UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR"

Transkript

1 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL Søndre land kommune Innlandet Revisjon IKS 21. oktober /RG/KR

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN OM UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLLORGANER SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER SAMMENLIGNING MED KOMMUNEGRUPPE SAMMENLIGNING MED KOMMUNER MED OMTRENT SAMME INNBYGGERTALL VERTSKOMMUNEANSVARET OG ADMINISTRASJONSUTGIFTENE NÆRMERE OM UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL I SØNDRE LAND KOMMUNE UTVIKLING I DRIFTSUTGIFTENE I PERIODEN NÆRMERE OM ENKELTE POSTER I REGNSKAPET OPPSUMMERING REFERANSER Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING I kontrollutvalgets møte 13.juni 2016 ble det i sak 32/2016 fattet følgende vedtak under overskriften Administrasjonskostnader: «Med bakgrunn i kostratall for 2015 bes Innlandet revisjon IKS om å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge årsaken til at kommunen ligger over gjennomsnitt for kostragruppe 10 og gjennomsnitt for landet». 1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN Undersøkelsen er gjennomført som en analyse av KOSTRA-tall for perioden for Søndre land kommune og sammenlignbare kommuner. I tillegg har vi innhentet regnskapstall for Søndre Land kommune for 2015 og opplysninger om organisering mv. Vi har stilt noen spørsmål til kommunen pr e-post som vi har fått svar på 1. Foranalysen er gjennomført i september oktober 2016 av forvaltningsrevisorene Reidun Grefsrud og Kari Robbestad. I tillegg har vi hatt hjelp av regnskapsrevisor Unn Romundgard for å innhente regnskapsdata fra kommunen. 1.3 OM UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLLORGANER Utgifter til administrasjon, styring og kontrollorganer er fordelt på flere KOSTRA funksjoner 2. Innholdet i hver av disse er i hovedsak følgende: Kostrafunksjon 100 Politisk styring inneholder godtgjørelse til folkevalgte, partistøtte og utgifter til valgavvikling. Utgifter til en del interkommunale politiske råd og utvalg mv kan også føres her. Kostrafunksjon 110 Kontroll og revisjon inneholder utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven 77 og revisjon etter kommuneloven 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 1 E-post fra revisjonen og svar fra kommunen i to e-poster av En kostra-funksjon kan tolkes som en tjeneste eller en gruppe av tjenester som hører sammen. Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 Kostrafunksjon 120 Administrasjon inneholder utgifter til administrativ ledelse, samt stabs- og støttefunksjoner. Administrative ledere defineres som ledere som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen, som sekretariat for politisk ledelse, økonomiforvaltning, overordna personalforvaltning, informasjon, organisasjonsutvikling mv hører inn under denne funksjonen. Fellesfunksjoner som post-arkiv, regnskap, kantine, bedriftshelsetjeneste mv føres også her. Kostrafunksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen. Her føres utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom (forvaltning av alle typer bygg og eiendom). Dette omfatter alle utgifter til aktiviteter som defineres som forvaltning, det vil si aktiviteter knyttet til eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om bygg er i drift eller ikke. Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder utgifter til drift og vedlikehold av lokaler som benyttes til oppgaver under funksjonene 100 og SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER 2.1 SAMMENLIGNING MED KOMMUNEGRUPPE 10 I tabell 2.1 har vi vist samme tabell som ble lagt fram for kontrollutvalget , men tallene for 2015 er oppdatert med endelige tall pr I tillegg har vi også tatt med en linje som viser netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger. Vi har også tatt med en kolonne som viser tall for en gruppe med kommuner med omtrent samme innbyggertall som Søndre Land (omtalt nærmere nedenfor). Tabell 2.1 Brutto driftsutgifter administrasjon, styring og kontroll mv, presentert for KU oppdatert med endelige tall pr : Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern Netto driftsutgifter administrasjon og styring i kr. Pr. innb., konsern Søndre Land Nordre Land Kommunegruppe 10 Landet ekskl Oslo Gruppe samme innb.tall Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 Tabellen viser at Søndre Land kommunes brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter utgjorde 6214 kroner pr innbygger i Dette er 1149 kroner mer enn brutto driftsutgifter pr innbygger for kommunegruppe 10 3 som er kommunens sammenligningsgruppe i KOSTRA og 1479 kroner mer enn for landet ekskl. Oslo. En sammenlikning av netto driftsutgifter viser større forskjeller; nesten 2000 kroner mot gruppe 10 og ca 1750 kroner mot landet ekskl Oslo. I tabell 2.1 vises også forskjellen mellom Søndre Land kommune og de ulike grupperinger for hver av KOSTRA-funksjonene som inngår i utgiftene til administrasjon, styring og kontroll. Her ser vi at mesteparten av utgiftene og mesteparten av avviket mellom Søndre Land og de ulike gruppene er knyttet til funksjon 120 Administrasjon. 2.2 SAMMENLIGNING MED KOMMUNER MED OMTRENT SAMME INNBYGGERTALL Kommunene er inndelt i kommunegrupper med omtrent samme inntektsnivå, kostnadsnivå og innbyggertall. Hensikten med kommunegruppene er at den enkelte kommune skal kunne sammenligne seg med kommuner som er mest mulig lik dem selv. Utgifter til administrasjon, styring og kontroll pr innbygger synker med økende innbyggertall (opp til et visst nivå 4 ) som følge av stordriftsfordeler. Revisjonen mener derfor at det er mest relevant å sammenligne administrasjonsutgiftene i Søndre Land med utgifter i kommuner med omtrent det samme innbyggertallet. Søndre Land kommune hadde 5758 innbyggere i 2015 og har dermed et lavere innbyggertall enn gjennomsnittet for gruppe 10. Kommunegruppe 10 består av 21 kommuner mellom 5000 og innbyggere med et gjennomsnittlig innbyggertall på For å korrigere mest mulig for effekten av innbyggertallet på administrasjonsutgiftene har vi derfor valgt å sammenligne Søndre Land med en gruppe av 23 kommuner i kommunegruppene 10 og 11 5 som har mellom 5000 og 6200 innbyggere. Vi har tatt med kommuner i gruppe 11 for å få et litt større antall kommuner å sammenligne med. Tabell 2.1 viser at forskjellen mellom Søndre Land og denne gruppen er mindre enn forskjellen mellom Søndre Land og gruppe 10. Forskjellen når det gjelder brutto driftsutgifter pr innbygger er redusert til 668 kroner mens forskjellen når det gjelder netto driftsutgifter er redusert til 1149 kroner. Revisjonen antar at omtrent halvparten av den forskjellen vi ser mellom Søndre Land og gruppe 10 når det gjelder utgifter til administrasjon, styring og kontroll pr innbygger skyldes at Søndre Land har et lavere innbyggertall enn gjennomsnittet for gruppen og derfor ikke har de samme stordriftsfordelene. 3 Gruppe 10: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter. 4 I en rapport fra Agenda Kaupang 2011, vises det til at stordriftsfordelene er uttømt ved innbyggere. 5 Gruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Søndre Land lå tidligere i gruppe 11. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 I figur 2.1 har vi vist brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll for Søndre Land, hver av de 23 kommunene i sammenligningsgruppen og gjennomsnittet for disse kommunene Styring Adm og styring Adm FIGUR 2-1 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL PR INNBYGGER 2015; SØNDRE LAND OG SAMMENLIGNINGSGRUPPE. KILDE: KOSTRA Vi ser at 18 av de 23 kommunene har lavere brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll enn Søndre Land kommune. I figur 2.1 vises også brutto driftsutgifter fordelt på henholdsvis «Styring og kontrollorganer» som omfatter funksjon 100 og 110 og «Administrasjon» som omfatter funksjonene 120,121 og 130. Figuren viser at Søndre Land kommune har brutto driftsutgifter til styring og kontroll som er så vidt lavere enn gruppegjennomsnittet mens utgiftene til administrasjon er høyere enn gjennomsnittet. I figur 2.2 har vi vist utviklingen i brutto driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger i perioden for Søndre Land og sammenligningsgruppen med 23 kommuner. Figuren viser at Søndre Land kommune har hatt høyere utgifter til administrasjon, styring og kontroll i alle årene siden 2008, men at forskjellen er redusert i årene etter Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Søndre Land Sammenlikningsgruppe FIGUR 2-2 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL PR INNBYGGER SØNDRE LAND OG SAMMENLIGNINGSGRUPPEN Høsten la revisjonen fram et notat for kontrollutvalget der vi så på hvorfor Søndre Land kom dårlig ut sammenlignet med andre når det gjelder administrasjonskostnader. Her sammenlignet vi også kommunen med andre kommuner i samme størrelsesgruppe som viste relativt sett høye netto driftsutgifter pr innbygger. Av de 21 kommunene vi sammenlignet med lå Søndre Land kommune høyest. I gjennomsnitt utgjorde forskjellen ca 1000 kroner pr innbygger i KOSTRA-tallene for 2007 er ikke helt sammenlignbare med tallene for de siste årene. I tabell 2.2 har vi foretatt en sammenligning av driftsutgiftene til administrasjon og styring pr innbygger for Søndre Land kommune med gjennomsnittet for sammenligningsgruppen, regnet avvik pr innbygger og multiplisert avviket med antall innbyggere i Søndre Land kommune for å se hvor mye det utgjør i 1000 kroner. Vi ser at forskjellen mellom Søndre Land og sammenligningsgruppen når det gjelder brutto driftsutgifter pr innbygger er 668 kroner. Når vi multipliserer med antall innbyggere i Søndre Land ser vi at avviket i brutto driftsutgifter utgjør ca 3,8 mill. kroner. Avviket mellom Søndre Land og sammenligningsgruppen når det gjelder netto driftsutgifter er på 6,4 mill. kroner. Forskjellen mellom avvik for brutto og netto driftsutgifter skyldes at Søndre Land har lavere brutto driftsinntekter i 2015 enn sammenligningsgruppen. Lønnsutgiftene pr innbygger er 781 kroner høyere i Søndre Land enn i sammenligningsgruppa, her er avviket i forhold til gjennomsnittet på ca 4,5 millioner kroner. Søndre Land kommune har lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester mv enn gjennomsnittet, slik at avviket for bruttodriftsutgiftene blir lavere enn for lønnsutgiftene. 6 KU-møte , sak 17/2008. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 Tabell 2-2. Driftsutgifter Søndre land kommune og gjennomsnitt for 23 kommuner i gruppe 10 og 11. Avvik fra gjennomsnittet pr innbygger og i 1000 kroner. Kroner pr innbygger Styring og kontroll (f 100 og 110) Søndre Land Gruppe Avvik pr innbygger Avvik i 1000 kroner Brutto driftsutgifter herav lønnsutgifter Netto driftsutgifter Administrasjon (f 120,121 og 130) Brutto driftsutgifter herav lønnsutgifter Netto driftsutgifter Administrasjon, styring og kontroll i alt Brutto driftsutgifter herav lønnsutgifter Netto driftsutgifter VERTSKOMMUNEANSVARET OG ADMINISTRASJONSUTGIFTENE I tillegg til innbyggertall vil administrasjonsutgiftene også påvirkes av kommunens aktivitetsnivå. Søndre Land er en spesiell kommune som følge av at kommunen har ansvaret for mange vertskommunebrukere. Pr var det 48 vertskommunebrukere i kommunen. Antallet har blitt redusert over flere år; f.eks var tallet 89 pr Vertskommunetilskuddet til kommunen var på 65 mill. kroner i Vertskommunetilskuddet er en kompensasjon som Søndre Land mottar for å dekke ekstra utgifter i forbindelse med at mange tidligere beboere på institusjon (og opprinnelig hjemmehørende i andre kommuner), etter ansvarsreformen i 1991 ble innbyggere i Søndre Land kommune. Disse inntektene reduseres gradvis etter hvert som brukerne faller fra. Søndre Land kommune har regnet med at tilskuddet vil falle bort fra ca Som følge av dette ansvaret kan en forvente noe høyere administrasjonsutgifter enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Ifølge en rapport fra Agenda fra hadde kommunen beregnet disse merkostnadene til i overkant av 2 millioner kroner i Vi har spurt kommunen om de hadde en oversikt over hvordan vertskommuneansvaret påvirker administrasjonsutgiftene nå. Vi fikk tilbakemelding om at det er vanskelig å gi et godt svar på dette fordi regnskapet ikke er ført på en slik måte at dette er enkelt å skille ut. Vertskommunevirksomheten er ifølge kommunen integrert i hele driften av kommunen, og den påvirker store deler av administrasjonen, men i en ganske liten grad. 7 Jfr økonomiplandokumentet , side Agenda 2008: Kostnadsgjennomgang. Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere, side 26. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 I budsjettdokumentet for 2016 er det vist til at kommunen er vertskommune og at dette påvirker administrasjonsutgiftene. Det vises blant annet til utgifter i eiendomsforvaltningen, der utgiftene er påvirket av at en del eiendomsmasse er tilknyttet vertskommunedriften. Revisjonen antar at dette gjelder funksjon 121 forvaltningsutgifter eiendom. Disse utgiftene utgjør en mindre del av administrasjonsutgiftene og forklarer bare en liten del av forskjellen i administrasjonsutgifter (jfr tabell 2.1). 3. NÆRMERE OM UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL I SØNDRE LAND KOMMUNE. 3.1 UTVIKLING I DRIFTSUTGIFTENE I PERIODEN I tabell 3.1 har vi vist utviklingen i driftsutgiftene til administrasjon, styring i perioden fordelt på arter. Tabell 3-1 Driftsutgifter administrasjon, styring og kontroll (f ) i Søndre land kommune.1000 kroner. Kilde: Kostra %-endring Styring og kontroll (f 100 og 110) Brutto driftsutgifter ,0 % - herav lønnsutgifter ,1 % Netto driftsutgifter ,6 % Administrasjon (f 120,121 og 130) Brutto driftsutgifter ,4 % - herav lønnsutgifter ,8 % Netto driftsutgifter ,1 % Administrasjon, styring og kontroll i alt Brutto driftsutgifter ,7 % - herav lønnsutgifter ,3 % Netto driftsutgifter ,7 % Brutto og netto driftsutgifter til styring og kontroll er redusert i perioden, mens utgiftene til administrasjon har økt litt. Samlet har brutto driftsutgiftene til administrasjon, styring og kontroll økt med 1,7 % i perioden Det vil si at realverdien av utgiftene er redusert siden vi ikke har korrigert for prisveksten. Det har vært en reduksjon i lønnsutgiftene, mens andre utgiftsarter har økt. Driftsinntektene er redusert i perioden slik at netto driftsutgifter har økt mer enn brutto driftsutgifter. Se også figur 2.2 som viser utviklingen sammenlignet med 23 kommuner i sammenligningsgruppen. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Det går frem av budsjettdokumentene for 2015 og 2016 at kommunen gjennomfører en omstilling som følge av nedtrappingen av vertskommunetilskuddet. Dette påvirker også administrasjonsutgiftene. 3.2 NÆRMERE OM ENKELTE POSTER I REGNSKAPET Driftsinntekter Tabell 3.1 viser at det har vært en sterkere vekst i netto driftsutgifter enn brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll i perioden Det vil si at det har vært en reduksjon i driftsinntektene. Det er en særlig sterk reduksjon fra 2014 til 2015 som delvis har sammenheng med reduksjon i ulike tilskudd. I tillegg ser vi at det er en reduksjon på ca 0,8 mill. kroner i husleieinntekter på funksjon 130. Vi har ikke undersøkt årsaken til disse endringene. Siden det kan se ut til at det er store variasjoner i inntekter fra år til år, har vi i denne analysen lagt mest vekt på å se på forskjeller i bruttodriftsutgiftene. Lønnsutgifter Selv om statistikken viser en reduksjon i lønnsutgiftene til administrasjon, styring og kontroll, viser sammenligningen med andre kommuner at de relativt høye driftsutgiftene først og fremst har sammenheng med høye lønnsutgifter. Lønnsutgiftene står også for en stor del av driftsutgiftene. Vi har derfor sett litt nærmere på lønnsutgiftene. Det kan være flere forklaringer på at Søndre Land kommune har høyere lønnsutgifter til administrasjon enn sammenlignbare kommuner. Vi har allerede nevnt at kommunens rolle som vertskommune har betydning. En annen forklaring kan være knyttet til organisering og fordeling av utgifter mellom administrative og tjenesteytende funksjoner. KOSTRA baserer seg på prinsippet om at alle utgifter og inntekter i kommunene/fylkeskommunene som kan henføres direkte til utadrettet tjenesteproduksjon skal posteres på den funksjonen som den aktuelle tjenesten er definert under. Utgifter som derimot er knyttet til ledelse (utover den direkte tjenesteledelsen), felles administrative støtteoppgaver, administrasjonslokaler m.v. føres på egne funksjoner. Funksjon 120 Administrasjon inneholder utgifter til administrativ ledelse, samt stabs- og støttefunksjoner. Under administrative ledelsesfunksjoner defineres lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Laveste ledernivået for tjenestestedet, som eksempel soneledere og rektorer i kommunen defineres under den funksjon som tjenestestedet ivaretar. Stabs- og merkantile støttefunksjoner følger lederen. Kommunen er pålagt å fordele kostnadene i kommuneregnskapet slik at de føres på riktig funksjon. Problemstillingene rundt lønnsutgiftene dreier seg om det er foretatt en riktig avveining og avgrensing mellom funksjonene og de andre (tjenesteytende) funksjonene i kostra og i Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 kommuneregnskapet. Dette er blant annet et spørsmål om hvordan ledere plasseres og hvordan og i hvilken grad stillinger som er tillagt både ledelsesoppgaver og tjenesteytende oppgaver fordeles på funksjoner. Figur 3-1 viser administrativ organisering i Søndre Land kommune. Figur 3-1 Administrativ organisering På kommunens hjemmeside sies det at Søndre Land kommune er organisert med to administrative styringsnivå. Øverste nivå er rådmannens ledergruppe (inklusive de sentrale støtteenhetene), mens nivå to består av selvstendige tjenesteenheter. Rådmannen og 4 kommunalsjefer utgjør den administrative kommuneledelse. Rådmannens ledergruppe har det overordnede ansvar for de tjenestene kommunen utfører. Den daglige driften av kommunens tjenester til brukere og innbyggere utføres av avdelingene, det vil si skoler, sykehjem, barnehager osv. Avdelingslederne har vide fullmakter og har et selvstendig ansvar for personell, økonomi, fag og informasjon. Kommunalsjefområde stab utfører de fellesfunksjonene hele kommuneorganisasjonen behøver, så som tjenester knyttet til budsjett, økonomi og regnskap, post, arkiv, publikumshenvendelser, IKT, personal, informasjon og så videre. I tabell 3.2 har vi vist lønnsutgifter på funksjonene fordelt på funksjon. For funksjon 120 har vi også vist fordelingen på ansvar, dvs hvor i organisasjonen utgiftene kan henføres. Tabell 3.2 viser at mesteparten av lønnsutgiftene gjelder administrasjon; herunder økonomi- og personalavdeling, IKT, fellesfunksjoner (servicetorg mv) og ledelse og felles (rådmannsledelse mv). Lønnsutgifter til faglig tillitsvalgte er ført opp med ca 1,4 mill. kroner. Ifølge kostra skal frikjøp av hovedtillitsvalgte føres på funksjon 120. Siden vi ikke har tilsvarende tall fra sammenlignbare kommuner er det vanskelig å vurdere nivå og fordeling av lønnsutgifter i Søndre Land kommune. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 TABELL 3-2 LØNNSUTGIFTER FUNKSJON KILDE: KOMMUNEREGNSKAPET FOR F. 100 Politisk styring kr F. 110 Kontroll og revisjon kr F. 120 Administrasjon % av total Økonomi og personalavd kr ,6 % IKT kr ,6 % Fellesfunksjoner kr ,6 % Kantine kr ,8 % Ledelse og felles arealforvaltning kr ,0 % Ledelse og felles H.O.V. kr ,9 % ledelse og felles bygg og eiendom kr ,3 % Renhold kr ,0 % Ledelse og felles barn og familie kr ,2 % Ledelse og felles NAV kr ,3 % Flyktningarbeid kr ,0 % Faglig tillitsvalgt kr ,8 % avregning og KLP kr ,0 % 30061avregning pensjon KLP kr ,0 % Ledelse og felles kr ,9 % kr ,0 % F. 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsavdelingen kr F Administrasjonslokaler kr F kr KOSTRA gir ingen sammenligning av årsverk til administrasjon, styring og kontroll. Det er derfor vanskelig å sammenligne med andre kommuner. Det vil dessuten være slik at enkelte kommuner utfører oppgaver i egen regi, mens andre kommuner kjøper tjenester fra andre kommuner de samarbeider med eller fra private eller kommunale selskaper. En sammenligning av stillinger kan dermed bli misvisende. Agenda Kaupang gjennomførte i 2011 en analyse der de sammenlignet kommunenes administrative stillinger. Sammenligningen var basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg kommuner. Søndre Land kommune ble sammenlignet med 10 andre kommuner med et innbyggertall mellom En tabell som viser årsverk til ulike administrative funksjoner pr 1000 innbyggere er vist nedenfor. Siden sammenligningen er gjennomført for noen år siden, må vi ta forbehold om at organiseringen har endret seg både i Søndre Land og de andre kommunene i tabellen. Kartleggingen viste at Søndre Land hadde 4,47 årsverk pr 1000 innbyggere til administrasjon, styring og kontroll. Dette utgjorde omtrent 26 årsverk. Av de 11 kommunene i sammenligningen er det bare en kommune Tinn som hadde flere årsverk pr 1000 innbyggere til administrasjon enn Søndre Land. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 TABELL 3.2 ÅRSVERK PR 1000 INNBYGGERE TIL ULIKE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER. KOMMUNER MED INNBYGGERE. KILDE: AGENDA OPPSUMMERING Søndre Land kommune hadde 35,8 mill. kroner i brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll i Dette tilsvarer 6214 kroner pr innbygger. I kommunegruppe 10 var bruttodriftsutgiftene pr innbygger 1149 kroner lavere. Dersom brutto driftsutgiftene i Søndre Land kommune hadde vært som gjennomsnittet for kommunegruppe 10 ville de vært 6,6 mill. kroner lavere. Forskjellen mellom Søndre Land og kommunegruppe 10 er enda større når vi sammenligner netto driftsutgifter pr innbygger. Vi har imidlertid valgt å fokusere på brutto driftsutgifter siden netto driftsutgiftene påvirkes sterkt av variasjon driftsinntektene, spesielt fra 2014 til Utgifter til administrasjon, styring og kontroll pr innbygger reduseres med økt folketall på grunn av stordriftsfordeler. Revisjonen mener derfor at det er mer relevant å sammenligne Søndre Land kommune med en gruppe kommuner som har omtrent det samme innbyggertallet. En slik sammenligning fører til at forskjellen i brutto driftsutgifter pr innbygger reduseres til 668 kroner, noe som tilsvarer 3,8 mill. kroner. Søndre Land har et høyere aktivitetsnivå enn størrelsen skulle tilsi fordi de er vertskommune for ca 47 tidligere HVPU-brukere. Det er vanskelig å si hvordan denne aktiviteten påvirker administrasjonsutgiftene. Vi har spurt kommunen, men de har ikke noe klart svar på dette. I en rapport fra 2008 var det anslått at vertskommuneansvaret førte til ca 2 mill. kroner høyere utgifter, men revisjonen vet ikke om dette tallet er «gyldig» nå. Uansett regner vi med at en del av forskjellen på 3,8 mill. kroner har sammenheng med vertskommuneansvaret. Det er lønnsutgiftene som er den største utgiftsposten når det gjelder administrasjonsutgifter og den posten som bidrar mest til at Søndre Land har høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner. Vi har sett litt på fordeling av lønnsutgiftene på ulike ansvar, men siden vi ikke har tilsvarende tall fra andre kommuner er det vanskelig å si om de høye utgiftene har sammenheng med organisering eller ulik fordeling av utgifter på administrative og tjenesteytende funksjoner. Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 En undersøkelse fra Agenda i 2011 sammenlignet administrative stillinger i en rekke kommuner, deriblant Søndre Land. De konkluderte med at Søndre Land hadde litt høyere bemanning enn andre kommuner i gruppen innbyggere. Siden det har skjedd endringer i organiseringen siden 2011 er vi usikker på hvor relevante dataene i denne undersøkelsen er pr i dag. De siste fire årene har brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll i Søndre Land kommune vist en svak økning. Justert for prisutviklingen har det vært en reduksjon. Dette kan ha sammenheng med at Søndre Land er inne i en omstillingsprosess for å tilpasse seg færre vertskommunebrukere og lavere tilskudd som også påvirker administrasjonsutgiftene. Forskjellen i bruttodriftsutgifter pr innbygger mellom Søndre Land og sammenlignbare kommuner ser ut til å ha blitt redusert noe de siste årene. Korrigert for innbyggertall og vertskommuneansvar mener vi at Søndre Land kommune har i størrelsesorden 1,5-3 mill. kroner høyere bruttodriftsutgifter til administrasjon, styring og kontroll enn sammenlignbare kommuner i 2015, altså en god del mindre enn det sammenligningen mot gruppe 10 i KOSTRA viser. Forskjellen i brutto driftsutgifter har først og fremst sammenheng med at Søndre Land har høyere lønnsutgifter til administrasjon. Vi må ta noe forbehold om at vi ikke har foretatt en fullstendig regnskapsteknisk analyse av regnskapet som ligger til grunn for KOSTRA (f.eks opp mot retningslinjene i KOSTRA-veileder), da vi har vurdert at nytteverdien av dette ikke ville stått i forhold til tidsbruken som hadde vært nødvendig. REFERANSER Agenda 2008: Søndre Land kommune. Kostnadsgjennomgang. Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere. Sandvika, 22. februar 2008 Agenda Kaupang 2011: Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. Resultater fra en sammenligning. Rapport 22. september Innlandet Revisjon IKS 2009: Foranalyse Administrasjonsutgifter kostra. Februar Søndre Land kommune: Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett Søndre Land kommune: Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett Innlandet Revisjon IKS Side 14

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune 1 Notat frå rådmannen, 14. desember 2016 Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Analyse med bakgrunn i KOSTRA-statistikk

Analyse med bakgrunn i KOSTRA-statistikk FORVALTNINGSREVISJON 2009 Holtålen kommune Analyse med bakgrunn i KOSTRA-statistikk REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf Holtålen: 72 41 76 21 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post: post@revisjonfjell.no

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Utredning Politisk og administrativ ledelse og styring

Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Utredning Politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 02/2016 Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Utredning Politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund Katrine Gløtvold-Solbu ØF-notat 02/2016 Økonomisk

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune

INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS INNSPILL TIL OVERORDNET ANALYSE Søndre Land kommune ANALYSE AV KOSTRA-TALL 10.04 2012/Revidert utgave med 2011-tall 2012- INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GJENNOMFØRING AV ANALYSEN... 3 1.1

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Dato: 25.02.2013 KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Svar fra 180 kommuner, Oslo kommune og 17 fylkeskommuner 1 Fra: Børre Stolp,KS 25.2.2013 Regnskapsundersøkelsen 2012 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1540. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES

EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES VEDLEGG 2 EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES Nedenfor viser vi hvordan man kan sammenstille de ulike analysene. På denne måten kan politikerne få en samlet vurdering av kommunens situasjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 4/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund ØF-notat 04/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund Tittel:

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonomiske effekter av kommunesammenslåing. Lister5 (Farsund + Flekkefjord + Lyngdal + Hægebostad + Kvinesdal)

Økonomiske effekter av kommunesammenslåing. Lister5 (Farsund + Flekkefjord + Lyngdal + Hægebostad + Kvinesdal) Økonomiske effekter av kommunesammenslåing Lister5 (Farsund + Flekkefjord + Lyngdal + Hægebostad + Kvinesdal) 1 Økonomiske effekter av kommunesammenslåing Aktuelle problemstillinger: Hvordan vil rammeoverføringene

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS Kildevn. 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Innlandet

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune

KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78740/2015 2015/6628 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune Forslag

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer