Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94."

Transkript

1 Landbruksdepartementet Jordbruksavdelingen Postboks 87 Dep. 3 OSLO Rundskriv M S JBFST Ark ~ Til alle: Fylkesmenn, Landbruksavd., Kommunene, Avløserlag, Avløserutvalg, Firma som selger regnskapsprogram Avløserlag som har arbeidsgiveransvar - Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av Vedlegg 1, Kontoplan for avløserlagsregnskap for 1994 og Her var pluss- og minusteksten ikke blitt med. Vedlegg 2, Regnskapsrapport 1994 for avløserlag. Denne rapporten manglet og blir nå ettersendt. Etter fullmakt 4~fr- Aase Storhaug Vedlegg: 2 stykk

2 . 1 Vedlegg i Kontoplan for avløserlagsregnskap for i 994 og i 995 EiENDELER Kontanter - bank 11 Kontanter 13 Driftskonto, bank Skattetrekkskonto 15 Kapitalkonto 17 Driftskonto, postgiro Fordringer 121 Kunder 1211 Medlemmenes saldi 1 25 Lønnsforskudd avløsere 126 Tilgode administrasjonstilskudd 127 Periodiserte rentainntekter 128 Andre fordringer i 285 Utlegg avløsere 129 Avsetning tap 141 Forskuddsbetalte kostnader Anleggsmidler 165 Langsiktige fordringer 185 Aktivert inventar 186 Aktivert dataanlegg 187 Aktivert dataprogram GJELD OG EGENKAPITAL Leveranderer 21 Leverandørgjeld Trekk 221 Skattetrekk 222 Påleggstrekk 2221 PAleggstrekk av M.V.A. 223 Bidragstrekk 226 Fagforeningstrekk 227 LO/NHO-ordninger 228 Arbøtdsgiveravgift 2281 A.g.avg. av skyldig feriepenger 229 Husleietrekk 2295 Andre lønnstrekk Lønnsgjeld 241 Skyldig nettolønn 242 Skyldig feriepenger 2425 Utbetalt feriepengar i Aret 243 Refusjon førieavløsning 2435 Ref. ferleavi, godskr. medlemmene 244 Refusjon sykeavløsning 2445 Ref. sykeavi. godskr. medlemmene 245 Annen refusjon/tilskudd 2455 Annen ref./tilskudd godskr. medl. Annen kortsiktig 251 Betalbar skatt 266 Gjeld laget 267 Periodiserte rentekostnader 268 Periodiserta andre kostnader Langsiktig gjeld 276 Gjeld laget Egenkapital 291 Andelskapital 292 Bundet egenkapital 294 Fri egenkapital 298 Udisponert resultat 299 Udekkøt tap DRIFTSINNTEKTER 31 Lønn og påslag, ferie (motpost> 311 Lønn og påslag, sykdom 312 Lønn og påslag, andre oppdrag 346 Refusjon administrasjonsutgifter 351 Refusjon sykelønn avløsere 352 Refusjon kurslønn avløsere 353 Lønnstilskudd adm. <arb.formidlingenl 356 Refusjon sykelønn lagets drift 375 Medlemskontingent 376 Andre driftsinntekter 377 Kontortjenesteinntekter 3775 Salg av arbeidstøy m.v. 383 Trekk av medlemmene 384 Trekk avløsere 388 Gevinst ved salg av driftsmidler 389 lnnkommet avskrevet fordring MATERIALER, VARER, M.V. 475 Kjøp av arbeidstøy mv. ARBEIDSKOSTNADER 56 Lønn lagets drift 561 Lønn tillitsvalgte 57 Kjøregodtgjørelsø lagets drift 571 Kjøregodtgjørølse tillitsvalgte 513 Lønn ferieavløsning hel-/deltid 5131 Lønn ferieavløsning familie 514 Kjøregodtgjørelse ferie, pliktig 515 Kjøregodtgjerelse ferie, fri 523 Lønn sykeavløsning hel-/deltid 5231 Lønn sykeavløsning familie 5232 Lønn verneombud 5233 Lønn kurs, avløser 524 Kjøregodtgjørelse sykd., pliktig 525 Kjøregodtgjørelse sykd., fri 526 Kjøregodtgjørelse verneombud, fri 527 Lønn andre oppdrag 5275 Kjøreg. andre oppdrag, pliktig 528 Kjøreg. andre oppdrag, fri 536 Beregna feriepenger drift 538 Beregna feriepenger avløsning 539 Beregna feriøpengar andre oppdr. 541 Arbeidsgiveravgift avløsning 546 Arbeidsgiveravgift drift 5161 Arbzid i~ cra.~gift tillitvolgt~ 547 Arbøidsgiveravgift andre oppdrag 553 Arbeidstøy avløsere 554 Arbeidstøy andre oppdrag 561 Sykelønn avløsere 5611 Svkelønn andre onodraa 562 Andre kostnader avlesere lutlegg> 5621 Andre kostnader, andre oppdrag 5622 LO/NHO ordningene, andre oppdrag 5623 Avtalefestet pensjon, andre oppdrag 573 Forsikring gruppeliv, avløsere 574 Forsikring ulykke, avløsere 575 Forsikring pensjon, avlesere 593 Andre personalkostnader, avløsning 5932 LO/NHO ordningene, avløsning 5933 Avtalefestet pensjon, avløsning 594 Andre personalkostnader, drift 595 Andre personalkostn., andre oppdrag 599 Gaver ansatte DRIFTSKOSTNADER 621 Kontorleie 631 Leie av maskiner 645 Kontorinventar 651 Rep/vedl. av datsanlegg 652 Rep./vedl. av dataprogram 661 Regnskapsføring 662 Revisjon 663 Kontortjenester letter regning> 669 Bankgebyrer 671 Kontorrekvisita 673 Kopiering og trykking 681 Telefon 685 Porto 71 Reiseoppgjør 72 Diettgodtgjørelse 711 Kurs/møter avløsere 716 Kurs/møter administrasjon 717 Årsmøte og styremøter 731 Annonser 741 Kontingønter 751 Forsikringer kontor/adm. 752 Forsikr. ansvar/yrkeaskade avløsning 753 Forsikring andre oppdrag 776 Andre kostnader administrasjon 7762 LO/NHO ordningene, administrasjon 7768 Avtalefestet pensjon, administrasjon 777 K~tnadzr utdn rzfuzjor 7799 øreavrunding 781 Avskrivninger maskiner/inventar 788 Tap ved salg av driftamidler 789 Tap fordringer FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 83 Renteinntekter 835 Renteinntekter medlemakonti 813 Rentekostnader 8135 Rentekostnader på medlemakonti AVSLUTNINGSKONTOER 8891 Betalbar skatt Nye / endrede kontoer er markert nå samme måte som denne teksten

3 11 KOMMENTARER 1211 Medlemmenes saldi Når regnskapet føres ved bruk av edb, skal det ikke føres manuelt på denne kontoen. 165 Langsiktige fordringer Herunder kommer fordringer med lengre løpetid enn ett år. 741 Kontingenter (Jordbrukets Arbeidsgiverforening, NAM, osv.) Beløp som er ført på kontoene som går ut (5461 og 777) må omposteres før arsavslutning. Endringene i kontoplanen er gjort gjeldende for både 1994 og Tilsynsrapporten (jfr. vedlegg 2) skal tilpasses slik at den kan benyttes for 1994 og Departementet vil bemerke at denne kontoplanen er fremkommet som følge av en rekke innspill fra avløserlag, NAM, m.fl.. Kontoplanen skal benyttes uten utvidelser. Dette er blant annet begrunnet ut fra hensyn til tilsyn. Hvis det fremkommer ytterligere behov for endringer i kontoplanen, må forslag til endringer fremmes samlet via Norske Avløserlag og Maskinringer. Administrasjonsutgifter i forbindelse med at laget driver ren formidling av kontakt me[lom maskineier og leier, organisering av mindre snekkerringer, etc, må ikke skilles ut på egne konti.

4 avløserlag Styrings- og effektivitets indikatorer (eller nøkkeltall): Ant. medlemmer totalt Maks saldo (innestående> på medlemskonto Herav arbeidsg.ansvar for Minste saldo på medlemskonto Årsverk planteproduksjon Arbeidskapital pr. årsverk Årsverk husdyrproduksjon Resultat avløsning i % av utgifter Årsverk totalt (produksjon) Res. andre oppdrag i % av utgifter Årsverk utført ferie-/fritidsavløsning Andelskapital pr. medlem (manuelt) Årsverk utført sykdomsavløsning Sum sysselsetting i gj.sn. pr medlem Årsverk utført i andre oppdrag Antall ringer i laget (manuelt) Arsverk i lagets administrasjon (manuelt) Kontrollsum (skal være ) AGmIflIStrØSJ4m. Kroner 346 Refusjon administrasjonsutgifter 353 Lønnstilskudd adm. (arbeidsformidlingen) 356 Refusjon sykelønn lagets drift 375 Medlemskontingent 376 Andre driftsinntekter 377 Kontortjenesteinntekter 383 Trekk av medlemmene 384 Trekk avløsere 388 Gevinst ved salg av driftsmidler 389 Innkommet avskrevet fordring Sum Inntekter 1% 56 Lønn lagets drift 561 Lønn tillitsvalgte 57 Kjøregodtgjørelse lagets drift 571 Kjøregodtgjørelse tillitsvalgte 536 Beregna feriepenger drift 546 Arbeidsgiveravgift drift 594 Andre personalkostnader, drift 599 Gaver ansatte 621 Kontorleie 631 Leie av maskiner 645 Kontorinventar 651 Rep./vedlilcehold av dataanlegg 652 Rep./vedlikehold av dataprogram 661 Regnskapsføring 662 Revisjon 663 Kontortjenester (etter regning) 669 Bankgebyrer 671 Kontorrekvisita 673 Kopieritig og trykking 681 Telefon 685 Porto 71 Reiseoppgiør 72 Diettgodtgjørelse 711 Kurs/møter avløsere 716 Kurs/møter administrasjon 717 Årsmøte og styremøter 731 Annonser 741 Kontingenter

5 Sum utgifter 751 Forsikringer kontor Iadm. 776 Andre kostnader adm LO/NHO ordningene, adm Avtalefestet pensjon, adm. 781 Avskrivninger maskiner/inventar 788 Tap ved salg av driftsmidler 789 Tap fordringer Resultat administrasjon 1% Avh~sning 31 Lønn og påslag, ferie 311 Lønn og påslag, sykdom 351 Refusjon sykelønn avløsere 352 Refusjon kurslønn avløsere Sum inntekter 1% 513 Lønn ferieavløsning hel-/deitid 5131 Lønn ferieavløsning familie 514 Kjøregodtgjøring ferie, pliktig 515 Kjøregodtgjøring ferie, fri Ve 523 Lønn sykeavløsning hel-/deltid 5231 Lønn sykeavløsning familie 5232 Lønn verneoniibud 5233 Lønn kurs, avløser 524 Kjøregodtgjørelse sykdom, pliktig 525 Kjøregodtgjørelse sykdom, fri 526 Kjøregodtgjørelse verneombud, fri 538 Beregna feriepenger avløsning 541 Arbeidsgiveravgift avløsning 553 Arbeidstøy avløsere 561 Sykelønn avløsere 562 Andre kostnader avløsere (utlegg) Forsikring, avløsere 593 Andre personalkostnader, avløsning 5932 LO/NHO ordningene, avløsning 5933 Avtalefestet pensjon, avløsning 752 Forsikringer ansvar /yrkesskade avløsning Sunt utgifter 1% Resultat ferie- og sykeavløsning * I prosent av sum utgifter for avløsning.,% *

6 Annen virk~mhet 312 Lønn og påslag, andre oppdrag 3775 Salg av arbeidstøy m.v. Sum inntekter 475 Kjøp av arbeidstøy m.v. 527 Lønn andreoppdrag 5275 Kjøregodtgjørelse andre oppdrag, pliktig 528 Kjøregodtgjøring andre oppdrag, fri 539 Beregna feriepenger andre oppdrag 547 Arbeidsgiveravgift andre oppdrag 554 Arbeidstøy andre oppdrag 5611 Sykelønn andre oppdrag 5621 Andre kostnader, andre oppdrag 5622 LO/NHO ordningene, andre oppdrag 5623 Avtalefestet pensjon, andre oppdrag 595 Andre personalkostnader, andre oppdrag 753 Forsikring andre oppdrag Sum utgifter o 1% 1% Resultat annen virksomhet,% av maifter) Finans 83 Renteinntekter 835 Renteinntektermedlemskonti 813 Rentekostnader 8135 Rentekostnader på medlemskonti Finansresultat 1% jv. osisj~ner 8891 Betalbar skatt Resultat av årsoppgiørsdisposisjoner Resultat sammendrag Administrasjon Avløsning Annen virksomhet Finans Årsoppgjørsdisposisjoner Årsoverskudd I årsunderskudd 1% Disponering av årsoverskudd / dekning av årsunderskudd (føres manuelt) (e~ entuelt styrets forslag) Overført fra bundet egenkapital Overført fra fri egenkapital Avsatt til bundet egenkapital Avsatt til fri egenkapital Udekket tap Utdeling til medlemmene

7 »alanse Eiendeler 11 Kontanter Driftskontoer bank / postgiro 14 Skattetrekkskonto 15 Kapitalkonto Fordringer 121 Kunder 1211 Medlemmenes saldi 125 Lønnsforskudd avløsere 126 Tilgode administrasjonstilskudd 127 Periodiserte renteinntekter 128 Andre fordringer 1285 Utlegg avløsere 129 Avsetning tap 141 Forskuddsbetalte kostnader Anleggsmidler 165 Langsiktige fordringer Aktivert inventar, dataan legg og dataprogram Sum eiendeler, fordringer og anleggsmidler Gjeld 21 Leverandørgjeld 221 Skattetrekk Div. trekk (påleggstrekk, bidragstrekk etc.) 227 LO /NHO-ordninger 228 Arbeidsgiveravgift 2281 Arb.giv.avg. av skyldig feriepenger 241 Skyldig nettolønn 242 Skyldig feriepenger 2425 Utbetalt feriepenger i året 251 Betalbar skatt 266 Gjeld laget (kortsiktig) 267±268Periodiserte kostnader 276 Gjeld laget (langsiktig) Egenkapital 291 Andelskapital 292 Bundet egenkapital 294 Fri egenkapital 298 Udisponert resultat 299 Udekket tap Avvik (feil) Sum gjeld og egenkapital cl Netto formue i laget

8 ) Oversikt over betalingsmidler 11 Kontanter Kontanter påkonti Alle kortsiktige fordringer (eksklusiv 1211) 1211 Medlemmenes gjeld til Laget (debetsaldo) Sum omløpsmidler (+) All kortsiktig gjeld (eksklusiv 1211) 1211 Lagets gjeld til medlemmene (kreditsa]do Sum kortsiktiggjeld (-) Arbeidskapital ~=) Diverse tilsynspunkt Timepriser og timetall Ferieavløsning Sykeavløsning Andre oppdrag - Timer Tot. utgifter* -w Pr. time Dager * Totale utgifter for ferie/fritids- og sykdomsavlosning som bonden betaler. Behandling av refusjonsmidler Refusjonsmidler skal godskrives medlemmene umiddelbart når Laget mottar en utbetaling. 243 Refusjon ferieavløsning 2435 Refusjon ferieavl. godskrevet medlemmene Sum refusjon ferieavføsning - fra medlemmenes reskontri Beløpene på disse tre linjene skal være like store. Kroner 244 Refusjon sykeavløsning 2445 Refusjon sykeavi. godskrevet medlemmene Sum refusjon sykdom - fra medlemmenes reskontri Beløpene på disse tre linjene skal være like store. 245 Annen refusjon /tilskudd 2455 Annen ref.ftilsk. godskrvet medlemmene Sum annen refusjon/tilskudd - fra medlemmenes reskontri Be~øpene på disse tre linjene skal være like store. Utskriftsdato: Programversjon: Noen presiseringer: Antall medlemmer totalt (i heading) skal være alle medlemmer berettiget admini-strasjonstilskudd. Åirsverk utført ferie- /fritidsaviøsning, sykdomsavi~snlng og andre oppdrag frarnkommer ved å dividere registrerte timer med 175. Årsverk i lagets administrasjn, andelskapital pr. medlem (jfr. vedtektene) og antall ringer i laget kan påføres manuelt.

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer