KVartalsrapport 2. KVartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVartalsrapport 2. KVartal 2012"

Transkript

1 KVartalsrapport 2. kvartal 2012

2 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling 14 Notar 22 Erklæring frå styret og adm. direktør 23 Kontaktinfo SSF GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS 2 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

3 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK KONSERN RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin.eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Totalresultat BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån Gruppenedskriving på utlån Nedskriving på garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd 1,58 % 1,57 % 1,66 % Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,66 % 1,59 % 1,59 % 0,34 % 0,33 % 0,31 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,34 % 0,38 % 0,39 % 1,08 % 1,07 % 1,03 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,96 % 1,07 % 1,07 % 55,79 % 56,58 % 52,49 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 48,39 % 54,62 % 54,23 % 57,61 % 57,42 % 45,49 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 42,48 % 55,36 % 55,90 % 0,79 % 0,80 % 1,24 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,31 % 0,86 % 0,84 % 0,17 % 0,54 % 1,18 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,25 % 0,72 % 0,37 % 0,11 % 0,39 % 0,85 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,90 % 0,44 % 0,15 % 2,34 % 7,44 % 16,01 % Eigenkapitalavkastning før skatt 18,41 % 10,08 % 5,24 % 1,50 % 5,36 % 11,53 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,26 % 6,17 % 2,17 % 2,14 % 7,17 % 12,10 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,82 % 7,93 % 2,80 % Soliditet 14,42 % 13,89 % 14,36 % Kapitaldekningsprosent 13,44 % 13,49 % 13,83 % 13,29 % 12,83 % 13,27 % Kjernekapitalprosent 12,44 % 12,48 % 12,77 % 7,24 % 7,37 % 7,85 % Eigenkapitalprosent 7,14 % 7,18 % 6,84 % 0,80 % 0,16 % 0,04 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,04 % 0,08 % 0,53 % 0,95 % 0,86 % 0,87 % Nedskriving i % av brutto utlån (balanseført) 0,72 % 0,69 % 0,82 % Balanseutvikling 2,94 % 9,11 % 3,00 % Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 5,23 % 12,07 % 7,41 % 2,38 % 4,81 % 3,63 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 7,71 % 10,99 % 5,76 % 6,19 % 14,52 % 5,44 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 5,45 % 14,55 % 6,18 % 69,36 % 68,09 % 74,50 % Innskot i % av brutto utlån 59,10 % 60,37 % 58,23 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

4 Kvartalsrapport Alle tal som er kommentert gjeld for konsernet om ikkje anna er oppgitt. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor. Hovudlinjer 1. halvår 2012 Resultat før skatt 222 mill. kr. (120 mill. kr.) Totalresultat 167 mill. kr. (94 mill. kr.) Netto renteinntekter auka med 11,6% Driftskostnadene redusert med 3,7% Nedskriving på utlån 12 mill. kr. (25 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning 13,8% p.a. (7,9% p.a.) Resultat for 1. halvår 2012 Resultatet før skatt for 1. halvår 2012 er på 222 mill. kr. og er 102 mill. kr. høgre enn for same periode i fjor. Dette skuldast god vekst i netto renteinntekter, vinst frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. Totalresultatet er på 167 mill. kr. mot 94 mill. kr. for same periode i fjor. I tillegg til postane forklart ovanfor er resultat frå verksemd og anleggsmidlar halde for sal på 0 mill. kr. for 1. halvår medan det var eit tap på 14 mill. kr. for 1. halvår i fjor Totalresultat halvår halvår halvår -12 Resultat for 2. kvartal 2012 isolert Totalresultatet for 2. kvartal isolert sett er på 73 mill. kr. mot 18 mill. kr. for 2. kvartal i fjor og 94 mill. kr. for 1. kvartal i år. I 1. kvartal 2012 var resultat frå finansielle instrument på 53 mill. kr. medan det for 2. kvartal 2012 var negativt med 4 mill. kr. Rentenetto og andre driftsinntekter for 2. kvartal viser positiv utvikling og driftskostnadene er redusert både i forhold til 1. kvartal i år og 2. kvartal i fjor. Netto renteinntekter Netto renteinntekter er på 294 mill. kr. og er 31 mill. kr. eller 11,6% høgre enn for same periode i fjor. Auken skuldast primært vekst i innskot og utlån frå kundar og ein auke i kundemarginen. Rentenetto i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 1,66% mot 1,59% for same periode i fjor. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter er på 110 mill. kr. mot 59 mill. kr. for tilsvarande periode i fjor. Auken skuldast at det i år er inntektsført ein vinst frå finansielle instrument med 49 mill. kr. medan det for same periode i fjor var eit netto tap på 4 mill. kr. Endringa i netto vinst frå finansielle instrument skuldast primært verdiendring på fastrenteutlån og vinst frå valutaforretningar. For nærmare spesifikasjon sjå note 3. Provisjonsinntekter frå kundar er på 49 mill. kr. og er på nivå med tal for 1. halvår i fjor. Andre driftsinntekter er 19 mill. kr. og er redusert med 3 mill. kr. samanlikna med 1. halvår i fjor. Reduksjonen skuldast at inntekter frå leveransar av tenester til Gjensidige Bank er redusert frå 6 mill. kr. til 1 mill. kr. Det meste av leveranseavtalen med Gjensidige Bank er avslutta med verknad frå 1. januar Om vi ser vekk i frå inntekter frå Gjensidige Bank, er det ein auke i andre driftsinntekter med 2 mill. kr. Det skuldast i hovudsak god vekst i inntekter frå eigedomsmekling. Driftskostnader Samla driftskostnader er på 172 mill. kr. og er redusert med 7 mill. kr. eller 3,7% i forhold til same periode i fjor. Reduksjonen er eit resultat av målretta tiltak for å redusere ulike kostnader i banken. Vi ser no at dette har gitt god effekt og mellom anna er det ein reduksjon i personalkostnader, ulike eksterne honorar, kostnader for pengetransport og straum. Ved utgangen av 1. halvår 2012 er tal årsverk 271 mot 296 ved utgangen av 1. halvår i fjor. Driftskostnadene utgjer 0,96% av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 1,07% for same periode i fjor. Kostnadsprosenten eksklusiv netto resultat frå 4 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

5 finansielle instrument er 48,4 mot 54,6 for same periode i fjor. Inkludert resultat frå finansielle instrument er kostnadsprosenten 42,5 mot 55,4% pr. 1. halvår i fjor. Nedskriving på utlån og garantiar Konsernet har kostnadsført netto 12 mill. kr. i nedskriving på utlån og garantiar mot 25 mill. kr. for same periode i fjor. Samla nedskrivingar på utlån og garantiar i balansen pr er på 233 mill. kr. mot 257 mill. kr. pr Av dei samla nedskrivingane pr gjeld 143 mill. kr. nedskriving på individuelle utlån og garantiar og 90 mill. kr. gruppenedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimert og er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen. Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal er på 0 mill. kr. for 1. halvår 2012 mot eit tap på 14 mill. kr. for 1. halvår i fjor. Silver Statt AS Banken overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS som ledd i inndriving av krav. Selskapet var då eigar av to fryseskip. Det eine skipet vart selt i 2011 og det andre skipet vart realisert i 2. kvartal Resultatet frå verksemda etter skatt er tilnærma 0 mill. kr. for 1. halvår «Bos Angler» og Pepito AS Banken overtok i 1. kvartal 2012 skipet «Bos Angler» som ledd i inndriving av krav. I 1. kvartal vart skipet overført til banken sitt heileigde dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre båten til dette selskapet var å drifte skipet i dette selskapet fram til realisering. I mai 2012 vart «Bos Angler» selt til ein ekstern kjøpar. Resultateffekten av «Bos Angler» og Pepito AS, sett under eitt, er tilnærma 0 mill. kr. for 1. halvår Andre innrekna inntekter og kostnader Det er i 1. halvår 2012 ført 7 mill. kr. i verdiauke på langsiktige aksjeplasseringar med verdiendring mot eigenkapitalen, mot 21 mill. kr. for 1. halvår i fjor. Balansen Konsernet har ein forvaltningskapital på 35,8 mrd. kr. pr Forvaltningskapitalen har auka med 1,8 mrd. kr. dei siste 12 mnd. (+ 5,2%). Auken i forvaltningskapitalen skuldast vekst i utlån til kundar. Utlån til kundar Brutto utlån til kundar er på 31,6 mrd. kr. Veksten siste året er 2,3 mrd. kr. eller 7,7%. Utlånsveksten hittil i år er på 1,0 mrd. kr. eller 3,4%. Dei siste 12 månadane har utlån til personmarknaden (PM) auka med 10,8% og utlån til bedriftsmarknaden (BM) (inkl. utlån til offentleg og finansiell sektor) har auka med 2,1%. Hittil i år er utlånsveksten til personkundar på 4,6% medan utlån til bedriftsmarknaden er auka med 0,8%. Utlån til kundar Brutto utlån Innskot Innskot frå kundar er på 18,7 mrd. kr. Veksten dei siste 12 månadane er på 1,0 mrd. kr. eller 5,4%. Hittil i år er innskota auka med 4,9%. Innskot frå kundar Totale innskot 2. kv kv Dei siste 12 månadane har innskot frå personkundar auka med 8,7% og innskot frå bedriftskundar (inkl. innskot frå offentleg og finansiell sektor) har auka med 1,0%. PM Hittil i år er innskotsveksten frå PM på 6,9% og innskot til BM (inkl. off. og fin. sektor) er auka med 2,1%. PM 2. kv BM/Off./Fin. 2. kv kv kv BM/Off./Fin Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

6 Innskotsdekninga for konsernet er redusert samanlikna med i fjor og er no på 59,1% mot 60,4% pr Kredittrisiko Brutto misleghaldne lån over 90 dagar er på 407 mill. kr. og er auka med 28 mill. kr. samanlikna med tal pr Andel lån til bedriftsmarknaden av samla utlån er redusert og utgjer 33,0% pr mot 35,0% pr Andel høgrisikoengasjement er redusert samanlikna med Behovet for ansvarleg kapital knytt til kredittrisiko er på mill. kr. og er auka med 37 mill. kr. eller 2,4% frå Likviditet og finansiering Banken har fokus på innskotsdekning, likviditetsreserve og forfallsstruktur på funding i styring av likviditeten. Konsernet har pr. 1. halvår 2012 ein likviditetsreserve på 3,6 mrd. kr. plassert i kortsiktige innskot i Norges Bank og andre bankar og i fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat. Banken nyttar bustadlån til å skrive ut obligasjonar med førerett (OMF) gjennom det heileigde dotterselskapet Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Bustadkredittselskapet har pr lagt ut OMF pålydande 5,4 mrd. kr. Banken eig 1,3 mrd. kr. av utlagde OMF og av desse er 1,2 mrd. kr. er nytta i staten si bytteordning for OMF. Bustadkredittselskapet har ein samla sikkerhetsmasse på 6,9 mrd. kr. Det er pr ei overdekning av sikkerhetsmasse i selskapet på om lag 1,5 mrd. kr. og selskapet er i posisjon til å utstede nye OMF for deler av overdekninga. Dotterselskap Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har pr samla utlån på 6,5 mrd. kr. og ein eigenkapital på 421 mill. kr. Aktiviteten i selskapet er vesentleg utvida det siste året og selskapet har eit resultat før skatt på 24,2 mill. kr. mot 7,2 mill. kr. for same periode i fjor. Bankeigedom Sogn og Fjordane AS Bankeigedom Sogn og Fjordane AS er eit 100% eigd dotterselskap og eig dei største bankbygga i konsernet. Resultat før skatt er på 4,4 mill. kr. mot 2,9 mill. kr. for same periode i fjor. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har god utvikling og har auka inntektene med 2,5 mill. kr. til 12 mill. kr. for 1. halvår Resultat før skatt for 1. halvår er på 4,0 mill. kr. mot 3,1 mill. kr. for same periode i fjor. Soliditet og avkastning Eigenkapitalen til konsernet er pr på 2,6 mrd. kr. og er auka med 146 mill. kr. samanlikna med tal pr Eigenkapitalen er auka med resultatet for perioden med frådrag av utdelt utbyte. Konsernet har ein kapitaldekning pr på 13,4% og ein kjernekapitaldekning på 12,4%. Kapitaldekninga er på 14,1%, om vi inkluderer resultatet for 1. halvår 2012 med frådrag for 50% av forventa utbyte for Totalresultatet etter skatt pr gir ein eigenkapitalsavkastning på 13,8% p.a. mot 7,9% p.a. pr Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

7 Rating Moody s har tildelt Sparebanken Sogn og Fjordane langsiktig rating A3 med «Stable outlook». OMFprogrammet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane har langsiktig rating Aaa. Oppsummering og framtidsutsikter Resultatet for 1. halvår 2012 er vesentleg betre enn for same periode i fjor. Det skuldast god vekst i rentenettoen, positivt resultat frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. Det er positiv utvikling i 2. kvartal i år både for rentenettoen og andre driftsinntekter samanlikna med 1. kvartal i år. Samtidig er driftskostnadene redusert både i forhold til 1. kvartal i år og same periode i fjor. Banken har kontinuerleg fokus på å betre innteninga og i 2012 har fleire av tiltaka gitt god effekt. Målsettinga er ein kostnadsprosent på under 50 og dette målet er innfridd med god margin pr. 1. halvår Andel utlån til bedriftsmarknaden er redusert i 1. halvår og andel høgrisikoengasjement er også lågare enn pr Dette er også i tråd med banken si målsetting. Banken opererer primært i Sogn og Fjordane. Delar av næringslivet i Sogn og Fjordane er eksportretta og konkurrerer ved sal av varer og tenester på verdsmarknaden. Situasjonen i Europa er usikker og dette påverkar etterspurnaden etter norske varer og tenester. Styret ventar likevel stabil utvikling og relativt låge tap i Det skuldast høg sysselsettingsgrad og generelt høg aktivitet for mange av næringane i Sogn og Fjordane. Styret er godt nøgd med resultatet for 1. halvår og reknar med eit tilfredsstillande resultat for resten av Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

8 Resultatrekneskap MORBANK KONSERN Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto vinst på finansielle instrument Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigendelar Sum driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt 1B Resultat for perioden Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet TOTALRESULTAT Resultat for perioden Andre innrekna inntekter og kostnader Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal Andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt Sum innrekna inntekter og kostnader for perioden Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2 KVARTAL 2012

9 Resultatrekneskap I % av gjennomsnittleg forvaltningskapital MORBANK KONSERN Note ,45 % 4,30 % 4,57 % Renteinntekter 4,59 % 4,35 % 4,48 % 2,86 % 2,72 % 2,90 % Rentekostnader 2,93 % 2,76 % 2,89 % 1,58 % 1,57 % 1,66 % Netto renteinntekter 1,66 % 1,59 % 1,59 % 0,31 % 0,30 % 0,30 % Provisjonsinntekter 0,27 % 0,30 % 0,30 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % Provisjonskostnader 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,03 % 0,30 % Netto vinst på finansielle instrument 0,28 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,08 % 0,05 % Andre inntekter 0,11 % 0,13 % 0,14 % 0,28 % 0,31 % 0,61 % Netto andre driftsinntekter 3 0,62 % 0,35 % 0,33 % 1,87 % 1,88 % 2,28 % Sum inntekter 2,28 % 1,94 % 1,91 % 0,54 % 0,55 % 0,53 % Lønn og andre personalkostnader 0,50 % 0,56 % 0,54 % 0,48 % 0,46 % 0,44 % Andre kostnader 0,40 % 0,44 % 0,47 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigendelar 0,06 % 0,07 % 0,06 % 1,08 % 1,07 % 1,03 % Sum driftskostnader 0,96 % 1,07 % 1,07 % 0,79 % 0,81 % 1,25 % Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar 1,32 % 0,87 % 0,84 % Netto realisert vinst 0,01 % 0,01 % 0,00 % ved avhending av varige driftsmidlar 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,63 % 0,26 % 0,06 % Nedskriving på utlån og garantiar 4 0,06 % 0,15 % 0,48 % 0,17 % 0,55 % 1,18 % Resultat før skatt 1,26 % 0,73 % 0,37 % 0,06 % 0,15 % 0,33 % Skattekostnad 0,35 % 0,20 % 0,11 % Resultat verksemd 0,00 % 0,00 % 0,00 % halde for sal, etter skatt 1B 0,00 % 0,08 % 0,10 % 0,11 % 0,40 % 0,86 % Resultat for perioden 0,91 % 0,45 % 0,15 % 0,04 % 0,13 % 0,04 % 0,04 % 0,13 % 0,04 % Andre innrekna inntekter og kostnader Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal 0,04 % 0,13 % 0,04 % Andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt 0,04 % 0,13 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 0,90 % Totalresultat 0,94 % 0,58 % 0,20 % GJENNOMSNITTLEG FORVALTNINGSKAPITAL Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

10 Balanse MORBANK KONSERN EIGENDELAR Note Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Netto utlån til kundar 4,5,6, Sertifikat og obligasjonar Aksjar Finansielle derivat Investering i tilknytta selskap Investering i dotterselskap Immaterielle eigendelar og goodwill Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Verksemd og anleggsmidlar haldne for sal 1B Andre eigendelar Sum eigendelar GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Finansielle derivat Verdipapirgjeld Betalbar skatt Anna gjeld Avsetningar Ansvarleg lånekapital/fondsobligasjonar Sum gjeld Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital Grunnfond Gåvefond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett til utbytte og gåver Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Betinga forpliktingar Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Oddny Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. 10 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2 KVARTAL 2012

11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd /anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt TOTALRESULTAT I % av GSN forvaltningskapital 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 Netto renteinntekter 1,68% 1,66% 1,57% 1,65% 1,56% 1,62% 1,76% 1,85% 1,73% Andre driftsinntekter 0,38% 0,31% 0,39% 0,40% 0,40% 0,36% 0,45% 0,44% 0,40% Utbytte og verdiendring finansielle instrument 0,05% 0,60% 0,01% 0,20% 0,01% 0,06% 0,12% 0,26% 0,47% Netto andre driftsinntekter 0,33% 0,92% 0,40% 0,21% 0,41% 0,30% 0,56% 0,70% 0,88% Sum inntekter 2,01% 2,58% 1,96% 1,87% 1,97% 1,92% 2,33% 2,55% 2,60% Driftskostnader 0,95% 0,99% 1,14% 1,02% 1,07% 1,07% 1,15% 1,03% 1,07% Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 1,05% 1,58% 0,82% 0,84% 0,90% 0,83% 1,17% 1,52% 1,53% Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 0,06% 0,06% 0,86% 0,72% 0,20% 0,08% 0,50% 0,38% 0,46% Resultat før skatt 0,99% 1,52% 0,04% 0,13% 0,70% 0,74% 0,67% 1,14% 1,07% Skatt 0,28% 0,42% 0,03% 0,04% 0,20% 0,20% 0,04% 0,33% 0,31% Resultat verksemd /anleggmidlar haldne for sal, etter skatt 0,05% 0,05% 0,21% 0,02% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Resultat etter skatt 0,76% 1,05% 0,29% 0,06% 0,32% 0,54% 0,71% 0,81% 0,77% Andre innrekna inntekter og kostnader 0,07% 0,01% 0,13% 0,05% 0,12% 0,37% 0,14% 0,04% 0,43% TOTALRESULTAT 0,82% 1,06% 0,42% 0,09% 0,22% 0,91% 0,55% 0,77% 0,35% Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

12 Eigenkapitaloppstilling EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL MORBANK Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL Konsern Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

13 Kontantstraumoppstilling MORBANK KONSERN Resultat før skatt 1) Av- og nedskriving Nedskriving på utlån og garantiar Tap/vinst avgang varige driftsmidlar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar Justering for andre postar utanom kontantstraumen A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i aksjar og andelar i andre foretak Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar Investering i varige driftsmidlar, immaterielle eigendelar og goodwill Sal av varige driftsmidlar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i innskot frå og gjeld til kundar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i ansvarleg lånekapital Utbytte og gåveutbetalingar, utgang minoritet C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Kontantar og krav på sentralbankar Innskot i andre finansinstitusjonar Sum ) Resultat før skatt i samsvar med offisielt resultatrekneskap Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal før skatt Resultat før skatt nytta i kontantstraumoppstillinga Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

14 Notar til rekneskapen NOTE 1 A REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSESTIMAT Grunnlag for presentasjon Morbank- og konsernrekneskapen for Sparebanken Sogn og Fjordane er utarbeidd i samsvar med internasjonale rekneskapsstandardar (IFRS). Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Alle tal er oppgitt i mill. kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. Generelt For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og informasjon om rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2011 for Sparebanken Sogn og Fjordane. NOTE 1 B VERKSEMD OG ANLEGGSMIDLAR HALDE FOR SAL Silver Statt AS Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS for 1 krone, som ledd i restrukturering av banken sitt engasjement med selskapet. Silver Statt AS var då eigar av to fryseskip. SSF sin strategi er at eigarskap som følgje av mislighaldne engasjement i utgangspunktet skal ha kort varigheit, normalt ikkje lengre enn eitt år. Banken selde og fekk oppgjer for skipet «Silver Statt» i 4. kvartal 2011 og skipet «Silver Stockholm» er realisert i 2. kvartal Silver Statt AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Det er påløpt realisasjonskostnader i 1. halvår, som er belasta rekneskapen til Silver Statt AS. I rekneskapen til morbank og konsern var det tatt høgde for desse kostnadene i 2011 ved vurdering av verdien på engasjementet med Silver Statt AS. For 1. halvår 2012 er resultateteffekten av Silver Statt AS følgjeleg tilnærma 0 mill. kr. I balansen er Silver Statt AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. «Bos Angler» og Pepito AS Som ledd i inndriving av krav overtok banken i januar 2012 eigedomsretten til seismikkskipet «Bos Angler». I april 2012 vart skipet «Bos Angler» selt til banken sitt heileigde dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre skipet til Pepito AS var å drifte båten i dette selskapet fram til endeleg realisasjon. Skipet «Bos Angler» vart i mai 2012 selt frå Pepito AS til ein ekstern kjøpar. «Bos Angler» og Pepito AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Engasjementet med den førre eigaren av «Bos Angler» var nedskrive til verkeleg verdi pr og det var tatt høgde for realisasjonskostnader ved vurdering av verdien. Kostnadene som har påløpt i 1. halvår 2012 er i tråd med vurderinga, som vart gjort pr Resultateffekten frå «Bos Angler» og Pepito AS er i 1. halvår 2012 tilnærma 0 mill. kr. I balansen er Pepito AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. 14 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

15 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING Geografiske segment Alle segment opererer i Norge. Allmenn informasjon om segment Inndeling i ulike segment gjenspeglar måten føretaket er organisert på. Bedriftsmarknad/offentleg tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til små og mellomstore bedrifter og offentleg sektor. Personmarknad tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til personkundar. Finans har ansvar for finansiering og likviditetsstyring. Andre består av leveransar av tenester til Gjensidige Bank og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Bustadkreditt tilbyr bustadlån til personmarknaden og utferdar særskilt sikre obligasjonar med fortrinnsrett. Eigedomsmekling tilbyr meklingstenester ved kjøp og sal av eigedomar. Bankeigedom forvaltar dei største eigedomane til konsernet. Resultat Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum konsern 294 Finans 0 Bedriftsmarknad/ Off./Fin. 140 Personmarknad 128 Andre 0 Bustadkreditt 27 Eigedomsmekling 0 Bankeigedom 1 Eliminerte postar 0 Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

16 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING, framhald Resultat Sum konsern Finans Bedriftsmarknad/ Off./Fin. Andre Personmarknad Bustadkreditt Eigedomsmekling Bankeigedom Eliminerte postar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

17 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Morbank Konsern NETTO PROVISJONSINNTEKTER Betalingsformidling Verdipapiromsetnad Garantiprovisjon Valutaforretningar og utanlandsbetaling Forsikringstenester Andre provisjonsinntekter Sum gebyr og provisjonsinntekter Interbankprovisjon Betalingsformidling Sum provisjonkostnader Netto provisjonsinntekter NETTO VINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT Netto vinst på valuta Netto vinst på finansielle derivat Netto vinst på finansielle instrument, handelsportefølje Netto vinst på utlån til verkeleg verdi Netto vinst på innskot til verkeleg verdi Netto vinst på sertifikat og obligasjoner Netto vinst på aksjar Netto vinst på finansiell gjeld Netto vinst på finansielle instrument, bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Netto vinst på finansielle instrument til verkeleg verdi ANDRE INNTEKTER Eigedomsinntekter Inntekter frå Gjensidige Bank ASA Eigedomsmekling Kredittforetak Sparebankstiftinga Andre driftsinntekter Sum andre inntekter SUM NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER NOTE 4 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR MORBANK KONSERN Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekka av tidlegare nedskrivingar Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuelle nedskrivingar Inngang på tidlegare års konstaterte tap Justering for verksemd halde for sal = Tapskostnader for perioden Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

18 NOTE 5 TAPSAVSETNING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR MORBANK KONSERN Individuell nedskriving ved starten av perioden Eliminering av nedskriving knytt til verksemd halde for sal (note 1a) Auke i individuell nedskriving på engasjement der det tidlegare er føreteke nedskriving Tilbakeføring av individuell nedskriving frå tidlegare periodar Nedskriving på engasjement der det tidlegare ikkje er føreteke individuell nedskriving Konstaterte tap i perioden der det tidlegare er føreteke individuell nedskriving Individuell nedskriving ved slutten av perioden Gruppenedskriving ved starten av perioden Periodens endring i gruppenedskriving Gruppenedskriving ved slutten av perioden Total nedskriving i slutten av perioden NOTE 6 MISLEGHALDNE OG TAPSUTSETTE ENGASJEMENT MORBANK KONSERN Misleghaldne utlån Brutto misleghald over 90 dagar individuell nedskriving Netto misleghaldne utlån % 25 % 21 % Avsetningsgrad 21 % 18 % 36 % Andre tapsutsette engasjement Tapsutsette engasjement (ikkje misleghaldne) Individuelle nedskrivingar Netto andre tapsutsette engasjement % 60 % 46 % Avsetningsgrad 46 % 60 % 37 % NOTE 7 UTLÅN TIL KUNDAR FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Morbank Konsern Lønnstakarar og liknande Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst Havbruk Industri Bygg, anlegg, kraft Handel Service og personleg tenesteyting Andre Brutto utlån Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

19 NOTE 8 INNSKOT FRÅ KUNDAR FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Morbank Konsern Lønnstakarar og liknande Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst Havbruk Industri Bygg, anlegg, kraft Handel Service og personleg tenesteyting Andre Sum innskot NOTE 9 VERDIPAPIRGJELD PÅLYDANDE VERDI BOKFØRT VERDI Obligasjonsgjeld eigne ikkje amortiserte obligasjonar Verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld eigne ikkje amortiserte obligasjonar Verdipapirgjeld bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Sum verdipapirgjeld FORFALL VERDIPAPIRGJELD (PÅLYDANDE VERDI) Sum verdipapirgjeld (pålydande verdi) Nye lån i Tilbakebetalingar i Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

20 NOTE 10 KAPITALDEKNING MORBANK KONSERN Ansvarleg kapital Eigarandelskapital Sparebanken fond/grunnfond Gåvefond og annan eigenkapital Utjamningsfond Avsett utbytte Fond for urealiserte vinstar Andel delårsresultat Eigenkapital Anna kjernekapital Hybridkapital Frådrag Utsett skattefordel Øvrige immaterielle eigendelar Andre frådrag Kjernekapital Urealisert vinst på aksjar, andelar og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengeleg for sal Ansvarleg lånekapital Frådrag Netto ansvarleg kapital Minimumskrav ansvarleg kapital Kredittrisiko Herav: Lokale og regionale myndigheiter Institusjonar Føretak Massemarknadsengasjement Engasjement med pant i bustad Forfalne engasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andre engasjement Sum minimuskrav kredittrisiko Valutarisiko Operasjonell risiko Gruppenedskrivning Andre frådrag Minimumskrav ansvarleg kapital Overskot ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,42 % 13,89 % 14,36 % Kapitaldekningsprosent 13,44 % 13,49 % 13,83 % 13,29 % 12,83 % 13,27 % Kjernekapitaldekning 12,44 % 12,48 % 12,77 % 20 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

21 NOTE 11 TRANSAKSJONAR MED NÆRSTÅANDE PARTAR Sparebanken Sogn og Fjordane eig 100% av Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Selskapet blei etablert med ein aksjekapital på 100 mill. kr. for å kunne ta del i staten si bytteordning for obligasjonar med førerett (OMF). Seinare er aksjekapitalen utvida til 375 mill. kr. Sparebanken Sogn og Fjordane har selt bustadlån til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS og leverer tenester for drift og forvaltning av selskapet. Avtalar og transaksjonar mellom partane er inngått til ordinære marknadsmessige vilkår, som om dei var gjennomført mellom uavhengige partar. Inkludert i avtalane er ein rammekreditt som pr på 750 mill. kr. og kredittavtale på 810 mill. kr. Samla har Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ei total ramme for kredittfasilitetar med morbanken på 2,7 mrd. kr. Transaksjonar med konsernselskap Renter betalt til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Renter motteke frå Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Renter motteke frå Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS på OMF Leverte tenester til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Gjeld til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Tilgode hos Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Eigenbehalding av OMF skrive ut av Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har pr bustadlån til ein samla verdi av 6,5 mrd. kr. Selskapet har skrive ut OMF pålydande 5,4 mrd. kr. Av desse har Sparebanken pålydande 1,3 mrd. kr. i sin balanse. Av desse er pålyande 1,2 mrd. kr. brukt i bytteordninga med Staten. Eksternt i marknaden er det selt obligasjonar for pålydande 4,2 mrd. kr. I konsernrekneskapet er renter på OMF eliminert med 22,6 mill. kr. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har eit resultat etter skatt pr på 17,4 mill. kr. Bankeigedom Sogn og Fjordane AS er eit 100% eigd dotterselskap som eig dei største bankbygga på stadar der banken er lokalisert. Desse er finansiert gjennom lån i Sparebanken Sogn og Fjordane. I konsernrekneskapen er renter på denne gjelda eliminert med 0,5 mill. kr. og uteståande lån er eliminert med 13,9 mill. kr. I konsernrekneskapen er husleigeinntekter eliminert med 4,7 mill. kr. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

22 ERKLÆRING FRÅ STYRET OG ADM. DIREKTØR Vi erklærer etter beste overtyding at halvårsrekneskapen for 2012 er utarbeidd i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering som fastsett av EU og at opplysningane i rekneskapen gir eit rettvisande bilde av selskapet og konsernet sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap pr Styret meiner at halvårsrekneskapen gir rettvisande oversikt over viktige hendingar i rekneskapsperioden og innverknad på halvårsrekneskapen og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken står ovanfor i neste rekneskapsperiode og av vesentlege transaksjonar med nærståande partar. Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Oddny Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. 22 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

23 OPPLYSNINGAR OM SELSKAPET Sparebanken Sogn og Fjordane Besøksadresse: Langebruvegen 12 Postadresse: Postboks Førde Telefon: Heimeside: E-post adresse: Føretaksnummer: Kontaktpersonar: Arvid Andenæs Adm. direktør Tlf Frank-Rune Ås Banksjef finans Tlf

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 4. KVartal 2012

KVartalsrapport 4. KVartal 2012 KVartalsrapport 4. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,72% 0,98% 0,80% Resultat etter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.06.11 30.06.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66% 0,87% 0,80% Resultat etter

Detaljer

INNHALD. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66 % 0,82 % 0,80 % Resultat

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2014 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,99 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING 2013 4. kvartal 2013 (urevidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2013 7 Resultatrekneskap 8 Balanse 9 Kvartalsvis resultatutvikling konsern 10 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 52 808 59 164 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 68 150 28 462 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK KONSERN 31.12.11 31.03.11 31.03.12 RESULTATREKNESKAP 31.03.12 31.03.11 31.12.11 517 128 136 Netto renteinntekter 146 133 539 20 5 53

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 41 928 17 399 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer