HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR"

Transkript

1 Høringsinstansene i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO 0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E post: Internett: Vår dato: Vår referanse: /515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tabeller, forskrift m/satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Org.nr: NO MVA Bankkonto: HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR 1. Innledning Statens landbruksforvaltning (SLF) sender på høring vedlagte forslag til endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør av nr. 904 (satsforskriften). Høringsfristen er 22. mai Forslaget omfatter nye satser for avgifter og tilskudd for noen pris- og biproduktgrupper, ny sats for spesiell kapitalgodtgjørelse og nye innfraktsatser. Det foreslås en ny sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør. Forslaget omfatter i tillegg visse presiseringer vedrørende rapportering av geitmelk, jf. punkt 2.4 og visse presiseringer med hensyn på prisgruppe 5 og biproduktgruppene 4 og 5, jf. punkt 2.5 og forslag til endring av satsforskrift. Dersom Landbruks- og matdepartementet (LMD) med virkning fra vedtar endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk av nr. 832 (prisutjevningsforskriften), kan det medføre at SLF må foreta endringer i forhold til vedlagte forslag. Videre vil SLF legge til grunn eventuelle føringer i jordbruksoppgjøret for Satser i prisutjevningsordningen for melk 2.1 Satser for avgifter og tilskudd i pris- og biproduktgruppene SLF foreslår justeringer av avgifter og tilskudd i pris- og biproduktgruppene. Nye satser fremgår av vedlagte tabell 2. Justeringene begrunnes i endringer i volumprognosene/

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 8 melkeanvendelsen, felleskostnader og prisdifferensieringen, jf. pkt og 2.3 nedenfor Volumprognoser og melkeanvendelse SLF har mottatt volumprognoser pr. pris- og biproduktgruppe for avtaleåret 09/10 fra markedsregulator. SLF har på grunnlag av de mottatte volumprognosene, drøfting med markedsregulator og annet erfaringsmateriale, skjønnsmessig utarbeidet forslag til volumprognoser for hver pris- og biproduktgruppe (dvs. én samlet prognose for alle aktørene) for avtaleåret 09/10. Prognosene fremgår av de vedlagte tabellene. I brev av ba SLF aktørene komme med innspill på SLFs forslag til volumprognoser for alle aktørene. SLF mottok tilbakemelding fra Tine BA (Tine) og Rørosmeieriet AS. Tine mente at SLFs forslag var et riktig utgangspunkt for satsgrunnlaget, mens Rørosmeieriet ikke hadde kommentarer til prognosene. Vi gjør oppmerksom på at avtalepartene er blitt enige om at forholdstallet for geitmelk for kvoteåret 2009 skal settes til 1,01. For kumelk er forholdstallet 1,00 samtidig som innslagspunktet for overproduksjonsavgift vil være 2 % over kvoten også for kvoteåret Når det gjelder prognosen for prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet), har SLF prognosert med økt omsetning i avtaleåret 09/10, både sammenlignet med gjeldende avtaleår og med kalenderåret Bakgrunnen for prognosen er markedsregulators innspill om salgsøkning i prisgruppe 5 samt planlagt lageroppbygging for denne gruppen. Bortfall av kasein i prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) er forutsatt å resultere i høyere produksjon i prisgruppe 5. Som en følge av presiseringer som er foreslått i satsforskriftens 1 nytt tredje og fjerde ledd, jf. punkt 2.5 og vedlagte endringsforslag, er prognosert volum i prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet) redusert med 8,4 mill. liter og i prisgruppe 5 økt med 8,4 mill. liter. Videre er prognosert volum i biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) økt til 66,3 mill. liter myse, som er en økning på 5,8 mill. liter i forhold til SLFs opprinnelige prognose. Som en følge av at Tine har varslet at de vil slutte å tørke kasein, jf. punkt 2.4, er prognosert volum i prisgruppe 11 (geitmelksprodukter industrimarkedet) redusert med 5 mill. liter og i prisgruppe 6 (geitmelksprodukter dagligvaremarkedet) økt med 5 mill. liter. Prognoseutvalget for melk har pr. mars 2009 vedtatt en ny prognose for melketilførsel av kumelk for kvoteåret 2009 på 1510 mill. liter. SLF legger dette volumet til grunn for avtaleåret 09/10. Dette er 15 mill. liter mindre enn forutsatt i vår opprinnelige prognose. SLF foreslår derfor å redusere melkemengden i prisgruppe 5 med 5 mill. liter, i prisgruppe 7 med 5 mill. liter og i prisgruppe 10 med 5 mill. liter. Revidert prognose for hver pris- og biproduktgruppe for avtaleåret 09/10 fremgår av de vedlagte tabellene 2 og 3. SLFs forslag til volumprognoser for hver pris- og biproduktgruppe for avtaleåret 09/10 innebærer en bedret melkeanvendelse i forhold til gjeldende satsgrunnlag på 5,8 øre/liter. Endringen skyldes hovedsakelig at melkemengden er redusert med 35 mill. liter i forhold til gjeldende avtaleår og at det er prognosert med økt volum i prisgruppe 5 og redusert volum i prisgruppe 7.

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 8 Vi gjør oppmerksom på at vi i disse prognosene har tatt hensyn til at markedsregulator har varslet at de i løpet av 2009 vil slutte å tørke kasein og at dette omfatter tørket kasein både basert på kumelk og geitmelk. I og med at dette er tatt hensyn til i våre prognoser, forutsetter dette at tørking opphører fra Om dette ikke skjer, vil dette kunne påvirke grunnlaget for våre prognoser og til en viss grad også vårt forslag til satser, noe som vi i så fall vil kunne komme tilbake til på vedtakstidspunktet Felleskostnader og likviditet SLF har foretatt beregninger for å anslå ordningens felleskostnader og fellesinntekter, herunder endringer i forhold knyttet til likviditetssituasjonen for kommende avtaleår. Beregningen fremgår også av vedlagte tabell 1. SLF foreslår å legge disse beregningene til grunn for satsfastsettelsen. Netto felleskostnader er for kommende avtaleår anslått til 20,8 øre/liter, noe som innebærer en økning på 0,3 øre/liter i forhold til gjeldende satser. Satsene for innfrakttillegg er justert i tråd med indeks fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med hensyn på transportkostnader, jf. punkt 2.3. Satsene for særlig distribusjonstillegg og distribusjonstillegg for henholdsvis Nord-Norge og skolemelk opprettholdes. Forhold knyttet til biprodukter og spesiell kapitalgodtgjørelse er omtalt under punktene og 2.2. Når det gjelder det særlige distribusjonstilskuddet, forutsetter SLF ut i fra mottatte kvantumsprognoser at tilskuddsutbetalingen blir på 33,6 mill. kroner. Tilskuddet belaster felleskostnadene isolert sett med 2,2 øre/liter. Administrasjonskostnadene som belastes prisutjevningsordningen for melk er for satsperioden 09/10 anslått til 10,2 mill. kroner, eller 0,7 øre/liter melk. Dette er en reduksjon i forhold til gjeldende satsperiode. SLF vil frem til vedtakstidspunktet løpende vurdere om mer oppdaterte prognoser tilsier at en likviditetsendring kan bli nødvendig, noe som i tilfelle vil kunne medføre en tilsvarende endring i felleskostnadene og i avgifter og tilskudd for prisgruppene. Foreløpige prognoser gir grunnlag for å redusere likviditeten med 3 øre/liter melk i forhold til gjeldende satsgrunnlag Prisdifferensiering Prisdifferensieringen har som formål å regulere prisen på melk som råvare til ulike anvendelser, for å sikre melkeuttaket og produsentenes mulighet for å realisere jordbruksavtalens målpris på melk. SLFs endelige vedtak om nye satser i PU-ordningen vil være basert på høring av et forslag hos aktørene og andre høringsinstanser, eventuell føring fra avtalepartene i jordbruksoppgjøret og skjønn. Ved utarbeidelse av forslag til satser for avgifter og tilskudd i PU-ordningen fremover, vil basis være mulig prisuttak i de ulike pris- og biproduktgruppene. SLF har derfor i sin foreslåtte prisdifferensiering innhentet informasjon fra markedsregulator vedrørende markedssituasjonen i de ulike gruppene, jf. brev fra Tine datert

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 8 SLF har i forslaget til satser for avtaleåret 09/10 sett hen til innspill om prisuttak i de ulike pris- og biproduktgruppene samt endringer i importsituasjonen. SLF har også sett hen til at differensieringen mellom grupper har vært endret flere ganger de senere årene. Endringen har spesielt medført økte avgifter i pris- og biproduktgruppene for flytende melkeprodukter. Ut fra en samlet vurdering og i henhold til prisutjevningsordningens formål, foreslår SLF derfor endringer i differensieringen for prisgruppene 2, 6, 7, 8, 11, 12 og biproduktgruppene 2 og 3. For øvrige pris- og biproduktgrupper videreføres differensieringen uendret. Som det fremgår av pkt innebærer prognosene for melkeanvendelsen for perioden 09/10 en bedre melkeanvendelse i forhold til gjeldende periode. De foreslåtte endringene i prisdifferensieringen fører til følgende endringer i avgifter og tilskudd i pris- og biproduktgruppene: Prisgruppene: Prisgruppe 2 får redusert avgift på 10 øre/liter, prisgruppe 6 får økt tilskudd på 20 øre/liter, prisgruppe 8 får redusert tilskudd på 15 øre/liter og prisgruppe 11 får redusert tilskudd på 10 øre/liter. Prisgruppene 7 og 12 er uendret. Øvrige prisgrupper får redusert avgift/økt tilskudd på 5 øre/liter i forhold til gjeldende avtaleår. Gitt de prognosene som ligger til grunn, forventer vi en reduksjon i avgifter/økning i tilskudd for prisgruppene samlet sett på 5,2 øre/liter som en følge av disse endringene. Biproduktgruppene: Biproduktgruppe 2 får redusert tilskudd på 20 øre/liter og biproduktgruppe 3 får redusert tilskudd på 10 øre/liter. Biproduktgruppene 1, 4, 5 og 6 er uendret. SLF viser til at avgiften i prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) er økt betydelig de senere årene. SLF foreslår at prisgruppen får redusert avgift på grunn av bedre melkeanvendelse og for å bedre lønnsomheten i gruppen. Markedsregulator har varslet om at tørking av kasein vil bli avviklet i Dette betyr at kasein ikke lenger vil bli avregnet i prisutjevningsordningen for melk. På bakgrunn av at prisuttak i markedet ikke samsvarer med kostnadsbildet for prisgruppe 6 (geitmelksprodukter dagligvaremarkedet), jf. brev av , foreslår SLF å øke tilskuddet til prisgruppe 6. SLF viser til at kasein ikke lenger vil bli avregnet i prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) i avtaleåret 09/10, noe som vil bedre lønnsomheten i prisgruppen. SLF foreslår å videreføre tilskuddsatsen i prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) uendret. På bakgrunn av gjeldende differensiering mellom prisgruppene 7 (tørrmelk og kasein) og 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet), er prisgruppe 7 en bedre melkeanvendelse enn prisgruppe 8. Ut fra et ønske om at flytende produkter skal ha høyere prioritet enn faste produkter og pulver, foreslår SLF i denne satsfastsettelsen å redusere differansen mellom disse to gruppene ved å redusere tilskuddet i prisgruppe 8. Med bakgrunn i innspillet fra Tine, foreslår SLF å redusere tilskuddet til prisgruppe 11 (geitmelksprodukter industrimarkedet) for å redusere differensieringen mellom prisgruppene 6 (geitmelksprodukter dagligvaremarkedet) og 11, jf. Tines brev av

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 8 SLF foreslår å holde satsen i gruppe 12 (oster og geitmelksprodukter merkevareeksportmarkedet) uendret. Dette for å ikke vanskeliggjøre tilpasning til en eventuell fremtidig WTO-avtale. Med utgangspunkt i en stabil volumutvikling for biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) og innspillet fra markedsregulator i brev av , foreslår SLF å redusere tilskuddet i denne gruppen. Når det gjelder biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet), har SLF sett hen til markedssituasjonen i gruppen inkludert gjeldende importvern samtidig som vi har lagt vekt på vurderingen til Tine. Ut fra en samlet vurdering foreslår SLF å redusere tilskuddet i denne gruppen. Det forutsettes at markedsregulator tar hensyn til den foreslåtte prisdifferensieringen for prisog biproduktgruppene i sin prissetting Oppsummering vedrørende endring av satser i prisgruppene De foreslåtte justeringene i volumprognosene, prisdifferensieringen, felleskostnadene og likviditeten, jf. pkt innebærer at avgiftene og tilskuddene i prisgruppene samlet sett får en reduksjon i avgifter/økning i tilskudd på 5,2 øre/liter i kommende satsperiode. Isolert sett innebærer endringene i prisdifferensieringen en reduksjon i avgiftene/økning i tilskuddene på 0,2 øre/liter. Endringene i felleskostnadene innebærer på sin side en samlet økning i avgiftene/reduksjon i tilskuddene for de enkelte prisgruppene på 0,3 øre/liter i forhold til gjeldende satser. Vi har imidlertid en bedre melkeanvendelse på 5,8 øre/liter. Samlet endring for de enkelte prisgruppene fremgår av vedlagte tabell 2. Endring i avgifter og tilskudd (øre/liter) som en følge av endring i prisdifferensiering mellom grupper: Økt avgift/ Prisgrupper redusert tilskudd (+) *) 1 Sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet -0,05 2 Ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet -0,10 3 Søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet -0,05 4 Ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet -0,05 5 Modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet -0,05 6 Geitemelksprodukter dagligvaremarkedet -0,20 7 Tørrmelk og kasein 0,00 8 Flytende melkeprodukter industrimarkedet 0,15 9 Ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet -0,05 10 Modnede oster og mysoster industrimarkedet -0,05 11 Geitemelksprodukter industrimarkedet 0,10 12 Oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet 0,00 *) Redusert avgift/økt tilskudd (-)

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 8 SLF viser til forskrift om prisutjevningsordningen for melk av nr femte ledd siste setning og gjør oppmerksom på at det ikke kan gis tilskudd pr. liter anvendt melk i prisgruppene 1-11 som overskrider tilskudd pr. liter anvendt melk i prisgruppe 12. For de aktører dette gjelder, vil avkorting i tilskuddutbetalingen for prisgruppe 10 bli foretatt i avregningen i melkeregnskapet, jf. vedlagte tabell Oppsummering vedrørende endring av satser for biprodukttilskudd og avgifter På bakgrunn av det foreliggende underlagsmateriale og en samlet vurdering foreslår SLF redusert tilskudd i biproduktgruppe 2 med 20 øre/liter og redusert tilskudd i biproduktgruppe 3 med 10 øre/liter. Øvrige biproduktgrupper er uendret. Gitt de prognosene som ligger til grunn utgjør biproduktinntektene 15,7 øre/liter som er en reduksjon på 0,5 øre/liter i forhold til gjeldende satsperiode. Nye satser for biproduktgruppene fremgår av vedlagte tabell Spesiell kapitalgodtgjørelse Landbruks- og matdepartementet har forutsatt at SLF for hvert avtaleår skal justere sats for redusert avgift eller økt tilskudd for meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine, og som i egen foredling anvender melk kjøpt direkte fra primærprodusent (spesiell kapitalgodtgjørelse), jf. departementets høringsnotat av om endret markedsordning for melk. På denne bakgrunn foreslår SLF å benytte 3 års statsrente for perioden som grunnlag for satsen for avtaleåret 09/10. 3 års statsrente er Norges Banks 3 års gjennomsnitt av månedlige noteringer av 3 års effektiv rente på obligasjoner. Gjennomsnittlig rente i perioden utgjør 4,29 %, noe som innebærer at avkastningskravet på egenkapitalen settes til 7,7 % og satsen til 0,30 kr/liter, jf. vedlagte tabell 4 og vedlagte utkast til forskrift 1 annet ledd. Dette er en økning i satsen i forhold til gjeldende satsperiode på 1 øre/liter. Det er prognosert med et redusert volum i forhold til inneværende satsperiode. Volumendringen sammen med satsendringen medfører isolert sett en reduksjon i felleskostnadene på 0,1 øre/liter sammenliknet med inneværende satsperiode. 2.3 Innfrakttillegg og distribusjonstillegg På bakgrunn av innspill fra Tine om økte innfraktkostnader, foreslår SLF å justere satsene for innfrakttillegg i tråd med transportkostnadsindeks som er hentet fra SSB. Vi har lagt til grunn kostnadsindeks for lastebiltransport (tankbil, 3-akslet bil uten henger), og hvor kostnadsøkningen for perioden 2006 til 2008 er på 12,5 %. I forbindelse med endringene som ble gjennomført i fraktordningene fra informerte SLF om at vi vil foreta en løpende vurdering av satsene for innfrakttillegg basert på relevante årlige kostnadsendringer. Kostnadsgrunnlaget i beregningsmodellen for innfrakttillegg ble oppdatert i satsvedtaket gjeldende fra og følgelig ble ikke satsene justert som følge av kostnadsendringer allerede fra Opprinnelig kostnadsgrunnlag som ligger til grunn for de gjeldende innfraktsatsene er justert med 12,5 %. Av dette inngår 95 % som grunnlag for de nye innfraktsatsene. Minimumssatsen på 15 øre/liter er beholdt uendret. Kommuner med spesielt lave melkekvanta er skjønnsmessig innplassert med sats lik mest relevante nabokommune. Innfrakttillegget belaster felleskostnadene med 30 øre/liter som er en økning på 2,8 øre/liter fra gjeldende satsperiode.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 8 Sats for distribusjonstillegg for Nord-Norge videreføres uendret og sats for distribusjon av konsummelk til skoler og barnehager videreføres også uendret. Samlet belaster de to distribusjonstilleggene felleskostnadene med 0,7 øre/liter som er det samme som i gjeldende satsperiode. 2.4 Anvendelse av melk generelt og geitmelk spesielt SLF viser til at markedsregulator varsler at de vil slutte å tørke kasein i 2009 og foreslår derfor at avregningen av kasein i prisutjevningsordningen bortfaller. SLF viser videre til prisutjevningsforskriftens 4 og 5 og sin forståelse av disse og legger til grunn at all melk eller melkeråvare anvendt i et melkeprodukt skal ha avgift/tilskudd ut fra hvilket marked sluttproduktet omsettes i. Dette innebærer at all geitmelk som benyttes i produksjonen av ekte geitost solgt i dagligvaremarkedet skal ha tilskudd i prisgruppe 6 uansett om melken anvendes til myseproduksjon, videreselges til andre meieriselskap eller benyttes direkte i produksjonen av produktet. 2.5 Presiseringer i satsforskriften vedrørende biproduktgruppene 4 og 5 og prisgruppe 5 En viktig premiss for prisutjevningsordningen er like konkurransevilkår for aktørene som omfattes av ordningen, og med dette også at de har like rammebetingelser for anvendt råvare som inngår i produkter som oppfattes som like i markedet. SLF har sett nærmere på utviklingen innenfor pris- og biproduktgruppene de senere årene med økt produksjon av ulike typer produkter og blandingsprodukter. Av hensyn til forholdene i de ulike pris- og biproduktgruppene vil vi følge utviklingen fremover. Biproduktgruppene 4 og 5 (mysoster) SLF er opptatt av å sikre like konkurransevilkår for aktører i biproduktgruppene 4 og 5. Praksis i dag er slik at det for mysoster og mysostlignende produkter som inneholder mindre enn tre liter myse ikke betales avgift i biproduktgruppene 4 og 5, mens det betales biproduktavgift for produkter som inneholder mer enn tre liter myse. For å sikre mest mulig like vilkår i biproduktgruppene 4 og 5, foreslår SLF at all anvendelse av myse og derivater av myse til mysoster og mysostlignende produkter beregnet for salg i henholdsvis dagligvare- og industrimarkedet, fra skal svare biproduktavgift i henhold til 5 i prisutjevningsforskriften. Dette vil sikre like rammebetingelser for anvendt råvare i produksjon av mysoster og mysostlignende produkter. SLF viser videre til at mysoster er en del av norsk mattradisjon. Vi er derfor opptatt av at det i prisutjevningsordningen for melk legges til rette for at en tradisjonell fremstilling av disse produktene er mulig også i fremtiden. Siden det ikke er direkte importkonkurranse for mysoster og de er en viktig del av norsk mattradisjon, ligger det til rette for et markedsprisuttak som gir tilstrekkelig lønnsomhet for disse produktene, gitt gjeldende nivå på myseavgiften. Når det gjelder biproduktgruppene 4 og 5, er avregnet volum myse redusert fra ca. 80 mill. liter i 2000 til vel 61 mill. liter i 2008 og prisutjevningsordningens inntekter fra myseavgift er redusert i tilsvarende relative størrelsesorden. For avtaleåret 09/10 var opprinnelig prognose for biproduktgruppe 4 på 60,5 mill. liter myse, noe som vil gi en inntekt for

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 8 prisutjevningsordningen på 145,9 mill. kroner med gjeldende avgiftssats. Dette er en redusert inntjening på omtrent 16 mill. kroner i forhold til prognosen for inneværende avtaleår. Endringsforslaget innebærer at volumprognosen for biproduktgruppe 4 øker til omtrent 66,3 mill. liter myse. Prognosert inntekt fra gruppen blir dermed om lag 160 mill. kroner for avtaleåret 09/10, dvs omtrent som prognosert for gjeldende avtaleår. Forslag til endret satsforskrift 1 nytt fjerde ledd er vedlagt. Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet) Prisutjevningsordningen gjelder for melk som foredles i Norge og omsettes av meieriselskap, jf. prisutjevningsforskriften 2, dvs. norskprodusert melk. For å sikre mest mulig like vilkår i prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet), foreslår SLF å presisere at andel norsk melk anvendt i modnede oster som inngår i blandinger med analog ost og/eller importert ost og som omsettes i dagligvaremarkedet, skal rapporteres i prisgruppe 5, jf. vedlagte forslag til endret satsforskrift 1 nytt tredje ledd. Med analog ost menes ost der deler av det animalske fettet er erstattet med vegetabilske oljer. Forslaget er ment å sikre mest mulig like vilkår innenfor prisutjevningsordningen for produksjon av ulike typer blandingsprodukter innenfor prisgruppe Produksjonsfløte Sats for produksjonsfløte fastsettes med hjemmel i forskrift av 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksvarer 3 nr. 4, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 14. Gjeldende sats for produksjonsfløte er 17,20 kr/liter fløte. SLF foreslår å videreføre satsen for produksjonsfløteverdi. 4. Tilvirkningsverdi på smør SLF har beregnet prognosert tilvirkningsverdi på smør for avtaleåret 09/10 til 43,10 kr/kg smør, hvor produksjonsfløteverdien for avtaleåret 09/10 er på 17,20 kr/liter fløte. Vi tar forbehold om at oppdaterte tall fra markedsregulator frem til vedtakstidspunkt kan føre til endringer i den foreslåtte verdien. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Nina Strømnes Rodem fungerende direktør Håvard Mjelde seksjonssjef

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 26.03.2010 Vår referanse: 201000240-4/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 28.03.2012 Vår referanse: 201200096-2/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tabeller, forskrift med vedlegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 27.03.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 15/142-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 03.04.2017 Vår referanse: 17/989 3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2011 Vår referanse: 201100267-7/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 04.05.2016 Vår referanse: 16/267-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 09.06.2008 Vår referanse: 200801138-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2012 Vår referanse: 201200096-9/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 29.06.2007 Vår referanse: 200701184-/515.2 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse:

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2010 Vår referanse: 201000240-10/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater

Detaljer

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Vår dato: 18.12.07 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Adressater iht liste 200704706 EHO Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 17/989-7 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2013 Vår referanse: 201300503-12/515.1 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2009 Vår referanse: 200900673-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 20.06.2016 Vår referanse: 16/267-12 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte

Detaljer

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 6. februar 2017 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 12 Innhold

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo,

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo, Q-Meieriene AS Postboks 7360 5020 Bergen Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo Oslo, 15.5.2014 postmottak@slf.dep.no Svar på Høring forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen

Detaljer

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK 1 TIL: Landbruks- og matdepartementet FRA: TINE SA NOTAT Dato: 10. mars 2016 Ref: BS PU02.1 HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK Vi viser til høringsnotat av 29. januar 2016 om forenkling

Detaljer

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring -

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/184-03.04.2017 Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - 1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk TINE BA Christian Frederiks plass 6, Postboks 25, 0133 Oslo Telefon: 22938800 Telefaks: E-post: firmapost@tine.no www.tine.no Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: 14. juni 2007

Detaljer

MOrrATI. 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr RETNINGSLINJER FOR EKSPORT AV OST MED STØTTE. Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo

MOrrATI. 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr RETNINGSLINJER FOR EKSPORT AV OST MED STØTTE. Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo TINE SA Postboks 25, 0051 OSLO Telefon: 03080 Telefaks: 22 96 72 04 E-post: firmapost@tine.no www.tine.no Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo MOrrATI 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr Dato:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1.

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/41-20.06.2016 Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. juli 2020-1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 Forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 1. INNLEDNING 1.1 Høring av PU-forskrift Etter SLFs evaluering av de konkurransepolitiske

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider Rundskriv 43/11 Tine råvare produsentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 20.03.2012 Vår referanse: 201100001-43/001 Rundskrivet erstatter: 38/10 Vedlegg: Kopi til:

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Mottaker LMD Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2017/0057-3 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 20.03.2017 Høringsuttalelse

Detaljer

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17. februar 2009 kl. 08:30 (Møte nr. 2/2009) Møtet ble satt kl. 08:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Steinar Hauge, Harald Milli (for Pål

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Tabellen nedenfor oppsummerer endringene fra gjeldende til nye satser for pris- og

Tabellen nedenfor oppsummerer endringene fra gjeldende til nye satser for pris- og Adressater i henhold til liste Vår dato: 17.06.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og

Detaljer

Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/1631-28.10.2016 Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk Landbruks-

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Omsetningsrådet. tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20. (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20

P R O T O K O L L fra. møte i Omsetningsrådet. tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20. (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20 P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20 (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007 NHO Mat og Drikke Postboks 5472 Majorstua 0305 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/312.1 200801746-/NOB 02.07.2009 Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006

Detaljer

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 29. januar 2016 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 36 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 5 1.1 Hovedelementer i høringsforslaget...

Detaljer

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk Mottaker Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0039-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 11.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 12. desember kl. 09:00 (Møte nr. 10 2005) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Vår dato Deres dato Vår referanse /DKØ Deres referanse /515.1

Vår dato Deres dato Vår referanse /DKØ Deres referanse /515.1 Statens Landbruksforvaltning postmottak@slf.dep.no Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Vår dato 16.05.2013 Deres dato 22.03.2013 Vår referanse 2013312.1/DKØ Deres referanse 201300503-3/515.1

Detaljer

P R O T O K O L L. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30. Landbruksdirektoratet

P R O T O K O L L. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30. Landbruksdirektoratet P R O T O K O L L for telefonmøte i Omsetningsrådet tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30 i Landbruksdirektoratet Møte ble hevet kl. 09:00 Til stede: Bjørg Tørresdal (møtested Landbruksdirektoratet), Lars Petter

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato HKL

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato HKL DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT acci va,,f Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 20070233 HKL 19.12.2007 Omsetningsrådets vedtak av 6. desember 2007 - Opplysningskontoret for egg og

Detaljer

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget mandag 17. august 2009 kl. 10:00 (telefonmøte) (Møte nr. 7/2009) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Ottar Befring, Steinar Hauge, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 6. desember kl. 10:00 (Møte nr. 13 2007) Møtet ble satt kl. 10:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. torsdag 13. mai kl. 13:30. (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. torsdag 13. mai kl. 13:30. (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg torsdag 13. mai kl. 13:30 (Møte nr. 5 2004) Møtet ble satt kl. 13.30 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten

Høring - Forslag til endringer i Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten Høringsinstanser i henhold til liste Vår dato: 08.10.2015 Vår referanse: 15/45291-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - Forslag til endringer i Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten Landbruksdirektoratet

Detaljer

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Q-Meieriene AS, Postboks 7360 Sandbrekkveien 91, 5020 Bergen Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Vedr.: Høring forslag til endring av forskrift om

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2013-19 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Cardinal Foods AS Jonas H. Meling AS Nortura SA Jæregg AS Toten Eggpakkeri AS RIAS-PAKKERI AS Kontaktperson: Patricia Hofmo Risopatron Vår dato:

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501 1506

Detaljer

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK Innledning Nedenfor er de enkelte bestemmelser i forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 19. august kl. 09:00 (Møte nr. 6-2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Fredmund

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 20. august kl. 09:00 (Møte nr. 9 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK 0 Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007 NOTAT 2009 15 Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Anders R. Nordlund Mads Svennerud Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Forfattere Anders R. Nordlund,

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2016 1 INNHOLD MEIERILEVERANSE AV KUMELK 2012 2016... 2 ENDRINGER I PROGNOSENE... 3 KVOTEORDNINGEN FOR MELK... 4 PROGNOSE FOR MEIERILEVERANSE

Detaljer

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr Rundskriv «2015-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke Vår dato: 29.01.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-15 Pristilskudd melk Distriktstilskudd og grunntilskudd

Detaljer

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter Fastsatt av Omsetningsrådet 01.12.2009 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Detaljer

ENDRINGER I MARKEDSORDNINGEN FOR MELK FASTSETTELSE AV REGELVERK GJELDENDE F.O.M. 1. JANUAR 2004

ENDRINGER I MARKEDSORDNINGEN FOR MELK FASTSETTELSE AV REGELVERK GJELDENDE F.O.M. 1. JANUAR 2004 Høringsinstansene (se vedlagt liste) Deres ref Vår ref Dato 03/943-LP-HGu 546.0 04.12.2003 ENDRINGER I MARKEDSORDNINGEN FOR MELK FASTSETTELSE AV REGELVERK GJELDENDE F.O.M. 1. JANUAR 2004 Vedlagt følger

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg torsdag 21. februar kl. 09:00 (Møte nr. 1 2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

Kapitalvolum påregnelig aktør 1. h 2004 SLF

Kapitalvolum påregnelig aktør 1. h 2004 SLF Kapitalvolum 1. h 2004 SLF Til 3.2.1.1 Kapitalvolum Tine Varige driftsmidler 2 276 Omløpsmidler 2 184 Sum eiendeler 4 460 Kortsiktig rentefri gjeld 753 Arbeidskapital ` 1 431 Hvorav varebeholdning 810

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg torsdag 7. desember kl. 10:00 (Møte nr. 11 2006) Møtet ble satt kl. 10:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

Vårref. (Bes oppgitt ved svar) 03/ N1 1 /DOKS-UTVI-NIK

Vårref. (Bes oppgitt ved svar) 03/ N1 1 /DOKS-UTVI-NIK I Vestvågøy kommune Landbruksdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 7 i ubu ZI]O3L4 /~J Saksbely. t-16 V i s-j~. ~ jkopi I Deres ref. Vårref. (Bes oppgitt ved svar) 03/01525-2N1 1 /DOKS-UTVI-NIK Sted/Dato.

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier Rundskriv 2018-06 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 10.01.2018 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter: 2017-12 Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri Landbruksdirektoratet

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte)

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte) P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 20. august 2012 kl. 09.00 Møtet ble satt kl. 09.00 og ble hevet kl 09.20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T.

Detaljer

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt Høringsnotat 22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt 2 1 INNLEDNING Norge har forpliktelser etter WTO-avtalen om

Detaljer

1 h 2005 fra v2 SLF. Kapitalvolum påregnelig aktør. Til fra V1 fra V1

1 h 2005 fra v2 SLF. Kapitalvolum påregnelig aktør. Til fra V1 fra V1 Til 3.2.1.1 Tine Varige driftsmidler 2 482 Omløpsmidler 1 789 Sum eiendeler 4 271 Kortsiktig rentefri gjeld 961 Arbeidskapital * 829 Hvorav varebeholdning 802 Arbeidskapital = Omløpsmidler- kortsiktig

Detaljer

Høring av nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Høring av nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEME Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200701074-/NOB 200701617-/AKH 13.06.2007 Høring av nye

Detaljer

D A G S O R D E N I. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00

D A G S O R D E N I. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00 D A G S O R D E N I for telefonmøte i Omsetningsrådet onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00 Til stede: Bjørg Tørresdal, Ann Merete Furuberg, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Vibeke Andersen, Nils Bjørke, Sigrid

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2015-13 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 03.02.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-19 Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Pristilskudd egg

Detaljer

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 9/13 Foretak med lokal foredling av melk Produsent med lokalforedlingskvote Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 18.06.2013 Vår referanse: 201300001-9/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport-nr.: 22/2012 31.10.2012 Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport: Avdeling: Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK Innledning Forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200601782-/HGU.09.2006 Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Det vises til departementets høringsbrev av 13. juli d.å. samt merknader

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. mandag 8. september kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. mandag 8. september kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 8. september kl. 10.00 (Møte nr. 9 2003) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. september 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. onsdag 1. desember kl. 09:30. (Møte nr )

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. onsdag 1. desember kl. 09:30. (Møte nr ) P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg onsdag 1. desember kl. 09:30 (Møte nr. 13 2004) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri Rundskriv 2017-12 Listeførte eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 09.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Detaljer

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift

Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak fra overproduksjonsavgift Rundskriv 3/09 Kontaktperson: Vår dato: 01.04.2009 Vår referanse: 200900170-/445 Rundskrivet erstatter: 54/07 Vedlegg: Kopi til: Foretak med lokal foredling melk Produsent som har fått innvilget fritak

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 /

Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 / Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 / 2017 16.01.2017 Rapport-nr.: 3/2017 16.01.2017 Unntatt offentlighet Rapport: Avdeling: Utredning av modell for

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. januar 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526

Detaljer

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Høringsuttalelse fra Synnøve Finden nye satser i prisutjevningsordningen Landbruksdirektoratet (LD) har med

Detaljer

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader.

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader. P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 20. august 2010 kl. 09:30 (Møte nr. 5/2010) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Høring - Retningslinjer for markedsregulering av egg

Høring - Retningslinjer for markedsregulering av egg Høringsinstansene Vår dato: 21.09. 2011 Vår referanse: 201105641-2/514.3 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Kommentarer til forslaget, utkast til retningslinjer, høringsliste høringsinstanser

Detaljer

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/188-27.06.2013 Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og

Detaljer