Lånekassegodkjente utdanninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassegodkjente utdanninger"

Transkript

1 Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse

2 Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk kontormedarbeider 10 - Administrasjonssekretær 16 - Saksbehandler 20 - Halvårig sekretærutdanning 24 økonomi og personal - Regnskapsmedarbeider 28 - Lønnsmedarbeider 32 - Regnskapskonsulent 36 reiseliv - Reiselivskoordinator 40 - Hotell- og restaurantkoordinator 44 markedsføring og ledelse - Butikkledelse salg og service 48 - Markedskonsulent 52 - Operativ ledelse 56 IT - Nettverksadministrator 60 søknadsskjema 64 Foto forside: Annette Larsen Foto bakside: Herman Dreyer Foto side 6 til 59: Annette Larsen (hvor ikke annet nevnt) Foto: Jimmy Linus

3 5 Hva er en fagskole? Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt i arbeid. Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom en utdanning ved Treider Fagskoler, skal du tjene på i årene som kommer. De som kan vise til gode resultater fra Treider Fagskoler, har alltid vært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Fagskoleloven har denne definisjonen: Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Sammen med utdanning ved høgskole eller universitet utgjør fagskoleutdanning det såkalte tertiærnivået i utdanningssystemet, dvs nivået etter videregående skole. Fagskoleutdanning er tilpasset flere målgrupper både de som etter videregående vil raskt ut i et praktisk yrke og de som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller en videre utdanning innenfor en yrkesretning de skal fortsette i. hvem er treider fagskoler? Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området med godkjenning etter fagskoleloven. Dette innebærer bl.a. at studentene har rett til studiefinansiering fra lånekassen. Studiene er praktiske og direkte yrkestilpassede. Alle våre utdanninger er halvårige eller ettårige og kvalifiserer for jobb innenfor mange ulike bransjer og funksjoner. Alle halvårige studier tilbys også som deltidsstudier på kveldstid. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i arbeid etter at studieåret er avsluttet. Vi registrerer og gleder oss over at tilbakemeldingene fra både nåværende og tidligere studenter er svært oppmuntrende. Særlig fremheves det at skolen har meget dyktige lærere. Velkommen til en spennende tid med fagskolestudier!

4

5 7 Advokatsekretær Ettårig utdanning på dagtid En advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Gjennom studiets andre semester er studentene ute i praksis én dag i uken, slik at man oppnår både verdifull erfaring og nettverksbygging mot bransjen. Karrieremuligheter Spesialisering som advokatsekretær åpner dørene til interessante og spennende stillinger, f.eks i politiet, ved domstolene, i statsforvaltningen, i større og mindre advokatfirmaer, i inkassobyråer, i bank og forsikring, finans og internasjonale bedrifter med juridisk avdeling. Kontoradministrasjon Faget legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. IT-BASERT REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen.

6 PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med modulen Praktisk jus skal studenten tilegne seg kjennskap til juridiske grunnbegreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige modulene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode. Vi ser på sentrale juridiske grunnbegreper, hovedtrekk ved juridisk metode og systematikk, samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som advokatsekretær. Eksempler på dette er avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig forvaltning. JURIDISKE EMNER Hensikten med spesialiseringsfaget juridiske emner er at studenten skal skaffe seg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale fagområder de fleste advokater befatter seg med. Studenten skal gjøre seg kjent med hvilke selvstendige arbeidsoppgaver en advokatsekretær kan gjøre for å avlaste advokaten. Det legges vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. I faget gis det trening i å skrive etter diktafon, samtidig som du lærer ferdigheter i bruk av programvare for juridiske dokumenter, fylle dem ut og lagre dem elektronisk. Det skal søkes i Brønnøysunds hjemmesider for å kunne innhente bedriftsopplysninger, laste ned relevante skjemaer og fylle dem ut. Du vil få en gjennomgang av sentrale dokumenter i sivile saker og straffesaker, samt kjennskap til gangen i inkasso, konkurs, og eiendomsomsetning med en gjennomgang av nødvendige saksdokumenter. Studenten får også en innføring i forhold som er karakteristisk for et advokatkontor, som taushetsplikt og advokatetiske regler. Studentene får instruksjon og trening i å søke effektivt i lisensiert Lovdata.

7 9 Engelsk for advokatsekretærer Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

8

9 11 Juridisk kontormedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Er du interessert i en utdanning som gir deg innblikk i hvordan samfunnet styres av lover og regler, og hvordan man ved riktig bruk av lovparagrafer kan løse de problemer eller tvister som oppstår? Ønsker du å få en oversikt over jungelen av juridiske dokumenter som møter oss i hverdagen, få en forståelse av disse og hvorfor man bruker dem? Det juridiske fagfeltet er stort og voksende. Samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å lovregulere stadig nye områder. Dette skaper ytterligere behov for juridisk kompetanse og innsikt, også hos dem som skal bistå advokatene/ juristene. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Vår målsetting er å gi deg en bred kontorfaglig utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som sterkt vektlegger juridiske emner og bruk av IT som verktøy. Målet for utdanningen er at du skal få en generell oversikt over rettssystemet samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar. Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg innføring i jus og opplæring i kontoradministrative fag slik at du skal fungere effektivt og godt som sekretær i advokatfirmaer. Kunnskapen er også sentral i betjening av klienter, saksbehandling og når du skal assistere advokaten. Utdanningen kvalifiserer for sekretær- og saksbehandlingsarbeid på advokatkontor, kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune, samt større næringslivsforetak. Utdanningen egner seg også som en generell kontorfaglig opplæring. JURIDISKE FAG Jus er et komplekst fagfelt. Det finnes alltid flere sider i en rettstvist. Hvordan skal du bruke rettskilden? Hvordan kan du finne frem i de forskjellige fagfeltene for å løse juridiske problemstillinger? Dette er sentrale spørsmål i de juridiske fagene. Privatrett I juridiske fag ser vi nærmere på samfunnet og dets lover, normer og regler. Det er riktig bruk av lovverket som forebygger kriminalitet og urettferdighet. Likevel kan det være vanskelig å vite hva som er riktig og hva som bør tas i betraktning i sensitive juridiske tvister som f. eks. daglig omsorgsrett til et barn eller fordelingen av de enkelte eiendelene etter et ekteskapsbrudd. Dette er emner som omhandles av familieretten. Få temaer skaper så mye uenighet og splittelse som spørsmål vedrørende arv og testament. Hvorfor oppstår problemene og hvordan kan de unngås? Dette er interessante juridiske områder som lovreguleres gjennom arveretten. Andre juridiske områder i privatretten er avtalerett og kontraktsrett. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og muntlig avtale juridisk sett? I arbeidet med avtaleretten stilles du overfor er rekke problemstillinger som du kanskje også kjenner igjen fra eget dagligliv. Svarene er ikke alltid like innlysende enten det gjelder private avtaleforhold eller avtaler knyttet til en arbeidssituasjon. Markedsføringsloven har til hensikt å sikre at markedsføring av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende lovgivning. Likevel blir vi i dagens forbrukersamfunn eksponert for produkter av ulik kvalitet. Hvordan styrer lovverket markedsføring av varer og tjenester mot forbrukere og næringsliv? Forbrukerkjøpsloven, som har regler om kjøper og selgers rettigheter og plikter, sikrer at rettighetene våre blir ivaretatt også etter produktet er kjøpt og betalt.

10 Arbeidsmiljøloven regulerer våre rettigheter i arbeidslivet. Denne er essensiell å kjenne til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven har som formål å: legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. bidra til inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetens og samfunnets behov. Privatretten vil også gi deg innføring i juridiske områder som erstatningsrett, eiendomsrett og pengekravsrett. Du vil få kjennskap til selskapsstiftelse og kravene som stilles til stiftelse av ulike selskapstyper. Offentlig rett Offentlig rett er den delen av jussen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. I faget vil du få en innføring i domstolsordningen, herunder også et innblikk i internasjonale domstoler. Videre vil du få opplæring i strafferett og kriminologi. Hvem vi straffer og hva vi straffer for er viktige emner å tilegne seg kunnskap om. I offentlig rett gjennomgås også forvaltningsretten og offentlighetsloven. Advokatkontorets behandling av klienter er av stor betydning for firmaets renommé. Respekt for individet står sentralt i god og riktig klientbehandling. En utviklet forståelse for juridiske problemstillinger og gode vurderingsevner er derfor svært sentralt. Du skal tilegne deg kunnskap om viktigheten av, og reglene knyttet til, service, taushetsplikt og inhabilitet. Videre får du opplæring i advokatetiske regler, advokatskikk og advokatens generelle retningslinjer i klientbehandlingen.

11 13 KONTORADMINISTRATIVE FAG I de kontoradministrative fagene får du opplæring i Regnskap, Juridisk korrespondanse og Engelsk forretningskorrespondanse. Regnskap Som Juridisk kontormedarbeider blir du gjerne gitt arbeidsoppgaver knyttet til enkel regnskapsføring, lønn, timeregistrering og fakturahåndtering. Opplæringen i regnskap bidrar til å gjøre utdanningen anvendelig også i andre typer jobber. Faget gir innføring i grunnleggende regnskap og forståelse for nøkkeltallene som fremkommer av regnskapet. Fokuset er på eksternregnskapet og tjenesteytende virksomheter. Du vil også lære om behandling av klientmidler og generell lovgivning som regulerer fagområdet. I utdanningen legges det vekt på at du skal få en praktisk forståelse av regnskapsfaget, og enkelt kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Forelesninger blir derfor kombinert med diskusjoner, selvstendig oppgaveløsning og gruppearbeid. Vi fokuserer på forståelsen av hvordan tallene i regnskapet fremkommer og hva de betyr. Juridisk korrespondanse Hensikten med faget er å sikre at du, etter endt utdanning, kan fremstille korrekt juridisk korrespondanse. Du lærer deg generell dokumentforståelse både mht. utseende og innhold, samt regler for opprettelse og skriving av juridiske dokumenter. Rettskrivning og godt språk, samt evne til å fremlegge budskapet på en entydig måte som ikke kan misforstås, er helt avgjørende. Herunder blir innføring i juridisk terminologi viktig. Du lærer videre bruken av, forståelsen for, og reglene rundt en rekke dokumenter som gjeldsbrev, betalingsoppfordring, tvangsforretninger, panteobligasjoner etc. Du får kjennskap til dokumenter vedrørende kjøp og salg av eiendom, samt dokumenter knyttet til forliksklage og stevning. Gjennom opplæringen i juridisk korrespondanse bruker du et digitalt dikteringssystem i kombinasjon med markedsledende programvare; Advisor og Akelius.

12 Et annet viktig fokus er juridisk informasjonsinnhenting. Du vil få innblikk i de viktigste juridiske kanalene og nettsidene for å fremskaffe informasjon som juristen/advokaten ber deg om. Du vil få opplæring i bruk av rettskilder, deriblant Lovdata, et viktig hjelpemiddel for alle som jobber innen jus. Det vesentlige elementet er å bli god på innhenting av så konkret og relevant informasjon som mulig. Engelsk forretningskorrespondanse Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du som Juridisk kontormedarbeider forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PROSJEKTOPPGAVE Utdanningen inneholder en obligatorisk prosjektoppgave. Dette er en gruppeoppgave hvor studentene velger et juridisk emne i samråd med foreleser. Hensikten er at studentene skal lære å planlegge, ferdigstille og gjennomføre et presentasjonsoppdrag. Gruppene skal presentere et ferdig prosjekt for foreleser og klasse i plenum.

13 15 PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester, eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Du går opp til fire eksamener; Privatrett, Offentlig rett, Regnskap og Juridisk korrespondanse/engelsk. Videre skal du delta på og fremføre en prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og bestått prosjektoppgave, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

14

15 17 Administrasjonssekretær Ettårig utdanning på dagtid Med denne utdanningen har du et godt utgangspunkt for administrative stillinger i handels- og servicenæringen, internasjonale bedrifter og i det offentlige. Du vil jobbe med praktiske og relevante problemstillinger gjennom hele utdanningen, og gjennom utdanningens andre semester vil du ha praksis i bedrift én dag i uken. KARRIEREMULIGHETER Du vil finne tidligere studenter som sekretærer og saksbehandlere bl.a. i norske og multinasjonale selskaper, i import/eksportbedrifter, i salgsorganisasjoner, i konsulentselskaper, i finansielle institusjoner og i offentlige etater. Mulighetene er mange for en allsidig kvalifisert Administrasjonssekretær. KONTORADMINISTRASJON I Faget er praktisk og relevant, og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre, slik at du har et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. KONTORADMINISTRASJON II Arbeidsgivere har et økt behov for medarbeidere med utvidede kunnskaper innen administrasjon og kontortekniske områder. Spesialiseringen Kontoradministrasjon II omfatter bl.a. opplæring i databaserte kontoradministrasjonsprogrammer, utvidet korrespondanse, referater, notater, rapporter; personalarbeid; HMS; internkontroll; reisebestilling, møtearrangementer; markedsføring og kommunikasjon; bruk av internett til innkjøp; kreditt, lån, sikkerhet. Avansert tekstbehandling på superbrukernivå, som f.eks lære å arbeide med lange og komplekse dokumenter, lage fotnoter, generere automatiske innholdsfortegnelser, beherske inndelinger med ulike topp- og bunntekster, bruke autotekster og autokorrektur, bruke og lage stiler og maler, beherske avansert fletting med sortering og filtrering av dataposter, utforme skjemaer og lage makroer. Studenten skal også kunne overføre data til andre programmer og viseversa. REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem.

16 IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, PowerPoint, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. I tillegg lærer du å jobbe med avanserte funksjoner som pivottabeller, lage makroer samt relatere ark til hverandre. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e- post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen. PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med faget Praktisk jus skal studenten tilegne seg grunnleggende kjennskap til juridiske begreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagene i utdanningen. Foto: Jimmy Linus

17 19 Du vil få en innføring i juridisk metode samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som administrasjonssekretær, for eksempel avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig rett. Engelsk for næringslivet Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. I de fleste bransjer vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Derfor er det viktig med god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for samarbeid også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

18

19 21 Saksbehandler Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Utdanningen Saksbehandler er en solid utdanning innen saksbehandling og juridiske emner knyttet til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Etter endt utdanning skal studentene ha kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder/- teknikker, arkivering og om relevante støttesystemer. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg som student en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Utdanningen kvalifiserer for saksbehandlerjobber; som for eksempel i kommuner og fylkeskommuner, direktorater og etater (eksempelvis NAV), bank, forsikring, inkasso samt kundekontakt/reklamasjon innen privat næringsliv. Treider Fagskoler bruker relevant og ledende programvare for å forberede deg best mulig på hvilke arbeidsoppgaver som møter deg som saksbehandler. Programvarene som benyttes er Advisor, 360 og Microsoft Office. I tillegg benyttes Lovdata aktivt. Ved endt utdanning skal du ha god nok kompetanse til å tre rett inn i en saksbehandlerstilling. Utdanningen består av flere ulike fag med hovedvekt på de juridiske sidene ved saksbehandling samt metoder og teknikker til bruk i saksbehandlingsprosesser, herunder arkivfunksjonen og bruk av arkivsystem. Det vil bli undervist i det politiske system og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. God kommunikasjon og etikk er viktig uavhengig av om saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller i en privat bedrift. Dette blir vektlagt gjennom hele utdanningen. SAKSBEHANDLERROLLEN Hensikten med faget er å sikre at studentene skal kjenne de grunnleggende prinsippene for saksbehandlerrollen, gjeldende lover, rettspraksis og saksbehandlingsregler. For offentlig sektor gjelder spesielle prinsipper som for eksempel legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Du vil lære hva slike prinsipper betyr i praksis for publikum og hvilke betydning de har for saksbehandlers måte å løse oppgavene på. Du vil også jobbe med temaet personlig kvalitet. JURIDISKE EMNER Jus er et komplekst fagfelt og krever god oversikt. I dette faget vil du få innføring i rettskildene og hvordan du skal bruke dem. Under hovedområdet offentlig rett vil du få innsikt i den delen av jus som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. Studenten vil få en gjennomgang av forvaltningsretten herunder forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften, offentlighetsloven og personvernet (gjennom blant annet personvernloven og esignaturloven). I tillegg vil vi behandle tema innenfor trygde- og sosiallovgivning samt personretten (likestillingsloven og skadeerstatningsloven). Du vil få mange eksempler på hvordan slike lover og forskrifter brukes i praksis. I jusfaget vil vi aktivt benytte Lovdata, og du vil få trening i å finne fram i databasene på en rask og effektiv måte. SAKSGANG, ARKIVERING OG PROSESSVERKTØY Faget belyser vår elektroniske hverdag og hvordan IKT gjør saksbehandling effektiv og hensiktsmessig når det benyttes på rett måte. Du vil få innføring i elektronisk saksgang med bruk av elektroniske verktøy og de lover og regler som regulerer dette området. Det er viktig å kjenne til de ulike formene for elektroniske dokumenter, hvordan disse utarbeides, sendes, saksbehandles i andre instans, arkiveres og sikres. Du vil lære prinsippene for arkivering og du skal også lage en arkivplan. Behandling av papirbaserte dokumenter i et elektronisk arkiv (skanning), e-post og sms er også tema. Utdanningen innebærer utfordringer knyttet til både teoretiske og praktiske oppgaver.

20 Arkivsystemet 360 benyttes for at studentene skal få trening i praktisk journalføring og arkivering. I faget vil du få trening i å gjennomføre saksbehandlingsprosedyrer. Det vil bli presentert og brukt ulike metoder og teknikker for saksbehandling. Kontoradministrasjonssystemet Advisor brukes til organisering av dokumenter, lagring av maler og arkivering av saker, og dette systemet vil du bruke i praktisk oppgaveløsning. FORVALTNINGEN Du vil få kunnskap om hvordan det politiske system fungerer, hvordan det er organisert og hvilke lover, regler, fullmakter og oppgaver som regulerer forvaltningen. Vi skal jobbe med grensesnittet mellom stat og kommune/fylkeskommune og hvilke organer, utvalg, styrer og funksjoner som finnes og hvor de hører hjemme. Ulike saksbehandlingsprosesser vil bli presentert, og du vil få innsikt i beslutningsprosessene, budsjettering, hvordan vedtak fattes, iverksetting og implementering, rapportering, evaluering og kontroll. KOMMUNIKASJON Faget vil gi deg viktig kunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon, både de mellommenneskelige prosessene som påvirker kvaliteten mellom saksbehandler og publikum, og hvordan forvaltningen er pålagt krav til kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlers etikk og holdninger vil være i fokus. Vi vil også fokusere på bruk av godt språk tilpasset den situasjonen saksbehandler skal håndtere. Prosjektoppgave Du vil bli kjent med prosjekt som arbeidsform og kravene til hensiktsmessig organisering, bemanning og planlegging. Deretter vil du utarbeide prosjektplaner for ditt eget prosjekt (semesteroppgaven), og gjennomføre prosjektet etter de planer du har laget. I forbindelse med innlevering av prosjektoppgaven skal teknikker for prosjektrapportering og evaluering benyttes. Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave som skal presenteres for klassen. Utdanningen er i stor grad lagt opp som en blanding av teori og praksis. Det undervises mye i metoder som studentene øver på i grupper og på egenhånd. Lærerstyrt klasseromsdiskusjon med konstruktiv diskusjon benyttes for å fremme faglig utvikling.

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget

Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Vurderingskriterier i kontor og administrasjonsfaget Fagprøve i kontorfaget Kontorservice Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lønns- og personalarbeid (høst 2017 - vår 2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Juss, årsstudium Beskrivelse Studieplan 2005/2006 Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav Generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Formell

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget 1. Kontorservice Kontor- og administrasjonsfaget Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Årsstudium i jus 1. 2. 3. 4. Studieplan 2008/2009 Beskrivelse Årsstudiet i jus er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i juss Studieplan 2013/2014 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 xxxxx Årsstudium juss Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Årsstudium i juss har en bred målgruppe både

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium Controllerutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet Controllerutdanning er en videreutdanning på 60 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid. Normert

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning Utdanningsplan Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning Innhold Mål for utdanningstilbudet 3 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer 5 Modul 1 - FRL1320 IT 7 Modul 2

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.1 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 KONTORFAGET Formål Formålet med faget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer