RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL"

Transkript

1 RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12

2 INNHOLD 1. Sammendrag Prosjektarbeidet Situasjonsbeskrivelse Analyse og vurderinger Hva er e-handel? Markedsplasser og aktører Etablerte kommuner Teknologiske forutsetninger Kostnader Organisasjonsmessige konsekvenser Valg av programleverandør Anbefalinger Organisering Beregning av investeringer Beregning av driftskostnader Gevinst? Forslag til prosjekt Tidsplan Risiko Vedlegg Sammendrag Prosjektgruppa anbefaler kommunene å innføre e-handelsløsning basert på den offentlige markedsplassen ehandel.no og med programvareløsning fra Visma Unique. Én forutsetning: At den formaliseringa av innkjøpssamarbeidet som er beskrevet i delrapport 1 i alt vesentlig gjennomføres. To forbehold: At Visma Uniques e-handelsløsning kan støtte hele kjøpsprosessen fra avrop/kjøp fra katalog til betaling av faktura; at den offentlige markedsplassen gir mulighet for e-faktura. I tillegg kommer prosjektbeskrivelsens/kommunenes forbehold i prosjektsøknaden (pkt 1.7): Eventuell satsing på e-handel kan gjennomføres først etter fullfinansiering. 2. Prosjektarbeidet Bakgrunn Denne rapporten er del to fra forprosjektet felles innkjøpsfunksjon som ble igangsatt for å formalisere innkjøpssamarbeidet og [å vurdere] en felles satsing på elektronisk handel (avklare muligheter og kostnader). Arbeidet i prosjektet Medlemmer i prosjektgruppa har vært: Hilde Ekeren (Lunner), Dag Gunnar Haraldsen (Jevnaker), og Per Kristian Valseth (Gran). Prosjektleder: Gaute Øvrebotten (Gran). Styringsgruppe for prosjektet: Rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 2 av 12

3 Prosjektet startet arbeidet 28. september Prosjektet avga delrapport 1 - formalisering av eksisterende innkjøpssamarbeid pr februar Rapporten behandles i kommunestyrene i løpet av mai Arbeidet med delrapport 2 - vurdering av e-handelsløsning og eventuelt videreutvikling/omorganisering av samarbeidet om anskaffelser startet Prosjektgruppa har hatt fire møter, herunder møte med potensielle leverandører, samt deltatt på e-handelsseminar. 3. Situasjonsbeskrivelse Regelverket som regulerer offentlige anskaffelser er vist i delrapport 1. Organisering Se delrapport 1. Kommunene bør klart ha gjennomført den foreslåtte organiseringa som et første skritt før det eventuelt er aktuelt i det hele tatt å gå i gang med e-handelsløsning. God organisasjon og klare myndighetslinjer er en forutsetning både for god innføringsprosess og den nødvendige tvang i bruk av e-handelsløsning. Det er nødvendig å strukturere delegering av innkjøp, og gjøre det klart at på sikt blir e- handel den eneste kanalen for registrering av innkjøpstransaksjoner. Alle tre kommunene har et system med attestasjons- og anvisningsprotokoll som også regulerer hvem som har fullmakt til å kjøpe på vegne av kommunene. Praksis er nok at alle gjør innkjøp. Innføring av e-handelsløsning vil ta fra mange muligheten til å gjøre innkjøp. Dette gir en opprydding i organisasjonen. Innkjøpenes omfang Gjennomgangen av de aktuelle artene i regnskapene som omhandler anskaffelser av varer, tjenester, bygg- og anlegg for perioden er gjengitt i tabellen under: INNKJØPSVOLUM Drift, snitt Investering, snitt JEVNAKER LUNNER GRAN 37 MNOK 41 MNOK 40 MNOK 20 MNOK 75 MNOK 40 MNOK BILAGSMENGDER Inngående faktura stk stk stk Nøkkeltall: Innkjøp drift 152 MNOK og fakturaer (både drift og investering). 4. Analyse og vurderinger 4.1 Hva er e-handel? Elektronisk handel innebærer at all informasjon og transaksjoner knyttet til innkjøpsprosessen, fra behovsregistrering til faktura er betalt og bokført, skjer elektronisk i programvaren og ved samhandling med leverandører over elektronisk nett. Målet med elektronisk handel er å redusere kostnadene ved anskaffelser og å heve kvaliteten på anskaffelsesprosessen. For å utføre elektronisk handel er det behov for en elektronisk markedsplass og et elektronisk innkjøpssystem, som i sin tur kan overføre nødvendige data til økonomi-/regnskapssystemet. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 3 av 12

4 Markedsplassen er et sted hvor opplysninger om leverandør og dens produkter lagres og vedlikeholdes, og som sikrer at de rette personene har tilgang til nødvendig informasjoner/meldinger som skal utveksles mellom kjøper og leverandør. Markedsplassen skal være det sentrale hjelpemiddelet til å oppnå gevinster knyttet til: Reduserte innkjøpskostnader ved bedre utnyttelse av inngåtte rammeavtaler Intern forbedring av innkjøpsprosessen og reduserte transaksjonskostnader ved automatisering av overføring av informasjon. Enkel tilgang på informasjon om aktuelle produkter og leverandører. Bedre styring over innkjøp og disponering av midler. Figuren på neste side viser både organisering (i henhold til forslag i delrapport 1) og hvordan samspillet mellom interne og eksterne prosesser blir i en eventuell e- handelsløsning (via et e-torg). Den praktiske innkjøpsrutina er bare en del av anskaffelsesprosessen; figuren under viser helheten: Arbeidet med inngåelse av avtaler ligger til det foreslåtte innkjøpsrådet (i samarbeid med brukerkomiteene. Det som vises i skjemaets nederste figur, er bestillingsprosessen ut fra inngåtte rammeavtaler, dette er de oppgavene innkjøperne kommer bort i, og som utføres i e-handelsløsninga. Beskrivelse av noen av elementene i figuren over: (figur e-handel.no) Bestilling: Denne funksjonen kan deles i to trinn, ved at oppstått behov registreres inn av person som ikke har innkjøpsmyndighet, rekvirent. Det registrerte behovet må videre godkjennes eller avvises av person med innkjøpsfullmakt, innkjøper. Ved godkjenning dannes det da en bestilling. Denne godkjenningen tilsvarer attestasjonen av faktura i dag. En bestilling påfører kommunen en økonomisk forpliktelse, og en attestasjon av en faktura har i utgangspunktet ingen misjon i forhold til økonomistyring. Ved å overføre kontrollen til bestillingsfasen oppnås nødvendig styring. Ordrebekreftelse: Sammenligning av bestilling og ordrebekreftelse kvalitetssikrer framtidig leveranse, og gir mulighet til korrigeringer. Mottak og kontroll: Leverte varer registreres inn, og vil senere bli sammenholdt med faktura. Faktura: Mottatte faktura som samsvarer med bestilling og varemottak, betales og bokføres. Faktura med avvik avvises og behandles videre. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 4 av 12

5 Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 5 av 12

6 4.2 Markedsplasser og aktører Programmet for e-handel i det offentlige ble etablert i 1999 og avsluttet i Sekretariat og prosjektledelse lå hos Statens forvaltningstjeneste. Målet for programmet var å bidra til økt bruk av elektronisk handel i kommuner, fylkeskommuner og staten. E-handelsprogrammet etablerte en elektronisk markedsplass. Firmaet IBX ble valgt som leverandør til å etablere og drive markedsplassen etter konkurranse. Avtalen gir alle offentlige virksomheter adgang til å benytte markedsplassen uten på egenhånd å gjennomføre en egen konkurranse. ehandel.no er det eneste reelle alternativet for oss som offentlig virksomhet. Det finnes i tillegg mer og mindre spesialiserte e-handelnettsteder etablert på bransjenivå. Status for markedsplassen ehandel.no per februar 2005 Antall abonnenter: 30 Antall brukere: ca Antall leverandører: 175 Antall varelinjer: Omsetting siste 12 måneder: ca 344 mill Transaksjoner siste 12 måneder: Etablerte kommuner og statlige virksomheter Det er mange kommuner som i denne perioden har vedtatt og arbeidet med innføring av e-handel. Problemet har vært å få hele prosessen fra bestilling til fakturabetaling elektronisk. Mange har tatt i bruk elektronisk bestilling. Noen av de kommunene som har kommet godt i gang er Fredrikstad, Kristiansand, Hamar, Ålesund og Buskerud fylkeskommune, som alle startet opp sine prosjekter i De benytter nå elektroniske bestillinger, men mangler fremdeles muligheten til å ta imot elektroniske faktura. Fredrikstad kommune forventer at de vil kunne være i stand til å gjennomføre hele prosessen elektronisk i løpet av Pr april 2005 er det opplyst at 5 % av kommunene er med, men dette er store kommuner: representerer 40 % av befolkningen. De mest aktive kjøper ca 2 % via e- handel. Men det er ingen ting i erfaringene slik disse ble presentert på Norstellas e- handelskonferanse som tilsier at kommunestørrelse har betydning verken for omstillingsevne eller nytte. Se for øvrig vedlagt oversikt over offentlige instanser på ehandel.no pr november Trondheim setter fart på e-handelen Trondheim kommune krever nå at ansatte og leverandører skal bruke den elektroniske markedsplassen e-handel.no. Kommunens innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli sier til Norsk lysingsblad at 50 prosent, til sammen 250 millioner, egner seg for e-handel. Skal man få fart på e-handelen, må man stille entydige og konkrete krav, mener Bjørnli. I første omgang er 14 rammeavtale-leverandører pekt ut. Det er hele 230 enheter med ansatte som må forholde seg til den nye måten å kjøpe varer og tjenester på. Kommunen har nedlagt et stort arbeid i opplæring og informasjon. Opplegget har ført til at transaksjonskostnadene har gått ned, og arbeidsprosessene er blitt enklere. Kommunen har jobbet med e-handel i halvannet år. I første fase var det mye frivillighet. Det var først da kommunen stilte krav og bestemte krav, at det virkelig tok av, sier Bjørnli. Oppslag : Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 6 av 12

7 I tillegg har Helse Øst, som har et totalt innkjøp på ca MNOK, besluttet å ta i bruk denne innkjøpsportalen. Dette blir av moderniseringsminister Meyer betraktet som det endelige gjennombrudd for Markedsplassen, da dette vil øke omsetningen og antall leverandører radikalt. 4.4 Teknologiske forutsetninger Ta utgangspunkt i eksisterende programvare E-handelsprosessen er i utgangspunktet en integrert elektronisk produksjonslinje fra bestilling av varer til betaling av faktura og regnskapsføring. Den offentlige markedsplassen ehandel.no driftes på en teknologisk plattform som Visma Uniques e-handelsmodul snakker med. Det finnes andre løsninger, m.a. fra IBX (som drifter handelsplassen), men med Visma Uniques oppkoblingsløsning får vi når pågående programutvikling er sluttført - sømløs løsning for hele produksjonslinja inkludert forbindelsen mot regnskap og fakturabehandling. Valget av Visma Unique gir seg sjøl for Jevnaker og Gran som allerede har regnskaps- og fakturabehandlingsmodulen installert. E-handelsprogramvaren må også snakke med fakturabehandling og regnskapsprogram. Anskaffelsesbehov Hadelandskommunene må inngå avtale med markedsplassen ehandel.no. I tillegg må det kjøres et større prosjekt for å etablere rutiner, avtaler, kataloger, konteringsplaner med mer, samt gjennomføre nødvendig opplæring i rutiner, i bruk av markedsplassen og bruk av programvare. Alle tre kommunene må i tillegg anskaffe Visma Uniques e-handelsmodul, inkludert kommunikasjonsløsning mot e-handelsplassen; en stor installasjons- og opplæringsjobb. Kommunene må ta standpunkt til fellesetablering og driftsform - nå eller i forbindelse med regnskaps- og/eller lønnsprosjektet. Det er Lunner må i tillegg anskaffe Unique regnskap og fakturabehandling for å gjøre seg nytte av e-handelsløsninga til Unique; alternativt bygge nødvendig integrasjon mot eget regnskapsprogram (som ikke leverer fakturahåndtering). Dette kan gjøres som sametablering med eksisterende installasjon (Jevnaker eller Gran). Ut over dette må kommunene arbeide med å få eksisterende leverandører med inn på markedsplassen viss de ikke allerede er etablerte der. Lykkes ikke det, må kommunene være villige til å skifte til etablerte leverandører. 4.5 Kostnader Direkte og indirekte kostnader, se under, pkt 5, Organisasjonsmessige konsekvenser Enda sterkere føringer enn i fase 1 (forslag i delrapport 1) for å benytte inngåtte avtaler. Kommunene må vurdere å innføre incitamenter - og kanskje også sanksjoner for å styre innkjøpene mot e-handelløsninga. En må vurdere antall innkjøpere i og for seg, og hvor mange som skal ha tilgang til programvaren. Programvaren innbyr til å involvere mange i innkjøp, dvs i rekvirentrolle. Siden attestasjon og anvisning flyttes fra fakturamottak til innkjøpssituasjonen, må disse fullmaktene revideres. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 7 av 12

8 Hver geografisk enhet bør ha to som kan systemet for sikkerhets skyld. En innkjøper og en som kan fungere som backup. Hver resultatenhet/virksomhet bør ha to som kan bruke programvaren og som behersker innkjøpsrutinen. Alle innkjøpere må få opplæring i programmer, rutiner e-handel, rutiner innkjøp og revidert anskaffelsesreglement. Avtaler Tommelfingerregelen er at ca 40 % av innkjøpsvolumet (i kr) egner seg spesielt godt rammeavtaler innenfor en e-handelsløsning. Kommunene må sette i gang et arbeid for å identifisere de formålstjenlige avtaleområdene. Eksempel på varer/innkjøp som i utgangspunktet faller utenfor, er: Mat til skolekjøkken/sfo/barnehage; vaktmester-løsøre; håndarbeids- og sløydmateriell til skolene; ferskvarer. 4.7 Valg av programleverandør Jevnaker og Gran har avtale med Visma Unique som også dekker anskaffelse og bruk av e-handelsmodulen. Prosjektgruppa antar at Lunner kan velge Visma Unique gitt et nærmere definert samarbeid kommunene i mellom. 5. Anbefalinger Prosjektgruppa anbefaler at kommunene går sammen om å innføre e-handelsløsning basert på samme programvare og med likt organisatorisk rammeverk: Ja - men først når prosessen kan gjennomføres helelektronisk, inkludert varemottak og også e-faktura Ja - forutsatt et formelt samarbeid (fase 1) Ja - med et toårsperspektiv (høst ) E-handel er framtida, ikke et spørsmål OM, men NÅR. E-handel er i tillegg en naturlig videreføring av fakturaskanning og elektronisk fakturabehandling som Jevnaker og Gran har tatt i bruk med god erfaring. Erfaringene fra gjennomførte e-handelsprosjekter, både i privat og offentlig sektor, viser at det er viktig å få på plass mange avtaler (og leverandører) og å få organisasjonen til å kjøpe via avtalene (lojalitet) over e-handelsløsninga. Og at innføringsperioden gjøres så kort som mulig; se over, tekstramma med oppslag om Trondheim kommune. En e-handelsløsning vil føre til at kontrollen/godkjenninga flyttes til det riktige tidspunktet, ved kjøp, ikke som i dag etter at leveransen har funnet sted og faktura skal attesteres. Kommunene har i dag ikke noe egnet hjelpemiddel til å kartlegge behovet for kjøp. Alternativet er å gå gjennom massen av inngående fakturaer for en gitt periode (svært tidkrevende), eller å få statistikker fra leverandører, som ofte blir mangelfulle. E- handelsløsninga gir mulighet for analyse gjennom statistikk som produseres fortløpende. E-handelsløsning er kort oppsummert, i prioritert rekkefølge (!): Endring av organisasjon Nok avtaler i tilstrekkelig volum Plikt til bruk (gulrot og pisk) Innføring av teknologi Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 8 av 12

9 Erfaringa er at Ting Tar Tid; dette ga både innkjøpere og leverandører klart uttrykk for på Norstellas statuskonferanse for e-handel april Innføring krever godt organisasjon, klar målsetting og gjennomføringsvilje. 5.1 Organisering Innføring av e-handel gir ingen unike nye utfordringer. Innføring av e-handel er ikke et teknologiprosjekt; etableringsprosjektet fokuserer på kartlegging av fullmakter og innkjøpsbehov. Et forbedret anskaffelsesarbeid vil arbeide for å få gode avtaler på lønnsomme vareområder. Nytt med e-handel er at det nå først og fremst gjelder å få avtaler med leverandører som er representert på e-handelsplassen, eller få med eksisterende leverandører inn i en e-handelsløsning. I organisasjonen er det fortsatt viktig å få høy lojalitet mot avtaler. I tillegg må en avklare når det er godtatt å kjøpe utenfor avtale(-r), og hvilke varer/vareområder som ikke passer til avtale. Organisatorisk bygger vi e-handel direkte på modellen presentert i fase 1. Endringene kommer i rutinene: Rutiner for vedlikehold av kataloger, rutiner for etablering av nye kataloger, rutiner drift av datasystemet, rutiner for analyse av anskaffelser, o.s.v. I tillegg må organisasjonene formulere en sentral innkjøpsstrategi - samt etablere oppfølgings-/målerutiner. 5.2 Beregning av investeringer Kostnadstallene baserer seg på at det er naturlig å bygge videre på eksisterende programvare i Jevnaker og Gran. Lunners deltakelse forutsetter dermed anskaffelse av Visma Unique regnskap og fakturabehandling. Grans deltakelse forutsetter at E30-versjonen er på plass (oppgradering juni 2005). Det er forutsatt separate installasjoner i hver av kommunene. Oppstillinga er basert på tall fra Visma Unique og IBX. Det finnes andre programvarealternativer men ikke markedsplasser (unntatt supplerende bransjemarkedsplasser; er ikke egentlig alternativer.) De direkte anskaffelseskostnadene er beregna til kroner (eks mva); dette utgjør kroner pr kommune, fordelt flatt 1/3 på hver. (For detaljer, se vedlegg.) Det er ikke kjent andre IT-kostnader for installasjonen (servere el lign), men erfaringene viser at dataskjermen ute hos innkjøperne er en kritisk faktor. Indirekte kostnader er vanskelige å beregne. Et sannsynlig overslag kan se slik ut: Prosjektarbeid: prosjektledelse og deltakelse kr Avtalearbeid mot leverandører (14 dagsverk pr kommune) kr Opplæringstid (vikarer eller redusert produktivitet) for 40 personer i 8 dager (ansvarlige + superbrukere) kr Opplæringstid for øvrige brukere 80 personer i 1 dag kr Omstillingskostnader: utarbeide rutiner, plunder og heft, obstruksjon: kr I så fall blir sum indirekte etableringskostnader kroner, eller ca kr pr kommune (igjen forutsatt at vi fordeler likt). Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 9 av 12

10 5.3 Beregning av driftskostnader De kjente, nye driftskostnadene knytter seg til årlige avgift for tilgang til e-handelsnettsted og lisenser programvare. Løsninga vil koste rundt kroner pr år, dvs i underkant av kroner pr kommune, slik den er beregna. (Detaljer i vedlegg.) Det utgjør omtrent 0,25 % av årlige innkjøp (i drift). Også her vil det være nye oppgaver som gir nye indirekte kostnader; i hovedsak nye rutiner og administrasjon/drift av nye programmer. Men dette er beløp som er for usikre å kalkulere på. Se for øvrig over, pkt 5.1. Viktig å registrere at dette er aktiviteter som utføres sentralt i organisasjonen; det vil med andre ord si at der oppstår merarbeid sentralt, og rutineforenklinger/innsparinger ute i organisasjonen. 5.4 Gevinst? Portalleverandøren IBX har en standard kalkyle som er kommentert i avsnittet over. Brukere av e-handelsløsninger viser til at innføring gir innsparing allerede på høyere avtaledekning, forbedrede prosesser, og via bedre betalingsbetingelser Gevinstrealisering? Ingen kan eller vil legge fram konkrete tall. Det som står igjen som sikker kunnskap pr dato, er at en oppnår effektivisering gjennom kvalitetssikring og bedre prosesser. I den kalkylemodellen (eget vedlegg) som portalleverandøren IBX legger til grunn ved sine beregninger spores gevinstene ved innføring av e-handel til: Avtaler: Ved større lojalitet overfor inngåtte avtaler som da forutsetter bedre priser enn kjøp utenom. Større avtalelojalitet vil på sikt også gi bedre avtalebetingelser. Prosess: Redusert tidsforbruk ved innkjøps- og fakturabehandling. En beregning ved denne kalkylemodell gir følgende potensial for innsparing ut i fra forutsetninger som er gjort (i hele 1000 kr): År Avtaler Prosess Total Kalkylen bygger på våre innkjøpsutgifter slik disse er vist under pkt 3. For øvrig er det lagt til grunn en del forutsetninger som framgår av den vedlagte modellen. (Se også over, pkt for utgifter.) Dette er en beregning som i dag ikke kan bekreftes av faktiske undersøkelser hos de som har innført e-handel. Seminar Norstella (se Kortversjon av seminaret: Klar usikkerhet verdi markedsplass Manglende synliggjøring av de faktiske gevinster Tre typer effektiviserings-erfaringer Effektivisering gjennom verktøyet (e-handelsløsning) direkte Effektivisering gjennom fokusering på faget (det som er foreslått i delrapport 1!) Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 10 av 12

11 Effektivisering gjennom tiltaka; direkte, som følge av e-handel, indirekte som følge av at en ordner opp i en masse når vi likevel er i gang Ingen ville vise gevinster annet enn antatte administrative organisatoriske oppfriskninger i (hele) organisasjonen. For å kunne oppnå beregnet gevinst i forhold til avtaler er det avgjørende å få tilstrekkelig volum, noe som krever at de største og fleste leverandører som benyttes deltar på Markedsplassen. For gevinster i forhold til prosess er det viktig å være klar over at den fordeles på et stort antall brukere og brukersteder. Av den grunn er det vanskelig å ta ut denne gevinsten i form av reduserte antall årsverk. Besparelsen må heller gå til å styrke andre sentrale oppgaver. Ved kontakt med noen av de kommunene som har kommet lengst i å ta i bruk e- handelsløsninger er det ingen som kan dokumentere gevinster gjennom analyser. Alle konkluderer med at det tar tid å oppnå resultater, og at det er helt avgjørende å få volum, flere leverandører og avtaler inn på Markedsplassen for å oppnå forventede resultater i forhold til gevinster på avtaler. 5.5 Forslag til prosjekt Prosjektgruppe Forprosjektgruppa fortsetter i gjennomføringsprosjektet som fag-representanter! Ett medlem for rådmannsnivået (stab/støtte-enhet: økonomisjef ) IKT Regnskap (faktura) må være representert Referansegruppe med utvalg resultatenhets-/virksomhetsledere og innkjøpere anbefales oppretta. E-handelsprosjektet griper sterkt inn i mange nivåer med både praktiske og organisatoriske endringer! Krever bredt prosjekt! Medlemmene i denne prosjektgruppa må få frigjort avtalt avsatt tid til arbeidet. Forprosjektet har vist at kravene i daglig drift ellers går foran avtalt prosjektinnsats. Gitt foreslått formalisering og organisering kan det vurderes å bruke innkjøpsleder som prosjektleder. Innføring av e-handel har en faglig avhengighet til regnskap; gjennomføringa av prosjektet må avstemmes i tid og tempo mot et eventuelt gjenomføringsprosjekt for felles regnskapsfunksjon. 5.6 Tidsplan Regnskapsprosjektet må være avklart før det er naturlig å gå i gang. En eventuell samlokalisering av base/programvare må også besluttes før go!. Viktigste brems: Umoden programvare (e-faktura og håndtering av varemottak (del-leveranse) må kunne håndteres i innkjøpsprogrammet) Antallet leverandører på ehandel.no er for lavt. Teknologien er på det nærmeste moden. Vi må forutsette at e-fakturabehandling er stabilt integrert i totalpakka til Visma Unique og IBX/ehandel.no før vi i det hele tatt tenker på å starte opp med denne programvaren. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 11 av 12

12 Leverandørutfordringa møtes med innsats for å få eksisterende avtaleleverandører med inn på e-handel.no innenfor avtaleperioden (eller ved reforhandling), og i tillegg håndtere nye avtaleprosesser slik at vi får avtaler med leverandører som er/vil gå på e-handel.no (jf Trondheim som sier SKAL!) Erfaringene viser at det er viktig å få implementert e-handelsløsning raskt for å ta ut gevinstene. Oppstart høst 2005 ferdig nyttårsleitet 2006/ Risiko Erfaringene fra tilsvarende prosjekter har vist at nedenstående kritiske suksessfaktorer gjelder for etableringa. Hver faktor er vurdert ut fra en skala fra 1-5 for sannsynlighet, og samme skala for konsekvens, ved realisering av ehandel. Sannsynlighet (S) * Konsekvens (K) = Risiko (R) Kritiske suksessfaktorer prioritert etter beregnet risiko: PRI Faktor S K R 1 Ikke få med leverandører Finansiering Nok tid til prosjektdeltakelse Innkjøpsorganisasjon på plass Motstand i organisasjonen Koordinering med øvrige prosjekter Mangler grunnleggende datakompetanse Faktorene med prioritet 1-3 må etter prosjektgruppas mening følges opp spesielt både ved etablering og i kommende driftsår for at dette skal lykkes. 7. Vedlegg 1. Overslag investeringer og driftskostnader 2. IBX gevinstberegning 3. Kostnadsberegning anskaffelsesprosess (kjøp) Buskerud fylkeskommune Viktig nettsted: Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 12 av 12

13 FELLESLØSNING E-HANDEL GRAN + JEVNAKER + LUNNER Lunners deltakelse forutsetter anskaffelse av REGNSKAP og FAKTURABEHANDLING Grans deltakelse forutsetter at E30-versjonen er på plass (oppgradering juni 2005) + WEB-rapport Det er forutsatt separate installasjoner i hver av kommunene. Basert på tall fra Visma Unique og IBX. Etableringskostnader Pr kommune IBX Forprosjekt VISMA UNIQUE Etableringsprosjekt Opsjon: Oppkobling mot ehandel.no Totaler vare- og tjenestekjøp inkl opsjoner Sørver? PC/skjerm? Indirekte kostnader Prosjektarbeid: prosjektledelse og deltakelse Avtalearbeid mot leverandører (14 dagsverk pr kommune) Opplæringstid for 40 personer i 8 dager (ansvarlige + superbrukere) Opplæringstid for øvrige brukere 80 personer i 1 dager Omstillingskostnader: utarbeide rutiner, plunder og heft, surving Sum indirekte etableringskostnader Driftskostnader Pr kommune IBX Abonnement 0,06 % basert på KOSTRAtall Gran: Lunner: Jevnaker: VISMA UNIQUE Økning bruksrett (basert på folketall og pristrapp) Opsjon: Oppkobling mot ehandel.no Totale driftskostnader inkl opsjoner Indirekte kostnader?

14 Return of investment - modell (ROI forutsetninger, se fotnote) SUM INNKJØP PR ÅR (snitt for kommunene samla) Antatt prosentandel (av totalen) som er innkjøp i drift 60 % Sum innkjøp drift (MRO) Antatt prosentandel av innkjøp (drift) som kan inngå i e-anskaffelse 100 % SUM SOM KAN INNGÅ I E-ANSKAFFELSE (beregningsgrunnlag) Dekningsgrad rammeavtaler (%) 40 % Beregna fordeling av innkjøpene ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 % Volume % Volume % Volume GRØNN (ordre på vare i katalog, til avtaleleverandør) GUL (ordre på fritekst, til avtaleleverandør) RØD (ordre på fritekst, til leverandør) Total Contract compliance 100 % Antall ordrer Gjennomsnittsordre Antatt kostnad manuell håndtering fra rekvirering til bokføring 250 pr ordre Antatt håndteringskostnad i ehandelsløsning 1 pr ordre SPAREPOTENSIALE AVTALE GRØNN ORDREFLYT ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Sum anskaffelse i drift / MRO (beregna) % innsparing (bedre priser på kontrakt) GUL ORDREFLYT ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Sum anskaffelse i drift / MRO (estimated) % innsparing (bedre priser pga økt volum) SPAREPOTENSIALE PROSESS Antall ordrer Totalkostnad ordreprosess GRØNN ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 75 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess GUL ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 75 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess RØD ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 37,5 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess e-faktura NOK Antatt innsparing pr e-faktura (50%) 50 Antall e-ordrer Antatt innsparing på prosess Gevinst ehandel INNKJØP - IBX beregning av innsparinger.xls ROI Template - utskrift/versjon: :04 Side 1 av 2

15 Total savings ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 GRØNN ORDREFLYT GUL ORDREFLYT RØD ORDREFLYT Samla innsparingspotensiale uten e-faktura INNSPARING I PROSENT 2,45 % 3,40 % 4,55 % ØKNING I KRONER E-FAKTURA Samla innsparingspotensiale med e-faktura INNSPARING I PROSENT 2,65 % 3,70 % 4,95 % ØKNING I KRONER Innsparing ordre (total) % Innsparing prosess (total) % Innsparing e-invoice (total) % Komiteen har supplert IBX' oppstilling med et oppsett som viser innsparing relativt pr kommune, fordelt etter volum. Vi legger til grunn fordelinga av innkjøp. Oppstillinga viser at antall fakturaer har betydning; vi ser bort fra det her; inkluderer for øvrig også investering. Total innkjøp drift JEVNAKER LUNNER GRAN Kommunenes innkjøp drift Kommunenes relative andel innkjøp drift 24,3 % 26,3 % 49,3 % Totalt antall fakturaer innkjøp JEVNAKER LUNNER GRAN Kommunenes antall fakturaer innkjøp Kommunenes relative andel fakturaer innkjøp 28,3 % 43,5 % 56,5 % ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 INNSPARINGSPOTENSIALE (før e-ordre) iflg tabellen over: Innsparing Jevnaker (kroner) Innsparing Lunner (kroner) Innsparing Gran (kroner) IBX' ROI-ANALYSE - forutsetninger Opererer med 3 ordreflyter; Grønn, ordrer som plasseres etter funn i elektronisk katalog (Da vet vi at ordren er plassert på avtaleleverandør og riktig sortiment) Gul, ordrer som plasseres som fritekstordre mot avtaleleverandør. Rød, ordrer som plasseres som fritekstordre mot en hvilken som helst leverandør. Gjennomsnittsordre er satt til NOK Det antas at kostnaden for å håndtere en ordre fra rekvirering til bokføring er NOK 250,- Normalt oppnås en besparelse på 10-20% når 100 % av ordrene plasseres på riktig avtale og sortiment. Det er lagt inn 5% besparelse på grønn flyt i modellen. For gul flyt er denne satsen satt til 3%. Gevinst ehandel INNKJØP - IBX beregning av innsparinger.xls ROI Template - utskrift/versjon: :04 Side 2 av 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer