Lånekassegodkjente utdanninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassegodkjente utdanninger"

Transkript

1 Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse

2 Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk kontormedarbeider 10 - Administrasjonssekretær 16 - Saksbehandler 20 - Halvårig sekretærutdanning 24 økonomi og personal - Regnskapsmedarbeider 28 - Lønnsmedarbeider 32 - Regnskapskonsulent 36 reiseliv - Reiselivskoordinator 40 - Hotell- og restaurantkoordinator 44 markedsføring og ledelse - Butikkledelse salg og service 48 - Markedskonsulent 52 - Operativ ledelse 56 IT - Nettverksadministrator 60 søknadsskjema 64 Foto forside: Annette Larsen Foto bakside: Herman Dreyer Foto side 6 til 59: Annette Larsen (hvor ikke annet nevnt) Foto: Jimmy Linus

3 5 Hva er en fagskole? Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt i arbeid. Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom en utdanning ved Treider Fagskoler, skal du tjene på i årene som kommer. De som kan vise til gode resultater fra Treider Fagskoler, har alltid vært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Fagskoleloven har denne definisjonen: Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Sammen med utdanning ved høgskole eller universitet utgjør fagskoleutdanning det såkalte tertiærnivået i utdanningssystemet, dvs nivået etter videregående skole. Fagskoleutdanning er tilpasset flere målgrupper både de som etter videregående vil raskt ut i et praktisk yrke og de som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller en videre utdanning innenfor en yrkesretning de skal fortsette i. hvem er treider fagskoler? Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området med godkjenning etter fagskoleloven. Dette innebærer bl.a. at studentene har rett til studiefinansiering fra lånekassen. Studiene er praktiske og direkte yrkestilpassede. Alle våre utdanninger er halvårige eller ettårige og kvalifiserer for jobb innenfor mange ulike bransjer og funksjoner. Alle halvårige studier tilbys også som deltidsstudier på kveldstid. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i arbeid etter at studieåret er avsluttet. Vi registrerer og gleder oss over at tilbakemeldingene fra både nåværende og tidligere studenter er svært oppmuntrende. Særlig fremheves det at skolen har meget dyktige lærere. Velkommen til en spennende tid med fagskolestudier!

4

5 7 Advokatsekretær Ettårig utdanning på dagtid En advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Gjennom studiets andre semester er studentene ute i praksis én dag i uken, slik at man oppnår både verdifull erfaring og nettverksbygging mot bransjen. Karrieremuligheter Spesialisering som advokatsekretær åpner dørene til interessante og spennende stillinger, f.eks i politiet, ved domstolene, i statsforvaltningen, i større og mindre advokatfirmaer, i inkassobyråer, i bank og forsikring, finans og internasjonale bedrifter med juridisk avdeling. Kontoradministrasjon Faget legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. IT-BASERT REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen.

6 PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med modulen Praktisk jus skal studenten tilegne seg kjennskap til juridiske grunnbegreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige modulene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode. Vi ser på sentrale juridiske grunnbegreper, hovedtrekk ved juridisk metode og systematikk, samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som advokatsekretær. Eksempler på dette er avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig forvaltning. JURIDISKE EMNER Hensikten med spesialiseringsfaget juridiske emner er at studenten skal skaffe seg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale fagområder de fleste advokater befatter seg med. Studenten skal gjøre seg kjent med hvilke selvstendige arbeidsoppgaver en advokatsekretær kan gjøre for å avlaste advokaten. Det legges vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. I faget gis det trening i å skrive etter diktafon, samtidig som du lærer ferdigheter i bruk av programvare for juridiske dokumenter, fylle dem ut og lagre dem elektronisk. Det skal søkes i Brønnøysunds hjemmesider for å kunne innhente bedriftsopplysninger, laste ned relevante skjemaer og fylle dem ut. Du vil få en gjennomgang av sentrale dokumenter i sivile saker og straffesaker, samt kjennskap til gangen i inkasso, konkurs, og eiendomsomsetning med en gjennomgang av nødvendige saksdokumenter. Studenten får også en innføring i forhold som er karakteristisk for et advokatkontor, som taushetsplikt og advokatetiske regler. Studentene får instruksjon og trening i å søke effektivt i lisensiert Lovdata.

7 9 Engelsk for advokatsekretærer Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

8

9 11 Juridisk kontormedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Er du interessert i en utdanning som gir deg innblikk i hvordan samfunnet styres av lover og regler, og hvordan man ved riktig bruk av lovparagrafer kan løse de problemer eller tvister som oppstår? Ønsker du å få en oversikt over jungelen av juridiske dokumenter som møter oss i hverdagen, få en forståelse av disse og hvorfor man bruker dem? Det juridiske fagfeltet er stort og voksende. Samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å lovregulere stadig nye områder. Dette skaper ytterligere behov for juridisk kompetanse og innsikt, også hos dem som skal bistå advokatene/ juristene. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Vår målsetting er å gi deg en bred kontorfaglig utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som sterkt vektlegger juridiske emner og bruk av IT som verktøy. Målet for utdanningen er at du skal få en generell oversikt over rettssystemet samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar. Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg innføring i jus og opplæring i kontoradministrative fag slik at du skal fungere effektivt og godt som sekretær i advokatfirmaer. Kunnskapen er også sentral i betjening av klienter, saksbehandling og når du skal assistere advokaten. Utdanningen kvalifiserer for sekretær- og saksbehandlingsarbeid på advokatkontor, kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune, samt større næringslivsforetak. Utdanningen egner seg også som en generell kontorfaglig opplæring. JURIDISKE FAG Jus er et komplekst fagfelt. Det finnes alltid flere sider i en rettstvist. Hvordan skal du bruke rettskilden? Hvordan kan du finne frem i de forskjellige fagfeltene for å løse juridiske problemstillinger? Dette er sentrale spørsmål i de juridiske fagene. Privatrett I juridiske fag ser vi nærmere på samfunnet og dets lover, normer og regler. Det er riktig bruk av lovverket som forebygger kriminalitet og urettferdighet. Likevel kan det være vanskelig å vite hva som er riktig og hva som bør tas i betraktning i sensitive juridiske tvister som f. eks. daglig omsorgsrett til et barn eller fordelingen av de enkelte eiendelene etter et ekteskapsbrudd. Dette er emner som omhandles av familieretten. Få temaer skaper så mye uenighet og splittelse som spørsmål vedrørende arv og testament. Hvorfor oppstår problemene og hvordan kan de unngås? Dette er interessante juridiske områder som lovreguleres gjennom arveretten. Andre juridiske områder i privatretten er avtalerett og kontraktsrett. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og muntlig avtale juridisk sett? I arbeidet med avtaleretten stilles du overfor er rekke problemstillinger som du kanskje også kjenner igjen fra eget dagligliv. Svarene er ikke alltid like innlysende enten det gjelder private avtaleforhold eller avtaler knyttet til en arbeidssituasjon. Markedsføringsloven har til hensikt å sikre at markedsføring av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende lovgivning. Likevel blir vi i dagens forbrukersamfunn eksponert for produkter av ulik kvalitet. Hvordan styrer lovverket markedsføring av varer og tjenester mot forbrukere og næringsliv? Forbrukerkjøpsloven, som har regler om kjøper og selgers rettigheter og plikter, sikrer at rettighetene våre blir ivaretatt også etter produktet er kjøpt og betalt.

10 Arbeidsmiljøloven regulerer våre rettigheter i arbeidslivet. Denne er essensiell å kjenne til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven har som formål å: legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. bidra til inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetens og samfunnets behov. Privatretten vil også gi deg innføring i juridiske områder som erstatningsrett, eiendomsrett og pengekravsrett. Du vil få kjennskap til selskapsstiftelse og kravene som stilles til stiftelse av ulike selskapstyper. Offentlig rett Offentlig rett er den delen av jussen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. I faget vil du få en innføring i domstolsordningen, herunder også et innblikk i internasjonale domstoler. Videre vil du få opplæring i strafferett og kriminologi. Hvem vi straffer og hva vi straffer for er viktige emner å tilegne seg kunnskap om. I offentlig rett gjennomgås også forvaltningsretten og offentlighetsloven. Advokatkontorets behandling av klienter er av stor betydning for firmaets renommé. Respekt for individet står sentralt i god og riktig klientbehandling. En utviklet forståelse for juridiske problemstillinger og gode vurderingsevner er derfor svært sentralt. Du skal tilegne deg kunnskap om viktigheten av, og reglene knyttet til, service, taushetsplikt og inhabilitet. Videre får du opplæring i advokatetiske regler, advokatskikk og advokatens generelle retningslinjer i klientbehandlingen.

11 13 KONTORADMINISTRATIVE FAG I de kontoradministrative fagene får du opplæring i Regnskap, Juridisk korrespondanse og Engelsk forretningskorrespondanse. Regnskap Som Juridisk kontormedarbeider blir du gjerne gitt arbeidsoppgaver knyttet til enkel regnskapsføring, lønn, timeregistrering og fakturahåndtering. Opplæringen i regnskap bidrar til å gjøre utdanningen anvendelig også i andre typer jobber. Faget gir innføring i grunnleggende regnskap og forståelse for nøkkeltallene som fremkommer av regnskapet. Fokuset er på eksternregnskapet og tjenesteytende virksomheter. Du vil også lære om behandling av klientmidler og generell lovgivning som regulerer fagområdet. I utdanningen legges det vekt på at du skal få en praktisk forståelse av regnskapsfaget, og enkelt kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Forelesninger blir derfor kombinert med diskusjoner, selvstendig oppgaveløsning og gruppearbeid. Vi fokuserer på forståelsen av hvordan tallene i regnskapet fremkommer og hva de betyr. Juridisk korrespondanse Hensikten med faget er å sikre at du, etter endt utdanning, kan fremstille korrekt juridisk korrespondanse. Du lærer deg generell dokumentforståelse både mht. utseende og innhold, samt regler for opprettelse og skriving av juridiske dokumenter. Rettskrivning og godt språk, samt evne til å fremlegge budskapet på en entydig måte som ikke kan misforstås, er helt avgjørende. Herunder blir innføring i juridisk terminologi viktig. Du lærer videre bruken av, forståelsen for, og reglene rundt en rekke dokumenter som gjeldsbrev, betalingsoppfordring, tvangsforretninger, panteobligasjoner etc. Du får kjennskap til dokumenter vedrørende kjøp og salg av eiendom, samt dokumenter knyttet til forliksklage og stevning. Gjennom opplæringen i juridisk korrespondanse bruker du et digitalt dikteringssystem i kombinasjon med markedsledende programvare; Advisor og Akelius.

12 Et annet viktig fokus er juridisk informasjonsinnhenting. Du vil få innblikk i de viktigste juridiske kanalene og nettsidene for å fremskaffe informasjon som juristen/advokaten ber deg om. Du vil få opplæring i bruk av rettskilder, deriblant Lovdata, et viktig hjelpemiddel for alle som jobber innen jus. Det vesentlige elementet er å bli god på innhenting av så konkret og relevant informasjon som mulig. Engelsk forretningskorrespondanse Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du som Juridisk kontormedarbeider forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PROSJEKTOPPGAVE Utdanningen inneholder en obligatorisk prosjektoppgave. Dette er en gruppeoppgave hvor studentene velger et juridisk emne i samråd med foreleser. Hensikten er at studentene skal lære å planlegge, ferdigstille og gjennomføre et presentasjonsoppdrag. Gruppene skal presentere et ferdig prosjekt for foreleser og klasse i plenum.

13 15 PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester, eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Du går opp til fire eksamener; Privatrett, Offentlig rett, Regnskap og Juridisk korrespondanse/engelsk. Videre skal du delta på og fremføre en prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og bestått prosjektoppgave, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

14

15 17 Administrasjonssekretær Ettårig utdanning på dagtid Med denne utdanningen har du et godt utgangspunkt for administrative stillinger i handels- og servicenæringen, internasjonale bedrifter og i det offentlige. Du vil jobbe med praktiske og relevante problemstillinger gjennom hele utdanningen, og gjennom utdanningens andre semester vil du ha praksis i bedrift én dag i uken. KARRIEREMULIGHETER Du vil finne tidligere studenter som sekretærer og saksbehandlere bl.a. i norske og multinasjonale selskaper, i import/eksportbedrifter, i salgsorganisasjoner, i konsulentselskaper, i finansielle institusjoner og i offentlige etater. Mulighetene er mange for en allsidig kvalifisert Administrasjonssekretær. KONTORADMINISTRASJON I Faget er praktisk og relevant, og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre, slik at du har et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. KONTORADMINISTRASJON II Arbeidsgivere har et økt behov for medarbeidere med utvidede kunnskaper innen administrasjon og kontortekniske områder. Spesialiseringen Kontoradministrasjon II omfatter bl.a. opplæring i databaserte kontoradministrasjonsprogrammer, utvidet korrespondanse, referater, notater, rapporter; personalarbeid; HMS; internkontroll; reisebestilling, møtearrangementer; markedsføring og kommunikasjon; bruk av internett til innkjøp; kreditt, lån, sikkerhet. Avansert tekstbehandling på superbrukernivå, som f.eks lære å arbeide med lange og komplekse dokumenter, lage fotnoter, generere automatiske innholdsfortegnelser, beherske inndelinger med ulike topp- og bunntekster, bruke autotekster og autokorrektur, bruke og lage stiler og maler, beherske avansert fletting med sortering og filtrering av dataposter, utforme skjemaer og lage makroer. Studenten skal også kunne overføre data til andre programmer og viseversa. REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem.

16 IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, PowerPoint, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. I tillegg lærer du å jobbe med avanserte funksjoner som pivottabeller, lage makroer samt relatere ark til hverandre. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e- post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen. PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med faget Praktisk jus skal studenten tilegne seg grunnleggende kjennskap til juridiske begreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagene i utdanningen. Foto: Jimmy Linus

17 19 Du vil få en innføring i juridisk metode samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som administrasjonssekretær, for eksempel avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig rett. Engelsk for næringslivet Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. I de fleste bransjer vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Derfor er det viktig med god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for samarbeid også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

18

19 21 Saksbehandler Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Utdanningen Saksbehandler er en solid utdanning innen saksbehandling og juridiske emner knyttet til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Etter endt utdanning skal studentene ha kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder/- teknikker, arkivering og om relevante støttesystemer. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg som student en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Utdanningen kvalifiserer for saksbehandlerjobber; som for eksempel i kommuner og fylkeskommuner, direktorater og etater (eksempelvis NAV), bank, forsikring, inkasso samt kundekontakt/reklamasjon innen privat næringsliv. Treider Fagskoler bruker relevant og ledende programvare for å forberede deg best mulig på hvilke arbeidsoppgaver som møter deg som saksbehandler. Programvarene som benyttes er Advisor, 360 og Microsoft Office. I tillegg benyttes Lovdata aktivt. Ved endt utdanning skal du ha god nok kompetanse til å tre rett inn i en saksbehandlerstilling. Utdanningen består av flere ulike fag med hovedvekt på de juridiske sidene ved saksbehandling samt metoder og teknikker til bruk i saksbehandlingsprosesser, herunder arkivfunksjonen og bruk av arkivsystem. Det vil bli undervist i det politiske system og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. God kommunikasjon og etikk er viktig uavhengig av om saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller i en privat bedrift. Dette blir vektlagt gjennom hele utdanningen. SAKSBEHANDLERROLLEN Hensikten med faget er å sikre at studentene skal kjenne de grunnleggende prinsippene for saksbehandlerrollen, gjeldende lover, rettspraksis og saksbehandlingsregler. For offentlig sektor gjelder spesielle prinsipper som for eksempel legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Du vil lære hva slike prinsipper betyr i praksis for publikum og hvilke betydning de har for saksbehandlers måte å løse oppgavene på. Du vil også jobbe med temaet personlig kvalitet. JURIDISKE EMNER Jus er et komplekst fagfelt og krever god oversikt. I dette faget vil du få innføring i rettskildene og hvordan du skal bruke dem. Under hovedområdet offentlig rett vil du få innsikt i den delen av jus som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. Studenten vil få en gjennomgang av forvaltningsretten herunder forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften, offentlighetsloven og personvernet (gjennom blant annet personvernloven og esignaturloven). I tillegg vil vi behandle tema innenfor trygde- og sosiallovgivning samt personretten (likestillingsloven og skadeerstatningsloven). Du vil få mange eksempler på hvordan slike lover og forskrifter brukes i praksis. I jusfaget vil vi aktivt benytte Lovdata, og du vil få trening i å finne fram i databasene på en rask og effektiv måte. SAKSGANG, ARKIVERING OG PROSESSVERKTØY Faget belyser vår elektroniske hverdag og hvordan IKT gjør saksbehandling effektiv og hensiktsmessig når det benyttes på rett måte. Du vil få innføring i elektronisk saksgang med bruk av elektroniske verktøy og de lover og regler som regulerer dette området. Det er viktig å kjenne til de ulike formene for elektroniske dokumenter, hvordan disse utarbeides, sendes, saksbehandles i andre instans, arkiveres og sikres. Du vil lære prinsippene for arkivering og du skal også lage en arkivplan. Behandling av papirbaserte dokumenter i et elektronisk arkiv (skanning), e-post og sms er også tema. Utdanningen innebærer utfordringer knyttet til både teoretiske og praktiske oppgaver.

20 Arkivsystemet 360 benyttes for at studentene skal få trening i praktisk journalføring og arkivering. I faget vil du få trening i å gjennomføre saksbehandlingsprosedyrer. Det vil bli presentert og brukt ulike metoder og teknikker for saksbehandling. Kontoradministrasjonssystemet Advisor brukes til organisering av dokumenter, lagring av maler og arkivering av saker, og dette systemet vil du bruke i praktisk oppgaveløsning. FORVALTNINGEN Du vil få kunnskap om hvordan det politiske system fungerer, hvordan det er organisert og hvilke lover, regler, fullmakter og oppgaver som regulerer forvaltningen. Vi skal jobbe med grensesnittet mellom stat og kommune/fylkeskommune og hvilke organer, utvalg, styrer og funksjoner som finnes og hvor de hører hjemme. Ulike saksbehandlingsprosesser vil bli presentert, og du vil få innsikt i beslutningsprosessene, budsjettering, hvordan vedtak fattes, iverksetting og implementering, rapportering, evaluering og kontroll. KOMMUNIKASJON Faget vil gi deg viktig kunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon, både de mellommenneskelige prosessene som påvirker kvaliteten mellom saksbehandler og publikum, og hvordan forvaltningen er pålagt krav til kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlers etikk og holdninger vil være i fokus. Vi vil også fokusere på bruk av godt språk tilpasset den situasjonen saksbehandler skal håndtere. Prosjektoppgave Du vil bli kjent med prosjekt som arbeidsform og kravene til hensiktsmessig organisering, bemanning og planlegging. Deretter vil du utarbeide prosjektplaner for ditt eget prosjekt (semesteroppgaven), og gjennomføre prosjektet etter de planer du har laget. I forbindelse med innlevering av prosjektoppgaven skal teknikker for prosjektrapportering og evaluering benyttes. Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave som skal presenteres for klassen. Utdanningen er i stor grad lagt opp som en blanding av teori og praksis. Det undervises mye i metoder som studentene øver på i grupper og på egenhånd. Lærerstyrt klasseromsdiskusjon med konstruktiv diskusjon benyttes for å fremme faglig utvikling.

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer