styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2011

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Forsidebilde: 2. mai 2011 ble den nye landslagstreneren i hopp - Andreas Støckl - presentert. Det skjedde på Drammen Travbane. Hokksund-firmaet Atello AS er en av sponsorene for hopplandslaget, og en manegårig sponsor for Ole Einar Bjørndalen. Sammen med Atello AS ble det en artig dag på Travbanen. Hoppgutta (landslaget) sammen med Ole Einar Bjørndalen konkurrerte i ponnisprint over 246,5 meter - det ghikk bra for Remmen Evensen. I tandemkjøring med stor hest knep Ole Einar Bjørndalen med "hjelpekusk" Gunnar Austevoll seieren. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Oddmar Nilsen. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Kristian Malmin (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Nils Kristian Jansen ( ), Nils-Erik Frøhaug ( ) og Trond Jarness ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær: Anne Kristoffersen (permisjon), vikar Birthe Austevoll. Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk (50%) og Sigmund Tandberg. I løpet av året har André Ringelien sluttet som sportsansvarlig og begynt i ny stilling på Bjerke Travbane. Salgskonsulent/forbundssekretær Harald Martinsen har begynt i 1/1 stilling som regionkonsulent i Norsk Rikstoto. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 45. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Av det totale antall er det ca 42% kvinner og 58% menn. Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer er menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 66 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 2,5%. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING 2011 ble et rekordår for omsetning på hest. Med en omsetning på 3,81 milliarder ble det en økning på 146 mill fra året før. Tidligere var høyest omsetning i 2008 med 3,71 mrd kr. For region Drammen ble det omsetningsmessig også et rekordår med 274,9 mill kr (mangler kr på 275 mill kr). En økning på 12 mill kr (4,6%) fra i fjor. De siste 2-3 månedene i 2011 hadde dog spillet i region en tilbakegang i forhold til året før. Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på nær 73 mill kr, deretter V5-spillet med 62 mill kr. V75-spillet hadde en økning på ca 7 mill kr fra året før, mens V5-spillet gikk tilsvarende tilbake. Størst økning både i kr og %-vis hadde V65-spillet; omsetning på 37 mill kr og en økning på 7,6 mill kr som utgjorde 25%. Spillet hos kommisjonærene hadde en økning på 1 mill fra foregående år, og utgjorde nær 204 mill kr. Den store økning i region var på Internett med over 9 mill kr i økning, og utgjorde samlet over 63 mill kr. Både banespillet og krysspillet utgjør nå en liten del av omsetningen, til sammen bare 8 mill kr, eller under 3% av samlet omsetning. For år siden utgjorde dette spillet 20% av omsetningen, men etter at direkte TVoverføringer og Internettspill ble etablert, har bane- og krysspillet blitt tilsvarende redusert. For Drammen har tilbakegangen i banespillet sammenheng med den store økningen i antall dager med lunsjtrav. Banen hadde i dager med lunsjtrav. Snitt baneomstening på disse dagene var på kr , som er en tredjedel av omsetning på kveldstrav. Baneomsetningen på V75-dager har et snitt på kr , hvorav den høyeste på kr Det skjedde store endringer i oppfølgning av kommisjonærene i 2010, ved at ansvar for oppfølging ble overført fra driftsselskapene og til Norsk Rikstoto. For å styrke salgsarbeidet og oppfølgning av kommisjonærer engasjerte Drammen Travbane AS for egen kostnad medarbeider i 60% stilling. Fra juni 2011 ble stillingen i selskapet nedlagt, og overført til NR. Samlede ressurser for oppfølgning i region er derved redusert. PROVISJONER Omsetning i region ga en samlet provisjonsinntekt på 27,9 mill kr, som er en økning på nær 1 mill kr fra året før. Hovedforklaringen på dette er økning i omsetning, og på spilleformer som gir best provisjonsinntekter. Modellen beregning av provisjon omfattet i 2011 to hovedgrupper: a) Premiematrise, etter antall og type av løp b) Variabel provisjon Andelen på premiematrise utgjorde 10,7 mill kr, og variabel 17,2 mill kr. Endringer i antall løpsdager og typer av løpsdager (lunsjtrav, kveldstrav, V75) påvirker andelen på premiematrise. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Grunnlaget for betalbar skatt i regnskapet er dog kr , slik at betalbar skatt på selskapets inntekt utgjør kr Endringer i utsatt skatt/skattefordel utgjør kr Netto skattekostnad som følge av dette utgjør således kr , og ordinært resultat gir da et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr I regnskapet er overført kr fra premiefond i Norsk Rikstoto. Samlet har selskapet nå overført 4,2 mill kr til premiefondet i NR. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. FELLESREGISTRERING - MERVERDIAVGIFT I 2010 tok Norsk Rikstoto initiativ til å søke om felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for enheter innen hestesporten. Grunnlaget for dette var at overføringen innen enhetene i hestesporten ikke skal bli grunnlag for avgiftsberegning. Tidligere, i 2008, søkte Drammen Travbane AS skattemyndighetene om godkjenning av forholdsmessig fradrag for felleskostnader til bruk både innenfor og utenfor avgiftsområdet (selskapets virksomhet er ikke godkjent som full godkjenning på merverdiavgiftsområdet). Styret vedtok å være med i fellesregistreringen med virkning fra Drammen Travbane AS

5 Det negative i en fellesregistrering er at anskaffelser til bruk både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet vil en ikke kunne oppnå forholdsmessig fradrag for. NR via sitt revisjonsselskap har søkt om unntak fra denne regelen, men dette har ikke blitt godkjent. For Drammen Travbane AS utgjør dette før skatt ca kr i kostnad pr år. I regnskapet for 2011 er dette andelsmessige fradrag for mva tilbakeført, og påvirker resultatregnskapet på dette nivået. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2011 ble det utenom overføring fra premiefondet overført 22,9 (21,8 i 2010) mill kr i premier og oppdretterpenger. Det ble overført 12,9 (12,4 i 2010) mill kr i ordinære premier, 6,9 mill kr i V75-premier, og samlet 2,4 mill kr i oppdretterpenger. Selskapet har mottatt 6,8 mill i refusjon fra NR vedr V75-premier og oppdretterpenger. Andelen av provisjonsinntekter (premiematrise) som er øremerket premier er kr 10,7 mill kr, og videre er refundert 0,89 mill kr fra DNT til spesielle løp. Samlet refusjon/matrise til premier er 18,5 mill kr. I forhold til utbetalte premier og oppdretterpenger har således selskapet en egenandel på 4,4 (3,6 i 2010) mill kr i utbetalinger. Terminliste Terminlista for 2010 bød på store endringer for Drammen Travbane. Norsk Rikstoto ønsket en betydelig økning i antall dager med lunsjtrav. Endringen ble fordelt på flere baner, men møtte sterk motstand fra mange av banene. Drammen stilte seg positiv til å se hestesportens totale behov ved å avvikle mange dager med lunsjtrav. Dette resulterte i en økning fra 7 til hele 27 dager med lunsjtrav det året. I 2011 ble antall dager med lunsjtrav redusert til 22. Antallet løpsdager totalt ble i 2011 redusert fra 48 til 47 dager. Samlet ble avviklet 337 løp, 12 flere enn forrige år, men færre løp på årsbasis før alle dager med lunsjtrav ble innført. Baneprogram styrets årsberetning Utgivelse av baneprogram for de enkelte løpsdager er en betydelig kostnad. Styret har vurdert ulike løsninger både m.h.t. produksjon av selve programmet, og distribusjon. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra sportens utøvere og annet hold, har styret fattet vedtak om at en skal ha et tilfredsstillende program som distribueres bl.a. til eiere, trenere og kusker. Det er sammen med andre baner foretatt endringer i selve produksjon med sikte på reduksjon av kostnader, samt at antall gratis programmer som distribueres er kraftig redusert. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Gjennom flere år har den største utfordringen på den tekniske siden vært høyttaleranlegget. Nytt forsterkeranlegg ble kjøpt inn i 2008, og etter dette har det pågått et kontinuerlig arbeide for å bringe hele høyttaleranlegget opp på et tilfredsstillende og stabilt nivå. Massevis av gamle kabler og høyttalere (ca 150) er skiftet ut. Utendørs er anlegget stort sett stabilt og med bra kvalitet. Innendørs er en fortsatt ikke tilfreds, og det har vært arbeidet kontinuerlig med å få kvalitet som dekker ulike typer av løpsdager med ulikt antall av publikum. Dette arbeider fortsetter til en får et akseptabelt nivå. I løpet av året er det etablert tekniske løsninger for utnyttelse av platting/amfiløsning i tribunen. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. En meget robust bil, en Dogde Ram pickup (2005 modell) kjøpt inn fra USA, og videre oppbygd i Sverige. 4-hjulstrekker med 350 HK, og lang utgave av en pickup, gjør bilen meget stabil og sikker. Bilen har datastyrt oppkjøring til start, levert fra Kalle Darnell i Sverige. Kalle Darnell har karakterisert bilen i Drammen som den beste han har levert datautstyr til, og den pryder forsiden på hans brosjyre som spres verden over. Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning BYGNINGER OG ANLEGG I 2010 ble deler av tribunen kraftig oppgradert, og fremstår nå som ny og innbydende, og har gitt langt flere bruksmuligheter enn tidligere, også utenom travkjøringer. I tribunedelen har også et par møterom blitt rehabilitert, og ytterligere et rom er under oppussing. Boksrekka i siste sving ble også revet i 2010, den har vært kondemnerbar i mange år. Ny boksrekke (20 bokser) var på plass til V75- kjøringen i juni Teknisk rom samt to vaskebokser nærmer seg å bli ferdigstillt. Parallelt med dette har siste sving blitt utvidet, og hele stallområdet i siste sving har blitt en meget bra plass. Det gjenstår sluttarbeidet på dette med flytting av reklameskilter og utvidelse av selve løpsbanen. Dette er planlagt så snart muligheten byr seg våren På motsatt side av banen, selve hovedinnkjøringen har det også skjedd betydelige forbedringer. Gammel billett- og spillebod er revet, og hele innkjøringen er strammet opp og gitt et mer innbydende preg. I tillegg har selve inngangen til administrasjonsbygget og spillehallen fått et løft med ny baldakin. Inne i spillehallen er totolukene bygget om, blitt åpne og publikumsvennlige. I Hesteringen er det lagt nytt tak på kafe Bristol, noe som bidrar til at vannet ikke lenger renner inn! Det er videre planlagt oppussing innvendig som maling og nytt gulvbelegg. Både i selve hovedinnkjøringen til banen og utenfor bilforretningen er det lagt ny asfalt, og gamle nettinggjerder er erstattet med betong/ steinelementer. Dette har bidratt til et langt bedre helhetsinntrykk av området. Det er foretatt en gjennomgang av aktuelle bygg som grunnlag for energimerking og energiattest. Etter 1. juli 2010 skal bygg over 1000m2 ha gyldig energiattest. Byggene det er foretatt gjennomgang på er administrasjonbygg/tribune, Travkroa, Bristol samt Vekta/gjestestall. Foruten det formelle krav til energimerking er intensjon med denne gjennomgangen at det skal gi grunnlag for videre energiøkonomisering. Eiendomsutvikling Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane. I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Etter vedtaket i Bystyret er det jobbet med å få frem et grunnlag hvor en kan starte det virkelige planarbeidet. En har erfart at grunnlaget for de opprinnelige planer delvis har falt bort, bl.a m² bygningsmasse beregnet til storhandel må tas ut av prosjekt. Som følge av disse tilbakemeldingene fra kommunen inviterte Åssiden Bydelssenter AS sommeren 2010 Drammen Travbane til vurdering av alternativ arealdisponering. Dette alternativet bestod i hovedsak av at område travbanen syd (dagens Hestering) utbygges til boliger, og at området nordvest (Travkroa og bensinstasjon) omgjøres til Hestering og annet aktivitetsområde for banen. Med en slik løsning hadde Åssiden Bydelssenter tro på at en lettere og raskere ville kunne få gjennomført en reguleringsplan. Forslaget til endret arealdisponering ble presentert både for styret i Buskerud Travforbund samt ledere i travlagene, og tilbakemeldingene var positive. Styret i Drammen Travbane AS konkluderte senere med at denne løsningen økonomisk sett ikke var forsvarlig, og derved stanset. Gjennom hele året 2011 er det sett på mulige andre løsninger. Den opprinnelige plan for utviklingen av området mellom selve løpsbanen og Rosenkrantzgata var integrerte løsninger mellom nærings-/boligutbygging og travbanens behov. Dette har man løst opp i, og ser på atskilte løsninger. Både i 2010 og 2011 skjedde endringer i plan- og bygningsloven som også definerer 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning endringer i plantyper; områderegulering eller detaljregulering. Dette har også konkret innvirkning i den videre planprosess for Drammen Travbane. Styrene i Drammen Travbane AS og Buskerud Travforbund har i fellesskap drøftet løsninger. Det er fattet vedtak om at området NØ på eiendommen, dvs område fra adm/tribunebygg og t.o.m. trenerstallområdet kan reguleres til nærings-/boligformål, og at øvrig del av eiendommen enten reguleres til hesteaktivitet, eller forblir uregulert. Det er oppnådd en betydelig bedre kontakt med administrasjon i Drammen kommune, og saken forberedes under "Byprosjekter". Så langt har en dog ikke oppnådd enighet om et planprogram som grunnlag for en områderegulering. Videre utvikling OMSETNING 2011 ble et rekordår for omsetningen samlet og i region Drammen. Det er omsetning i region som danner grunnlaget for overføringer av provisjon til selskapet. Rekordår til tross, trenden mot slutten av 2011 var negativ. Denne negative trenden har fortsatt videre inn i Fra å ligge blant de 2-3 beste i omsetningsøkning i forhold til året før, har forholdet blitt det motsatte. De siste måneder er trenden en negativ utvikling på 10-13%, og blant de 2-3 svakeste i forhold til omsetningen året før. Selskapet er veldig klar over denne utviklingen, og den vil gi konsekvenser for provisjonsinntekter. Det er Norsk Rikstoto sentralt som har ansvar for oppfølgning overfor kommisjonærer. Selskapet budsjetterer nå selv omsetning kun på bane- og krysspill, som bare utgjør 2,5% av den totale omsetning. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, men med meget stram likviditet. I 2011 er foretatt låneopptak på 3 mill kr. til bl.a. å dekke opp de betydelige investeringer som er foretatt de to-tre siste årene. Selskapet har en meget lav arbeidskapital, og må gjøre bruk av løpende kassekreditt. PREMIEMATRISE OG PENGESTRØMMER Med virkning fra 2012 har Det norske Travselskap overtatt "forvaltning av premiematrisen", og pengestrømmen for premier overføres direkte fra Norsk Rikstoto til DNT. Konsekvensen av dette er en mye strammere styring av hva som kan benyttes som premieskala i de enkelte typer av løp på banene. V75 vil naturlig nok bli prioritert samt V65 på Bjerke på onsdager. V65 på fredager vil også ha prioritet, mens lunsjtrav blir nedprioritert. Drammen Travbane har reagert på dette i forhold til hva som var forutsetningen da banen påtok seg å avvikle mange dager med lunsjtrav. Videre har selskapet reagert kraftig på at penger generert ved løp avviklet på banen, ikke lenger vil gjenspeile seg i budsjetter og regnskaper for de enkelte driftsselskapet. Kun "egengenererte" midler kommer til syne. For Drammen utgjør dette at mill kr blir borte i regnskapene. Det synes negativt at den "produksjon" selskapet står for ikke gjenspeiler seg i regnskapene. Tilbud og tiltak overfor det som er grunnlaget for hestesporten - hesteeierne og deres firbeinte - samt trenere, oppdrettere og kusker - er avgjørende for at sporten skal være levedyktig. Banen vil innenfor de rammer som blir gitt fortsette med kreativ løpsutskrivning og kreativ tilleggspremiering på sine løpsdager. DNT har vedtatt en sportsplan frem til Banen har som et hovedmål å være best på oppfølgning av denne plan, både i utskrivning av løp og god premiering, men registrerer at sentrale rammer kan settes begrensning for dette. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD I 2011 ble mange etterlengtede investeringer og større vedlikeholdsoppgaver påbegynt. Ferdigstillelse av flere av disse gjenstår (boksrekke, siste sving, Bristol, møterom tribune). I 2012 vil først og fremst de påbegynte oppgaver bli fullført, og ytterligere større investeringer/vedlikehold er ikke planlagt. I 2012 utgår også festekontrakt vedr tomt til bensinstasjon ved innkjøring til banen. Det er forhandlet med festetaker om noe forlengelse av festekontrakten mot delvis overtakelse av tomt med aktuelle bygninger, arrondering av areal og bortfall av vaskestasjon. Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning EIENDOMSUTVIKLING Det er et aktivt pågående arbeid med Åssiden Bydelssenter AS og Drammen kommune om reguleringsalternativer for banen/eiendommen. Kommunen har siden sommer/høst 2011 vært aktivt med i dette arbeidet for en videre avklaring og fremdrift. Styret forventer en endelig avklaring av videre planer i løpet av tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget, samt god og hyggelig service, tar en sikte på et godt og hyggelig tilbud til publikum. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall Drammen 31. desember februar Drammen Travbane AS

9 styrets årsberetning Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Premietilskudd og refusjoner Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premiekostnader Løpsavvikling Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter 0 0 Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført til/fra annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

10 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 1, o.l. Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

11 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 4, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 31. desember februar 2012 Drammen Travbane AS

12 styrets årsberetning Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. 12 Drammen Travbane AS

13 styrets årsberetning Note 1. Varige driftsmidler Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler Note 4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Herav bundne bankinnskudd Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

14 styrets årsberetning Note 6. Pensjoner Foretaket har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 1 person. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. For de øvrige 8 fast ansatte har selskapet en obligatorisk tjenestepensjon som er etablert som en innskuddspensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger eller trekk på premiefondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Innestående på premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (usikret ordning). Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld. Ordningen omfatter 9 ansatte. Selskapet har for tiden ingen nåværende eller tidligere ansatte som helt eller delvis benytter seg av AFP-ordningen. - fra 30 til 40 år: 1 stk - fra 50 til 62 år: 2 stk - fra 40 til 50 år: 4 stk - over 62 år: 2 stk Note 7. Skatt Beregning av skatt/utsatt skattefordel. Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28%) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i balansen Årets skatekostnad består av Grunnlag for betalbar skatt i regnskapet Betalbar skattt på selskapets inntekt (28%) For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Drammen Travbane AS

15 styrets årsberetning Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 45. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Revisjonsrelatert bistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva) Note 9. Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Bydelssenter AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen Travbane AS

16 styrets årsberetning Revisjonsberetning. 16 Drammen Travbane AS

17 Revisjonsberetning. styrets årsberetning Drammen Travbane AS

18 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Terminliste Det ble avviklet 47 løpsdager, nedgang med en løpsdag sammenlignet med Fem V75- arrangementer. 22 løpsdager var lunsjtrav. 12. august arrangerte Drammen Travbane for første gang i historien en V65-omgang. Totalt ble det avviklet 337 løp, noe som er 12 mer enn i av disse ble kjørt for kaldblodshestene og 195 for varmblodhester. Totalt var det 1938 hester som startet på Drammen Travbane. 59 flere enn i Fordelingen var 826 kaldblodshester og 1112 varmblodshester. Disse hestene startet totalt 3671 ganger. Gjennomsnittlig ble det betalt ut kr i eier og oppdrettspremier pr. løp. En økning på med kr 459 pr. løp. Storløpene Arne Sems Minneløp ble kjørt for trettende gang og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Brødsjø Stina, kusket av Vidar Hop. Hoppa eies og trenes av familien Haugland fra Drangedal i Telemark. Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av Kejser K.D. Hesten trenes i Vestre Ådal av Trond «Bullern» Anderssen, og ble i løpet kjørt av Eirik Høitomt. «Bullern» hadde en strålende dag under aprils første V75-kjøring. Etter at Kejser K.D. hadde tatt hjem Ludvig Nilsens Pokalløp fulgte Royal Behaviour opp med seier i DNT s Hoppeserie. Benn Orres Minneløp Når det var klart for ny V75-fest i juni fortsatte «Bullern» å sanke storløpstriumfer på hjemmebane. I Benn Orres Minneløp var Uptown B. Girl den beste for Lars Anvar Kolle. Brekkes Pokalløp i august. Denne gangen var det High Eleven L. og Bjørn Goop som sørget for at seieren ble med tilbake til Kil i Sverige. Lannem Siv sørget for Ola M. Skrugstads andre seier i Guttorm Brekkes Pokalløp. Den dyktige hestekaren fra Dovre vant også løpet i Den gangen med Lannem Mai. Da som nå het kusken Tor Wollebæk. DNT s 5-årsløp DNT s 5-årsløp er fortsatt det best betalte løpet på Drammen Travbane med sin førstepremie på kroner. En svært populær seier ble det til Fetter n T.G. med familien Gundersen som engasjerte eiere. Far sjøl Geir Vegard Gundersen er kusk og trener. St. Hallvardpokalen Åsajerven hadde en plundrete sesong i 2011, men i Drammen klaffet alt. I februar tok han seg av et V75-løp med til vinneren. Ved årets siste V75-kjøring slo han til med karrierens andre seier i St. Hallvardpokalen. Herrene Ola Martin Aasen og Tor Wollebæk var tydelig beveget etter at øyestenen Åsajerven viste noe av sitt gamle jeg. DNT s høstfinale for kaldblod 3-års kullets suverene ener Tekno Odin var storfavoritt i DNTs Høstfinale. En for dagen svært opplagt, Dragon, ville det imidlertid annerledes. Dermed kunne suksessduoen Lars O. Romtveit og Tom Erik Solberg notere seg for den andre strake seieren i løpet. Ole A. Landaas Æresløp Årets siste storløpsvinner ble Movie Q.C. I Ole A. Landaas Æresløp ledet den Sigbjørn Kolnestrente hoppa fra start til mål for Eirik Høitomt. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp Muscles Wiking B.R. var ikke like suveren som 4-åring som han var året før, men i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp var han klart best. Bjørn Goop trener, mens hans far Olle Goop kusket Muscles Wiking B.R. til seier. Brekke-løpene Stall Goop tok sin andre strake seier i Nils Det går i porselen i mange premier. Men i HKH Kronprins Haakons Pokalløp holder sølvet fortsatt stand. 18 Drammen Travbane AS

19 Storløpsvinnere 2011 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Vidar Hop Brødsjø Stina 1.27,3/2100v Stall Haugland Ove Haugland Ludvig Nilsens Minneløp Eirik Høitomt Kejser K.D. (DK) 1.14,7/2100a Stall Kejser Trond Anderssen DNT's Hoppeserie Lars Anvar Kolle Royal Behaviour 1.18,3/2520a Seppo Harkonen og Johan Mikkel Bueng Trond Anderssen Drammen Kommunes Pokalløp Hans Chr. Holm Gomnes Tornado 1.27,8/2900v Bjørn Gulbransen Bjørn Gulbransen HKH Kronprins Haakons Pokalløp Olle Goop Muscles Wiking B.R. 1.16,2/2500a Johnny Sørgård Bjørn Goop Benn Orres Minneløp Lars Anvar Kolle Uptown B. Girl 1.18,1/2100a Atle Walgren og Hege Walgren Trond Anderssen Guttorm Brekkes Pokalløp Tor Wollebæk Lannem Siv 1.26,6/1700a Ola M. Skrugstad Ola M. Skrugstad Nils Brekkes Pokalløp Bjørn Goop High Eleven L. 1.15,5/1700a Alf Lennart Bæwerholm Bjørn Goop DNT s 5-års løp Geir Vegard Gundersen Fetter'n T.G. 1.26,2/ Charlotte T Gundersen & Stall Yaboo Geir Vegard Gundersen Ole A. Landaas Æresløp Eirik Høitomt Movie Q.C. (S) 1.17,1/2100a Jan-Ove Hanssen og Liv-Astrid Wik Sigbjørn Kolnes St. Hallvardpokalen Tor Wollebæk Åsajerven 1.25,1/1700a Ola Martin Aasen Ola Martin Aasen DNT s Høstfinale Kaldblods Tom Erik Solberg Dragon 1.28,6/2120v Lars O. Romtveit og Morten Wik Lars O. Romtveit Både Bjørn Goop, bilde til venstre, og far Olle Goop, bilde til høyre, gjestet Drammen Travbane i De vant hvert sitt storløp; Bjørn vant Nils Brekkes Pokalløp, mens Olle tok seg av seieren i HKH Kronprins Haakons Pokalløp. Drammen Travbane AS

20 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Eirik Høitomt paraderer med Kejser K.D. etter seieren i Ludvig Nilsens Minneløp. Kejser K.D. og Eirik Høitomt mot seier i Ludvig Nilsens Minneløp Drammen Travbane AS

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer