EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett"

Transkript

1 EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan og budsjett for prosjekter som skal støttes av Yttergrensefondet. Den gir også veiledning for hvordan endelige støttemottakere skal rapportere status på prosjektene som gjennomføres med støtte fra fondet, samt sluttrapportere og foreta evaluering. Skjemaene for prosjektplan og budsjett benyttes både i planleggingsfasen av de årlige programmene og som forpliktende grunnlag ved endelig inngåelse av prosjektavtale mellom Politidirektoratet og endelige støttemottakere. Henvendelser om utfylling av prosjektplan og budsjett m.m. kan rettes til fondssekretariatet i Politidirektoratet på e-post: 1

2 Del I PROSJEKTPLAN Prosjektplanen skal gi en oversikt over prosjektets mål og på hvilken måte prosjektet er planlagt gjennomført. Beskrivelsene i prosjektplanen skal være kortfattede, men tilstrekkelig utfyllende til at Politidirektoratet v/fondssekretariatet kan vurdere innholdet. Nummereringen viser til nummereringen i skjemaet for prosjektplan. 1. Prosjektnavn: Prosjektet skal gis et kortfattet prosjektnavn 2. Kort prosjektbeskrivelse (max 6 linjer): Meget kort om hva som skal utføres/anskaffes/iverksettes 3. Prosjekteier/Myndighet: Her skal navnet på politidistriktet/enheten som eier prosjektet fylles ut (den enheten som midlene tilhører). Som regel vil det høre inn under politimesters/virksomhetens direktørs myndighet å være prosjekteier. 4. Nærmere om støttemottaker: Her skal nærmere informasjon om støttemottaker oppgis. Under kategorien ansvarlig person oppgis den som har det overordnede ansvaret for prosjektet, dvs. som oftest leder av myndigheten/enheten/avdelingen/politidistriktet som eier prosjektet (jf. punkt 3), eller den han bemyndiger. Nivået vil avhenge av prosjektets art. I praksis vil det ofte være den enheten som midlene tilhører og som det vanligvis rapporteres til. Kontaktperson/prosjektleder vil være en annen enn ansvarlig person. Her siktes det til den personen som har det praktiske ansvaret og den daglige oppfølgingen av prosjektet. I tillegg er det behov for en kontaktperson i økonomispørsmål. Dette vil normalt være en person som har oversikt over regnskap, bilagshåndtering og rapportering, og som er knyttet til enhetens økonomiavdeling. 5. Prosjektperiode: Angi start- og sluttdato for det planlagte prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at prosjektets varighet henger sammen med tidsrommet kostnadene genereres i. Det er viktig at kostnadene genereres innenfor angitte tidsfrister både relatert til EUprosessen (årlig program, maks prosjektperiode 2 1/2 år og nasjonale budsjettprosesser (budsjettår). Prosjektperioden skal være i overensstemmelse med tidsplan angitt i punkt Henvisning til prioritering og målsetning i det flerårige programmet: Her må det vises til de strategiske målsetninger som er beskrevet i det flerårige programmets del 3, og konkretiseres hvordan prosjektets målsetninger er i samsvar med disse. 2

3 7. Prosjektbeskrivelse med tidsplan: Kortfattet, men samtidig tilstrekkelig utfyllende beskrivelse av hva prosjektet skal oppnå og på hvilken måte det skal gjennomføres. For store prosjekter vil det være hensiktsmessig med beskrivelse av milepæler. Beskrivelsen skal tjene til å vise at prosjektet lar seg gjennomføre. Støttemottaker må avklare hvilken styringsmodell som gjelder for prosjektet; styringsgruppe vs. linjeorganisering. 8. Effektmål, resultatmål, og målbare indikatorer: Formålet med denne rubrikken er å klargjøre de konkrete målsetningene med prosjektet. De viktigste effektmålene, resultatmålene samt referanse til målbare indikatorer må angis. Effektmålene skal si noe om hva den konkrete gjennomføringen av prosjektet skal bidra til å oppnå. Dette kan være; Økt bevissthet om risiko og trusler, Bedre oversikt over forholdene og aktiviteter langs EUs ytre grenser, Bedre mulighet til å gjenkjenne mønstre, analysere trender og avdekke uregelmessigheter og dermed forutse risiko. Et prosjekt kan også ha virkninger av mer overordnet art; Bedre informasjonsutveksling og samarbeid mellom myndigheter som er involvert i grensekontroll, Økt sikkerhet på grensen, Bedre kunnskapsgrunnlag for å treffe operative beslutninger m.m. Med resultatmål menes de konkrete tiltak som prosjektet skal bidra til å oppnå. Eksempler på resultatmål kan være: Å øke antallet grensekontrollutstyrsenheter XX på godkjente grenseovergangssteder, Styrke kvaliteten på data som er samles inn på grenseovergangsstedene, Innføre nye datakategorier XX, Øke antallet grenseovergangssteder eller grensestrekninger som er integrert i systemet, Øke antall "treff" (som viser faktisk bruk av den nyopprettede databasen). Indikatorer som skal kunne benyttes til å måle progresjon og resultatoppnåelse i prosjektet må defineres. Eksempler på målbare indikatorer kan være: Reduksjon av saksbehandlingstid, økning i datatilfang, økt kunnskap om regelverk, økt antall avdekkede falske dokumenter. Også avholdte aktiviteter som reiser/kurs/seminarer og innkjøpte/utplasserte utstyrsenheter er målbare indikatorer. Det bør være samsvar mellom dette punktet og pkt. 15. som omhandler evaluering (hva som skal evalueres og hvordan). 9. Budsjett: Budsjettet skal presenteres i henhold til oppsett som angitt i tabell. På utgiftssiden opererer budsjettmalen med direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader kan defineres som kostnader som er direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Indirekte kostnader omfatter kostnader som ikke kan knyttes konkret til gjennomføring av prosjektet. Det kan eksempelvis dreie seg om kontorrekvisita, utgifter til administrasjon og forvaltning, samt personalkostnader som ikke gir rett til støtte som direkte kostnader. Indirekte kostnader kan maksimum utgjøre 2,5 % av prosjektets totale budsjettramme. 3

4 På inntektssiden føres støttemottakerens egenandel (kapital) i prosjektet, bidrag fra eventuelle prosjektpartnere, tilskudd fra fondet, samt eventuelle inntekter generert i prosjektet. Totalsummen på utgifts- og inntektssiden skal være lik. 10. Utstyr/tekniske innretninger (F) og tjenester (E) (inkluderer også IKT programvare)- og systemutvikling): Disse punktene må fylles ut hvis prosjektet medfører innkjøp av utstyr, tjenester eller programvare. Antall, plassering og beskrivelse av utstyr må oppgis, samt tidsrom for planlagt bruk etter at prosjektet er avsluttet. Dette må være i samsvar med kravene om at IKT-utstyr skal benyttes for samme formål som i prosjektet, i 3 år eller mer etter anskaffelsestidspunktet. For annet utstyr, slikt som driftsutstyr og transportmidler, er kravet 5 år. Når det gjelder transportmidler som helikoptre, fartøyer og luftfartøyer er kravet 10 år. Det forutsettes at det gjøres nødvendige avtaler om drift og vedlikehold i angitt bruksperiode, som f.eks. Service Level Agreement (SLA). Alle innkjøp skal skje i samsvar med nasjonale regler for offentlig anskaffelse, og det skal redegjøres for hvilken anskaffelsesmodell man planlegger å benytte for hver anskaffelse. Støttemottaker vil bli bedt om å dokumentere prosedyre for gjennomførte anskaffelser.. Ved flerbruk: Hvis man ønsker tilskudd til innkjøp av utstyr som skal benyttes også til andre formål enn det som faller inn under fondets policyområde, må det foretas beregninger av bruken. Eks: Ved innkjøp av et kjøretøy som skal benyttes til grensekontrollformål, men også til andre oppgaver innenfor et politidistrikt, må det foretas en beregning av hvor stor andel av tiden kjøretøyet skal brukes til formålene som faller innenfor fondets virkeområde. Beregningen skal være godt begrunnet og kunne dokumenteres. Hvis det dokumenteres at kjøretøyet benyttes 40 % av tiden til Yttergrensefondets formål, kan 40 % av kjøretøyets innkjøpspris legges til grunn i budsjettet for samfinansiering. 11. Juridiske aspekter: Fylles ut hvis det er elementer i prosjektet som gjør det nødvendig med juridisk utredning / avklaring. 12. Opplæring/utdanning: Informasjon om utdannings- og opplæringsprosjekter må omfatte mest mulig om hva kurset/opplæringen skal omfatte, hvor mange kurs/seminarer el. l. som skal holdes og hvem som er opplæringsansvarlig/kursleder. Når det gjelder kursdeltakere skal det så langt mulig oppgis antall og hvilke organisasjoner de representerer. 13. Risikoanalyse av den planlagte gjennomføringen av prosjektet: Det skal foretas en risikoanalyse med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Det må identifiseres én eller flere risikofaktorer for hvert resultatmål. For å vurdere risikoen skal det benyttes en skala fra 1 5 for sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer og konsekvensen dette får for prosjektets gjennomføring. 1 er lav og 5 er høy verdi. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens, altså S(sannsynlighet) x K(konsekvens). En kontinuerlig oppdatering av risikoanalysen forutsettes presentert i Statusrapport for Yttergrensefondet som skal sendes inn hvert kvartal. 4

5 Det må spesifiseres tiltak som skal bidra til å redusere risiko. Det er ikke noe generelt krav om å foreta risikoanalyse for effektmål. Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært høy, vil høyst sannsynlig skje 4 Høy, risiko vil antagelig inntreffe 3 Middels høy, vil muligens inntreffe 2 Lav, vil trolig ikke inntreffe 1 Usannsynlig, vil neppe inntreffe 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes 14. Økonomirutiner og arkivering: Det skal angis hvordan etaten/organisasjonen har sin ordinære rutine for faktura- og lønnsbehandling. Det må påføres navn på kontaktpersoner ved regnskaps- og lønnsenheten, og det er ønskelig med systemangivelse for disse fagområdene. Alle bilag som tilhører prosjektet skal posteres på egen prosjektkode. Bilag som er relatert til prosjektet skal foreligge i original hos støttemottaker, enten som papirbilag eller i godkjent elektronisk form. Detaljert posteringsliste fra prosjektet skal vedlegges statusrapportene. Både sekretariatet, attesterende myndighet, Riksrevisjonen, EU-Kommisjonen og EUs revisjonsrett har til en hver tid rett til å be om å få fremlagt denne dokumentasjonen. Prosjektleder er ansvarlig for å etablere arkiveringsrutiner for dette. 15. Rapportering: Det skal sendes kvartalsvise statusrapporter til Politidirektoratet. Det skal benyttes skjemaet Statusrapport for Yttergrensefondet, og dette skal sendes til PODs e- postadresse: For første kvartal er fristen 1. mai, 2. kvartal 1. august, 3. kvartal 1. november, og for 4. kvartal er fristen 1. februar det påfølgende år (årsrapport). Statusrapporten skal gi en kortfattet oversikt over prosjektgjennomføringen når det gjelder progresjon i forhold til måloppnåelse, økonomi og risikobilde. Det skal sendes sluttrapport på eget skjema, Sluttrapport for Yttergrensefondet, også til PODs e-post adresse. Denne kan i stor grad baseres på de innsendte statusrapporter. I tillegg bør man ha i mente at sluttrapporten skal inneholde eventuelle lessons learned, dvs. beskrivelse av oppståtte problemer og hvordan de er løst, samt en kort oppsummering av hva som er oppnådd gjennom prosjektet sett i forhold til de mål og indikatorer som er oppgitt i prosjektplanen. Sluttrapport skal sendes inn senest 5 måneder etter at det angjeldende årsprogrammets kostnadsperiode er utløpt. 16. Evaluering: Under dette punktet skal det beskrives på hvilken måte man planlegger å evaluere prosjektet. Etter prosjektets avslutning vil en sluttevaluering inngå i sluttrapporten til POD. Formålet med evalueringen er å måle effekten av de tiltakene som er gjennomført. Det vil også (vanligvis) være behov for evaluering underveis, jf. behovet for kontinuerlig vurdering av risiko. Når man i løpet av prosessen registrerer at tiltakene ikke fungerer etter hensikten, må avvikene meldes i rapporteringen til POD. En evaluering vil vanligvis ta utgangspunkt i en 5

6 måling av indikatorer. Det kan gjøres bruk av spørreskjema eller foretas datamessige målinger. Det kan måles effektivitet, kvalitet, antall feil og avvik. Det bør være samsvar mellom de effektmål, resultatmål og målbare indikatorer som oppgis under pkt. 8 og det som her danner grunnlag for evaluering. Som et minimum bør både effektmål og resultatmål kommenteres. Effektmål kan være vanskelig å målfeste - da kan det gis en kommentar. Resultatmål bør være slik formulert at de er målbare. 17. Synliggjøring av EU-støtte: EU ønsker å øke publikums bevissthet rundt programfinansiering. Støttemottakeren har ansvar for å informere publikum om de midlene som er mottatt fra Fondet. Ved prosjekter som innebærer innkjøp av utstyr/investering i infrastruktur til en verdi som overstiger Euro er støttemottakeren derfor forpliktet til å sette opp en permanent plakett som henviser til at prosjektet/utstyret er finansiert av Yttergrensefondet. Plaketten skal inneholde EUs emblem i farger. For øvrig skal alle dokumenter/presentasjoner relatert til prosjektene inneholde en uttalelse som indikerer at prosjektet er samfinansiert av Yttergrensefondet. I prosjektplanen er det behov for en kortfattet beskrivelse av hvordan dette kravet vil bli gjennomført. 18. Underskrift av prosjekteier: Prosjektplanen skal underskrives av prosjektleder eller den personen som har det overordnede ansvaret for prosjektet. Det anbefales at prosjektplanen først undertegnes når Politidirektoratet og prosjekteier er enige om ordlyden, og Politidirektoratet har godkjent prosjektplanen. 6

7 Del II BUDSJETT I. Generelle prinsipper Budsjettering Budsjettering av et prosjekt støttet av Yttergrensefondet skal gjenspeile den aktivitet som er planlagt gjennomført, omregnet i norske kroner. Budsjettet skal brytes ned på de ulike områdene angitt i budsjettarkene/kostnads- og inntektsområdene. Et budsjett vil naturlig være et estimat og det forventes ikke at man treffer 100 % i forhold til faktisk gjennomføring. Eventuelle avvik mellom regnskap og budsjett skal forklares i statusrapporteringen. Prosjektbudsjett Et prosjektbudsjett skal presenteres på følgende måte: Utgifter Inntekter + direkte kostnader + indirekte kostnader (kan være fast prosentsats av direkte kostnader, maks 2,5 %) + bidrag fra EUs yttergrensefond + bidrag fra den endelige støttemottakeren og evt. prosjektpartnere + inntekter generert i prosjektet = Totale støtteberettiget kostnader = Totale inntekter Budsjettet skal balansere: totale kostnader som gir rett til støtte skal tilsvare totale inntekter. Utgifter/kostnader Utgifter må være innenfor rammen av fondets virkeområde og mål for å gi rett til støtte. Utgiftene må være nødvendige for å kunne utføre aktivitetene i det prosjektet som er godkjent i det ettårige (og flerårige) programmet. De må være fornuftige og i samsvar med prinsippene 7

8 for forsvarlig økonomistyring, særlig prinsippet om best mulig ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet. Utgifter som dekkes av fondet skal være levert/forbrukt hos den endelige støttemottakeren innenfor korrekt tidsperiode, det betyr 30 måneder fra prosjektets godkjente start. Prosjekter med støtte fra fondet skal samfinansieres av offentlige eller private kilder og ikke finansieres av andre EU-fond eller andre EU finansieringskilder, herunder Frontex. Definisjon av påløpt kostnad: Pådratt i prosjektets gitte tidsrom, dvs. innen programåret+1,5 år Pådratt med bakgrunn/årsak i prosjektets aktiviteter og være planlagt i godkjent budsjett I henhold til sunn økonomisk drift, dvs. være kost-/nytte-basert osv Pådradd og bokført i henhold til nasjonale regler og regnskapsskikk Understøttet av korrekt dokumentasjon o Registrert i støttemottakers regnskapssystem Normalt vil dette innebære at en tjeneste er levert og brukt, eller en vare er bestilt og levert. Det er ikke det samme som at faktura er ankommet og betalt. Formatert: Punktmerking og nummerering Eventuelle endringer av budsjettpostene i prosjektperioden skal tas opp med fondssekretariatet Inntekter - prinsippet om at virksomheten skal drives uten fortjeneste Prosjekter med støtte fra fondet skal drives uten fortjeneste. Dersom inntektene ved prosjektets avslutning, overstiger utgiftene skal bidraget til prosjektet fra fondet reduseres tilsvarende. Alle prosjektets inntektskilder må være oppgitt i den endelige støttemottakerens regnskaper eller skattedokumenter, og må kunne identifiseres og kontrolleres. Prosjektinntektene kan komme fra alle finansielle bidrag til prosjektet fra fondet, fra offentlige eller private kilder, inkludert den endelige støttemottakerens eget bidrag, og fra eventuelle innbetalinger fra prosjektet. Med "innbetalinger" menes her inntekter som et prosjekt har hatt i perioden for støtteberettigelse, for eksempel salg, utleie, tjenester, gebyr eller andre tilsvarende inntekter. EUs bidrag som en følge av anvendelsen av prinsippet om at virksomheten skal drives uten fortjeneste vil være de "totale kostnader som gir rett til støtte" minus "bidrag fra tredjeparter"og "innbetalinger fra prosjektet". Periode for støtteberettigelse Prosjektkostnader må ha oppstått og de tilsvarende betalinger skal være foretatt etter 1. januar i programåret N. Perioden for støtteberettigelse varer 2,5 år, dvs. til 30. juni i år N +2. 8

9 Det betyr følgende; Kostnader pådratt før 1.jan år N Kostnader pådratt (mellom 1.1.N og 30.6.N+2) og betalt før 1.1.N Kostnader pådratt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 og betalt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 Kostnader pådratt mellom 1.1.N og 30.6.N+2 og betalt etter 30.6.N+2 Kostnader pådratt etter 30.6.N+2 Ikke støtteberettiget Ikke støtteberettiget Støtteberettiget Støtteberettiget Ikke støtteberettiget Utgiftsføring Utgiftene skal svare til den endelige støttemottakerens utbetalinger. Utbetalingene må skje i form av finansielle transaksjoner. Regelen er at utgiftene skal dokumenteres med reelle fakturaer eller bilag. Når dette ikke er mulig, skal utgiftene dokumenteres ved hjelp av regnskapsdokumenter eller andre underlagsdokumenter med tilsvarende bevisverdi. Utgiftene må være identifiserbare og kontrollerbare. De må: oppføres i den endelige støttemottakerens regnskaper, fastsettes i samsvar med gjeldende standarder for regnskapsførsel i staten der den endelige støttemottakeren er etablert, og være i samsvar med den endelige støttemottakerens vanlige praksis for kostnadsføring, og oppgis i samsvar med kravene i gjeldende skatte- og sosiallovgivning. Når det er aktuelt, har endelige støttemottakere plikt til å oppbevare attesterte kopier av regnskapsdokumenter som viser partnernes inntekter og utgifter i forbindelse med det aktuelle prosjektet. Disse opplysningene må oppbevares og behandles i samsvar med nasjonal lovgivning om personvern. Rapportering Regnskapstall sett opp mot budsjettet er grunnlaget for statusrapporteringen. Relevant regnskapsdokumentasjon legges ved statusrapportene, det vil si hovedboksutskrift for prosjektet (detaljert posteringsliste). Forutsetninger for rapporten og dens innhold er; Rapporten skal leveres elektronisk i Excel-format 9

10 Rapporten skal inneholde transaksjoner for det enkelte prosjekt fra i det aktuelle år og frem til rapporteringspunktet. Husk å stemme av at tallene i den verbale rapporten stemmer overens med tallene i Excel-arket Behovet for innholdet i excel-rapporten vil i mange tilfeller være tilsvarende en detaljert posteringsliste per prosjekt, noe som sannsynligvis finnes allerede som en del av økonomirapportene. Et minimum av innhold må være (ikke nødvendigvis i samme rekkefølge); bokføringsdato bokføringsperiode bilagsnummer leverandør beskrivelse kontering/kontostreng beløp i norske kroner type kostnad i forhold til de budsjettelementene som er angitt i prosjektet fra A til K for hver linje. Dette er en manuell jobb dere må gjøre for å gi oss beskjed om hvilke kostnadsposter de ulike kostnader/inntekter skal føres under i yttergrensefondet Det er et krav til dokumentasjon på at anskaffelser er foregått i samsvar med nasjonale regler. Anskaffelsesprosessen skal dokumenteres med kopi av anbudsprotokoll (rammeavtale eller frittstående anbudskonkurranse). II. Kostnadskategorier som gir rett til støtte Direkte kostnader Direkte prosjektkostnader som gir rett til støtte, er kostnader som kan identifiseres som spesifikke kostnader direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Direkte kostnader skal tas med i det anslåtte totale prosjektbudsjettet. Direkte kostnader kan grovt deles opp i følgende undergrupper: A. Personellkostnader B. Reisekostnader og representasjon C. Utstyr D. Eiendom E. Forbruk F. Entreprise (sub-contracting)/konsulentutgifter 10

11 A. Personalkostnader Direkte personalkostnader gir rett til støtte bare for personer som har en nøkkelrolle og er direkte involvert i prosjektet, slik som prosjektledere og annet personale som har operative prosjektoppgaver, for eksempel planlegging av prosjektaktiviteter, gjennomføring (eller overvåking) av operative aktiviteter, levering av tjenester til prosjektets endelige målgruppe osv. Kostnader til øvrig personale som bare har en støttefunksjon i den endelige støttemottakerens organisasjon (slik som administrativ leder, regnskapsfører, støtte til anskaffelser, støtte til menneskelige ressurser og støtte til informasjonsteknologi, kontorassistent, resepsjonist osv.) gir ikke rett til støtte som direkte kostnader, men kan anses som indirekte kostnader. Personalkostnader skal spesifiseres i det foreløpige budsjettet, med angivelse av funksjoner, antall ansatte og navn hvis dette er tilgjengelig på aktuelt tidspunkt. Dersom navnene ennå ikke er kjent eller ikke kan utleveres, skal faglig og teknisk kompetanse angis for de personer som skal ivareta de aktuelle funksjoner/oppgaver i prosjektet. Personalkostnader til prosjektet, dvs. lønn og trygdeavgift og andre reglementerte kostnader, gir rett til støtte forutsatt at dette ikke overstiger de gjennomsnittlige satsene i den endelige støttemottakerens vanlige lønnspolitikk. Dette tallet kan eventuelt omfatte alle avgifter som arbeidsgiveren normalt betaler, men ikke bonuser, belønninger eller ordninger med overskuddsdeling. B. Reise- og diettkostnader 1. Reise- og diettkostnader gir bare rett til støtte som direkte kostnader for: a) personale hos den endelige støttemottakeren hvis kostnader gir rett til støtte, b) i eksepsjonelle og behørig begrunnede tilfeller, personale hos den endelige støttemottakeren som har en støttefunksjon, c) andre som ikke er ansatt hos den endelige støttemottakeren, og som deltar i prosjektet. I disse tilfeller skal lister over tilstedeværelse oppbevares som bevis. 2. Reisekostnader skal gi rett til støtte for faktiske, påløpte kostnader. Godtgjøringssatsene skal baseres på billigste offentlige transportmulighet, og regelen skal være at flyginger kun tillates for reiser over 800 km (returreise), eller når reisemålets geografiske beliggenhet tilsier bruk av fly. Ved bruk av privatbil er godtgjøringen vanligvis beregnet enten ut fra prisen for offentlig transport, eller ut fra kilometersatser i samsvar med offentliggjorte, offisielle regler i den berørte medlemsstat eller den endelige støttemottakerens regler. 3. Diettkostnader skal gi rett til støtte for reelle kostnader eller etter en daglig diettsats. Når en organisasjon har sine egne dagsatser (godtgjøring for kost og losji), skal de anvendes 11

12 C. Utstyr innenfor de tak som er fastsatt av medlemsstaten i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. Godtgjøring for kost og losji skal normalt dekke lokal transport (herunder taxi), innkvartering, måltider, lokale telefonsamtaler og diverse. Generelt: Kostnader forbundet med anskaffelse av utstyr (innkjøp basert på hele eller deler av kostnaden, eller avskrivning av innkjøpte aktiva) gir rett til støtte bare dersom de er av vesentlig betydning for prosjektgjennomføringen. Utstyret skal ha de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og være i samsvar med gjeldende regler og standarder. Kostnader forbundet med administrativt utstyr i daglig bruk (som skriver, bærbar pc, faks, kopimaskin, telefon, kabler osv.) gir ikke rett til støtte som direkte kostnader, og skal anses som indirekte kostnader. Leie/leasing Hvis det i et prosjekt er behov for leie eller leasing som finansieringsform av ustyr, skal dette avklares i forkant av prosjektets start om hvorvidt denne type kostnad er stønadsberettiget. Kjøp Kostnader forbundet med anskaffelse av utstyr (systemer, driftsutstyr, transportmidler osv) gir rett til støtte i samsvar med nasjonale regler. Slike kostnader kan samfinansieres basert på hele eller deler av innkjøpskostnaden dersom: a) de er direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet, b) de er oppstått i samsvar med nasjonale regler om offentlige anskaffelser i medlemsstaten, c) utstyret har de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og er i samsvar med gjeldende regler og standarder, d) utstyret fortsatt vil bli brukt for de samme formål som i prosjektet, også etter at prosjektet er avsluttet, i minst tre år eller mer for IKT-utstyr, fem år eller mer for annet utstyr, slik som driftsutstyr og transportmidler, med unntak av de transportmidler som er angitt under, ti år for helikoptre, fartøyer og luftfartøyer. Kostnader forbundet med utstyret nevnt over kan gi rett til støtte basert på avskrivning i samsvar med nasjonale regler. I så fall skal vilkårene a), b) og c) over gjelde. I tillegg må også følgende vilkår være oppfylt: a) når utstyret kjøpes inn før eller i løpet av prosjektperioden, gir bare den del av avskrivningen av utstyret rett til støtte som tilsvarer den tid det benyttes i prosjektet og hvor mye det faktisk brukes, 12

13 b) utstyr som ble innkjøpt før prosjektet ble igangsatt, men som brukes i prosjektet, gir rett til støtte basert på avskrivning. Disse kostnadene gir imidlertid ikke rett til støtte dersom utstyret opprinnelig ble innkjøpt ved hjelp av tilskudd fra Fellesskapet, c) utstyrets innkjøpskostnader skal tilsvare vanlig markedspris, og verdien av de aktuelle gjenstandene skal avskrives i samsvar med de skatte- og regnskapsregler som gjelder for den endelige støttemottakeren. D. Fast eiendom Generelt: Ved kjøp av fast eiendom, oppføring eller renovering av fast eiendom, eller leie av fast eiendom, skal eiendommen ha de tekniske egenskaper som er nødvendige i prosjektet, og være i samsvar med gjeldende regler og standarder. Kjøp, oppføring eller renovering Dersom anskaffelse av fast eiendom er av vesentlig betydning for gjennomføringen av prosjektet og er klart knyttet til dets mål, gir kjøp av fast eiendom, dvs. allerede oppførte bygninger, eller oppføring av fast eiendom, rett til samfinansiering basert på hele eller deler av kostnaden, eller på avskrivning, på de vilkår som er angitt under, og uten at dette skal berøre anvendelsen av strengere nasjonale regler: a) det skal innhentes bekreftelse fra en uavhengig kvalifisert takstmann eller et behørig bemyndiget offisielt organ om at prisen ikke ligger over markedsverdien, og som enten bekrefter at eiendommen er i samsvar med nasjonale forskrifter eller angir eventuelle mangler som den endelige støttemottakeren planlegger å utbedre som en del av prosjektet, b) eiendommen er ikke på noe tidspunkt før prosjektets gjennomføring innkjøpt ved hjelp av tilskudd fra EU, c) eiendommen skal i minst ti år etter prosjektets sluttdato benyttes utelukkende til det formål som er oppgitt i prosjektet, med mindre Kommisjonen gir særlig tillatelse til noe annet, ved samfinansiering av hele eller deler av kostnaden. Ved samfinansiering basert på avskrivning reduseres denne perioden til fem år, d) ved kjøp av fast eiendom skal prinsippene om best mulig ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet følges, og kjøpet skal anses å stå i forhold til prosjektets mål, e) ved samfinansiering basert på avskrivning gir bare den del av avskrivningen av disse aktiva rett til støtte som tilsvarer den tid de benyttes i prosjektet, og hvor mye de faktisk brukes. Avskrivning skal beregnes etter nasjonale regnskapsregler. Utgifter til renovering av fast eiendom gir rett til samfinansiering basert på hele eller deler av kostnaden eller basert på avskrivning. For kostnader til renovering gjelder bare bokstav c) og e). 13

14 Leie Leie av fast eiendom gir rett til samfinansiering når leien er klart knyttet til det aktuelle prosjektets mål, på de vilkår som er angitt under, og uten at dette skal berøre anvendelsen av strengere nasjonale regler: a) den faste eiendommen skal ikke være kjøpt med tilskudd fra EU, b) den faste eiendommen skal bare brukes i forbindelse med prosjektgjennomføringen. I motsatt fall gir bare den del av kostnadene som tilsvarer bruk i forbindelse med prosjektet, rett til støtte. Kontorlokaler for endelig støttemottaker Kostnader til kjøp, oppføring, renovering eller leie av kontorlokaler til den endelige støttemottakerens vanlige virksomhet gir ikke rett til støtte. Slike kostnader anses som indirekte kostnader E. Forbruksvarer, forsyninger og generelle tjenester Kostnader forbundet med forbruksvarer, forsyninger og generelle tjenester gir rett til støtte dersom de kan identifiseres og er direkte nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet. Kontormateriell og alle typer mindre administrative forbruksvarer, forsyninger, forpleining og generelle tjenester (som telefon, internett, post, kontorrenhold, offentlige tjenester, forsikring, personalopplæring, rekruttering osv.) er imidlertid ikke direkte kostnader som gir rett til støtte; de inngår i de indirekte kostnadene. F. Entreprise/konsulent Entrepriser/konsulentbruk/eksperthjelp/rådgivningstjenester Hovedregelen er at endelige støttemottakere selv skal ha kapasitet til å utføre virksomheten i prosjektet. Utsetting til underleverandører må derfor begrenses og skal ikke overstige 40 % av de direkte prosjektkostnader som gir rett til støtte, med mindre det er behørig begrunnet og godkjent på forhånd av ansvarlig myndighet, dvs. fondssekretariatet i POD. Dette vil være aktuelt for IT-utviklingsprosjekter hvor store deler av kostnadene vanligvis er konsulenthonorar for arbeidet. Følgende utgifter gir ikke rett til samfinansiering fra fondet: a) utsetting av oppgaver knyttet til den overordnede forvaltningen av prosjektet, b) utsetting som øker prosjektkostnadene uten å tilføre det en tilsvarende verdi, c) utsetting til mellommenn eller konsulenter der betalingen defineres som en prosentsats av de totale prosjektkostnadene, med mindre endelig støttemottaker kan begrunne en slik betaling ved å vise til den faktiske verdien av arbeidet eller tjenestene som leveres. 14

15 Ved all underentreprise skal underleverandører forplikte seg til å gi alle revisjons- og kontrollorganer alle nødvendige opplysninger om underleveransene. Kostnader som er en direkte følge av krav knyttet til samfinansieringen fra EU Kostnader som er nødvendige for å kunne oppfylle krav knyttet til samfinansiering fra EU, for eksempel offentliggjøring, åpenhet, prosjektevaluering, ekstern revisjon, bankgarantier, oversettelseskostnader osv., gir rett til støtte som direkte kostnader. Eksperthonorarer Honorarer for juridisk rådgivning, notarialgebyrer og utgifter til tekniske og finansielle eksperter gir rett til støtte. Indirekte kostnader som gir rett til støtte H. Indirekte kostnader Indirekte kostnader tilhører utgiftskategorier som ikke kan identifiseres som konkrete kostnader direkte knyttet til prosjektet. En ramme på 2,5 % av de totale direkte kostnader som gir rett til støtte, kan komme i betraktning som indirekte kostnader, forutsatt at: a) de indirekte kostnadene er relevante i forhold til prosjektets gjennomføring b) de indirekte kostnadene er tatt med i prosjektets budsjett c) de indirekte kostnadene ikke omfatter kostnader som hører under et annet avsnitt i prosjektbudsjettet d)d) de indirekte kostnadene ikke har andre finansieringskilder (det skal ikke forekomme dobbeltfinansiering av de kostnader som påløper i prosjektet). Formatert: Punktmerking og nummerering Den prosentdel som er avsatt til indirekte kostnader, skal særlig dekke følgende kostnader: a) personalkostnader som ikke gir rett til støtte som direkte kostnader, b) utgifter til administrasjon og forvaltning, c)c) bankgebyrer og -avgifter (unntatt bankgarantier), d)d) kostnader forbundet med fast eiendom og vedlikeholdskostnader dersom de er knyttet til daglig administrasjon Formatert: Punktmerking og nummerering e)e) alle kostnader som er knyttet til prosjektet, men som ikke kommer inn under "Direkte kostnader som gir rett til støtte". 15

16 III. Utgifter som ikke gir rett til støtte Følgende kostnader gir ikke rett til støtte: a) merverdiavgift, unntatt når endelig støttemottaker kan dokumentere at han ikke kan få den tilbakebetalt, b) kapitalavkastning, gjelds- og gjeldsbetjeningsgebyrer, debetrente, valutavekslingsgebyrer og kurstap, avsetninger til dekning av tap eller eventuelt fremtidig betalingsansvar, skyldige renter, usikre fordringer, bøter, økonomiske sanksjoner, kostnader forbundet med rettssaker, og urimelige eller uforsvarlige utgifter c) utgifter til representasjon som bare er beregnet på prosjektpersonalet. Utgifter til rimelig forpleining ved sosiale arrangementer som er berettiget i lys av prosjektet, for eksempel et arrangement ved prosjektavslutning eller møter i prosjektets styringsgruppe, kan godkjennes d)d) kostnader oppgitt av den endelige støttemottakeren som dekkes i forbindelse med et annet prosjekt eller arbeidsprogram med tilskudd fra fellesskapet Formatert: Punktmerking og nummerering e)e) kjøp av jordeiendom/tomt f) personalkostnader til tjenestemenn som bidrar til prosjektgjennomføringen ved å utføre oppgaver som er en del av deres vanlige arbeid g) ytelser in natura 16

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer