EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT"

Transkript

1 EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 009/15-017/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Hege Aardal SP Anders Kjøllesdal Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Leiar Knut Tore Nes Hjelle Kommunalsjef Harald Sivertsen Rådmann Åslaug Krogsæter i sak 013/15 årsbudsjett 2016 Økonomiplan Fleirbrukshall Underskrifter: Lars Helge Hopland Knut Tore Nes Hjelle Ann-Magritt Hopland Eikås

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 009/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 010/15 Godkjenning av møteprotokoll 011/15 Referatsaker 012/15 Orienteringssaker til oppvekst- og kulturutvalet /15 Årsbudsjett Økonomiplan /15 Møteplan /15 Tildeling av Ungdommens kulturpris for /15 Tildeling av Eid kommune sin Kulturpris for /15 Oppnemning av representantar til kulturskuleutvalet og samarbeidsutvala i skulane og barnehagane

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2124 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste vert godkjent OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-009/15 VEDTAK: Innkallinga og sakliste til møte den vert godkjent, samrøystes.

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2125 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-010/15 VEDTAK: Møteprotokollen frå møte vert godkjent, samrøystes.

5 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2123 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 11/11689 I Samarbeidsutvalet ved Kjølsdalen skule v/thomas Poul Reines Hals 2 15/12615 M B Uttale frå samarbeidsutvalet (SU) ved Kjølsdalen skule Møtebok EUR /12778 I Stårheim skule Referat frå SU-møte 28.sept /13032 I Utdanningsdirektorat et Høyring - forslag til revidert læreplan for programfaget 5 15/13568 I Utdanningsdirektorat et historie og filosofi Høyring - forslag til læreplanar i mediar og kommunikasjon som studieforberedande utdanningsprogram RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

6 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-011/15 VEDTAK: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre, samrøystes.

7 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 ÅKR Avgjerd av: Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr 15/1866 Orienteringssaker til oppvekst- og kulturutvalet Fleirbrukshall 2. Val av representantar til samarbeidsutvala. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Orienteringa vert teken til vitande OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-012/15 VEDTAK: Orienteringa vert teken til vitande, samrøystes. Åslaug Krogsæter -rådmann-

8 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Formannskapet /15 OST Arbeidsmiljøutvalet /15 OST Finansutvalet /15 OST Eid ungdomsråd /15 OST Eid Eldreråd /15 OST Eid råd for funksjonshemma /15 OST Oppvekst- og kulturutvalet /15 OST Helse-og sosialutval /15 OST Teknisk-og samfunnsutval /15 OST Formannskapet OST Finansutvalet OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 15/1019 Årsbudsjett Økonomiplan Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan », versjon Hefte «Investeringar », versjon Hefte «Gebyr og betalingssatsar 2016», versjon Notat/hefte med svar på spørsmål og innspel frå Finansutvalet, datert Notat med informasjon om vernepleietenesta til Finansutvalet Eid kyrkjelege Fellesråd Budsjett 2016 og Økonomiplan investering Hefte «Sentrale dokument om kommuneøkonomien frå Statsbudsjettet 2016» Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

9 Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg kring 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritera innan tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi har teke til på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette gir sterk auke i lånegjelda og dermed auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gi auka renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med På tross av desse rammevilkåra og utfordringane har Eid kommune greidd å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Vedlagt budsjetthefte er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2016 i kroner for det tilbodet kommunen gir hausten Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for Pensjon er rekna ut etter dei føresetnadane for Innhaldsoversikta på side 2 i budsjettheftet syner korleis heftet er bygt opp. Tabell 1 på side 19 i heftet syner samandrag for budsjett 2016 og økonomiplan Heftet vil bli utvida med nye kapittel etter kvart som prosessen går mot saldert budsjett og seinare vedteke budsjett. Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: Konsekvensjustert budsjett til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett til Oppvekst-/kulturutvalet, Helse-/sosialutvalet og Teknisk-/samfunnsutvalet Frå finansutvalet/formannskapet til kommunestyret Kommunestyrevedtak 22. oktober 19. november 26. november 3. desember 17. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaming den :

10 Rådmann har no laga framlegg til balansert budsjett i nytt kapittel 8 i vedlagt budsjetthefte, datert Det er også lagt til nytt kapittel 9 i heftet, som syner tilrådde investeringar i Dette er i samsvar med det som ligg i hefte «Investeringar » datert , vedlagt denne saka. Framlegg til balansert budsjett vert no sendt til disse utvala: Finansutvalet Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Eid Eldreråd Eid råd for funksjonshemma Oppvekst- og kulturutvalet Helse- og sosialutval Teknisk- og samfunnsutval Etter dette vil rådmann sende ut endeleg framlegg til balansert budsjett 2016 og økonomiplan til finansutvalet og formannskapet sitt møte den 3. desember. Derifrå skal saka til handsaming i kommunestyret den 17. desember RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 17. NOVEMBER 2015: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 3. DESEMBER 2015: 1. Gebyr og betalingssatsar for 2016 vert vedteke i samsvar med eige regulativ datert Eigedomsskattesatsen for 2016 vert vedteke sett til 3,5 promille 3. Eigedomsskatt vert frå 2017 innført også for verk og bruk og anna næringseigedom. Dette skal nærare utgreiast i løpet av våren 2016, med tanke på endeleg vedtak i juni Rammer for driftsbudsjettet 2016 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert Økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert

11 6. Investeringar for 2016 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert Økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell i kap 3 i investeringshefte datert Det vert godkjent låneopptak for 2016 for Eid kommune sine eigne investeringar på kr ,-. 9. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 10. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for FINANSUTVALET Innspel frå finansutvalet om kva ein vil be rådmannen gi vurderingar av i vidare budsjettprosess i eige vedlegg i saka. FSU-028/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande FORMANNSKAPET F-189/15 VEDTAK: Formannskapet tek saka til vitande. FSU-032/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FINANSUTVALET

12 Orientering om Vernepleietenesta v/ Kari Krogh. Gjennomgang av Årsbudsjett 2016 Økonomiplan , Gebyr og betalingssatsar v/ rådmann Åslaug Krogsæter. Orientering om investeringsprosjekt v/ prosjektleiarar Einar Hessevik, Torfinn Myklebust, Roger Oppedal. Ordførar Alfred Bjørlo (V) slutta seg til møtet kl 14:30. Gundvald Ludvigsen (V) gjekk då frå møtet. Innspel frå Sigurd Reksnes (Sp) til rådmannen: Begrepet «grendaskule» i vert teken ut av teksten i Årsbudsjett 2016 Økonomiplan og erstatta med «skule». FSU-032/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FORMANNSKAPET F-207/15 VEDTAK: Formannskapet tek saka til vitande ARBEIDSMILJØUTVALET AMU-021/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande EID UNGDOMSRÅD

13 EUR-038/15 VEDTAK: Innspel frå Eid ungdomsråd: Punkt Oppvekst og kultur - Ungdomsrådet tykjer innsparingane knytt til SFO vil gje eit alt for dårleg tilbod til ungane i krinsane. Dei yngste elevane må reise langt og får ikkje nytte seg av tida dei skal ha på SFO til SFO på grunn av avstandane. - Tilbodet på kulturskulen er allereie pressa. Mange som ønskjer eit tilbod må stå på venteliste i opptil to år. Prisen for kultuskuletilbodet er allereie høg og kutta verkar negativt inn på inntekter knytt til foreldrebetaling. Tilbodet i kulturskulen er veldig viktig for barn og unge i Eid. Punkt Helse og sosial - Auka mottak av flyktningar gjer det ekstra viktig å prioritere tilbod som er med på å sikre god integrering. Punkt Teknisk - «Kulturpris Nordfjord»: Eid ungdomsråd tilrår at det, i staden for kulturprisen slik det vert delt ut i dag, vert oppretta ein kulturpris for Nordfjord «eit spleiselag» mellom kommunane EID ELDRERÅD EER-027/15 VEDTAK: Eid Elreråd er uroa over at kuttet i Heimetenesta kan få konsekvensar for den direkte tenesteytinga. Saka vart elles teken til vitande EID RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA ERF-026/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande HELSE-OG SOSIALUTVAL

14 Ove Bjørlo stilte spørsmål om inhabilitet sidan han hadde skrive under ein søknad om tilskot til Tua. Helse- og sosialutvalet vurderte Bjørlo til å vere habil i utvalet sin del av budsjettet. HSO-013/15 VEDTAK: 1. Helse- og sosialutvalet ønskjer at det i neste års budsjetthandsaming vert meir rom for realitetshandsaming av budsjettet også i utvala, med tilråding til finans- og formannskapet. 2. Budsjettet vert elles teke til vitande OPPVEKST- OG KULTURUTVALET Fellesframlegg: Oppvekst- og kulturstyret føreslår å reversere kuttforslaga på SFO ved Ståheim skule, Haugen skule og Hjelle skule, 0,2 mill., 1,5 lærarårsverk på Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule, 0,9 mill. og 1 årsverk på musikk- og kulturskulen. Framlegg frå John Ingvald Myklebust (H): Oppvekst- og kulturstyret ber om utgreiing om fordelinga på administrasjonsressursane ved Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule. Oppvekst- og kulturstyreret ønskjer ei utgreiing om felles rektor / styrar ved fleire av skulane og barnehagane. OK-013/15 VEDTAK: Oppvekst- og kulturstyret tek saka til vitande med føljande merknader: Oppvekst- og kulturstyret føreslår å reversere kuttforslaga på SFO ved Stårheim skule, Haugen skule og Hjelle skule, 0,2 mill., 1,5 lærarårsverk på Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule, 0,9 mill. og 1 årsverk på musikk- og kulturskulen. Samrøystes vedteke. Oppvekst- og kulturstyret ber om utgreiing om fordelinga på administrasjonsressursane ved Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule. Vedteke 5 mot 4 stemmer. Oppvekst- og kulturstyreret ønskjer ei utgreiing om felles rektor / styrar ved fleire av skulane og barnehagane. Vedteke 5 mot 4 stemmer.

15 Åslaug Krogsæter -rådmann-

16 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 ÅKR Teknisk-og samfunnsutval /15 ÅKR Helse-og sosialutval /15 ÅKR Formannskapet ÅKR Kommunestyret ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug Krogsæter Møteplan 2016 Arkiv: 000 Objekt: Arkivsaknr 15/2105 Kva saka gjeld: Saka gjeld plan for politiske møte i Saksutgreiing: Møteplanen er sett opp med utgangspunkt i møteplanen for Viktige føresetnader: - Årsmelding og rekneskap må vere godkjend innan Budsjett og økonomiplan skal vere godkjend innan utgangen av året Vurdering: Møta i hovudutvala er plasserte på same dag. Møtetidspunkta bør tilpassast slik at møta ikkje går på same tid. Rådmannen har lagt til grunn at vi held fast på torsdag som møtedag for hovudutvala, formannskapet og kommunestyret. Opningstider på kommunehuset og arbeidstid for dei tilsette er tilpassa tidlegare val av torsdag som møtedag. Dei tilsette har arbeidstid til kl 17.00, og dei er ei målsetjing å avvikle møta innanfor denne arbeidstida. Det er gjort eit unntak for siste kommunestyremøte før sommarferien for å unngå møte jonsokaftan.

17 Det vil bli kalla inn til ekstra møte ved behov. Framlegg til møteplan: Månad Januar Februar Mars Veke Eid eldreråd 10. Eid råd for funksjonshemma 10. Oppvekst- og kulturutvalet 11. Helse- og sosialutvalet 11. Teknisk- og samfunnsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Finansutvalet 21. Formannskapet Kommunestyret Månad April Mai Juni Veke Eid eldreråd Eid råd for funksjonshemma Oppvekst- og kulturutvalet Helse- og sosialutvalet Teknisk- og samfunnsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Finansutvalet Formannskapet Kommunestyret Månad Juli August September Veke Eid eldreråd 21. Eid råd for funksjonshemma 21. Oppvekst- og kulturutvalet 22. Helse- og sosialutvalet 22. Teknisk- og samfunnsutvalet Arbeidsmiljøutvalet 29. Administrasjonsutvalet 29. Finansutvalet Formannskapet Kommunestyret 1. Månad Oktober November Desember Veke Eid eldreråd Eid råd for funksjonshemma Oppvekst- og kulturutvalet Helse- og sosialutvalet Teknisk- og samfunnsutvalet Arbeidsmiljøutvalet 17. Administrasjonsutvalet 17.

18 Finansutvalet Formannskapet Kommunestyret RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Framlegg til møteplan vert godkjend HELSE-OG SOSIALUTVAL HSO-015/15 VEDTAK: I siste møte blei det bestemt at det skal utarbeidast ein plan for synfaring og nærare informasjon om dei ulike tenestene: 1. Nordfjord legevakt og Eid legekontor den 11. februar 2. Heimeteneste og Vernepleie den 14. april. 3. Fysioterapitenesta den 09.juni. 4. Nytt omsorgssenter den 22. september. Framlegg til møteplan vart godkjend OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-014/15 VEDTAK: Framlegget til møteplan vert godkjent med følgjande merknader: Oppvekst- og kulturstyret sine møtetidspunkt blir torsdagar kl Møta til Rådet for funksjonshemma og Eid eldreråd blir flytta frå 9.til 8.juni. Samrøystes vedteke. Åslaug Krogsæter -rådmann-

19 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 GFB Avgjerd av: Saksbehandler: Gerd Fløde Bjørlo Arkiv: 076 Objekt: Arkivsaknr 15/1815 Tildeling av Ungdommens kulturpris for 2015 Prenta vedlegg: Retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Eid kommune/ KS-041/15 Juryen for kulturprisen referat frå møte med grunngjeving Oversyn tidlegare kulturprisvinnarar i Eid kommune Oversyn framlegg til kandidatar i år Oversyn tidlegare framlegg Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Retningslinjer vedtekne av kommunestyret i KS-041/15. Kva saka gjeld: Tildeling av Eid kommune sin Ungdommens kulturpris for 2015 Saksutgreiing: Eid kommune deler årleg ut ein Ungdommens Kulturpris med formål å stimulere til vidare satsing, og skal vere med å dekke utgifter i samband med konkurransar, samlingar, utdanning eller andre oppgåver. Prisen er på kr ,- i tillegg til ein diplom. Eid kommune inviterer til innspel på kandidatar. Ein jury sett saman av leiar for utvalet for kultursaker, tre representantar frå Ungdomsrådet og ein frå administrasjonen, gjev si tilråding til utvalet. Økonomiske konsekvensar: Det er ikkje økonomiske konsekvensar utover dei løyvde midlane,.

20 Vurdering: Det var i år kome inn 3 forslag på kandidat innan fristen var ute. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: I tråd med tilrådinga og grunngjevinga til juryen for Ungdommens kulturprisen, blir Eid kommune sin Ungdommens kulturpris i 2015 tildelt Tuva Nyhammer Taklo. Åslaug Krogsæter -rådmann- 015/15: Tildeling av Ungdommens kulturpris for OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-015/15 VEDTAK: Ungdommen sin kulturpris for år 2015 går til Tuva Nyhammer-Taklo. Samrøystes vedteke.

21 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 GFB Samfunnsutviklingsutvalet GFB Avgjerd av: Oppvekst-og kulturutvalet Saksbehandler: Gerd Fløde Bjørlo Arkiv: 076 Objekt: Arkivsaknr 15/1662 Tildeling av Eid kommune sin Kulturpris for 2015 Prenta vedlegg: Retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Eid kommune/ KS-041/15 Juryen for kulturprisen referat frå møte med grunngjeving Oversyn tidlegare kulturprisvinnarar i Eid kommune Oversyn framlegg til kandidatar i år Oversyn tidlegare framlegg Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Retningslinjer vedtekne av kommunestyret i KS-041/15. Kva saka gjeld: Tildeling av Eid kommune sin kulturpris for 2015 Saksutgreiing: Eid kommune deler årleg ut ein Kulturpris med formål å heidre og støtte arbeidet for kunstnarleg og kulturell verksemd i kommunen. Prisen er på kr ,- i tillegg til ein diplom. Eid kommune inviterer til innspel på kandidatar. Ein jury sett saman av leiar for utvalet for kultursaker, to valde representantar frå utvalet og ein frå administrasjonen, gjev si tilråding til utvalet. Juryen tilrår at Lars Lunde får Eid kommune sin kulturpris i Økonomiske konsekvensar:

22 Det er ikkje økonomiske konsekvensar utover dei løyvde midlane,. Vurdering: Det var i år kome inn eitt 1 - forslag på kandidat innan fristen var ute. I tillegg var det kome inn 2 forslag direkte til juryen etter at fristen var ute. Juryen si tilråding er at Lars Lunde får Eid kommune sin kulturpris i Grunngjevinga ligg vedlagt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: I tråd med tilrådinga og grunngjevinga til juryen for kulturprisen, blir Eid kommune sin kulturpris i 2015 tildelt Lars Lunde OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-016/15 VEDTAK: Lars Lunde blir tildelt kulturprisen i Eid for år 2015, samrøystes vedteke. Åslaug Krogsæter -rådmann-

23 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Oppvekst- og kulturutvalet /15 HSI Avgjerd av: Saksbehandler: Harald Sivertsen Arkiv: Objekt: A0 Arkivsaknr 15/2160 Oppnemning av representantar til kulturskuleutvalet og samarbeidsutvala i skulane og barnehagane Prenta vedlegg: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Opplæringslova 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod Opplæringslova 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular Lov om barnehagar (Barnehagelova) Kva saka gjeld: Oppnemning av representantar frå Musikk- og kulturskulen til Kulturskuleutvalet og samarbeidsutvala i skulane og barnehagane. Bakgrunn for saka: Det har vore praksis i Eid kommune, til liks medi andre kommunar at Oppvekst og kulturstyret vel kommunen sine representantar frå Musikk- og kulturskule til Kulturskuleutvalet og samarbeidsutvala i skulane og barnehagane. Vala har vore gjeldande for heile valperioden. Det er naturleg at representantane er medlemmar av fagutvalet, slik at det er ein samanheng og eit samband mellom avdelingane og det politiske nivået i kommunen. Saksutgreiing: Skulane Driftsutvalet nemner ut ein representant frå Oppvekst og kulturstyret med personleg vararepresentant til kvart av samarbeidsutvala i grunnskulane: Stårheim skule

24 Haugen skule Nordfjordeid skule Hjelle skule Eid ungdomsskule Kjølsdalen montessoriskule Barnehagane Driftsutvalet nemner ut ein representant frå Oppvekst og kulturstyret med personleg vararepresentant til kvart av samarbeidsutvala i barnehagane: Stårheim barnehage Haugen barnehage Golvsengane barnehage Gjerdane barnehage Kulturskuleutvalet: Driftsutvalet nemner ut 2 representantar frå Oppvekst og kulturstyret med personlege vararepresentantar til styret i Kulturskuleutvalet. Skule Representant Vara Stårheim Haugen Nordfjordeid Eid ungdomsskule Hjelle Kjølsdalen Montessoriskule Barnehage Representant Vara Haugen Stårheim Gjerdane Golvsengane Kulturskulen i Eid Representant Representant Vara 1 Vara 2 Vurdering: Det har vore praksis i Eid kommune, til liks med andre kommunar, å velje kommunen sine representantar for heile valperioden. Det er naturleg at representantane er medlemmar av fagutvalet, slik at det er ein samanheng og eit samband mellom avdelingane og det politiske nivået i kommunen. Administrasjonen gjer framlegg om at Oppvekst og kulturstyret set ned eit utval som kjem med framlegg til representantar med personlege vara til desse utvala.

25 Dette vert så grunnlag for Oppvekst og kulturstyret sine vedtak på seinare møte i utvalet. Administrasjonen følgjer vanleg praksis i valsaker ved ikkje å leggje fram forslag til representantar. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Oppvekst og kulturstyret set ned eit utval som kjem med framlegg til representantar med personlege vara til utvala. Dette vert så grunnlag for Oppvekst og kulturstyret sine vedtak på seinare møte i utvalet OPPVEKST- OG KULTURUTVALET OK-017/15 VEDTAK: Oppvekst- og kulturstyrer ønskjer å handsame saka i møtet. Samrøystes vedteke. Skule Representant Vara Stårheim skule Knut Tore Nes Hjelle Linda Gotteberg Haugen skule Hege Aardal Asbjørn Eikenes Nordfjordeid Hans Petter Gilleshammer Inge Adelsten Engebretsen Eid ungdomsskule John Ingvald Myklebust Reidun Ivesdal Hjelle skule Lars Helge L. Hopland Einar Hildenes Kjølsdalen Montessoriskule Margot Aase Åsebø Bjørn Totland Barnehage Representant Vara Haugen barnehage Hege Aardal Anders Kjøllesdal Stårheim barnehage Svein Arne Henjesand Tone Flem Ulvestad Gjerdane barnehage Stien Inge Torheim Inger Helen Haavik Golvsengane barnehage Ann-Magritt Hopland Eikås Joachim Hanebrekke Kulturskulen i Eid Representant Representant Vara 1 Vara 2 Ann-Magtitt Hopland Birte Kristiansen Knut Tore Nes Hjelle Stein Inge Torheim Eikås Åslaug Krogsæter -rådmann-

26

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 011/16-016/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 03.12.2015 Møtetid: Kl. 14:30 16:30 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 035/15-038/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.04.2015 Møtetid: Kl. 13:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 006/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Per Kjetil

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.11.2014 Møtetid: Kl. 14:30 15:30 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 203/14-210/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Finansutvalet. Møteinnkalling EID KOMMUNE Finansutvalet Møteinnkalling Møtedato: 16.10.2014 Møtestad: Kommuenstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 018/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 019/14 Godkjenning

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15 EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.10.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 023/15-028/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.07.2015 Møtetid: Kl. 10:00 10:30 Møtestad: Badstuplassen Saksnr.: 126/15-129/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sigurd Reksnes

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 12:30 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 006/16-013/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.11.2015 Møtetid: Kl. 09:30 Møtestad: Eid rådhus, Trollenyken Saksnr.: 036/15-040/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 004/16-014/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: Kl. 16:45 17:00 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Saksnr.: 046/16-048/16 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 01.10.2014 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 019/14-023/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Oppvekst- og kulturutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.10.2015 Møtetid: Kl. 13:00 16.30 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-008/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.11.2015 Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 202/15-210/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.10.2016 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 040/16-041/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kjetil

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 16:10 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 009/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar Selje kommune Innkalling Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: 05.12.2017 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 020/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid Eldreråd. Møteinnkalling Eid Eldreråd Møteinnkalling Møtedato: 01.10.2014 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 019/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 020/14 Godkjenning

Detaljer

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17:15 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/14-034/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma Møtebok Møtedato: 24.11.2015 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 3.etg. Saksnr.: 001/15-002/15 Følgjande medlemmer møtte Åge Starheim (leiar),

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 043/14-046/14 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl.

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2013 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Møtestad: Formannskapssalen, Heradshuset Saksnr.: 035/13-037/13 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: 22.11.2016 Tid: Kl. 14:00-15:30 Møtebok Følgjande medlem møtte Anita Bentsen Harald Kvame Hansen Sigbjørn Sjåstad Åge Starheim Parti

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd. Møteinnkalling Eid ungdomsråd Møteinnkalling Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Eid VGS Møtetid: Kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16 Godkjenning av møteprotokoll 003/16

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 16:00 Møtestad: Eid rådhus Saksnr.: 022/15-027/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval. Møteinnkalling

SEKOM-sekretariat  Eid kontrollutval. Møteinnkalling www.sekom.no post@sekom.no Eid kontrollutval Møteinnkalling Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor (sak 38) Dersom

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet Møtestad: Sjøliv FUS barnehage Møtedato: 27.10.2014 Møtetid: 15:00-18:00 Sak nr: 07 015/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Tenesteutvalet Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik Grethe Drønen

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.10.2015 Møtetid: Kl. 16:00 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 182/15-189/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Saksnr.: 022/15-028/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen Hovudutskrift Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 14.45 15.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/14-004/14 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 13:30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 022/15-026/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 Møtestad: Operahuset Saksnr.: 015/15-019/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kristianne

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00. Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00. Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 19.11.2012 Møtetid: Kl. 15:00 19:00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 055/12-057/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden,

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 14.02.2011 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-008/11 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes, Marita Aarvik, Harald

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtestad: Møkster skule Saksnr.: 041/13-051/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 12.03.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Kommunehuset 2. etg. Saksnr.: 003/12-008/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 19.1.2015 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 1/15 5/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Kari Blåflat Guri Olsen Siv Rysjedal Anders

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.08.2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 11/14 12/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Anders

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Driftsutvalet. Møteinnkalling Driftsutvalet Møteinnkalling Møtedato: 02.10.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 048/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 049/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke SAMNANGER KOMMUNE 1 of 12 MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato 17.09.2018 Møtetid: Kl. 14.00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 13.05.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 Følgjande medlemmer møtte Richard Eide, Signe Sandberg Hoddevik, Randi Sæbø,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 10.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Johannes

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 13.05.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 02.12.2013 Møtetid: Kl. 10:00 11:55 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 077/13-084/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtedato: 28.06.2011 Møtetid: Kl. 18:15 19:00 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 002/11-007/11 Faste medlemar: Jonas Falch, Åge Maridal, Torill Sandvik, Bente

Detaljer

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid ungdomsråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: Kl. 12:00 Møtestad: Eid vidaregåande skule Saksnr.: 008/15-014/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer