Årsmøteagenda Sande Golfklubb november 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003"

Transkript

1 Årsmøteagenda Sande Golfklubb november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2003 SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal annonseres senest fire uker før årsmøtet. Annonse sto i Sandes Avis, Drammens Tidene, Asker og Bærums budstikke samt på våre egne WEB sider torsdag 30 oktober Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Alle papirer var tilgjengelig fra og med torsdag 20. oktober Styrets forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2003 godkjennes SAK 2: skriftlig med Godkjennelse av saksliste og foretningsorden Forslag til foretningsorden: 1. Møte ledes av valgt ordstyrer 2. Valg av referent 3. Protokollen undertegnes av to representanter fra årsmøtet 4. Benkeforslag, som avviker fra styrets forslag til vedtak, må leveres til ordstyreren. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 6. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet antall stemmer for og i mot. Styrets forslag til vedtak: Saksliste og foretningsorden godkjennes SAK 3: Valg av funksjonærer: Forslag: Ordstyrer Referent

2 2 personer til å undertegne protokollen Tellekorps Valgkomiteen Elisabeth Carlsen, Jann Øverland og Ola Brandt Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til funksjonærer godkjennes SAK 4: ÅRSMELDING Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for sesongen 2003 godkjennes SAK 5: REGNSKAP 2002: Styrets forslag til vedtak: Det fremlagte regnskapet for regnskapsåret 2002 godkjennes SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Styret får fullmakt til å leie 45 mål tilleggsareale hos Ola Gran, for å iverksette bygging av tre midlertidige hull. Det bevilges trehundretusenkroner ,- over driftsbudsjettet. Det lages et eget prosjektregnskap. SAK 7 : FASTSETTELSE AV KONTINGENT Styret foreslår ingen endringer i kontingentene og spilleavgifter for 2004: Kontingenter: Hovedmedlem senior Partner til hovedmedlem Student u/25 år Junior u/18 år Junior u/12 år Greenfee: Årsgreenfee Greenfee medlem Greenfee ikke medlem Greenfe jr. Greefee jr ikke medlem 975,- kr 600,- kr 600,- kr 300,- kr 150,- kr 1250,- kr 100,- kr 150,- kr 50,- kr 75,- kr Styrets forslag til vedtak: Foreslåtte kontingenter og greenfee vedtas SAK 8: BUDSJETT

3 Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2004 vedtas SAK 9: ENGASJERE REVISOR Styrets forslag til vedtak: Styret får i fullmakt av årsmøtet til å engasjere revisor SAK 10: VALG Valgkomiteens innstilling Styret: Leder Arthur Reinertsen (ny) Nestleder Bjørn Holthe (ikke på valg) Sekretær Bjørn Graving (ikke på valg) Styremedlem 1 Arild Johansen (ikke på valg) Styremedlem 2 Wenche Utheim (ny) Styremedlem 3 John Roger Pedersen (gjenvalg) Styremedlem 4 Arne Martin Borge (ny) Varamedlem 1 Thore Alnes (ny) Varamedlem 2 Toril T Solum (ny) Valgkomite Leder Elisabeth Delgado (tidligere Carlsen) (ikke på valg) Jann A. Øverland (ikke på valg) Ola Brandt (ikke på valg) Varamedlem Nils Telnes (gjenvalg) Utsending til Sande Idrettsråd Arthur Reinertsen (ny) Utsending til NGF ting Arthur Reinertsen (ny) Wenche Utheim (ny) Toril T Solum (ny) Kontrollkomiteen Leder Rolf Hovd (ny) Trygve R Flølo (ny) Varamedlem Trond Fjelnseth (ny) ÅRSRAPPORT FOR SANDE GOLFKLUBB 2003 Styret har bestått av: Tommy Svendsrud Leder

4 Bjørn Holthe Nestleder Bjørn Graving Sekretær Arild Johansen Styremedlem 1 Lise Hovd Styremedlem 2 John Roger Pedersen Styremedlem 3 Svein Hartz Styremedlem 4 Gunnar Pettersen Varamedlem 1 Tove-Lill Myklebust Varamedlem 2 Komiteer: Valgkomite: Elisabeth Carlsen (leder), Ola Brandt, Jann A. Øverland, Nils Telnes (vara) Grønt kort/hcp komite: Torleif Jore ( leder), John Roger Pedersen, Bjørn Holthe, Jan Baklund, Arild Johansen Banekomite: Kjell-Arne Sveinsen (leder), Espen Stenbrenden, Bent Reiersen, Albert Blantern, Alf Nilsen, Jan Baklund Turneringskomite: Laila Graving (leder), Arne Martin Borge, Ola Brandt, Anne Grete Bamrud, Tor Samland, Arthur Reinertsen og Toril T. Solum Seniorkomite: Torleif Jore (leder), Per Eggen Damekomiteen: Toril T. Solum (leder), Lise Hovd, Anne Grete Høydahl, Grete Fredriksen Juniorkomiteen: Odd Holmsen (leder) Huskomiteen: Ove Jørgensen (leder), Linda Jørgensen, Ulla Lerfaldet, Laila Graving Markedsføringskomiteen: Gunnar Pettersen (leder), Jan Arild Rygg Kontrollkomiteen: Nils Gunnestad (leder), Gunnar Wam, Trond Fjelnseth (vara) Administrasjon: Vidar Nystuen (daglig leder) Mai Jorunn Firing (sekretær 50%)

5 Greenkeeper: Arild Hermansen Pro: Fredrik Gruffman I tillegg har Fredrik Gruffman leid inn Anders Lantz for egen regning Kiosk: Pål Graving, Nathalie Jørgensen, Cato Jørgensen Sande Golfklubb har pr 31. oktober 2008 medlemmer, fordelt på: 115 Junior u/12 år 189 Junior år 1283 Hovedmedlem 305 Partner til hovedmedlem 116 Student Det er pr 31/10 registrert 9703 spillere på Granbanen ifølge greenfeeboka inneværende sesong, herav 3421 greenfeespillere fordelt på 1606 medlemmer og 1815 gjester. Det er avholdt 12 Styremøter i løpet pr 31/10. Det er avholdt to medlemsmøter, ett i vinterhalvåret og ett på høsten. I tillegg ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 6. mars, hvor klubben vedtok å anbefale til Sande Kommune Gran-Rud som 1.prioritert banealternativ,. Styreleder har deltatt i Lisensprosjekett i regi av Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund/olympiske komite. Styret har sagt opp kontrakten med Firma Arild Hermansen. Det annonseres etter greenkeeper/banemester. Styret har sagt opp kontrakten med Firma Vidar Nystuen og er i reforhandlinger med Vidar Nystuen. Det har i år vært to proer på Granbanen. Fredrik Gruffman i regi av Sande Golfklubb. Fredrik Gruffman engasjerte senere Anders Lantz som medhjelper. Fredrik Gruffman, golfklubbens pro gjennom fire år, sa opp sin stilling 1. juni i år. Stillingen som pro annonseres. Følgende har fått Hole in One: Hull Navn Klubb Dato 2 Reidar Henriksen Sande GK 27. juni Martinius Knudsen Drammen GK 22. juli Olaf H. Ingebrigtsen Sande GK 2. aug. 2003

6 2 Tore Julseth Sande GK 10. aug Reidar Henriksen Sande GK 2. sept Trond Killingdalen Sande GK 11. sept Truls Sønju Sande GK 16. sept Trond L. Johansen Sande GK 10. okt Tormod Grøtterud Sande GK 19. okt 2003 BANEPROSJEKTET GRAN RUD Styret har fungert som prosjektets styringsgruppe. I tillegg har leder Tommy Svendsrud, daglig leder Vidar Nystuen og de innleide konsulentene Per Kartnes (prosjektleder) og Paal Midtvåge (anleggskonsulent) fungert som et arbeidsutvalg. Klubben har i denne forbindelse hatt et nært og positivt samarbeid med Nordre Vestfold Næringsutvikling BA, kommunen, berørte grunneiere og mange andre myndigheter, lokale foreninger, fagmiljøer, konsulenter og enkeltpersoner. Det ble arrangert ekstraordinært årsmøte 6. mars 2003 vedrørende baneprosjektet. Dette årsmøtet vedtok føringer for: og Konsept og krav til baneanlegg Miljømål Økonomi, investeringsramme og maksimal pris per medlem Rangering av de aktuelle lokaliseringene Anbefale kommunen å båndlegge Gran-Rud på kommuneplanen Mandat for styret videre arbeid med baneprosjekt, herunder gjennomføring av pilotprosjekt økonomisk ramme for planlegging frem mot årsmøtet i november Det ble arrangert medlemsmøte 16. oktober med formål å orientere om status for arbeidet og videre planer. Formålet var å gi medlemmene innsyn i prosjektarbeidet. Medlemsmøtet ga styret følgende råd: Valg av utbyggingsalternativ, herunder lokalisering av senter bør kunne avgjøres av styret Støttet styrets forslag om etappevis utbygging og etablering av 3 nye midlertidige hull så raskt som mulig De viktigste hendelsene i perioden har i tillegg vært: Kommunen vedtok i september 2003 å båndlegge 1070 dekar på Gran-Rud for regulering til ny bane Kommunen har vedtatt at klubben kan starte reguleringsplanarbeidet og at prosjektet utløser konsekvensutredning

7 Kommunen har anmodet klubben å vurdere et utbyggingsalternativ med adkomst fra gml. Sørlandske Grunneierne på Gran Rud har vedtatt å danne et grunneierlag for å ivareta avtaleforholdet med klubben Klubben har fått utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram Klubben har gjennomført en rekke registreringer i planområdet, blant annet av naturmiljø og undersøkelser om fornminner Klubben har startet arbeidet med konsekvensutredninger Som følge av vedtaket om pilotprosjekt 6. mars 2003 har styret lagt vekt på å gjennomføre en bred og åpen prosess. Det har i denne forbindelse vært gjennomført et åpent møte 25. september 2003 der et bredt samarbeid ble innledet med andre aktører med interessert for idrett, landbruksbasert næringsutvikling og golf tilpasset det nasjonale kulturlandskapet. Klubben har i denne forbindelse også innledet et samarbeid med Norges Landbrukshøgskole, NLH, og 2 professorer på Institutt for landskapsplanlegging. Prosjektet er også av NLH benyttet som eksempel på den ideelle planprosess i forbindelse med kurs i baneplanlegging 22. oktober. Prosjektet er inne i en hektisk periode der utredningsprogrammet for konsekvensutredningen skal bli fastsatt, selve utredningsarbeidet skal gjennomføres, skisseplaner utarbeides, reguleringsplan utarbeides. Ambisjonen er at reguleringsplanen skal kunne bli vedtatt 1. halvår Planleggingen fra og med det ekstraordinære årsmøtet 6. mars til og med vedtak om regulering første halvår 2004 er kalkulert til drøyt 1.2 mill. Undersøkelsene mht fornminner har blitt noe dyrere enn først antatt. Det vises ellers til regnskap og budsjett. PROSJEKT PSYKIATRI OG GOLF Dette er 3. året prosjektet gjennomføres i Sande Golfklubb. Prosjektmidler fra Presidentens Pokal danner den økonomiske ryggraden for prosjektet. I år fikk SGK 34900,- kr fra NGF (Presidentens pokal). Midlene er benyttet til utstyr, teorikurs, praktisk trening (protimer). Gruppen har trent to ganger i uken fra mai til oktober. Samarbeidet med brukerne og Sande Golfklubb har utviklet seg meget positivt og brukerne blir møtt med respekt og positiv holdning i et hyggelig miljø. Det har vært 14 stykker som har tatt grønt kort i år, og en av deltagerne, Trond L. Johansen kvitterte med Hole in One på slutten av sesongen. RAPPORT FRA BANEKOMITEEN Den fyrste dugnaden me hadde var helga før påske. Då var størsteparten av banekomiteen ute. Det var dessverre lite me fekk gjort for det var framleis frost i bakken. Men me fekk i alle fall kalka (svartkalk) driving rangen og greenane slik at isen/snøen smelta fortare og me kunne dekke greenane med agryldukar.

8 Den andre dugnaden, vårdugnaden vart veldig bra, godt oppmøte og me fekk gjort veldig mykje på få timar. Vi avslutta med den tradisjonelle Dugnadsturneringa. Det som tok mest tid var opphenging av nett ved hol 6. Men ved hjelp av den eldre garde vart dette også gjort. Tidleg på sesongen kom Magnus (hospitanten) til oss. Han gjorde mykje av det som dagleg var behov for på banen. Vatninga gjekk på faste netter. Noko som viste seg at me måtte justere litt opp då me hadde den lange tørkeperioden i juli/august. Årsmøtet vedtok i årets budsjett å prøve delvis drift av banen på dugnad. Eg hadde en timeplan. Den viste kor lang tid det ville ta og klippe skråningar, drivingrange rough etc, og det var då eg fant ut at å drifte ein golfbane på dugnadsånd ikkje var så enkelt. Eg hadde 30 timar i veka som skulle fordelast på dei enkelte oppgåvene. Dette er ikkje nokon form for kritikk av banekomiteen, men eg skjøna tidleg at det let seg nok ikkje gjerast så enkelt. Difor bruka eg mykje av mi eiga tid på desse oppgåvene. Vil og gjere dykk oppmerksom på kor heldig me har vore som før om åra har hatt Knut Høydahl. Han bur rett over bekken og kunne taka seg ein tur over på Gran når han hadde lyst. Og han hadde både interesse pluss lysten til å pusle med maskiner og anna forefallende. Så ein stor takk til han og også til det han har lært meg. Kjell-Arne Sveinesen, leder banekomiteen RAPPORT FRA GRØNT KORT/HANDICAP KOMITEEN Komiteen har bestått av Torleif Jore (leder), John Roger Pedersen, Jan Baklund, Bjørn Holthe, og Arild Johansen. Det er avholdt 8 teorikurs med 158 deltakere, pluss kurs på banen for deltagere i Juniorkursene. Kursinstruktører Torleif.Jore, John Roger Pedersen, Jan Henrik Baklund, og Bjørn Holthe. Det er avlagt 105 baneprøver hvorav 58 kommer fra årets teorikurs. Eldste kandidat 81 år. Torleif Jore, leder Grønt Kort/Hcp komiteen RAPPORT FRA SENIORKOMITEEN Seniorkomiteen har bestått av Torleif Jore (leder) og Per Eggen. Sesongen startet 28/11-02 med «Simulatorgolf» i J.A.Ryggs golfsenter, og fortsatte hver torsdag frem til utesesongen startet 24/ damer og 14 herrer deltok i innegolfen. Vårsesongen startet 24. april, og ble avsluttet med turnering på Kongsberg 26. Juni. I alt deltok 27 stykker, 6 damer - 21 herrer i vårsesongen. På sesongavslutningen deltok 19 stk: 5damer - 14 herrer. Høstsesongen startet 31. juli. Den 7. august besøkte vi Kjekstad GK med 18 deltakere. Høstsesongen ble avsluttet på Norsjø Golfpark 25. september. Totalt har 36 stk deltatt i høstsesongen: 10 damer 26 herrer. Det er forsøkt samarbeid med Hof GK, men med noe laber oppslutning fra Hofs side. Flere fra Sande GK har deltatt på Hof.

9 Torleif Jore, leder seniorkomiteen RAPPORT FRA DAMEGRUPPEN Damegruppen har avholdt 17 arrangementer med ulike konkurranser. 2 av arrangementene har vært åpne turneringer med god deltagelse og sosial samling etterpå. Første torsdag i måneden har det vært undervisning av pro. Vi har merket oss at deltagelsen har vært ekstra bra på de dagene vanligvis har ca. 20 stykker møtt opp. Også har det vært hyggelig at nye spillere deltar. Spilledag er torsdager fra i den lyse årstid og kl 1700 fra september. Kveldene avsluttet med samling i låven. Startkontingent har vært kr.50.- pr gang til dekning av premier og undervisning med pro. Ingen arrangert vår eller høsttur p.g.a. liten interesse og kollisjon med bl.a.høstferie. Damer fra klubben har deltatt på senior tour og ladies tour og virkelig satt Sande på golfkartet. Begge tourene går over hele sommeren og spilles på forskjellige baner. Torill Solum, Anne Grete Høydal og Grete Fredriksen takker av som henholdsvis leder, kasserer og styremedlem i damegruppen etter 4 år. Her er det muligheter til å delta aktivt, også for våre nyeste medlemmer. Lise Hovd, sekretær damegruppen RAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN Juniorgruppen har i år hatt 41 påmeldte deltakere, fordelt således: Knøtter gruppe C (7-10 år ) 22 deltakere Juniorer gruppe B (11-13 år) 8 deltakere Juniorer gruppe A (14-18 år) 11 deltakere 19 av deltakerne har adresse Sande 14 tilhører Drammen, 4 " Lier,Tranby 1 " Svelvik resten, 3: Asker, Bærum, Oslo Pro, Anders Lantz (NY) har trent juniorene Gruppe A + B. Knøtter Gruppe C + D har blitt trent av Morten og Henrik Østigård. Anders Lantz har også bistått her. Sesongen 2003 er vår andre sesong med knøttetrening. Vi har i år kun hatt en gruppe. Alder 7-10 år. Vår erfaring fra i fjor med knøtter fra 5 år er at 5 og 6 års alder er for tidlig. Vi greide ikke å holde focus og fant det derfor riktig å endre minimumsalderen til 7 år. Vi engasjerte to unge spillere fra juniorgruppe A, Morten og Henrik Østigård som har stått for treningen. Foreldre har i år vært fritatt for deltagelse på knøttetreningen. Vi mener at årets knøttetrening har vært vellykket og forsetter med samme trenere neste år. Morten og Henrik sendes på Juniorlederkurs del 1 i regi av NGF og vi tror at knøttetreningen neste år vil bli virkelig morsom!! Fremmøtet har vært ganske bra, men som i fjor falt en del fra på ettersommeren.

10 Juniorer Gruppe A + B Junior Gruppe A og B skulle som i fjor ha innledet sesongen med en tur til Sverige, Sotenäs Golfklubb. Beklageligvis måtte turen avlyses grunnet liten interesse. Dette kan nok ha noe med at tidspunktet for turen kom tett på påskeferien. Vår pro Fredik Gruffman engasjerte en ny trener, Anders Lantz som har tatt hånd om juniorene på en flott måte, både sportslig og sosialt. Treningene har fungert meget godt ifølge juniorene selv. Det har blitt avholdt interne turneringer på Granbanen for juniorene. Klubbens juniorer har i liten grad deltatt på regionens turneringer i år. Neste år må vi sette nye mål og følge opp disse. Dette er en viktig jobb og utfordring, ikke minst for trenerne og sportslig ansvarlig i klubben. I Junior Gruppe A har det vært stort frafall i løpet av sesongen. Gledelig er det derimot at vi har fått 2 aktive jenter inn i junior gruppa. Forøvrig bør vi også merke oss at vinneren av årets klubbmesterskap er junior. Henrik Østigård vant turneringen, med broren Morten hakk i hel på 2. plass. Årets Sande Open, ble også vunnet av en junior, Pål Graving. Tormod Grøtterud avsluttet årets sesong med HOLE IN ONE på hull 2 den 19/ Av andre aktiviteter i regi av juniorgruppa må det nevnes at vi arrangerte golfdag for barn på barneskolene i Sande Kommune 2/ I regi av Sande kommune ved kulturkontorets høstklubb fikk vi besøk av 20 barn i alder 7-12 år som ønsket å lære litt om golf. Værgudene viste seg fra sin beste side og gjorde dagen perfekt. Anders Lantz stilte velvillig opp. Barna fikk prøve seg både på greenen, rangen og ute på banen. Vi benyttet også sjansen til å markedsføre klubben litt, og vi fikk besøk av både Drammens Tidende og NRK Vestfold radio. Kort om økonomi. Juniorgruppen har for året 2003 et budsjett på kr ,- Bokførte kostnader hittil ligger godt innenfor budsjettet. Juniorgruppen har kun 1 sponsor i år: Beslagteknikk. Beslagteknikk har også gitt et boblekar som loddes ut. Inntektene er tenkt øremerket juniorgruppa og loddene har vært solgt i kiosken. Pr. 2/ er det solgt ca 350 lodd a kr 20,- ca kr. 7000,- Odd Holmsen, leder juniorkomiteen RAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN Det er blitt avholdt syv åpne og en lukket turnering i inneværende sesong. Deltagelsen har vært maksimal under alle turneringene, og påmeldingslistene har vært fulltegnet før fristens utløp. Banekapasiteten er dessverre litt for begrenset for større deltagermasse på nåværende tidspunkt. En utvidelse til ni hull blir kjærkomment! Været har også vært på komiteens side. Bortsett fra Høstsvingen i slutten av september, har det vært strålende sol under alle turneringene.

11 Komiteens medlemmer har byttet på som turneringsansvarlige. Dette har fungert tilfredsstillende og alle har fått prøve seg. Komiteen ble utvidet med fire medlemmer fra 2003, og dette var udelt positivt, da komitemedlemmene også fikk anledning til å delta i noen av sesongens turneringer. Antall turneringer i løpet av sesongen synes å være passe, i tillegg har dame og senior gruppa hatt sine arrangement. Laila Graving, leder turneringskomiteen RAPPORT FRA HUSKOMITEEN Huskomitéen har hatt som målsetting å gjøre sitt beste for at klubbens medlemmer og gjester skal trives. Vi kan helt klart utføre noen av våre plikter på en bedre måte og vi har fått litt ris (på svært hyggelig måte), men også mye ros. For å sikre bedre drift er det i år utviklet et første utkast til en stillinginstruks / informasjonsperm for huskomitéen. Daglig drift av kiosk og vedlikehold av uteareal/toalett krever at medlemmene i huskomiéen jobber tett sammen vedr. innkjøp, produksjon av vaffelrøre, steppe inn for hverandre ved sykdom/fravær etc. Huskomiteéns arbeid har de to siste sesongene i hovedsak vært fordelt på to familier som hver har hatt en lønnet representant for kioskdrift. Begge familiene er veldig engasjert i klubben, noe som er en direkte årsak til hvorfor det har fungert såpass bra som det har gjort. Det er ikke sikkert at det er mulig å ha en tilsvarende løsning i fremtidige sesonger, og det er nok på sin plass å diskutere hvordan en i større grad kan legge styring og oppfølging av noen av huskomiéens oppgaver inn under administrasjonen av klubben. Huskomiteen vil takke både medlemmer og gjester for en givende sesong med håp om at huskomitéen har vært med på å gi et positivt inntrykk av Sande Golfklubb. Ove Jørgensen, leder huskomiteen MARKEDSKOMITEEN Det er ikke avholdt møter i komiteen. Arbeidet er i sin helhet i varetatt av daglig leder. Gunnar Pettersen, leder markedskomiteen.

12 RESULTATRAPPORT 2002 Regnskapsår: 2002 Periode: Sande Golfklubb Konto Navn Per % Budsj Oppn. DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3010 Hovedmedlemskap ,00 39, ,00 104,3

13 3011 Medlemsavgift partner ,00 5, ,00 105, Medlemsavgift student u/ ,00 2, ,00 124, Medlemsavgift junior u/ ,00 2, ,00 117, Medlemsavgift junior u/ ,00 0, ,00 81, /2 medlemsavgift hovedmedlem ,00 0,5 0,00 0, /2 medlemsavgift partner ,00 0,1 0,00 0, /2 medlemsavgift student u/25-300,00 0,0 0,00 0, /2 medlemsavgift junior u/ ,00 0, ,00 91, /2 medlemsavgift junior u/12-450,00 0,0 0,00 0, Årsspillerett ,00 6, ,00 120, Årsspillerett junior ,00 0, ,00 124, Greenfee ,00 15, ,00 178, Ballmaskin ,50 6, ,00 114, Grønt Kort teorikurs ,00 2, ,00 128, Grønt Kort utstedelse ,00 2, ,00 81, Slagprøver/oppspill ,00 2, ,00 95, HCP utstedelse ,00 0, ,00 157, Purregebyr ,00 0, ,00 305, Kommunale tilskudd ,00 0, ,00 435, Tilskudd NIF ,00 0, ,00 400, NGF- støtte funksjonshemmede ,00 1,0 0,00 0,0 Sum salgsinntekt ,50 91, ,00 118,4 Annen driftsinntekt 3320 Stevneinntekter ,00 0, ,00 44, Trening/instruksjonsinntekter ,00 0, ,00 175, Materiell/utstyr ,00 0,0 0,00 0, Kiosksalg ,50 5, ,00 134, Sponsor/samarbeidsavtaler ,00 2, ,00 77,4 Sum annen driftsinntekt ,50 8, ,00 106,2 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 100, ,00 117,2 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 Deltakelse turneringer 350,00-0, ,00 3, Stevneutgifter 4 838,80-0,2 0,00 0, Interne turneringer ,18-0, ,00 64,7

14 4210 Trening og instruksjonstiltak ,00-0, ,00 26, Praktiske kurs v/pro ,00-0,7 0,00 0, Lederutdanning ,00-1, ,00 72, Juniorkomiteen ,50-0,5 0,00 0, Damekomiteen ,00-0, ,00 100,0 Sum varekostnad ,48-4, ,00 76,0 BRUTTOFORTJENESTE ,52 96, ,00 119,8 Andre kostnader 5110 Styrets møtekostnader ,79-0, ,00 109, Kostnader andre møter 3 960,00-0,1 0,00 0, Komiteers møtekostnader 445,00-0,0 0,00 0, Årsmøte kostnader 6 989,74-0, ,00 349, Medlemsmøte kostnader 1 612,00-0,1 0,00 0, Adm. kostnader 609,50-0,0 0,00 0, Revisjonshonorar ,00-0, ,00 355,5 Sum andre kostnader ,03-1, ,00 171,9 Andre driftskostnader 6210 Maskinutstyr 0,00 0, ,00 0, Andel ballmaskin pro ,00-3, ,00 135, Forsikringspremier ,00-0, ,00 67, Rekv./kontorutstyr ,74-1, ,00 136, Rep./vedlikh. kontormaskiner ,89-0, ,00 71, Datautstyr/kontormaskiner ,76-0,9 0,00 0, Kopiering ,55-0,4 0,00 0, Trykksaker ,00-1, ,00 105, Abonnement Norsk Golf ,00-4, ,00 87, Husleie hjemmekontor 6 200,00-0,2 0,00 0, Vedlikehold lokaler ,50-0, ,00 55, Vedlikehold (sand, frø etc) ,35-4, ,00 134, Utstyr (skilt, matter etc) ,04-2, ,00 397, Baneleie ,00-3, ,00 91, Renovasjon/toalett 7 299,75-0, ,00 73, Vann/drift av anlegg ,00-1, ,00 222, Strøm 5 873,00-0, ,00 58, Innleid hjelp - Adm ,00-17, ,00 99, Innleid hjelp - Greenkeeper ,50-9, ,00 106, Innleid hjelp - kioskdrift ,50-2, ,00 96, Innleid hjelp - sportsl.leder ,00-1, ,00 100, Baneutviklingskostnader 0,00 0, ,00 0, Rep./vedlikehold maskiner ,86-1, ,00 111, Leasing/leie maskiner ,00-2, ,00 96,9

15 6750 Drivstoff 6 455,03-0, ,00 92, Telefon/Telefax/Internett ,88-1, ,00 135, Porto ,84-0, ,00 116, Km-godtgjørelse - intern ,56-1, ,00 119, Reiseutgifter 832,00-0, ,00 27, Års-kontingent NGF ,00-6, ,00 92, Års-IT-avgift NGF ,00-3, ,00 92, Undervisningsmateriell ,63-0, ,00 102, Kioskvarer ,70-2, ,00 128, Reklame/annonsekostnader ,50-2, ,00 132, Gaver 3 682,90-0, ,00 368, Avskrivning/tap maskiner ,00-2,4 0,00 0, Avskrivning/tap Datautstyr ,00-0,5 0,00 0, Avskrivn./tap inventar/utstyr ,00-0,3 0,00 0, Avskrivning/tap baneprosjekt ,03-5,0 0,00 0, Avskrivninger/tap medl.fordr ,00-4,5 0,00 0,0 Sum andre driftskostnader ,51-93, ,00 119,9 SUM DRIFTSKOSTNADER ,02-98, ,00 117,8 DRIFTSRESULTAT ,98 1, ,00 76,8 Finansielle inntekter/kostn Renteinntekter ,00 1, ,00 97, Rentekostnader 397,48-0,0 0,00 0, Andre finanskostnader 2 351,00-0, ,00 47,0 Sum finans. inntekter/kostn ,52 1, ,00 103,1 ORD.RES. FØR SKATTEKOSTNAD ,50 2, ,00 89,7 ÅRSRESULTAT ,50 2, ,00 89,7 Sande Golfklubb Noter til regnskapsrapport 2002 Det ble tatt i bruk ny kontoplan for Konto Budsjett kr ,-

16 Kontoen er splittet og fordeler seg på 3 konti: Totalt kr ,- 2. Konto Budsjett kr 3.000,- Regnskapet ble revidert 2 ganger. Den ene regningen ble dobbelbetalt og er kreditert i 2003-regnskapet. 3. Konto Budsjett ,- 4. Konto Budsjett kr 0,- 5. Konto Budsjett 0,- Overskridelse på ca kr 9000,- skyldes innkjøp av Budsjettpakke/programvare, ny trommel til kopimaskin, ny støvsuger. Innkjøp av web-program, frankeringsmaskin, adapter til bærbar PC, oppdatering regnskapsprogram, telefonsystem på Granbanen. Produksjon av all skilting på banen i Produsert av Firma Vidar Nystuen. 6. Konto Budsjett kr ,- Ekstra utgifter på salting av vei, grusing av utearealer og skråning, fullgjødsling av fairways og greener. Innkjøp av greenfrø og gjødsel som også er benyttet i Konto Budsjett 20000,- Overskridelse på kr 60000,- gjelder innkjøp av: 2 sett utslagsmatter, flagg/stenger 5100 stk rangeballer, 6 stk benker.

17 8. Konto Budsjett ,- 9. Konto Budsjett ,- Baneutviklingskostnader er aktivert i balansen kto 1740 for senere avskrivning. Dette gir et riktig bilde av banens driftsreultat Overskridelsen skyldes oppdateringer av sentral medlemsdatabase via internett. Disse oppdateringene skjer automatisk med korte mellomrom. Det er anskaffet bredbånd til vinterkontoret, men det byr på vanskeligheter og få dette til på GRAN så dette problemer gjenspeiler også 2003-regnskapet. Sande Golfklubb Noter til regnskapsrapport 2002 Det ble tatt i bruk ny kontoplan for Konto Budsjett kr ,- Kontoen er splittet og fordeler seg på 3 konti: Totalt kr ,- 2. Konto Budsjett kr 3.000,- Regnskapet ble revidert 2 ganger. Den ene regningen ble dobbelbetalt og er kreditert i 2003-regnskapet. 3. Konto Budsjett ,- Overskridelse på ca kr 9000,- skyldes innkjøp av Budsjettpakke/programvare, ny trommel til

18 kopimaskin, ny støvsuger. 4. Konto Budsjett kr 0,- 5. Konto Budsjett 0,- Innkjøp av web-program, frankeringsmaskin, adapter til bærbar PC, oppdatering regnskapsprogram, telefonsystem på Granbanen. Produksjon av all skilting på banen i Produsert av Firma Vidar Nystuen. 6. Konto Budsjett kr ,- Ekstra utgifter på salting av vei, grusing av utearealer og skråning, fullgjødsling av fairways og greener. Innkjøp av greenfrø og gjødsel som også er benyttet i Konto Budsjett 20000,- Overskridelse på kr 60000,- gjelder innkjøp av: 2 sett utslagsmatter, flagg/stenger 5100 stk rangeballer, 6 stk benker. 8. Konto Budsjett ,- 9. Konto Budsjett ,- Baneutviklingskostnader er aktivert i balansen kto 1740 for senere avskrivning. Dette gir et riktig bilde av banens driftsreultat Overskridelsen skyldes oppdateringer av sentral medlemsdatabase via internett. Disse oppdateringene skjer automatisk med korte mellomrom. Det er anskaffet bredbånd til vinterkontoret, men det byr på vanskeligheter og få dette til på GRAN så dette problemer gjenspeiler også 2003-regnskapet.

19 BALANSERAPPORT 2002 Sande Golfklubb Regnskapsår: 2002 Periode: Konto Navn IB Bevegelse UB EIENDELER Anleggsmidler 1010 Kasse 935,00-355,00 580, Bank , , , Plasseringskonto , , ,00 Sum anleggsmidler , , ,47 Omløpsmidler 1720 Baneprosjekt Sando , ,00 0, Baneprosjekt Dalsrud , ,43 0, Baneprosjekt Gran 0, , , Fairwayklipper , , , Fairwayklipper , , , Traktor 1 - Ferguson , , , Traktor 2 - David Brown , , , Maskiner , , , Inventar og utstyr , , , Datautstyr 0, , ,18 Sum omløpsmidler , , ,18 SUM EIENDELER , , ,65 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2020 Leverandørgjeld , ,00 0,00 Sum egenkapital , ,00 0,00 Kortsiktig gjeld 2910 Egenkapital , , , Årsoverskudd , ,09 0,00 Sum kortsiktig gjeld ,15 0, ,15 SUM GJELD ,15 0, ,15 BEREGNET RESULTAT 0, , ,50

20 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,65 BALANSERAPPORT Sande GK 2003 Regnskapsår: 2003 Periode: Konto Navn IB Bevegelse UB EIENDELER Anleggsmidler 1130 Baneprosjekt GRAN ,41 0, , Fairwayklipper ,00 0, , Fairwayklipper ,00 0, , Traktor 1 - Ferguson ,00 0, , Traktor 2 - David Brown ,00 0, , Diverse maskiner ,00 0, , Inventar og utstyr ,00 0, , Kontor/datautstyr ,18 0, ,18 Sum anleggsmidler ,59 0, ,59 Omløpsmidler 1500 Medlemsfordringer 0, , , Andre kortsiktige fordringer 0, , , Kontanter 580, , , Bankinnskudd 5 025, , , Plasseringskonto , , ,00 Sum omløpsmidler , , ,82 SUM EIENDELER , , ,41 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2050 Egenkapital ,15 0, ,15 Sum egenkapital ,15 0, ,15 BEREGNET RESULTAT , , ,26 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,41 BUDSJETT BUDS/REGN HOVEDMEDL PARTNER STUD U/ JUNIOR U/ JUNIOR U/ /2 MEDL ÅRSSPILLERETT

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer