RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL"

Transkript

1 RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12

2 INNHOLD 1. Sammendrag Prosjektarbeidet Situasjonsbeskrivelse Analyse og vurderinger Hva er e-handel? Markedsplasser og aktører Etablerte kommuner Teknologiske forutsetninger Kostnader Organisasjonsmessige konsekvenser Valg av programleverandør Anbefalinger Organisering Beregning av investeringer Beregning av driftskostnader Gevinst? Forslag til prosjekt Tidsplan Risiko Vedlegg Sammendrag Prosjektgruppa anbefaler kommunene å innføre e-handelsløsning basert på den offentlige markedsplassen ehandel.no og med programvareløsning fra Visma Unique. Én forutsetning: At den formaliseringa av innkjøpssamarbeidet som er beskrevet i delrapport 1 i alt vesentlig gjennomføres. To forbehold: At Visma Uniques e-handelsløsning kan støtte hele kjøpsprosessen fra avrop/kjøp fra katalog til betaling av faktura; at den offentlige markedsplassen gir mulighet for e-faktura. I tillegg kommer prosjektbeskrivelsens/kommunenes forbehold i prosjektsøknaden (pkt 1.7): Eventuell satsing på e-handel kan gjennomføres først etter fullfinansiering. 2. Prosjektarbeidet Bakgrunn Denne rapporten er del to fra forprosjektet felles innkjøpsfunksjon som ble igangsatt for å formalisere innkjøpssamarbeidet og [å vurdere] en felles satsing på elektronisk handel (avklare muligheter og kostnader). Arbeidet i prosjektet Medlemmer i prosjektgruppa har vært: Hilde Ekeren (Lunner), Dag Gunnar Haraldsen (Jevnaker), og Per Kristian Valseth (Gran). Prosjektleder: Gaute Øvrebotten (Gran). Styringsgruppe for prosjektet: Rådmennene i Gran, Lunner og Jevnaker. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 2 av 12

3 Prosjektet startet arbeidet 28. september Prosjektet avga delrapport 1 - formalisering av eksisterende innkjøpssamarbeid pr februar Rapporten behandles i kommunestyrene i løpet av mai Arbeidet med delrapport 2 - vurdering av e-handelsløsning og eventuelt videreutvikling/omorganisering av samarbeidet om anskaffelser startet Prosjektgruppa har hatt fire møter, herunder møte med potensielle leverandører, samt deltatt på e-handelsseminar. 3. Situasjonsbeskrivelse Regelverket som regulerer offentlige anskaffelser er vist i delrapport 1. Organisering Se delrapport 1. Kommunene bør klart ha gjennomført den foreslåtte organiseringa som et første skritt før det eventuelt er aktuelt i det hele tatt å gå i gang med e-handelsløsning. God organisasjon og klare myndighetslinjer er en forutsetning både for god innføringsprosess og den nødvendige tvang i bruk av e-handelsløsning. Det er nødvendig å strukturere delegering av innkjøp, og gjøre det klart at på sikt blir e- handel den eneste kanalen for registrering av innkjøpstransaksjoner. Alle tre kommunene har et system med attestasjons- og anvisningsprotokoll som også regulerer hvem som har fullmakt til å kjøpe på vegne av kommunene. Praksis er nok at alle gjør innkjøp. Innføring av e-handelsløsning vil ta fra mange muligheten til å gjøre innkjøp. Dette gir en opprydding i organisasjonen. Innkjøpenes omfang Gjennomgangen av de aktuelle artene i regnskapene som omhandler anskaffelser av varer, tjenester, bygg- og anlegg for perioden er gjengitt i tabellen under: INNKJØPSVOLUM Drift, snitt Investering, snitt JEVNAKER LUNNER GRAN 37 MNOK 41 MNOK 40 MNOK 20 MNOK 75 MNOK 40 MNOK BILAGSMENGDER Inngående faktura stk stk stk Nøkkeltall: Innkjøp drift 152 MNOK og fakturaer (både drift og investering). 4. Analyse og vurderinger 4.1 Hva er e-handel? Elektronisk handel innebærer at all informasjon og transaksjoner knyttet til innkjøpsprosessen, fra behovsregistrering til faktura er betalt og bokført, skjer elektronisk i programvaren og ved samhandling med leverandører over elektronisk nett. Målet med elektronisk handel er å redusere kostnadene ved anskaffelser og å heve kvaliteten på anskaffelsesprosessen. For å utføre elektronisk handel er det behov for en elektronisk markedsplass og et elektronisk innkjøpssystem, som i sin tur kan overføre nødvendige data til økonomi-/regnskapssystemet. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 3 av 12

4 Markedsplassen er et sted hvor opplysninger om leverandør og dens produkter lagres og vedlikeholdes, og som sikrer at de rette personene har tilgang til nødvendig informasjoner/meldinger som skal utveksles mellom kjøper og leverandør. Markedsplassen skal være det sentrale hjelpemiddelet til å oppnå gevinster knyttet til: Reduserte innkjøpskostnader ved bedre utnyttelse av inngåtte rammeavtaler Intern forbedring av innkjøpsprosessen og reduserte transaksjonskostnader ved automatisering av overføring av informasjon. Enkel tilgang på informasjon om aktuelle produkter og leverandører. Bedre styring over innkjøp og disponering av midler. Figuren på neste side viser både organisering (i henhold til forslag i delrapport 1) og hvordan samspillet mellom interne og eksterne prosesser blir i en eventuell e- handelsløsning (via et e-torg). Den praktiske innkjøpsrutina er bare en del av anskaffelsesprosessen; figuren under viser helheten: Arbeidet med inngåelse av avtaler ligger til det foreslåtte innkjøpsrådet (i samarbeid med brukerkomiteene. Det som vises i skjemaets nederste figur, er bestillingsprosessen ut fra inngåtte rammeavtaler, dette er de oppgavene innkjøperne kommer bort i, og som utføres i e-handelsløsninga. Beskrivelse av noen av elementene i figuren over: (figur e-handel.no) Bestilling: Denne funksjonen kan deles i to trinn, ved at oppstått behov registreres inn av person som ikke har innkjøpsmyndighet, rekvirent. Det registrerte behovet må videre godkjennes eller avvises av person med innkjøpsfullmakt, innkjøper. Ved godkjenning dannes det da en bestilling. Denne godkjenningen tilsvarer attestasjonen av faktura i dag. En bestilling påfører kommunen en økonomisk forpliktelse, og en attestasjon av en faktura har i utgangspunktet ingen misjon i forhold til økonomistyring. Ved å overføre kontrollen til bestillingsfasen oppnås nødvendig styring. Ordrebekreftelse: Sammenligning av bestilling og ordrebekreftelse kvalitetssikrer framtidig leveranse, og gir mulighet til korrigeringer. Mottak og kontroll: Leverte varer registreres inn, og vil senere bli sammenholdt med faktura. Faktura: Mottatte faktura som samsvarer med bestilling og varemottak, betales og bokføres. Faktura med avvik avvises og behandles videre. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 4 av 12

5 Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 5 av 12

6 4.2 Markedsplasser og aktører Programmet for e-handel i det offentlige ble etablert i 1999 og avsluttet i Sekretariat og prosjektledelse lå hos Statens forvaltningstjeneste. Målet for programmet var å bidra til økt bruk av elektronisk handel i kommuner, fylkeskommuner og staten. E-handelsprogrammet etablerte en elektronisk markedsplass. Firmaet IBX ble valgt som leverandør til å etablere og drive markedsplassen etter konkurranse. Avtalen gir alle offentlige virksomheter adgang til å benytte markedsplassen uten på egenhånd å gjennomføre en egen konkurranse. ehandel.no er det eneste reelle alternativet for oss som offentlig virksomhet. Det finnes i tillegg mer og mindre spesialiserte e-handelnettsteder etablert på bransjenivå. Status for markedsplassen ehandel.no per februar 2005 Antall abonnenter: 30 Antall brukere: ca Antall leverandører: 175 Antall varelinjer: Omsetting siste 12 måneder: ca 344 mill Transaksjoner siste 12 måneder: Etablerte kommuner og statlige virksomheter Det er mange kommuner som i denne perioden har vedtatt og arbeidet med innføring av e-handel. Problemet har vært å få hele prosessen fra bestilling til fakturabetaling elektronisk. Mange har tatt i bruk elektronisk bestilling. Noen av de kommunene som har kommet godt i gang er Fredrikstad, Kristiansand, Hamar, Ålesund og Buskerud fylkeskommune, som alle startet opp sine prosjekter i De benytter nå elektroniske bestillinger, men mangler fremdeles muligheten til å ta imot elektroniske faktura. Fredrikstad kommune forventer at de vil kunne være i stand til å gjennomføre hele prosessen elektronisk i løpet av Pr april 2005 er det opplyst at 5 % av kommunene er med, men dette er store kommuner: representerer 40 % av befolkningen. De mest aktive kjøper ca 2 % via e- handel. Men det er ingen ting i erfaringene slik disse ble presentert på Norstellas e- handelskonferanse som tilsier at kommunestørrelse har betydning verken for omstillingsevne eller nytte. Se for øvrig vedlagt oversikt over offentlige instanser på ehandel.no pr november Trondheim setter fart på e-handelen Trondheim kommune krever nå at ansatte og leverandører skal bruke den elektroniske markedsplassen e-handel.no. Kommunens innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli sier til Norsk lysingsblad at 50 prosent, til sammen 250 millioner, egner seg for e-handel. Skal man få fart på e-handelen, må man stille entydige og konkrete krav, mener Bjørnli. I første omgang er 14 rammeavtale-leverandører pekt ut. Det er hele 230 enheter med ansatte som må forholde seg til den nye måten å kjøpe varer og tjenester på. Kommunen har nedlagt et stort arbeid i opplæring og informasjon. Opplegget har ført til at transaksjonskostnadene har gått ned, og arbeidsprosessene er blitt enklere. Kommunen har jobbet med e-handel i halvannet år. I første fase var det mye frivillighet. Det var først da kommunen stilte krav og bestemte krav, at det virkelig tok av, sier Bjørnli. Oppslag : Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 6 av 12

7 I tillegg har Helse Øst, som har et totalt innkjøp på ca MNOK, besluttet å ta i bruk denne innkjøpsportalen. Dette blir av moderniseringsminister Meyer betraktet som det endelige gjennombrudd for Markedsplassen, da dette vil øke omsetningen og antall leverandører radikalt. 4.4 Teknologiske forutsetninger Ta utgangspunkt i eksisterende programvare E-handelsprosessen er i utgangspunktet en integrert elektronisk produksjonslinje fra bestilling av varer til betaling av faktura og regnskapsføring. Den offentlige markedsplassen ehandel.no driftes på en teknologisk plattform som Visma Uniques e-handelsmodul snakker med. Det finnes andre løsninger, m.a. fra IBX (som drifter handelsplassen), men med Visma Uniques oppkoblingsløsning får vi når pågående programutvikling er sluttført - sømløs løsning for hele produksjonslinja inkludert forbindelsen mot regnskap og fakturabehandling. Valget av Visma Unique gir seg sjøl for Jevnaker og Gran som allerede har regnskaps- og fakturabehandlingsmodulen installert. E-handelsprogramvaren må også snakke med fakturabehandling og regnskapsprogram. Anskaffelsesbehov Hadelandskommunene må inngå avtale med markedsplassen ehandel.no. I tillegg må det kjøres et større prosjekt for å etablere rutiner, avtaler, kataloger, konteringsplaner med mer, samt gjennomføre nødvendig opplæring i rutiner, i bruk av markedsplassen og bruk av programvare. Alle tre kommunene må i tillegg anskaffe Visma Uniques e-handelsmodul, inkludert kommunikasjonsløsning mot e-handelsplassen; en stor installasjons- og opplæringsjobb. Kommunene må ta standpunkt til fellesetablering og driftsform - nå eller i forbindelse med regnskaps- og/eller lønnsprosjektet. Det er Lunner må i tillegg anskaffe Unique regnskap og fakturabehandling for å gjøre seg nytte av e-handelsløsninga til Unique; alternativt bygge nødvendig integrasjon mot eget regnskapsprogram (som ikke leverer fakturahåndtering). Dette kan gjøres som sametablering med eksisterende installasjon (Jevnaker eller Gran). Ut over dette må kommunene arbeide med å få eksisterende leverandører med inn på markedsplassen viss de ikke allerede er etablerte der. Lykkes ikke det, må kommunene være villige til å skifte til etablerte leverandører. 4.5 Kostnader Direkte og indirekte kostnader, se under, pkt 5, Organisasjonsmessige konsekvenser Enda sterkere føringer enn i fase 1 (forslag i delrapport 1) for å benytte inngåtte avtaler. Kommunene må vurdere å innføre incitamenter - og kanskje også sanksjoner for å styre innkjøpene mot e-handelløsninga. En må vurdere antall innkjøpere i og for seg, og hvor mange som skal ha tilgang til programvaren. Programvaren innbyr til å involvere mange i innkjøp, dvs i rekvirentrolle. Siden attestasjon og anvisning flyttes fra fakturamottak til innkjøpssituasjonen, må disse fullmaktene revideres. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 7 av 12

8 Hver geografisk enhet bør ha to som kan systemet for sikkerhets skyld. En innkjøper og en som kan fungere som backup. Hver resultatenhet/virksomhet bør ha to som kan bruke programvaren og som behersker innkjøpsrutinen. Alle innkjøpere må få opplæring i programmer, rutiner e-handel, rutiner innkjøp og revidert anskaffelsesreglement. Avtaler Tommelfingerregelen er at ca 40 % av innkjøpsvolumet (i kr) egner seg spesielt godt rammeavtaler innenfor en e-handelsløsning. Kommunene må sette i gang et arbeid for å identifisere de formålstjenlige avtaleområdene. Eksempel på varer/innkjøp som i utgangspunktet faller utenfor, er: Mat til skolekjøkken/sfo/barnehage; vaktmester-løsøre; håndarbeids- og sløydmateriell til skolene; ferskvarer. 4.7 Valg av programleverandør Jevnaker og Gran har avtale med Visma Unique som også dekker anskaffelse og bruk av e-handelsmodulen. Prosjektgruppa antar at Lunner kan velge Visma Unique gitt et nærmere definert samarbeid kommunene i mellom. 5. Anbefalinger Prosjektgruppa anbefaler at kommunene går sammen om å innføre e-handelsløsning basert på samme programvare og med likt organisatorisk rammeverk: Ja - men først når prosessen kan gjennomføres helelektronisk, inkludert varemottak og også e-faktura Ja - forutsatt et formelt samarbeid (fase 1) Ja - med et toårsperspektiv (høst ) E-handel er framtida, ikke et spørsmål OM, men NÅR. E-handel er i tillegg en naturlig videreføring av fakturaskanning og elektronisk fakturabehandling som Jevnaker og Gran har tatt i bruk med god erfaring. Erfaringene fra gjennomførte e-handelsprosjekter, både i privat og offentlig sektor, viser at det er viktig å få på plass mange avtaler (og leverandører) og å få organisasjonen til å kjøpe via avtalene (lojalitet) over e-handelsløsninga. Og at innføringsperioden gjøres så kort som mulig; se over, tekstramma med oppslag om Trondheim kommune. En e-handelsløsning vil føre til at kontrollen/godkjenninga flyttes til det riktige tidspunktet, ved kjøp, ikke som i dag etter at leveransen har funnet sted og faktura skal attesteres. Kommunene har i dag ikke noe egnet hjelpemiddel til å kartlegge behovet for kjøp. Alternativet er å gå gjennom massen av inngående fakturaer for en gitt periode (svært tidkrevende), eller å få statistikker fra leverandører, som ofte blir mangelfulle. E- handelsløsninga gir mulighet for analyse gjennom statistikk som produseres fortløpende. E-handelsløsning er kort oppsummert, i prioritert rekkefølge (!): Endring av organisasjon Nok avtaler i tilstrekkelig volum Plikt til bruk (gulrot og pisk) Innføring av teknologi Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 8 av 12

9 Erfaringa er at Ting Tar Tid; dette ga både innkjøpere og leverandører klart uttrykk for på Norstellas statuskonferanse for e-handel april Innføring krever godt organisasjon, klar målsetting og gjennomføringsvilje. 5.1 Organisering Innføring av e-handel gir ingen unike nye utfordringer. Innføring av e-handel er ikke et teknologiprosjekt; etableringsprosjektet fokuserer på kartlegging av fullmakter og innkjøpsbehov. Et forbedret anskaffelsesarbeid vil arbeide for å få gode avtaler på lønnsomme vareområder. Nytt med e-handel er at det nå først og fremst gjelder å få avtaler med leverandører som er representert på e-handelsplassen, eller få med eksisterende leverandører inn i en e-handelsløsning. I organisasjonen er det fortsatt viktig å få høy lojalitet mot avtaler. I tillegg må en avklare når det er godtatt å kjøpe utenfor avtale(-r), og hvilke varer/vareområder som ikke passer til avtale. Organisatorisk bygger vi e-handel direkte på modellen presentert i fase 1. Endringene kommer i rutinene: Rutiner for vedlikehold av kataloger, rutiner for etablering av nye kataloger, rutiner drift av datasystemet, rutiner for analyse av anskaffelser, o.s.v. I tillegg må organisasjonene formulere en sentral innkjøpsstrategi - samt etablere oppfølgings-/målerutiner. 5.2 Beregning av investeringer Kostnadstallene baserer seg på at det er naturlig å bygge videre på eksisterende programvare i Jevnaker og Gran. Lunners deltakelse forutsetter dermed anskaffelse av Visma Unique regnskap og fakturabehandling. Grans deltakelse forutsetter at E30-versjonen er på plass (oppgradering juni 2005). Det er forutsatt separate installasjoner i hver av kommunene. Oppstillinga er basert på tall fra Visma Unique og IBX. Det finnes andre programvarealternativer men ikke markedsplasser (unntatt supplerende bransjemarkedsplasser; er ikke egentlig alternativer.) De direkte anskaffelseskostnadene er beregna til kroner (eks mva); dette utgjør kroner pr kommune, fordelt flatt 1/3 på hver. (For detaljer, se vedlegg.) Det er ikke kjent andre IT-kostnader for installasjonen (servere el lign), men erfaringene viser at dataskjermen ute hos innkjøperne er en kritisk faktor. Indirekte kostnader er vanskelige å beregne. Et sannsynlig overslag kan se slik ut: Prosjektarbeid: prosjektledelse og deltakelse kr Avtalearbeid mot leverandører (14 dagsverk pr kommune) kr Opplæringstid (vikarer eller redusert produktivitet) for 40 personer i 8 dager (ansvarlige + superbrukere) kr Opplæringstid for øvrige brukere 80 personer i 1 dag kr Omstillingskostnader: utarbeide rutiner, plunder og heft, obstruksjon: kr I så fall blir sum indirekte etableringskostnader kroner, eller ca kr pr kommune (igjen forutsatt at vi fordeler likt). Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 9 av 12

10 5.3 Beregning av driftskostnader De kjente, nye driftskostnadene knytter seg til årlige avgift for tilgang til e-handelsnettsted og lisenser programvare. Løsninga vil koste rundt kroner pr år, dvs i underkant av kroner pr kommune, slik den er beregna. (Detaljer i vedlegg.) Det utgjør omtrent 0,25 % av årlige innkjøp (i drift). Også her vil det være nye oppgaver som gir nye indirekte kostnader; i hovedsak nye rutiner og administrasjon/drift av nye programmer. Men dette er beløp som er for usikre å kalkulere på. Se for øvrig over, pkt 5.1. Viktig å registrere at dette er aktiviteter som utføres sentralt i organisasjonen; det vil med andre ord si at der oppstår merarbeid sentralt, og rutineforenklinger/innsparinger ute i organisasjonen. 5.4 Gevinst? Portalleverandøren IBX har en standard kalkyle som er kommentert i avsnittet over. Brukere av e-handelsløsninger viser til at innføring gir innsparing allerede på høyere avtaledekning, forbedrede prosesser, og via bedre betalingsbetingelser Gevinstrealisering? Ingen kan eller vil legge fram konkrete tall. Det som står igjen som sikker kunnskap pr dato, er at en oppnår effektivisering gjennom kvalitetssikring og bedre prosesser. I den kalkylemodellen (eget vedlegg) som portalleverandøren IBX legger til grunn ved sine beregninger spores gevinstene ved innføring av e-handel til: Avtaler: Ved større lojalitet overfor inngåtte avtaler som da forutsetter bedre priser enn kjøp utenom. Større avtalelojalitet vil på sikt også gi bedre avtalebetingelser. Prosess: Redusert tidsforbruk ved innkjøps- og fakturabehandling. En beregning ved denne kalkylemodell gir følgende potensial for innsparing ut i fra forutsetninger som er gjort (i hele 1000 kr): År Avtaler Prosess Total Kalkylen bygger på våre innkjøpsutgifter slik disse er vist under pkt 3. For øvrig er det lagt til grunn en del forutsetninger som framgår av den vedlagte modellen. (Se også over, pkt for utgifter.) Dette er en beregning som i dag ikke kan bekreftes av faktiske undersøkelser hos de som har innført e-handel. Seminar Norstella (se Kortversjon av seminaret: Klar usikkerhet verdi markedsplass Manglende synliggjøring av de faktiske gevinster Tre typer effektiviserings-erfaringer Effektivisering gjennom verktøyet (e-handelsløsning) direkte Effektivisering gjennom fokusering på faget (det som er foreslått i delrapport 1!) Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 10 av 12

11 Effektivisering gjennom tiltaka; direkte, som følge av e-handel, indirekte som følge av at en ordner opp i en masse når vi likevel er i gang Ingen ville vise gevinster annet enn antatte administrative organisatoriske oppfriskninger i (hele) organisasjonen. For å kunne oppnå beregnet gevinst i forhold til avtaler er det avgjørende å få tilstrekkelig volum, noe som krever at de største og fleste leverandører som benyttes deltar på Markedsplassen. For gevinster i forhold til prosess er det viktig å være klar over at den fordeles på et stort antall brukere og brukersteder. Av den grunn er det vanskelig å ta ut denne gevinsten i form av reduserte antall årsverk. Besparelsen må heller gå til å styrke andre sentrale oppgaver. Ved kontakt med noen av de kommunene som har kommet lengst i å ta i bruk e- handelsløsninger er det ingen som kan dokumentere gevinster gjennom analyser. Alle konkluderer med at det tar tid å oppnå resultater, og at det er helt avgjørende å få volum, flere leverandører og avtaler inn på Markedsplassen for å oppnå forventede resultater i forhold til gevinster på avtaler. 5.5 Forslag til prosjekt Prosjektgruppe Forprosjektgruppa fortsetter i gjennomføringsprosjektet som fag-representanter! Ett medlem for rådmannsnivået (stab/støtte-enhet: økonomisjef ) IKT Regnskap (faktura) må være representert Referansegruppe med utvalg resultatenhets-/virksomhetsledere og innkjøpere anbefales oppretta. E-handelsprosjektet griper sterkt inn i mange nivåer med både praktiske og organisatoriske endringer! Krever bredt prosjekt! Medlemmene i denne prosjektgruppa må få frigjort avtalt avsatt tid til arbeidet. Forprosjektet har vist at kravene i daglig drift ellers går foran avtalt prosjektinnsats. Gitt foreslått formalisering og organisering kan det vurderes å bruke innkjøpsleder som prosjektleder. Innføring av e-handel har en faglig avhengighet til regnskap; gjennomføringa av prosjektet må avstemmes i tid og tempo mot et eventuelt gjenomføringsprosjekt for felles regnskapsfunksjon. 5.6 Tidsplan Regnskapsprosjektet må være avklart før det er naturlig å gå i gang. En eventuell samlokalisering av base/programvare må også besluttes før go!. Viktigste brems: Umoden programvare (e-faktura og håndtering av varemottak (del-leveranse) må kunne håndteres i innkjøpsprogrammet) Antallet leverandører på ehandel.no er for lavt. Teknologien er på det nærmeste moden. Vi må forutsette at e-fakturabehandling er stabilt integrert i totalpakka til Visma Unique og IBX/ehandel.no før vi i det hele tatt tenker på å starte opp med denne programvaren. Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 11 av 12

12 Leverandørutfordringa møtes med innsats for å få eksisterende avtaleleverandører med inn på e-handel.no innenfor avtaleperioden (eller ved reforhandling), og i tillegg håndtere nye avtaleprosesser slik at vi får avtaler med leverandører som er/vil gå på e-handel.no (jf Trondheim som sier SKAL!) Erfaringene viser at det er viktig å få implementert e-handelsløsning raskt for å ta ut gevinstene. Oppstart høst 2005 ferdig nyttårsleitet 2006/ Risiko Erfaringene fra tilsvarende prosjekter har vist at nedenstående kritiske suksessfaktorer gjelder for etableringa. Hver faktor er vurdert ut fra en skala fra 1-5 for sannsynlighet, og samme skala for konsekvens, ved realisering av ehandel. Sannsynlighet (S) * Konsekvens (K) = Risiko (R) Kritiske suksessfaktorer prioritert etter beregnet risiko: PRI Faktor S K R 1 Ikke få med leverandører Finansiering Nok tid til prosjektdeltakelse Innkjøpsorganisasjon på plass Motstand i organisasjonen Koordinering med øvrige prosjekter Mangler grunnleggende datakompetanse Faktorene med prioritet 1-3 må etter prosjektgruppas mening følges opp spesielt både ved etablering og i kommende driftsår for at dette skal lykkes. 7. Vedlegg 1. Overslag investeringer og driftskostnader 2. IBX gevinstberegning 3. Kostnadsberegning anskaffelsesprosess (kjøp) Buskerud fylkeskommune Viktig nettsted: Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 12 av 12

13 FELLESLØSNING E-HANDEL GRAN + JEVNAKER + LUNNER Lunners deltakelse forutsetter anskaffelse av REGNSKAP og FAKTURABEHANDLING Grans deltakelse forutsetter at E30-versjonen er på plass (oppgradering juni 2005) + WEB-rapport Det er forutsatt separate installasjoner i hver av kommunene. Basert på tall fra Visma Unique og IBX. Etableringskostnader Pr kommune IBX Forprosjekt VISMA UNIQUE Etableringsprosjekt Opsjon: Oppkobling mot ehandel.no Totaler vare- og tjenestekjøp inkl opsjoner Sørver? PC/skjerm? Indirekte kostnader Prosjektarbeid: prosjektledelse og deltakelse Avtalearbeid mot leverandører (14 dagsverk pr kommune) Opplæringstid for 40 personer i 8 dager (ansvarlige + superbrukere) Opplæringstid for øvrige brukere 80 personer i 1 dager Omstillingskostnader: utarbeide rutiner, plunder og heft, surving Sum indirekte etableringskostnader Driftskostnader Pr kommune IBX Abonnement 0,06 % basert på KOSTRAtall Gran: Lunner: Jevnaker: VISMA UNIQUE Økning bruksrett (basert på folketall og pristrapp) Opsjon: Oppkobling mot ehandel.no Totale driftskostnader inkl opsjoner Indirekte kostnader?

14 Return of investment - modell (ROI forutsetninger, se fotnote) SUM INNKJØP PR ÅR (snitt for kommunene samla) Antatt prosentandel (av totalen) som er innkjøp i drift 60 % Sum innkjøp drift (MRO) Antatt prosentandel av innkjøp (drift) som kan inngå i e-anskaffelse 100 % SUM SOM KAN INNGÅ I E-ANSKAFFELSE (beregningsgrunnlag) Dekningsgrad rammeavtaler (%) 40 % Beregna fordeling av innkjøpene ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 % Volume % Volume % Volume GRØNN (ordre på vare i katalog, til avtaleleverandør) GUL (ordre på fritekst, til avtaleleverandør) RØD (ordre på fritekst, til leverandør) Total Contract compliance 100 % Antall ordrer Gjennomsnittsordre Antatt kostnad manuell håndtering fra rekvirering til bokføring 250 pr ordre Antatt håndteringskostnad i ehandelsløsning 1 pr ordre SPAREPOTENSIALE AVTALE GRØNN ORDREFLYT ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Sum anskaffelse i drift / MRO (beregna) % innsparing (bedre priser på kontrakt) GUL ORDREFLYT ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Sum anskaffelse i drift / MRO (estimated) % innsparing (bedre priser pga økt volum) SPAREPOTENSIALE PROSESS Antall ordrer Totalkostnad ordreprosess GRØNN ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 75 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess GUL ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 75 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess RØD ORDREFLYT NOK Antatt innsparing pr ordre (50%) 37,5 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Anntall ordrer Antatt innsparing på prosess e-faktura NOK Antatt innsparing pr e-faktura (50%) 50 Antall e-ordrer Antatt innsparing på prosess Gevinst ehandel INNKJØP - IBX beregning av innsparinger.xls ROI Template - utskrift/versjon: :04 Side 1 av 2

15 Total savings ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 GRØNN ORDREFLYT GUL ORDREFLYT RØD ORDREFLYT Samla innsparingspotensiale uten e-faktura INNSPARING I PROSENT 2,45 % 3,40 % 4,55 % ØKNING I KRONER E-FAKTURA Samla innsparingspotensiale med e-faktura INNSPARING I PROSENT 2,65 % 3,70 % 4,95 % ØKNING I KRONER Innsparing ordre (total) % Innsparing prosess (total) % Innsparing e-invoice (total) % Komiteen har supplert IBX' oppstilling med et oppsett som viser innsparing relativt pr kommune, fordelt etter volum. Vi legger til grunn fordelinga av innkjøp. Oppstillinga viser at antall fakturaer har betydning; vi ser bort fra det her; inkluderer for øvrig også investering. Total innkjøp drift JEVNAKER LUNNER GRAN Kommunenes innkjøp drift Kommunenes relative andel innkjøp drift 24,3 % 26,3 % 49,3 % Totalt antall fakturaer innkjøp JEVNAKER LUNNER GRAN Kommunenes antall fakturaer innkjøp Kommunenes relative andel fakturaer innkjøp 28,3 % 43,5 % 56,5 % ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 INNSPARINGSPOTENSIALE (før e-ordre) iflg tabellen over: Innsparing Jevnaker (kroner) Innsparing Lunner (kroner) Innsparing Gran (kroner) IBX' ROI-ANALYSE - forutsetninger Opererer med 3 ordreflyter; Grønn, ordrer som plasseres etter funn i elektronisk katalog (Da vet vi at ordren er plassert på avtaleleverandør og riktig sortiment) Gul, ordrer som plasseres som fritekstordre mot avtaleleverandør. Rød, ordrer som plasseres som fritekstordre mot en hvilken som helst leverandør. Gjennomsnittsordre er satt til NOK Det antas at kostnaden for å håndtere en ordre fra rekvirering til bokføring er NOK 250,- Normalt oppnås en besparelse på 10-20% når 100 % av ordrene plasseres på riktig avtale og sortiment. Det er lagt inn 5% besparelse på grønn flyt i modellen. For gul flyt er denne satsen satt til 3%. Gevinst ehandel INNKJØP - IBX beregning av innsparinger.xls ROI Template - utskrift/versjon: :04 Side 2 av 2

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser Case - økonomi og kostnadsbesparelser Yngve Jonassen Bård-Helge Andreassen Utfordringen vi er gitt Presentere metode for å redusere reiseadministrative prosesskostnader. Hvilke indirekte kostnader finnes?

Detaljer

Seminar Norstella 7. juni

Seminar Norstella 7. juni Seminar Norstella 7. juni Innføring av sentraliserte innkjøpsløsninger sett fra kundens side Kjell Warholm Atento AS Mobil 90756727 kjell.warholm@atento.no Kort om Atento Effektivisering av innkjøp via

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen SAS forum Oslo 2013 Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor Helge Askildsen Stavanger Stavanger er en by og en kommune i Rogaland fylke. Kommunen og byen er Norges fjerde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv DIFI s brukersamling om e-handel Clarion Hotel Royal Christiania 18.9.2012 Bjørn Ola Børrestuen, Wittusen & Jensen

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE?

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? 1 EHOS Elektronisk handel i offentlig sektor Prosjekt i Trondheim kommune (TK) Prosjektstøtte fra Difi, fordelt over 3 år. Digitalisering av hele verdikjeden: Fra bestilling

Detaljer

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr

[ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr Velkommen til e-business seminar 7. juni! [ät xü áàtàâá Ñü xäx~àüéç á~x ÅtÜ~xwáÑÄtááxÜ aéüzxr NorStella Program for dagen 8.00 8.45 Registrering lett fruktelig frokostservering 08.45 09.00 Åpning v/ Arild

Detaljer

Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper

Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper Vedlegg 5 Vederlag og betingelser Kjøper Versjon-2 1 av 9 Kjøper Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Definisjoner... 3 2.1 Beregningsgrunnlag... 3 2.1.1 Beregningsgrunnlag, virksomheter som fører regnskap

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Elektronisk fakturahåndtering i Norge

Elektronisk fakturahåndtering i Norge Elektronisk fakturahåndtering i Norge Knut Øyvind Granli seniorrådgiver Fornyings- og administrasjonsdepartementets Ehandelssekretariat Agenda Litt om Ehandelssekretariatet Organisering Fokus - Strategiplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Hva kan vi bestille og hvordan

Hva kan vi bestille og hvordan Hva kan vi bestille og hvordan Brikt Grendar, 22.03.2012 IBX Search Engine Forskjellige måter å avrope eller bestille på Katalog Katalog med eformular Punch out Sluttbruker Fritekst Forespørsel / Tilbud

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune Erfaringer med elektronisk ID og signatur Mari Holien, Steinkjer kommune Filmen - To prosjekter, mange kommuner, én framtidsrettet region Mål om modernisering, effektivisering og bedre tjenester Behov

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014 MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ: Helseforetaket må etablere egne anskaffelsesplaner 1.1 Planlegging prioritering og gjennomføring av anskaffelser ANSKAFFELSER

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no André Hoddevik prosjektleder Program for elektronisk handel i det offentlige Agenda Modernisering av offentlig sektor Hvorfor

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT

MØTEREFERAT/SJEKKPUNKT Møte: Planleggingsdag Visma Enterprise ehandel Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland Dato/tid: Tirsdag 15.10.2013, kl 09:00 15:00 Sted: Leikanger Til stede: Deltakende kommuner

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess «Premiss kommer fra det latinske ordet praemisus (pre- - mittere), som betyr å plassere foran» Jacob M Landsvik En grunnleggende premiss

Detaljer

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Anbud Tips til lokale innkjøpere 08.10.2014 MORTEN RIISE Anbud Tips til lokale innkjøpere Hvordan gjennomføre en tilbudsforespørsel enklest mulig? Informasjon om nytt dokument angående IKTrutine ved innkjøp 1 Hva er en tilbudsforespørsel?

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet PROSJEKTMANDAT FOR INNFØRING AV EHANDEL I KNUTEPUNKT SØRLANDET Prosjektleder John Ånon Jonassen Teamleder Prosjekteier Rådmannsutvalget ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Handlingsprogram BTV Innkjøp

Handlingsprogram BTV Innkjøp Handlingsprogram BTV Innkjøp 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Vedtatt av Innkjøpsrådet Side 1 av 8 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Det er utarbeidet et strategidokument for BTV Innkjøp. Handlingsplanen skal

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering -Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering elæringskurs for Anskaffelsesansvarlige Modul 2 I denne modulen

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Gevinstrealisering teori, veileder og praktisk eksempel v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektmandat, interessentanalyse, kommunikasjonsplan, prosjekt/aktivitetsplan praktiske eksempler

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009 1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer