettet, med angivelse av funksjoner, antall ansatte og navn hvis dette er tilgjengelig på aktuelt tidspunkt. Dersom navnene ennå ikke er kjent eller ikke kan utleveres, skal faglig og teknisk kompetanse angis for de personer som skal ivareta de aktuelle funksjoner/oppgaver i prosjektet. Personalkostnader til prosjektet, dvs. lønn og trygdeavgift og andre reglementerte kostnader, gir rett til støtte forutsatt at dette ikke overstiger de gjennomsnittlige satsene i den endelige støttemottakerens vanlige lønnspolitikk. Dette tallet kan eventuelt omfatte alle avgifter som arbeidsgiveren normalt betaler, men ikke bonuser, belønninger eller ordninger med overskuddsdeling. B. Reise- og diettkostnader 1. Reise- og diettkostnader gir bare rett til støtte som direkte kostnader for: a) personale hos den endelige støttemottakeren hvis kostnader gir rett til støtte, b) i eksepsjonelle og behørig begrunnede tilfeller, personale hos den endelige støttemottakeren som har en støttefunksjon, c) andre som ikke er ansatt hos den endelige støttemottakeren, og som deltar i prosjektet. I disse tilfeller skal lister over tilstedeværelse oppbevares som bevis. 2. Reisekostnader skal gi rett til støtte for faktiske, påløpte kostnader. Godtgjøringssatsene skal baseres på billigste offentlige transportmulighet, og regelen skal være at flyginger kun tillates for reiser over 800 km (returreise), eller når reisemålets geografiske beliggenhet tilsier bruk av fly. Ved bruk av privatbil er godtgjøringen vanligvis beregnet enten ut fra prisen for offentlig transport, eller ut fra kilometersatser i samsvar med offentliggjorte, offisielle regler i den berørte medlemsstat eller den endelige støttemottakerens regler. 3. Diettkostnader skal gi rett til støtte for reelle kostnader eller etter en daglig diettsats. Når en organisasjon har sine egne dagsatser (godtgjøring for kost og losji), skal de anvendes 11

12 C. Utstyr innenfor de tak som er fastsatt av medlemsstaten i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. Godtgjøring for kost og losji skal normalt dekke lokal transport (herunder taxi), innkvartering, måltider, lokale telefonsamtaler og diverse. Generelt: Kostnader forbundet med anskaffelse av utstyr (innkjøp basert på hele eller deler av kostnaden, eller avskrivning av innkjøpte aktiva) gir rett til støtte bare dersom de er av vesentlig betydning for prosjektgjennomføringen. Utstyret skal ha de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og være i samsvar med gjeldende regler og standarder. Kostnader forbundet med administrativt utstyr i daglig bruk (som skriver, bærbar pc, faks, kopimaskin, telefon, kabler osv.) gir ikke rett til støtte som direkte kostnader, og skal anses som indirekte kostnader. Leie/leasing Hvis det i et prosjekt er behov for leie eller leasing som finansieringsform av ustyr, skal dette avklares i forkant av prosjektets start om hvorvidt denne type kostnad er stønadsberettiget. Kjøp Kostnader forbundet med anskaffelse av utstyr (systemer, driftsutstyr, transportmidler osv) gir rett til støtte i samsvar med nasjonale regler. Slike kostnader kan samfinansieres basert på hele eller deler av innkjøpskostnaden dersom: a) de er direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet, b) de er oppstått i samsvar med nasjonale regler om offentlige anskaffelser i medlemsstaten, c) utstyret har de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og er i samsvar med gjeldende regler og standarder, d) utstyret fortsatt vil bli brukt for de samme formål som i prosjektet, også etter at prosjektet er avsluttet, i minst tre år eller mer for IKT-utstyr, fem år eller mer for annet utstyr, slik som driftsutstyr og transportmidler, med unntak av de transportmidler som er angitt under, ti år for helikoptre, fartøyer og luftfartøyer. Kostnader forbundet med utstyret nevnt over kan gi rett til støtte basert på avskrivning i samsvar med nasjonale regler. I så fall skal vilkårene a), b) og c) over gjelde. I tillegg må også følgende vilkår være oppfylt: a) når utstyret kjøpes inn før eller i løpet av prosjektperioden, gir bare den del av avskrivningen av utstyret rett til støtte som tilsvarer den tid det benyttes i prosjektet og hvor mye det faktisk brukes, 12

13 b) utstyr som ble innkjøpt før prosjektet ble igangsatt, men som brukes i prosjektet, gir rett til støtte basert på avskrivning. Disse kostnadene gir imidlertid ikke rett til støtte dersom utstyret opprinnelig ble innkjøpt ved hjelp av tilskudd fra Fellesskapet, c) utstyrets innkjøpskostnader skal tilsvare vanlig markedspris, og verdien av de aktuelle gjenstandene skal avskrives i samsvar med de skatte- og regnskapsregler som gjelder for den endelige støttemottakeren. D. Fast eiendom Generelt: Ved kjøp av fast eiendom, oppføring eller renovering av fast eiendom, eller leie av fast eiendom, skal eiendommen ha de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og være i samsvar med gjeldende regler og standarder. Kjøp, oppføring eller renovering Dersom anskaffelse av fast eiendom er av vesentlig betydning for gjennomføringen av prosjektet og er klart knyttet til dets mål, gir kjøp av fast eiendom, dvs. allerede oppførte bygninger, eller oppføring av fast eiendom, rett til samfinansiering basert på hele eller deler av kostnaden, eller på avskrivning, på de vilkår som er angitt under, og uten at dette skal berøre anvendelsen av strengere nasjonale regler: a) det skal innhentes bekreftelse fra en uavhengig kvalifisert takstmann eller et behørig bemyndiget offisielt organ om at prisen ikke ligger over markedsverdien, og som enten bekrefter at eiendommen er i samsvar med nasjonale forskrifter eller angir eventuelle mangler som den endelige støttemottakeren planlegger å utbedre som en del av prosjektet, b) eiendommen er ikke på noe tidspunkt før prosjektets gjennomføring innkjøpt ved hjelp av tilskudd fra EU, c) eiendommen skal i minst ti år etter prosjektets sluttdato benyttes utelukkende til det formål som er oppgitt i prosjektet, med mindre Kommisjonen gir særlig tillatelse til noe annet, ved samfinansiering av hele eller deler av kostnaden. Ved samfinansiering basert på avskrivning reduseres denne perioden til fem år, d) ved kjøp av fast eiendom skal prinsippene om best mulig ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet følges, og kjøpet skal anses å stå i forhold til prosjektets mål, e) ved samfinansiering basert på avskrivning gir bare den del av avskrivningen av disse aktiva rett til støtte som tilsvarer den tid de benyttes i prosjektet, og hvor mye de faktisk brukes. Avskrivning skal beregnes etter nasjonale regnskapsregler. Utgifter til renovering av fast eiendom gir rett til samfinansiering basert på hele eller deler av kostnaden eller basert på avskrivning. For kostnader til renovering gjelder bare bokstav c) og e). 13

14 Leie Leie av fast eiendom gir rett til samfinansiering når leien er klart knyttet til det aktuelle prosjektets mål, på de vilkår som er angitt under, og uten at dette skal berøre anvendelsen av strengere nasjonale regler: a) den faste eiendommen skal ikke være kjøpt med tilskudd fra EU, b) den faste eiendommen skal bare brukes i forbindelse med prosjektgjennomføringen. I motsatt fall gir bare den del av kostnadene som tilsvarer bruk i forbindelse med prosjektet, rett til støtte. Kontorlokaler for endelig støttemottaker Kostnader til kjøp, oppføring, renovering eller leie av kontorlokaler til den endelige støttemottakerens vanlige virksomhet gir ikke rett til støtte. Slike kostnader anses som indirekte kostnader E. Forbruksvarer, forsyninger og generelle tjenester Kostnader forbundet med forbruksvarer, forsyninger og generelle tjenester gir rett til støtte dersom de kan identifiseres og er direkte nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet. Kontormateriell og alle typer mindre administrative forbruksvarer, forsyninger, forpleining og generelle tjenester (som telefon, internett, post, kontorrenhold, offentlige tjenester, forsikring, personalopplæring, rekruttering osv.) er imidlertid ikke direkte kostnader som gir rett til støtte; de inngår i de indirekte kostnadene. F. Entreprise/konsulent Entrepriser/konsulentbruk/eksperthjelp/rådgivningstjenester Hovedregelen er at endelige støttemottakere selv skal ha kapasitet til å utføre virksomheten i prosjektet. Utsetting til underleverandører må derfor begrenses og skal ikke overstige 40 % av de direkte prosjektkostnader som gir rett til støtte, med mindre det er behørig begrunnet og godkjent på forhånd av ansvarlig myndighet, dvs. fondssekretariatet i POD. Dette vil være aktuelt for IT-utviklingsprosjekter hvor store deler av kostnadene vanligvis er konsulenthonorar for arbeidet. Følgende utgifter gir ikke rett til samfinansiering fra fondet: a) utsetting av oppgaver knyttet til den overordnede forvaltningen av prosjektet, b) utsetting som øker prosjektkostnadene uten å tilføre det en tilsvarende verdi, c) utsetting til mellommenn eller konsulenter der betalingen defineres som en prosentsats av de totale prosjektkostnadene, med mindre endelig støttemottaker kan begrunne en slik betaling ved å vise til den faktiske verdien av arbeidet eller tjenestene som leveres. 14

15 Ved all underentreprise skal underleverandører forplikte seg til å gi alle revisjons- og kontrollorganer alle nødvendige opplysninger om underleveransene. Kostnader som er en direkte følge av krav knyttet til samfinansieringen fra EU Kostnader som er nødvendige for å kunne oppfylle krav knyttet til samfinansiering fra EU, for eksempel offentliggjøring, åpenhet, prosjektevaluering, ekstern revisjon, bankgarantier, oversettelseskostnader osv., gir rett til støtte som direkte kostnader. Eksperthonorarer Honorarer for juridisk rådgivning, notarialgebyrer og utgifter til tekniske og finansielle eksperter gir rett til støtte. Indirekte kostnader som gir rett til støtte H. Indirekte kostnader Indirekte kostnader tilhører utgiftskategorier som ikke kan identifiseres som konkrete kostnader direkte knyttet til prosjektet. En ramme på 2,5 % av de totale direkte kostnader som gir rett til støtte, kan komme i betraktning som indirekte kostnader, forutsatt at: a) de indirekte kostnadene er relevante i forhold til prosjektets gjennomføring b) de indirekte kostnadene er tatt med i prosjektets budsjett c) de indirekte kostnadene ikke omfatter kostnader som hører under et annet avsnitt i prosjektbudsjettet d)d) de indirekte kostnadene ikke har andre finansieringskilder (det skal ikke forekomme dobbeltfinansiering av de kostnader som påløper i prosjektet). Formatert: Punktmerking og nummerering Den prosentdel som er avsatt til indirekte kostnader, skal særlig dekke følgende kostnader: a) personalkostnader som ikke gir rett til støtte som direkte kostnader, b) utgifter til administrasjon og forvaltning, c)c) bankgebyrer og -avgifter (unntatt bankgarantier), d)d) kostnader forbundet med fast eiendom og vedlikeholdskostnader dersom de er knyttet til daglig administrasjon Formatert: Punktmerking og nummerering e)e) alle kostnader som er knyttet til prosjektet, men som ikke kommer inn under "Direkte kostnader som gir rett til støtte". 15

16 III. Utgifter som ikke gir rett til støtte Følgende kostnader gir ikke rett til støtte: a) merverdiavgift, unntatt når endelig støttemottaker kan dokumentere at han ikke kan få den tilbakebetalt, b) kapitalavkastning, gjelds- og gjeldsbetjeningsgebyrer, debetrente, valutavekslingsgebyrer og kurstap, avsetninger til dekning av tap eller eventuelt fremtidig betalingsansvar, skyldige renter, usikre fordringer, bøter, økonomiske sanksjoner, kostnader forbundet med rettssaker, og urimelige eller uforsvarlige utgifter c) utgifter til representasjon som bare er beregnet på prosjektpersonalet. Utgifter til rimelig forpleining ved sosiale arrangementer som er berettiget i lys av prosjektet, for eksempel et arrangement ved prosjektavslutning eller møter i prosjektets styringsgruppe, kan godkjennes d)d) kostnader oppgitt av den endelige støttemottakeren som dekkes i forbindelse med et annet prosjekt eller arbeidsprogram med tilskudd fra fellesskapet Formatert: Punktmerking og nummerering e)e) kjøp av jordeiendom/tomt f) personalkostnader til tjenestemenn som bidrar til prosjektgjennomføringen ved å utføre oppgaver som er en del av deres vanlige arbeid g) ytelser in natura 16

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknader om midler til å gjennomføre aktiviteter i henhold til representantskapets prioriterte oppgaver i 2010

Veiledning til utfylling av søknader om midler til å gjennomføre aktiviteter i henhold til representantskapets prioriterte oppgaver i 2010 1 Veiledning til utfylling av søknader om midler til å gjennomføre aktiviteter i henhold til representantskapets prioriterte oppgaver i 2010 1. Veiledning ved utfylling av søknadsskjema Det skal sendes

Detaljer

Kommisjonsvedtak. av 5. mars 2008

Kommisjonsvedtak. av 5. mars 2008 Kommisjonsvedtak av 5. mars 2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 574/2007/EF om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Samisk musikk

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser Rundskriv 2014-28 Alle fylkesmenn Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 17.12.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser I dette rundskrivet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Forskrift om avgift på flysikringstjenester

Forskrift om avgift på flysikringstjenester Forskrift om avgift på flysikringstjenester Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-26, 7-27, 15-3 og 15-4.

Detaljer