2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL"

Transkript

1

2 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011

3 5

4 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen av Kulturarenaplanen ønsker jeg å videreføre en ambisjon om at kulturpolitikken skal være et fundament for utvikling av hele Bergen som en god by både å bo i og å besøke, og for den samfunnsøkonomiske utviklingen. For å ivareta dette viktige samfunnsoppdraget, trenger en gode kulturarenaer for kunst- og kulturproduksjon, Forord Kommunaldirektøren Kulturarenaplan , ble vedtatt av bystyret 20. november 2006 (sak ). I denne rulleringen av Kulturarenaplanen for perioden så vises det til at det i perioden er etablert en rekke både større og mindre arenaprosjekter med stor betydning for både enkelte fagfelt og for kulturlivet i store geografiske områder. for formidling og opplevelser. Planen presenterer prosjekt både for det frivillige kulturlivet og for det profesjonelle kunstfeltet. I perioden har statlig andel av tilskudd til nasjonale kulturbygg blitt mindre, noe som gir ekstra utfordringer og økt press på kommune og fylkeskommune. Derfor er det viktig at Bergen kommune har en aktiv dialog med Hordaland fylkeskommune både når det gjelder felles fremstøt overfor staten for å få økt midler til kulturarenaer i Bergen med regionale og / eller nasjonale funksjoner og slik at en større andel av tildelingene forvaltet av fylkeskommunen kan tilfalle Bergen. Dette er ikke minst relevant sett i lys av at en stor del av publikumsbesøket til kulturinstitusjoner i Bergen kommer i form av tilreisende fra andre steder i fylket. Jeg vil arbeide for å realisere så gode kulturlokaler så langt som mulig, og med så rasjonelle og effektive løsninger som mulig. Med alle de gode innspillene, initia tivene og ideene om nye kulturbygg og lokaler som har strømmet inn fra kunst- og kulturaktører de siste årene må jeg prioritere både nøkternt og effektivt, samtidig som jeg vil prioritere på en måte som skiller klart mellom behov og ønsker. Med denne planen tar vi de nødvendige grep som må til for at flere bergensere får den kulturscenen å stå på som kreves for at de skal kunne et enda større publikum. Med denne planen legges grunn laget som sikre at kulturbyen kan fortsette å vokse seg større, mer mangfoldig og med rom for alle de som vil ta del i kulturbyens tilbud og produksjoner. Slik håper jeg at vi kan skape en kulturell infrastruktur som tjener både den nyskapende kunst- og kulturproduksjonen og god formidling til alle bergensere. Harald V. Hove Kulturbyråd Dette er både kommunalt initierte prosjekter og prosjekter etter initiativ fra kunst- og kulturaktørene selv. Av gjennomførte større tiltak er Bergen kommunes nye kulturhus i Fana, som ble åpnet i 2009, Marineholmen Øvingspark, også et kommunalt initiativ og etablert i mai Ikke minst har iverksettelsen av den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », med blant annet nye tilskuddsordninger til produksjonsog visningslokaler innen de ulike profesjonelle kunstsjangrene, bidratt til at flere etableringer har blitt mulig. En ny tiltaksplan, med både nye og videreførte tiltak, blir presentert med utgangspunkt i gjennomgangen fra rulleringen, nye innmeldte behov og en stram prioritering med utgangspunkt i stipulerte rammer for økonomiplanen Den rullerte planen søker i så stor grad som mulig å balansere behovene for gode kulturlokaler mot nødvendigheten av en nøkternhet i økonomiske forventninger de nærmeste årene. Jeg har imidlertid forventninger til at det kan realiseres flere gode prosjekter som imøtekommer kunst- og kulturlivets behov for kulturarenaer til både kulturskaping og formidling, og bergensernes behov for arenaer til egenaktivitet og kulturopplevelser. Jeg vil takke seksjonssjef Øyvor Johnson og hennes medarbeidere for et nytt godt styrings- og planverktøy. Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør 1.0 Innledning Kulturarenaplan for Bergen ble behandlet av bystyret 20. november 2006 (sak ) med følgende vedtak: ȫȫ2) Bystyret vil at «Kulturarenaplan for Bergen » skal nyttes strategisk i utvikling av Kulturbyen Bergen. Bystyret ber om at kulturarenaplanen rulleres hvert 4. år, slik at planen behandles minst en gang i løpet av en valgperiode. ȫȫ3) Bystyret ber om at de prioriterte prosjektene fremmes i tilknytning til økonomiplanarbeidet og det årlige budsjettarbeidet ȫȫ4) Bystyret ber byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordninger til lokale og regionale kulturbygg ȫȫ5) Bystyret vil understreke viktigheten av at bydelene Fyllingsdalen og Åsane, samt kultursenter / kulturhus ved Ny-Krohnborg skole blir prioritert i fremtidige budsjetter og økonomiplanarbeid. ȫȫ6) Herværende rullering er en oppfølging av bystyrets vedtak om én rullering pr. valgperiode. En gjennomgang av status for tiltakene i planen blir presentert i kapittel 2. I planperioden hittil har man sett en økning av kunst- og kulturbruken i Bergen. Fra 2006 til 2009 steg besøk og / eller bruk av kulturtilbud (også lokaler til egenaktivitet) med ca. 2 millioner, fra 6 millioner i 2006 til 8 millioner i (kilde: «Kulturårbok 2006» og «Årbok for kultur Bergen 2009», Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett). Etter at den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », ble iverksatt fra 2008, har en kunnet registrere en økende tendens til at nyutdannede kunstnere velger å ha Bergen som base. Også iverksettelsen av en amatørkulturplan, «Amatørkulturlivet i Bergen », har blitt fulgt av en økning i brukere og publikum, fra ca i 2007 til ca i Alt dette, samt det generelle ambisjonsnivået i byens kunst- og kulturliv, oppsummert i Bergen kommunes visjon om at Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet, skaper behov for og ønsker om flere og bedre kulturlokaler i byen. I planperioden hittil er en del av dette imøtekommet i tiltak, mens andre tiltak er utsatt, og noen er funnet uaktuelle eller forlatt til fordel for løsninger en mener er mer adekvate. I planperioden så langt har det kommet flere initiativ som påvirker videreføringen av kulturarenaplanen. Ikke minst har iverksettelsen av den nye kunstplanen, med blant annet tilskuddsordninger til produksjons- og visningslokaler innen de ulike fagfelt, bidratt positivt til at langt flere kunstnere enn for bare få år tilbake nå har tilgjengelige lokaler til sin virksomhet. Kunstnernes egne løsninger er ofte både kreative, økonomiske og effektive, og på denne måten et forbilde for en mest mulig effektiv og økonomisk tenkning rundt etablering og drift av kulturlokaler. Det er all grunn til å være realistisk mht hva som kan forventes av kommunalt enga sjement i årene fremover. Rulleringen som presenteres her, har gjort det åpenbart at kommunen fremover ikke vil ha økonomiske rammer til ekspansjon av kulturlokaler i det tempo som planen opprinnelig hadde ambisjoner om. Det må tas høyde for i videre planlegging at investeringer i lokaler er svært dyrt, og at disse også utløser økte driftsutgifter. De økonomiske perspektivene fremover gjør det nødvendig å utvise nøkternhet i planene videre. Sambruksløsninger så langt det er mulig bør tilstrebes. Dette betyr ikke et ønske om å renonsere på ambisjonen om at Bergen skal bli Nordens mest spennende og nyskapende kulturby, noe som er en overordnet visjon for hele kulturfeltet. Det er likevel viktig å se på det «spennende og nyskapende» knyttet til innhold først og fremst, ikke i så stor grad til arenaer og bygg, selv om dette også er viktig. Det er et faktum at økt aktivitet gjør at deler av kunst- og kulturlivet vokser ut av sine arenaer, og behov for nye vil oppstå. Bergen kommune skal ta høyde for gode kulturlokaler så langt som mulig, og med så rasjonelle og effektive løsninger som mulig. Med alle de gode innspillene, initi ativene og ideene om nye kulturbygg og lokaler som har strømmet inn fra kunst- og kulturaktører i årene fra iverksettelsen av planen, er det viktig å prioritere både nøkternt og effektivt, og det er også viktig å prioritere på en måte som skiller klart mellom behov og ønsker.

5 8 Innledning 9 Innledning 1.1 Avgrensning av rulleringen Kulturarenaplan for Bergen er et omfattende dokument, og ikke alle tiltak og prosjektideer er tatt med i rulleringen i denne omgang. Prioriterte tiltak valgt ut til evaluering er «Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg», en undersøkelse av utnyttelsesgraden av ungdomslokaler i bydelene, en resultatgjennomgang av alle tiltakene i tiltakslisten og en gjennomgang av prosjektideer som er blitt konkretiserte i løpet av planperioden så langt. Prosjektideer som ikke har blitt gjennomført eller som ikke har fått en mer konkret form, blir ikke kommentert i denne rulleringen. I tillegg presenteres en rekke kulturarenaer og ideer som har oppstått i planperioden, og som er blitt muliggjort via andre initiativer og planer, spesielt den nye kunst planen, «Kulturbyen Bergen ». BKKI har i løpet av 2010 påbegynt spørreundersøkelser om tilgang og kvalitet på lokaler innenfor musikk, scenekunst og visuelt felt. Resultatene så langt fra disse undersøkelsene presenteres også, men spørreskjemaene vil ligge ute på nett også fremover for videre oppdatering. Til slutt, i kapittel 4, presenteres nye og videreførte tiltak. 1.2 Endringer i statlige og fylkeskom munale ordninger siden 2006 Bystyret har i sitt vedtak av Kulturarenaplanen bedt byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningene til lokale og regionale kultur bygg. Dette er en av sakene som har blitt tatt opp i kontakten mellom Bergen kommune og kulturdepartementet, og en offensiv holdning overfor staten mht både prioriteringen av kulturarenaer lokalt og regionalt og en større andel av midler til Hordaland og Bergen bør fortsette i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. Det har vært uformelle samtaler om dette på administrativt nivå mellom BKKI og Kultur- og idrettsavdelinga i fylkeskommunen. Men det vil også være viktig å gå videre i dialog med fylkeskommunen for å øke Bergens andel av tildelingene til lokale og regionale kulturbygg. Ikke minst er dette aktuelt fordi store deler av publikummet til mange kulturarenaer i Bergen kommer fra de andre kommunene i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune bruker også en lavere andel av sitt kulturbudsjett enn Rogaland og Sør-Trøndelag bruker i henholdsvis Stavanger og Trondheim Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg ȫȫtilskudd fra overskudd av spille midler til lokale kulturbygg blir fordelt av fylkeskommunen etter innstilling og prioritering fra den enkelte kommune. Retningslinjer og praktisering av denne ordningen er ikke endret i planperioden, men i årene 2009 og 2010 har fylkeskommunen vedtatt tilskudd til to prosjekter årlig i Bergen, til forskjell fra tidligere praksis med kun ett prioritert prosjekt årlig. Det samlede årlige tilskudd til Bergen har også økt noe, fra tidligere inntil kr. 0,5 mill, til kr. 0,65 mill. i 2009 og kr. 0,73 mill. i Det er Bergen Kunsthall og Grieghallen AS som har fått tilskudd over ordningen i disse to årene. Det enkelte prosjekt kan bevilges totalt kr. 1 mill. fra ordningen. ȫȫi forbindelse med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene fra 2010 ansvar for tildeling av spillemidler til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, en ordning som tidligere var forvaltet av Kulturdepartementet. Departementet har ansvar for forvaltning av midler til byggeprosjekt som fikk tilsagn før 1. januar 2010, men etter hvert som midlene tilknyttet ordningen blir fristilt fra pågående prosjekt, skal de kanaliseres i den desentraliserte ordningen og fylkeskommunens forvaltning. Da tilgjengelige midler var låst til ulike prosjekter da forvaltningsansvaret ble overført, kan dette ikke skje før i 2013, hvis ikke ytterligere spillemidler blir overført ordningen. Casiokids sin forestilling «Shuffle» på Studio USF. Fotograf: Eirik Lande Bystyret har i sitt vedtak av Kulturarenaplanen bedt byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningene til lokale og regionale kulturbygg. Dette er en av sakene som har blitt tatt opp i kontakten mellom Bergen kommune og kulturdepartementet, og en offensiv holdning overfor staten mht både prioriteringen av kulturarenaer lokalt og regionalt og en større andel av midler til Hordaland og Bergen bør fortsette i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. Det har vært uformelle samtaler om dette på administrativt nivå mellom BKKI og Kultur- og idrettsavdelinga i fylkeskommunen. Men det vil også være viktig å gå videre i dialog med fylkeskommunen for å øke Bergens andel av tildelingene til lokale og regionale kulturbygg. Ikke minst er dette aktuelt fordi store deler av publikummet til mange kulturarenaer i Bergen kommer fra de andre kommunene i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune bruker også en lavere andel av sitt kulturbudsjett enn Rogaland og Sør-Trøndelag bruker i henholdsvis Stavanger og Trondheim Statsbudsjettets post 73 Kapittel 330 Nasjonale kulturbygg Retningslinjene for tilskuddsordningen til nasjonale kulturbygg har gitt mulighet for en statlig delfinansiering over budsjettpost 73 på 60 prosent. I statsbudsjettet for 2010 ble det slått fast at «den maksimale tilskuddsandelen er 1/3 av den delen av prosjektet som er i samsvar med målene for posten.» Med en tilskuddsandel på maksimalt 33,3 prosent er dermed statlig andel til kulturbygg med nasjonal og/eller landsdelsomfattende oppgaver og funksjoner, nesten halvert. Dette gir stovre utfordringer for kommunene og fylkeskommunene mhht å sørge for lokal andel av finansieringen av denne type bygg Tilskudd gjennom Husbanken til å fjerne 100 alvorlige hindringer Tilskuddsordningen til å fjerne 100 alvorlige hindringer var et tiltak under regjeringens forrige handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Miljødepartementet var sektoransvarlig og ordningen ble lagt inn under Husbanken. Ordningen varte fra 2006 til 2009 og er nå under evaluering. Den er ikke erstattet av tilsvarende ordninger, men dette burde i høy grad vurderes, da universell utforming og god tilgjengelighet for alle, også funksjonshemmede, er en viktig forutsetning for likeverdig deltakelse i et demokratisk samfunn, og ombygginger for å sikre en slik adgang er en stor utfordring for mange kulturarenaer Norsk kulturråds prøveordning for tilskudd til kunstnerstyrte visningssteder Ordningen gir treårige driftstilskudd med virkning fra og med 2010 og kom i stand etter initiativ fra kunstnerorganisasjonen Unge Kunstneres Samfund (UKS) som i 2009 henvendte seg til Kulturdepartementet om muligheten for å opprette en ordning som skulle dekke driftsutgifter som lønn, honorar, husleie og vederlag til utstillende kunstnere. I statsbudsjettet for 2010 ble det øremerket kr til ordningen. Kulturrådet har i tillegg satt av kr i året fra egen avsetning. I alt 5,3 mill. fordelt over 3 år ble bevilget i 2010, av dem fikk det bergensbaserte visningsrommet Entrée kr. 1,2 mill. Ordningen er svært viktig sett i lys av at økt kulturaktivitet medfører økt behov for arenaer, og bør derfor styrkes og videreføres utover prøveperioden. 1.3 Kultur vest AS Kulturarenaplan I 2009 ble Selskapet Kultur Vest AS stiftet, med flere av Bergens viktigste kulturinstitusjoner som eiere. Formålet er å samordne kultur institusjonenes behov og dermed stå sterkere overfor bevilgende myndigheter, spesielt mht søknader om substansielle statlige bevilgninger til bygg og infrastruktur. De samarbeidende institusjonene er på nåværende tidspunkt Grieghallen AS, Den Nationale Scene, Carte Blanche AS, Den Nye Opera, Festspillene i Bergen, USF Verftet og BIT-Teatergarasjen. Institusjonene samarbeider tett om planene og tenker i stor grad i retning av både felles søknader og felles bruk av fasiliteter og kompetanse. Følgende prosjekter, i prioritert rekkefølge, går inn i planene: ȫȫarena USF ȫȫny teatergarasje ȫȫopprustning av Grieghallen ȫȫnye prøve- og verkstedlokaler for teaterproduksjon (DNS og Carte Blanche) ȫȫkonserthus for musikkteater og dans Når det gjelder Arena USF, ny teatergarasje og opprusting av Grieghallen faller Kultur Vests prioritering sammen med Bergen kommunes (se tiltaksplan). Prøveog verkstedlokaler er i all hoved sak tenkt statlig finansiert, og nytt musikkteater vil pga tidshorisont best kunne behandles som tiltak tidligst ved neste rullering av kulturarenaplanen, som i følge bystyrets vedtak bør skje i løpet av 2014.

6 11

7 12 Resultater i perioden 13 Resultater i perioden Kulturarenaplanen presenterte en rekke tiltak med konkret tidsplan for gjennomføring, samt en del mulige prosjekter og prosjektidéer. I løpet av de fire årene som har gått er noen av tiltakene gjennomført, andre er blitt utsatt og noen har blitt forlatt, enten fordi de har vist seg uaktuelle, ikke gjennomførbare økonomisk, eller forlatt til fordel for løsninger som har vist seg mer adekvate i dagens situasjon. En viktig grunn til at flere bygge prosjekter har tatt lengre tid, er den store prisøkningen i byggebransjen i perioden. Enkelte prosjekter har også vist seg dyrere å gjennomføre enn de første beregningene, noe som ikke minst er begrunnet i en ambisjon om at kommunale kulturlokaler skal tilby gode fasiliteter som har en teknisk standard og kvalitet som holder til fleksibel og variert bruk for kulturlivet. 2.1 Resultat for tiltaksplan Under presenteres en resultatgjennomgang av Kulturarenaplanens tiltak, med fortløpende nummerering slik de står i planen. Tiltak/prosjekter i bydelene 7.2.2: Fana Kultursenter på Nesttun, realisering iflg. Kulturarenaplan i 2008, realisert og åpnet i : Opprusting og utvidelse av Åsane kultursenter, plan om realisering i 2007 med en kostnad på 1 mill. Realisert i 2008, kostnad 3,6 mill : Ny Krohnborg kulturhus, plan om realisering i 2008 med en kostnad på kr. 17 mill. Er ennå ikke realisert da det har vært behov for langt større finansiering, både til skolebygget og tilhørende kulturlokaler, og fremdrift for kulturlokalene henger sammen med fremdriften i planene for hele skolebygget. Prosjektet blir videreført med en kostnad på kr. 26 mill, oppstart 2010 og ferdigstilling høsten I de 26 mill. er inkludert 2 mill. fra Husbanken, kr. 1 mill. fra Hordaland Fylkeskommune fra «Desentralisert 1 ordning for tilskudd til kulturhus», og kr. 2 mill. til innredning. De totale utgiftene for rehabilitering og tilrettelegging av skolebygget er beregnet til kr. 180 mill : Flerbruksbygg ved Bønes skole, plan om realisering i 2011, kr. 5 mill. avsatt i Bergen kommunes økonomiplan til blackbox og andre flerbrukslokaler : Kultursenter i Fyllingsdalen, Løvåsen, plan om realisering i 2011 til en kostnad på 15 mill. Prosjektet ble ikke påbegynt da man i stedet satset på et oppveksttun, men Fyllingsdalen kulturråd har fått tilskudd til utredning av et kulturhus i Fyllingsdalen, og kulturhus i skolelokalene har fått ny aktualitet med den nye skolebehovsplanen, se tiltaksplan : Kulturhus i Åsane, plan om realisering i 2010 og en kostnad på 50 mill. Prosjektet er utsatt med forventet påbegynnelse i 2014, se tiltaksplan. Tiltak/prosjekter langs Bergens kunst- og kulturakser : USF Domino 1, plan om realisering 2008 og USF Domino II, plan om realisering Kr. 1 mill. avsatt årlig i bybudsjettet til Domino I fra og med 2006 med intensjon om samme avsetning i 12 år. Domino I er ennå ikke realisert, i hovedsak på grunn av at USF ennå ikke har oppnådd avtale med byggeier. I mellomtiden har USF lansert «Arena USF», som ivaretar noen av funksjonene, bla a konsertarena, mens en økning av produksjons- og øvingslokaler fremdeles forutsetter en realisering av Domino I eller andre løsninger som kan ivareta det samme behovet. Byrådet har i sitt budsjettforslag for 2011 åpnet opp for at midlene kan brukes til Arena USF, og også økt med ytterligere 1 mill. årlig i økonomiplanen frem til, slik at Bergens andel av arenaprosjektet er oppfylt. Både pga økonomiske rammebetingelser, tidsaspekt og alternative løsninger på behovet for produksjonslokaler som har dukket opp i løpet av planperioden så langt, bør det vurderes nøye om en fortsatt skal satse på en gjennomføring av Dominoprosjektet : BIT-Teatergarasjen, plan om realisering 2008 / Opprinnelig plan om nye lokaler i Nøstegaten lot seg ikke gjennomføre, så realisering måtte utsettes. Nytt prosjekt er utredet, med mulig realisering i 2012, se tiltaksplan : Barne- og ungdomsteatersenter, plan om realisering 2008/2009. Prosjektet er ikke realisert men vil delvis videreføres i prosjektet Corner Teater, se tiltaksplan : Rådhuskvartalet Opplevelsessenter, prosjektidé som i følge planen skal utredes kostnadsmessig. Bergen Sentrum AS har utarbeidet forslag om et «kultur- og opplevelsessenter for brann, byutvikling, krim, lov og rett for alle aldersgrupper.» Andre innspill har bl.a. vært hotellvirksomhet, Barnas Kvartal, Museums og opplevelsessenter, «Inkubator», café og restaurant. Bergen kommunale bygg (BKB) har i utarbeidet en oversikt som belyser vesentlige utredninger og analyser foretatt av Rådhuskvartalet fra 1998 frem til Hensikten har vært å skape grunnlag for politisk vedtak om videre utvikling av Rådhuskvartalet i sin helhet. Oppklaringsmøte med Fylkeskonservator, vedrørende status for pågående fredningsforslag er avholdt. Utredning av brannmuseum, uavhengig av lokalisering, ble foretatt i 2009 av Bymuseet i Bergen. Etablering av brannmuseum i den gamle brannstasjonen er utsatt på ubestemt tid grunnet fredningsvarsel av hele Rådhuskvartalet fra Riksantikvaren : Nordnes Øst «Vågen Kunsthus», plan om realisering i Tiltaket er avhengig av at Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet, flytter ut av lokalene. Da nytt samlet kunsthøgskolebygg ikke er realisert eller ennå kommet inn på statens prioriteringsliste over nasjonale bygg, har man vurdert at det blir for lenge å vente, og tiltaket har blitt delvis videreført i tilskudd til etablering og drift av produksjonslokaler på initiativ av Grieghallens fasade. Fotograf: Grandpeople Bilde 2 «Nøtteknekkeren» fremføres i Grieghallen. Fotograf: Grandpeople selvorganiserte kunstnergrupper, se kapittel : Griegalmenningen / Nystemten: Prosjektplanene ble stanset av antikvariske og bomiljømessige årsaker. Flere av de tiltenkte funksjonene videreføres i en kombinasjon av planer for opprusting av Grieghallen, Grieghallens utvidelse av konferansesenterdelen og Kultur Vest AS planer om et nytt musikkteater, se kapittel 4. Kulturnæringenes behov: 7.4.2: Hansahallene, plan om realisering av øvingslokaler basert på brakker i 2006 / Stipulert investeringskostnad på kr. 6,6 mill hvorav kommunal andel var kr. 2 mill, og drift basert på leieinntekt fra brukerne. Etter en lengre prosess i dialog med både Brak og tomteeier, valgte man å forlate planene både av økonomiske og tekniske årsaker. Prosjektet er videreført i Marine holmen Øvingspark, med en delt statlig og kommunal finansiering. Braks tilskudd på kr. 2 mill., hvorav 1 mill. er fra Musikkutstyrsordningen og 1 mill. fra Kulturdepartementet, som opprinnelig skulle delfinansiert Hansahallene, er ikke gått inn i øvingsparken, men er avsatt til senere bruk.. Uteareal: 7.5.1: «Fortellerbenken», plan om realisering i Prosjektet er ikke realisert, men det blir en «benk» på Bryggen, som også blir utgangspunkt for guidede turer for barnefamilier (Barn i Byen) : Permanent scene på Koengen: Prosjektideen var en permanent scene for utendørs operaoppsettinger og store konserter med 600 sitteplasser og sanitæranlegg. Det Nasjonale Festningsverk har i stedet valgt å inngå en avtale med Bergen Live om inntil 5 konserter årlig i løpet av sommersesongen, og med muligheter for andre aktører å arrangere konserter utenom Bergen Lives konsertdager. Det er gjort betydelig arbeid for å ruste opp nødvendig infrastruktur av tekniske- og publikumsfasiliteter, men da området er fredet,

8 14 Resultater i perioden 15 Resultater i perioden Konsert med «Skjelvekommode» på Kvarteret. Fotograf: Grandpeople Bilde 2 Ustilling på VilVite. Fotograf: Grandpeople Bilde 3 KNIPSU. Fotograf: Grandpeople deling for Byggvedlikehold, inneholder de fasiliteter som malerverksted med avtrekksvifte, snekkerverksted, verksted med tregulv passende for bl a danseproduksjoner, lydisolert rom, smårom til kontorer og studio etc, noe som har gitt utvidede muligheter for prosjektarbeid og kunstproduksjon i disse lokalene. Særlig scenekunstfeltet, der behovet er stort for produksjonslokaler, har gitt tilbakemelding på hvor viktige disse rimelige og godt tilrettelagte lokalene er for utvikling av scenekunstproduksjoner. Kunsthuset Wrap har en vederlagsfri avtale med Bergenhus og Årstad kulturkontor, som er forvaltningsansvarlig, og som også låner ut lokaler til ungdom og uetablerte kunstnere i bygget. 1 2 ønsker ikke Festningsverket å bygge opp en permanent scene. Det er også bygget opp sceniske fasiliteter for utendørs opera og andre konserter på «Plenen» på festningsområdet. Koengen har kapasitet til publikummere og Plenen har kapasitet til 6500 tilskuere, 1200 på sitteplasser. Arkiv, bibliotek og museum (ABM): ABM var en del av kulturarenaplanen i påvente av ABM-plan. Da denne nå er under utarbeidelse, blir prosjektene under videreført i denne, og tas dermed ut av den rullerte kulturarenaplanen : Hovedbiblioteket del II, plan om realisering med en kostnad på 25 mill. Ferdigstilles innen avsatte midler på totalt kr. 45 mill. primo : Sandviken kystkultursenter, plan om realisering med en kostnad på 30 mill. Realiseres innen rammen av budsjettet i løpet av : Edvard Grieg Museum, nybygg, plan om realisering i 2011 til en kostnad på 30 mill, med kr. 9. mill. som statlig tilskudd. Prosjektet er utsatt til 2014/2015 i forslag til økonomiplan for 2011 til 2014 i påvente av statlig tilskudd : Bibliotekfilial i Ytrebygda, plan om realisering i Prosjektet revurderes i ABM plan. Prosjekt: 8.1: Ny tilskuddsordning til vedlikehold av kulturbygg, plan om innføring i 2007 med kr. 0,5 mill. fra Bergen kommune og kr. 05 mill. delt mellom stat og fylkeskommune. Tilskuddsordningen ble realisert fra 2007 med kr. 0,5 mill. og egne retningslinjer, se evaluering, kapittel Prosjektidéer startet opp eller gjennomført i perioden I tillegg til konkrete tiltak har planen en gjennomgang av mulige prosjekter og prosjektideer. De fleste av disse er fremdeles på idéstadiet, men noen er startet opp eller gjennomført : Ny messe- og kulturhall i Solheimsviken vises til i planen som et prosjekt under utvikling av GC Rieber Eiendom AS. Planen er en hall på 7000 m2, innrettet både til konsert-, messeog konferanseforhold og med plass til publikummere og integrert i et uteareal som kan tas i bruk til utendørs konserter og opplevelser, og det planlegges også hotell i området. Reguleringsplan ble vedtatt høsten 2010, og prosjektet går nå inn i en konkretiseringsfase. Et komplett anlegg kan bli etablert tidligst i 2014, men om en velger en trinnvis byggeprosess, vil utbyggerne forsøke å prioritere å få selve hallen bygget i en tidlig fase av prosjektet Vitensenteret «VilVite»: Planlagt åpnet med de første utstillingene våren 2007, og er blitt realisert etter planen, med åpning i mai Det Akademiske Kvarter, utvidelse med nytt byggetrinn er gjennomført og Kvarteret ble gjenåpnet i februar 2010 med areal økt fra 2700 til 3500, plass til 1500 personer på en gang og noen nye funksjoner, blant annet flerbrukshallen «Tivoli Kinematografer», til bruk for debatter, film- og teatervisninger og forelesninger, i til fortsatt virksomhet i «Teglverket», «Stjernesalen» og «Storelogen» Filmstudio. Byrådet bevilget i juni 2010 kr til Vestnorsk filmsenter for å utrede en eventuell etablering av et filmstudio i Bergen. Utredningen skal blant annet belyse hvorvidt etableringen av et filmstudio vil kunne trekke en større andel av norsk spillefilmproduksjon til regionen, trekke flere utenlandske produksjoner til regionen og legge til rette for produksjon av TV-serier. Utredningen skal belyse mulige lokaliseringer, potensial for produksjoner, og mulige modeller for eierskap og drift Restaurering av Schøtstuene, kostnads anslag kr. 13,6 mill. Prosjektet ferdig i Trikkehallen, restaurering, avsatt til sammen kr. 5 mill i 2005 og Under opprustning av taket på Trikkehallen, ble det oppdaget sopp i huset. Det er gjennomført arbeid innen rammen av budsjettet men prosjektet er avsluttet uferdig på grunn av store omkostninger ved omfattende soppangrep Vognhall og verksted for rullende materiell for Gamle Vossebanen. Bergen kommune innstilte prosjektet på 3. prioriterte plass til Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg i 2009 og 2010, og det forventes at prosjektet vil kunne rykke opp i prioritet fra og med Søknadsbeløp er 1 mill, og stipulert kostnad er 10 mill. 2.3 Andre tiltak realisert eller startet opp i planperioden: I planperioden så langt er det etablert flere arenaer med utgangspunkt i kunstog kulturaktørenes egne initiativer. Noen av disse har kunnet gjennomføres ved hjelp av nye tilskuddsmidler til produksjons- og formidlingslokaler i den nye kunstplanen, «Kunstbyen Bergen », andre initiativ kommer fra lokalt kulturliv eller kulturaktører i samarbeid med Bergen kommune. Nye lokaler til Kunsthuset Wrap Kunsthuset Wrap driver rimelig utleie av lokaler og utstyr for kunstproduksjon innenfor alle fagfelt, i tillegg til visninger og andre arrangementer. I 2009, da huset de holdt til i i Ibsensgate var rivningsklart, ble virksomheten flyttet til kommunalt disponerte lokaler Møhlendal. Lokalene er på ca 700 m2 totalt, og ettersom de tidligere ble brukt av Av- Bergen Ateliergruppe og andre produksjonslokaler for visuell kunst: Med finansiering fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og Hordaland Fylkeskommune, etablerte Bergen Ateliergruppe seg i et av de gamle havnelagrene på Dokkeskjærskaien i 2009, med langsiktig leieavtale med Riebergruppen. Her har 15 kunstnere fått egne arbeidsrom, i tillegg er det prosjektrom og kjøkken / fellesrom. Flere av kunstnerne som fikk atelierplass her, var avgangsstudenter ved KhiB i Ved hjelp av stipend- og prosjektmidler, i kombinasjon med andre tilskudd og egeninnsats, har det i planperioden blitt startet opp flere atelierfellesskap i Bergen, som Atelier 19, Atelier FILT, TagTeam osv. Trykkeriet senter for samtidsgrafikk Med 3-årig tilskudd både fra Norsk Kulturråd og Bergen kommune, ble arbeidet med å etablere et senter for samtidsgrafikk startet opp i 2009 i lokaler i Fjøsangerveien, og renoveringen av lokalene, klargjøring av verksteder for silketrykk, dyptrykk, datalaboratorium, kontor, mørkerom, eksponerings- og tørkeområde og visningsrom ble utført i løpet av 2009 og Trykkeriet ble offisielt åpnet i september 2010 og inneholder arbeids- og trykkemuligheter for kunstnere både i Bergen og resten av landet samt internasjonale gjestekunstnere.

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer