Styrets beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning om at tilstrekkelig kapital ble innhentet. Selskapet gjennomførte en emisjon i 2012, og hadde etter gjennomføring i juli og august 99 aksjonærer. Bekreftelse på at konsesjonsvilkårene var oppfylt ble gitt den 17. september Selskapet startet salg av skadeforsikringer i privatmarkedet i januar I mars 2014 ble det gjennomført ytterligere en emisjon, og selskapet har 116 aksjonærer per Troll Forsikrings formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet. Virksomheten drives fra Oslo. Forsikringsvirksomheten Året 2014 er det andre året med forsikringsvirksomhet i Troll Forsikring. Selskapet bygger porteføljen via sitt kundesenter og gode WEB løsninger. Samtidig videreutvikles partner / White-Label konseptet og det forventes flere avtaler innenfor dette området fremover. Selskapet tilbyr skadeforsikringsprodukter til privatpersoner og til små og mellomstore bedrifter. Det er sterk konkurranse i skadeforsikring, og de små selskapene tar stadig markedsandeler fra de store. Stadig større deler av forsikringskundene er villig til å bytte forsikringsgiver og Troll Forsikring er med sine WEB løsninger godt posisjonert for å utnytte mulighetene dette gir. Kapitalforvaltning Troll Forsikring har plassert investerte midler i bankinnskudd. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den risiko selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de rammebetingelser myndighetene har satt for forsikringsselskapets virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko skal være lav. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor de krav myndighetenes regelverk setter. Selskapet oppfyller videre myndighetenes krav til kapitaldekning. Risikoprofil Troll Forsikring er opptatt av til enhver tid å drive i samsvar med de prinsipper og retningslinjer som er lagt til grunn for konsesjonen og søknaden til denne. Selskapet har etablert rutiner og kontrollsystemer som sikrer tilfredsstillende overvåking og kontroll. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for implementeringen av kontrollrutinene. Årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer i selskapet og interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Administrerende direktør rapporterer konklusjonene fra risikovurderingen samt eventuelle tiltak til styret. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktiva-allokering. Selskapet har gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av

3 risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Troll Forsikring er et forsikringsselskap i oppbyggingsfasen og har fokus på at selskapets kapitalstruktur ikke er til hinder for fremtidig vekst. Det er derfor etablert et reassuranseprogram som sikrer at egenregningen er tilpasset selskapets kapital. Risikoen er bl.a. begrenset gjennom fastsatte maksimalerstatninger per skadetilfelle. De risikoreduserende elementer som er nevnt ovenfor, sammen med styring av likviditet og kontrollrutiner for øvrig, tilsier at det ikke anses å foreligge påregnelig risiko for at selskapet skal være ute av stand til å dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og systemer for internkontroll. Organisasjon Selskapets administrerende direktør er Birger Pedersen og er 100 % ansatt i selskapet. Troll Forsikring har out-sourcet noen av de administrative funksjonene: Skadebehandlingsavtaler er tegnet med selskapene Van Ameyde og Crawford. I tillegg er det tegnet samarbeidsavtale med SOS International Drift av IT og systemer er lagt til EVRY Ansvarlig aktuar er Mercer ved aktuar Tor Eivind Høyland Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og styret er gitt i note til årsregnskapet. Likestilling Det var 17 menn og 5 kvinner ansatt i selskapet per Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. Selskapets styre består av 7 menn. Miljø Troll Forsikring er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som i nevneverdig grad kan virke forurensende på det ytre miljø. Arbeidsmiljø Det har i 2014 vært et sykefravær på 2,2 %. Langtidssykefraværet har vært 0,0 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Troll Forsikring i Resultat og økonomisk situasjon Selskapets regnskap er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 1998, sist endret 23. juni Forvaltningskapital er per på MNOK 138,2 - mens netto forsikringstekniske avsetninger er MNOK 12,6. Egenkapitalen til selskapet er MNOK 57,5 Avviket i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter til resultat av teknisk regnskap skyldes primært en økning i forpliktelser. Likviditetssituasjonen anses for å være solid.

4 Troll Forsikring er fortsatt i etablerings- og oppbyggingsfasen, og årets underskudd på MNOK 34,5 er innenfor plan. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Kapitaldekningen er 107 % - minimumskravet er 8 % - og netto ansvarlig kapital er MNOK 42 per Solvensmargin er 139,3 % - minimumskravet er 100 %. Det er ikke inntruffet forhold etter som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at resultatet for 2014 i sin helhet overføres til Annen opptjent egenkapital. Fremtidig utvikling Troll Forsikring har lagt et godt fundament for å oppnå ønsket vekst og lønnsomhet i det norske forsikringsmarkedet. Forsikringsmarkedet er relativt lite konjunkturfølsomt i forhold til andre markeder innenfor finans. Det forventes at et fortsatt lavt rentenivå vil medføre at finansavkastningens andel av totalresultatet vil være relativt sett beskjeden. Selskapet har sterke vekstambisjoner, og er samtidig fokusert på at den underliggende lønnsomheten i form av en god skadeprosent skal ivaretas og at selskapet har gode kontrollrutiner. Resultatene til nå viser at dette er mulig, og styret vil ha sterk fokus på en fortsatt sunn og lønnsom vekst i den forsikringstekniske porteføljen. Utviklingen er positiv, Troll Forsikring viser en stadig sterkere vekst etter hvert som markedets kjennskap til selskapet øker. Porteføljevekst fordrer tilstrekkelig kapital, og det tas sikte på en kapitalutvidelse våren / sommeren Organisasjonen er styrket gjennom året, og selskapet har et stort potensiale innenfor effektiv distribusjon. Videre er selskapet i rute med hensyn til å tilpasse seg det nye regelverket innenfor risikostyring og soliditet Solvens II.

5 RESULTAT FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Forfalt premie for egen regning Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel Endring i brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning Premierabatter og andre gevinstavtaler - - Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. prov. mottatt gjenf. 8, Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i sikkerhetsavsetning mv. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko - - Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Realisert gevinst og tap på investeringer - - Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostn Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Resultat av ikke-teknisk regnskap RESULTAT før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter: Verdiregulering - eiendom - - Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på andre resultatkomponenter - - Sum netto inntekter - kostnader fra andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Totalresultatet er disponert på følgende måte: Overført til udekket tap Avsatt til naturskadefondet Avsatt til garantiordningen Sum disponering

6 BALANSE FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill - - Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER Datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte selskap Aksjer i datterselskap - - Verdipapir utstedt av datterselskap - - Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall - - Utlån og fordringer - - Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning - - Andre finansielle eiendeler - - Sum investeringer - - Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forsikring Fordringer i forbindelse med gjenforsikring - - Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank 5, Pensjonsmidler - - Eiendeler ved skatt - - Andre eiendeler - - Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke forfalte renter - - Forskuddsbetalte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 5, Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER NOK KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalte premier for egen regning Utbetalte erstatninger for egen regning Betalte driftskostnader inkl. provisjoner Renter og øvrige operasjonelle finansinntekter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kontantstrøm kjøp og salg aksjer og andeler - - Netto kontantstrøm kjøp og salg obligasjoner og sertifikater - - Renter, utbytter og andre innbetalinger fra finansielle investeringer - - Utbetaling kjøp immaterielle eiendeler Utbetaling kjøp driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved kapitalforhøyelse Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

9 EGENKAPITAL NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Totalresultat Egenkapital NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Netto kapitalforhøyelse Totalresultat Egenkapital

10 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapet er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap. INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRINGSPRINSIPPER FORSIKRINGSPREMIER Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalt bruttopremie omfatter alle beløp som selskapet i perioden har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tids- avgrensing hvor forfalt premie som vedrører neste periode blir periodisert i posten «endring i avsetning for ikke opptjent premie». GJENFORSIKRING Premie for avgitt gjenforsikring reduserer forfalt bruttopremie og periodiseres i takt med forsikringsperioden. ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Ved beregning av allokert investeringsavkastning benyttes et beregningsgrunnlag svarende til summen av de forsikringstekniske avsetningene gjennom året. Som forsikringsteknisk rente anvendes gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik tre år. Den forsikringstekniske renten beregnes av Finanstilsynet. Allokert investeringsavkastning overføres fra det ikke-tekniske regnskapet til teknisk regnskap. ERSTATNINGSKOSTNADER Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger redusert for gjenforsikringsandel og endring i brutto erstatningsavsetning redusert for gjenforsikringsandel. Direkte og indirekte skadebehandlingskostnader inngår i erstatningskostnadene. Allokerte indirekte skadebehandlingskostnader utgjør 8 % av erstatningsavsetning for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Forsikringsrelaterte driftskostnader består av salgskostnader og administrasjonskostnader redusert for provisjoner for avgitt gjenforsikring. Driftskostnader blir kostnadsført og periodisert i den regnskapsperioden de har påløpt. FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER Forsikringstekniske avsetninger er vurdert i henhold til forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Finanstilsynet har utformet separate minstekrav for de ulike avsetningstypene. PREMIEAVSETNING Premieavsetningen er en periodisering av forfalt premie. Avsetningen er summen av de uopptjente deler av forfalt premie. Det er ikke gjort fradag for kostnader av noe slag før den forfalte premie er periodisert. ERSTATNINGSAVSETNING Erstatningsavsetning er avsetning for forventet erstatningskrav på skader for egen regning som er meldt, men ikke ferdig oppgjort (RBNS reported but not settled), samt for skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp (IBNR incurred but not reported). Erstatningsavsetningen inneholder også avsetningen for forventede indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE). Avsetningene knyttet til kjente skader og eventuelle ekstraavsetninger, skjer for den langhalede forretningen ved hjelp av modeller. For personskade motorvogn, ulykke, yrkesskade og trygghet benyttes som basis regresjonsmodeller. Det gjøres også en vurdering av forhold som endringer i bestand og så videre. Ved korthalede forretninger settes IBNR på bakgrunn av vurderinger av det erfaringsbaserte etterslepet som risikogruppen har hatt gjennom de siste årene, samt forhold som endringer i bestand, skadefrekvens, storskadeinnslag og så videre.

11 Det foretas også måling i etterkant for å vurdere estimatene for erstatningsavsetning opp mot utviklingen i de forskjellige elementene som inngår i beregningene; betalte erstatninger, individuelt avsatte skadereserver for meldte skader og IBNR. Neddiskontering av erstatningsavsetninger gjennomføres ikke. SIKKERHETSAVSETNING Sikkerhetsavsetningen skal dekke tilfeldige avvik i selskapets forsikringstekniske forpliktelser i forhold til de forventede verdier knyttet til premieavsetning og erstatningsavsetning. Dette gjelder skader knyttet til katastrofer og andre ekstraordinære skadeforløp. GJENFORSIKRINGSEIENDELER Gjenforsikringseiendeler er klassifisert som eiendel i balansen. Eiendelen skal reduseres med forventet tap på krav basert på objektive bevis for verdifall. VALUTA Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen. Relaterte gevinst og tap ved omregning er innregnet i resultat. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er i hovedsak eliminert ved kjøp og salg av valutaderivater. KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Kontanter omfatter kontantbeholdning og bankinnskudd som er benyttet i den løpende driften. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i eiendelens kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle eiendeler er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når selskapet overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: - til virkelig verdi over resultat - tilgjengelig for salg - investeringer som holdes til forfall - lån og fordringer Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Alle finansielle eiendeler måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi. Transaksjonskostnadene for eiendeler som klassifiseres i til virkelig verdi over resultat resultatføres, mens kostnadene for alle andre eiendeler tillegges virkelig verdi. DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler avskrives over forventet løpetid. Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. PENSJONER Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte For den ytelsesbaserte ordningen består periodens pensjonskostnad av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. For den innskuddsbaserte ordningen kostnadsføres innbetalingen i betalingsåret.

12 SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt regnes på grunnlag av årets skattemessige resultat og poster ført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt innregnes på forskjeller mellom balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og tilsvarende skattegrunnlag benyttet for å beregne skatte- pliktig inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller. Tilsvarende innregnes utsatt skattefordel for skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes mot. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet og anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene og de tilhørende forutsetningene er basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på de underliggende forholdene. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater, men er basert på beste estimat på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres hvis endringen kun påvirker denne perioden, samt i fremtidige perioder hvis endringene også påvirker fremtidige perioder. NOTE 2 FORSIKRINGSRISIKO Risikoen i en enkelt forsikringskontrakt er sannsynligheten for at den forsikrede hendelse inntreffer og usikkerheten i forhold til størrelsen av det påfølgende erstatningsbeløpet. Det ligger i forsikringskontrakters natur at risikoen er tilfeldig og derfor må estimeres. For en portefølje av forsikringskontrakter hvor det benyttes sannsynlighetsteori ved beregning av pris og forsikringstekniske avsetninger, er den største risiko selskapet står overfor i forbindelse med forsikringskontrakter at de faktiske erstatningsbeløpene overstiger de beløp som er avsatt til å dekke erstatningene. Forsikringshendelser rammer tilfeldig, og de observerte antall hendelser og erstatningsbeløp vil som en naturlig følge av dette variere fra år til år i forhold til det nivå som er beregnet ved statistiske teknikker. Erfaringsmessig viser det seg at jo større en portefølje av ensartede forsikringskontrakter er, desto mindre vil det forventede resultatet variere. En mer diversifisert portefølje vil ha mindre sannsynlighet for påvirkning fra endringer i en delportefølje. Selskapets tegningsstrategi er utformet med sikte på spredning mellom ulike typer forsikringsrisiko, samt for å oppnå en tilstrekkelig stor forsikringsbestand innenfor hver bransje, slik at variabiliteten i det forventede resultatet reduseres. Basis for selskapets reassuranseavdekning er beskyttelse for store skader og hendelser. I tillegg benyttes kvotereassuranse for å oppnå stabilitet i produktdimensjonen.

13 NOTE 3 - FINANSIELL RISIKO Organisering og formål Finansiell risiko består av kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Under markedsrisiko ligger valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko. Troll Forsikring AS er eksponert for nevnte risikoer gjennom plassering og forvaltning av sine midler. Selskapet har en meget konservativ avkastningsfilosofi. Selskapet skal optimalisere kapitalutnyttelsen, dvs. tilpasse selskapets aktivaallokering i forhold til tilgjengelig kapital og totalrisiko. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktivaallokering. Selskapet har i 2014 gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Risikokategorier Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den andre part et finansielt tap ved ikke å oppfylle sin forpliktelse. Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter knyttet til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Markedsrisiko er risikoen for at virkelige verdier eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil endre seg som følge av endringer i markedspriser. Markedsrisiko består av tre typer risikoer: Valutarisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidig kontantstrøm til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i valutakurser. Renterisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedets rentenivå. Annen prisrisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedspriser ut over rente og valutakurser. Kredittrisiko Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, reassurandører, premiebetaling, kreditter og regress skadeoppgjør. Selskapet har en begrenset fordringsmasse pr og anser kredittrisikoen i balansen pr periodeslutt for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter i tilknytning til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Troll Forsikring vil få betalt premie på forhånd, og utbetalinger på skader skjer på et senere tidspunkt etter at skade er inntruffet. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet skal plasseres. Valutarisiko Troll Forsikring har en meget begrenset valutarisiko, og er kun eksponert for valutaendringer i forholdet danske kroner opp mot norske kroner i forbindelse med lisens- og utviklingskostnader på forsikringssystemet. Den finansielle risikoen anses som ubetydelig. Renterisiko Selskapet investerer p.t. ikke i aksjer og obligasjoner, og vil således ikke ta posisjoner som innebærer aksje- eller renterisiko. Troll Forsikring tilbyr heller ikke livsforsikringsprodukter, og har ikke renterisiko på forpliktelser.

14 NOTE 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT OG AVSETNINGER Kombinert privat Motorvogn privat Motorvogn næring Villa Hjem Hytte Trafikk Øvrig Reise Ulykke Øvrige Kombinert Trafikk Øvrig Yrkesskade Sum NOK 1000 motorvogn privat næring motorvogn FORFALTE PREMIER Brutto premier Avgitte premier Forfalte premier egen regning BRUTTO FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Brutto forsikringsteknisk resultat AVGITT FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Provisjonsinntekter Avgitt forsikringsteknisk resultat Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 98 Andre forsikringsrelaterte inntekter 364 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FOR EGEN REGNING Forsikringsteknisk resultat før sikkerhetavsetning PÅLØPNE ERSTATNINGER, BRUTTO Inntruffet i år Inntruffet tidligere år Totalt regnskapsår AVSETNINGER Ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning (RBNS+IBNR)* Brutto erstatningsansvar (Tabell 2A) Sikkerhetsavsetning * Ekslusiv indirekte skadebehandlingskostnader.

15 NOTE 5 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Lån og fordringer Holdt til forfall Virkelig verdi Virkelig verdi Tilgjengelig for salg Sum NOK trading FVO FINANSIELLE EIENDELER Bankinnskudd Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater med fast avkastning Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle eiendeler Derivater Fordringer i forbindelser med direkte forsikring Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og ikke mottatte inntekter Sum finansielle eiendeler FINANSIELLE FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser FINANSIELLE FORPLIKTELSER FORDELT PÅ FORFALL NOK < 6 mnd 6-12 mnd 1-3 år > 3 år Uten forfall Total Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser

16 NOTE 6 - BANKINNSKUDD I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr i NOTE 7 - ANLEGGSMIDLER NOK Immaterielle eiendeler System Immaterielle eiendeler Øvrige Inventar og utstyr Inventar og utstyr SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 5 år 3 år 5 år 3 år NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER NOK Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte har i 2014 vært 20,29 Under "andre lønnsrelaterte utgifter" er det TNOK 414 i styrehonorar. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Se note 13 for ytterligere informasjon om selskapets pensjonsordninger.

17 NOTE 9 - YTELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR NOK Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Kontrollkomite Valgkomite Lønn Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor i 2014 har vært TNOK 192. Av dette beløper honorar for lovpålagt revisjon seg til TNOK 192 og honorar for andre tjenester TNOK 0. NOTE 10 - SKATT NOK Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Sum skattekostnad - - Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Underskudd til fremføring Fordringer Avsetninger for forpliktelser Anleggsmidler Sum % utsatt skatt Den utsatte skattefordelen er ikke balanseført av forsiktighetshensyn. Selskapet ønsker å vise at skattemessig fremførbare underskudd kan utnyttes gjennom skattepliktige inntekter før skattefordelen balanseføres.

18 NOTE 11 ANDRE FORDRINGER, FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENT INNTEKT NOK Andre kortsiktige fordringer 7 11 Depositumskonto Sum andre fordringer NOK Forskuddsbetalte kostnader Påløpte renteinntekter - - Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjent inntekt NOTE 12 ANDRE FORPLIKTELSER OG PÅLØPTE KOSTNADER NOK Leverandørgjeld Forskuddstrekk Oppgjørskonto mva Arbeidsgiveravgift Andre kortsiktige forpliktelser Sum andre forpliktelser NOK Skyldig lønn og feriepenger Andre påløpte kostnader Andre avsetninger for forpliktelser Sum påløpte kostnader

19 NOTE 13 PENSJONER Generell beskrivelse av selskapets pensjonsforpliktelser: Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse verdiene korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver over pensjonsmidlenes flytteverdi fra livselskapet og aktuarmessig beregning av forpliktelsene Kostnadene er beregnet på forutsetningene for inngående balanse per og det er beregnet en oppdatert netto pensjonsforpliktelse ut fra forutsetningene Det anvendes ikke korridor på aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik). Periodens pensjonskostnad består av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. Innbetalt innskuddspensjon kostnadsføres i betalingsåret. PENSJONSFORPLIKTELSE I YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER NOK PENSJONSFORPLIKTELSER Nåverdi pensjonsforpliktelse Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsforpliktelse PENSJONSMIDLER Nåverdi pensjonsmidler Avkastning i perioden 9 2 Aktuarielle gevinster og tap Innbetaling fra arbeidsgiver Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsmidler FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) - - Netto pensjonsforpliktelse i balansen PERIODENS PENSJONSKOSTNAD Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Avkastning i perioden -9-2 Aktuarielle gevinster og tap Oppløst korridor Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad Innskuddsbasert pensjonskostnad inkl aga Pensjonskostnad ytelse og innskudd FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning på midlene 2,30 % 4,00 % Fremtidig lønnsutvikling 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 0,00 % 0,60 % G-regulering 2,50 % 3,50 %

20 NOTE 14 KAPITALDEKNING NOK Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen opptjent egenkapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Kjernekapital Minstekrav reass.avsetning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Netto ansvarlig kapital Eiendeler med risikovekt 0% Eiendeler med risikovekt 20% Eiendeler med risikovekt 50% 0 0 Eiendeler med risikovekt 100% Vektet beregningsgunnlag Kapitaldekningsprosent 106,83% 153,75% Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8%. NOTE 15 SOLVENSMARGIN NOK Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning Andel av avsetning til naturskadefond 64 0 Solvensmarginkapital Minstekrav solvensmargin Overdekning (+)/Underdekning (-) Solvensmarginkapital i prosent av krav 139,3% 102,9%

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Årsrapport 2016 Styrets beretning 2016 Forsikringsvirksomheten Året 2016 er det fjerde året med forsikringsvirksomhet i Troll Forsikring. Selskapet bygger porteføljen via sitt kundesenter og gode WEB løsninger.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2017

Kvartalsrapport - 1/2017 Kvartalsrapport 1/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 3.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 235,9 mill. kroner per 2.kvartal, mot 106,5 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer