Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet"

Transkript

1 Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet

2 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Organisasjonsplanen Formål Ansvar Opplysninger om idrettslaget Historikk Lover, regler og vedtekter Vedtekter for Barneidrett Idrettens barnerettigheter Utviklingsplan Bestemmelser Regler Dojo-Kun Retningslinjer for foreldre/foresatte Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Prosedyrer Organisasjon Norges Idrettsforbund (NIF) Norges Kampsportforbund (NKF) Shorin Ryu Karate Association (SKA / SKAN) Organisasjonskart Medlemskontingent Kontingentsats Innkreving Konsekvenser av manglende betaling Refusjon og godtgjørelse Styret Trenere Hjelpetrenere Gjestetrenere Regnskap og budsjett... 19

3 Organisasjonsplan for Side 3 av Regnskap Budsjett Betaling Årsmøte Forarbeid Innkalling Gjennomføring Stemmegivning Etterarbeid Ekstraordinært årsmøte Styret Oppgaver Roller og ansvar Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Styremøter Trenere Oppgaver Roller og Ansvar Teknisk Ansvarlig Hovedtrener Trener Hjelpetrener Trenermøter Arrangementer Stevner Dommere Coach Komiteer... 25

4 Organisasjonsplan for Side 4 av Innledning 1.1. Organisasjonsplanen Formål Formålet med organisasjonsplanen er å etablere en plattform for drift og administrasjon av Ansvar Organisasjonsplanen skal ikke gå på tvers av klubbens vedtekter som vedtas av Årsmøtet. Styret i klubben er ansvarlig for å gjøre løpende oppdateringer av dokumentet for å reflektere de prosesser, mål og regler som vedtas på årsmøtet, styremøter, trenermøter, samt av de organisasjoner klubben tilhører. Mulighetene og ansvaret for oppdatering av hvert hovedkapittel i dokumentet er angitt i starten av hvert kapittel. Revisjonsdato skal stå på forsiden av organisasjonsplanen Opplysninger om idrettslaget Navn : Stiftet : 20. oktober 2004 Grunnleggere : Maren Hardeland Øvsthus og Endre Larsen Idrett : Karate - Kampsport Stilart : Shorin Ryu Karatedo Postadresse : v/ Jarle H. Øvsthus, Hamresanden Terrasse 9, 4656 Hamresanden Anleggsadresse : Holvikahallen, 4879 Grimstad E-postadresse : Bankkonto : Bankforbindelse : Nordea Internettadresse : Organisasjonsnummer : Telefon : Sosiale media : Facebook: https://www.facebook.com/groups/grimstadkarate/ Idrettskrets : Aust-Agder Idrettskrets Idrettsråd : Grimstad Idrettsråd Særforbund : Norges Kampsportforbund Stilartsorganisasjon : Shorin Ryu Karate Assosciation Norway Årsmøtemåned : Februar

5 Organisasjonsplan for Side 5 av Historikk Endre Larsen begynte å studere ved HiA i Grimstad høsten Endre har tidligere trent i Mandal Karateklubb, og hadde høsten kyu, brunt belte. Maren H. Øvsthus trente hos Vågsbygd Karateklubb, og graderte seg til 1. dan, sort belte, i mai Maren flyttet til Grimstad høsten 2004, og tok kontakt med Endre etter oppfordring fra Yngvar Nilsen, Mandal Karateklubb, og Terje Årdal, Vågsbygd Karateklubb. Ettersom det ikke fantes noen aktiv karateklubb i Grimstad, bestemte Maren og Endre seg for å starte. ble konstituert 20. oktober Treninger startet januar 2005, med treningstider tre ganger i uken for voksne nybegynnere og viderekomne. Det første partiet hadde 14 deltakere, primært medstudenter fra UiA. Høsten 2005 ble det første barnepartiet startet, med èn trening i uka og 19 utøvere i alderen 7 til 9 år. Høsten 2006 arrangerte Grimstad KK sitt første stevne, for barn og ungdom, med ca 60 deltakere i Holvikahallen. Deltakerne kom fra klubber mellom Kvinesdal i vest og Arendal i øst. I 2008 arrangerte Grimstad KK det årlige SKAN mesterskapet for første gang. Dette ble gjentatt i 2013, og vil gjentas jevnlig i Grimstad i årene som kommer.

6 Organisasjonsplan for Side 6 av Lover, regler og vedtekter 2.1. Vedtekter for Se eget dokument "Vedtekter Grimstad KK", basert på NIFs lovnorm for idrettslag. Årsmøtet er eneste myndighet som kan vedta endringer i vedtektene.

7 Organisasjonsplan for Side 7 av Barneidrett Dette kapittelet reflekterer barneidrettens bestemmelser, jfr NIFs nettside: Dette dokumentet er oppdatert ihht Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ble behandlet og vedtatt på Idrettstinget mai Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august Dersom det er ulikheter mellom dette dokumentet og nettsiden nevnt over er det NIF sin nettside som er gjeldende Idrettens barnerettigheter Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemming. 1. Trygghet Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges. 2. Vennskap og trivsel Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. 3. Mestring Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 4. Påvirkning Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 5. Frihet til å velge Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 6. Konkurranser for alle Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. 7. På barnas premisser Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

8 Organisasjonsplan for Side 8 av Utviklingsplan Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen: Opp til 6 års alder Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå år Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

9 Organisasjonsplan for Side 9 av Bestemmelser Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng. 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag. b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer. c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år. d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap. 3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer 5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten

10 Oppfølging og håndheving Idrettsforsikring for barn Organisasjonsplan for Side 10 av 25 Idrettens barnerettigheter er et politisk virkemiddel for å sikre barnet som individ og aktiv idrettsutøver. Trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd er ansvarlig for å følge opp disse i praksis. Rettighetene bør brukes som referanse i dialogen mellom alle involverte i idrettslaget. Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen av sin idretts egenart og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser overholdes. Utdypingen må skje ut fra hensynet til barnets beste. Norsk idrett ønsker at brudd på rettighetene og bestemmelsene blir forsøkt løst gjennom informasjon og dialog i idrettslaget. Dersom dette ikke lar seg løse på det ytterste nivå i organisasjonen, skal overliggende organisasjonsledd kontaktes. Ved spesielt grove brudd på bestemmelsene kan organisasjonsledd vurdere å anmelde forholdet iht (1) bokstav a i NIFs lov straffebelagte handlinger/unnlatelser. Lokale og/eller regionale varianter aksepteres ikke Det skal ikke utarbeides egne bestemmelser av lokale eller regionale deler av medlemsorganisasjonen. Bestemmelsene må således fremstilles i sin helhet slik de er vedtatt av Idrettstinget. Politiattest Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Les mer på: idrett.no/politiattest

11 Organisasjonsplan for Side 11 av Regler Dojo-Kun 1. Bukk høflig når du kommer inn og forlater dojo. Bukk til instruktør og shomen før og etter trening, samt til treningspartner før parøvelser. 2. Det skal være ro i dojoen og garderobene. Dette gjelder i høyeste grad tilskuere som ikke må forstyrre eller bryte inn i treningen. Det er viktig at foresatte og venner ikke påkaller seg oppmerksomhet fra utøverne under treningen, selv om man selv mener det for å hjelpe til. Under konsentrasjonsøvelser skal andre utøvere og tilskuere være helt stille. 3. Kom på trening i god tid. Dersom du er sen skal du sette seg i seiza innenfor inngangen. Ikke påkall deg unødig oppmerksomhet. Still deg bakerst når instruktøren vinker deg inn. 4. Gi alltid beskjed dersom du må forlate dojoen under trening. Dette gjelder også om foreldre tar barnet ut av treningen. 5. Under treningen er vi alle ansvarlige for egne handlinger. Dersom man føler at man ikke har kontroll over eventuelle situasjoner som oppstår i dojoen skal instruktøren gjøres oppmerksom på dette. 6. Man skal ikke bruke upassende språk på treningen eller si noe nedlatende om andre utøvere eller instruktør. 7. Av respekt for de andre utøverne har vi alltid normal renslighet og ren gi. Negler skal være kortklipte og langt hår bør bindes opp. Ta av smykker, ringer, piercing og annet som kan skade deg eller andre utøvere på trening. 8. Treningsetikketen er kun til for din egen rettleding. Ikke kritiser andre for deres holdning eller oppførsel. Ved selv å overholde etikette og regler vil du gå foran som et godt eksempel. 9. Både i og utenfor dojoen skal alle elever opptre på en måte som ikke skader omdømmet til Karate og kampsport. Teknikker man har tilegnet seg via trening, skal kun brukes i nødsfall ved selvforsvar.

12 Retningslinjer for foreldre/foresatte Respekter klubbens arbeid Organisasjonsplan for Side 12 av 25 Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening La barna stille uthvilte og med overskudd på trening Vis god sportsånd og respekt for andre Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvere forventer at utøvere, uansett alder, både på og utenfor trening: Viser gode holdninger Respekterer hverandre Er lojale mot klubb og trenere Følger klubbens regler Stiller opp for hverandre Er ærlige overfor trenere og andre utøvere Bidrar til godt samhold og miljø Stiller på treninger og stevner en har forpliktet seg til Viser engasjement Er stolte av sin egen innsats Skryter av andres innsats Viser at mobbing ikke er akseptert

13 Retningslinjer for trenere forventer at trenere og hjelpetrenere bidrar til: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Organisasjonsplan for Side 13 av 25 Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Være et godt forbilde Møte presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter God kommunikasjon Innholdet i treningen skal være preget av: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Kreative løsninger

14 Organisasjonsplan for Side 14 av Prosedyrer Dette kapittelet tar utgangspunkt i vedtektene for klubben, og oppsummerer kort hvordan de enkelte paragrafene i vedtektene settes ut i praksis. Styret med leder har ansvar for dette kapittelet Organisasjon Ref Norges Idrettsforbund (NIF) Klubben er medlem av NIF, og i den forbindelse skal klubben i januar hvert år melde inn antall medlemmer i ulike aldersgrupper gjennom idrettsregistreringen. Medlemskapet er gratis, og inkluderer forsikring av barn. Obligatorisk for å kunne motta LAM / aktivitetsmidler som er basert på idrettsregistreringen. Medlemstall hentes ut fra medlemsregisteret til Norges Kampsportforbund, basert på funksjonaliteten der som angir korrekte tall mot idrettsregistreringens kategorier. Det er leder sitt ansvar å hente ut tallene fra medlemsregisteret og melde inn tallene til idrettsregistereringen. 1 Som medlem i NIF har man også anledning til å søke aktivitetsmidler. Dette gjøres til Grimstad Kommune direkte, og søknadsfristen er som regel 31. januar. Søknadsskjema ligger ute på nett: Det er leder sitt ansvar å søke aktivitetsmidler fra Grimstad Kommune Norges Kampsportforbund (NKF) Klubben er medlem av NKF, og i den forbindelse skal klubben to ganger i året sørge for at NKF sitt online medlemsregister er ajourført på våren og høsten. Typiske datoer for dette har vært 15. mars og 15. oktober. Dette registeret skal representere aktive medlemmer, og er grunnlaget for forsikringsdekningen til medlemmene. Medlemskapet inkluderer forsikring av voksne medlemmer i klubben, og er obligatorisk for medlemskap i NIF. Det er hovedinstruktør per parti sitt ansvar å ajourføre medlemsregisteret på nett mot klubbens eget register. 1 Leder har anledning til å delegere dette ansvaret til andre

15 Organisasjonsplan for Side 15 av Shorin Ryu Karate Association (SKA / SKAN) Klubben er medlem av vår stilartsorganisasjon SKA og den norske delen SKAN. I den forbindelse skal klubben hvert år på vårparten betale inn en medlems- og klubbavgift til SKAN, som viderebetaler samlet for klubbene i Norge til SKA i Canada. Denne medlemsavgiften blir satt i Canadiske Dollar (CAD) av SKA hvert år. Medlemskapet inkluderer adgang til graderinger, årlig Watanabeleir, og fri tilgang til treninger i andre klubber for våre medlemmer. Det er styrets ansvar å sørge for betaling av riktig sum, og oversendelse av medlemsliste som grunnlag for dette til SKA med kopi til SKAN.

16 Organisasjonsplan for Side 16 av Organisasjonskart ÅRSMØTET Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Varamedlem Hovedstyret Valgkomité Leder Medlem Varamedlem 1. revisor 2.revisor Revisor Instruktører Teknisk Ansvarlig Hovedtrener Trenere Hjelpetrenere Medlemmer Barn Ungdom Voksne Foreldre

17 Organisasjonsplan for Side 17 av Medlemskontingent Ref Kontingentsats Medlemskontingent for alle partier bestemmes av årsmøtet. Styret fremlegger forslag til ny kontingent i sakspapirene som sendes ut i forkant. Gjeldende kontingentsatser oppdateres deretter i regnskapssystem/medlemsregister, og også på nettside. Styret er ansvarlig for at dette blir utført Innkreving Medlemskontingent betales gjennom medlemssystemet til Norges Kampsportforbund, gjennom månedlige innbetalinger via Avtalegiro (foretrukken løsning) eller faktura som automatisk sendes hver måned til medlemmenes e-post adresse. Hovedinstruktør per parti har ansvar for å følge med at medlemmene på partiet har betalt kontingent, som kan sjekkes via medlemssystemet Konsekvenser av manglende betaling Følgende konsekvenser praktiseres: Ikke mulig å stemme på årsmøte eller stille til valg (gjelder kontingent for året før) Ikke mulig å stille til gradering (gjelder kontingent for inneværende semester) Medlemmet settes som utmeldt/passivt dersom kontingent mangler ved slutten av halvåret. Medfører bortfall av forsikring. Hvis et medlem skylder mer enn ett års kontingent, så kan styret stryke medlemmet. Dersom mer enn 2 års kontingent skyldes, så kan medlemmet strykes av idrettslaget. I praksis betyr strykning at medlemmet bortvises fra trening dersom vedkommende fortsetter å møte på treninger.

18 Organisasjonsplan for Side 18 av Refusjon og godtgjørelse Ref Styret Per dags dato har klubben ingen fast ordning for godtgjørelse til styret. Det praktiseres en fast sats på kr 300 per styremøte som refusjon for utlegg til servering, kaffe etc, til den som arrangerer møtet. Styremedlemmer og varamedlemmer har krav på kjøregodtgjørelse ved avstander over 10 km på kr 3,50 per km, samt bompenger ihht faktisk kostnad (inkl evt rabatter). Dette i forbindelse med årsmøte og styremøter. Refusjon av utgifter utover det ovennevnte tas opp per tilfelle på styremøter og godkjennes ved flertallavgjørelse i styret Trenere Trenere med ansvar for parti (instruktører) i klubben har kontingentfritak. Dette synliggjøres som en egen utgiftspost i regnskapet. Instruktører er likevel å regne som vanlige medlemmer, og kan delta på treninger i både egen klubb og andre klubber i SKAN på lik linje med andre medlemmer i klubben. Trenere får normalt en årlig gave i form av utstyr, gavekort og lignende. Gaver til trenere og hjelpetrenere gjennomgås på styremøte, og føres i regnskapet. Trenere har samme krav på kjøregodtgjørelse som styremedlemmer, for kjøring til trening som man har fast ansvar for å holde Hjelpetrenere Hjelpetrenere, dvs trenere som assisterer og har ikke ansvar for eget parti, betaler halv kontingent. Dette synliggjøres som en egen utgiftspost i regnskapet. Hjelpetrenere er å regne som vanlige medlemmer, og kan delta på treninger i både egen klubb og andre klubber i SKAN på lik linje med andre medlemmer i klubben. Hjelpetrenere får normalt en årlig gave i form av utstyr, gavekort og lignende. Gaver til trenere og hjelpetrenere gjennomgås på styremøte, og føres i regnskapet. Hjelpetrenere har ikke krav på kjøregodtgjørelse med mindre annet er spesifikt vedtatt på styremøte etter skriftlig søknad Gjestetrenere Per dags dato har klubben ingen fast ordning for refusjon eller godtgjørelse til gjestetrenere. Det praktiseres en refusjon av reiseutgifter med et lite påslag som godtgjørelse. Dette avtales mellom instruktør som har ansvar for trening og gjestetreneren, med godkjenning fra klubbens leder.

19 Organisasjonsplan for Side 19 av Regnskap og budsjett Ref Regnskap Det benyttes elektronisk regnskapsprogram av typen Mamut Datax Foreningsøkonomi. Kontoplan er en tilpasset utgave av standard kontoplan. Bilag settes fysisk i en ringperm, èn perm per regnskapsår inndelt i 12 måneder. Bilaget påføres bilagsnr ihht føring i regnskapssystemet med rød penn. Hver måned tas det ut en bilagsjournal fra Kampsportforbundets medlemssystem, som kontrolleres mot kontoutskrift (OCR Sumpost er linjenavn i kontoutskrift). Kontoutskriften kontrolleres også mot andre bankbilag, og mot saldo ved månedsslutt. Alle bilag ført i regnskapssystemet skal ha et fysisk bilag i nevnte perm. Det skal ikke føres poster med navn «Diverse» og lignende Budsjett Regnskapsfører setter opp utkast til budsjett ihht fjorårets regnskap og styrets mål for inneværende år. Forslaget gjennomgås på styremøte før det gis inn som forslag på Årsmøtet. Budsjettet vedtas av Årsmøtet, og skal være styrende for klubbens økonomiske prioriteringer for året Betaling Ihht siste vedtekter skal alle bankkonto disponeres av to personer i fellesskap. Det praktiseres en ordning der begge personer skal være medlem av styret, men må være habile ihht 9. Alle betalinger skal bekreftes av begge personer.

20 Organisasjonsplan for Side 20 av Årsmøte Ref Forarbeid Årsmøtet skal avholdes i løpet av februar. Styret har ansvar for å avholde et styremøte senest 5 uker før årsmøtet. Styret setter opp forslag til saksliste til årsmøtet på dette styremøtet. Leder har ansvar for å utpeke en ansvarlig for praktiske forberedelser til møtet, som å reservere møterom og ordne med servering. Leder har ansvaret for at klubbens årsmelding for forrige år er klar til utsending senest 1 uke før årsmøtet. Valgkomité har ansvar for å sette opp forslag til nytt styre, dette må være klart til utsending senest 1 uke før årsmøtet Innkalling Leder har ansvar for å lage innkalling til årsmøtet, inkludert forslag til saksliste fra overnevnte styremøte. 2 Innkalling til årsmøte skal være sendt ut til medlemmer senest 1 måned før årsmøtet. Annonsering på nettside skal være på plass samtidig. Innkommende forslag skal sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før møtet. Innkalling på nettside oppdateres med siste saksliste / agenda. Regnskap, årsberetning og andre dokumenter gis på forespørsel Gjennomføring Før årsmøtet begynner har styret i felleskap ansvar for å møte opp til møtelokalet i god tid og gjøre klar til årsmøtet. Årsmøtet i seg selv skal gjennomføres ihht 15 i vedtektene Stemmegivning Stemmegivning foregår ihht 16 i vedtekene. Klubben har her tilpasset lovnorm ved at foreldre har stemmerett på vegne av ett barn, se detaljer i 6 i vedtektene. 2 Leder har anledning til å delegere dette ansvaret til andre

21 Organisasjonsplan for Side 21 av Etterarbeid Sekretær som ble valgt på årsmøtet har ansvar for å skrive et utkast til årsmøtereferat. Leder har ansvar for å godkjenne referatet, og ordne med underskrifter fra de to representantene som ble valgt på årsmøtet. Leder har ansvar for å sende ut årsmøtereferat, normalt ved å legge ut på klubbens nettside. 2 Ved endringer i styre, vedtekter eller organisasjonsplan må leder av styret sørge for: - Informasjon til idrettskrets om ny leder - Oppdatere nettside med nytt styre - Oppdatere opplysninger i Brønnøysundregisteret o Krever signert årsmøteprotokoll og personnr til alle styrets medlemmer - Sørge for korrekt tilgang til bankkonto (2 personer) o Krever korrekt oppsett i Brønnøysund Ekstraordinært årsmøte Et ekstraordinært årsmøte kan kalles inn til med minst 14 dagers varsel etter: Vedtak på årsmøtet Vedtak i styret Krav etter vedtak fra overordna organisasjonsledd (NIF eller idrettskrets) Skriftlig krav til styret fra minimum 1/3 av klubbens medlemmer Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til årsmøtet. Det er ikke anledning til å komme med forslag til saker hverken i forkant av eller under det ekstraordinære årsmøtet utover dette.

22 Organisasjonsplan for Side 22 av Styret Styret har ansvar for dette kapittelet, i felleskap med Hovedtrener med tanke på fordeling av oppgaver Oppgaver Styret har ansvar for å sørge for den adminstrative driften av klubben, som typisk inkluderer: - Søknad om tilskudd - Søknad om halltider / treningstider - Regnskapsføring - Betaling av regninger - Forberedelser og etterarbeid ifbm Årsmøte - Vedta tilskudd / gaver / godtgjørelse til klubbens trenere - Ansvar for klubbens anlegg og utstyr - Påmelding til Watanabeleir Dette kapittelet skal detaljeres mer i løpet av Roller og ansvar Leder Leder har ansvar for å sørge for at oppgavene nevnte i kapittel 4.1 blir utført, enten i styremøter eller delegert til medlemmer av styret mellom møtene. Leder har ansvar for å kalle inn til styremøter, og har møteplikt. Ellers ansvar som definert i ulike deler av dette dokumentet Nestleder Nestleder har plikt til å si ifra ved fravær fra styremøter. Stemmerett ved oppmøte og via e- post Styremedlem Styremedlem har plikt til å si ifra ved fravær fra styremøter. Stemmerett ved oppmøte og via e-post Varamedlem Varamedlem har normalt ikke møteplikt, og har ikke stemmerett dersom styret er fulltallig. Varamedlem har alltid talerett på styremøter. Dersom et styremedlem er fraværende slik at varamedlem har stemmerett, er rollen på møtet definert likt som et styremedlem.

23 Organisasjonsplan for Side 23 av Styremøter Det er ikke krav til antall styremøter som skal avholdes, men det anbefales et minimum på 4 møter i året. Styrets leder kaller inn til møter. På møtene har bare ordinære styremedlemmer stemmerett. Dersom et styremedlem uteblir, så har varamedlem stemmerett. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Løpende vurderinger og avklaringer kan tas i styret via e-post. Stemmegivning fungerer på samme måte som på et styremøte, ved at leder setter en frist for svar. Varamedlem har stemmerett dersom et ordinært styremedlem ikke har svart innen fristen.

24 Organisasjonsplan for Side 24 av Trenere Hovedtrener har ansvar for dette kapittelet, i felleskap med styret med tanke på fordeling av oppgaver Oppgaver Klubbens trenere har ansvar for drift og kvalitet på klubbens treninger, som typisk inkluderer: - Forberedelser og utførelse av treninger - Oppmøtelister - Ajourføring av medlemslister på nett - Salg av utstyr på trening inkl bilagsføring - Melde behov for bestilling av utstyr til styret - Vedlikehold / renhold av treningsutstyr og matter - Påmeldinger til stevner og gradering i klubben Dette kapittelet skal detaljeres mer i løpet av Roller og Ansvar Teknisk Ansvarlig Klubben har en Teknisk Ansvarlig, som har et overordnet ansvar og myndighet ifbm den tekniske utførelsen av Shorin Ryu Karate på trening. Teknisk Ansvarlig er også kontaktperson mot NKF og SKA / SKAN. Ingen trenere eller utøvere skal føre dialog med nevnte stilart- og særforbund uten at det er avtalt på forhånd med Teknisk Ansvarlig Hovedtrener Klubben har en hovedtrener, som har et overordnet ansvar og myndighet ifbm den praktiske utførelsen av oppgavene nevnt i kapittel 5.1, samt innkalling til trenermøter Trener Trenere i klubben har et definert ansvar for ett eller flere partier. Dersom det er flere trenere på et parti (dvs et parti som holdes på flere dager, med ulik fast trener) så skal det identifiseres en ansvarlig trener for partiet som har et spesielt ansvar for kontroll på oppmøte og ajourføring av medlemslister Hjelpetrener En hjelpetrener er en assisterende rolle, som bistår trenere med praktisk utførelse av ett eller flere partier Trenermøter Det er ikke krav til antall trenermøter som skal avholdes, men det anbefales et minimum på 4 møter i året. Hovedtrener har et overordnet ansvar for å kalle inn til trenermøter, men å identifisere behov for trenermøter er også et felles ansvar blant trenerne.

25 Organisasjonsplan for Side 25 av Arrangementer 6.1. Stevner Dommere Klubben har som mål å ha et antall aktive dommere som tilsvarer kravet om dommere til SKAN mesterskap, og regionale mesterskap i regi av NKF. Klubben dekker reiseutgifter til regionale og nasjonale stevner for klubbens dommere. Det kan søkes om støtte til internasjonale stevner Coach Klubben skal alltid stille med en coach på stevner, normalt en av trenerne. Coach har ansvar for å sørge for at klubben har med nok utstyr til å dekke eventuelle behov utøverne har utover sitt eget utstyr (farge nr 2, blå/rød belter etc) Deltakeravgift dekker deltakeravgift på regionale og nasjonale stevner for klubbens utøvere. Det kan søkes om støtte til internasjonale stevner. Dette gjelder ikke Watanabeleir og tilsvarende arrangementer Komiteer Detaljeres mer i 2014.

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Norges Skøyteforbund Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger

Detaljer

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Tema for diskusjon: Hva skal barneidrett være? Hvorfor trenger barn rettigheter eller

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Oslo Kampsportklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Oslo Kampsportklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Oslo Kampsportklubb Vedtatt på årsmøte 09.04.2015 Organisasjonsplan for Oslo Kampsportklubb vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Visjon...

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Begrunnelser, kommentarer, case og noen utdypninger Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2009 1 Behov for utdypning. I 2007

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Endringer i NIFs lovnorm for klubber. Modellflyseksjonen/NLFs ledermøte 3. 3. mars 2012 Arne Mathisen

Endringer i NIFs lovnorm for klubber. Modellflyseksjonen/NLFs ledermøte 3. 3. mars 2012 Arne Mathisen Endringer i NIFs lovnorm for klubber Modellflyseksjonen/NLFs ledermøte 3. 3. mars 2012 Arne Mathisen Bakgrunn Idrettstinget 2011 vedtok endringer i NIFs lov som påvirker lovnormen for klubber. Idrettsstyret

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer

Sak 9. Organisasjon- og aktivitetsplan for Oslo Fekteklub. Historikk... 1 Grunnlagsopplysninger... 2 Idrettslagets formål.2. Visjon...

Sak 9. Organisasjon- og aktivitetsplan for Oslo Fekteklub. Historikk... 1 Grunnlagsopplysninger... 2 Idrettslagets formål.2. Visjon... Sak 9. Organisasjon- og aktivitetsplan for Oslo Fekteklub Innhold Historikk... 1 Grunnlagsopplysninger... 2 Idrettslagets formål.2 Visjon...3 Verdigrunnlaget..3 Virksomhetsideen 3 Organisasjon...3 Handlingsplan...4

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN 2013 FOR NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettslagets verdier Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Idrettens formål Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig «Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes».

Detaljer

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644)

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) Dokument status: Rev 4 Godkjent side 2 av 5 Dato: 8.2.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formålsparagraf... 3 2 Styrende organer, dokumenter og personer... 3 2.1 JKA Norway...

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer