Styrets beretning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning om at tilstrekkelig kapital ble innhentet. Selskapet gjennomførte en emisjon i 2012, og hadde etter gjennomføring i juli og august 99 aksjonærer. Bekreftelse på at konsesjonsvilkårene var oppfylt ble gitt den 17. september Selskapet startet salg av skadeforsikringer i privatmarkedet i januar I mars 2014 ble det gjennomført ytterligere en emisjon, og selskapet har 116 aksjonærer per Troll Forsikrings formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet. Virksomheten drives fra Oslo. Forsikringsvirksomheten Året 2014 er det andre året med forsikringsvirksomhet i Troll Forsikring. Selskapet bygger porteføljen via sitt kundesenter og gode WEB løsninger. Samtidig videreutvikles partner / White-Label konseptet og det forventes flere avtaler innenfor dette området fremover. Selskapet tilbyr skadeforsikringsprodukter til privatpersoner og til små og mellomstore bedrifter. Det er sterk konkurranse i skadeforsikring, og de små selskapene tar stadig markedsandeler fra de store. Stadig større deler av forsikringskundene er villig til å bytte forsikringsgiver og Troll Forsikring er med sine WEB løsninger godt posisjonert for å utnytte mulighetene dette gir. Kapitalforvaltning Troll Forsikring har plassert investerte midler i bankinnskudd. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den risiko selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de rammebetingelser myndighetene har satt for forsikringsselskapets virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko skal være lav. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor de krav myndighetenes regelverk setter. Selskapet oppfyller videre myndighetenes krav til kapitaldekning. Risikoprofil Troll Forsikring er opptatt av til enhver tid å drive i samsvar med de prinsipper og retningslinjer som er lagt til grunn for konsesjonen og søknaden til denne. Selskapet har etablert rutiner og kontrollsystemer som sikrer tilfredsstillende overvåking og kontroll. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for implementeringen av kontrollrutinene. Årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer i selskapet og interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Administrerende direktør rapporterer konklusjonene fra risikovurderingen samt eventuelle tiltak til styret. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktiva-allokering. Selskapet har gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av

3 risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Troll Forsikring er et forsikringsselskap i oppbyggingsfasen og har fokus på at selskapets kapitalstruktur ikke er til hinder for fremtidig vekst. Det er derfor etablert et reassuranseprogram som sikrer at egenregningen er tilpasset selskapets kapital. Risikoen er bl.a. begrenset gjennom fastsatte maksimalerstatninger per skadetilfelle. De risikoreduserende elementer som er nevnt ovenfor, sammen med styring av likviditet og kontrollrutiner for øvrig, tilsier at det ikke anses å foreligge påregnelig risiko for at selskapet skal være ute av stand til å dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og systemer for internkontroll. Organisasjon Selskapets administrerende direktør er Birger Pedersen og er 100 % ansatt i selskapet. Troll Forsikring har out-sourcet noen av de administrative funksjonene: Skadebehandlingsavtaler er tegnet med selskapene Van Ameyde og Crawford. I tillegg er det tegnet samarbeidsavtale med SOS International Drift av IT og systemer er lagt til EVRY Ansvarlig aktuar er Mercer ved aktuar Tor Eivind Høyland Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og styret er gitt i note til årsregnskapet. Likestilling Det var 17 menn og 5 kvinner ansatt i selskapet per Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. Selskapets styre består av 7 menn. Miljø Troll Forsikring er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som i nevneverdig grad kan virke forurensende på det ytre miljø. Arbeidsmiljø Det har i 2014 vært et sykefravær på 2,2 %. Langtidssykefraværet har vært 0,0 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Troll Forsikring i Resultat og økonomisk situasjon Selskapets regnskap er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 1998, sist endret 23. juni Forvaltningskapital er per på MNOK 138,2 - mens netto forsikringstekniske avsetninger er MNOK 12,6. Egenkapitalen til selskapet er MNOK 57,5 Avviket i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter til resultat av teknisk regnskap skyldes primært en økning i forpliktelser. Likviditetssituasjonen anses for å være solid.

4 Troll Forsikring er fortsatt i etablerings- og oppbyggingsfasen, og årets underskudd på MNOK 34,5 er innenfor plan. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Kapitaldekningen er 107 % - minimumskravet er 8 % - og netto ansvarlig kapital er MNOK 42 per Solvensmargin er 139,3 % - minimumskravet er 100 %. Det er ikke inntruffet forhold etter som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at resultatet for 2014 i sin helhet overføres til Annen opptjent egenkapital. Fremtidig utvikling Troll Forsikring har lagt et godt fundament for å oppnå ønsket vekst og lønnsomhet i det norske forsikringsmarkedet. Forsikringsmarkedet er relativt lite konjunkturfølsomt i forhold til andre markeder innenfor finans. Det forventes at et fortsatt lavt rentenivå vil medføre at finansavkastningens andel av totalresultatet vil være relativt sett beskjeden. Selskapet har sterke vekstambisjoner, og er samtidig fokusert på at den underliggende lønnsomheten i form av en god skadeprosent skal ivaretas og at selskapet har gode kontrollrutiner. Resultatene til nå viser at dette er mulig, og styret vil ha sterk fokus på en fortsatt sunn og lønnsom vekst i den forsikringstekniske porteføljen. Utviklingen er positiv, Troll Forsikring viser en stadig sterkere vekst etter hvert som markedets kjennskap til selskapet øker. Porteføljevekst fordrer tilstrekkelig kapital, og det tas sikte på en kapitalutvidelse våren / sommeren Organisasjonen er styrket gjennom året, og selskapet har et stort potensiale innenfor effektiv distribusjon. Videre er selskapet i rute med hensyn til å tilpasse seg det nye regelverket innenfor risikostyring og soliditet Solvens II.

5 RESULTAT FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Forfalt premie for egen regning Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel Endring i brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning Premierabatter og andre gevinstavtaler - - Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. prov. mottatt gjenf. 8, Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i sikkerhetsavsetning mv. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko - - Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Realisert gevinst og tap på investeringer - - Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostn Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Resultat av ikke-teknisk regnskap RESULTAT før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter: Verdiregulering - eiendom - - Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på andre resultatkomponenter - - Sum netto inntekter - kostnader fra andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Totalresultatet er disponert på følgende måte: Overført til udekket tap Avsatt til naturskadefondet Avsatt til garantiordningen Sum disponering

6 BALANSE FOR TROLL FORSIKRING AS NOK Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Goodwill - - Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER Datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte selskap Aksjer i datterselskap - - Verdipapir utstedt av datterselskap - - Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall - - Utlån og fordringer - - Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning - - Andre finansielle eiendeler - - Sum investeringer - - Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forsikring Fordringer i forbindelse med gjenforsikring - - Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank 5, Pensjonsmidler - - Eiendeler ved skatt - - Andre eiendeler - - Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke forfalte renter - - Forskuddsbetalte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 5, Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER NOK KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalte premier for egen regning Utbetalte erstatninger for egen regning Betalte driftskostnader inkl. provisjoner Renter og øvrige operasjonelle finansinntekter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kontantstrøm kjøp og salg aksjer og andeler - - Netto kontantstrøm kjøp og salg obligasjoner og sertifikater - - Renter, utbytter og andre innbetalinger fra finansielle investeringer - - Utbetaling kjøp immaterielle eiendeler Utbetaling kjøp driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved kapitalforhøyelse Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

9 EGENKAPITAL NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Totalresultat Egenkapital NOK Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Naturskadefond Garantiavsetning Sum egenkapital Egenkapital Netto kapitalforhøyelse Totalresultat Egenkapital

10 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapet er utarbeidet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap. INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRINGSPRINSIPPER FORSIKRINGSPREMIER Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalt bruttopremie omfatter alle beløp som selskapet i perioden har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tids- avgrensing hvor forfalt premie som vedrører neste periode blir periodisert i posten «endring i avsetning for ikke opptjent premie». GJENFORSIKRING Premie for avgitt gjenforsikring reduserer forfalt bruttopremie og periodiseres i takt med forsikringsperioden. ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Ved beregning av allokert investeringsavkastning benyttes et beregningsgrunnlag svarende til summen av de forsikringstekniske avsetningene gjennom året. Som forsikringsteknisk rente anvendes gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik tre år. Den forsikringstekniske renten beregnes av Finanstilsynet. Allokert investeringsavkastning overføres fra det ikke-tekniske regnskapet til teknisk regnskap. ERSTATNINGSKOSTNADER Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger redusert for gjenforsikringsandel og endring i brutto erstatningsavsetning redusert for gjenforsikringsandel. Direkte og indirekte skadebehandlingskostnader inngår i erstatningskostnadene. Allokerte indirekte skadebehandlingskostnader utgjør 8 % av erstatningsavsetning for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Forsikringsrelaterte driftskostnader består av salgskostnader og administrasjonskostnader redusert for provisjoner for avgitt gjenforsikring. Driftskostnader blir kostnadsført og periodisert i den regnskapsperioden de har påløpt. FORSIKRINGSTEKNISKE AVSETNINGER Forsikringstekniske avsetninger er vurdert i henhold til forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter. Finanstilsynet har utformet separate minstekrav for de ulike avsetningstypene. PREMIEAVSETNING Premieavsetningen er en periodisering av forfalt premie. Avsetningen er summen av de uopptjente deler av forfalt premie. Det er ikke gjort fradag for kostnader av noe slag før den forfalte premie er periodisert. ERSTATNINGSAVSETNING Erstatningsavsetning er avsetning for forventet erstatningskrav på skader for egen regning som er meldt, men ikke ferdig oppgjort (RBNS reported but not settled), samt for skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp (IBNR incurred but not reported). Erstatningsavsetningen inneholder også avsetningen for forventede indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE). Avsetningene knyttet til kjente skader og eventuelle ekstraavsetninger, skjer for den langhalede forretningen ved hjelp av modeller. For personskade motorvogn, ulykke, yrkesskade og trygghet benyttes som basis regresjonsmodeller. Det gjøres også en vurdering av forhold som endringer i bestand og så videre. Ved korthalede forretninger settes IBNR på bakgrunn av vurderinger av det erfaringsbaserte etterslepet som risikogruppen har hatt gjennom de siste årene, samt forhold som endringer i bestand, skadefrekvens, storskadeinnslag og så videre.

11 Det foretas også måling i etterkant for å vurdere estimatene for erstatningsavsetning opp mot utviklingen i de forskjellige elementene som inngår i beregningene; betalte erstatninger, individuelt avsatte skadereserver for meldte skader og IBNR. Neddiskontering av erstatningsavsetninger gjennomføres ikke. SIKKERHETSAVSETNING Sikkerhetsavsetningen skal dekke tilfeldige avvik i selskapets forsikringstekniske forpliktelser i forhold til de forventede verdier knyttet til premieavsetning og erstatningsavsetning. Dette gjelder skader knyttet til katastrofer og andre ekstraordinære skadeforløp. GJENFORSIKRINGSEIENDELER Gjenforsikringseiendeler er klassifisert som eiendel i balansen. Eiendelen skal reduseres med forventet tap på krav basert på objektive bevis for verdifall. VALUTA Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på balansedagen. Relaterte gevinst og tap ved omregning er innregnet i resultat. Valutarisikoen i utenlandske verdipapirer er i hovedsak eliminert ved kjøp og salg av valutaderivater. KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Kontanter omfatter kontantbeholdning og bankinnskudd som er benyttet i den løpende driften. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i eiendelens kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle eiendeler er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når selskapet overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: - til virkelig verdi over resultat - tilgjengelig for salg - investeringer som holdes til forfall - lån og fordringer Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Alle finansielle eiendeler måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi. Transaksjonskostnadene for eiendeler som klassifiseres i til virkelig verdi over resultat resultatføres, mens kostnadene for alle andre eiendeler tillegges virkelig verdi. DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler avskrives over forventet løpetid. Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. PENSJONER Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte For den ytelsesbaserte ordningen består periodens pensjonskostnad av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. For den innskuddsbaserte ordningen kostnadsføres innbetalingen i betalingsåret.

12 SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt regnes på grunnlag av årets skattemessige resultat og poster ført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt innregnes på forskjeller mellom balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og tilsvarende skattegrunnlag benyttet for å beregne skatte- pliktig inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller. Tilsvarende innregnes utsatt skattefordel for skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes mot. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet og anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene og de tilhørende forutsetningene er basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på de underliggende forholdene. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater, men er basert på beste estimat på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres hvis endringen kun påvirker denne perioden, samt i fremtidige perioder hvis endringene også påvirker fremtidige perioder. NOTE 2 FORSIKRINGSRISIKO Risikoen i en enkelt forsikringskontrakt er sannsynligheten for at den forsikrede hendelse inntreffer og usikkerheten i forhold til størrelsen av det påfølgende erstatningsbeløpet. Det ligger i forsikringskontrakters natur at risikoen er tilfeldig og derfor må estimeres. For en portefølje av forsikringskontrakter hvor det benyttes sannsynlighetsteori ved beregning av pris og forsikringstekniske avsetninger, er den største risiko selskapet står overfor i forbindelse med forsikringskontrakter at de faktiske erstatningsbeløpene overstiger de beløp som er avsatt til å dekke erstatningene. Forsikringshendelser rammer tilfeldig, og de observerte antall hendelser og erstatningsbeløp vil som en naturlig følge av dette variere fra år til år i forhold til det nivå som er beregnet ved statistiske teknikker. Erfaringsmessig viser det seg at jo større en portefølje av ensartede forsikringskontrakter er, desto mindre vil det forventede resultatet variere. En mer diversifisert portefølje vil ha mindre sannsynlighet for påvirkning fra endringer i en delportefølje. Selskapets tegningsstrategi er utformet med sikte på spredning mellom ulike typer forsikringsrisiko, samt for å oppnå en tilstrekkelig stor forsikringsbestand innenfor hver bransje, slik at variabiliteten i det forventede resultatet reduseres. Basis for selskapets reassuranseavdekning er beskyttelse for store skader og hendelser. I tillegg benyttes kvotereassuranse for å oppnå stabilitet i produktdimensjonen.

13 NOTE 3 - FINANSIELL RISIKO Organisering og formål Finansiell risiko består av kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Under markedsrisiko ligger valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko. Troll Forsikring AS er eksponert for nevnte risikoer gjennom plassering og forvaltning av sine midler. Selskapet har en meget konservativ avkastningsfilosofi. Selskapet skal optimalisere kapitalutnyttelsen, dvs. tilpasse selskapets aktivaallokering i forhold til tilgjengelig kapital og totalrisiko. Selskapet har i 2014 videreført det omfattende arbeidet med Intern Kontroll og rutiner for å optimalisere risikoforståelse og risikomåling. Risikovurdering og vurdering av kapitalsituasjonen inngår som sentrale elementer i utformingen av selskapets aktivaallokering. Selskapet har i 2014 gjennomført egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), en prosess for vurdering av risikoeksponering og nødvendig soliditet på kort og lang sikt. I ORSA-prosessen har selskapet avdekket ulike risiko, risikoenes tilhørende kapitalkrav og selskapets risikoprofil og risikoappetitt samt vurdert kontrolltiltak. ORSA-prosessen har gitt økt kunnskap og forståelse for risikoene foretaket er eksponert mot. Risikokategorier Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den andre part et finansielt tap ved ikke å oppfylle sin forpliktelse. Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter knyttet til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Markedsrisiko er risikoen for at virkelige verdier eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil endre seg som følge av endringer i markedspriser. Markedsrisiko består av tre typer risikoer: Valutarisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidig kontantstrøm til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i valutakurser. Renterisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedets rentenivå. Annen prisrisiko er risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedspriser ut over rente og valutakurser. Kredittrisiko Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, reassurandører, premiebetaling, kreditter og regress skadeoppgjør. Selskapet har en begrenset fordringsmasse pr og anser kredittrisikoen i balansen pr periodeslutt for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter i tilknytning til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine forpliktelser. Troll Forsikring vil få betalt premie på forhånd, og utbetalinger på skader skjer på et senere tidspunkt etter at skade er inntruffet. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet skal plasseres. Valutarisiko Troll Forsikring har en meget begrenset valutarisiko, og er kun eksponert for valutaendringer i forholdet danske kroner opp mot norske kroner i forbindelse med lisens- og utviklingskostnader på forsikringssystemet. Den finansielle risikoen anses som ubetydelig. Renterisiko Selskapet investerer p.t. ikke i aksjer og obligasjoner, og vil således ikke ta posisjoner som innebærer aksje- eller renterisiko. Troll Forsikring tilbyr heller ikke livsforsikringsprodukter, og har ikke renterisiko på forpliktelser.

14 NOTE 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT OG AVSETNINGER Kombinert privat Motorvogn privat Motorvogn næring Villa Hjem Hytte Trafikk Øvrig Reise Ulykke Øvrige Kombinert Trafikk Øvrig Yrkesskade Sum NOK 1000 motorvogn privat næring motorvogn FORFALTE PREMIER Brutto premier Avgitte premier Forfalte premier egen regning BRUTTO FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Brutto forsikringsteknisk resultat AVGITT FORRETNING Opptjente premier Påløpne erstatninger Provisjonsinntekter Avgitt forsikringsteknisk resultat Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 98 Andre forsikringsrelaterte inntekter 364 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FOR EGEN REGNING Forsikringsteknisk resultat før sikkerhetavsetning PÅLØPNE ERSTATNINGER, BRUTTO Inntruffet i år Inntruffet tidligere år Totalt regnskapsår AVSETNINGER Ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning (RBNS+IBNR)* Brutto erstatningsansvar (Tabell 2A) Sikkerhetsavsetning * Ekslusiv indirekte skadebehandlingskostnader.

15 NOTE 5 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Lån og fordringer Holdt til forfall Virkelig verdi Virkelig verdi Tilgjengelig for salg Sum NOK trading FVO FINANSIELLE EIENDELER Bankinnskudd Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater med fast avkastning Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle eiendeler Derivater Fordringer i forbindelser med direkte forsikring Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og ikke mottatte inntekter Sum finansielle eiendeler FINANSIELLE FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser FINANSIELLE FORPLIKTELSER FORDELT PÅ FORFALL NOK < 6 mnd 6-12 mnd 1-3 år > 3 år Uten forfall Total Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelser med gjenforsikring Påløpte kostn og mottatte ikke opptjente inntekter Derivater Andre forpliktelser Sum finansielle forpliktelser

16 NOTE 6 - BANKINNSKUDD I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr i NOTE 7 - ANLEGGSMIDLER NOK Immaterielle eiendeler System Immaterielle eiendeler Øvrige Inventar og utstyr Inventar og utstyr SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 5 år 3 år 5 år 3 år NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER NOK Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte har i 2014 vært 20,29 Under "andre lønnsrelaterte utgifter" er det TNOK 414 i styrehonorar. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Se note 13 for ytterligere informasjon om selskapets pensjonsordninger.

17 NOTE 9 - YTELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR NOK Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Kontrollkomite Valgkomite Lønn Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor i 2014 har vært TNOK 192. Av dette beløper honorar for lovpålagt revisjon seg til TNOK 192 og honorar for andre tjenester TNOK 0. NOTE 10 - SKATT NOK Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Sum skattekostnad - - Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Underskudd til fremføring Fordringer Avsetninger for forpliktelser Anleggsmidler Sum % utsatt skatt Den utsatte skattefordelen er ikke balanseført av forsiktighetshensyn. Selskapet ønsker å vise at skattemessig fremførbare underskudd kan utnyttes gjennom skattepliktige inntekter før skattefordelen balanseføres.

18 NOTE 11 ANDRE FORDRINGER, FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENT INNTEKT NOK Andre kortsiktige fordringer 7 11 Depositumskonto Sum andre fordringer NOK Forskuddsbetalte kostnader Påløpte renteinntekter - - Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjent inntekt NOTE 12 ANDRE FORPLIKTELSER OG PÅLØPTE KOSTNADER NOK Leverandørgjeld Forskuddstrekk Oppgjørskonto mva Arbeidsgiveravgift Andre kortsiktige forpliktelser Sum andre forpliktelser NOK Skyldig lønn og feriepenger Andre påløpte kostnader Andre avsetninger for forpliktelser Sum påløpte kostnader

19 NOTE 13 PENSJONER Generell beskrivelse av selskapets pensjonsforpliktelser: Selskapet har både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning til sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket for nyansatte Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse verdiene korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver over pensjonsmidlenes flytteverdi fra livselskapet og aktuarmessig beregning av forpliktelsene Kostnadene er beregnet på forutsetningene for inngående balanse per og det er beregnet en oppdatert netto pensjonsforpliktelse ut fra forutsetningene Det anvendes ikke korridor på aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik). Periodens pensjonskostnad består av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, fratrukket forventet avkastning. Innbetalt innskuddspensjon kostnadsføres i betalingsåret. PENSJONSFORPLIKTELSE I YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER NOK PENSJONSFORPLIKTELSER Nåverdi pensjonsforpliktelse Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsforpliktelse PENSJONSMIDLER Nåverdi pensjonsmidler Avkastning i perioden 9 2 Aktuarielle gevinster og tap Innbetaling fra arbeidsgiver Skatteeffekt innbetalinger midler Utbetalte ytelser - - Nåverdi pensjonsmidler FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) - - Netto pensjonsforpliktelse i balansen PERIODENS PENSJONSKOSTNAD Pensjon opptjent i perioden Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse Avkastning i perioden -9-2 Aktuarielle gevinster og tap Oppløst korridor Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad Innskuddsbasert pensjonskostnad inkl aga Pensjonskostnad ytelse og innskudd FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning på midlene 2,30 % 4,00 % Fremtidig lønnsutvikling 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 0,00 % 0,60 % G-regulering 2,50 % 3,50 %

20 NOTE 14 KAPITALDEKNING NOK Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen opptjent egenkapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Kjernekapital Minstekrav reass.avsetning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Netto ansvarlig kapital Eiendeler med risikovekt 0% Eiendeler med risikovekt 20% Eiendeler med risikovekt 50% 0 0 Eiendeler med risikovekt 100% Vektet beregningsgunnlag Kapitaldekningsprosent 106,83% 153,75% Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8%. NOTE 15 SOLVENSMARGIN NOK Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning Andel av avsetning til naturskadefond 64 0 Solvensmarginkapital Minstekrav solvensmargin Overdekning (+)/Underdekning (-) Solvensmarginkapital i prosent av krav 139,3% 102,9%

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Opptjente bruttopremier 158 807 - Gjenforsikringsandeler av opptjente

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer