Byrådssak 183/17. Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 183/17. Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 183/17 Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, OHST ESARK Hva saken gjelder: Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, , legges med dette frem til bystyret for godkjenning. Saken er tett knyttet til parallell sak om bompengesøknad for ny Bypakke Bergen, som skal sikre nødvendig lokalt bidrag til finansiering av innholdet i byvekstavtalen. Ettersom disse sakene er gjensidig avhengige av hverandre, er historikken presentert under likelydende i de to sakene. Historikk Gjennom Nasjonal transportplan ble det lagt opp til å etablere bymiljøavtaler mellom stat, fylkeskommuner og de ni største byområdene i Norge. Ordningen ble presentert som en ny tilnærming for å oppnå bedre samordning av virkemidlene i transportpolitikken, med det formål å styrke satsingen på transportutfordringene i byområdene. Bystyret har tidligere hatt tre saker til behandling om arbeidet med å etablere en bymiljøavtale for Bergen april 2015 behandlet bystyret sak om «Bymiljøavtale for Bergen organisering og videre arbeid» (sak 96-15) og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til opplegg for videre arbeid med bymiljøavtale for Bergen, slik det er skissert i saksutredningen. Forslag til endelig bymiljøavtale legges fram for bystyret til behandling. 2. I Nasjonal transportplan er bymiljøavtaler omtalt som en ordning for videreføring av bypakker/bompengeordninger, som skal bidra til at veksten i persontransport i byområder blir tatt av kollektivtransport, sykling og gange. For å sikre finansiering av Bybanen byggetrinn 4 og 5, samt andre større tiltak for utvikling av transportsystemet i Bergen, ser bystyret det som nødvendig å starte opp arbeidet med revisjon og videreføring av Bergensprogrammet innenfor rammene av ordningen med bymiljøavtale. 3. Bystyret viser til rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om bymiljøavtaler fra Samferdselsdepartementet, og legger til grunn at byrådet blir representert i styringsgruppen for arbeidet med bymiljøavtale for Bergen, sammen med Jernbanedirektøren og Vegdirektøren. Bystyret forutsetter at Vegdirektøren snarest etablerer styringsgruppen. 4. Bystyret gir styringsgruppen mandat til å forhandle fram forslag til en samlet Bymiljøavtale for Bergen. Dersom styringsgruppen finner det tjenlig, kan det settes ned et eget forhandlingsutvalg etter modell fra Oslopakke oktober 2016 behandlet bystyret sak om «Status for arbeidet med bymiljøavtale og etablering av forhandlingsutvalg» (sak ). Her ble bystyret orientert om status i arbeidet, og samtidig invitert til å oppnevne representanter fra Bergen bystyre til å delta i forhandlingsutvalget for bymiljøavtalen sammen med byråd for byutvikling. Leder for Komité for byutvikling, samt gruppeleder for største opposisjonsparti, ble oppnevnt. 1 Meld. St. 26 ( ) 2 Fylkespolitiske organ har hatt tilsvarende saker til behandling. 1

2 16. november 2016 behandlet bystyret sak om «Bymiljøavtale statlige krav for å starte forhandlinger» (sak ). Bakgrunnen for denne saken var at Samferdselsdepartementet stilte krav som måtte besvares fra de lokale parter før staten utformet forhandlingsmandat. Kravene fra SD var: Prinsipiell tilslutning fra lokale myndigheter om at det i forhandlingene skal legges til grunn 50 % statlig finansiering av Bybanen mot Fyllingsdalen. Legge frem en skisse for et helhetlig finansieringsopplegg av bymiljøavtalen, som også ivaretar den lokale finansieringen av Bybanen mot Fyllingsdalen. I den forbindelse bes det om å få frem nye kostnadsanslag for bybaneutbyggingen. Hvis revidering av bompengepakken skal skje parallelt med forhandlingene om en bymiljøavtale, må forhandlingspartene redegjøre for hvordan prosessene kan samordnes og følges tett opp. Redegjørelse fra Hordaland fylkeskommune om fremdrift i arbeidet med Regional areal- og transportplan for Bergensområdet, inkludert hvordan dette arbeidet er tenkt samkjørt med en ny bypakke med tilhørende tiltaksplaner for å nå nullvekstmålet i bymiljøavtalen. Dersom planen ikke er vedtatt før forhandlingene starter opp, ber departementet om et prinsippvedtak om at nullvekst i personbiltrafikken skal ligge til grunn for areal- og transportpolitikken i byområdet. Bystyret fattet slikt vedtak i saken: 1. Bystyret aksepterer krav fra Samferdselsdepartementet fremsatt i brev av 11. oktober 2016 om at 50 % statlig finansiering av Bybanen til Fyllingsdalen skal ligge til grunn for forhandlingene om 1.generasjons bymiljøavtale. Bystyret forutsetter en klausul som gir rett til reforhandlinger basert på ny Nasjonal transportplan , når denne er vedtatt i Stortinget. 2. Bystyret viser til byrådets vurderinger av øvrige forhold tatt opp i brev fra Samferdselsdepartementet av 11. oktober 2016, og ber om at byrådet hurtigst mulig kvitterer disse ut overfor departementet. 3. Bystyret legger til grunn at Samferdselsdepartementet med dette har nødvendig grunnlag for å utforme forhandlingsmandat for bymiljøavtale med Bergen, og forutsetter at alle parter gjør sitt til at 1. generasjons avtale kan inngås raskest mulig og senest våren Denne saken er også en oppfølging av bystyresak 77/17 (mars 2017) om håndtering av inntektsbortfall i Bergensprogrammet. Her vedtok bystyret at det ikke skulle gjennomføres takstøkning i Bergen i 2017 for å ta igjen inntektstapet som følge av innførte tidsdifferensierte bompengetakster fra februar Stortingets tilslutning til innføringen av tidsdifferensierte takster gjennom statsbudsjettet for 2016 forutsatte som kjent at ordningen skulle være provenynøytral. Det vil si at de nye takstene ikke skulle føre til endret inntekt fra bompengeinnkrevingen. I sak 77/17 sluttet bystyret seg til følgende vurdering fra byrådet: «Byrådet vil om kort tid fremme en ny bompengesøknad for en ny bompengepakke i Bergen. I denne vil finansieringsbehovet bli sett i sammenheng med forventede investeringskostnader for en pakke av positive tiltak som vil utvikle transportsystemet i Bergen i ønsket retning i årene som kommer. Det vil etter byrådets vurdering være mer hensiktsmessig å håndtere inntektstapet i 2016 i en slik helhetlig sammenheng». Regjeringen orienterte gjennom pressemelding av 12. desember 2016 at arbeidet med bymiljøavtaler og byutviklingavtaler ble slått sammen til byvekstavtaler. Byutviklingsavtaler var et initiativ fra Kommunalog moderniseringsdepartementet, og hadde som formål å sikre mer forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene om en bærekraftig arealutvikling som legger til rette for redusert transportbehov. 31. januar 2017 orienterte Samferdselsdepartementet om at Vegdirektoratet hadde fått mandat til å starte forhandlinger om byvekstavtale for Bergen, med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Første 2

3 forhandlingsmøte ble gjennomført 10. februar, og forhandlingene ble avsluttet 11. mai Det foreligger nå et forslag til avtale som er omforent mellom partene. Forhandlingsutvalget som har arbeidet frem avtaleutkastet, har bestått av følgende representanter: Terje Moe Gustavsen, vegdirektør (leder) Elisabeth Enger, jernbanedirektør Pål Kårbø, fungerende fylkesordfører Mona Røsvik Strømme, gruppeleder for Høyre i fylkestinget Nils Bjørke, leder av Utvalg for miljø og samferdsel (HFK) Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, Bergen kommune Geir Steinar Dale, leder av Komité for miljø og byutvikling, Bergen kommune Hilde Onarheim, gruppeleder for Høyre i bystyret Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland (observatør) Hovedutfordringen for Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har vært at byvekstavtalen forutsetter økt lokal finansieringsbidrag utover dagens bompengeinntekter. Opparbeidet lån i Bergensprogrammet er pr om lag 5,3 milliarder NOK, som etter gjeldende finansielle plan skal være nedbetalt innen Det er ikke rom for nye større investeringsprosjekter innenfor rammene av Bergensprogrammet slik det foreligger nå, og det er derfor ikke finansielt grunnlag i Bergensprogrammet til å kunne inngå en byvekstavtale. I rammeverket for byvekstavtalene presiseres det at låneopptaket til enhver tid skal holdes «på et bærekraftig nivå slik at bompenger i hovedsak dekker kostnader til investeringer og andre formål i byvekstavtalen når de påløper. Renter og avdrag må aldri utgjøre en uforholdsmessig stor andel av de løpende bompengeinntektene. Låneadgangen begrenses til et konkret beløp og skal forankres i Stortinget.» Dette innebærer at muligheten for ytterligere låneopptak vil være begrenset, og dermed at investeringsnivået i pakken må ligge på et slikt nivå at de løpende inntektene i hovedsak er nok til å finansiere investeringene. Det årlige inntektsbehovet er i all hovedsak bestemt av hvilke investeringsprosjekter som legges inn og den nye pakkens varighet. Dersom nye prosjekter skal kunne bli realisert, med Bybanen til Fyllingsdalen som det første store prosjektet, medfører dette i praksis at løpende bompengeinntekter i årene fremover må ligge på om lag 1 mrd kroner per år. Ved å velge en langsiktig pakke (20 år) vil det også være rom for flere andre store investeringsprosjekter. Partene, i samarbeid med sekretariatet for byvekstavtalen, har utarbeidet et forslag til en ny bypakke for Bergen. De viktigste endringene sammenliknet med dagens bomring, er at det foreslås nye bomsnitt i bydelene og ett i sentrum, samt innføring av miljødifferensierte takster. Det er et krav at lokal finansieringsplan er vedtatt av de lokale parter før byvekstavtalen signeres. Forholdet mellom byvekstavtale og bypakke (bompengesøknad) Tidsavgrensningen for byvekstavtalen ( ) er knyttet til utløpet av inneværende NTP-periode. En viktig begrunnelse for å inngå en byvekstavtale kort tid før Stortinget vedtar ny NTP, er at Bergen trenger finansiering i 2018 til både Bybanen til Fyllingsdalen og prosjekter innenfor programområdene. Dette ville vært svært krevende å rekke dersom avtaleforhandlinger måtte avvente vedtak av ny NTP. Derfor foreslås det å inngå en 1. generasjons avtale nå, som om kort tid vil bli reforhandlet på grunnlag av ny NTP. Deretter vil byvekstavtalen bli reforhandlet hvert fjerde år, i takt med rullering av NTP. Forslaget til ny bypakke har 20 års varighet og dermed et langt mer langsiktig perspektiv enn forslaget til byvekstavtale. Dette innebærer at forslaget til ny bypakke viser forslag til langt flere store investeringsprosjekter enn det som ligger i byvekstavtalen. I forslag til bypakke ligger blant annet inne forslag om realisering av Bybanens byggetrinn 5 til Åsane, Bymiljøtunnel/trafikkløsning i sentrum, høykvalitets kollektivsystem mot Bergen Vest, samt anleggsbidrag til Ringveg Øst (parsellene Vågsbotn- 3

4 Klauvaneset, Arna-Vågsbotn og Arna-Rådal). I tillegg kommer betydelig satsing på programområder (mindre tiltak innenfor kollektiv, gange og sykkel, trafikksikkerhet, etc.) og midler til drift av kollektivtrafikken gjennom belønningsmidler. Med hensyn til prosess, legges det opp til et parallelt løp og samtidig politisk behandling av bypakken og byvekstavtalen. Fremdriftsplanen innebærer behandling av bypakken og byvekstavtalen i hhv. bystyre og fylkesting innen sommeren Når det gjelder statlig behandling, skal byvekstavtalen godkjennes i Regjeringen, mens bompengesøknaden skal godkjennes i Stortinget. Planlagt prosess er vist i figuren under: Gjennom Særlig om forhandlinger og forslag til avtale Forslaget til 1. generasjons byvekstavtale inneholder følgende hovedelementer: Avtaleområde/geografisk avgrensning 1. generasjons byvekstavtale er avgrenset til Bergen kommune. I forbindelse med fremtidige revisjoner er det en målsetting at avtaleområdet skal utvides til flere kommuner. Målsetting Byvekstavtalens hovedmålsetting er å bidra til nullvekst i personbiltransport i avtaleområdet, altså hele Bergen kommune. Veksten i personbiltransport skal altså tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Næringstrafikk og gjennomgangstrafikk er unntatt fra nullvekstmålet. Prosjekter og satsingsområder Forslag til 1. generasjons byvekstavtale inneholder ett stort/nytt investeringsprosjekt; Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Prosjektet har p.t. en kostnadsramme på 6,2 mrd kroner, jf. gjennomført kostnadsanslag i forbindelse med fremlagt forslag til reguleringsplan. Kostnadene skal i utgangspunktet deles likt mellom stat og lokale parter. Som vedlegg til avtalen foreligger notatet 4

5 «Prinsipper for fastsettelse av kostnader for statlig bidrag til Bybanen til Fyllingsdalen». Av dette fremgår det at staten ikke uten videre vil bidra til å dekke kostnadene med nye gang- og sykkelløsninger langs den nye bybanetraseen. Dersom bybaneutbyggingen medfører at eksisterende tilbud fjernes, eller at sammenhengende tilbud brytes opp, vil staten være med og dekke kostnader til å beholde slike løsninger. Spørsmålet om staten vil bidra med tilskudd til en eventuell sykkeltunnel gjennom Løvstakken, er til egen behandling i Samferdselsdepartementet. Endelig fastsetting av kostnadsfordeling vil skje etter gjennomført KS2 (kvalitetssikring av kostnadsramme), som planlegges gjennomført høsten Den konkrete behandlingen vil bli gjennomført i styringsgruppen for byvekstavtalen, jf. egen omtale av styringssystem nedenfor. Prosjekter på jernbanen i er også inkludert i forslaget til byvekstavtale. Dette gjelder utbygging av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, oppgradering av terminalfunksjonene på Nygårdstangen, oppgradering av Bergen stasjon og mindre tiltak på Vossebanen. Jernbanetiltakene er 100 % statlig finansiert. Videre er det lagt opp til en kraftig økt satsing på programområder. Det er satt av totalt om lag 3,3 mrd kroner til slike tiltak i avtaleperioden. Av dette kommer 1,5 mrd kroner fra staten til riksvegprosjekter, og knapt 1,8 mrd kroner fra HFK. Prioritering av prosjekter skal skje etter prinsipp om porteføljestyring, og det er tydelige forventninger om at programområdetiltak skal bidra til å nå nullvekstmålet i alle bydeler. Det er også lagt opp til en styrking av drift av kollektivtransporten. Partene er enige om at den langsiktige løsningen på dette bør være en styrking av statens rammetilskudd til fylkeskommunen, subsidiært gjennom en styrking av belønningsordningen. I 1. generasjons avtale er det lagt opp til at økt satsing på drift av kollektivtransport i hovedsak skal finansieres med belønningsmidler. Partene er samtidig enige om at det skal kunne være mulig å bruke bompenger til drift av kollektivtrafikk, inntil det er avklart hvordan merkostnader til drift av tiltak for å nå nullvekstmålet skal finansieres. Eventuell slik bruk skal først godkjennes av bystyret og fylkestinget. Finansiering: Prosjektene/satsingene omtalt over har følgende finansieringskilder: Statlige midler: o 50 % av kostnadene til Bybanen til Fyllingsdalen, p.t. 3,1 mrd kroner. o 1,5 mrd kroner til programområder på riksveg o 1,4 mrd kroner over belønningsordningen, primært til drift av kollektivtransport. Summen er basert på gjeldende belønningsavtale ( ) og vil bli reforhandlet i forbindelse med reforhandling av byvekstavtalen senest o 100 % finansiering av jernbanetiltak i avtalen Fylkeskommunale midler: Videreføring av det fylkeskommunale bidraget i Bergensprogrammet. I 2017 er dette bidraget på 255 mill kroner, og dette nivået legges inn i hele avtaleperioden. Bompenger: I sak om ny bypakke for Bergen, legges det opp til en ny bompengeordning som vil gi vel 1 mrd kroner per år i netto bompengeinntekter når den trår i kraft. Ordningen vil tidligst være i full drift i 2019, ettersom den forutsetter etablering av nye bomstasjoner. Det legges opp til miljødifferensierte bompengetakster, som medfører høyere takst på biler som bidrar mest til forurensning, og minst til biler med lave utslipp. I tillegg til finansieringen av tiltak som direkte inngår i byvekstavtalen, bruker Bergen kommune betydelige investeringsmidler på kommunalt vegnett, samt annen kommunal infrastruktur til torg/allmenninger, parker, vann og avløp, etc. Hordaland fylkeskommune bruker også betydelige midler til drift av kollektivtransporten, materiell, etc., samt tiltak for standardheving på fylkesvegnettet i Bergen. 5

6 Forpliktelser om arealbruk Bedre samordning av areal- og transportplanlegging er en viktig del av grunnlaget for byvekstavtalen. Gjennom forslaget til avtale forplikter partene seg til en arealbruk som støtter oppunder og bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltransport. For Hordaland fylkeskommune handler dette om å få vedtatt og fulgt opp Regional areal- og transportplan for Bergensområdet (jf. høringsuttalelse fra Bergen kommune ved KMBY- sak 133/17). Denne skal legges til grunn for kommunal planlegging og bidra til en mer helhetlig og samordnet arealpolitikk i Bergensområdet. Store deler av det geografiske nedslagsfeltet for den regionale planen ligger imidlertid utenfor avtaleområdet for 1. generasjons byvekstavtale, som er Bergen kommune. Kommunen forplikter seg derfor til å følge gjeldende KPA og fortettingsstrategi, føringer i vedtatt KPS og prinsippsaker avgitt av bystyret i forbindelse med revidering av ny KPA. Styringssystem Det er lagt til grunn et styringssystem etter modell fra Oslopakke III, som innebærer noen endringer fra dagens Bergensprogram: Styringsgruppen for bypakken er identisk med styringsgruppen for byvekstavtalen. I arbeidet hittil har styringsgruppen vært ledet av vegdirektøren, og ellers bestått av jernbanedirektør, fylkesordfører i Hordaland og byråd for byutvikling i Bergen kommune. I tillegg har Fylkesmannen i Hordaland deltatt som observatør. I forslag til ny NTP er det videre foreslått en justering av organisering og styring av byvekstavtalene. Det er foreslått å opprette en politisk styringsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet, og med deltakelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører og berørte byråder/ordførere. Videre er det foreslått å etablere en administrativ koordineringsgruppe ledet av vegdirektøren, med deltakelse fra jernbanedirektøren, fylkesmannen og administrativ ledelse i fylkeskommune og berørte kommuner. Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering, basert på prinsipper om mål- og resultatstyring. Arbeidet skal gi grunnlag for omforente saksfremlegg til besluttende organer om prioritering av midler i avtalen, og for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll. Styringen av byvekstavtalen og den ny bypakken vil ha tydeligere krav til porteføljestyring, det vil si at prosjekter prioriteres etter bidrag til måloppfyllelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring. Måling av resultater/effekter av tiltak gjennom definerte indikatorer. Trafikkutvikling er den mest grunnleggende indikatoren, som skal måles ved hjelp av: Trafikkindeks for vegtrafikk basert på tellinger fra faste trafikkregistreringspunkter i hele avtaleområdet Årlig reisevaneundersøkelse, som blant annet gir informasjon om transportmiddelfordeling og transportarbeid med personbil, samt utvikling av reiser med kollektiv, sykkel og føtter (gange). Tellinger av kollektivreiser (v/jernbanedirektoratet og Skyss), samt sykkeltrafikk. I tillegg skal utslipp av klimagasser (CO 2 -ekvivalenter) i Bergen fra kjøretøy innhentes fra Statistisk sentralbyrå. Det er også utarbeidet indikatorer for å måle utviklingen innenfor arealbruk (fortetting) og parkering. Dette er støtteindikatorer som ikke skal brukes for å vurdere måloppnåelse, men skal gi et bilde av i hvilken grad virkemidler tas i bruk. Byrådets vurderinger Byrådet er tilfreds med at det nå foreligger et fremforhandlet forslag til avtale mellom partene. Arbeidet med bymiljøavtaler etter hvert byvekstavtaler har vært en tidkrevende prosess som i realiteten har 6

7 pågått siden våren Slik byrådet ser det, har alle parter bidratt konstruktivt til en effektiv og god forhandlingsprosess etter at regjeringen gav klarsignal til å starte forhandlinger i januar Den fremforhandlede byvekstavtalen vil gi om lag 6 mrd kroner til transportinfrastruktur i Bergen de neste årene. Dette er en kraftig økning i statlige bidrag til Bergen, og vil være et avgjørende viktig virkemiddel for å skape en grønn byutvikling i Bergen og Bergensområdet. Avtalen med staten er at vi skal styre mot nullvekst i personbiltransporten, men Bergen har som kjent mer ambisiøse målsettinger om 10 % reduksjon innen 2020 og 20 % reduksjon innen Etter byrådets vurdering vil avtalen også kunne fungere som en katalysator for en stadig mer offensiv arealpolitikk, der alle forvaltningsnivå trekker i riktig retning for å skape en kompakt og attraktiv by i tett samspill med hele det funksjonelle byområdet. Byrådet vil trekke frem noen særlig viktige forhold ved forslaget til avtale som er fremforhandlet. Bymiljøavtaler ble i sin tid introdusert av transportetatene gjennom etatsforslaget til Nasjonal transportplan Ordningen ble presentert som et nytt grep for en mer helhetlig transportpolitikk i byene, med tettere og mer forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Det er også staten som i stor grad har lagt rammer/premisser for avtalen, både gjennom krav til byene/byområdene for å kunne komme i forhandlingsposisjon, krav til styringssystem, krav til arealpolitikk, etc. Samtidig har staten også forpliktet seg til å bidra i arealpolitikken, samordning av statlige interesser, etc., og ikke minst gjennom å bidra med mer statlig finansiering enn det som har vært tilfelle tidligere. Med avtalen som foreligger, utgjør statlige finansieringsbidrag over 40 % av totalrammen. Til sammenlikning har statens bidrag i Bergensprogrammet ( ) utgjort mindre enn 15 %. I tillegg til statlige bidrag til Bybanen, programområder og belønningsmidler, peker byrådet på at jernbaneinvesteringer er viktig for utviklingen av det samlede transportsystemet i Bergen. Det gjelder ikke minst effektiviseringen av godsterminalen på Nygårdstangen, som er en forutsetning for at arealer på Mindemyren og Kronstadsporet kan frigis til Bybanen. Byrådet har derfor, sammen med resten av forhandlingsutvalget fra Bergen kommune, sørget for at byvekstavtalen omtaler dette forholdet. Her heter det at: «Partene forplikter seg til å realisere de aktuelle tiltakene så raskt og samordnet som mulig». Byrådet understreker at det er av vesentlig betydning at Stortinget bevilger midler til effektivisering av godsterminalen på statsbudsjettet for I den forbindelse peker byrådet på at det ligger inne midler i første del av planperioden i forslag til Nasjonal transportplan til en godspakke for jernbanen, som inkluderer Nygårdstangen. For å kunne inngå en byvekstavtale, forutsettes lokalpolitiske vedtak om tilstrekkelige lokale finansieringsbidrag. Det foreligger nå et grunnlag for dette gjennom forslag til ny bompengesøknad for en ny bypakke i Bergen. Denne innebærer en utvidelse av bompengeordningen i Bergen med nye bomstasjoner, som i følge beregninger vil gi en økning av inntektene gjennom dagens ordning (Bergensprogrammet), fra ca. 675 mill kroner i 2016 til vel 1 mrd per år i ny ordning. Dersom denne påkrevde inntektsøkningen skulle vært håndtert innenfor eksisterende bomsnitt, måtte dagens takster vært doblet, noe byrådet anser som uakseptabelt. Det er viktig for byrådet å presisere at en revidering av eksisterende bompengeordning i Bergen er nødvendig uavhengig av byvekstavtalen. Som kjent er det ikke rom for nye større investeringsprosjekt innenfor rammene av gjeldende bompengeordning, som strekker seg frem til Per i dag er opparbeidet lån på om lag 5,3 mrd kroner, og inntektene i bomringen frem til 2025 vil gå med til nedbetaling av gjeld. De statlige kravene til lokal finansiering innebærer at det ikke er adgang til å fortsette praksisen som har vært i Bergensprogrammet med å finansiere investeringer med store låneopptak. Dette betyr at inntektsnivået i bomringen må være tilstrekkelig til å finansiere de til enhver tid løpende investeringer. 7

8 Dette er en del av bakgrunnen for at det i forslag til ny bypakke anbefales en langsiktig, 20 års pakke med flere store, nye investeringsprosjekter i alle deler av byen. Man kunne tenkt seg muligheten av å legge til grunn en kortvarig bompengesøknad som kun inkluderte «minimumsinvesteringer» i form av Bybanen til Fyllingsdalen og videreføring av programområder. En slik løsning ville imidlertid krevd like høyt inntektsnivå fra bompengeinnkrevingen på grunn av ovennevnte krav og håndtering av eksisterende gjeld. Videre forplikter forslaget til byvekstavtale partene til en arealplanlegging som bygger oppunder og bidrar til innfrielse av nullvekstmålet. For Bergen kommune sin del handler dette om å følge opp vedtatt KPS og andre føringer fra bystyret gjennom arbeidet med å behandle og vedta ny arealdel til kommuneplanen. Byrådet er trygg på at prosessen med rullering av KPA vil vise at Bergen kommune fører en arealpolitikk som fullt ut tilfredsstiller kravene som stilles fra staten til kommunal og regional arealplanlegging i byvekstavtalen. Byvekstavtalen krever også at Hordaland fylkeskommune vedtar og følger opp Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Dette må ses i lys av at det er en målsetting om å utvide avtaleområdet ved senere rullering til å gjelde nabokommuner, slik at areal- og transportutviklingen i det funksjonelle byområdet i større grad kan ses i en helhet. Byrådet deler disse ambisjonene det er på mange måter lite funksjonelt at avtaleområdet er avgrenset til Bergen kommune, gitt at oppfyllelse av målsettingene i stor grad er avhengig av utvikling og virkemiddelbruk i omkringliggende kommuner. Samtidig er det et omfattende og tidkrevende arbeid å utarbeide en byvekstavtale som inkluderer nabokommunene fullt ut. Det er et krav fra staten at «mål og styringssystem må være sammenfallende for bompengeordningen og byvekstavtalen i det enkelte byområdet». Dette innebærer i praksis at en byvekstavtale som fullt ut inkluderer nabokommunene vil måtte innbefatte en samordning av alle bompengeordninger i området, etter tilsvarende modell som forsøkene på å etablere «Regionpakke Bergen» i 2010/2011, jf. byrådssak 1174/10. For å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen og unngå forsinkelser/komplikasjoner med infrastrukturprosjekter i nabokommunene (Sotrasambandet), har det ikke vært aktuelt å jobbe for slik samordning i en første generasjons byvekstavtale. I forbindelse med reforhandlinger senest våren 2018 vil det være naturlig å diskutere på hvilken måte nabokommunen kan bli del av avtalen i en trinnvis prosess. Byrådet peker på at forslaget til 1. generasjons byvekstavtale kun er et første steg på veien for et mer helhetlig grep på areal- og transportpolitikken i Bergen og Bergensområdet. Den parallelle saken om ny bypakke viser de mer langsiktige linjene, som vil bli ytterligere konkretisert gjennom reforhandlinger av avtalen, fremtidige rulleringer av Nasjonal transportplan, etc. Byrådet mener fortsatt at statlige bidrag bør økes betydelig, både i form av 70 % andel av fremtidige investeringer til Bybanen og økte belønningsmidler ut over dagens avtale ( ) som gir tilskudd på om lag 200 mill kroner per år fordelt på drift og investeringer. Byrådets argumentasjon for dette er velkjent staten har bidratt med langt mindre enn forutsatt i Bergensprogrammet siden 2002, noe som har bidratt til den høye gjeldsgraden på 5,3 mrd kroner som må håndteres i den nye bypakken for Bergen. Samtidig har Bergensprogrammet med Bybanen og en rekke andre tiltak vært en stor suksess, som har gitt store endringer i transportvaner de siste årene. Biltrafikk gjennom bomringen er redusert med om lag 10 % siden 2012, og veksten i antall påstigninger i kollektivtransporten har økt med over 60 % siden Ovenstående er etter byrådets vurdering gode forhandlingskort i fremtidige revideringer av byvekstavtalen. Å oppnå enighet om 1. generasjons avtale nå, før sommeren 2017, er samtidig helt avgjørende for å ivareta kontinuitet i den videre bybaneutbyggingen og øvrig kollektivsatsing, videreutvikling av gang- og sykkelsatsing, trafikksikkerhetstiltak, etc. 8

9 Byrådet er positiv til den foreslåtte endringen i styringen av byvekstavtalene, med Regjeringens forslag om å etablere en rendyrket politisk styringsgruppe. Det anses som ryddig og konsistent at de ulike partene er likt representert i både styring og fremtidige reforhandlinger av avtalene. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken er svar på bestilling fra bystyret i sak 96-15, der det heter at forslag til avtale skal legges frem for bystyret til endelig behandling. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret godkjenner den fremforhandlede avtalen om byvekstavtale for Bergen , datert 11. mai Dato: 16. mai 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: Fremforhandlet avtaleutkast m/vedlegg 9

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK Byrådssak 391/16 Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger OHST ESARK-83-201420609-30 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 19. oktober 2016 sak om «Status for arbeidet med bymiljøavtale

Detaljer

Byrådssak 332/16 1. Status for arbeid med bymiljøavtale og etablering av forhandlingsutvalg ESARK

Byrådssak 332/16 1. Status for arbeid med bymiljøavtale og etablering av forhandlingsutvalg ESARK Byrådssak 332/16 1 Status for arbeid med bymiljøavtale og etablering av forhandlingsutvalg OHST ESARK-83-201420609-19 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet saken «Bymiljøavtale for Bergen organisering

Detaljer

Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen

Forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/54-34 Saksbehandlar: Marte Hagen Eriksrud Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 08.06.2017 Fylkesutvalet 13.06.2017 Fylkestinget 13.06.2017

Detaljer

Byvekstavtalen og betydningen for Bergen

Byvekstavtalen og betydningen for Bergen Byvekstavtalen og betydningen for Bergen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 28. juni 2017 Oslo, 1. september 2017 Mange virkemidler i by én hensikt Bymiljøavtaler Belønningsavtaler Byutviklingsavtaler

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen.

Referat. Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen. Referat Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april 2017. Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten

Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2017-2023 25. januar 2017 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing,

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars Sted: Rådhuset i Bergen. Navn.

Referat. Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars Sted: Rådhuset i Bergen. Navn. Referat Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars 2017. Sted: Rådhuset i Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn Helge Eidsnes

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Møte 4/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 11. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen

Møte 4/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 11. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen Referat Styringsgruppen for Bymiljøavtalen Bergen Møte 4/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 11. september 2016, Rådhuset i Bergen. Saksbehandler: Adelheid Nes, Dato: 23.01.2017, Dok: Møtepapir SG 0416

Detaljer

Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten

Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten 2017-2023 Forslag til avtale som forhandlingspartnerne ble enige om i møte 11. mai 2017 Det er et mål at veksten i persontransporten

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen Referat - utkast Styringsgruppen for Bymiljøavtalen Bergen Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Clarion Hotell Bergen Airport, Flyplassvegen 551, Flesland Saksbehandler: Adelheid

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen.

Referat. Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen. Referat Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars 2017. Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn Helge

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 2, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 14:00-17:00, 23. februar Sted: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen.

Referat. Forhandlingsmøte 2, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 14:00-17:00, 23. februar Sted: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen. Referat Forhandlingsmøte 2, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 14:00-17:00, 23. februar 2017. Sted: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen. Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Statens

Detaljer

Framtidens byer 25. mars 2014 Helhetlige bymiljøavtaler: rammeverket. Lars Aksnes Vegdirektoratet

Framtidens byer 25. mars 2014 Helhetlige bymiljøavtaler: rammeverket. Lars Aksnes Vegdirektoratet Framtidens byer 25. mars 2014 Helhetlige bymiljøavtaler: rammeverket Lars Aksnes Vegdirektoratet Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har som mål at veksten

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen.

Referat. Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen. Referat Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april 2017. Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

Byvekstavtaler og bypakker

Byvekstavtaler og bypakker Byvekstavtaler og bypakker Samarbeid om framtidsrettet byutvikling Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bypakkekonferansen 2017 Overordnet, langsiktig mål Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Byrådssak 184/17. Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen ESARK

Byrådssak 184/17. Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen ESARK Byrådssak 184/17 Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen OHST ESARK-83-201420609-61 Hva saken gjelder: Bystyret skal våren 2017 ta stilling til forslag til 1. generasjons byvekstavtale for Bergen, 2017-2023.

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo

Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo Kollektivtransportens muligheter i bymiljøavtalene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt, Oslo Bymiljøavtaler og nullvekstmålet Nullvekstmålet fastsetter at veksten i persontransporten i storbyområdene

Detaljer

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det?

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det? Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det? Tone M Oppedal Avdelingsdirektør Statens vegvesen Bytransport og byutvikling i endring Bergen 1.-2. november 29.06.2017 Forventa utvikling Byene

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene Lansert i Nasjonal transportplan

Detaljer

Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m.

Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m. Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m. - møte mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen 17. november 2016 Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet 21.11.2016

Detaljer

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny

Detaljer

Bymiljøpakke Bergen. Bymiljøavtalen. Solstrand Adelheid Nes Sekretariatsleiar for bymiljøavtalen i Bergen

Bymiljøpakke Bergen. Bymiljøavtalen. Solstrand Adelheid Nes Sekretariatsleiar for bymiljøavtalen i Bergen Bymiljøpakke Bergen Bymiljøavtalen Solstrand 041116 Adelheid Nes Sekretariatsleiar for bymiljøavtalen i Bergen Innhold Bakteppet for bymiljøavtalene Avtalen hva inneholder den? Styring og oppfølging av

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/1909-2 Saksbehandler: Anne Guri Ratvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging KIT-verksted om transportmessige konsekvenser av arealbruk Grenland, onsdag 29. november 2017 Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen

Detaljer

Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen. Fylkesmannen i Hordaland. Overordnet fremdriftsplan Bybanen IV Fyllingsdalen

Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen. Fylkesmannen i Hordaland. Overordnet fremdriftsplan Bybanen IV Fyllingsdalen Referat Styringsgruppen for Bymiljøavtale for Bergen Møte 1/2016, Klokkeslett: 09:00-11:30, Dato: 22. april 2016, Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gt. 5, Bergen Saksbehandler: Adelheid Nes, Dato: 10.05.2016,

Detaljer

Byutredning Trondheim

Byutredning Trondheim Byutredning Trondheim Status KVU Sluppen (2009) KVU veg og bane Trondheim Steinkjer (2012) KVU E6 sør (2012) Miljøpakken Trondheim (trinn 1, trinn 2,.) (2009- ) Bymiljøavtale Trondheim (2016) Nullvekstmålet

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 1, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-10:30, 10. februar Sted: Statens Vegvesen, Nygårdsgaten 112, Bergen.

Referat. Forhandlingsmøte 1, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-10:30, 10. februar Sted: Statens Vegvesen, Nygårdsgaten 112, Bergen. Referat Forhandlingsmøte 1, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-10:30, 10. februar 2017. Sted: Statens Vegvesen, Nygårdsgaten 112, Bergen. Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder)

Detaljer

Bymiljøavtale for Bergen - statlege krav for å starte forhandlingar

Bymiljøavtale for Bergen - statlege krav for å starte forhandlingar SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/54-31 Saksbehandlar: Marte Hagen Eriksrud og Hans-Christian Engum Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2016 Bymiljøavtale for Bergen - statlege

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars Sted: Clarion Hotel Bergen Airport.

Referat. Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars Sted: Clarion Hotel Bergen Airport. Referat Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars 2017. Sted: Clarion Hotel Bergen Airport Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene?

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Alberte Ruud Vegdirektoratet Samplan Tromsø 24. mai 2017 Hovedpunkter Om nullvekstmålet Ny NTP om bysatsing Byvekstavtalene

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201500990-51 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai Sted: Hotell Terminus, Bergen. Navn.

Referat. Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai Sted: Hotell Terminus, Bergen. Navn. Referat Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai 2017. Sted: Hotell Terminus, Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Anna Elisa Tryti

Detaljer

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK Byrådssak 1080 /17 Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 OHST ESARK-510-201429500-30 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet viser i brev av 24. januar 2017 (vedlegg 1) til

Detaljer

Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett

Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett BATP samling 24. april 2014 Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett Alberte Ruud Strategiseksjonen Vegdirektoratet 13.05.2014 http://tv.nrk.no/serie/status-norge Kjernespørsmålet:

Detaljer

Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan Bymiljøpakker Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab.

Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan Bymiljøpakker Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab. Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023. Bymiljøpakker 06.05.2013 Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab. Byområdene: styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere

Detaljer

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Foto: Knut Opeide 9. april 2015 Foto: Knut

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny måte å organisere samarbeidet mellom nasjonale,

Detaljer

Bymiljøpakke Bergen Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes

Bymiljøpakke Bergen Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes Rammeverk og forhandlingsgrunnlag Sekretariatsleiar Adelheid Nes Bymiljøavtaler -innretning Totalt 34,3 mrd. kr i inneværende NTPperiode: Bymiljømidler: 16,9 mrd. kr Belønningsmidler: 9,2 mrd. kr Sykkelsatsing

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

1. Revidert bymiljøavtale

1. Revidert bymiljøavtale 1. Revidert bymiljøavtale 2018 29 Gjeldende avtale 2016-2023: Det åpnes for å vurdere en eventuell reforhandling av bymiljøavtalen etter at Nasjonal transportplan for perioden 2018 2029 er lagt fram. Ved

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Byrådssak 199/16. Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering ESARK

Byrådssak 199/16. Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering ESARK Byrådssak 199/16 Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering OHST ESARK-5120-201306115-128 Hva saken gjelder: Parallelt med reguleringsplanarbeidet for Sotrasambandet, har Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Grenlandsrådet 14.09.2012 Samarbeid mellom: Telemark Fylkeskommune, Skien Kommune, Porsgrunn Kommune Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten

Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten Byvekstavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten 2017-2023 Forslag til avtale som forhandlingspartnerne ble enige om i møte 19. april 2017 Det er et mål at veksten i persontransporten

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Slik har Trondheim stanset veksten i biltrafikken

Slik har Trondheim stanset veksten i biltrafikken Slik har Trondheim stanset veksten i biltrafikken Kjennetegn ved Miljøpakken Viktige grep Resultater Bymiljøavtale Kjetil Strand Strategisjef Statens vegvesen Region midt Vegen og vi nr 3 2007.. Nedlegging

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand?

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand? Mål om nullvekst - vesentlige tiltak Bybane til Fyllingsdalen By og land hand i hand? Bybane til Åsane Knutepunktsutvikling Noen umiddelbare innspill til NTP-grunnlaget Realisering av (gang- og) sykkelstrategi

Detaljer

Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet

Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet Oppdrag fra Samferdselsdepartementet I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med NTP 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage

Detaljer

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK Byrådssak 329/15 Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet OHST ESARK-03-201500990-205 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune v/fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt

Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt Overordnet om bymiljø- og byvekstavtalene Avtaleverket er tenkt å etablere gjensidig

Detaljer

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i Storbyregionene 4. februar 2016 Presentasjon ved Kari

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Dette brenne jeg for!

Dette brenne jeg for! Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Midlertidig økte bompengetakster og gratis kollektivtransport på dager med fare for høy luftforurensning - forberedelser til iverksetting

Midlertidig økte bompengetakster og gratis kollektivtransport på dager med fare for høy luftforurensning - forberedelser til iverksetting Byrådssak 1044 /17 Midlertidig økte bompengetakster og gratis kollektivtransport på dager med fare for høy luftforurensning - forberedelser til iverksetting OHST ESARK-8340-201602860-56 Hva saken gjelder:

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Høring - minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av bymiljøavtaler, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Høring - minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av bymiljøavtaler, Statens vegvesen Vegdirektoratet Byrådssak 1044 /14 Høring - minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av bymiljøavtaler, Statens vegvesen Vegdirektoratet NIHO ESARK-03-201301526-376 Hva saken gjelder Byrådet behandlet 31. oktober

Detaljer

Bystrategi- Konferanse

Bystrategi- Konferanse Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Bystrategi- Konferanse Larvik 25.04.2013 Vi er vant til ruskevær Men NTP gir håp om mye solskinn. Våren kommer med sprekker og hestehov.

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer