Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag"

Transkript

1 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nordre Fjeldstad Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nordre Fjeldstad Borettslag avholdes Tirsdag 6 mai 2014 kl i borettslagets fellesrom, Trygve Nielsens vei 16 F. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser, utvalg 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring husordensregler B) Endring vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av miljøutvalg G) Valg av garasjeutvalg H) Valg av rådgivere Oslo, Styret i Nordre Fjeldstad Borettslag Tone Dyrkorn/s/ Grete Nilsen/s/ Anne Pleym/s/

3 3 Nordre Fjeldstad Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Tone Dyrkorn Erling Michelsens Vei 11 B Styremedlem Grete Nilsen Trygve Nilsens Vei 20 C Styremedlem Anne Pleym Trygve Nilsens Vei 18 D Varamedlem Viktor Sæther Trygve Nilsens Vei 30 G Varamedlem Hans Torsrud Trygve Nilsens Vei 22 A Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tone Dyrkorn Varadelegert Anne Pleym Erling Michelsens Vei 11 B Trygve Nilsens Vei 18 D Valgkomiteen Ståle Austrheim Per Jæger Kim Lühr Olsen Miljøutvalg Hans Torsrud (leder) Cathrine Stag Kristina Sæther Karl Kristian Nielsen Garasjeutvalg Viktor Sæter (leder) Mikael Karlsson Hans Jørgen Bye Jim Roger Olsen Rådgivere Per Jæger Ståle Austrheim Bjørn Åge Hansen Erling Michelsens Vei 15 E Erling Michelsens Vei 15D Erling Michelsens Vei 17 C Trygve Nilsens Vei 22 A Erling Michelsens Vei 15 B Trygve Nilsens Vei 30 G Erling Michelsens vei 19 F Trygve Nilsens Vei 30 G Trygve Nilsens Vei 20 E Trygve Nilsens Vei 20 B Erling Michelsens Vei 11 E Erling Michelsens Vei 15 D Erling Michelsens Vei15 E Erling Michelsens Vei 19 B Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og ingen menn. Borettslaget sørger så godt det lar seg gjøre for ar det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Nordre Fjeldstad Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 111 andelsleiligheter.borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune. Adresse: Erling Michelsens Vei 7-21 Trygve Nilsens Vei Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 med gårdsnr 110 og bruksnr 46. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Møter Styret har i denne styreperioden holdt 12 styremøter. Garasjeutvalget og Miljøutvalget holder egne møter etter behov (se egen omtale av disse utvalgene). I tillegg har vi hatt et møte med rådgiverne for styret, Posten og Gårdpass. Beboerinformasjon Borettslagets hjemmeside er den viktigste informasjonskanalen til beboerne. Denne får man tilgang til på denne linken Her legges det ut informasjon om driften av borettslaget og viktig informasjon til beboerne. Det ser imidlertid ut til at det er få som holder seg oppdatert og oppfordrer de som har muligheten til å følge med på nettet, Det er imidlertid ikke alle beboere som har tilgang til data, derfor er viktig informasjon også sendt ut på papir. Garasjeutvalget og Miljøutvalget har sendt ut informasjon knyttet til sine aktiviteter. Kontortid Alle beboerne fikk umiddelbart etter generalforsamlingen i mai 2013 tilsendt en oversikt over styrets og utvalgenes medlemmer. Her fremgår hvem som har ansvar for hvilke arbeidsoppgaver, samt telefonnummer til hvert enkelt medlem. Styrets og utvalgenes medlemmer kan fortrinnsvis treffes på telefon mandag-torsdag i tidsrommet mellom kl. 16:00 til 21:00. Også i denne styreperioden har vi satt av første halvtimen på hvert styremøte til beboere som ønsker å ta opp saker med styret. Det har ikke vært stor pågang, men alle er velkomne dersom de har noe på hjertet. Styrets egen postkasse er nå flyttet fra TN 16F til postkasseanlegget ved garasjeanlegg 1. Denne tømmes jevnlig. Saker som må styrebehandles skal være skriftlige og kan, foruten i brev, sendes på mail til

5 5 Nordre Fjeldstad Borettslag Disse saken ble gjennomført i styreperioden 2013/14: Ferdigstilt utskifting av vinduer og terrassedører samt råtten panel iht. den kartleggingen som ble gjennomført som følge av malingsarbeidene i Reparasjon av diverse innmeldt bygningsmessig skade. Drenering av TN 12 a, b, c og d og TN 20 a, b, og d. Ferdigstilt lekeplass mellom EM 18 og 22. Fuktmåling av diverse boliger hvor det har vært mistanke om fuktinntrengning. Ferdigstilt sentralisering av beboernes postkasser til postkasseanlegg ved garasjeanlegg 1 og 4. Kartlagt hvor mange gamle varmtvannsbeholdere som gjenstår for utskifting på borettslagets regning. Satt opp 2 nye informasjonsskilt ved rundkjøringen i EM og TN. Rensing av sluk og rister i borettslaget. Utbedret feil på utjevningsforbindelse til hovedvannledning og/eller hovedjord til hovedvannledning på de boliger som har fått påvist denne feilen fra Infratek. Fjernet store busker og trær. Maling av garasjeporter. Utvidet og opprustet parkeringsplasser ved garasjeanlegg 1. Arrangert dugnader, skirenn, julegrantenning og kanefart. Malt rekkverk på borettslagets fellesområder. Utbedret bolig i TN 32D med vannskade ute og inne. Skiftet sikringsskap på fellesrommet. Opparbeidet el-bilparkering ved EM 11 f. Innhentet nye tilbud på brøyting, strøing og vårfeiing i borettslaget, og inngått ny avtale med firmaet Gårdpass AS. Satt opp rekkverk på ene siden av trappen ved garasjeanlegg 1. Behandlet søknader om oppsetting av boder og i setting av vinduer på endevegger. Kartlagt tilstand på boligenes taknedløp/takrenner startet gjennomføring av strakstiltak for å hindre vanninntrenging. Delt ut 2 røykvarsler batterier til alle boliger. Drenering OBOS Prosjekt anbefaler i sin vedlikeholdsplan for borettslaget at det gjøres dreneringsarbeid på rekkehusene i borettslaget. Styret har i 2013 i samarbeid med rådgiverne for styret og OBOS Prosjekt gjort en vurdering av hvilke husrekker som er mest utsatt for fukt. Med bakgrunn i bl.a. tidligere dreneringer, klager til styret og beliggenhet så ble det konkludert med at de mest utsatte husrekkene er TN 12 og 20. Det ble deretter foretatt fuktmålinger i boligene. Konklusjonen ble at de boligene i TN 12 og 20 som ikke tidligere er drenert, måtte dreneres. Styret inngikk en avtale med OBOS Prosjekt for bistand med prosjektering, kontrahering av entreprenør og byggeledelse. Steinbakken entreprenør AS startet og sluttførte arbeidet med drenering av TN 20 A, B, D og 12 A i desember 2013 og TN 12, B, C og D i januar Dreneringsarbeidet avdekket store skader på grunnmur pga. svært dårlig fyllmasse, som stort sett var store steiner. Styret er fornøyd med den jobben som Steinbakken entreprenør har gjort. Det gjenstår å sette i stand uteområdene til de berørte. Dette vil bli gjort til våren. Arbeidet i TN 12 og 20 har hittil kostet borettslaget om lag kr ,-.

6 6 Nordre Fjeldstad Borettslag Postkasseanlegg Posten AS tok våren/sommeren 2013 en endelig beslutning om at borettslaget måtte sentralisere sine postkasser til egne postkasseanlegg i borettslaget. Anleggene ble satt opp i tilknytning til garasjeanlegg 1 og 4. Kostnaden for anleggene måtte bæres av borettslaget, og ble på om lag kr VVS Borettslaget dekker kostnadene til utskifting av den originale varmtvannsberederen. I 2013 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange originale varmtvannsberedere som gjenstår for utskifting. Resultatet var 10 beredere. Styret har innhentet tilbud for å få skiftet de resterende varmtvannsberederne i Ved skifte av original varmtvannsbereder fordi den har gått i stykker, skal styret kontaktes på forhånd før utskifting. Beboerne har plikt til å stoppe og begrense vannlekkasjer. Brannvern Alle leiligheter skal ha 2 røykvarslere og en fastmontert brannslange som ikke må fjernes. Brannslangen skal kun brukes til det den er tiltenkt. Vedlikeholdet av utstyret er beboernes ansvar. Styret delte ut 2 røykvarsel batterier til hver bolig i desember Røykvarslerne bør testes regelmessig og batteribytte er beboers ansvar. Brannslange skal være fastmontert og tilkoblet. Beboerne må kontrollere at dette utstyret er i orden og varsle styret dersom dette mangler, eller ikke fungerer. Maur og museplager Styret har maurmiddel til bruk mot maur som har kommet inn i husene. Vi har en serviceavtale med skadedyrfirmaet BOSS, som en gang pr. år skal inspisere borettslaget for skadedyr og utføre evt. nødvendige tiltak. Inspeksjonen ble gjennomført i høst. Denne viste at det var «høy aktivitet» av smågnagere som f.eks. rotter. Alle åtestasjonene ble etterfylt med forgiftet åte. Alle maur og museplager skal meldes til styret for iverksetting av nødvendige tiltak.

7 7 Nordre Fjeldstad Borettslag Trær, busker og hekker Det kommer stadig ønsker fra beboerne om trær som de ønsker å fjerne. Blant beboerne er det imidlertid forskjellige meninger om fjerning av trær eller ikke. Styret skal etter beste evne ivareta ønskene til både de som vil fjerne trær og de som ønsker å la trærne stå, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan få gjort alle til lags. Et gjentagende problem er for høye og brede hekker, høye trær og busker. Det er derfor behov for å klippe ned, fjerne beplanting både inne i og i noen grad også utenfor den enkeltes hage. Vi hadde i 2013 et ekstra fokus på trær og busker som stod tett inntil eller opp etter husveggene. Beboerne ble bedt om å fjerne dette. I utgangspunktet var hagene våre friområde for alle beboere. I sin tid ble det gitt den enkelte rekkehusbeboer å råde over og vedlikeholde. Etter hvert har enkelte også tatt for seg av utearealer som var ment å være felles og som det da forutsettes at de vedlikeholder. Årene har gått og Styret ser nå at enkelte vekster har vokst så mye at det bl.a. er til ulempe for naboer, skilter blir borte, trær skygger for lysmaster og stubber og busker på utsiden av gjerder skaper hindringer for brøyting. Vi henstiller derfor til alle beboere om å ta et overblikk over egen hage og gjøre de nødvendige beskjæringer/fjerning Dersom det ikke blir gjort, vil vi måtte rekvirere gartner for beboers regning.alle trær, slyngplanter som ligger inntil teglmur eller treverk må fjernes. Denne beplantningen skaper rått miljø, og gir store skader i form av råte og sprekkdannelser. Dette gir store utgifter til vedlikehold som igjen gjør seg utslag i husleien. Belysning internt i borettslaget Oslo kommune ved Bymiljøetaten har overtatt ansvaret for drift og vedlikeholdet av belysningspunktene i og rundt borettslaget (totalt 26 belysningspunkter). Reaksjonstiden er fire uker fra innmelding fra beboerne til feilretting og skifte av mørke lamper. Meld fra på nettet til under Samferdsel evt. styret om mørke lamper. Søppelanlegg Borettslaget har 2 store søppelanlegg ved garasjeanlegg 1 og 4, som er dimensjonert for kasting av husholdningsavfall og papir. I Renholdsetaten har kartlagt borettslagets kapasitet i forhold til antall husholdninger. Deres konklusjon er at vi har mer enn god nok kapasitet for husholdningsavfall. I vinter har det tidvis vært «oversvømmelse» av søppel ved garasjeanlegg 1. Beboerne har blitt henvist til ledig kapasitet i anlegget ved garasjeanlegg 4. Styret har søppelanlegget ved garasjeanlegg 1 under oppsikt, og vurderer i samarbeid med Renholdsetaten ulike tiltak. I og med at vi har mer enn god nok kapasitet samlet sett i borettslaget, anbefaler vi flere beboere til å kaste søppel i anlegget ved garasjeanlegg 4, da slipper vi å gjøre noe med anleggene. Det kan f.eks. nevnes at dersom vi skulle utvide kapasiteten i anlegget ved garasjeanlegg 1 til bare å gjelde husholdningsavfall, så vil det koste borettslaget kr mer pr. år.

8 8 Nordre Fjeldstad Borettslag Sett aldri søppel ved siden av søppelanleggene, dette medfører lukt for naboene og tilstrømming av rotter og mus! Vi skal alle sortere søplet og legge det i riktige containere. Restavfall fra oppussing av leiligheter skal den enkelte beboer kjøre vekk selv. Det er utplassert glassigloer og papircontainere. Glass og papir skal kaster her. Fortsatt kastes papp og papir i søppelanleggene, dette er dårlig kildesortering og opptar mye plass. Usortert søppel koster, tenk kildesortering og bruk de returordninger som er etablert. Containere for vår- og høstdugnadene Det ble satt ut containere 2 ganger pr. år. I forbindelse med vår- og høstdugnadene. Også i år ble det satt ut egne beholdere for spesialavfall til bl.a. malingsrester og elektriske apparater. Dette gjorde vi for at det ikke skulle kastes slikt avfall i containerne, noe som er kostbart for borettslaget. For kasting av juletrær benyttes Oslo kommunes henteordning. Containere for papir og glass/metall Papir, glass og metall skal kastes i de utplasserte containerne til bruk for dette. Disse står på egen oppstillingsplass ved snuplassen i Erling Michelsensvei, samt egen papircontainer ved inngangen til lysløypa. Brøyting, strøing og kosting av gangveiene i borettslaget Avtalen om brøyting, strøing og kosting av gangveiene og garasjeanleggene i borettslaget med Gårdpass Eiendomsservice, gikk ut i Vi innhentet tilbud fra flere firmaer om tjenesten. Etter vurdering av tilbudene, ble ny avtale inngått med firmaet Gårdpass Eiendomsservice. Vedlikehold av fellesanlegg grøntanlegg Borettslaget har avtale med Oslo Park & Hage A/S om vedlikehold av grøntanlegg. Gresset på borettslagets plenarealer klippes 1 gang pr. måned. I tillegg foretas klipping gjødsling og luking av beplantningen på borettslagets fellesarealer. Det settes ut nye planter etter behov. Hver vår foretas en befaring i borettslaget med gartner for å sjekke ut hva som bør gjøres mht. beplantning osv. Beboerne oppfordres til å komme med forslag til oppgradering av grøntanleggene. Forslag legges i styrets postkasse/evt. mail før 1. mai. Bilkjøring i borettslaget Styret/garasjeutvalget har fokus på at barn skal kunne leke trygt inne i borettslaget, unngå derfor unødvendig kjøring og må du kjøre inn tilpass farten. Feilparkerte biler hindrer atkomst av sykebiler, brannbiler og brøyting. Styret har i 2013 registrert spesielt mye langtidsparkering på tunet mellom EM 15 og 19. Parkering inne på området er ikke tillatt.

9 9 Nordre Fjeldstad Borettslag Skader på bygg Alle skader på bygg skal meldes til styret så snart som mulig. Vannkraner ute skal stenges og tømmes for vann før kulda setter inn. Takrenner og avløp for regnvann bør tømmes/renses så langt det er mulig av beboerne. Tette takrenner medfører at vannet renner over og ned på veggene. I 2013 har vi hatt en stor skade på en bolig som følge av vanninntrenging. I tillegg har det vært flere andre mindre skader. Et av tiltakene i vedlikeholdsplanen var å se på taknedløpene på husene. Dette arbeidet ble startet i Som straksløsninger har mange boliger fått montert drensrør på takrennene slik at vannet blir ledet bort fra grunnmuren. Arbeidet fortsetter i Beplantning/blomsterbed langs grunnmur må unngås på de husene som ikke står på såle. Snømåking og strøing av gangstier og trapper Fellesarealer i borettslaget, som trapper og gangstier, må beboerne måke og strø selv. Vi har ingen vaktmestertjeneste i borettslaget som gjør dette. Det er plassert flere strøkasser rundt om i borettslaget. Vi registrerer at det er de samme som strør og måker på disse stedene hver vinter, og oppfordrer også alle andre til å ta i et tak for fellesskapet i borettslaget. Ved store snømengder på verandaene er det tillatt å kaste snøen ned. Det skal gjøres i forståelse med eieren under og kastes så den ikke forvolder skade eller ulempe. Maling Maling deles ut av styret til nødvendig vedlikehold av utvendig bolig, bortsett fra maling til gjerder som må bekostes av beboer. Maling av tilbygg, påbygg og verandaer bekostes av beboer første gang. Maling er av typen Nordsjø Tinova V Premium Farge: 3000-N grå, 1502Y-lys grå og Svenskerød. Byggesaker Ved alle oppføringer av tilbygg, boder, terrasser eller innsetting av vinduer på endevegger skal det søkes skriftlig til styret om godkjenning. Styret gir skriftlig svar på søknader. Det har vært flere søknader om f.eks. å få sette vindu i endeveggene av mur. Styret sliter med at vinduene blir ferdigstilte med riktig kvalitet. Dette følges opp av styret. Styret har i 2013 også behandlet søknader for oppsetting av uteboder. Hver søknad vurderes nøye bl.a. i forhold til størrelse, beliggenhet og innhentet godkjenning fra naboer. Biloppstillingsplasser Se årsberetningen for Garasjeutvalget. Rådgivere for styret Styrets rådgivere er en viktig ressurs for styrets arbeid, og brukes ved behov. I denne styreperioden har det vært et møte med rådgiverne for å diskutere budsjettet for 2014 og dreneringsarbeidene. I tillegg har styret søkt rådgiverne om råd i noen enkeltsaker.

10 10 Nordre Fjeldstad Borettslag Vinduer Problemer med vinduene har vært diskusjonstema i flere år. jf. borettslagets vedlikeholdsplan (se egen omtale). Styret jobber for oppstart av en full utskifting av vinduene i Frem til nå har vinduer og terrassedører, som har vært veldig dårlige, blitt skiftet fortløpende etter at styret har fått melding om dette. Innmeldte behov har blitt sjekket og det har vært samlet opp for en bestilling og utskifting pr. år. Styret vil være svært restriktive med utskifting av vinduer frem mot full utskifting i Bare vinduer som ikke kan vente med utskifting til 2016 vil bli skiftet. Dugg og ising på vinduene i borettslaget er et problem i flere leiligheter. En kartlegging av problemet konkluderer med at dette i hovedsak skyldes inneklimaet. Styret anbefaler derfor alle beboerne om følgende: God luftsirkulasjon inne i leiligheten. Luftelukene må alltid være oppe. Dørene mellom rom der luft kommer inn i leiligheten og der luft går ut av leiligheten må regelmessig være oppe Ved matlaging må avtrekksviften være på Panelovner bør monteres under vinduene Prøv å begrense tørking av klær inne. Gjøres dette må den fuktige luften ut Leiligheter med store problemer bør vurdere å montere inn avtrekksvifte på badet, samt kjøpe kondenstørketrommel Tillitsvalgte Et godt samarbeid mellom styret og utvalgene er en forutsetning for at de tillitsvalgte skal kunne jobbe til det beste for beboerne. Dette samarbeidet fungerer godt ved at lederne av utvalgene er representert i styret. Både Garasjeutvalget og Miljøutvalget har egne instrukser. Det holdes 2 sammenkomster i året for de tillitsvalgte. Styret takker utvalgene for innsatsen i denne styreperioden. Vi har de siste årene merket at det er liten interesse blant beboerne for å ta på seg tillitsverv. Dette gjelder spesielt for Miljøutvalget. Miljøutvalget gjør en viktig jobb mht. miljøskapende og trivselsfremmende tiltak i borettslaget. Uten et Miljøutvalg blir det verken sommerfester, skirenn, kanefart aller andre trivselstiltak i borettslaget. Styret ønsker derfor at flere beboere engasjerer seg som tillitsvalgte. Kabel TV Borettslaget har avtale med Get. Det er ikke gjort noen vurderinger om nye anbudsrunder for levering av kabel-tv tjenester i denne styreperioden.

11 11 Nordre Fjeldstad Borettslag Vedlikeholdsplan Det ble orientert om styrets anbefalinger og prioriteringer ift. borettslagets vedlikeholdsplan i beboermøte i 2012, samt i årsberetningen for Nedenfor fremgår hva som er gjennomført og hva som gjenstår i forhold til det som tidligere er presentert: VVS-tekniske tiltak: Innvendige stoppekraner, kontroll av funksjon en gang i året er gjennomført i 2012 Innvendig tilluftsventiler rengjøres en gang pr. år må gjøres av beboerne selv Utvendige gårds kummer bør kontrolleres hvert år og renses ved behov er gjennomført i 2013 Bygningsmessige tiltak: Vurdere drenering av utsatte rekkehus er gjennomført i 2013/2014 Reparere skader og hull i asfaltområder er gjennomført i 2012 Skifte til nye garasjeporter skyves til 2015/16 HMS-tiltak: Oppfølging av Internkontrollen planlegges i 2014 Årlig dokumentert lekeplasskontroll er gjennomført i 2013 og vil gjøres i påfølgende år iht. forskrift El-tekniske tiltak: Oppgradering av sikringsskap i fellesrom iht. dagens forskriftskrav er gjennomført i 2013 Andre anbefalinger: Kontroll av undertaket, rørgjennomføringer etc. for å avdekke tilstanden på undertaket skyves til etter vinduer er skiftet Utbedringer av lekeapparater, sandkasser og sittebenker. Det som er farlig er utbedret er gjennomført i 2013 Fukt på gavlvegger er nærmere undersøkt av OBOS Prosjekt, og det ble konkludert med at man ikke trenger tiltak. Styret har imidlertid i etterkant avdekket skader som gjør at vi ønsker at dette gjennomgås og sjekkes på nytt planlegges i 2014/15 Problemer med takrenner strakstiltak er gjennomført i 2013/2014 Tiltak som beboerne anbefales å gjøre selv: Funksjonstest av innvendig hovedstoppekran en gang i året Rengjøring av tillufteventilene en gang pr. år Overflatebehandling av ytterdører Årlig rengjøring av takrenner, der dette er mulig Samarbeid med Søndre Fjeldstad borettslag Styret samarbeider med Søndre Fjeldstad borettslag i saker hvor vi har felles interesser. I denne styreperioden har det ikke vært mange slike saker, men Miljøutvalget har hatt samarbeid om aktiviteter.

12 12 Nordre Fjeldstad Borettslag Årsberetning for Garasjeutvalget Garasjeutvalget garasjeanlegg 1 Viktor Sæther garasjeanlegg 2 Mikael Karlsson garasjeanlegg 3 Jim Roger Olsen garasjeanlegg 4 Hans Jørgen Bye Møter Det er avholdt 2 møter med referat, andre uformelle møter holdes etter behov. Utvalgets leder møter på styremøtene, eget rapporteringspunkt for garasjeutvalget i styrets protokoller. Status utleieplassene Borettslaget har 15 utleieplasser. De tilhører borettslaget og leies ut på kontrakt. Alle plasser er leid ut. Meldinger til beboerne Garasjeutvalget sender ut en kunngjøring en gang i året for å lage en årlig liste over søkere. Ledige utleieplasser blir fortløpende lagt ut på nettsiden til borettslaget. Det er etter borettslagets regler loddtrekning mellom søkere til en ledig plass. Månedsleie på garasjer og parkeringsplasser Priser siden : Garasjer og faste plasser koster kr 150,- pr måned. Utleieplasser kr 200,- pr måned. Vedtekter/instrukser i Nordre Fjeldstad borettslag: Vedtekter for garasjer og biloppstillingsplasser Instruks for garasjeutvalget Husordensregler for Nordre Fjeldstad Borettslag, punkt 7. Parkering inne i borettslaget Det er fortsatt noe feilparkering inne i borettslaget, interne snuplasser skal ikke brukes til parkering. All stopp inne i borettslaget veier utover nødvendig ærend er feilparkering og er til hinder for andres nødvendige kjøring. Parkering foran garasjene/ Garasjeportene Det er et tilbakevendende problem at flere bileiere setter bilene sine utenfor garasjene. Dette er ikke lov. Garasjeportene skal være stengt og låst når bilen er satt inn eller tatt ut for kjøring. Bilkjøring Bilkjøring på de interne veiene skal begrenses til det helt nødvendige, og da med en hastighet tilsvarer gangfart, 15 km. Parkering skal bare skje på tilviste plasser og i garasjene.

13 13 Nordre Fjeldstad Borettslag Løpende vedlikehold Lyspærer, strømsparende pærer er tatt i bruk Tildeling av ledige parkeringsplasser Deltatt i borettslagets dugnader Løpende utbedring av mindre skader Maling av småskader Større vedlikeholdsoppgaver Maling av garasjeportene Portene ble malt i løpet av sommeren. Det er kun noen få porter som ikke er fullført. Mange stilte på dugnaden og på den måten holdt våre kostnader nede. Det er ingen tvil om at den del porter er i dårlig forfatning. Styret har fått et kostnadsoverslag på utskifting av porter, men det er pr d.d. ingen planer om å foreta utskifting. Parkeringsplasser ved garasjeanlegg 1 Anlegget ble utvidet med 4 stolper med 8 nye uttak. Mindre utbedringer er gjennomført, ble oppmerking av alle parkeringsplasser, både på asfalt og på stolper/gjerder. Parkeringsplassene er nå langt bedre tilpasset bruken. Merking av plassene ble gjort sommeren Strøkassene Strøkassene blir etter behov fylt opp med ny singel. Strøkassene med innhold tilhører borettslaget og skal ikke tømmes til private formål. Triangeltomta Avviklet og levert tilbake til kommunen. Leietakerne ble varslet ved brev om oppsigelsen. Ladestasjon Borettslaget har etablert en ladestasjon ved garasjeanlegg 4, ved EM 11F. Det er satt opp et stort skilt ved plassen. Registrerte bileiere som har elbil, betaler en årsavgift for å kunne benytte ladestasjonen. Elbiler skal primært bruke denne ladestasjonen og ikke belaste garasjeanleggenes strømnett. De er ikke dimensjonert for at flere biler står og lader samtidig. Kontakt styret eller garasjeutvalget hvis du er interessert i ladetilbudet. For 2014 er prisen satt til kr 1000,- for året. Det skives kontrakt med bileierne. Plassen er nå regulert som ladeplass og skal ikke brukes til annen parkering. Planer for 2014 Garasjeutvalget leverer årlig en liste over større vedlikeholdsoppgaver. Våre planer er en del av styrets totale budsjett og driftsplanlegging. Planer: Utbedring et hjørne ved garasjeanlegg 1 for å øke antall parkeringsplasser og gjøre plassen mer brukervennlig. Planlegge utskifting av garasjeportene. Asfaltering ved innkjøringen til borettslaget fra Trygve Nilsens vei.

14 14 Nordre Fjeldstad Borettslag Årsberetning for Miljøutvalget Miljøutvalget Hans Torsrud (leder) Cathrine Stag Kristina Sæther Karl Kristian Nielsen Møter I perioden er det avholdt flere møter for å diskutere aktuelle oppgaver og planlegge aktiviteter. Utførte oppgaver Utvalget har jobbet meget bra og hatt høy aktivitet i perioden. Lekeplassen som utvalget hadde jobbet mye med i 2012/2013, ble endelig ferdigstilt senhøstes Den nye lekeplassen er godt planlagt og mye besøkt. I perioden er det arrangert høstfest, julegrantenning, kanefart og skirenn. Kanefart og skirenn ble arrangert i samarbeid med Søndre Fjeldstad borettslag. Alle arrangementene var godt besøkt. Miljøutvalget har også vært behjelpelig med planlegging, innkjøp og servering på dugnadene. Februar 2014 ble satt av til oppussing av fellesrommene med hjelp av dugnadsinteresserte beboere. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,-høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak dreneringsarbeidet i TN 12 og 20, pålegg fra Posten Norge om å sentralisere postkassene i egne postkassestativer, utbedring av vannskade i TN 32 D og innkjøp og utskifting av vinduer.

15 15 Nordre Fjeldstad Borettslag Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,-. KOSTNADSDIAGRAM renter/avdrag lån 40,3% konsulenter Forretningsfører/ revisor 7,3 % P-plasser 0,1 % Pers.kostn./ Styrehonorar/ honorarer 5,2% Energi/fyring 0,3% Andre driftskost. 6,5% Forsikr. 5,1% Drift og Vedl. 14,6 % Kabel TV 5,2% Kom. Avg. 15,4 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til ordinært vedlikehold Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2013.

16 16 Nordre Fjeldstad Borettslag Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har lån 2 lån i OBOS som løper med månedlige annuiteter og flytende rente. I tillegg har borettslaget 2 lån i Husbanken som nedbetales med ½ årlige terminer. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret for 2014 øker med kr 3.196,- Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5 % fra I tillegg har styret i 2014 funnet det nødvendig å ta opp et lån på 1,5 mill.kr i OBOS for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. De to løpende lånene i OBOS med hovedstol kr ,- pr vil bli innfridd ved låneopptaket. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Nordre Fjeldstad Borettslag Tone Dyrkorn/s/ Grete Nilsen/s/ Anne Pleym/s/

17 17 Nordre Fjeldstad Borettslag Til generalforsamlingen i Nordre Fjeldstad Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordre Fjeldstad Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

18 18 Nordre Fjeldstad Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nordre Fjeldstad Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

19 . 19 Nordre Fjeldstad Borettslag 459 NORDRE FJELDSTAD BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Nytt låneopptak Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

20 20 Nordre Fjeldstad Borettslag NORDRE FJELDSTAD BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Salg garasje SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Parkeringsplasser Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer