styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2011

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Forsidebilde: 2. mai 2011 ble den nye landslagstreneren i hopp - Andreas Støckl - presentert. Det skjedde på Drammen Travbane. Hokksund-firmaet Atello AS er en av sponsorene for hopplandslaget, og en manegårig sponsor for Ole Einar Bjørndalen. Sammen med Atello AS ble det en artig dag på Travbanen. Hoppgutta (landslaget) sammen med Ole Einar Bjørndalen konkurrerte i ponnisprint over 246,5 meter - det ghikk bra for Remmen Evensen. I tandemkjøring med stor hest knep Ole Einar Bjørndalen med "hjelpekusk" Gunnar Austevoll seieren. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Oddmar Nilsen. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Kristian Malmin (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Nils Kristian Jansen ( ), Nils-Erik Frøhaug ( ) og Trond Jarness ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær: Anne Kristoffersen (permisjon), vikar Birthe Austevoll. Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk (50%) og Sigmund Tandberg. I løpet av året har André Ringelien sluttet som sportsansvarlig og begynt i ny stilling på Bjerke Travbane. Salgskonsulent/forbundssekretær Harald Martinsen har begynt i 1/1 stilling som regionkonsulent i Norsk Rikstoto. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 45. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Av det totale antall er det ca 42% kvinner og 58% menn. Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer er menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 66 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 2,5%. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING 2011 ble et rekordår for omsetning på hest. Med en omsetning på 3,81 milliarder ble det en økning på 146 mill fra året før. Tidligere var høyest omsetning i 2008 med 3,71 mrd kr. For region Drammen ble det omsetningsmessig også et rekordår med 274,9 mill kr (mangler kr på 275 mill kr). En økning på 12 mill kr (4,6%) fra i fjor. De siste 2-3 månedene i 2011 hadde dog spillet i region en tilbakegang i forhold til året før. Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på nær 73 mill kr, deretter V5-spillet med 62 mill kr. V75-spillet hadde en økning på ca 7 mill kr fra året før, mens V5-spillet gikk tilsvarende tilbake. Størst økning både i kr og %-vis hadde V65-spillet; omsetning på 37 mill kr og en økning på 7,6 mill kr som utgjorde 25%. Spillet hos kommisjonærene hadde en økning på 1 mill fra foregående år, og utgjorde nær 204 mill kr. Den store økning i region var på Internett med over 9 mill kr i økning, og utgjorde samlet over 63 mill kr. Både banespillet og krysspillet utgjør nå en liten del av omsetningen, til sammen bare 8 mill kr, eller under 3% av samlet omsetning. For år siden utgjorde dette spillet 20% av omsetningen, men etter at direkte TVoverføringer og Internettspill ble etablert, har bane- og krysspillet blitt tilsvarende redusert. For Drammen har tilbakegangen i banespillet sammenheng med den store økningen i antall dager med lunsjtrav. Banen hadde i dager med lunsjtrav. Snitt baneomstening på disse dagene var på kr , som er en tredjedel av omsetning på kveldstrav. Baneomsetningen på V75-dager har et snitt på kr , hvorav den høyeste på kr Det skjedde store endringer i oppfølgning av kommisjonærene i 2010, ved at ansvar for oppfølging ble overført fra driftsselskapene og til Norsk Rikstoto. For å styrke salgsarbeidet og oppfølgning av kommisjonærer engasjerte Drammen Travbane AS for egen kostnad medarbeider i 60% stilling. Fra juni 2011 ble stillingen i selskapet nedlagt, og overført til NR. Samlede ressurser for oppfølgning i region er derved redusert. PROVISJONER Omsetning i region ga en samlet provisjonsinntekt på 27,9 mill kr, som er en økning på nær 1 mill kr fra året før. Hovedforklaringen på dette er økning i omsetning, og på spilleformer som gir best provisjonsinntekter. Modellen beregning av provisjon omfattet i 2011 to hovedgrupper: a) Premiematrise, etter antall og type av løp b) Variabel provisjon Andelen på premiematrise utgjorde 10,7 mill kr, og variabel 17,2 mill kr. Endringer i antall løpsdager og typer av løpsdager (lunsjtrav, kveldstrav, V75) påvirker andelen på premiematrise. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Grunnlaget for betalbar skatt i regnskapet er dog kr , slik at betalbar skatt på selskapets inntekt utgjør kr Endringer i utsatt skatt/skattefordel utgjør kr Netto skattekostnad som følge av dette utgjør således kr , og ordinært resultat gir da et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr I regnskapet er overført kr fra premiefond i Norsk Rikstoto. Samlet har selskapet nå overført 4,2 mill kr til premiefondet i NR. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. FELLESREGISTRERING - MERVERDIAVGIFT I 2010 tok Norsk Rikstoto initiativ til å søke om felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for enheter innen hestesporten. Grunnlaget for dette var at overføringen innen enhetene i hestesporten ikke skal bli grunnlag for avgiftsberegning. Tidligere, i 2008, søkte Drammen Travbane AS skattemyndighetene om godkjenning av forholdsmessig fradrag for felleskostnader til bruk både innenfor og utenfor avgiftsområdet (selskapets virksomhet er ikke godkjent som full godkjenning på merverdiavgiftsområdet). Styret vedtok å være med i fellesregistreringen med virkning fra Drammen Travbane AS

5 Det negative i en fellesregistrering er at anskaffelser til bruk både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet vil en ikke kunne oppnå forholdsmessig fradrag for. NR via sitt revisjonsselskap har søkt om unntak fra denne regelen, men dette har ikke blitt godkjent. For Drammen Travbane AS utgjør dette før skatt ca kr i kostnad pr år. I regnskapet for 2011 er dette andelsmessige fradrag for mva tilbakeført, og påvirker resultatregnskapet på dette nivået. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2011 ble det utenom overføring fra premiefondet overført 22,9 (21,8 i 2010) mill kr i premier og oppdretterpenger. Det ble overført 12,9 (12,4 i 2010) mill kr i ordinære premier, 6,9 mill kr i V75-premier, og samlet 2,4 mill kr i oppdretterpenger. Selskapet har mottatt 6,8 mill i refusjon fra NR vedr V75-premier og oppdretterpenger. Andelen av provisjonsinntekter (premiematrise) som er øremerket premier er kr 10,7 mill kr, og videre er refundert 0,89 mill kr fra DNT til spesielle løp. Samlet refusjon/matrise til premier er 18,5 mill kr. I forhold til utbetalte premier og oppdretterpenger har således selskapet en egenandel på 4,4 (3,6 i 2010) mill kr i utbetalinger. Terminliste Terminlista for 2010 bød på store endringer for Drammen Travbane. Norsk Rikstoto ønsket en betydelig økning i antall dager med lunsjtrav. Endringen ble fordelt på flere baner, men møtte sterk motstand fra mange av banene. Drammen stilte seg positiv til å se hestesportens totale behov ved å avvikle mange dager med lunsjtrav. Dette resulterte i en økning fra 7 til hele 27 dager med lunsjtrav det året. I 2011 ble antall dager med lunsjtrav redusert til 22. Antallet løpsdager totalt ble i 2011 redusert fra 48 til 47 dager. Samlet ble avviklet 337 løp, 12 flere enn forrige år, men færre løp på årsbasis før alle dager med lunsjtrav ble innført. Baneprogram styrets årsberetning Utgivelse av baneprogram for de enkelte løpsdager er en betydelig kostnad. Styret har vurdert ulike løsninger både m.h.t. produksjon av selve programmet, og distribusjon. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra sportens utøvere og annet hold, har styret fattet vedtak om at en skal ha et tilfredsstillende program som distribueres bl.a. til eiere, trenere og kusker. Det er sammen med andre baner foretatt endringer i selve produksjon med sikte på reduksjon av kostnader, samt at antall gratis programmer som distribueres er kraftig redusert. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Gjennom flere år har den største utfordringen på den tekniske siden vært høyttaleranlegget. Nytt forsterkeranlegg ble kjøpt inn i 2008, og etter dette har det pågått et kontinuerlig arbeide for å bringe hele høyttaleranlegget opp på et tilfredsstillende og stabilt nivå. Massevis av gamle kabler og høyttalere (ca 150) er skiftet ut. Utendørs er anlegget stort sett stabilt og med bra kvalitet. Innendørs er en fortsatt ikke tilfreds, og det har vært arbeidet kontinuerlig med å få kvalitet som dekker ulike typer av løpsdager med ulikt antall av publikum. Dette arbeider fortsetter til en får et akseptabelt nivå. I løpet av året er det etablert tekniske løsninger for utnyttelse av platting/amfiløsning i tribunen. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. En meget robust bil, en Dogde Ram pickup (2005 modell) kjøpt inn fra USA, og videre oppbygd i Sverige. 4-hjulstrekker med 350 HK, og lang utgave av en pickup, gjør bilen meget stabil og sikker. Bilen har datastyrt oppkjøring til start, levert fra Kalle Darnell i Sverige. Kalle Darnell har karakterisert bilen i Drammen som den beste han har levert datautstyr til, og den pryder forsiden på hans brosjyre som spres verden over. Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning BYGNINGER OG ANLEGG I 2010 ble deler av tribunen kraftig oppgradert, og fremstår nå som ny og innbydende, og har gitt langt flere bruksmuligheter enn tidligere, også utenom travkjøringer. I tribunedelen har også et par møterom blitt rehabilitert, og ytterligere et rom er under oppussing. Boksrekka i siste sving ble også revet i 2010, den har vært kondemnerbar i mange år. Ny boksrekke (20 bokser) var på plass til V75- kjøringen i juni Teknisk rom samt to vaskebokser nærmer seg å bli ferdigstillt. Parallelt med dette har siste sving blitt utvidet, og hele stallområdet i siste sving har blitt en meget bra plass. Det gjenstår sluttarbeidet på dette med flytting av reklameskilter og utvidelse av selve løpsbanen. Dette er planlagt så snart muligheten byr seg våren På motsatt side av banen, selve hovedinnkjøringen har det også skjedd betydelige forbedringer. Gammel billett- og spillebod er revet, og hele innkjøringen er strammet opp og gitt et mer innbydende preg. I tillegg har selve inngangen til administrasjonsbygget og spillehallen fått et løft med ny baldakin. Inne i spillehallen er totolukene bygget om, blitt åpne og publikumsvennlige. I Hesteringen er det lagt nytt tak på kafe Bristol, noe som bidrar til at vannet ikke lenger renner inn! Det er videre planlagt oppussing innvendig som maling og nytt gulvbelegg. Både i selve hovedinnkjøringen til banen og utenfor bilforretningen er det lagt ny asfalt, og gamle nettinggjerder er erstattet med betong/ steinelementer. Dette har bidratt til et langt bedre helhetsinntrykk av området. Det er foretatt en gjennomgang av aktuelle bygg som grunnlag for energimerking og energiattest. Etter 1. juli 2010 skal bygg over 1000m2 ha gyldig energiattest. Byggene det er foretatt gjennomgang på er administrasjonbygg/tribune, Travkroa, Bristol samt Vekta/gjestestall. Foruten det formelle krav til energimerking er intensjon med denne gjennomgangen at det skal gi grunnlag for videre energiøkonomisering. Eiendomsutvikling Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane. I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Etter vedtaket i Bystyret er det jobbet med å få frem et grunnlag hvor en kan starte det virkelige planarbeidet. En har erfart at grunnlaget for de opprinnelige planer delvis har falt bort, bl.a m² bygningsmasse beregnet til storhandel må tas ut av prosjekt. Som følge av disse tilbakemeldingene fra kommunen inviterte Åssiden Bydelssenter AS sommeren 2010 Drammen Travbane til vurdering av alternativ arealdisponering. Dette alternativet bestod i hovedsak av at område travbanen syd (dagens Hestering) utbygges til boliger, og at området nordvest (Travkroa og bensinstasjon) omgjøres til Hestering og annet aktivitetsområde for banen. Med en slik løsning hadde Åssiden Bydelssenter tro på at en lettere og raskere ville kunne få gjennomført en reguleringsplan. Forslaget til endret arealdisponering ble presentert både for styret i Buskerud Travforbund samt ledere i travlagene, og tilbakemeldingene var positive. Styret i Drammen Travbane AS konkluderte senere med at denne løsningen økonomisk sett ikke var forsvarlig, og derved stanset. Gjennom hele året 2011 er det sett på mulige andre løsninger. Den opprinnelige plan for utviklingen av området mellom selve løpsbanen og Rosenkrantzgata var integrerte løsninger mellom nærings-/boligutbygging og travbanens behov. Dette har man løst opp i, og ser på atskilte løsninger. Både i 2010 og 2011 skjedde endringer i plan- og bygningsloven som også definerer 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning endringer i plantyper; områderegulering eller detaljregulering. Dette har også konkret innvirkning i den videre planprosess for Drammen Travbane. Styrene i Drammen Travbane AS og Buskerud Travforbund har i fellesskap drøftet løsninger. Det er fattet vedtak om at området NØ på eiendommen, dvs område fra adm/tribunebygg og t.o.m. trenerstallområdet kan reguleres til nærings-/boligformål, og at øvrig del av eiendommen enten reguleres til hesteaktivitet, eller forblir uregulert. Det er oppnådd en betydelig bedre kontakt med administrasjon i Drammen kommune, og saken forberedes under "Byprosjekter". Så langt har en dog ikke oppnådd enighet om et planprogram som grunnlag for en områderegulering. Videre utvikling OMSETNING 2011 ble et rekordår for omsetningen samlet og i region Drammen. Det er omsetning i region som danner grunnlaget for overføringer av provisjon til selskapet. Rekordår til tross, trenden mot slutten av 2011 var negativ. Denne negative trenden har fortsatt videre inn i Fra å ligge blant de 2-3 beste i omsetningsøkning i forhold til året før, har forholdet blitt det motsatte. De siste måneder er trenden en negativ utvikling på 10-13%, og blant de 2-3 svakeste i forhold til omsetningen året før. Selskapet er veldig klar over denne utviklingen, og den vil gi konsekvenser for provisjonsinntekter. Det er Norsk Rikstoto sentralt som har ansvar for oppfølgning overfor kommisjonærer. Selskapet budsjetterer nå selv omsetning kun på bane- og krysspill, som bare utgjør 2,5% av den totale omsetning. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, men med meget stram likviditet. I 2011 er foretatt låneopptak på 3 mill kr. til bl.a. å dekke opp de betydelige investeringer som er foretatt de to-tre siste årene. Selskapet har en meget lav arbeidskapital, og må gjøre bruk av løpende kassekreditt. PREMIEMATRISE OG PENGESTRØMMER Med virkning fra 2012 har Det norske Travselskap overtatt "forvaltning av premiematrisen", og pengestrømmen for premier overføres direkte fra Norsk Rikstoto til DNT. Konsekvensen av dette er en mye strammere styring av hva som kan benyttes som premieskala i de enkelte typer av løp på banene. V75 vil naturlig nok bli prioritert samt V65 på Bjerke på onsdager. V65 på fredager vil også ha prioritet, mens lunsjtrav blir nedprioritert. Drammen Travbane har reagert på dette i forhold til hva som var forutsetningen da banen påtok seg å avvikle mange dager med lunsjtrav. Videre har selskapet reagert kraftig på at penger generert ved løp avviklet på banen, ikke lenger vil gjenspeile seg i budsjetter og regnskaper for de enkelte driftsselskapet. Kun "egengenererte" midler kommer til syne. For Drammen utgjør dette at mill kr blir borte i regnskapene. Det synes negativt at den "produksjon" selskapet står for ikke gjenspeiler seg i regnskapene. Tilbud og tiltak overfor det som er grunnlaget for hestesporten - hesteeierne og deres firbeinte - samt trenere, oppdrettere og kusker - er avgjørende for at sporten skal være levedyktig. Banen vil innenfor de rammer som blir gitt fortsette med kreativ løpsutskrivning og kreativ tilleggspremiering på sine løpsdager. DNT har vedtatt en sportsplan frem til Banen har som et hovedmål å være best på oppfølgning av denne plan, både i utskrivning av løp og god premiering, men registrerer at sentrale rammer kan settes begrensning for dette. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD I 2011 ble mange etterlengtede investeringer og større vedlikeholdsoppgaver påbegynt. Ferdigstillelse av flere av disse gjenstår (boksrekke, siste sving, Bristol, møterom tribune). I 2012 vil først og fremst de påbegynte oppgaver bli fullført, og ytterligere større investeringer/vedlikehold er ikke planlagt. I 2012 utgår også festekontrakt vedr tomt til bensinstasjon ved innkjøring til banen. Det er forhandlet med festetaker om noe forlengelse av festekontrakten mot delvis overtakelse av tomt med aktuelle bygninger, arrondering av areal og bortfall av vaskestasjon. Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning EIENDOMSUTVIKLING Det er et aktivt pågående arbeid med Åssiden Bydelssenter AS og Drammen kommune om reguleringsalternativer for banen/eiendommen. Kommunen har siden sommer/høst 2011 vært aktivt med i dette arbeidet for en videre avklaring og fremdrift. Styret forventer en endelig avklaring av videre planer i løpet av tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget, samt god og hyggelig service, tar en sikte på et godt og hyggelig tilbud til publikum. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall Drammen 31. desember februar Drammen Travbane AS

9 styrets årsberetning Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Premietilskudd og refusjoner Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premiekostnader Løpsavvikling Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter 0 0 Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført til/fra annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

10 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 1, o.l. Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

11 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 4, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 31. desember februar 2012 Drammen Travbane AS

12 styrets årsberetning Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. 12 Drammen Travbane AS

13 styrets årsberetning Note 1. Varige driftsmidler Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler Note 4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Herav bundne bankinnskudd Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

14 styrets årsberetning Note 6. Pensjoner Foretaket har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 1 person. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. For de øvrige 8 fast ansatte har selskapet en obligatorisk tjenestepensjon som er etablert som en innskuddspensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger eller trekk på premiefondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Innestående på premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (usikret ordning). Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld. Ordningen omfatter 9 ansatte. Selskapet har for tiden ingen nåværende eller tidligere ansatte som helt eller delvis benytter seg av AFP-ordningen. - fra 30 til 40 år: 1 stk - fra 50 til 62 år: 2 stk - fra 40 til 50 år: 4 stk - over 62 år: 2 stk Note 7. Skatt Beregning av skatt/utsatt skattefordel. Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28%) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i balansen Årets skatekostnad består av Grunnlag for betalbar skatt i regnskapet Betalbar skattt på selskapets inntekt (28%) For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Drammen Travbane AS

15 styrets årsberetning Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 45. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Revisjonsrelatert bistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva) Note 9. Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Bydelssenter AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen Travbane AS

16 styrets årsberetning Revisjonsberetning. 16 Drammen Travbane AS

17 Revisjonsberetning. styrets årsberetning Drammen Travbane AS

18 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Terminliste Det ble avviklet 47 løpsdager, nedgang med en løpsdag sammenlignet med Fem V75- arrangementer. 22 løpsdager var lunsjtrav. 12. august arrangerte Drammen Travbane for første gang i historien en V65-omgang. Totalt ble det avviklet 337 løp, noe som er 12 mer enn i av disse ble kjørt for kaldblodshestene og 195 for varmblodhester. Totalt var det 1938 hester som startet på Drammen Travbane. 59 flere enn i Fordelingen var 826 kaldblodshester og 1112 varmblodshester. Disse hestene startet totalt 3671 ganger. Gjennomsnittlig ble det betalt ut kr i eier og oppdrettspremier pr. løp. En økning på med kr 459 pr. løp. Storløpene Arne Sems Minneløp ble kjørt for trettende gang og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Brødsjø Stina, kusket av Vidar Hop. Hoppa eies og trenes av familien Haugland fra Drangedal i Telemark. Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av Kejser K.D. Hesten trenes i Vestre Ådal av Trond «Bullern» Anderssen, og ble i løpet kjørt av Eirik Høitomt. «Bullern» hadde en strålende dag under aprils første V75-kjøring. Etter at Kejser K.D. hadde tatt hjem Ludvig Nilsens Pokalløp fulgte Royal Behaviour opp med seier i DNT s Hoppeserie. Benn Orres Minneløp Når det var klart for ny V75-fest i juni fortsatte «Bullern» å sanke storløpstriumfer på hjemmebane. I Benn Orres Minneløp var Uptown B. Girl den beste for Lars Anvar Kolle. Brekkes Pokalløp i august. Denne gangen var det High Eleven L. og Bjørn Goop som sørget for at seieren ble med tilbake til Kil i Sverige. Lannem Siv sørget for Ola M. Skrugstads andre seier i Guttorm Brekkes Pokalløp. Den dyktige hestekaren fra Dovre vant også løpet i Den gangen med Lannem Mai. Da som nå het kusken Tor Wollebæk. DNT s 5-årsløp DNT s 5-årsløp er fortsatt det best betalte løpet på Drammen Travbane med sin førstepremie på kroner. En svært populær seier ble det til Fetter n T.G. med familien Gundersen som engasjerte eiere. Far sjøl Geir Vegard Gundersen er kusk og trener. St. Hallvardpokalen Åsajerven hadde en plundrete sesong i 2011, men i Drammen klaffet alt. I februar tok han seg av et V75-løp med til vinneren. Ved årets siste V75-kjøring slo han til med karrierens andre seier i St. Hallvardpokalen. Herrene Ola Martin Aasen og Tor Wollebæk var tydelig beveget etter at øyestenen Åsajerven viste noe av sitt gamle jeg. DNT s høstfinale for kaldblod 3-års kullets suverene ener Tekno Odin var storfavoritt i DNTs Høstfinale. En for dagen svært opplagt, Dragon, ville det imidlertid annerledes. Dermed kunne suksessduoen Lars O. Romtveit og Tom Erik Solberg notere seg for den andre strake seieren i løpet. Ole A. Landaas Æresløp Årets siste storløpsvinner ble Movie Q.C. I Ole A. Landaas Æresløp ledet den Sigbjørn Kolnestrente hoppa fra start til mål for Eirik Høitomt. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp Muscles Wiking B.R. var ikke like suveren som 4-åring som han var året før, men i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp var han klart best. Bjørn Goop trener, mens hans far Olle Goop kusket Muscles Wiking B.R. til seier. Brekke-løpene Stall Goop tok sin andre strake seier i Nils Det går i porselen i mange premier. Men i HKH Kronprins Haakons Pokalløp holder sølvet fortsatt stand. 18 Drammen Travbane AS

19 Storløpsvinnere 2011 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Vidar Hop Brødsjø Stina 1.27,3/2100v Stall Haugland Ove Haugland Ludvig Nilsens Minneløp Eirik Høitomt Kejser K.D. (DK) 1.14,7/2100a Stall Kejser Trond Anderssen DNT's Hoppeserie Lars Anvar Kolle Royal Behaviour 1.18,3/2520a Seppo Harkonen og Johan Mikkel Bueng Trond Anderssen Drammen Kommunes Pokalløp Hans Chr. Holm Gomnes Tornado 1.27,8/2900v Bjørn Gulbransen Bjørn Gulbransen HKH Kronprins Haakons Pokalløp Olle Goop Muscles Wiking B.R. 1.16,2/2500a Johnny Sørgård Bjørn Goop Benn Orres Minneløp Lars Anvar Kolle Uptown B. Girl 1.18,1/2100a Atle Walgren og Hege Walgren Trond Anderssen Guttorm Brekkes Pokalløp Tor Wollebæk Lannem Siv 1.26,6/1700a Ola M. Skrugstad Ola M. Skrugstad Nils Brekkes Pokalløp Bjørn Goop High Eleven L. 1.15,5/1700a Alf Lennart Bæwerholm Bjørn Goop DNT s 5-års løp Geir Vegard Gundersen Fetter'n T.G. 1.26,2/ Charlotte T Gundersen & Stall Yaboo Geir Vegard Gundersen Ole A. Landaas Æresløp Eirik Høitomt Movie Q.C. (S) 1.17,1/2100a Jan-Ove Hanssen og Liv-Astrid Wik Sigbjørn Kolnes St. Hallvardpokalen Tor Wollebæk Åsajerven 1.25,1/1700a Ola Martin Aasen Ola Martin Aasen DNT s Høstfinale Kaldblods Tom Erik Solberg Dragon 1.28,6/2120v Lars O. Romtveit og Morten Wik Lars O. Romtveit Både Bjørn Goop, bilde til venstre, og far Olle Goop, bilde til høyre, gjestet Drammen Travbane i De vant hvert sitt storløp; Bjørn vant Nils Brekkes Pokalløp, mens Olle tok seg av seieren i HKH Kronprins Haakons Pokalløp. Drammen Travbane AS

20 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Eirik Høitomt paraderer med Kejser K.D. etter seieren i Ludvig Nilsens Minneløp. Kejser K.D. og Eirik Høitomt mot seier i Ludvig Nilsens Minneløp Drammen Travbane AS

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer