Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap"

Transkript

1 Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper norsk regnskapsvesen bygger på. Det legges vekt på regnskapsteori og verdivurderingsproblematikk. Dessuten skal studentene ha grundig kunnskap om avslutning av årsregnskapet. Det blir lagt stor vekt på sammenhengen mellom årsregnskap og skatteregnskap 2. INNHOLD Emnet inneholder: Grunnleggende regnskapsteori Verdivurdering Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder Utarbeidelse og presentasjon av årsoppgjøret Aktuelle deler av skatteloven Skatteregnskapet Konsernregnskap 3. LÆRINGSAKTIVITETER Undervisningen skjer i form av forelesninger og oppgaveløsning. 4. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Case i årsregnskap (er en del av eksamen). Løsningen på caset skal leveres inn i senest 2 (to) virkedager før eksamen. Løsningen må være innlevert for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Caset er eksamensforberedende, dvs. at en del av eksamensoppgaven (50-75%) vil ta utgangspunkt i dette. Caseløsningen vil ikke bli vurdert med egen karakter, men vil kunne påvirke eksamenskarakteren. Eventuelle obligatoriske oppgaver må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende vurdering 4 timers skriftlig, individuell eksamen. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Innlevert caseløsning blir utdelt sammen med eksamensoppgaven. Lovsamling Ikke-kommuniserbar kalkulator.

2 Side 2/12 5. LITTERATUR Tellefsen/Langli: Årsregnskapet. Siste utgave. Gyldendal akademiske. Støttelitteratur: Huneide, Pedersen, Schwenke og Sørensen: Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utgave. Gyldendal akademiske.

3 Side 3/12 BED321 Personbeskatning 7,5 studiepoeng Norsk 1. ORIENTERING 3. år økonomi og - spesialisering i regnskap HØST Formålet er å gi studentene en bred innsikt i skatte- og avgiftspolitiske spørsmål for personligge skattytere utenom næringsvirksomhet. Disse kunnskapene skal studenten kunne anvende på praktiske tilfeller. Hovedvekten vil bli lagt på skatteregler for alminnelige lønnstakere, men skal også gi kunnskaper om skattlegging av fast eiendom og kapital, herunder gevinster og tap. Det vil bli lagt stor vekt på at studentene skal kunne vurdere konsekvenser av ulike valg som skattyteren kan gjøre. Skattytere flytter inn- og ut fra landet. Studentene skal kjenne til hovedreglene i skatteloven om dette og hvordan skatteavtalene Norge har inngått med andre land i hovedtrekk løser fordelingen av skatten mellom landene. Det legges stor vekt på bruk av IT-verktøy under studiet. Studentene må kunne bruke Norsk Lovdatas, skatteetatens databaser og andre databaser som hjelpemidler ved løsning av de to obligatoriske oppgavene i kurset. 2. INNHOLD Skatterettens plass i rettssystemet Rettkildelære i skatterett Generelt om skatter og avgifter og betydningen av disse for individ og samfunn Skattesubjekt og skatteobjekter Skatteberegning Skatt på formue Alminnelig inntekt utenfor virksomhet - Folketrygden, trygdeavgift/arbeidsgiveravgift Skattereduksjonsregler Omfanget av skatteplikten til Norge. Globalinntektsprinsippet Inn- og utflytting fra Norge Skatteavtalenes betydning. Hovedprinsippene i skatteavtalene for personlige skatteytere Skattekommune Alminnelig inntekt og personinntekt Prinsipper i skatteloven - Fortolkning av skattelovene Inntektsbegreper Fordel vunnet ved arbeid Skattefrie fordeler Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Fordel vunnet ved eiendom Fordel vunnet ved kapital Kapitalgevinster og -tap Unntak fra skatteplikten - Underskudd, samordning Ligningsforvaltningen Skattebetalingsordningen Arveavgift

4 Side 4/12 3. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger presenteres normalt teoriene, modellene og metodene i fagblokken. Oppgaveløsning er viktig for innlæringen. Studentene må kunne tilegne seg deler av lærestoffet på egenhånd. Søkning på Norsk Lovdata, skatteetatens databaser og andre databaser og eksempler fra media er derfor en viktig del av innlæringen. Arbeidet med de to obligatoriske oppgavene utgjør en stor del av faget. Det vil bli benyttet IT som verktøy der hvor det er hensiktsmessig. Tilgang til egen PC vil derfor være å anbefale. Studenten plikter å skaffe seg tilgang til det materialet som er lagt ut på Fronter og følge med og eventuelt delta i de eventuelle diskusjonsgrupper som foregår der. Meldinger som er gitt via e-post på Fronter regnes som gitt til studentene. 4. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ingen Avsluttende vurdering Det inngår 1 skriftlig innlevering som vurderes med karakter og teller 20% av endelig karakter. Oppgaven leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart. Oppgaven skal gjøres individuelt, men alle hjelpemidler er tillatt. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Slutteksamen består av en 4 timers individuell, skriftlig prøve fra alle fagkomponentene og teller 80% av den endelige karakter. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Lovsamlinger som kan være innarbeidet i henhold til gitte retningslinjer Enkel kalkulator: Ikke programmerbar, ikke grafikk, ikke mulighet for kommunikasjon Hvis kalkulatoren er programmerbar, må den tømmes for alt innhold. 5. LITTERATUR Fallan, Lars, Innføring i skatterett , 28. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2010, ISBN Jacob Jarøy, Norsk Skattelovsamling 2009/2010 Studentutgave Jacob Jarøy Forlag AS, Skien 2010 ISBN 82- Støttelitteratur: Fallan, Lars, Innføring i skatterett Studiebok, 15. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2010 ISBN Brudvik, Arthur J., Skatterett for næringsdrivende 2010, 33. utgave Cappelen akademisk forlag, Oslo 2010, ISBN: Brudvik, Arthur J., Skatterett 2008 og 2009 Oppgavesamling med løsningsforslag, 19. utgave, Cappelen forlag AS, Oslo 2008, ISBN Lignings-ABC 2009/2010 Fagbokforlaget 2010, ISBN:

5 Side 5/12 BED324 Forretningsjus 7,5 studiepoeng Norsk ORIENTERING 2. år økonomi og, bachelorstudium 2. år økonomi og, siviløkonomstudium VÅR Forretningsjus oppfyller 7,5 studiepoeng av totalkravet om totalt 10 studiepoeng minimum i jus for å bli autorisert regnskapsfører. Faget er også meget nyttig for de skal ta videre studier innenfor revisjon (3. år bachelor eller master) eller økonomi. 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal: 2. INNHOLD Emnet inneholder: ha kunnskaper i og kunne anvende rettskilder og juridisk metode. ha kunnskaper om å kunne bruke rettsreglene for kjøp og salg, herunder markedsføring (den markedsrettslige side) ha kunnskaper om hvordan avtaler inngås og å bruke disse på praktiske tilfelle (den kontraktsrettslige side), ha kunnskaper om å bruke rettsreglene som gjelder for arbeidslivet (arbeidsretten), ha kunnskaper om og kunne bruke rettsreglene for de viktigste selskapsformer for næringsvirksomhet (selskapsretten) ha kunnskaper om hvordan næringsdrivende kan skaffe seg kreditt og hvordan kredittyterne kan sikre kreditten de har gitt (sikkerhetsretten; pant, kausjon etc.). ha kunnskaper i de viktigste regler som gjelder for saksbehandlingen i forvaltningen. ha kunnskaper om EU/EØS-rettens betydning for næringslivet og for norsk lovgivning og norsk rett. Rettskilder og juridisk metode Kontraktsrett. Generell del Avtalens grunnprinsipper Inngåelse av avtaler Fullmaktslæren Sentrale ugyldighetsgrunner Kontraktsrett. Kjøpekontrakten Kjøpsloven, detaljert gjennomgåelse Lov om forbrukerkjøp, detaljert gjennomgåelse Markedsføringsloven Detaljert gjennomgang av deler av loven Arbeidsrett Hovedvekt på reglene om ansettelse og oppsigelse, lønn, arbeidstid og ferie Selskapsrett Hovedtrekk i aksjeloven/allmennaksjeloven og selskapsloven Konkurranseloven og pristiltaksloven, hovedtrekk

6 Side 6/12 Sikkerhetsretten Pantelov, gjeldsforhandlinger og konkurs Forvaltningsrett Hovedtrekk i forvaltningslov og offentlighetslov EU/EØS-rettens betydning for næringsdrivende og for norsk rett 3. LÆRINGSAKTIVITETER Lærestoffet vil i hovedsak bli presentert gjennom forelesninger. Øvingsoppgaver/cases vil bli benyttet for å anskueliggjøre bruken av rettsreglene i praksis. 4. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det må leveres en obligatorisk oppgave fra kursets emner. Fristen for levering av oppgaven fastsettes ved studiestart. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende vurdering Eksamen består av en 4 timers individuell, skriftlig prøve. Vurderingsuttrykk Eksamen vurderes etter bokstavkarakter A-F, F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Lovsamling og særtrykk av lover. Enkel kalkulator. 5. LITTERATUR Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr Sverre F. Lov og rett for Næringslivet, Focus Forlag AS/ Langfeldt 16.utg. Universitetsforlaget, Ny 17. utgave i september 2010 Knut Bratlie Norges forhold til EU fra 1957 til 2010: En innføring i EUs organer og lovgivning og Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen Oslo no/hibu/bitstream/u RN:NBN:nobibsys_brage_1116 8/1/6809bratlie.pdf

7 Side 7/12 BED326 Bedriftsbeskatning 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og - spesialisering i regnskap VÅR 1. ORIENTERING Personbeskatning 7,5 studiepoeng og Bedriftsbeskatning 7,5 studiepoeng er nødvendige fag å bli autorisert regnskapsfører. Faget er også meget nyttig for de skal ta videre studier innenfor revisjon (3. år bachelor eller master) eller økonomi. 2. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: ha en bred innsikt i skatte- og avgiftspolitiske spørsmål i næringsvirksomhet. kunne anvende skatte- og avgiftsreglene reglene på praktiske tilfeller, med hovedvekt på eneeierforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. kunne beregne alminnelig inntekt (skattemessig resultat) og eventuell personinntekt basert på et regnskapsmessig resultat, samt beregne betalbar skatt på grunnlag av midlertidige forskjeller. kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av alternativer løsninger som skatte- og avgiftreglene åpner for kunne bruke Norsk Lovdatas, skatteetatens databaser og andre databaser som hjelpemidler ved løsning av skatterettslige problemer ha kunnskaper om de skattemessige sider ved å endre eierform og ved sammenslutning og splitting av selskaper (fusjon/fisjon) ha kunnskaper om forholdet mellom norske skatteregler og de skatteavtaler som Norge har inngått med andre land og hovedprinsippene i disse (OECDs mønsteravtale) 3. INNHOLD skattepliktig inntekt og fradrag i virksomhet skattlegging av personlig næringsdrivende (eneeierforetak) skattlegging av deltakerlignede selskaper beregning av alminnelig inntekt for aksjeselskaper, midlertidige og permanente forskjeller, utbytte, konsernbidrag, skattlegging av aksjonærer og deltakere i deltakerlignede selskap, skattekostnad, underskudd i aksjeselskap gevinst/tap ved salg av aksjer formuesverdi på børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper personinntekt i eneeierforetak og ansvarlig selskap skattlegging ved omdanning i eierskap og ved fusjon/fisjon forholdet mellom norsk skatterett og Norges skatteavtaler med andre land lov om merverdiavgift skattebetaling

8 Side 8/12 4. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger presenteres normalt teoriene, modellene og metodene i fagblokken. Oppgaveløsning er viktig for innlæringen. Studentene må kunne tilegne seg deler av lærestoffet på egenhånd. Søkning på Norsk Lovdata, skatteetatens databaser og andre databaser og eksempler fra media er derfor en viktig del av innlæringen. Arbeidet med de to obligatoriske oppgavene utgjør en stor del av faget. Det vil bli benyttet IT som verktøy der hvor det er hensiktsmessig. Tilgang til egen PC vil derfor være å anbefale. Studenten plikter å skaffe seg tilgang til det materialet som er lagt ut på Blackboard og følge med og eventuelt delta i de eventuelle diskusjonsgrupper som foregår der. Meldinger som er gitt via e-post på Blackboard regnes som gitt til studentene. 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ingen Avsluttende vurdering Det inngår 1 skriftlig innleveringer som vurderes med karakter som teller til 20% av endelig karakter. Oppgavene leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart. Oppgaven skal gjøres individuelt, men alle hjelpemidler er tillatt. Oppgavene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Slutteksamen består av en 4 timers individuell, skriftlig prøve fra alle fagkomponentene og teller 80% av den endelige karakter. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Lovsamlinger som kan være innarbeidet i henhold til gitte retningslinjer. Enkel kalkulator: Ikke programmerbar, ikke grafikk, ikke mulighet for kommunikasjon Hvis kalkulatoren er programmerbar, må den tømmes for alt innhold 6. LITTERATUR Fallan, Lars, Innføring i skatterett , 28. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2010, ISBN Jacob Jarøy, Norsk Skattelovsamling 2009/2010 Studentutgave Jacob Jarøy Forlag AS, Skien 2010 ISBN 82- Refsland, Thor, Lærebok i merverdiavgift- innføring i merverdiavgiften, Skattebetalerforeningen jan. 2011, ISBN 82- Støttelitteratur: Fallan, Lars, Innføring i skatterett Studiebok, 15. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2010 ISBN 82-05

9 Side 9/12 Brudvik, Arthur J., Skatterett for næringsdrivende 2010, 33. utgave Cappelen akademisk forlag, Oslo 2010, ISBN: 82- Brudvik, Arthur J., Skatterett 2009 Oppgavesamling med løsningsforslag, 19. utgave, Cappelen forlag AS, Oslo 2010, ISBN Lignings-ABC 2009/ , utgave Gyldendal Akademisk, Oslo 2010, ISBN: Folkvord, Benn: Skatt ved fusjon og fisjon, Gyldendal forlag, Oslo 2006, ISBN Skaar, Arvid Aage (red.) Norsk skatteavtalerett Gyldendal forlag, Oslo 2006 ISBN:

10 Side 10/12 BED334 Praktisk regnskapsforståelse 7,5 studiepoeng Norsk 2. og 3. år økonomi og valgfag VÅR 1. LÆRINGSMÅL Emnet tar sikte på å gi i innføring i de lover og regler som gjelder for regnskapsføreryrket og en praktisk tilnærming til løpende bokføring og avslutning av regnskapet med utarbeidelse av ligningspapirer for enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Faget skal i tillegg gi god innsikt i offentlig rapportering/innbetaling av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og merverdiavgift. Relevante rettskilder for regnskapsrapportering vil være i fokus underveis i faget. 2. INNHOLD Emnet har følgende innhold: Innhold - Regnskapsførerbestemmelser (Regnskapsførerloven, forskrift og utdrag fra standarder) - Oppstart av enkeltpersonforetak og aksjeselskap. - Bokføringsbestemmelser (bokføringslov, forskrift og utdrag fra standarder). - Regnskapssystem, koder og løpende bokføring av forretningstilfeller (regnskapsorganisasjon). - Lønn med forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og naturalytelser/utgiftsdekninger (sentrale bestemmelser). - Merverdiavgift med omsetning innenfor/utenfor mva-området (Sentrale bestemmelser). - Årsoppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift/ forskuddstrekk. - Dokumentasjon av balanseposter - Praktisk avslutning med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, herunder næringsoppgave 1 og 2 med tilhørende selvangivelse. Mål Studentene skal få kjennskap til regnskapsføreryrket og de krav som stilles til autoriserte regnskapsførere. Studentene skal få kjennskap til regnskapets oppbygging og hvilke krav som stilles til regnskapssystemet gjennom bokføringsbestemmelsene. Studentene skal få grundig kjennskap til praktisk regnskapsføring og avslutning av regnskapet ved bruk av regnskapsprogram. Studentene skal få grundig kjennskap til offentlig rapportering av regnskapsinformasjon knyttet til lønnsområdet og merverdiavgiftsområdet. Studentene skal få innsikt i bokføringslovens krav til dokumentasjon av balanseposter. Studentene skal få innsikt i utarbeidelse av ligningspapirer, herunder næringsoppgave 1 og 2 med tilhørende selvangivelse. Studentene skal få innsikt i utarbeidelse av årsregnskap. 3. LÆRINGSAKTIVITETER Faget vil være bygd opp rundt føring av regnskapet for et enkeltpersonforetak fra til og årsavslutning for et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap. På denne måten er mulig å dekke oppstart av virksomhet, løpende forretningstilfeller, 3 merverdiavgiftsterminer og 3 terminer for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i tillegg til avslutning av regnskapet med næringsoppgave 1 og 2 og tilhørende selvangivelse. Undervisningen vil foregå i datarom med bruk av regnskapsprogram (Mamut) og årsavslutningsprogram (Maestro) og vil være preget av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier. Det vil bli gitt pliktige oppgaver underveis i faget som videre forelesninger bygger på.

11 Side 11/12 4. FORKUNNSKAPER Det forutsettes at studentene har forkunnskaper i bedriftsøkonomi og bedriftsbeskatning. 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det vil bli gitt en obligatorisk oppgave. Denne må være til bestått for å kunne fremstille seg til endelig eksamen. Avsluttende vurdering Sluttevalueringen vil bestå av en to dagers individuell hjemmeeksamen med bruk av regnskapsog årsavslutningsprogrammene. Vurderingsuttrykk Den obligatorisk hjemmeeksamen vurderes til bestått/ ikke bestått ut fra den forståelse studenten har tilegnet seg i faget. Hjelpemidler til eksamen 6. LITTERATUR God regnskapsføringsskikk: med kommentarer til lov og standarder - Gyldendal akademiske v/ Knut Høylie, Roy Kristensen og Hanne Opsahl Relevante rettskilder: Regnskapsførerloven m/ forskrift Bokføringsloven m/ forskrift Utdrag fra øvrig regnskapslovgivning, skattelovgivning og selskapslovgivning Forelesningsmateriell

12 Side 12/12 BED343 Bacheloroppgave 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i bedriftsøkonomi og regnskap Vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal ha kunnskap om elig metode, og skal kunne demonstrere kunnskaper og ferdigheter i å analysere ulike situasjoner og problemområder. De skal kunne formulere en problemstilling, anvende teorier og modeller, innhente primær- og sekundærdata, behandle og analysere data og utarbeide en skriftlig rapport. 2. INNHOLD Modulen består av et forprosjekt og en bacheloroppgave. Forprosjektet må leveres innen fastsatt frist og vurderes til bestått/ikke bestått. Forprosjektet er et teoretisk rammeverk som inneholder en foreløpig problemstilling for den empiriske undersøkelsen. Innholdet består videre av: Valg av undersøkelsesdesign og -strategi, eventuell operasjonalisering av variabler, argumentasjon for utvalgsbeslutninger, datainnsamling og dataanalyse Planlegging og gjennomføring av prosjekt Rapportskriving 3. LÆRINGSAKTIVITETER Studentene må selv planlegge og gjennomføre alle aktiviteter i forprosjektet og det empiriske prosjektarbeidet. Det gis tilbud om veiledning. 4. FORKUNNSKAPSKRAV For at studenten skal kunne få veiledning og vurdering på selve bacheloroppgaven må vedkommende ha bestått BMET2020 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende samt det teoretiske forprosjektet. 5. DELTAGELSE Det er ingen formelle krav til deltakelse utover eventuelle obligatoriske oppgaver, men erfaring tyder på at det er vanskelig og arbeidskrevende å nå læremålene alene, og det forutsettes at studentene benytter veiledning under arbeidet med bacheloroppgaven. 6. VURDERING Avsluttende vurdering Arbeidet med forprosjekt og bacheloroppgave foregår normalt i grupper på 2-3 studenter. Forprosjektet må være bestått før studenten kan gå videre og få veiledning på selve bacheloroppgaven. Arbeidet med bacheloroppgaven foregår under veiledning av faglærer innen den spesialisering studenten er tatt opp til. Forprosjektet vurderes til bestått/ikke bestått. Karakter på bacheloroppgaven utgjør 100 % av total karakter på kurset og følger en gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det kan arrangeres muntlig eksamen på bacheloroppgaven for alle grupper eller bare utvalgte grupper. I så fall gis det en samlet karakter på bacheloroppgaven og den muntlige eksamen. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer