Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2007"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Nordea Liv Forvaltningskapital Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 6,47 % 6,55 % 7,11 % 8,07 % 10,17 % Kapitalavkastning II 8,08 % 5,87 % 9,99 % 8,27 % 8,92 % Kapitalavkastning III 9,78 % 6,33 % 9,36 % 6,51 % 8,15 % Gjennomsnittsrente 6,55 % 6,11 % 7,12 % 7,41 % 10,12 % Balansesammensetning Aksjer 11 % 13 % 17 % 20 % 20 % Obligasjoner - omløp 33 % 25 % 29 % 24 % 19 % Obligasjoner - anlegg 32 % 39 % 31 % 34 % 33 % Eiendom 14 % 18 % 17 % 17 % 20 % Annet 10 % 5 % 6 % 5 % 8 % Definisjoner Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Tall for perioden er for det tradisjonelle livselskapet ekskl. investeringsvalg 2

3 Tidenes beste fra Nordea Liv For Nordea Liv ble 2007 selskapets beste år noensinne. Resultat før fordeling og særlige avsetninger ble millioner kroner, mot millioner kroner året før. Kunder som har forsikringer med rentegaranti er samlet tilført millioner kroner utover rentegarantien, hvorav 767 millioner kroner med endelig virkning. Resultat til eier ble 521 millioner kroner før skatt, mot 491 millioner kroner i Nordea Liv har som følge av det sterke resultatet i 2007 fullt ut gjennomført myndighetenes pålegg om å øke reservene til utbetaling av alderspensjon. Bakgrunnen er økende levealder i befolkningen. Avsetningene kunne vært tatt over flere år, men Nordea Liv har valgt å sette av 937 millioner kroner i sin helhet i 2007-regnskapet. Dessuten er tilleggsavsetningene styrket med 212 millioner kroner. Nordea Liv er det tredje største private livs- og pensjonsforsikringsselskapet i Norge med en for valtningskapital på 45,3 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter økte med 17 prosent til millioner kroner. Salget utviklet seg positivt, spesielt i markedet for store bedriftskunder. Nordea Livs totale markedsandel (Liv og Link) var i henhold til foreløpig statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon 13,2 prosent. Markedsandelen refererer seg til brutto forfalt premie og er eksklusiv gruppelivsforsikring og kommunal pensjon. Som følge av myndighetenes fjerning av skattefordelene knyttet til individuell pensjonssparing viste slik sparing tilbakegang i Målt i brutto forfalte premier falt markedet med ca 19 prosent, mens Nordea Liv hadde en svak økning i sine premier. Markedsandelen økte således til 30 prosent. Når det gjelder individuelle risikoprodukter økte Nordea Livs brutto forfalte premier med 9 prosent, og markedsandelen ble 15 prosent. Markedsandelen innen ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring var 10 prosent (eksklusiv kommunal pensjon). Innenfor innskuddspensjon var Nordea Livs markedsandel 22 prosent i 2007, en økning med to prosentpoeng fra året før. Totalt hadde Nordea Liv ved inngangen til 2008 ca bedriftskunder og ca privatkunder. Selskapet har 225 medarbeidere i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og Ålesund. Produktene selges gjennom Nordeas og TrygVestas kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Innhold Hovedpunkter og utviklingstrekk... 4 Om Aktiva Bedrift og kapitalforvaltning... 6 Ledergruppen og styrende organer... 8 Årsberetning Resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømanalyse Beretninger og innstilling Forsikringstekniske forhold Definisjoner

4 Hovedpunkter og utviklingstrekk 2007 ble nok et rekordår for Nordea Liv. Resultatet til kunder og eier ble 57 prosent bedre enn året før, og premieinntektene økte med 17 prosent. Den verdijusterte avkastningen på midlene i porteføljen med rente garanti ble 8,9 prosent, og Nordea Liv plasserte seg dermed også i 2007 blant de beste av livselskapene i Norge. Også for kunder som har pensjon med investeringsvalg ga 2007 gode resultater, ref. fondsoversikten på side 7. Den totale soliditetskapitalen er meget sterk og utgjorde ved årsskiftet 16,2 prosent av forsikringstekniske avsetninger. Verdijustert avkastning i prosent portefølje med rentegaranti Bokført avkastning i prosent portefølje med rentegaranti ,0 8,3 8,9 9, ,1 8,1 10,2 8, snitt siste 3 år snitt siste 3 år Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Premieinntekter i mill. NOK Forvaltningskapital i mill. NOK Mottatte premiereserver Forfalt premie Premieinntektene inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs premieinntekter har økt 117% siden Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 62,5% siden Forvaltningskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. 4

5 Sammensetning portefølje med rentegaranti % % % 17 % 24 % 20 % 20 % 19 % 0 5 % 8 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner Soliditetskapital i mill. NOK Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserverkapital lån avsetninger fond omløp Soliditetskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs soliditetskapital per var mill. NOK (16,2 % av forsikringstekniske avsetninger). Kapitaldekning per ,2 % Nordea Liv 9,7 % Vital 10,0 % Storebrand 12,5 % Sparebank 1 Liv Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank 1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret

6 Aktiva Bedrift lar Nordea gjøre jobben Nordea Liv gir nå kunder med investeringsvalg mulighet til å plassere pensjonsinnskuddene i Aktiva Bedrift. Dette er et tilbud til dem som ikke selv ønsker å bruke tid på å overvåke pensjonsformuen. Aktiva Bedrift er aktive fondsporteføljer, såkalte fond i fond, der andelen aksjer enten er 10, 30, 50, 65, 80 eller 100 prosent. - Med aktive fondsporteføljer mener vi at investeringene i hvert fond overvåkes kontinuerlig og at det gjøres justeringer hver måned dersom vi gjør endringer i våre vurderinger av hvilke bransjer eller geografiske områder som har størst mulighet for å gi god avkastning. Dette gjør vårt tilbud innen innskuddspensjon enda tryggere og bedre, sier finansdirektør Magny Øvrebø i Nordea Liv. I fondet Aktiva Bedrift velger kunden det risikonivået som man føler passer best. Risikoklassene er delt inn i lav, middels og høy risiko. I aksjemarkedet er det ofte slik at man tar høyere risiko når aksjemarkedet går bra og lavere risiko når det går dårlig. Gjennom Aktiva Bedrift sørger Nordea for at kunden alltid har korrekt risiko ut fra den investeringsprofilen den enkelte har valgt. - Kunden gjør sitt valg én gang. Vi i Nordea sørger deretter for at porteføljen har en sammen setning som er i tråd med hva vi mener er lønnsomme sektorer å investere i, og som samsvarer med den risikoprofilen og investeringshorisonten kunden har bestemt, sier Øvrebø. Alle Aktiva Bedriftsfondene har en ned trapping av risiko frem mot den ansattes pensjonsalder. Nedtrappingen går over 15 år, og starter ti år før pensjonsalder og forsetter fem år inn i pensjonsalderen. Sluttfondet er Aktiva Bedrift 10. Denne nedtrappingen er viktig slik at avkastningen som er skapt gjennom et langt arbeidsliv blir sikret før pensjonsutbetalingen starter. Valutasikring Aktiva Bedrift er valutasikret. Dette inne bærer at avkastningen på investeringer som gjøres for eksempel i kinesiske selskaper blir hos kunden, uavhengig av om verdien av kinesiske yuan over tid endrer seg i forhold til norske kroner. For kunder som velger Aktiva Bedrift vil det årlige forvaltningshonoraret utgjøre fra 0,29 til 0,99 prosent av innestående saldo, avhengig av hvor stor aksjeandel den forsikrede velger å ha i sin portefølje. For bedriftene, som belastes for disse omkostningene, vil det således være fordelaktig at de ansatte velger forvaltning i Aktiva Bedrift. Blir midlene investert direkte i et aksjefond, vil som regel forvaltningshonoraret bli noe høyere. Basert på over 80 fond I Aktiva Bedrift inngår alle fond som Nordea Livs pensjons- og sparekunder tilbys å investere i. Fondsutvalget består av over 80 fond som forvaltes av internasjonalt anerkjente fondsforvaltere. - Dermed er grunnlaget for sammen - setning av Aktiva Bedriftporteføljene svært godt. Dette innebærer gode avkastnings muligheter - basert på graden av risiko den enkelte er villig til å ta, konkluderer Magny Øvrebø. 6

7 Avkastning i utvalgte fond i Nordea Liv i 2007 ift referanseindekser Norsk aksjefond: ABN Amro Norge 8,6 % 15,4 % Nordisk aksjefond: Holberg Norden 0,2 % 5,5 % Europeiske aksjefond: Nordea Europa -2,1 % 0,02 % USA aksjefond: Nordea Amerika -10,4% -7,5 % Asia fond: Fidelity South East Asia 16,8 % 32,5 % Globale aksjefond: Carnegie Worldwide Fond i utviklingsmarkeder: Nordea Øst-Europa -6,8 % 11,7 % 10,2 % 13,4 % Bransjefond: Merrill Lynch World Gold Pengemarkedsfond: ABN AMRO Pengemarked 5,5 % 4,2 % 4,4 % 15,4 % Fond-i-fond: ReturnPlus Balansert Fond -6,9 % -2,4 % Garantifond: Nordea Vekstpensjon I -6,9 % -2,9 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Avkastning Avkastning referanseindekser Avkastning i Nordea Livs portefølje med rentegaranti i 2007 ift referanseindekser Aksjer i Norge 11,6 % 11,5% Aksjer utland 2,7 % 5,2 % Obligasjoner 4,0 % 4,2 % Pengemarked 4,3 % 4,3 % Anleggsobligasjoner Eiendom Alternative investeringer 4,8 % 15,8 % 29,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % Avkastning Avkastning referanseindekser Aksjer i Norge: Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Aksjer utland: Referanseindeksen er Morgan Stanley Verdensindeks. Obligasjoner: Referanseindeksen består av norske statsobligasjoner med 3 års og 5 års løpetid (50 % ST4X og 50 % ST5X). Pengemarked: Referanseindeksen er norske statssertifikater med 1/2 års løpetid (ST2X). For anleggsobligasjoner, eiendom og alternative investeringer er det ingen referanseindekser. 7

8 Ledelsen i Nordea Liv i Oslos hovedgate Karl Johan. Foran fra venstre Tor Olav Langeland, Anne Marit Benterud, Magny Øvrebø, Jørn Bjarte Nøstdal og Leif Raanes. Bak Jørund Vandvik, Bjørn Holli og Bård Bjerkestrand. Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. De fleste har lang erfaring fra ledelse i forsikring, og har vært med i Nordea Livs ledelse fra starten i Tor Olav Langeland (39) har vært direktør for kundeservice i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra TrygVesta og Vesta Liv. Anne Marit Benterud (47) har vært ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden 2002, og har også ansvar for produktutvikling. Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra blant annet Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Fondsforsikring. Magny Øvrebø (38) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har praksis fra TrygVesta, Skandia og Nordea Link. Jørn Bjarte Nøstdal (50) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har lang praksis fra Norsk Hydro og tidligere Bergens Skillingsbank. Leif Raanes (45) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har blant annet arbeidet i konsernjuridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Jørund Vandvik (52) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Bjørn Holli (38) er siviløkonom og begynte som markedsdirektør i Nordea Liv i januar Han arbeidet tidligere i PA Consulting Group, der han var med i den norske ledergruppen og jobbet med bank- og forsikrings aktører i Norden, England, Polen og USA. Bård Bjerkstrand (46) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, TrygVesta og Skandia. 8

9 Styrende organer Styremedlemmer Johan Sidenmark, Stockholm, Sverige Styreleder fra Allan Polack, Hellerup, Danmark Styreleder frem til Øivind Solvang, Bærum Nestleder Olav Munch, Bergen Ansattvalgt styremedlem Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Jan Erik Sørtveit, Bergen Linn M. Berenquer, Oslo Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Frøystein Gjesdal, Bergen Geir Nysetvold, Trondheim Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Kjerstin Fyllingen, Bergen Jon Brenden, Oslo Jørn P. Madsen, Sola Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jan Ove Holmen, Lier Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Jørn Westlund, Oslo Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Elin Hvidsten, Bergen Lise Riddergård, Bergen Solfrid Thorsen, Bergen Ann-Tove Thorsvik, Oslo 9

10 Årsberetning 2007 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter uten rentegaranti. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester Norge AS tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor NRSP- og IFRS-beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier ble nok et meget godt år for Nordea Liv og selskapets kunder. Premieinntektene økte med 17,4 prosent (inklusiv investeringsvalg) til 7,3 milliarder kroner og forvaltningskapitalen utgjorde 45,3 milliarder kroner. Resultat før skatt til eier ble på hele 521 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes god drift og vekst på alle områder av selskapets virksomhet, kombinert med et godt investeringsår. Det norske aksjemarkedet steg med over 11 prosent til tross for en noe turbulent høst. Eiendomsmarkedet opplevde et eksepsjonelt godt år som følge av høy aktivitet i næringslivet og stor likviditetstilførsel. Markedet Året 2007 ble preget av en konsolidering i pensjonsmarkedet etter at alle bedriftene i Norge i 2006 hadde etablert pensjonsordninger i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Livselskapene har også arbeidet intenst med å tilpasse seg til ny forsikringslov. Bedriftspensjonsbarometeret som utgis av Aalund, et dansk analysebyrå, viser norske bedriftskunders tilfredshet med livsforsikringsselskapene. For 2007 viste denne undersøkelsen at gjennomsnittlig kundetilfredshet i markedet har gått noe ned siden Nordea Liv tar dette på alvor og legger vekt på å utvikle seg videre som et kundevennlig selskap. Totale brutto forfalte premier for livselskaper knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon steg i 2007 med 12 prosent, fra 59,9 milliarder kroner til 67,2 milliarder kroner. Det er særlig innenfor kollektiv pensjon, både privat og kommunal, økningen har vært sterk, mens det har vært en nedgang i innbetalingene til individuell pensjon. Totalmarkedet for innskuddspensjon målt i brutto forfalte premier økte med 88 prosent. Tilsvarende økning for Nordea Liv ble omlag 109 prosent. Dette gir Nordea Liv en markeds andel på ca 22 prosent. Nordea Livs markedsandel innenfor ytelsespensjon ble 10,4 prosent. Nordea Liv hadde en positiv flyttebalanse på 404 millioner kroner i Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 15 prosent på rene risikoprodukter, og omlag 31 prosent når det gjelder individuell pensjon. Begge markeder målt i brutto forfalte premier. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (12.950) og av disse var (11.380) innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ( ). 10

11 Resultat Årsresultatet for Nordea Liv ble før fordeling og særlige avsetninger på millioner kroner (1.556). Resultatet ble fordelt med millioner kroner til kundene hvorav 767 millioner kroner med endelig virkning, 937 millioner kroner til avsetning for langt liv, samt 211 millioner kroner til tilleggsavsetninger for produkter med rentegaranti. Resultat til eier ble 521 millioner kroner før skatt (491), hvorav 108 millioner kroner (79) fra produkter uten overskuddsdeling og 412 millioner kroner (412) fra produkter med overskuddsdeling. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 8,9 prosent (8,3) og bokført avkastning 10,2 prosent (8,1). Investeringene i eiendom og aksjer i Norge bidro sterkt til den meget gode avkastningen på midlene selskapet forvalter for kunder og eier. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (6.209), herav produkter uten overskuddsdeling millioner kroner (1.598). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (525). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (2.646), en økning på 52 prosent. Samlede premie inntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (3.530). Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 45 millioner kroner (33). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (5.753) hvorav produkter uten overskuddsdeling utgjorde millioner kroner (1.540). Flyttebalansen var positiv med 404 millioner kroner (238). Finansavkastning Nordea Liv oppnådde i 2007 en bokført avkastning på 10,2 prosent (8,1) på tradisjonell forsikring. Verdijustert avkastning inkludert oververdi på omløpsmidler ble 8,9 prosent (8,3) og inkludert endringer i merverdier på anleggsobligasjonsporteføljen 8,2 prosent (6,5). Ved utgangen av året utgjorde merverdiene i omløpsporteføljen 814 millioner kroner (1.131). Selskapet har tilpasset investeringsporteføljen samt buffersituasjonen slik at selskapet er godt posisjonert for de svingninger vi erfarer i aksjemarkedet etter årsskiftet. Eiendomsporteføljen holder høy kvalitet og har liten ledighet. Netto finansinntekter for den tradisjonelle forsikring utgjorde millioner kroner (2.516). Kursreguleringsfondet er i 2007 redusert med 317 millioner kroner. Eiendom var den aktivaklassen som gav høyest avkastning i 2007 med 29,0 prosent (18,2), inklusiv oppskrivning gjennom året på totalt millioner kroner i samsvar med retnings linjene gitt av Kredittilsynet. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 11,6 prosent (32,9) og 2,7 prosent (9,8). Obligasjons- og sertifikatporteføljen gav en avkastning på henholdsvis 4,0 prosent (2,0) og 4,3 prosent (3,1), mens anleggsobligasjonsporteføljen gav en avkastning på 4,8 prosent (5,1). Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 15,8 prosent (15,4). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble 32 millioner kroner (528). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (2.461). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (1.719). Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde millioner kroner (790). Avsetning til forsikringsfond De samlede avsetningene til forsikringsfond ble millioner kroner (4.922) inkludert 469 millioner kroner (1.387) som relaterer seg til kontrakter med investeringsvalg. Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (3.211), og avsetningen til tilleggsavsetninger som er betinget tildelt for produkter med garanti, ble 212 millioner kroner. Tilleggsavsetningene utgjør i overkant av ett års rentegaranti. Avsetningen til sikkerhetsfond på 938 millioner kroner inkluderer avsetning for langt liv med 937 millioner kroner. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 497 millioner kroner (544). Reduksjonen i kostnader i forhold til 2006, er knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon, kapitalforvaltningshonorarer og kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny forsikringslov. Kostnadsprosenten, inkludert 11

12 kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 8,9 prosent (9,5). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,16 prosent (1,35). Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på 21 millioner kroner (15) er i sin helhet renter på ansvarlig lån. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien overfor forsikringstakerne. Nordea Liv hadde i 2007 et renteresultat på millioner kroner (1.438) som følge av høy avkastning på finansinvesteringene. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (949) mens finansinntektene utgjorde hele millioner kroner (2.387). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,5 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 178 millioner kroner (213). Risikopremien ble 560 millioner kroner (471) og udekket risiko ble 382 millioner kroner (258). Reduksjonen i risikoresultat i forhold til 2006 er innenfor bransjen individuell rente og pensjonsforsikring med 27 millioner kroner og kollektiv pensjonsforsikring med 24 millioner kroner. Individuell kapitalforsikring forbedret sitt risikoresultat med 15 millioner kroner sammenlignet med Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2007 ble negativt med 13 millioner kroner (-78) som er en forbedring på 65 millioner kroner i forhold til Forbedringen skyldes mer effektiv drift, kostnadsfokus samt at regnskapet for 2006 hadde høye kostnader som var knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon, høye finansforvaltningskostnader samt kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny forsikringslov. Individuell kapitalforsikring hadde positivt administrasjonsresultat på 29 millioner kroner, individuell rente og pensjon fikk et negativt administrasjons resultat på 10 millioner kroner og kollektiv pensjon fikk et negativt administrasjonsresultat på 34 millioner kroner. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var per årsskiftet millioner kroner (40.208), en vekst på 12,6 prosent inkludert investeringsvalgsporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner. Forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalgsporteføljen utgjorde millioner kroner (35.110) per årsskiftet. I løpet av 2007 økte eiendomsinvesteringene med millioner kroner til millioner kroner eller til 19,6 prosent (17,3) av forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalg. Økningen skyldes en verdiøkning i porteføljen med millioner kroner samt utvikling av eiendomsmassen. Forvaltningskapitalen eksklusiv eiendeler med investeringsvalg, fordeler seg med 19,6 prosent (17,3) på eiendom, 19,9 prosent (19,6) på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 19,2 prosent (23,7), obligasjoner holdt til forfall 32,6 prosent (34,6) og annet 8,7 prosent (4,8). Investeringsvalgsporteføljen fordeler seg med 64,8 prosent (69,4) på aksjer, 30,5 prosent (25,1) på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 4,7 prosent (5,5) på bankinnskudd. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond og merverdi omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (4.932). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 16,2 prosent (16,9). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen er styrkingen av tilleggsavsetninger med til 12

13 Soliditetskapital Millioner kroner 2007 % 2006 % Egenkapital , ,2 Ansvarlig lån 390 1, ,3 Tilleggsavsetninger , ,3 Sikkerhetsfond 55 0,2 54 0,2 Merverdi omløpsmidler 814 2, ,9 Soliditetskapital totalt , ,9 * I prosent av forsikringstekniske avsetninger Balanse 31. desember 31. desember Millioner kroner 2007 % 2006 % Eiendom , ,3 Aksjer , ,6 Obligasjoner og sertifikater - omløp , ,7 Obligasjoner - anlegg , ,6 Andre kortsiktige finansielle eiendeler , ,1 Øvrige eiendeler 492 1, ,6 Sum eiendeler Sum eiendeler med investeringsvalg* Sum eiendeler *Nordea Link AS er fusjonert inn i Sammenligningstall er omarbeidet sammen 190 millioner kroner, reduksjon i kursreguleringsfond med 317 millioner kroner samt at egenkapitalen er blitt styrket med 235 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (3.355) utgjør 9,6 prosent (11,5) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner i tillegg til egenkapitalen. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 12,2 prosent (14,7) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og sikkerhetsfond utover 55 prosent av minimumsverdi. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 253 prosent (250). Styrkingen skyldes økt avsetning til tilleggsavsetning samt at egenkapitalen er blitt styrket med 235 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Selskapet har i løpet av 2007 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital. Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til sine aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko til forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste pro- 13

14 duktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,5 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på 2,75 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav inklusive stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Nordea Liv har i 2007 arbeidet med å tilpasse virksomheten og finansforvaltningen til ny forsikringslov, parallelt med at arbeidet med forberedelsen til Solvency 2 har startet. Styrets vurderinger Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, samarbeidet med TrygVesta og gjennom internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Drift av selskapets IT-systemer er satt ut til Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 225 (211). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2007 var 219 (213). Selskapet registrerer at arbeidsmarkedet er strammere, men opplever ikke store problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Avgangen av personell har så langt heller ikke vært urovekkende stor, selv om den er tiltagende. Nordea arbeider bevisst med tiltak for å være den foretrukne arbeidsgiveren innen finanssektoren i Norden. Turnover ekskludert overgang til andre selskaper innen konsernet, utgjorde i ,4 prosent (5,3). Sykefraværet var totalt dager (legemeldt og egenmeldt fravær) i 2007 (1.606), noe som gir et sykefravær på 4,4 prosent (3,2). Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid hvor alle langtidssykmeldte blir fulgt opp av nærmeste leder i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk trening, kosthold og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMSarbeidet. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea Liv etablerte i 2006 en visjon om å bli en røykfri bedrift og tilbyr alle motiverte ansatte hjelp og økonomisk støtte til å slutte å røyke. I 2007 har 7 medarbeidere gjennomført 14

15 røykesluttkurs med godt resultat. Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging hvor de ansatte anonymt får gi uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger bl.a. hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Selskapet øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget hvor også hovedverneombudet stiller. Det er etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i Oslo og Bergen som i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten følger opp arbeidsrelaterte problemstillinger knyttet til Helse, Sikkerhet og Miljø lokalt. Det er etablert ordninger med refusjon av kostnader for behandling av arbeidsrelatert muskel- og skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader for å kjøpe terminalbriller. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2006 i parentes). Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 225 (208) 120 (112) 105 (96) Gjennomsnittsalder 42,1 (42,6) 42,6 (42,6) 41,5 (42,5) Gjennomsnittsansiennitet 10,4 11,3 9,3 Ledere med personalansvar 36 (32) 13 (11) 23 (21) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår mulighet for PC-oppkobling hjemmefra, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Som medlem i Finansnæringens Arbeidsgiverforening har Nordea Liv ansatte over 62 år mulighet til hel- eller delvis tidlig pensjonering via bransjens AFP-ordning. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea gjennomfører bl.a. et eget Female Managerprogram for å utvikle og stimulere kvinnelige ledere til videre karrieresatsing. Utover dette har flere kvinner deltatt på leder- og utviklingsprogram i regi av BI og HR-utvikling i Nordea. Samarbeidsutvalget fungerer også som Likestillingsutvalg. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler mellom leder og ansatt. Mange ansatte tar fagkurs i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av Nordea HR Utvikling innen ledelse, coaching etc. Nordea arbeider bevisst med tiltak for å øke sin attraktivitet på arbeidsmarkedet. I den sammenheng er det blant annet etablert nordiske utviklingsprogram for fagspesialister (Graduate program) og et utviklingsprogram for unge, lovende medarbeidere (Young Potensial program). I alt 6 medarbeider deltok på disse programmene i Det er også ansatte som følger tyngre leder- og utviklingsprogram i regi av eksterne leverandører. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom blant annet bruk av video-konferanser for å redusere reising og utstrakt kildesortering av avfall. 15

16 Nytt regelverk for livselskaper Ny forsikringslov og nye tariffer Ny Forsikringslov med forskrifter trådte i kraft For de mest omfattende endringene var det gitt en overgangsperiode frem til Formålet med den nye loven er å skape mer gjennomsiktlighet med hensyn til prising av biometrisk risiko, administrasjonskostnader og finansiell garanti. Fra og med 2008 vil rentegaranti prises særskilt for kollektive produkter (ytelsesbaserte produkter med garanti) og all finansavkastning på slike produkter vil tilfalle kundene. Selskapet vil ikke lenger ha anledning til å kunne avregne negativt administrasjonsresultat mot positivt finans- og risikoresultat. Dette medfører store endringer og nye krav til effektivitet og styring. Styret mener selskapet er godt posisjonert for å gjennomføre nødvendige endringer. Som en del av ny forsikringslov er eiers kapital og kundekapital skilt ut i egne porteføljer. Kollektiv kunder som har ytelsesbaserte produkter med garanti, har i tillegg kunnet velge forskjellige risikoprofiler for sine investerings-porteføljer. Prisen for rentegaranti reflekterer kundens valg av risikoprofil. Myndighetene har i 2007 kommet med pålegg om å øke reservene for alderspensjon på grunn av økt levealder i befolkningen. Nordea Liv har som følge av de sterke resultatene i 2007 gjennomført fullt ut myndighetenes pålegg om å øke reservene for å hensynta økt levealder i befolkningen. I tillegg innfører selskapet nye tariffer fra 1. januar som også hensyntar langt liv problematikken. Fremtidsutsikter Bedriftsmarkedet Det er gode vekstutsikter for liv og pensjon i årene som kommer. Etableringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) medførte at alle bedrifter måtte etablere pensjonsordninger for sine ansatte. Innbetalingene til disse ordningene vil fortsette i årene som kommer og det er sannsynlig at mange av disse ordningene vil bli forbedret. Nordea Liv vil derfor i årene fremover videreutvikle tilbudet til disse kundene. Rammebetingelsene for kollektiv pensjonssparing i private selskaper er i løpet av de siste årene forbedret gjennom nye lover og regler. Ny forsikringslov fastsetter blant annet at kundene skal betale for rentegarantien for produktet kollektiv pensjon. Endringene vil føre til mer transparens i markedet. I tillegg vil det bli økte valgmuligheter for kundene og det blir et sterkere skille mellom eier og kunde. Nordea Liv har fått flere store bedriftskunder i 2007 og styrker nå sin innsats i dette markedet. Mange bedrifter vurderer å endre eksisterende ytelsesbaserte avtaler til innskuddsbaserte. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Personkundemarkedet Nordea Liv har hatt en meget god utvikling på personkundemarkedet og selskapet forventer at denne utviklingen vil fortsette. Selskapet vil legge vekt på å tilby innovative spareprodukter ved å utnytte de muligheter Nordea sin nordiske struktur åpner for. Garantikonto Xtra er et eksempel på et slikt produkt. Videre ser det ut til å være en økende bevissthet rundt behovet for rene risikoforsikringer for å avdempe de økonomiske skadevirkningene som følge av dødsfall og uførhet. Selskapet har produkter som ivaretar dette behovet. Stortingets beslutning om å fjerne skattefordelene knyttet til individuell sparing ble negativt mottatt og har medført nedgang i innbetalingene til slike ordninger. Banklovkommisjonen har nå lagt frem en utredning som beskriver et nytt regelverk for skattemotivert individuell pensjonssparing. Det er ventet at et nytt lovverk på dette området vil være klart i løpet av året. Arbeidet med å reformere folketrygden har dessuten økt befolkningens bevissthet rundt pensjonsspørsmål og det forventes at flere privatpersoner ønsker å etablere og utvide individuell sparing som supplement til folketrygden og pensjonsordning i arbeidsforholdet. Imidlertid er det avgjørende at nye regler for privat pensjonssparing kommer på plass. Vekst 2007 har vært et godt år for Nordea Liv og selskapet har hatt sterk vekst innenfor satsingsområdene. Selskapet har i løpet av året befestet sin posisjon som en betydelig aktør både innenfor bedriftsmarkedet og 16

17 personkundemarkedet. Sparemarkedet forventes å vise vekst i årene fremover, men det er noe usikkerhet knyttet til hvilke produkter kundene vil velge. Dette henger sammen med at de konkurransemessige effektene av ny forsikringslov må avklares. Innenfor privat pensjonssparing vil nytt regelverk få betydning for den videre utvikling. Resultat og disponeringer Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger ble for Nordea Liv Norge AS millioner kroner (1.556). Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner. Styret i Nordea Liv Norge AS foreslår følgende disponering av årets resultat: Disponering i millioner kroner Totalt Til eier Til kunder % til kunder Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger og tilleggsavsetninger 2.436,1 Avsetning langt liv -936,6 936,6 100 % Avsetning til tilleggsavsetninger -211,5 211,5 100 % Resultat før overskuddsfordeling 1.288,0 Resultat for produkter uten overskuddsdeling 108,6 108,6 Resultat for produkter med overskuddsdeling 1.179,4 412,8 766,6 65 % Totalt 1.288,0 521,4 Totalt tildelt eier og kunder før skatt 2.436,1 521, ,7 Skatt -19,0 Resultat etter skatt 502,4 Foreslått disponering av resultat Utbytte til Nordea Liv Holding Norge AS ,0 Overført fra annen kapital 916,6 Sum disponeringer -502,4 Bergen Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Allan Polack Olav Munch Øivind Solvang Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 17

18 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING () Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2/ Avgitte gjenforsikringspremier Sum premieinntekter for egen regning Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealiserte tap, på finansielle omløpsmidler 0 89 Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Renteinntekter 12 8 Urealiserte gevinster, reversering av urealisert tap Gevinster ved realisasjon Andre inntekter Sum inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger i livsforsikring Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel -6-3 Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring m.v. Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel 0 0 Garanterte renter til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Årets tilleggsavsetning Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Endringer i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet 10-4 Andre forsikringsmessige avsetninger, etter fradrag for gjenforsikringsandelen Til/fra sikkerhetsfond Til/fra tekniske avsetninger vedr. skadeforsikring -5-3 Endring i avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Sum endring i forsikringsmessige avs. i livsforsikring mv. for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 0 0 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning

19 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING () Note Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Adm.kostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader 2 Adm. kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer -3-3 Adm.kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle eiendeler 0 0 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2 Urealiserte tap, og reversering av urealisert gevinst Tap ved realisasjon Sum kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte kostnader (Til) / fra kursreguleringsfond Forsikringsteknisk resultat Midler tilført forsikringskunder Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring IKKE-TEKNISK REGNSKAP Andre kostnader Ekstraordinære inntekter 0 0 Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Overføringer Overført fra annen egenkapital Disponeringer Utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Resultat per aksje i hele NOK

20 Balanse EIENDELER () Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Finansielle eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer 7, Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre utlån 2 3 Plasseringer hos kredittinstitusjoner 78 7 Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler 0 0 Sum finansielle eiendeler Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Kombinasjonsfond Bankinnskudd Sum eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Fordringer vedr. gjenforsikringsforretninger 6 4 Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler, unntatt bygninger og andre faste eiendommer Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke innbetalte leieinntekter og renter m.v Sum forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente inntekter SUM EIENDELER

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 1 Nøkkeltall 2002-2006 Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer