til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi"

Transkript

1 Gårsdagens IKT-design Side Verdens nordligste politi Side Åpner for ATB for politisivile Side løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? Side

2

3 ındex INNHOLD 5 Likestilling og lik behandling 16 IKT-situasjonen: Verre enn antatt 20 Fortsatt forskjellsbehandling 48 Småstoff 49 «Politimester» i Meymaneh FASTE SIDER 34 Stillingsannonser 40 Innlegg og debatt BRYTER LOVEN HVER UKE Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad Kombinasjonen av de nye ATB- og reservetjeneste gjør det rett og slett umulig å overholde ATB for Sysselmannen på Svalbard. 50 PFFU hva gikk galt i hordaland? Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland i sommer, der det sto over 20 ledige stillinger som studentene kastet seg over. 10 vil ha høyere politilønn Ingelin Killengreen er bekymret for at lav politilønn fører til at mange slutter i politiet og at rekrutteringen blir vanskelig. Det er lett å være enig lover 100 millioner til videre dna-satsing 64 millioner kroner i år. 100 millioner neste år. Knut Storberget innrømmer at den nye DNA-reformen er en av de største politisatsingene i hans tid som justisminister. overtidsbruken halvert Kurt Pettersen får ikke lenger politifolk til ofre fritiden for å få polititjenesten i ishavsbyen til å gå som før. SEPTEMBER POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Møllergt. 39, 0179 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Mange risikofaktorer i politiet Markedskonsulent Ida Follerås Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Overlatt til seg selv Foto: Sindre Lundvold ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: 4 POLITIFORUM S E P T E M B E R I løpet av noen få septemberdager kunne vi i avisene lese om en politimann som var hardt skadet i mc-krasj, en annen var blitt slept etter en stjålet bil. En tredje skutt i foten av et vådeskudd. Tre eksempler fra arbeidssituasjonen for dem som jobber der ute, mens vi andre sitter trygt på kontoret, eller sover trygt under dyna. Polititjenestemenn går daglig inn i situasjoner andre bare ser på film. Men i det virkelige liv settes det ikke inn stuntmenn og det er ikke opptak. Hardkokte kriminelle, rus, skytevåpen og høy fart utgjør en cocktail som er en vesentlig ingrediens i yrkeshverdagen til politifolk over det ganske land. Og som flere og flere politifolk nå søker seg bort fra. Ikke fordi at jobbsituasjonen oppleves som farlig, men fordi at samfunnet setter for liten pris på at de går inn og gjør denne jobben. Dette bekreftes av undersøkelsen Politiets Fellesforbund nylig la frem. De som har de fleste farlige oppgaver, Beredskapstroppen, var også de som trivdes best på jobb. De har god trening, godt utstyr og en ekstra lønnsmessig kompensasjon for risikoen. Men den vanlige politimann har ikke tilgang til samme type trening, sikkerhetsutstyr og risikokompensasjon. Derfor søker mange seg nå ut av politiet. At politimesteren i Rogaland nå har valgt å reise personalsak fordi unge polititjenestemenn tok vare på egne unger i stedet for å jobbe overtid vekker meget negativ oppsikt, og hjelper ikke på lysten til og hverken begynne eller forbli i politiet. Hendelsen viser den vanskelige balansegangen politifolk er utsatt for, ikke bare ute på gata, men også fra egen ledelse. Det er prisverdig at politidirektør Ingelin Killengreen nå sterkt argumenterer for et betydelig lønnsløft for politifolkene både av hensyn til rekruttering og for å beholde gode politifolk. Det er sjelden politidirektøren direkte kommenterer politilønnen. Når hun nå gjør det, legges det derfor ekstra godt merke til. Politiets Fellesforbund plasserer ansvaret for lav politilønn og stort frafall rent politisk. Spørsmålet blir til slutt: Hvilken kvalitet mener politikerne politiet skal ha? For allerede har mange sluttet eller på full fart ut av politiet. Hvem er det da som tar deres plass? ATB for politisivile? Fra øverste hold i Fornyings- og administrasjonsdepartementet åpner nå assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen for at politisivile nå endelig kan få de samme arbeidsbetingelsene som politiutdannede når de gjør samme type arbeid. Det er ikke mindre enn et solid gjennombrudd i en sak Politiforum over lengre tid har dekket. Med dette har arbeidsgiver nå spilt ballen over til hovedorganisasjonene som et rent forhandlingsspørsmål. Sivile organisert i Politiets Fellesforbund må nå kjenne sin besøkelsestid, og bruke organisasjonen for det den er verdt. Saken er overmoden for å få en løsning, og burde være en ren vinnersak for politisivile medlemmer av Politiets Fellesforbund.

5 atb INNSTILT PÅ LIKESTILLING OG LIK BEHANDLING jobbet for å få inn både grensekontrollører og påtale. Så langt har det ikke gitt resultater. Men uttalelsen til Per Kristian Knutsen i FAD blir positivt mottatt, spesielt hos leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Gry Mossikhuset. Endelig kan det virke som arbeidsgiver har forstått hva det dreier seg om. For oss handler det om likeverd. Dette har vi kjempet for lenge, og jeg legger ikke skjul på at vi har blitt overkjørt av Politidirektoratet på dette området, sier Gry Mossikhuset, og legger til. Det skulle jo bare mangle at den kompetansen sivile besitter på ikke skal være like mye verdt som politikompetansen. Et naturlig utgangspunkt er at arbeidstakere som gjør samme arbeid skal ha samme rettigheter. Tekst og foto Thomas Berg Assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen. Det sier assisterende personaldirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Per Kristian Knutsen. Etter at Politiforum ved flere anledninger har skrevet om problematikken rundt ulikt lønn for likt arbeid, kan det nå se ut til at det vil bli endringer i systemet. Vi er innstilt på likestilling og lik behandling. Dersom sivilt personell gjør samme arbeid som de med politiutdanning, bør utgangspunktet være at de skal ha samme rettigheter, sier Per Kristian Knutsen. Han legger imidlertid til at dette er et forhandlingsspørsmål og forhandlinger føres ikke i Politiforum. Har blitt overkjørt Både sentralt politisk hold og øverste politiledelse ønsker å benytte politisivile til nye arbeidsoppgaver for å frigjøre politiutdannet personell. Da rimer det dårlig at politisivile må jobbe under dårligere lønnsbetingelser. Alle politiutdannede får lønnstillegg og overtidsbetaling gjennom ATB - arbeidstidsbestemmelsene, mens politisivile får de samme tillegg gjennom «Fellesbestemmelsene» i hovedtariffavtalen. Mange politisivile reagerer nå på at de blir oppfordret til å ta oppgaver politifolkene tradisjonelt har gjort, men under andre lønnsbetingelser. Så langt er det «bare» arrestforvarere av de sivile i politiet som går inn under ATBavtalen. Politiets Fellesforbund har lenge Stort skritt Hvis ATB skal utvides til å omfatte sivilt ansatte med spesielle funksjoner, må det skje gjennom forhandlinger mellom hovedsammenslutningene og staten. I praksis betyr det at hvis FAD, Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne blir enig, kan de sammen «tvinge» Politidirektoratet til å innføre ATB for sivile. Hvor aktuelt det er nå, er det få som vet. Ennå Når sivile som blir beordret i større saker på ettermiddager, kvelder og i helger ikke får de samme rettighetene som politiutdannet personell, mener jeg det er noe galt med dagens ordning. Derfor mener jeg at dette er et stort skritt i riktig retning for sivile i politiet. Så gjenstår det å se hva Politidirektoratet mener, sier Mossikhuset. Totalt sett er det 3500 sivilt tilsatte i politiet av disse er organisert i Politiets Fellesforbund. Hva en ATBordning for sivile vil koste politiet, er ikke klart bortsett fra at det blir dyrt. For Unio-leder Anders Folkestad, er utspillet fra FAD gull verdt. Dette er en utstrakt hånd som vi bør ta. Når det er sagt så synes jeg det er rimelig at sivile får de samme arbeidsvilkårene som andre i politiet når de utfører samme type arbeid. Nå må vi avklare hva som skjer videre i regi i Unio opp mot FAD og fra PF opp mot Politidirektoratet, sier Anders Folkestad. SEPTEMBER POLITIFORUM 5

6 arbeidsmiljø OVERTIDSBRUKEN HALVERT I Tromsø sitter politistasjonssjef Kurt Pettersen og toer sine hender. Han får ikke lenger politifolk til ofre fritiden for å få politi tjenesten i ishavsbyen til å gå som før. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Ida Follerås Overtidsbruken er halvert, og byens politistasjonssjef har store vansker med å finne politifolk som er tilgjengelig når behovet for overtidsmannskaper melder seg. Der er jo slik at politiet har en bemanning som i det daglige ikke dekker alle mulige behov til enhver tid. Jeg legger ikke skjul på at veldig mye av de gode politiresultatene som er skapt i Tromsø samt den gode beredskap som er etablert i de senere år skyldes at personellet har vist stor vilje til å trå til når det har skjedd spesielle hendelser. Jeg har frem til i år hatt motiverte folk som har stilt opp utenfor oppsatt arbeidstid til alle døgnets tider, og vi har brukt mye overtid for å få gjort det slik at resultatene har blitt gode, erkjenner Pettersen. Men siden 2007 har politistasjonssjefen merket at viljen til å gå overtid har blitt betydeligere mindre. Når det har vært helt kritisk har jeg dessverre vært nødt til å beordre folk til å jobbe overtid mot sin vilje. Mange har søkt om fritak fra beordret overtidsjobbing. Noen ganger har grunnen vært god nok, noen ganger ikke. Dette må jeg veie opp mot alvorligheten av innholdet i det politiarbeid som måtte utføres, sier Pettersen. Han mener at politiet i Tromsø by har klart å opprettholde en forsvarlig bered- Må beordre. Polistasjonssjef Kurt Pettersen beklager han er nødt til å beordre ansatte mot sin vilje. 6 POLITIFORUM S E P T E M B E R

7 skap, men at situasjonen nå er slik at bruk av overtid begrenses kun til de tilfellene det er helt nødvendig. Pettersen avstår fra å konkretisere hvilken type arbeid som har blitt nedprioritert som følge av manglende tilgjengelighet for politifolkene i byen. Leverte inn telefoner Jobben med å sørge for polititjenesten i byen har nå blitt ganske utfordrende. Når det skjer uforutsette hendelser er jeg avhengig av å få tak i folk som kan jobbe ekstra utenfor oppsatt tjenesteliste. Men det viser seg som svært vanskelig å få tak i folk. Jeg får rett og slett ikke tak i de på telefon. Tidligere i år var jeg meget fornøyd da jeg fikk igjennom ordningen med tjenestemobiltelefon til alle operative. Hensikten var selvsagt at vi lett skulle kunne få tak i de om noe skjedde, i tillegg til at vi i arbeidstiden lettere kunne kommunisere med de tilsatte. Et ukryptert politinett har store begrensninger, sier Pettersen. Men nå er det flere som har innlevert tjenestetelefonen. De ønsker rett og slett ikke å være tilgjengelig på sin fritid. Politiets overtidsforbruk så langt i år er nærmest halvvert i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i det vesentlige mannskapenes motvilje til å påta seg overtidsjobbing. Det er åpenbart at vi hadde fått gjort mye mer med den gode stå-på-viljen som vi hadde før, sier Pettersen. Han vil ikke spekulere i omstendighetene rundt den massive motstanden til å påta seg overtidsarbeid. Jeg må bare forholde meg til at jeg som arbeidsgiver ikke kan stole på at jeg får tak i politifolkene på deres fritid, sier Pettersen. Støtter lønnskamp Pettersen støtter kravene fra Politiets Fellesforbunds kamp om høyere lønn til politiet. Jeg legger merke til at grunnlønna til politifolk ikke er høyere enn lønnen til privatbetalte vektere, til tross for en helt annen risiko, sier Pettersen. Men det er ikke bare fra private aktører Pettersen møter konkurranse om folk. Jeg registrerer at vi heller ikke er i stand til å konkurrere lønnsmessig med andre statsetater som for eksempel Forsvaret. Vi ser at de lønner kontorjobber langt bedre betalt enn hva vi kan gjøre med operative politifolk, sier Pettersen. Han ser i tillegg at interessen for å søke lederstillinger i politiet også har blitt betydelig mindre. Potensielle søkere opplever ikke lederstillingene attraktiv nok rent lønnsmessig i forhold til de krav som stilles til politiets lederstillinger på ulike nivå, og blir heller der de er. Han viser til at fokuset på lønn nå er i ferd med å bli et arbeidsmiljøproblem. I nesten enhver sammenheng blir lønn et tema som suger voldsomt med energi. En energi som burde ha blitt anvendt til kriminalitetsbekjempelse og forebygging av straffbare handlinger. Dersom det er korrekt at politiet har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre lønnsmottakere, er dette svært uheldig. Vi må ha gode folk. God lønn tiltrekker gode folk, sier politistasjonssjef Kurt Pettersen i Tromsø. SEPTEMBER POLITIFORUM 7

8 risiko og belastning Politimennene fikk en skriftlig irettesettelse av ledelsen i Rogaland politidistrikt fordi de forlot en fange i retten og valgte å hente barn i barnehagen. De mener det nærmest er umulig å kombinere politijobb med familieliv. Av Thomas Berg Bred støtte. Nærmere 130 kollegaer møtte opp for å vise sin sympati for de to polititjenestemennene da saken skulle behandles i ansettelsesrådet. Foto Kåre Moen Olsen UMULIG Å VÆRE FAMILIEFAR OG POLITIMANN Det har ikke manglet på engasjement i Stavanger den siste tiden. Etter at det ble kjent at to tjenestemenn fikk ordensstraff fordi de valgte å forlate en fange i ti minutter for å hente barn i barnehagen, har sinnene blitt satt i kok over store deler av politi-norge. De to tjenestemennene fikk en skriftlig irettesettelse av ledelsen som anmerkes på rullebladet i fem år. Nå snakker tjenestemennene selv ut i Politiforum om den tøffe tiden de nå har vært igjennom siden den aktuelle hendelsen skjedde i mai. Det er nærmest umulig å være familiefar og politimann samtidig. Jeg hadde et valg enten hente barna mine i barnehagen eller ikke å gjøre det. Jeg valgte selvsagt å hente dem. Men møter ingen forståelse fra arbeidsgiver for dette. Problemet mitt med å være ansatt i politiet er at jeg ikke kan planlegge fritiden og familielivet. Jeg kan ikke leve med situasjon hvor arbeidsgiver tar seg til rette i mitt privatliv, sier den ene av de to tjenestemennene. Mange som Politiforum har vært i kontakt med mener dagens beordringssystem er gammeldags og svært lite tilpasset dagens samfunn. I PF-undersøkelsen vilkår for oppgavebehandling i politiet et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering kommer det frem at 45, 8 prosent av de spurte mener at det er vanskelig å kombinere barn og familie med politijobben og at de derfor ser seg om etter en jobb utenfor politiet. Tallene kan tyde på at politiyrket ikke i den forventede grad tilrettelegger for kombinasjon av barn og familie, står det i rapporten. Redder seg selv De to tjenestemennene forklarer at de passet en voldtektssiktet fange under et fengslingsmøte i Jæren tingrett i mai. Allerede klokka sa den ene poli- 8 POLITIFORUM S E P T E M B E R

9 MEGET KLANDERVERDIG Dette er ikke en akseptabel oppførsel og meget klanderverdig. Det sier visepolitimester i Rogaland, Arne Hammersmark. På politiets intranett skriver Hammersmark at ansettelsesrådet i Rogaland mener politimennenes oppførsel er en unnlatelse i å oppfylle tjenesteplikten etter tjenestemannsloven ( 14, 1. ledd, bokstav a). Handlingen vurderes videre som uaktsom, ved at de burde forstått at de ikke kunne gå fra siktede før avløsningen var på plass. Dette er noe som vil stå på rullebladet i fem år fremover, bekrefter Hammersmark. Er ikke dette et bevis på at det er vanskelig å planlegge fritiden sin når man arbeider i politiet? Nei, det vil jeg ikke si. I dette konkrete tilfellet hadde den aktuelle tjenestemannen rukket å hente i barnehagen selv om han hadde ventet til avløsningen kom, svarer Hammersmark. Bør ikke fritiden være beskyttet? Jeg hadde absolutt sett at avløsningen kom tidligere. Når det er sagt er det selvsagt ikke unormalt å prioritere familien høyt. Men i dette tilfellet var ikke snakk om enten eller. Jeg kan ikke se at dette er en sak om belyser balansegangen mellom jobb og fritid. De to tjenestemennene valgte å gå fra en voldtektsmann i retten, sier Hammersmark. Hvorfor får ikke denne hendelsen noen betydning for aktor i saken som lovet å passe på fangen? Ansettelsesrådet oppfattet ikke aktor som at han mente å ta over ansvaret for personen. Vi oppfattet ham som at han kom med en slengbemerkning i en presset situasjon. Og uansett er ikke systemet slikt at to erfarne polititjenestemenn bare kan overlate en pågrepet person til aktor i et fengslingsmøte. Spesielt ikke en person Arne Hammersmark som er siktet for voldtekt og som skal fengsles på grunn av unndragelsesfare, svarer Hammersmark og legger til. Hva om noe lignende hadde skjedd i helsevesenet, for eksempel at en lege hadde forlatt en pågående operasjon. Hva ville skjedd da, spør Hammersmark. timannen klart fra at han måtte gå fra rettslokalet senest klokka for å hente barn i barnehagen. Begge tjenestemennene ble lovet avløsning, men avløserne dukket aldri opp tidsnok. Vårt utgangspunkt var at vi ville ta med oss fangen tilbake til arresten. Det var aktor som sa at han heller ville at vi skulle la fangen være igjen og at han skulle ta på seg ansvaret for fangen inntil avløsning kom. Vi oppfattet dette som en ordre fra en overordnet, sier tjenestemennene, og legger til. I ettertid har aktor sagt at han bare fleipet om den aktuelle hendelsen og at han aldri hadde ment at han skulle ta ansvaret. Han juger for å redde sitt eget skinn. Det er slik vi ser på det. Hadde vi visst at aktor ikke tok ansvaret, ville vi selvsagt ha tatt med arrestanten i bilen, sier tjenestemennene. Tøff tid Etter den aktuelle hendelsen i mai, har ikke hverdagen for de to vært spesielt enkel. Da Politiforum treffer tjenestemennene på Stavanger politistasjon, mangler det ikke på støtteerklæringer fra kollegaer. Heldigvis har vi fått massiv støtte. Det varmer. Nærmere 130 personer stilte opp da saken skulle opp i ansettelsesrådet, sier de to. Begge har tenkt mye på den aktuelle hendelsen de siste månedene, og er kritiske til i den behandlingen de har fått av ledelsen i politidistriktet. Nå er begge politimennene, som henholdsvis har jobbet i politiet siden 2001 og 2002, i tenkeboksen på hva de vurderer å gjøre videre i denne saken. Begge har hatt en tøff sommer som nærmest har blitt ødelagt av telefoner og brev fra ledelsen i distriktet. Jeg har slitt med søvnproblemer og dårlig humør. Jeg har nok ikke vært helt god å leve med, oppsummerer den ene av polititjenestemennene etter den aktuelle hendelsen, og legger til. Jeg trodde arbeidsgiver skulle stå ved vår side og ikke mot oss. Han innrømmer at han vurderer å slutte i politiet på bakgrunn av det han opplever som manglende støtte fra ledelsen det siste halve året. Vi er i kontakt med advokat for å se på alternativer. Det som er sikkert er at vi etter denne hendelsen har fått øynene opp for at det finnes arbeidsplasser utenfor politiet som er aktuelle. Vi ser ikke bort fra at vi, som så mange andre har gjort, velger å slutte i politiet, sier de to. Vurderte degradering Politimester Geir Gudmundsen gikk høyt ut og vurderte degradering og tap av fem års ansiennitet for de to aktuelle tjenestemennene. Det endte med en skriftlig irettesettelse. Likevel er ikke de to tjenestemennene fornøyd. Vi har ikke gjort noe galt. Derfor kan vi ikke godta dette. Dette er et tydelig eksempel på et system som svikter. Vi mener det bør være en enkel sak for arbeidsgiver å få ordnet med avløsning. En annen ting de to tjenestemennene reagerer på, er at visepolitimester Arne Hammersmark har publisert dokumentasjon som er unntatt offentlighet på politiets eget intranett. Vi har aldri før opplevd at en personalsak har blitt publisert på intranettet, sier politifolkene som ønsker å være anonyme. Ny sak SEPTEMBER POLITIFORUM 9

10 Rekruttering HVA GIKK GALT I HORDALAND? Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland i sommer, der det sto over 20 ledige stillinger som studentene kastet seg over. Men vekterbransjen fikk i hvert fall et oppsving i Bergen. Men hva gikk egentlig galt? Av Stig Kolstad Jobben er trivelig den, sier eks politistudent Kristian Rossnes til Politiforum. Rossnes jobber nå som vekter i Securitas, og var en av over 20 studenter som ufrivillig ble involvert i ansettelsesrotet i land ets nest største politidistrikt. Nå krysser han fingrene og håper PU blir redningen slik at han likevel kan begynne i politiet. tidlig ute Bare politiet i Odda fikk fylt opp sine to ledige stillinger etter at ansettelsesprosessen med årets avgangsstudenter på PHS var over. To driftsenheter «hoppet over» prosessen og ansatte to studenter administrativt fordi det var akutt behov for folk. Resten fikk 0 nyansatte, tross behov for ca. 20. Historien startet i februar i år. Da var Hordaland-politiet veldig tidlig ute for å sikre seg søkere fra avgangskullet på PHS til å fylle opp de ledige stillingene i distrikt et. Og det var mange: På dette tidspunktet var det (overraskende) mange ledige stillinger i Bergen sentrum, ved enhetene i Arna/Åsane, Laksevåg, Askøy, Fana og i Odda/Jondal/Ullensvang/ Eidfjord. Også ved lensmannskontorene i Masfjorden, Gulen og Tysnes sto betjentstillinger og førstebetjentstilling ledige. Her var det med andre ord bare å slenge inn søknad. Vi skulle ha mellom 20 og 24 nye, og gjerne tre til min driftsenhet, sier lensmann Øyvind Rosseland ved politiet i Odda. Han deltok i intervjuprosessen, og tre ansatte dro blant helt til Bodø for å interv jue søkere fra PHS-avdelingen der. Interessen var stor. Det var rundt 40 søkere, etter det Politiforum har klart å finne ut. Innstillingslista var så lang at førstemann kunne velge på «øverste hylle» hvilken av de ledige stillingene vedkommende prioriterte. Rundt 30 av søkerne skal ha vært avgangsstudenter, resten var interne. Prosessen stanset Men parallelt med at de tre ansatte foretok intervjuer og laget innstillinger, satt driftsenhetsledere i distriktet og studerte sine budsjetter for Det var heller ikke i år spesielt festlig lektyre. Driftsenhetene fikk i år for første gang ansvar for å betale arbeidsgiveravgift. Dette utgjør en del millioner kroner for enhetene, sier politimester Ragnar Auglend i Hordaland. Bare stillingene i Odda og Tysnes «overlevde» avgiftssjokket, og en politibetjent fra Oslo fikk stilling i Tysnes mens to studenter fikk stilling i Odda. Resten fikk rett og slett ikke råd til å fylle de ledige plassene. I månedene som fulgte inntraff minst to uheldige omstendigheter, hvor hver av «partene» (studentene/politidistriktet) ikke akkurat imponerte hverandre: Jobbsøkerne fikk ikke vite at det ikke ble noen jobb på dem likevel. Flere hadde flyttet tilbake til Vestlandet etter skoleslutt og var klare til jobb. («Det ble full ferie», ifølge nåværende MP-etterforsker Vibeke Fjelltun). Men enkelte ble utålmodige og ringte politiet for å høre hva som foregikk. Deretter informerte søkerne hverandre (!) om at ikke ble jobb likevel. Fordelen var at det sosiale «søkernettverket» ble styrket, mens blant ledelsen i Hordaland blir det antydet «massesuggesjon» over 10 POLITIFORUM S E P T E M B E R

11 Vekter. Kristian Rossnes trives i Securitas, men skulle gjerne hatt politijobb. Nyutdannede politifolk forsvinner som i et dragsug ut av politiet - det er ikke penger til å ansette de. surmulingen som oppsto. Først langt ut på sommeren kom det negative svaret skriftlig. Rekrutteringen til de to (eller helst tre) ledige stillingene i Odda ble en stor utfordring. I utgangspunktet altså rundt 40 søkere å velge mellom. Men så enkelt var det ikke: Vi har slitt med rekrutteringen de siste to årene, og har måttet gå tilbake til reservetjeneste etter politireformen. Jeg var skeptisk, innrømmer Rosseland, som mener å erindre at enkelte av søkerne i intervjuene hadde gitt uttrykk for at de heller ville jobbe utenfor etaten enn å jobbe i Odda. Og han var farlig nær ved å få full uttelling for skepsisen. Vi så «politisyklusen» med at nyutdannete først vil til byen, ikke til distriktene. Jeg har sagt fra at jeg synes PHS utdanner altfor mange «terrorbekjempere». Vi trenger ikke terrorbekjempere i Odda, vi trenger folk som kan jobbe variert, sier Rosseland. En etter en av søkere takket nei av ulike årsaker. «Alle» ville til Bergen og omegn. Bussjåfør og vektere Vibeke Fjelltun var en av de andre søkerne som i dag jobber utenfor politiet, tross vitnemål. Hun måtte takke nei til Odda på grunn av sitt politisamboerskap i Bergen. Men to andre takket til slutt ja, og Rosseland er over seg av glede. Han har fått to dyktige nyutdannete jenter med på laget, som igjen har sikret seg en bonus på kroner dersom de blir i to år. Historien var heller ikke like enkel for politiet: Som kjent fra media var det en god del av årets avgangskull som strøk på en eller flere eksamener. Noen også blant søkerne til Hordaland. Og uten vitnemål ingen fast stilling. Men Vibeke Fjelltun besto alt, men ble altså stående igjen med ett jobbtilbud som hun måtte takke nei til. Likevel øyner hun håp i hengende snøre: Søknaden hennes på Askøy er ifølge opplysningene på politijobb. no «under behandling» (dog har denne prosessen tatt kritikkverdig lang tid). Jeg hadde trodd en ansettelsesprosess hadde vært mer profesjonell, sier hun i dag. I Os sitter midlertidig politibetjent Eivind Hellesund og lurer litt på hva fremtiden bringer av jobbtilbud i hjemfylket. Han klarte med nød og neppe å sikre seg et seks måneders vikariat, og ble ansatt administrativt. Men i oktober er det slutt, og Eivind skal kjøre buss for Tide på heltid. Et bierverv han har i dag. I Securitas sitter vekter Kristian Rossnes og lurer på om han kanskje får seg jobb i politiet i høst, dersom han består siste eksamen. For, det var jo ikke vekter han har utdannet seg til. Men takket være at han tidligere har tatt vekterkurs, kunne han gå rett i vekterjobb. I et annet vaktselskap i Hordaland jobber en annen politiutdannet vekter som gjerne også skulle hatt en politijobb snart. I Bergen sitter arbeidsledige Robert Monsen og har søkt jobb i PU i Oslo, og returnerer over fjellet dersom PU er klar for ham. For noen jobb i Hordaland blir det likevel ikke. I hvert fall ikke i år. SEPTEMBER POLITIFORUM 11

12 Rekruttering Arbeidsgiveravgift. Politimester Ragnar Auglend oppgir at driftsenhetene selv må dekke arbeidsgiveravgiften, og at det er grunnen til at de har mindre penger å rutte med for å ansette politifolk. Foto: PF AVGIFTSSJOKK Den ene driftsenheten etter den andre fikk avgiftssjokk på nyåret i år. Derfor blir det ikke flere ansatte ved de mange enhetene som har ledige stillinger. Bare for driftsenhet Odda/Jondal/ Ullensvang/Eidfjord utgjør arbeidsgiveravgiften over en million kroner, ifølge lensmann Øyvind Rosseland. Tidligere dekket politidistriktet sentralt denne avgiften, men på nyåret i år ble det besluttet at enhetene selv skulle belastes avgiften. Dette var mye av årsaken til at den ene stillingen etter den andre ble trukket, ifølge politimester Ragnar Auglænd. Administrasjonssjef i Hordaland, Olav Valland, sier det ikke er uvanlig at distriktet ikke ansetter like mange som de skulle ønske. Jeg tror søkerne fikk et inntrykk av at det var flere ledige enn det var, sier han. Men hva sto det konkret i utlysingstekstene? Det husker jeg ikke nå, men det kan ha vært at teksten ikke stemte helt med hvor mange vi ansatte til slutt. Så noen selvkritikk rundt prosessen tar dere ikke? Jeg synes ikke det er riktig å si at vi gjorde feil i denne prosessen, men vi kunne kanskje vært noe mer beskjedne. Det ble ikke inngått verken muntlige eller skriftlige lovnader om jobb, sier administrasjonssjef Olav Valland. Ifølge Ragnar Auglend har Hordaland til enhver tid 10 vakanser i forhold til det antall stillinger man har valgt å ha, etter bruk av blant annet beregningsmetodene utarbeidet av Fürst og Høverstad. ADMINISTRATIVT-ANSATT Både i Os og i Arna/Åsane gikk driftsenhetslederne rundt ansettelsesprosessen og ansatte to av søkerne administrativt i seks måneder. Det var altså et voldsomt behov for tilførsel av politiutdannede til Hordaland. I Tysnes fikk en politibetjent fra Oslo til slutt tilbud om jobb, etter at han først hadde søkt jobb nært Bergen og var aktuell til denne. Men stillingen ble trukket, og han ble stående med tilbud i Tysnes. Også i Gulen har lensmann Henry Indrebø endelig fått ny politimann på kontoret, etter at enheten har brukt ufaglært arbeidskraft i flere år. JOBB I PU? Det er håp for «alle» som ble rammet av rotet i Hordaland i sommer. I Politiets utlendingsenhet er et titall politistillinger, både faste og vikariater, ledige etter at antall asylsøkere til landet sprenger alt av kapasitet i særorganet. Det er asylavdelingen som umiddelbart må ha flere ansatte for å registrere søkerne. Flere av Hordaland-studentene har søkt PU og kan påregne å flytte tilbake til Oslo om kort tid. 12 POLITIFORUM S E P T E M B E R

13 - Foto: Sveinung Bråthen Du kan stikke av. Det kan ikke vi. Selvsagt er det en del av jobben vår å gå inn i slike situasjoner. Derfor burde det være en selvfølge at politiet får risikotillegg for livsfarlig arbeid. Det har vi aldri fått, selv om nesten halvparten har blitt fysisk skadet på jobb. Mange svært alvorlig. I gjennomsnitt må vi mer enn 4 ganger pr. dag dra ut på væpnet oppdrag. De siste årene har antall trusler eksplodert, og volden mot politiet blir stadig grovere. Ville ikke du også hatt noe ekstra for å takle væpnede konflikter, ta kniv fra noen som vil bruke den mot deg eller gå inn i gjengslagsmål? Det burde være unødvendig å håpe på at regjeringen har forståelse for dette kravet. De sier jo alltid at de er opptatt av liv og helse. Det er da ikke urimelig å be om risikotillegg for livsfarlig arbeid. Se mer på

14 lønn 08 KILLENGREEN: VIL HA HØYERE POLITILØNN Politidirektør Ingelin Killengreen er bekymret for at lav politilønn fører til at mange slutter i politiet og at rekrutteringen blir vanskelig. Av Ole Martin Mortvedt Det var i slutten av august mange politiansatte fikk morgenkaffen i halsen da de leste Aftenposten. Der kunne de lese at politidirektøren var tilfreds med at politiansatte hadde fire prosent lavere lønnsglidning enn gjennomsnittet i statlig sektor. Hvis tema lønn ulmet i politirekkene fra før, var det nær ved å ta åpen fyr hos blåskjortene da de så Aftenpostens tittel. Grunnlaget var en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Agenda på oppdrag fra Politidirektoratet. Oppdraget lød på: Finn ut om budsjettøkningene til etaten kun har gått til økt husleie og til økt lønn på bekostning av polititjenestene rettet mot publikum. Grunnen var at det tidligere var fremkommet kritikk som påsto at det for samfunnet ikke lønte seg å satse politiet, fordi økte bevilgninger gikk til høyere lønninger og dyrere kontorer. Svaret fra Agenda var entydig: Politiet kan ikke beskyldes for å ha brukt tildelte midler til intern moro, faktisk så bruker politiet en mindre andel av budsjettet til lønn og kontorer i 2007 enn i Jeg er lei meg for å bli ha blitt misforstått. Aftenposten fremstiller det som om jeg er fornøyd med lønnsnivået i politiet. Faktisk så mener jeg det stikk motsatte. Begynnerlønnen er problematisk lav. Og det er problematisk at vi ser at det er flere som slutter i politiet nå enn før. Jeg er faktisk veldig opptatt av politifolkenes lønn. Det vet PF-leder Arne Johannessen. Tradisjonelt har vi vært bortskjemte med at vi har hatt stabile arbeidstakere, og vi har ikke vært vant med å jobbe for å rekruttere og beholde våre ansatte. Dette har endret seg. Alle signaler viser at unge i langt større grad betrakter jobben i politiet som starten på en karriere og et verdifullt innslag på CV-en. De gjør ikke som tidligere generasjoner, og sikter seg inn på en livslang yrkeskarriere i politiet. De blir i politiet noen år, og så gjør de fortløpende vurderinger om det dukker opp noe annet spennende. Og da er vi i samme kategori som resten av næringslivet med at ansatte viser større mobilitet. Men til forskjell fra andre bransjer, så er det ingen bransjer som lekker folk til politiet. Lønn er derfor et helt sentralt virkemiddel for å både rekruttere og beholde politiansatte. Det må vi politiledere ta inn over oss, sier politidirektør Ingelin Killengreen. To tanker samtidig Beskyldningene om at politiet bruker pengene på andre ting enn polititjeneste ikke er riktig, noe som Agendarapporten dokumenterer. Opp mot budsjettarbeidet for 2009 er dette en viktig tilbakemelding til politikerne. Bevilgede penger går til polititjeneste. Samtidig er det altså viktig å merke seg den lavere lønnsutviklingen som har blitt politiansatte til del. Det gjelder derfor å ha to tanker i hodet samtidig, vi skal holde utgiftene nede, samtidig som våre ansatte må ha en lønn som gjør at vi både rekrutterer og beholder viktige ansatte, sier Killengreen. Derfor har Politidirektoratet nå sendt ut en invitasjon til fagforeningene, med invitt til å bli med i en arbeidsgruppe som skal finne ut hvorfor det er slik at politiansatte har lavere gjennomsnittlig lønnsglidning enn staten for øvrig.. Den første responsen fra PF og de andre organisasjonene har vært positiv, og politidirektøren håper arbeidsgruppen kan ha svar inneværende år. «Lønn er et helt sentralt virkemiddel for å både rekruttere og beholde politiansatte» For mye rettferdighet? Politidirektøren viser til at under de sentrale lønnsforhandlingene tidligere i år, så støttet Politidirektoratet (POD) profilen som Politiets Fellesforbund la frem. Og hun viser til at det fra PODs side er gitt oppmuntring til politimestrene om å legge noe av egne midler i potten i forkant av de lokale lønnsforhandlingene som tar til nå i høst. I 2006 var potten avsatt til lokale lønnsforhandlinger på 73 millioner. Politi distriktenes bidrag fra eget budsjett inkludert resultatet av hovedtariffavtalens pkt var 19 millioner. I 2007 var potten redusert til 22 millioner, mens politidistriktenes bidrag var på 11 mil- 14 POLITIFORUM S E P T E M B E R

15 lioner kroner. Hvor mye politidistriktene vil bidra med i år vil ikke være klart før etter de lokale forhandlingene er avsluttet i slutten av november. Hva tror du årsaken er til at politiet erfarer mindre lønnsglidning enn andre grupper? Spørsmålet er om vi er alt for preget av rettferdighetstanken. Tradisjonelt har etaten tenkt at når vi rekrutter en tjenestemann, så skal han lønnes likt som andre. Jeg mener at hvis man kan si at her har vi en nøkkelperson, må det være en aksept for å bruke lønn for å få tak i de gode folkene. Da kan vi ikke være for opptatt av at alle på samme alder og nivå skal tjene likt. I tillegg er det slik at den sterke økningen av sivilt ansatte de senere årene nok har trukket ned gjennomsnittslønnen i etaten. Vi skal heller ikke lukke øynene for at enkelte politiledere er for tilbakeholdne når det gjelder krav om lønnsglidning. Gjennom arbeidsgruppen ønsker vi både å få forklaringer, og konstruktive forslag, sier Killengreen. I den nylig fremlagte trivselsundersøkelsen fra Politiets Fellesforbund viser blant annet at manglende anerkjennelse fra ledere er noe av det som skaper mistrivsel i politijobben. Undersøkelsen viser hva det er viktig å ta hensyn til. At så mange overveier å slutte i tjenesten, er et bilde på hva jeg tror vi står overfor, og som gir meg bekymring. Antageligvis må vi i fremtiden være flinke til å gjøre oss nytte av sivile spesialister, samtidig som vi hele tiden må jobbe for å være en attraktiv arbeidsplass slik at folk ønsker å komme til og bli i politiet. Vi er i en særstilling hva gjelder variasjon i arbeidsoppgaver og faglige utfordringer Din linje som politidirektør har vært tydelig på at budsjettdisiplin er nødvendig for at politiet skal få gjennomslag hos bevilgende myndigheter. Er det noe som tyder på at denne disiplinen har gitt økte rammer for politiet? Jeg mener at det er uhyre viktig at vi holder budsjettet. Jeg har ikke noen tro på at å overskride budsjettet gir mer penger. På 1980-tallet var det jevnlig budsjettmessige overskridelser fra politiet, da fikk vi i hvert fall ikke noe mer. Stadige overskridelser løser ingen ting. I tillegg vil det vil være problematisk for oss som et sivilt maktapparat hvis vi bevisst setter oss ut over vedtatte rammer fra Stortinget. Den beste måten å få mer penger er å vise hva vi er i stand til å løse, og hva vi ikke kan gjøre. Bemanningsrapporten var veldig tydelige på behovet fremover. Norsk politi skal ha høy tillit, og vi skal fremstå som en ansvarlig etat. I dag er situasjonen slik at polititjeneste er mangelvare i landet. Nå må vi sammen vise at det lønner seg å satse på politiet, sier Killengreen. SEPTEMBER POLITIFORUM 15

16 IKT Politiets filservere har ikke blitt oppdatert på fire år. Dermed står politiet uten muligheter å «tette» eventuelle sikkerhetshull som oppdages. Av Thomas Berg og Ole Martin Mortvedt IKT-SITUASJONEN: VERRE ENN ANTATT Etter at Politiforum i forrige nummer kunne avsløre store svakheter i politiets datasystemer, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Nå viser det seg at problemet er langt større enn hva som har vært offentlig kjent. Catch 22 PDMT bekrefter overfor Politiforum at Microsoft stanset oppdateringer av serveren NT 4.0 i I et svar fra PDMT bekrefter de at Politidirektoratet er godt kjent med utfordringene og at de nå utarbeider konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Siden NT 4.0 ikke lenger oppdateres fra Microsoft, er det heller ikke mulig for oss å «tette» eventuelle sikkerhetshull som oppdages, bekrefter faggruppeleder applikasjon i PDMT Jens-Otto Fredriksen. PDMTs informasjonsansvarlig Bente Klæstad oppgir i en e-post til Politiforum at NT 4.0 serverne mottar oppdaterte definisjonsfiler for virus kontinuerlig, og avviser dermed at det skal være noen fare for virusangrep. Men Politiforum kjenner til at da serverne NT 4.0 ble oppdatert i sommer, begynte de lokale serverne å knele. Mange politidistrikt har til nå opplevd at filserveren stanser daglig, og må manuelt settes i gang. I enkelte tilfeller så må den lokale IKT-eksperten koble ut hele antivirusprogrammet for å få serveren til å fungere opp mot for eksempel BL selve grunnpilaren i straffesaksproduksjonen ute i politidistriktet. Svaret på problemet har altså vært å enten koble ut Norman viruskontroll som åpner for virus, eller å la serveren selv koble ut. Altså en ren catch 22 situasjon, hva som enn gjøres ikke noe blir bedre. Ikke før politiet får et mer moderne operativsystem synliggjort gjennom konseptet D#2. Fra offisielt hold heter det at politiet har ugjen nomtrengelige brannmurer. Men Politi forum kjenner til at politiet lokalt har begynt å lagre data på eksterne harddisker og minnepinner fordi lokale servere går fulle. Dette vil ikke Klæstad bekrefte i sin e-post til Politiforum. Men dataeksperter Politiforum har vært i kontakt med bekrefter at virus kan finne veien inn i politisystemet bak brannmurene på denne måten hvis antivirusprogrammet er slått av lokalt. Noe som flere EDB-stabsledd gjorde i sommer for å i det hele tatt å få tilgang til de andre programmene. Samme dag som Politiforum tar kontakt, har PDMT gjennomført møte med Norman, firmaet som leverer virusbeskyttelse til politiet. Der opplyser seniorutvikler Bjørn Lilleeng at de har funnet og løst problemet med virusprogrammet som tidligere har stanset NT 4 serverne. Vi må rett og slett tilpasse våre produkter til at politiet har en serverplattform som er designet til gårsdagens systemer, sier Lilleeng. I praksis innebærer dette at nye versjoner av antivirusprogrammet må tilpasses spesielt for NT 4.0. Når Politiforum spør Lilleeng om hva som skjer neste gang Norman kommer med en ny versjon av antivirusprogrammet er svaret: 16 POLITIFORUM S E P T E M B E R

17 Det er nå opprettet et mer formelt samarbeidsforum mellom PDMT og oss. Det betyr større muligheter til å finne problemer og foreta tilpasninger i forkant. Tidligere i år fikk et av politiets særorgan et massivt virusangrep, og i en kort periode trodde flere at viruset hadde spredd seg til PDMT. Med påfølgende fare for å infisere hele politiets datanett. Dyktige teknikere hos PDMT løste i samarbeid med Normans team spredningsfaren akutt med rett og slett isolere særorganet og PDMT fra resten av politinettet til viruset ble identifisert og uskadeliggjort. Helt sentral filserver Ifølge Jens-Otto Fredriksen er hele politiets NT 4.0 konsept basert på at filserver er tilgjengelig for å få tilgang til alle over 100 programmer i daglig bruk. Fordi det er filserverne som sørger for påloggingsbilde til de forskjellige programmene. Selv om det ikke ligger data på en filserver, er mange av programmene satt opp til å benytte den lokale filserveren til for eksempel logger som applikasjonene benytter. Konseptet vårt er satt opp slik at det meste av programvare er installert på filserver, og selv om du kan få logget deg inn på PC-en, vil du jo ikke kunne starte noen programmer hvis serveren går ned, og da sier det seg selv at svært lite vil fungere, sier Fredriksen, og legger til: Filserverne benyttes til fil- og dokumentlagring på hjemme- og fellesområder. I tillegg har filserveren programområde for applikasjoner og lagring av data til disse, for eksempel Namsak. Filservere benyttes også som skriverserver. Utfordringen her ligger i at ikke alle nye skrivere leveres med støtte for NT 4.0. Det betyr igjen en begrensning i forhold til hvilke skrivere som kan benyttes. Vi har hatt noen tilfeller hvor nye skrivermodeller ikke kunne tas i bruk fordi de ikke hadde støtte for NT 4.0. Ytterligere kostnader Totalt sett har politiet mer enn 400 filservere av den omtalte typen. Hvor kritisk er det at det er support på disse? Det er vesentlig at det er support her. Den største utfordring i forhold til NT 4.0 er at det ikke produseres maskinvare som kan kjøre på denne serveren. Foreløpig har PDMT og vår serviceleverandør tilstrekkelig med maskinvare til å håndtere det som er oppdukkende i forhold til server-skifte ved feilsituasjoner. Ved manglende maskinvare kan vi benytte andre løsninger, men de er tyngre å drifte og påfører oss ytterligere kostnader både når det gjelder investering og drift. Dette igjen medfører at nyere skrivere eller backupenheter ikke kan benyttes, og at nye moduler til eksisterende eller helt ny programvare kan ikke tas i bruk. Økt datamengde gir også behov for større kapasitet i forhold til å ta sikkerhetskopi. Det betyr igjen at større backupenheter må benyttes. Tilsvarende som for servere produseres det ikke nytt utstyr som går sammen med for NT 4.0 lenger, svarer Jens-Otto Fredriksen. SEPTEMBER POLITIFORUM 17

18 IKT GAMLE SERVERE STANSER TILGANG TIL POLITISYSTEMENE Hvor er filserverne plassert? På enhver driftsenhet. Vi har i dag serviceavtale som håndterer alle feil på maskinvare, og til nå finnes det tilstrekkelig med deler til formålet. Bekymringen vår i denne sammenheng er at markedet begynner å gå tomt for denne maskinvaren. Bekymringen ligger også i at eldre utstyr gjør at vi får en økt feilrate, sier Fredriksen. Politiforum kjenner til at det er i disse lokale filserverne som tilstadighet setter hele driftsenheter ut av produksjon. Tre muligheter en løsning Ifølge PDMT er det ikke uproblematisk å erstatte lokale filservere. Men som de beskriver selv er det tre muligheter til løsning: Fortsette å benytte Windows NT 4.0 på ny maskinvare ved hjelp av virtualisering Oppgradere til Windows 2003/2008 som erstatning for Windows NT 4.0 Sentralisere programvare og presentere denne for brukerne i form av tynne klienter Fredriksen forklarer nærmere: Den første løsningen løser problemet med maskinvare ved utskiftninger og feil, men gir ingen løsning for programvare som ikke fungerer under NT 4.0. I tillegg gir den ekstra kostnader på lisenser til Windows 2003/2008 og løpende programvarevedlikehold, totalt sett økte kostnader i forhold til dagens løsning. I tillegg krever den vedlikehold av både virtualiseringsprogramvare og Windows 2003/2008 i forhold til oppdateringer. Løsningen kan også medføre behov for økt bemanning i forbindelse med administrasjon av ekstra basisprogramvare. Det andre alternativet er å gjøre en installasjon av Windows 2003/2008 på ny maskinvare. Alternativet løses hovedutfordring med NT 4.0, men gir ingen ny funksjonalitet i forhold til mobilitet. Alternativet vil kreve en stor investering i maskinvare siden ingen av dagens filservere kan benyttes til Windows 2003/2008. Det siste alternativet er å installere sentralisert programvare og presentere dette for brukeren ved hjelp av tynne klienter. Samtidig sentraliseres datalagringen slik at alle lokale filtjenere kan fjernes. Løsningen kan installeres i et eller «Vi må rett og slett tilpasse våre produkter til at politiet har en serverplattform som er designet til gårsdagens systemer» flere datasentre for å gi økt driftssikkerhet. Dette forslaget løser alle problemer knyttet til NT 4.0 ved at ny funksjonalitet kan tas i bruk. Det vil gi økt sikkerhet, og nye programmer og utstyr kan tas i bruk. I tillegg gir en sentralisering økt mobilitet og reduksjon i løpende vedlikeholdskostnader og investeringer for politiet, sier Fredriksen. I praksis er dette hva PDMT foreslår i D#2 som løsning på de helt fremtredende problemer med IKT- infrastrukturen i politiet. 18 POLITIFORUM S E P T E M B E R

19 - Foto: Sveinung Bråthen Hva skulle du hatt for å ta fra han kniven? Det smarteste du kan gjøre er å stikke av. Det kan ikke vi. Hittil i år har vi beslaglagt mer enn 2000 kniver og slagvåpen, og du må ikke tro at alt er overlevert med et beklagende blikk og knivskaftet rettet mot oss. Det burde være en selvfølge at politiet får risikotillegg for livsfarlig arbeid. Det har vi aldri fått, selv om nesten halvparten har blitt fysisk skadet på jobb. Mange svært alvorlig. De siste årene har antall trusler eksplodert, og volden mot politiet blir stadig grovere. I gjennomsnitt må politifolk dra ut på væpnet oppdrag mer enn 4 ganger pr. dag. Det burde være unødvendig å håpe på at regjeringen har forståelse for dette kravet. De sier jo alltid at de er opptatt av liv og helse. Det er da ikke urimelig å be om risikotillegg for livsfarlig arbeid. Se mer på

20 bierverv FORTSATT STUDENTFORSKJELLS- BEHANDLING Politimestrene vil ha likhet over hele landet for studenter som ønsket å jobbe ved siden av studiene. Det samme vil studentene selv og Politiets Fellesforbund ha. Men Politidirektoratet klarer ikke å «få ut fingeren» og bestemme seg. Av Thomas Berg Alle vet det er dyrt å være student i tillegg til å leie leilighet spesielt i storbyene. For mange politistudenter blir det eneste alternativet å jobbe ved siden av for i det hele tatt å få det til å gå rundt. Problemet er bare at politidistriktene har ulik praksis på hva de tillater og hva de ikke tillater av bierverv. I over to og et halvt år har Politiets Fellesforbund mast på Politidirektoratet om å komme til en enighet om et sett felles kjøreregler. Så langt har de snakket til døve ører. Trengs enighet Politiforum har fått tilgang til flere dokumenter i saken, som tydelig viser Politidirektoratets manglende evne og interesse til å komme til en løsning i saken. Allerede 23. februar 2006 sendte Arne Johannessen brev til politidirektør Ingelin Killengreen i forbindelse med denne saken. I februar i fjor kom en ny påminnelse fra Johannessen hvor han tydelig presiserte at PF ønsket å plassere avgjørelsesmyndigheten for bierverv til sjefen ved Politihøgskolen. Også dette brevet var adressert til politidirektøren. 20. juni i år kommer nok en purring fra Arne Johannessen hvor man etterlyser et svar fra Politidirektoratet. I brevet kommer blant annet følgende frem: Vi er gjentatte ganger blitt lovet av Politidirektoratet at de skulle komme med et rundskriv for praktisering av bierverv, dette for å sikre lik behandling. I begynnelsen av februar var jeg nok en gang i kontakt med POD hvor de beklagde sen saksbehandling, men at de ville sende ut rundskrivet på høring i løpet av mai, og at endelig rundskriv ville 20 POLITIFORUM S E P T E M B E R

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer