Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer"

Transkript

1 Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene? Hvem skal godkjenne en søknad? Vedlikehold og ansvar Hvilket ansvar har du som beboer for vedlikehold? Særlige vedlikeholdspunkter i vårt borettslag Forsikringer i borettslaget Hva dekkes av borettslagets forsikringer? Hva gjør du hvis uhellet er ute? Tekst: Knut Sørensen/Leif Ree-Pedersen Layout og illustrasjoner: Leif Ree-Pedersen 1

2 Hvem bestemmer hva i borettslaget? I utgangspunktet kan man si at det er beboerne, altså du og jeg, som bestemmer. Beboerne samles jo minst én gang i året til generalforsamling. Her blir ting som er gjort og ting som er planlagt endelig godkjent av beboerne selv. Men for at du og jeg skal gjøre ting lovlig og korrekt, er vi underlagt lover og regler som er blitt laget og godkjent av andre. Noen av disse lovene er ufravikelige, det vil si at vi ikke kan bestemme ting som bryter med det som står der. Stort sett er det styret som skal passe på dette, men i noen tilfeller kan det være vanskelig for «legfolk» å være sikre på at tolkningen av de forskjellige paragrafer er korrekt. Derfor er også styret noen ganger nødt til å bringe spørsmål videre til dem som daglig steller med slike ting. For oss vil det vanligvis være eksperter på forskjellige saksområder i Stavanger Boligbyggelag. Dermed bør både styret og de øvrige beboerne kunne føle seg sikre på at sakene blir behandlet på en lovlig og trygg måte. Det er heller ikke bare én lov vi må ta hensyn til. Alt etter hva slags saker det gjelder, finner vi de viktigste lover og regler som vi må ta hensyn til i: Husleieloven Lov om borettslag Borettslagets egne vedtekter Borettslagets ordensregler For at styret skal kunne påse at regler blir fulgt, trenger det selvsagt å ha kjennskap til det som skjer i boretsslaget. Blant de sakene som skaper problemer, er prosjekter beboerne setter i gang uten at styret på forhånd er gjort kjent med planene. Er det blitt foretatt ting som lovene ikke gir hjemmel til, må styret gjøre den jobben de er valgt til å gjøre. Det kan i noen tilfeller føre til at arbeid som er blitt utført, kanskje må gjøres om igjen eller i verste fall at oppføringer må rives ned igjen. Slikt er svært kjedelig både for beboer og for styre! Får styret anledning til å gi råd på et tidlig stadium, kan mye tid og penger bli spart. Siden både leiligheter og tomter i et borettslag er vår felles eiendom det er kanskje det aller mest karakteristiske ved borettslagsordingen har beboerne etter lovens bestemmelse plikt til å søke styret om tillatelse til å foreta visse endringer av boligen eller eiendommen forøvrig. Endringer kan f.eks. medføre økte vedlikeholdsutgifter, forsikringspremier etc. Utgiftene vil i noen tilfeller belaste boretsslaget som helhet og til syvende og sist påvirke husleienivået. Endringer av boligen kan også av andre grunner vise seg å være uønsket av fellesskapet. Og styret må ta standpunkt til disse tingene før endringer kan foretas. H vordan skal du så som beboer gå fram i forhold til evt. ønsker? Hvordan og om hva helt konkret må det søkes? Hvilket ansvar har du i forhold til vedlikehold? Hva gjør du hvis det oppstår skade på bygninger, vinduer, vegger? Spørsmålene kan nok være mange, og flere dukker vel opp etterhvert. Styre og generalforsamling har allerede utformet en del retningslinjer for endringer i borettslaget. Disse gjelder inntil videre. I tillegg har vi utarbeidet dette lille heftet som berører de aller fleste forhold vedrørende selve boligen, søknader, godkjenning, vedlikehold og forsikring. Vi håper heftet kan være til hjelp og forklaringene til å bli «klokere» av. Skulle det likevel dukke opp spørmål som heftet ikke gir utfyllende svar på, så ta gjerne kontakt med styret som vil hjelpe etter beste evne. 2

3 Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Både leilighetene og tomten er borettslagets eiendom. I utgangspunktet skal enhver forandring derfor meldes til styret. Imidlertid er det et klart skille mellom innvendige og utvendige endringer. Dessuten må en innvendig skille litt mellom endringer og vedlikehold. La oss også her minne om at husdyrhold, selv om det i utgangspunktet er tillatt i borettslaget, forutsetter melding til styret. Hovedgrunnen er at det i forbindelse med tillatelsen skal undertegnes en erklæring som spesifiserer visse forplikter knyttet til dyreholdet. Innvendige endringer Her må en skille mellom forandringer og ombygginger. La oss prøve å gi noen eksempler: Utskifting av innvendige dører, baderominnredning, parkett, fliser, tapet o.l. er i hovedsak vedlikehold. Slike arbeider betraktes som forandringer og er ikke melddingspliktig. Vær likevel særlig oppmerksom på at alle arbeider som medfører endring av røropplegg eller avtrekksanlegg i henhold til husleiekontraktens 10.2 må meldes til styret. Dette gjelder også ved skifte av kjøkkeninnredning. Derimot er f.eks. skifting av skapdørene på kjøkkenet en «privatsak». Flytting eller nyoppføring av innvendige vegger og dører karakteriseres som innvendig ombygging og må meldes til styret. (Vinduer og ytterdører kommer inn under fasadeendring og er meldingspliktig.) Husk at alle innvendige forandringer må være fagmessig utført. Ganske særlig skal forandringer på elektrisk anlegg og røropplegg være utført av fagfolk du kan ellers risikere å komme i erstatningsansvar i forbindelse med brann, lekkasje o.l. Se forøvrig punktet Vedlikehold og ansvar. Utvendige endringer av boligen Alle utvendige endringer skal det i henhold til borettslovens 46 og borettslagets vedtekter 8 gis melding til styret om før arbeidet tar til. Eksempler kan være: alle slags påbygg nybygg og fasadeendringer oppsetting av markiser, levegger, fast installerte vindskjermer o.l. oppføring eller utvidelse av terrasser, vinduer og ytterdører, faste elektriske installasjoner etc. endring av eksisterende maling eller beis (type og farge), utvendige paneler etc. Endringer og nyoppføringer på utvendige arealer Vesentlige endringer av utvendige arealer er meldingspliktige. Dette kan gjelde: Vesentlige endringer av eksisterende hageanlegg og inngangsparti Nyoppføring av faste hageanlegg (gjelder ikke beplantningen), terrasser, plattinger, gjerder, stein o.l. 3

4 Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Alle kan søke om godkjenning, men det er bare andelseiere som kan undertegne søknaden. Andelseieren er den beboeren som eier et andelsbevis i borettslaget. Hvis du er leietaker det vil si at du leier leiligheten av en annen person som er andelseieren må du få denne til å undertegne søknaden. Det er også ved slike forhold andelseieren som er ansvarlig for at de betingelsene som måttefølge med en godkjent søknad, blir overholdt. Hvordan går du fram med en søknad? En søknad/melding om forandring skal sendes styret i borettslaget før arbeidet tar til. Den må inneholde visse minimumsopplysninger: En beskrivelse av forandringen og hvordan den er tenkt gjennomført Tegninger og skisser som viser forandringens omfang og utseende (inkl. materialvalg, farge etc.) Tillatelse fra kommunale myndigheter når forandringen krever dette Beregnede vedlikholds- og forsikringskostnader pr. år En grundig utarbeidet søknad vil gjøre styrebehandlingen lettere og dermed kanskje også raskere. Når styret har fått søknaden, får du en mottaksbekreftelse med noen ord om saksbehandlingen videre. Hvem skal dekke kostnadene? I utgangspunktet er det søkeren som skal bære alle omkostninger en forandring fører med seg. Det gjelder også kostnader i forbindelse med innhenting av tillatelse fra offentlige myndigheter og evt. sluttgodkjenning fra autoriserte faginstanser. Det kan dessuten bli snakk om en differensierte framtidige vedlikeholds- og forsikringskostnader, det vil si at søkeren framover. kan bli pålagt alle slike kostnader knyttet til prosjektet. Hvem skal godkjenne en søknad? Dette kan avhenge av forandringens omfang. Hvis liknende prosjekter allerede er godkjent av generalforsamlingen, kan styret godkjenne direkte. Er det snakk om nye forandringer, vil styret bare midlertidig kunne godkjenne, og søknaden får sin endelige behandling av generalforsamlingen. Hvis prosjektet medfører vesentlige fasadeendringer, kan styret avslå eller utsette avgjørelsen til neste generalforsamling. En slik endring krever der såkalt kvalifisert flertall, dvs. 2/3 av stemmene. Hvis styret har avslått søknaden, er det søkeren selv som er ansvarlig for evt. å fremme forslag for generalforsamlingen innen gjeldende frister. I tilfeller hvor endringen er foretatt eller påbegynt uten at melding er gitt til styret, kan styret kreve arbeidet stanset eller tilbakeført inntil formell godkjenning foreligger fra styret eller generalforsamlingen. Kostnader ved dette bæres av søkeren/andelseieren. Siden enhver styregodkjenning i slike saker blir gitt under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning, bærer søkeren i prinsippet også slike utgifter hvis generalforsamlingen likevel ikke godkjenner prosjektet. Styret kan foreslå og generalforsamlingen endelig vedta vilkår knyttet til en endring av boligen f.eks. at: andelseier selv må sørge for byggetillatelse fra Stavanger kommune og dekke utgiftene til dette andelseier selv er ansvarlig for en fagmessig utførelse framtidige utgifter til vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter dekkes gjennom et differensiert husleiepåslag borettslaget dekker forandringen i sin forsikringspolise det gis melding til styret når arbeidet er avsluttet, slik at det kan bli kontrollert av borettslaget. 4

5 Vedlikehold og ansvar Å bo i et borettslag gir mange fordeler og lovbestemte rettigheter.. Men det gir oss også enkelte lovbestemte forpliktelser. En av disse forpliktelsene er ansvaret for vedlikehold av boligen. En bolig vil ved manglende vedlikehold snart forfalle og tape seg i verdi. I borettslag er ikke dette på samme måte som for en privateid bolig eierens sak og eierens tap. Det vil si: Det er det jo, for som nevnt i innledningen, er bygninger og tomt borettslagets og det vil si din og min felles eiendom. En godt vedlikeholdt bolig beholder verdien og kan kanskje til og med stige i verdi. Og det er opp til deg og meg å sørge for at det nødvendige vedlikeholdet blir utført. Verdien vil vi til syvende og sist få igjen for, enten ved salg en gang eller ved lavere husleie på sikt pga. lavere reparasjonsutgifter. H va er det så den enkelte skal foreta seg? Hva kreves i første omgang av innvendig vedlikehold? Som beboere er vi alle gjennom husleiekontraktens 7 blitt pålagt en vedlikeholdsplikt for boligen. Her er det spesifisert hva som er innvendig vedlikehold. Styret har tidligere også sendt ut en liten bok som heter Godt vedlikehold gir trygg bolig, utgitt av Stavanger boligbyggelag. Denne lille boken gir deg mange gode råd og vink. Sett deg inn i hva som er karakterisert som innvendig vedlikehold og bruk boken i ditt eget vedlikeholdsarbeid. Til høyre et par utklipp fra husleiekontrakten som omhandler vedlikehold og endringer. ANDELSEIERENS VEDLIKEHOLDSPLIKT M.V. Indre 7.1 Andelseieren skal på egen kostnad innenfor bolivedlikehold gen og i ytre rom som horer boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes all fornying av tapet, maling og golvbelegg innenfor dører og vinduer, videre all istandsetting og oppussing av boligen med ildsteder, radiatorer, elektriske panelovner, komfyrer, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparattavle eller sikringsboks, inkl. sikringer og sikringselementer, gasskraner, vannkraner, servanter, vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne, varmtvannsbeholdere, badekar samt istandsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger til egen vanniås. Likeså skal andelseieren holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp og betale utgiftene til ovnsfeiing. Aktsomhet, orden 7.2 Andelseieren skal behandle boligen, ytre rom og og ansvar for fellesrom samt eiendommen for øvrig med tilbørskader lig aktsomhet. Han skal rette seg etter de ordensregler som borettslaget fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Han må erstatte all skade som han selv er skyld i eller som skyldes hans husstand, framleietakere eller andre som han har gitt adgang til boligen eller uten skjellig grunn til eiendommen for øvrig. Utføring av 7.3 Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre skal og tilsyn med han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte vedlikehold som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller andelseieren ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan borettslaget la arbeidet utføres på hans kostnad. Borettslaget har rett til å foreta den inspeksjon som trengs til kontroll med at andelseieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt 10. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER Annet bruk enn 10.1 Boligen må ikke uten skriftlig samtykke fra borettsfastsatt, jfr laget brukes på annen måte enn fastsatt eller forpunkt 1.2 utsatt i denne kontrakt. Forandringer 10.2 Andelseieren må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer med boligen, dens utstyr eller innredning, eller sette opp antenne på eiendommen. Adgang til 10.3 Borettslaget har når som heist rett til å foreta repaboligen rasjoner og opp-pussing som finnes påkrevd. Andelseieren må i denne forbindelse tillate nødvendig atkomst til boligen. Borettslaget har også rett til å få adgang til boligen ved ettersyn og takster av bolig og eiendom. 5

6 Særlige vedlikeholdspunkter i vårt borettslag I ethvert borettslag kan det være spesielle forhold ved boligen som gjør visse vedlikeholdspunkter viktigere enn andre. Det kan være hustypen, f.eks. blokkbebyggelse kontra rekkehusbebyggelse. Det kan være materialene som er brukt. I tillegg viser det seg alltid etter en viss tid at spesielle problemer kan oppstå. I vårt borettslag må beboerne være ekstra påpasselige med følgende punkter: Innvendig ubehandlet treverk Det er spesielt viktig at treverk som kommer i direkte kontakt med fuktighet, så som innvendige vinduskarmer og terrassedør, behandles med lakk eller olje. Fuktighet trenger lett inn i ubehandlet treverk og fører til skader og stygge vannmerker. Pass på at dørterskelen og undersiden av terrassedøren blir ekstra godt behandlet. Friskluftanlegg Friskluftanlegget til boligene er knyttet til kjøkkenvifta og blir styrt fra denne. At denne vifta holdes ren og fri for matos, er derfor viktig for hele ventilasjonen i leiligheten. Ventilasjonen skal også sørge for at det er tilstrekkelig tilføresel av ny luft slik at ikke det oppstår undertrykk i boligen. Husk at matos og fett i tillegg er brannfarlig! Det er montert filter i form av to metallrister i underkant av viften. Metallristene kan demonteres med enkle håndgrep og vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. Steng ikke igjen ventiler! Da hindrer du inntak av frisk luft til anlegget, og resultatet blir et dårlig inneklima. Terrasser Terrassene er utstyrt med avløpsventil, og en del av dem er også utstyrt med treplattinger. Det er uhyre viktig at avløpet blir ettersett og rengjort ofte. Ellers kan vannet bli stående og gi vannskader på paneler og evt. treplattinger. Det må også sjekkes om vann kan passere under treplattingene. I noen tilfeller ligger lektene helt inntil kanten av betongen og virker som vanntette skott. Mye sand og skitt kan samle seg på slike steder i løpet av et eneste kraftig regnvær. Det kan være nødvendig å dele opp plattinger eller lage åpninger i lektene for å hindre slike problemer. Vær ekstra nøye med kontroll og vedlikehold på disse punktene! 6

7 Forsikringer i borettslaget B orettslagets bygninger er fullverdiforsikret mot brann og annen skade. Men det er viktig å presisere at denne forsikringen ikke gjelder innbo og løsøre i den enkelte leilighet. Du må altså selv sørge for å ha fullgod forsikring for dine eiendeler. Hva dekkes så av borettslagets forsikringer? Kort kan man si at den dekker «skade på boligen som ikke er innbo og løsøre». Hva betyr det? Nøkkelen ligger vel i ordet løsøre altså alt som er «løst» i leiligheten: Møbler, lamper, bøker, klær, smykker og andre verdi-saker: klær, TV-apparater, musikkanlegg, instrumenter, PC er osv. osv. Alle dine private ting, altså. Og de fleste av oss har mer av slikt enn vi til daglig tenker på. Dette må du selv forsikre tilstrekkelig. Pass dessuten på at dine personlige eiendeler virker slik de skal og ikke har feil som kan være farlige. Dersom det viser seg at det var ditt «løsøre» som forårsaket en skade (slett ikke noen sjeldenhet) kan du komme i den situasjon at hele skaden også skaden på borettslagets eiendom belastes din egen forsikring og du må betale egenandelen. Forsikringsselskapenes veier kan som kjent være «uransakelige», og det vil føre for langt å prøve å gi fullstendige forklaringer på alle forsikringpunkter i dette lille heftet. Det aller viktigste er imidlertid: Hva gjør du hvis uhellet er ute? Hva skal du som beboer foreta deg hvis en skade oppstår? Du kan godt ta kontakt med forsikringsselskapet direkte, men uansett skal du umiddelbart gi borettslagsstyret beskjed om skaden. Forsikringsselskapet står deretter for besiktigelse av skaden og videre saksbehandling. Men hva om skaden inntreffer midt på natten? la oss si at et vindu blir f.eks. knust eller faller ut... For å få umiddelbar hjelp fra forsikringsselskapet om natten eller i helgene, skal du gjøre følgende: Ring UNI Storebrands vakttelefon: Oppgi borettslagets polisenummer: Gi nøyaktig beskjed om hvor du ringer fra Forklar skadens art og omfang Forsikringsselskapets representant vil så hjelpe deg. Gi allerede neste dag styret melding om det som har skjedd. 7

8 Ordensregler Vær oppmerksom på at ordensreglene ikke bare pålegger plikter, men også gir rettigheter. Ordensreglene skal være et vern for den gode beboer og sikre ro og gode forhold i hele boligområdet. Derved fremmes hygge og velvære i det enkelte hjem. Alle beboere bør derfor i egen interesse gå inn for å overholde reglene og bidra til å skape den respekt for reglene som er nødvendig for at boligområdet skal bli et så trivelig sted som vi gjerne ønsker det skal være. Hovedsynspunktet må være at ingen bolig benyttes slik at andre beboere sjeneres. Alminnelige ordensregler Boligen med tilhørende rom må brukes med aktsomhet. Beboerne er erstatningspliktige for skader som oppstår ved uaktsomhet. Meld umiddelbart fra til styre eller tillitsvalgt om vesentlige skader som oppdages/oppstår i boligen. Det er viktig å følge de bruksanvisninger som er gitt. Det påhviler beboerne å sørge for vanlig renhold innenfor eiendomsgrensene etter de retningslinjene styret har vedtatt. Papir og annet avfall må ikke få ødelegge et ellers godt inntrykk. Fellesantenne for radio og TV er montert, og en må bare bruke de dertil egnede spesialledninger. Oppsetting av ekstra antenner må godkjennes av borettslagets styre. Utendørs tørking av tøy samt støyende arbeid må ikke skje på søn- og helligdager eller 1. og 17. mai. Ta hensyn til naboene. Bilspyling skal bare skje på anvist sted. Plener og beplantning Påse at det ikke blir tråkket for mye på plenene i vår- og høstbløyta. Grasrøttene tar lett skade av dette. Vær med og påse at busker, trær og beplantning ikke blir ødelagt ved barns lek. Sykling på plener og lekeplasser er ikke tillatt. Fotballsparking Fotballsparking skal bare foregå på kvartalets forballløkke. Den enkelte beboer henstilles om å være behjelpelig med overholdelsen av dette. Husdyrhold Det er etter skriftlig søknad til styret tillatt å holde hund og katt. Tillatelsen forutsetter undertegning av en egen erklæring for dyreholdet. Ro i boligene I tiden mellom kl og kl skal det være ro i boligene. I dette tidsrommet er sang, høyrøstet tale og bruk av musikkinstrumenter og vaskemaskiner ikke tillatt. Rørsus på grunn av vanntapping bør såvidt mulig også unngås i samme tidsrom. Musikkøvelse er ikke tillatt etter kl og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter godkjenning fra borettslagets styre. Forutsetningen må være at beboere ikke sjeneres. Utstyr, skilt m.v. Oppsetting av flaggstenger, skilt, markiser m.v. krever skriftlig godkjenning fra borettslagets styre. Parkering Overhold parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Benytt parkeringsplassene. Kjør sakte og med omtanke innenfor borettslagets område. Særlig for blokkbebyggelse Sykler, ski, barnevogner o.l. må ikke settes i felles trapperom og ganger. Utenfor må sykler o.l. parkeres slik at de ikke sjenerer andre. Det er ikke tillatt å riste/lufte tepper eller sengetøy fra balkonger/terrasser eller vinduer. Det påhviler beboerne å holde felles trapper, boder, heiser o.l. rene. Beboerne vasker trappene til underliggende etasje etter tur, eller i henhold til oppsatte vaskelister eller annen overenskomst. Ristene (slukene) på balkongene/terrassene må til enhver tid holdes rene for skitt, slik at overvann ikke trenger inn i boligen. Skader som oppstår pga. forsømmelse av dette, kan medføre økonomisk ansvar. Søppel må pakkes godt inn før det kastes i søppelsjakten. 8

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre.

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. HUSORDENSREGLER FOR ØVRE VEITVET BORETTSLAG (revidert juni 1971) (revidert april 1990) (revidert april 2001) (revidert april 2006) (revidert mai 2013) (Revidert på ordinær generalforsamling mai 2014) Hver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG Husordensreglementet er vedtatt på ordinær generalforsamling den 20. mai 1987 og er revidert på ordinær generalforsamling 24. mai 1988 15. mai 2000 22. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler for Beverlia Borettslag

Husordensregler for Beverlia Borettslag Husordensregler for Beverlia Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 3.6.2002 med endringer 20.4.2009, 27.4.2012 og 29.04.2014. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge forpliktelser, men

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VIKTIG DATA FOR ANDELSEIER Denne boken vil bli ett nyttig hjelpemiddel i arbeidet med vedlikeholdet av din bolig. På denne siden

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 13. mai 1997 Endret på ordinær generalforsamling 10. mai 2001 Endret på ordinær generalforsamling 03. mai 2010 1. Husorden:

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG

HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG 1 HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG I GENERELT 1. Ordensreglene inngår som en del av husleiekontrakten og vedtektene, og tar sikte på å sikre borettshavere/ framleiere ro, orden og hygge i hjemmene

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B Revidert 29.april 1997. Endret i sameiemøte 21.03.2000 Endret i sameiemøte 18.04.2002 Endret i sameiemøte 24.04.2003 Endret i sameiemøte 29.04.2004 Endret

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

Husordensregler for Solhøgda Borettslag

Husordensregler for Solhøgda Borettslag Husordensregler for Solhøgda Borettslag (Sist endret på generalforsamling 11.04.00) Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen er ment å skulle sikre

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27.

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. 1 HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. mai 2014 1. Innledning 1.1 Nylænde Borettslag er et andelslag,

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G Vedtatt på generalforsamlingen 21.05.81 Endring av 05.06.97 HUSORDENSREGLER OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR LYSEJORDET BORETTSLAG.

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015.

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. H U S O R D E N S R E G L E R F O R L I L L E E K E B E R G B O R E T T S L A G Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. INNHOLD 1. MÅLSETTING... 2. HUSORDENSREGLENE

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Innhold: I. Innledning... 2 II. Overdragelse og utleie av leiligheter... 2 III. Bruk av leiligheten... 2 IV. Loftene... 2 V. Kjeller... 3 VI. Vaskeri...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

ORDENSREGLER ØDEGÅRDEN BORETTSLAG

ORDENSREGLER ØDEGÅRDEN BORETTSLAG ORDENSREGLER ØDEGÅRDEN BORETTSLAG Reglene er fastsatt for å sikre den enkelte borettshaver orden, ro og hygge i hjemmet. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Hver enkelt borettshaver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Husorden BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave etter årsmøte 05.04.2011 1) Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene,

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag Husordensregler for Utsyn Borettslag Rettet 14.04.98 og 21.0699. ALMINNELIG ORDENSREGLER. Det må være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Husordensregler. for. A/S Ullernbyggene II

Husordensregler. for. A/S Ullernbyggene II Husordensregler for A/S Ullernbyggene II Valg av tørkeplasser. Vaskeriet med maskiner og innretninger benyttes av leieboerne kun på de fastsatte dager, etter de til enhver tid gjeldende vaskelister. Maskinene

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG Endring foretatt av generalforsamlingen 14.5.1992, 17.04.2002, 05.06.2007, 15.04.2009 og 26.04.2017. 1. HUSORDENSREGLENE Borettslagets navn er VOKSENSKOGEN BORETTSLAG.

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013 for Stovner borettslag 18. april 2013 (Vedtatt på generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet ny lov på generalforsamling

Detaljer