Styrets beretning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning om at tilstrekkelig kapital ble innhentet. Selskapet gjennomførte en emisjon i 2012, og hadde etter gjennomføring i juli og august 99 aksjonærer. Bekreftelse på at konsesjonsvilkårene var oppfylt ble gitt den 17. september Selskapet startet salg av skadeforsikringer i privatmarkedet i januar I mars 2014 ble det gjennomført ytterligere en emisjon, og selskapet har 116 aksjonærer per Troll Forsikrings formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet. Virksomheten drives fra Oslo. Forsikringsvirksomheten Året 2014 er det andre året med forsikringsvirksomhet i Troll Forsikring. Selskapet bygger porteføljen via sitt kundesenter og gode WEB løsninger. Samtidig videreutvikles partner / White-Label konseptet og det forventes flere avtaler innenfor dette området fremover. Selskapet tilbyr skadeforsikringsprodukter til privatpersoner og til små og mellomstore bedrifter. Det er sterk konkurranse i skadeforsikring, og de små selskapene tar stadig markedsandeler fra de store. Stadig større deler av forsikringskundene er villig til å bytte forsikringsgiver og Troll Forsikring er med sine WEB løsninger godt posisjonert for å utnytte mulighetene dette gir. Kapitalforvaltning Troll Forsikring har plassert investerte midler i bankinnskudd. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den risiko selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de rammebetingelser myndighetene har satt for forsikringsselskapets virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko skal være lav. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor de krav myndighetenes regelverk setter. Selskapet oppfyller videre myndighetenes krav til kapitaldekning. Risikoprofil Troll Forsikring er opptatt av til enhver tid å drive i samsvar med de prinsipper og retningslinjer som er lagt til grunn for konsesjonen og søknaden til denne. Selskapet har etablert rutiner og kontrollsystemer som sikrer tilfredsstillende overvåking og kontroll. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for implementeringen av kontrollrutinene. Årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer i selskapet og interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Administrerende direktør rapporterer konklusjonene fra risikovurderingen samt eventuelle tiltak til styret. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktiva-allokering. Selskapet har gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av

3 risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Troll Forsikring er et forsikringsselskap i oppbyggingsfasen og har fokus på at selskapets kapitalstruktur ikke er til hinder for fremtidig vekst. Det er derfor etablert et reassuranseprogram som sikrer at egenregningen er tilpasset selskapets kapital. Risikoen er bl.a. begrenset gjennom fastsatte maksimalerstatninger per skadetilfelle. De risikoreduserende elementer som er nevnt ovenfor, sammen med styring av likviditet og kontrollrutiner for øvrig, tilsier at det ikke anses å foreligge påregnelig risiko for at selskapet skal være ute av stand til å dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og systemer for internkontroll. Organisasjon Selskapets administrerende direktør er Birger Pedersen og er 100 % ansatt i selskapet. Troll Forsikring har out-sourcet noen av de administrative funksjonene: Skadebehandlingsavtaler er tegnet med selskapene Van Ameyde og Crawford. I tillegg er det tegnet samarbeidsavtale med SOS International Drift av IT og systemer er lagt til EVRY Ansvarlig aktuar er Mercer ved aktuar Tor Eivind Høyland Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og styret er gitt i note til årsregnskapet. Likestilling Det var 17 menn og 5 kvinner ansatt i selskapet per Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. Selskapets styre består av 7 menn. Miljø Troll Forsikring er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som i nevneverdig grad kan virke forurensende på det ytre miljø. Arbeidsmiljø Det har i 2014 vært et sykefravær på 2,2 %. Langtidssykefraværet har vært 0,0 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Troll Forsikring i Resultat og økonomisk situasjon Selskapets regnskap er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 1998, sist endret 23. juni Forvaltningskapital er per på MNOK 138,2 - mens netto forsikringstekniske avsetninger er MNOK 12,6. Egenkapitalen til selskapet er MNOK 57,5 Avviket i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter til resultat av teknisk regnskap skyldes primært en økning i forpliktelser. Likviditetssituasjonen anses for å være solid.

4 Troll Forsikring er fortsatt i etablerings- og oppbyggingsfasen, og årets underskudd på MNOK 34,5 er innenfor plan. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Kapitaldekningen er 107 % - minimumskravet er 8 % - og netto ansvarlig kapital er MNOK 42 per Solvensmargin er 139,3 % - minimumskravet er 100 %. Det er ikke inntruffet forhold etter som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at resultatet for 2014 i sin helhet overføres til Annen opptjent egenkapital. Fremtidig utvikling Troll Forsikring har lagt et godt fundament for å oppnå ønsket vekst og lønnsomhet i det norske forsikringsmarkedet. Forsikringsmarkedet er relativt lite konjunkturfølsomt i forhold til andre markeder innenfor finans. Det forventes at et fortsatt lavt rentenivå vil medføre at finansavkastningens andel av totalresultatet vil være relativt sett beskjeden. Selskapet har sterke vekstambisjoner, og er samtidig fokusert på at den underliggende lønnsomheten i form av en god skadeprosent skal ivaretas og at selskapet har gode kontrollrutiner. Resultatene til nå viser at dette er mulig, og styret vil ha sterk fokus på en fortsatt sunn og lønnsom vekst i den forsikringstekniske porteføljen. Utviklingen er positiv, Troll Forsikring viser en stadig sterkere vekst etter hvert som markedets kjennskap til selskapet øker. Porteføljevekst fordrer tilstrekkelig kapital, og det tas sikte på en kapitalutvidelse våren / sommeren Organisasjonen er styrket gjennom året, og selskapet har et stort potensiale innenfor effektiv distribusjon. Videre er selskapet i rute med hensyn til å tilpasse seg det nye regelverket innenfor risikostyring og soliditet Solvens II.

5 RESULTAT FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Forfalt premie for egen regning Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel Endring i brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning Premierabatter og andre gevinstavtaler - - Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. prov. mottatt gjenf. 8, Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i sikkerhetsavsetning mv. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko - - Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Realisert gevinst og tap på investeringer - - Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostn Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Resultat av ikke-teknisk regnskap RESULTAT før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter: Verdiregulering - eiendom - - Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på andre resultatkomponenter - - Sum netto inntekter - kostnader fra andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Totalresultatet er disponert på følgende måte: Overført til udekket tap Avsatt til naturskadefondet Avsatt til garantiordningen Sum disponering

6 BALANSE FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill - - Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER Datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte selskap Aksjer i datterselskap - - Verdipapir utstedt av datterselskap - - Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall - - Utlån og fordringer - - Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning - - Andre finansielle eiendeler - - Sum investeringer - - Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forsikring Fordringer i forbindelse med gjenforsikring - - Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank 5, Pensjonsmidler - - Eiendeler ved skatt - - Andre eiendeler - - Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke forfalte renter - - Forskuddsbetalte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 5, Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER NOK KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalte premier for egen regning Utbetalte erstatninger for egen regning Betalte driftskostnader inkl. provisjoner Renter og øvrige operasjonelle finansinntekter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kontantstrøm kjøp og salg aksjer og andeler - - Netto kontantstrøm kjøp og salg obligasjoner og sertifikater - - Renter, utbytter og andre innbetalinger fra finansielle investeringer - - Utbetaling kjøp immaterielle eiendeler Utbetaling kjøp driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved kapitalforhøyelse Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

9 EGENKAPITAL NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Totalresultat Egenkapital NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Netto kapitalforhøyelse Totalresultat Egenkapital

10 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapet er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap. INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRINGSPRINSIPPER FORSIKRINGSPREMIER Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalt bruttopremie omfatter alle beløp som selskapet i perioden har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tids- avgrensing hvor forfalt premie som vedrører neste periode blir periodisert i posten «endring i avsetning for ikke opptjent premie». GJENFORSIKRING Premie for avgitt gjenforsikring reduserer forfalt bruttopremie og periodiseres i takt med forsikringsperioden. ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Ved beregning av allokert investeringsavkastning benyttes et beregningsgrunnlag svarende til summen av de forsikringstekniske avsetningene gjennom året. Som forsikringsteknisk rente anvendes gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik tre år. Den forsikringstekniske renten beregnes av Finanstilsynet. Allokert investeringsavkastning overføres fra det ikke-tekniske regnskapet til teknisk regnskap. ERSTATNINGSKOSTNADER Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger redusert for gjenforsikringsandel og endring i brutto erstatningsavsetning redusert for gjenforsikringsandel. Direkte og indirekte skadebehandlingskostnader inngår i erstatningskostnadene. Allokerte indirekte skadebehandlingskostnader utgjør 8 % av erstatningsavsetning for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Forsikringsrelaterte driftskostnader består av salgskostnader og administrasjonskostnader redusert for provisjoner for avgitt gjenforsikring. Driftskostnader blir kostnadsført og periodisert i den regnskapsperioden de har påløpt. FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER Forsikringstekniske avsetninger er vurdert i henhold til forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Finanstilsynet har utformet separate minstekrav for de ulike avsetningstypene. PREMIEAVSETNING Premieavsetningen er en periodisering av forfalt premie. Avsetningen er summen av de uopptjente deler av forfalt premie. Det er ikke gjort fradag for kostnader av noe slag før den forfalte premie er periodisert. ERSTATNINGSAVSETNING Erstatningsavsetning er avsetning for forventet erstatningskrav på skader for egen regning som er meldt, men ikke ferdig oppgjort (RBNS reported but not settled), samt for skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp (IBNR incurred but not reported). Erstatningsavsetningen inneholder også avsetningen for forventede indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE). Avsetningene knyttet til kjente skader og eventuelle ekstraavsetninger, skjer for den langhalede forretningen ved hjelp av modeller. For personskade motorvogn, ulykke, yrkesskade og trygghet benyttes som basis regresjonsmodeller. Det gjøres også en vurdering av forhold som endringer i bestand og så videre. Ved korthalede forretninger settes IBNR på bakgrunn av vurderinger av det erfaringsbaserte etterslepet som risikogruppen har hatt gjennom de siste årene, samt forhold som endringer i bestand, skadefrekvens, storskadeinnslag og så videre.

11 Det foretas også måling i etterkant for å vurdere estimatene for erstatningsavsetning opp mot utviklingen i de forskjellige elementene som inngår i beregningene; betalte erstatninger, individuelt avsatte skadereserver for meldte skader og IBNR. Neddiskontering av erstatningsavsetninger gjennomføres ikke. SIKKERHETSAVSETNING Sikkerhetsavsetningen skal dekke tilfeldige avvik i selskapets forsikringstekniske forpliktelser i forhold til de forventede verdier knyttet til premieavsetning og erstatningsavsetning. Dette gjelder skader knyttet til katastrofer og andre ekstraordinære skadeforløp. GJENFORSIKRINGSEIENDELER Gjenforsikringseiendeler er klassifisert som eiendel i balansen. Eiendelen skal reduseres med forventet tap på krav basert på objektive bevis for verdifall. VALUTA Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen. Relaterte gevinst og tap ved omregning er innregnet i resultat. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er i hovedsak eliminert ved kjøp og salg av valutaderivater. KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Kontanter omfatter kontantbeholdning og bankinnskudd som er benyttet i den løpende driften. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i eiendelens kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle eiendeler er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når selskapet overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: - til virkelig verdi over resultat - tilgjengelig for salg - investeringer som holdes til forfall - lån og fordringer Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Alle finansielle eiendeler måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi. Transaksjonskostnadene for eiendeler som klassifiseres i til virkelig verdi over resultat resultatføres, mens kostnadene for alle andre eiendeler tillegges virkelig verdi. DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler avskrives over forventet løpetid. Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. PENSJONER Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte For den ytelsesbaserte ordningen består periodens pensjonskostnad av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. For den innskuddsbaserte ordningen kostnadsføres innbetalingen i betalingsåret.

12 SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt regnes på grunnlag av årets skattemessige resultat og poster ført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt innregnes på forskjeller mellom balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og tilsvarende skattegrunnlag benyttet for å beregne skatte- pliktig inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller. Tilsvarende innregnes utsatt skattefordel for skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes mot. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet og anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene og de tilhørende forutsetningene er basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på de underliggende forholdene. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater, men er basert på beste estimat på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres hvis endringen kun påvirker denne perioden, samt i fremtidige perioder hvis endringene også påvirker fremtidige perioder. NOTE 2 FORSIKRINGSRISIKO Risikoen i en enkelt forsikringskontrakt er sannsynligheten for at den forsikrede hendelse inntreffer og usikkerheten i forhold til størrelsen av det påfølgende erstatningsbeløpet. Det ligger i forsikringskontrakters natur at risikoen er tilfeldig og derfor må estimeres. For en portefølje av forsikringskontrakter hvor det benyttes sannsynlighetsteori ved beregning av pris og forsikringstekniske avsetninger, er den største risiko selskapet står overfor i forbindelse med forsikringskontrakter at de faktiske erstatningsbeløpene overstiger de beløp som er avsatt til å dekke erstatningene. Forsikringshendelser rammer tilfeldig, og de observerte antall hendelser og erstatningsbeløp vil som en naturlig følge av dette variere fra år til år i forhold til det nivå som er beregnet ved statistiske teknikker. Erfaringsmessig viser det seg at jo større en portefølje av ensartede forsikringskontrakter er, desto mindre vil det forventede resultatet variere. En mer diversifisert portefølje vil ha mindre sannsynlighet for påvirkning fra endringer i en delportefølje. Selskapets tegningsstrategi er utformet med sikte på spredning mellom ulike typer forsikringsrisiko, samt for å oppnå en tilstrekkelig stor forsikringsbestand innenfor hver bransje, slik at variabiliteten i det forventede resultatet reduseres. Basis for selskapets reassuranseavdekning er beskyttelse for store skader og hendelser. I tillegg benyttes kvotereassuranse for å oppnå stabilitet i produktdimensjonen.

13 NOTE 3 - FINANSIELL RISIKO Organisering og formål Finansiell risiko består av kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Under markedsrisiko ligger valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko. Troll Forsikring AS er eksponert for nevnte risikoer gjennom plassering og forvaltning av sine midler. Selskapet har en meget konservativ avkastningsfilosofi. Selskapet skal optimalisere kapitalutnyttelsen, dvs. tilpasse selskapets aktivaallokering i forhold til tilgjengelig kapital og totalrisiko. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktivaallokering. Selskapet har i 2014 gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Risikokategorier Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den andre part et finansielt tap ved ikke å oppfylle sin forpliktelse. Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter knyttet til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Markedsrisiko er risikoen for at virkelige verdier eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil endre seg som følge av endringer i markedspriser. Markedsrisiko består av tre typer risikoer: Valutarisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidig kontantstrøm til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i valutakurser. Renterisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedets rentenivå. Annen prisrisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedspriser ut over rente og valutakurser. Kredittrisiko Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, reassurandører, premiebetaling, kreditter og regress skadeoppgjør. Selskapet har en begrenset fordringsmasse pr og anser kredittrisikoen i balansen pr periodeslutt for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter i tilknytning til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Troll Forsikring vil få betalt premie på forhånd, og utbetalinger på skader skjer på et senere tidspunkt etter at skade er inntruffet. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet skal plasseres. Valutarisiko Troll Forsikring har en meget begrenset valutarisiko, og er kun eksponert for valutaendringer i forholdet danske kroner opp mot norske kroner i forbindelse med lisens- og utviklingskostnader på forsikringssystemet. Den finansielle risikoen anses som ubetydelig. Renterisiko Selskapet investerer p.t. ikke i aksjer og obligasjoner, og vil således ikke ta posisjoner som innebærer aksje- eller renterisiko. Troll Forsikring tilbyr heller ikke livsforsikringsprodukter, og har ikke renterisiko på forpliktelser.

14 NOTE 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT OG AVSETNINGER Kombinert privat Motorvogn privat Motorvogn næring Villa Hjem Hytte Trafikk Øvrig Reise Ulykke Øvrige Kombinert Trafikk Øvrig Yrkesskade Sum NOK 1000 motorvogn privat næring motorvogn FORFALTE PREMIER Brutto premier Avgitte premier Forfalte premier egen regning BRUTTO FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Brutto forsikringsteknisk resultat AVGITT FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Provisjonsinntekter Avgitt forsikringsteknisk resultat Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 98 Andre forsikringsrelaterte inntekter 364 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FOR EGEN REGNING Forsikringsteknisk resultat før sikkerhetavsetning PÅLØPNE ERSTATNINGER, BRUTTO Inntruffet i år Inntruffet tidligere år Totalt regnskapsår AVSETNINGER Ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning (RBNS+IBNR)* Brutto erstatningsansvar (Tabell 2A) Sikkerhetsavsetning * Ekslusiv indirekte skadebehandlingskostnader.

15 NOTE 5 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Lån og fordringer Holdt til forfall Virkelig verdi Virkelig verdi Tilgjengelig for salg Sum NOK trading FVO FINANSIELLE EIENDELER Bankinnskudd Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater med fast avkastning Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle eiendeler Derivater Fordringer i forbindelser med direkte forsikring Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og ikke mottatte inntekter Sum finansielle eiendeler FINANSIELLE FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser FINANSIELLE FORPLIKTELSER FORDELT PÅ FORFALL NOK < 6 mnd 6-12 mnd 1-3 år > 3 år Uten forfall Total Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser

16 NOTE 6 - BANKINNSKUDD I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr i NOTE 7 - ANLEGGSMIDLER NOK Immaterielle eiendeler System Immaterielle eiendeler Øvrige Inventar og utstyr Inventar og utstyr SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 5 år 3 år 5 år 3 år NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER NOK Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte har i 2014 vært 20,29 Under "andre lønnsrelaterte utgifter" er det TNOK 414 i styrehonorar. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Se note 13 for ytterligere informasjon om selskapets pensjonsordninger.

17 NOTE 9 - YTELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR NOK Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Kontrollkomite Valgkomite Lønn Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor i 2014 har vært TNOK 192. Av dette beløper honorar for lovpålagt revisjon seg til TNOK 192 og honorar for andre tjenester TNOK 0. NOTE 10 - SKATT NOK Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Sum skattekostnad - - Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Underskudd til fremføring Fordringer Avsetninger for forpliktelser Anleggsmidler Sum % utsatt skatt Den utsatte skattefordelen er ikke balanseført av forsiktighetshensyn. Selskapet ønsker å vise at skattemessig fremførbare underskudd kan utnyttes gjennom skattepliktige inntekter før skattefordelen balanseføres.

18 NOTE 11 ANDRE FORDRINGER, FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENT INNTEKT NOK Andre kortsiktige fordringer 7 11 Depositumskonto Sum andre fordringer NOK Forskuddsbetalte kostnader Påløpte renteinntekter - - Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjent inntekt NOTE 12 ANDRE FORPLIKTELSER OG PÅLØPTE KOSTNADER NOK Leverandørgjeld Forskuddstrekk Oppgjørskonto mva Arbeidsgiveravgift Andre kortsiktige forpliktelser Sum andre forpliktelser NOK Skyldig lønn og feriepenger Andre påløpte kostnader Andre avsetninger for forpliktelser Sum påløpte kostnader

19 NOTE 13 PENSJONER Generell beskrivelse av selskapets pensjonsforpliktelser: Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse verdiene korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver over pensjonsmidlenes flytteverdi fra livselskapet og aktuarmessig beregning av forpliktelsene Kostnadene er beregnet på forutsetningene for inngående balanse per og det er beregnet en oppdatert netto pensjonsforpliktelse ut fra forutsetningene Det anvendes ikke korridor på aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik). Periodens pensjonskostnad består av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. Innbetalt innskuddspensjon kostnadsføres i betalingsåret. PENSJONSFORPLIKTELSE I YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER NOK PENSJONSFORPLIKTELSER Nåverdi pensjonsforpliktelse Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsforpliktelse PENSJONSMIDLER Nåverdi pensjonsmidler Avkastning i perioden 9 2 Aktuarielle gevinster og tap Innbetaling fra arbeidsgiver Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsmidler FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) - - Netto pensjonsforpliktelse i balansen PERIODENS PENSJONSKOSTNAD Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Avkastning i perioden -9-2 Aktuarielle gevinster og tap Oppløst korridor Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad Innskuddsbasert pensjonskostnad inkl aga Pensjonskostnad ytelse og innskudd FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning på midlene 2,30 % 4,00 % Fremtidig lønnsutvikling 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 0,00 % 0,60 % G-regulering 2,50 % 3,50 %

20 NOTE 14 KAPITALDEKNING NOK Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen opptjent egenkapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Kjernekapital Minstekrav reass.avsetning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Netto ansvarlig kapital Eiendeler med risikovekt 0% Eiendeler med risikovekt 20% Eiendeler med risikovekt 50% 0 0 Eiendeler med risikovekt 100% Vektet beregningsgunnlag Kapitaldekningsprosent 106,83% 153,75% Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8%. NOTE 15 SOLVENSMARGIN NOK Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning Andel av avsetning til naturskadefond 64 0 Solvensmarginkapital Minstekrav solvensmargin Overdekning (+)/Underdekning (-) Solvensmarginkapital i prosent av krav 139,3% 102,9%

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer