2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL"

Transkript

1

2 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011

3 5

4 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen av Kulturarenaplanen ønsker jeg å videreføre en ambisjon om at kulturpolitikken skal være et fundament for utvikling av hele Bergen som en god by både å bo i og å besøke, og for den samfunnsøkonomiske utviklingen. For å ivareta dette viktige samfunnsoppdraget, trenger en gode kulturarenaer for kunst- og kulturproduksjon, Forord Kommunaldirektøren Kulturarenaplan , ble vedtatt av bystyret 20. november 2006 (sak ). I denne rulleringen av Kulturarenaplanen for perioden så vises det til at det i perioden er etablert en rekke både større og mindre arenaprosjekter med stor betydning for både enkelte fagfelt og for kulturlivet i store geografiske områder. for formidling og opplevelser. Planen presenterer prosjekt både for det frivillige kulturlivet og for det profesjonelle kunstfeltet. I perioden har statlig andel av tilskudd til nasjonale kulturbygg blitt mindre, noe som gir ekstra utfordringer og økt press på kommune og fylkeskommune. Derfor er det viktig at Bergen kommune har en aktiv dialog med Hordaland fylkeskommune både når det gjelder felles fremstøt overfor staten for å få økt midler til kulturarenaer i Bergen med regionale og / eller nasjonale funksjoner og slik at en større andel av tildelingene forvaltet av fylkeskommunen kan tilfalle Bergen. Dette er ikke minst relevant sett i lys av at en stor del av publikumsbesøket til kulturinstitusjoner i Bergen kommer i form av tilreisende fra andre steder i fylket. Jeg vil arbeide for å realisere så gode kulturlokaler så langt som mulig, og med så rasjonelle og effektive løsninger som mulig. Med alle de gode innspillene, initia tivene og ideene om nye kulturbygg og lokaler som har strømmet inn fra kunst- og kulturaktører de siste årene må jeg prioritere både nøkternt og effektivt, samtidig som jeg vil prioritere på en måte som skiller klart mellom behov og ønsker. Med denne planen tar vi de nødvendige grep som må til for at flere bergensere får den kulturscenen å stå på som kreves for at de skal kunne et enda større publikum. Med denne planen legges grunn laget som sikre at kulturbyen kan fortsette å vokse seg større, mer mangfoldig og med rom for alle de som vil ta del i kulturbyens tilbud og produksjoner. Slik håper jeg at vi kan skape en kulturell infrastruktur som tjener både den nyskapende kunst- og kulturproduksjonen og god formidling til alle bergensere. Harald V. Hove Kulturbyråd Dette er både kommunalt initierte prosjekter og prosjekter etter initiativ fra kunst- og kulturaktørene selv. Av gjennomførte større tiltak er Bergen kommunes nye kulturhus i Fana, som ble åpnet i 2009, Marineholmen Øvingspark, også et kommunalt initiativ og etablert i mai Ikke minst har iverksettelsen av den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », med blant annet nye tilskuddsordninger til produksjonsog visningslokaler innen de ulike profesjonelle kunstsjangrene, bidratt til at flere etableringer har blitt mulig. En ny tiltaksplan, med både nye og videreførte tiltak, blir presentert med utgangspunkt i gjennomgangen fra rulleringen, nye innmeldte behov og en stram prioritering med utgangspunkt i stipulerte rammer for økonomiplanen Den rullerte planen søker i så stor grad som mulig å balansere behovene for gode kulturlokaler mot nødvendigheten av en nøkternhet i økonomiske forventninger de nærmeste årene. Jeg har imidlertid forventninger til at det kan realiseres flere gode prosjekter som imøtekommer kunst- og kulturlivets behov for kulturarenaer til både kulturskaping og formidling, og bergensernes behov for arenaer til egenaktivitet og kulturopplevelser. Jeg vil takke seksjonssjef Øyvor Johnson og hennes medarbeidere for et nytt godt styrings- og planverktøy. Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør 1.0 Innledning Kulturarenaplan for Bergen ble behandlet av bystyret 20. november 2006 (sak ) med følgende vedtak: ȫȫ2) Bystyret vil at «Kulturarenaplan for Bergen » skal nyttes strategisk i utvikling av Kulturbyen Bergen. Bystyret ber om at kulturarenaplanen rulleres hvert 4. år, slik at planen behandles minst en gang i løpet av en valgperiode. ȫȫ3) Bystyret ber om at de prioriterte prosjektene fremmes i tilknytning til økonomiplanarbeidet og det årlige budsjettarbeidet ȫȫ4) Bystyret ber byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordninger til lokale og regionale kulturbygg ȫȫ5) Bystyret vil understreke viktigheten av at bydelene Fyllingsdalen og Åsane, samt kultursenter / kulturhus ved Ny-Krohnborg skole blir prioritert i fremtidige budsjetter og økonomiplanarbeid. ȫȫ6) Herværende rullering er en oppfølging av bystyrets vedtak om én rullering pr. valgperiode. En gjennomgang av status for tiltakene i planen blir presentert i kapittel 2. I planperioden hittil har man sett en økning av kunst- og kulturbruken i Bergen. Fra 2006 til 2009 steg besøk og / eller bruk av kulturtilbud (også lokaler til egenaktivitet) med ca. 2 millioner, fra 6 millioner i 2006 til 8 millioner i (kilde: «Kulturårbok 2006» og «Årbok for kultur Bergen 2009», Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett). Etter at den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », ble iverksatt fra 2008, har en kunnet registrere en økende tendens til at nyutdannede kunstnere velger å ha Bergen som base. Også iverksettelsen av en amatørkulturplan, «Amatørkulturlivet i Bergen », har blitt fulgt av en økning i brukere og publikum, fra ca i 2007 til ca i Alt dette, samt det generelle ambisjonsnivået i byens kunst- og kulturliv, oppsummert i Bergen kommunes visjon om at Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet, skaper behov for og ønsker om flere og bedre kulturlokaler i byen. I planperioden hittil er en del av dette imøtekommet i tiltak, mens andre tiltak er utsatt, og noen er funnet uaktuelle eller forlatt til fordel for løsninger en mener er mer adekvate. I planperioden så langt har det kommet flere initiativ som påvirker videreføringen av kulturarenaplanen. Ikke minst har iverksettelsen av den nye kunstplanen, med blant annet tilskuddsordninger til produksjons- og visningslokaler innen de ulike fagfelt, bidratt positivt til at langt flere kunstnere enn for bare få år tilbake nå har tilgjengelige lokaler til sin virksomhet. Kunstnernes egne løsninger er ofte både kreative, økonomiske og effektive, og på denne måten et forbilde for en mest mulig effektiv og økonomisk tenkning rundt etablering og drift av kulturlokaler. Det er all grunn til å være realistisk mht hva som kan forventes av kommunalt enga sjement i årene fremover. Rulleringen som presenteres her, har gjort det åpenbart at kommunen fremover ikke vil ha økonomiske rammer til ekspansjon av kulturlokaler i det tempo som planen opprinnelig hadde ambisjoner om. Det må tas høyde for i videre planlegging at investeringer i lokaler er svært dyrt, og at disse også utløser økte driftsutgifter. De økonomiske perspektivene fremover gjør det nødvendig å utvise nøkternhet i planene videre. Sambruksløsninger så langt det er mulig bør tilstrebes. Dette betyr ikke et ønske om å renonsere på ambisjonen om at Bergen skal bli Nordens mest spennende og nyskapende kulturby, noe som er en overordnet visjon for hele kulturfeltet. Det er likevel viktig å se på det «spennende og nyskapende» knyttet til innhold først og fremst, ikke i så stor grad til arenaer og bygg, selv om dette også er viktig. Det er et faktum at økt aktivitet gjør at deler av kunst- og kulturlivet vokser ut av sine arenaer, og behov for nye vil oppstå. Bergen kommune skal ta høyde for gode kulturlokaler så langt som mulig, og med så rasjonelle og effektive løsninger som mulig. Med alle de gode innspillene, initi ativene og ideene om nye kulturbygg og lokaler som har strømmet inn fra kunst- og kulturaktører i årene fra iverksettelsen av planen, er det viktig å prioritere både nøkternt og effektivt, og det er også viktig å prioritere på en måte som skiller klart mellom behov og ønsker.

5 8 Innledning 9 Innledning 1.1 Avgrensning av rulleringen Kulturarenaplan for Bergen er et omfattende dokument, og ikke alle tiltak og prosjektideer er tatt med i rulleringen i denne omgang. Prioriterte tiltak valgt ut til evaluering er «Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg», en undersøkelse av utnyttelsesgraden av ungdomslokaler i bydelene, en resultatgjennomgang av alle tiltakene i tiltakslisten og en gjennomgang av prosjektideer som er blitt konkretiserte i løpet av planperioden så langt. Prosjektideer som ikke har blitt gjennomført eller som ikke har fått en mer konkret form, blir ikke kommentert i denne rulleringen. I tillegg presenteres en rekke kulturarenaer og ideer som har oppstått i planperioden, og som er blitt muliggjort via andre initiativer og planer, spesielt den nye kunst planen, «Kulturbyen Bergen ». BKKI har i løpet av 2010 påbegynt spørreundersøkelser om tilgang og kvalitet på lokaler innenfor musikk, scenekunst og visuelt felt. Resultatene så langt fra disse undersøkelsene presenteres også, men spørreskjemaene vil ligge ute på nett også fremover for videre oppdatering. Til slutt, i kapittel 4, presenteres nye og videreførte tiltak. 1.2 Endringer i statlige og fylkeskom munale ordninger siden 2006 Bystyret har i sitt vedtak av Kulturarenaplanen bedt byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningene til lokale og regionale kultur bygg. Dette er en av sakene som har blitt tatt opp i kontakten mellom Bergen kommune og kulturdepartementet, og en offensiv holdning overfor staten mht både prioriteringen av kulturarenaer lokalt og regionalt og en større andel av midler til Hordaland og Bergen bør fortsette i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. Det har vært uformelle samtaler om dette på administrativt nivå mellom BKKI og Kultur- og idrettsavdelinga i fylkeskommunen. Men det vil også være viktig å gå videre i dialog med fylkeskommunen for å øke Bergens andel av tildelingene til lokale og regionale kulturbygg. Ikke minst er dette aktuelt fordi store deler av publikummet til mange kulturarenaer i Bergen kommer fra de andre kommunene i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune bruker også en lavere andel av sitt kulturbudsjett enn Rogaland og Sør-Trøndelag bruker i henholdsvis Stavanger og Trondheim Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg ȫȫtilskudd fra overskudd av spille midler til lokale kulturbygg blir fordelt av fylkeskommunen etter innstilling og prioritering fra den enkelte kommune. Retningslinjer og praktisering av denne ordningen er ikke endret i planperioden, men i årene 2009 og 2010 har fylkeskommunen vedtatt tilskudd til to prosjekter årlig i Bergen, til forskjell fra tidligere praksis med kun ett prioritert prosjekt årlig. Det samlede årlige tilskudd til Bergen har også økt noe, fra tidligere inntil kr. 0,5 mill, til kr. 0,65 mill. i 2009 og kr. 0,73 mill. i Det er Bergen Kunsthall og Grieghallen AS som har fått tilskudd over ordningen i disse to årene. Det enkelte prosjekt kan bevilges totalt kr. 1 mill. fra ordningen. ȫȫi forbindelse med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene fra 2010 ansvar for tildeling av spillemidler til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, en ordning som tidligere var forvaltet av Kulturdepartementet. Departementet har ansvar for forvaltning av midler til byggeprosjekt som fikk tilsagn før 1. januar 2010, men etter hvert som midlene tilknyttet ordningen blir fristilt fra pågående prosjekt, skal de kanaliseres i den desentraliserte ordningen og fylkeskommunens forvaltning. Da tilgjengelige midler var låst til ulike prosjekter da forvaltningsansvaret ble overført, kan dette ikke skje før i 2013, hvis ikke ytterligere spillemidler blir overført ordningen. Casiokids sin forestilling «Shuffle» på Studio USF. Fotograf: Eirik Lande Bystyret har i sitt vedtak av Kulturarenaplanen bedt byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningene til lokale og regionale kulturbygg. Dette er en av sakene som har blitt tatt opp i kontakten mellom Bergen kommune og kulturdepartementet, og en offensiv holdning overfor staten mht både prioriteringen av kulturarenaer lokalt og regionalt og en større andel av midler til Hordaland og Bergen bør fortsette i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. Det har vært uformelle samtaler om dette på administrativt nivå mellom BKKI og Kultur- og idrettsavdelinga i fylkeskommunen. Men det vil også være viktig å gå videre i dialog med fylkeskommunen for å øke Bergens andel av tildelingene til lokale og regionale kulturbygg. Ikke minst er dette aktuelt fordi store deler av publikummet til mange kulturarenaer i Bergen kommer fra de andre kommunene i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune bruker også en lavere andel av sitt kulturbudsjett enn Rogaland og Sør-Trøndelag bruker i henholdsvis Stavanger og Trondheim Statsbudsjettets post 73 Kapittel 330 Nasjonale kulturbygg Retningslinjene for tilskuddsordningen til nasjonale kulturbygg har gitt mulighet for en statlig delfinansiering over budsjettpost 73 på 60 prosent. I statsbudsjettet for 2010 ble det slått fast at «den maksimale tilskuddsandelen er 1/3 av den delen av prosjektet som er i samsvar med målene for posten.» Med en tilskuddsandel på maksimalt 33,3 prosent er dermed statlig andel til kulturbygg med nasjonal og/eller landsdelsomfattende oppgaver og funksjoner, nesten halvert. Dette gir stovre utfordringer for kommunene og fylkeskommunene mhht å sørge for lokal andel av finansieringen av denne type bygg Tilskudd gjennom Husbanken til å fjerne 100 alvorlige hindringer Tilskuddsordningen til å fjerne 100 alvorlige hindringer var et tiltak under regjeringens forrige handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Miljødepartementet var sektoransvarlig og ordningen ble lagt inn under Husbanken. Ordningen varte fra 2006 til 2009 og er nå under evaluering. Den er ikke erstattet av tilsvarende ordninger, men dette burde i høy grad vurderes, da universell utforming og god tilgjengelighet for alle, også funksjonshemmede, er en viktig forutsetning for likeverdig deltakelse i et demokratisk samfunn, og ombygginger for å sikre en slik adgang er en stor utfordring for mange kulturarenaer Norsk kulturråds prøveordning for tilskudd til kunstnerstyrte visningssteder Ordningen gir treårige driftstilskudd med virkning fra og med 2010 og kom i stand etter initiativ fra kunstnerorganisasjonen Unge Kunstneres Samfund (UKS) som i 2009 henvendte seg til Kulturdepartementet om muligheten for å opprette en ordning som skulle dekke driftsutgifter som lønn, honorar, husleie og vederlag til utstillende kunstnere. I statsbudsjettet for 2010 ble det øremerket kr til ordningen. Kulturrådet har i tillegg satt av kr i året fra egen avsetning. I alt 5,3 mill. fordelt over 3 år ble bevilget i 2010, av dem fikk det bergensbaserte visningsrommet Entrée kr. 1,2 mill. Ordningen er svært viktig sett i lys av at økt kulturaktivitet medfører økt behov for arenaer, og bør derfor styrkes og videreføres utover prøveperioden. 1.3 Kultur vest AS Kulturarenaplan I 2009 ble Selskapet Kultur Vest AS stiftet, med flere av Bergens viktigste kulturinstitusjoner som eiere. Formålet er å samordne kultur institusjonenes behov og dermed stå sterkere overfor bevilgende myndigheter, spesielt mht søknader om substansielle statlige bevilgninger til bygg og infrastruktur. De samarbeidende institusjonene er på nåværende tidspunkt Grieghallen AS, Den Nationale Scene, Carte Blanche AS, Den Nye Opera, Festspillene i Bergen, USF Verftet og BIT-Teatergarasjen. Institusjonene samarbeider tett om planene og tenker i stor grad i retning av både felles søknader og felles bruk av fasiliteter og kompetanse. Følgende prosjekter, i prioritert rekkefølge, går inn i planene: ȫȫarena USF ȫȫny teatergarasje ȫȫopprustning av Grieghallen ȫȫnye prøve- og verkstedlokaler for teaterproduksjon (DNS og Carte Blanche) ȫȫkonserthus for musikkteater og dans Når det gjelder Arena USF, ny teatergarasje og opprusting av Grieghallen faller Kultur Vests prioritering sammen med Bergen kommunes (se tiltaksplan). Prøveog verkstedlokaler er i all hoved sak tenkt statlig finansiert, og nytt musikkteater vil pga tidshorisont best kunne behandles som tiltak tidligst ved neste rullering av kulturarenaplanen, som i følge bystyrets vedtak bør skje i løpet av 2014.

6 11

7 12 Resultater i perioden 13 Resultater i perioden Kulturarenaplanen presenterte en rekke tiltak med konkret tidsplan for gjennomføring, samt en del mulige prosjekter og prosjektidéer. I løpet av de fire årene som har gått er noen av tiltakene gjennomført, andre er blitt utsatt og noen har blitt forlatt, enten fordi de har vist seg uaktuelle, ikke gjennomførbare økonomisk, eller forlatt til fordel for løsninger som har vist seg mer adekvate i dagens situasjon. En viktig grunn til at flere bygge prosjekter har tatt lengre tid, er den store prisøkningen i byggebransjen i perioden. Enkelte prosjekter har også vist seg dyrere å gjennomføre enn de første beregningene, noe som ikke minst er begrunnet i en ambisjon om at kommunale kulturlokaler skal tilby gode fasiliteter som har en teknisk standard og kvalitet som holder til fleksibel og variert bruk for kulturlivet. 2.1 Resultat for tiltaksplan Under presenteres en resultatgjennomgang av Kulturarenaplanens tiltak, med fortløpende nummerering slik de står i planen. Tiltak/prosjekter i bydelene 7.2.2: Fana Kultursenter på Nesttun, realisering iflg. Kulturarenaplan i 2008, realisert og åpnet i : Opprusting og utvidelse av Åsane kultursenter, plan om realisering i 2007 med en kostnad på 1 mill. Realisert i 2008, kostnad 3,6 mill : Ny Krohnborg kulturhus, plan om realisering i 2008 med en kostnad på kr. 17 mill. Er ennå ikke realisert da det har vært behov for langt større finansiering, både til skolebygget og tilhørende kulturlokaler, og fremdrift for kulturlokalene henger sammen med fremdriften i planene for hele skolebygget. Prosjektet blir videreført med en kostnad på kr. 26 mill, oppstart 2010 og ferdigstilling høsten I de 26 mill. er inkludert 2 mill. fra Husbanken, kr. 1 mill. fra Hordaland Fylkeskommune fra «Desentralisert 1 ordning for tilskudd til kulturhus», og kr. 2 mill. til innredning. De totale utgiftene for rehabilitering og tilrettelegging av skolebygget er beregnet til kr. 180 mill : Flerbruksbygg ved Bønes skole, plan om realisering i 2011, kr. 5 mill. avsatt i Bergen kommunes økonomiplan til blackbox og andre flerbrukslokaler : Kultursenter i Fyllingsdalen, Løvåsen, plan om realisering i 2011 til en kostnad på 15 mill. Prosjektet ble ikke påbegynt da man i stedet satset på et oppveksttun, men Fyllingsdalen kulturråd har fått tilskudd til utredning av et kulturhus i Fyllingsdalen, og kulturhus i skolelokalene har fått ny aktualitet med den nye skolebehovsplanen, se tiltaksplan : Kulturhus i Åsane, plan om realisering i 2010 og en kostnad på 50 mill. Prosjektet er utsatt med forventet påbegynnelse i 2014, se tiltaksplan. Tiltak/prosjekter langs Bergens kunst- og kulturakser : USF Domino 1, plan om realisering 2008 og USF Domino II, plan om realisering Kr. 1 mill. avsatt årlig i bybudsjettet til Domino I fra og med 2006 med intensjon om samme avsetning i 12 år. Domino I er ennå ikke realisert, i hovedsak på grunn av at USF ennå ikke har oppnådd avtale med byggeier. I mellomtiden har USF lansert «Arena USF», som ivaretar noen av funksjonene, bla a konsertarena, mens en økning av produksjons- og øvingslokaler fremdeles forutsetter en realisering av Domino I eller andre løsninger som kan ivareta det samme behovet. Byrådet har i sitt budsjettforslag for 2011 åpnet opp for at midlene kan brukes til Arena USF, og også økt med ytterligere 1 mill. årlig i økonomiplanen frem til, slik at Bergens andel av arenaprosjektet er oppfylt. Både pga økonomiske rammebetingelser, tidsaspekt og alternative løsninger på behovet for produksjonslokaler som har dukket opp i løpet av planperioden så langt, bør det vurderes nøye om en fortsatt skal satse på en gjennomføring av Dominoprosjektet : BIT-Teatergarasjen, plan om realisering 2008 / Opprinnelig plan om nye lokaler i Nøstegaten lot seg ikke gjennomføre, så realisering måtte utsettes. Nytt prosjekt er utredet, med mulig realisering i 2012, se tiltaksplan : Barne- og ungdomsteatersenter, plan om realisering 2008/2009. Prosjektet er ikke realisert men vil delvis videreføres i prosjektet Corner Teater, se tiltaksplan : Rådhuskvartalet Opplevelsessenter, prosjektidé som i følge planen skal utredes kostnadsmessig. Bergen Sentrum AS har utarbeidet forslag om et «kultur- og opplevelsessenter for brann, byutvikling, krim, lov og rett for alle aldersgrupper.» Andre innspill har bl.a. vært hotellvirksomhet, Barnas Kvartal, Museums og opplevelsessenter, «Inkubator», café og restaurant. Bergen kommunale bygg (BKB) har i utarbeidet en oversikt som belyser vesentlige utredninger og analyser foretatt av Rådhuskvartalet fra 1998 frem til Hensikten har vært å skape grunnlag for politisk vedtak om videre utvikling av Rådhuskvartalet i sin helhet. Oppklaringsmøte med Fylkeskonservator, vedrørende status for pågående fredningsforslag er avholdt. Utredning av brannmuseum, uavhengig av lokalisering, ble foretatt i 2009 av Bymuseet i Bergen. Etablering av brannmuseum i den gamle brannstasjonen er utsatt på ubestemt tid grunnet fredningsvarsel av hele Rådhuskvartalet fra Riksantikvaren : Nordnes Øst «Vågen Kunsthus», plan om realisering i Tiltaket er avhengig av at Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet, flytter ut av lokalene. Da nytt samlet kunsthøgskolebygg ikke er realisert eller ennå kommet inn på statens prioriteringsliste over nasjonale bygg, har man vurdert at det blir for lenge å vente, og tiltaket har blitt delvis videreført i tilskudd til etablering og drift av produksjonslokaler på initiativ av Grieghallens fasade. Fotograf: Grandpeople Bilde 2 «Nøtteknekkeren» fremføres i Grieghallen. Fotograf: Grandpeople selvorganiserte kunstnergrupper, se kapittel : Griegalmenningen / Nystemten: Prosjektplanene ble stanset av antikvariske og bomiljømessige årsaker. Flere av de tiltenkte funksjonene videreføres i en kombinasjon av planer for opprusting av Grieghallen, Grieghallens utvidelse av konferansesenterdelen og Kultur Vest AS planer om et nytt musikkteater, se kapittel 4. Kulturnæringenes behov: 7.4.2: Hansahallene, plan om realisering av øvingslokaler basert på brakker i 2006 / Stipulert investeringskostnad på kr. 6,6 mill hvorav kommunal andel var kr. 2 mill, og drift basert på leieinntekt fra brukerne. Etter en lengre prosess i dialog med både Brak og tomteeier, valgte man å forlate planene både av økonomiske og tekniske årsaker. Prosjektet er videreført i Marine holmen Øvingspark, med en delt statlig og kommunal finansiering. Braks tilskudd på kr. 2 mill., hvorav 1 mill. er fra Musikkutstyrsordningen og 1 mill. fra Kulturdepartementet, som opprinnelig skulle delfinansiert Hansahallene, er ikke gått inn i øvingsparken, men er avsatt til senere bruk.. Uteareal: 7.5.1: «Fortellerbenken», plan om realisering i Prosjektet er ikke realisert, men det blir en «benk» på Bryggen, som også blir utgangspunkt for guidede turer for barnefamilier (Barn i Byen) : Permanent scene på Koengen: Prosjektideen var en permanent scene for utendørs operaoppsettinger og store konserter med 600 sitteplasser og sanitæranlegg. Det Nasjonale Festningsverk har i stedet valgt å inngå en avtale med Bergen Live om inntil 5 konserter årlig i løpet av sommersesongen, og med muligheter for andre aktører å arrangere konserter utenom Bergen Lives konsertdager. Det er gjort betydelig arbeid for å ruste opp nødvendig infrastruktur av tekniske- og publikumsfasiliteter, men da området er fredet,

8 14 Resultater i perioden 15 Resultater i perioden Konsert med «Skjelvekommode» på Kvarteret. Fotograf: Grandpeople Bilde 2 Ustilling på VilVite. Fotograf: Grandpeople Bilde 3 KNIPSU. Fotograf: Grandpeople deling for Byggvedlikehold, inneholder de fasiliteter som malerverksted med avtrekksvifte, snekkerverksted, verksted med tregulv passende for bl a danseproduksjoner, lydisolert rom, smårom til kontorer og studio etc, noe som har gitt utvidede muligheter for prosjektarbeid og kunstproduksjon i disse lokalene. Særlig scenekunstfeltet, der behovet er stort for produksjonslokaler, har gitt tilbakemelding på hvor viktige disse rimelige og godt tilrettelagte lokalene er for utvikling av scenekunstproduksjoner. Kunsthuset Wrap har en vederlagsfri avtale med Bergenhus og Årstad kulturkontor, som er forvaltningsansvarlig, og som også låner ut lokaler til ungdom og uetablerte kunstnere i bygget. 1 2 ønsker ikke Festningsverket å bygge opp en permanent scene. Det er også bygget opp sceniske fasiliteter for utendørs opera og andre konserter på «Plenen» på festningsområdet. Koengen har kapasitet til publikummere og Plenen har kapasitet til 6500 tilskuere, 1200 på sitteplasser. Arkiv, bibliotek og museum (ABM): ABM var en del av kulturarenaplanen i påvente av ABM-plan. Da denne nå er under utarbeidelse, blir prosjektene under videreført i denne, og tas dermed ut av den rullerte kulturarenaplanen : Hovedbiblioteket del II, plan om realisering med en kostnad på 25 mill. Ferdigstilles innen avsatte midler på totalt kr. 45 mill. primo : Sandviken kystkultursenter, plan om realisering med en kostnad på 30 mill. Realiseres innen rammen av budsjettet i løpet av : Edvard Grieg Museum, nybygg, plan om realisering i 2011 til en kostnad på 30 mill, med kr. 9. mill. som statlig tilskudd. Prosjektet er utsatt til 2014/2015 i forslag til økonomiplan for 2011 til 2014 i påvente av statlig tilskudd : Bibliotekfilial i Ytrebygda, plan om realisering i Prosjektet revurderes i ABM plan. Prosjekt: 8.1: Ny tilskuddsordning til vedlikehold av kulturbygg, plan om innføring i 2007 med kr. 0,5 mill. fra Bergen kommune og kr. 05 mill. delt mellom stat og fylkeskommune. Tilskuddsordningen ble realisert fra 2007 med kr. 0,5 mill. og egne retningslinjer, se evaluering, kapittel Prosjektidéer startet opp eller gjennomført i perioden I tillegg til konkrete tiltak har planen en gjennomgang av mulige prosjekter og prosjektideer. De fleste av disse er fremdeles på idéstadiet, men noen er startet opp eller gjennomført : Ny messe- og kulturhall i Solheimsviken vises til i planen som et prosjekt under utvikling av GC Rieber Eiendom AS. Planen er en hall på 7000 m2, innrettet både til konsert-, messeog konferanseforhold og med plass til publikummere og integrert i et uteareal som kan tas i bruk til utendørs konserter og opplevelser, og det planlegges også hotell i området. Reguleringsplan ble vedtatt høsten 2010, og prosjektet går nå inn i en konkretiseringsfase. Et komplett anlegg kan bli etablert tidligst i 2014, men om en velger en trinnvis byggeprosess, vil utbyggerne forsøke å prioritere å få selve hallen bygget i en tidlig fase av prosjektet Vitensenteret «VilVite»: Planlagt åpnet med de første utstillingene våren 2007, og er blitt realisert etter planen, med åpning i mai Det Akademiske Kvarter, utvidelse med nytt byggetrinn er gjennomført og Kvarteret ble gjenåpnet i februar 2010 med areal økt fra 2700 til 3500, plass til 1500 personer på en gang og noen nye funksjoner, blant annet flerbrukshallen «Tivoli Kinematografer», til bruk for debatter, film- og teatervisninger og forelesninger, i til fortsatt virksomhet i «Teglverket», «Stjernesalen» og «Storelogen» Filmstudio. Byrådet bevilget i juni 2010 kr til Vestnorsk filmsenter for å utrede en eventuell etablering av et filmstudio i Bergen. Utredningen skal blant annet belyse hvorvidt etableringen av et filmstudio vil kunne trekke en større andel av norsk spillefilmproduksjon til regionen, trekke flere utenlandske produksjoner til regionen og legge til rette for produksjon av TV-serier. Utredningen skal belyse mulige lokaliseringer, potensial for produksjoner, og mulige modeller for eierskap og drift Restaurering av Schøtstuene, kostnads anslag kr. 13,6 mill. Prosjektet ferdig i Trikkehallen, restaurering, avsatt til sammen kr. 5 mill i 2005 og Under opprustning av taket på Trikkehallen, ble det oppdaget sopp i huset. Det er gjennomført arbeid innen rammen av budsjettet men prosjektet er avsluttet uferdig på grunn av store omkostninger ved omfattende soppangrep Vognhall og verksted for rullende materiell for Gamle Vossebanen. Bergen kommune innstilte prosjektet på 3. prioriterte plass til Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg i 2009 og 2010, og det forventes at prosjektet vil kunne rykke opp i prioritet fra og med Søknadsbeløp er 1 mill, og stipulert kostnad er 10 mill. 2.3 Andre tiltak realisert eller startet opp i planperioden: I planperioden så langt er det etablert flere arenaer med utgangspunkt i kunstog kulturaktørenes egne initiativer. Noen av disse har kunnet gjennomføres ved hjelp av nye tilskuddsmidler til produksjons- og formidlingslokaler i den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », andre initiativ kommer fra lokalt kulturliv eller kulturaktører i samarbeid med Bergen kommune. Nye lokaler til Kunsthuset Wrap Kunsthuset Wrap driver rimelig utleie av lokaler og utstyr for kunstproduksjon innenfor alle fagfelt, i tillegg til visninger og andre arrangementer. I 2009, da huset de holdt til i i Ibsensgate var rivningsklart, ble virksomheten flyttet til kommunalt disponerte lokaler Møhlendal. Lokalene er på ca 700 m2 totalt, og ettersom de tidligere ble brukt av Av- Bergen Ateliergruppe og andre produksjonslokaler for visuell kunst: Med finansiering fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og Hordaland Fylkeskommune, etablerte Bergen Ateliergruppe seg i et av de gamle havnelagrene på Dokkeskjærskaien i 2009, med langsiktig leieavtale med Riebergruppen. Her har 15 kunstnere fått egne arbeidsrom, i tillegg er det prosjektrom og kjøkken / fellesrom. Flere av kunstnerne som fikk atelierplass her, var avgangsstudenter ved KhiB i Ved hjelp av stipend- og prosjektmidler, i kombinasjon med andre tilskudd og egeninnsats, har det i planperioden blitt startet opp flere atelierfellesskap i Bergen, som Atelier 19, Atelier FILT, TagTeam osv. Trykkeriet senter for samtidsgrafikk Med 3-årig tilskudd både fra Norsk Kulturråd og Bergen kommune, ble arbeidet med å etablere et senter for samtidsgrafikk startet opp i 2009 i lokaler i Fjøsangerveien, og renoveringen av lokalene, klargjøring av verksteder for silketrykk, dyptrykk, datalaboratorium, kontor, mørkerom, eksponerings- og tørkeområde og visningsrom ble utført i løpet av 2009 og Trykkeriet ble offisielt åpnet i september 2010 og inneholder arbeids- og trykkemuligheter for kunstnere både i Bergen og resten av landet samt internasjonale gjestekunstnere.

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Stavanger2008 European Capital of Culture Registrering av status og behov 1. Status 2011 tilstand og belegg 2. Behov og planer for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og fattet følgende vedtak:

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og fattet følgende vedtak: Interpellasjoner. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230209 sak 33-09 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 4 fra Kjersti Toppe (Sp): 1. Det bes om egen sak om kulturhus i Åsane og egen sak

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2007: Prosjekt PopBunker DORA kr 500 000 Utvikling av

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer