Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2007"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Nordea Liv Forvaltningskapital Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 6,47 % 6,55 % 7,11 % 8,07 % 10,17 % Kapitalavkastning II 8,08 % 5,87 % 9,99 % 8,27 % 8,92 % Kapitalavkastning III 9,78 % 6,33 % 9,36 % 6,51 % 8,15 % Gjennomsnittsrente 6,55 % 6,11 % 7,12 % 7,41 % 10,12 % Balansesammensetning Aksjer 11 % 13 % 17 % 20 % 20 % Obligasjoner - omløp 33 % 25 % 29 % 24 % 19 % Obligasjoner - anlegg 32 % 39 % 31 % 34 % 33 % Eiendom 14 % 18 % 17 % 17 % 20 % Annet 10 % 5 % 6 % 5 % 8 % Definisjoner Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Tall for perioden er for det tradisjonelle livselskapet ekskl. investeringsvalg 2

3 Tidenes beste fra Nordea Liv For Nordea Liv ble 2007 selskapets beste år noensinne. Resultat før fordeling og særlige avsetninger ble millioner kroner, mot millioner kroner året før. Kunder som har forsikringer med rentegaranti er samlet tilført millioner kroner utover rentegarantien, hvorav 767 millioner kroner med endelig virkning. Resultat til eier ble 521 millioner kroner før skatt, mot 491 millioner kroner i Nordea Liv har som følge av det sterke resultatet i 2007 fullt ut gjennomført myndighetenes pålegg om å øke reservene til utbetaling av alderspensjon. Bakgrunnen er økende levealder i befolkningen. Avsetningene kunne vært tatt over flere år, men Nordea Liv har valgt å sette av 937 millioner kroner i sin helhet i 2007-regnskapet. Dessuten er tilleggsavsetningene styrket med 212 millioner kroner. Nordea Liv er det tredje største private livs- og pensjonsforsikringsselskapet i Norge med en for valtningskapital på 45,3 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter økte med 17 prosent til millioner kroner. Salget utviklet seg positivt, spesielt i markedet for store bedriftskunder. Nordea Livs totale markedsandel (Liv og Link) var i henhold til foreløpig statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon 13,2 prosent. Markedsandelen refererer seg til brutto forfalt premie og er eksklusiv gruppelivsforsikring og kommunal pensjon. Som følge av myndighetenes fjerning av skattefordelene knyttet til individuell pensjonssparing viste slik sparing tilbakegang i Målt i brutto forfalte premier falt markedet med ca 19 prosent, mens Nordea Liv hadde en svak økning i sine premier. Markedsandelen økte således til 30 prosent. Når det gjelder individuelle risikoprodukter økte Nordea Livs brutto forfalte premier med 9 prosent, og markedsandelen ble 15 prosent. Markedsandelen innen ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring var 10 prosent (eksklusiv kommunal pensjon). Innenfor innskuddspensjon var Nordea Livs markedsandel 22 prosent i 2007, en økning med to prosentpoeng fra året før. Totalt hadde Nordea Liv ved inngangen til 2008 ca bedriftskunder og ca privatkunder. Selskapet har 225 medarbeidere i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og Ålesund. Produktene selges gjennom Nordeas og TrygVestas kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Innhold Hovedpunkter og utviklingstrekk... 4 Om Aktiva Bedrift og kapitalforvaltning... 6 Ledergruppen og styrende organer... 8 Årsberetning Resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømanalyse Beretninger og innstilling Forsikringstekniske forhold Definisjoner

4 Hovedpunkter og utviklingstrekk 2007 ble nok et rekordår for Nordea Liv. Resultatet til kunder og eier ble 57 prosent bedre enn året før, og premieinntektene økte med 17 prosent. Den verdijusterte avkastningen på midlene i porteføljen med rente garanti ble 8,9 prosent, og Nordea Liv plasserte seg dermed også i 2007 blant de beste av livselskapene i Norge. Også for kunder som har pensjon med investeringsvalg ga 2007 gode resultater, ref. fondsoversikten på side 7. Den totale soliditetskapitalen er meget sterk og utgjorde ved årsskiftet 16,2 prosent av forsikringstekniske avsetninger. Verdijustert avkastning i prosent portefølje med rentegaranti Bokført avkastning i prosent portefølje med rentegaranti ,0 8,3 8,9 9, ,1 8,1 10,2 8, snitt siste 3 år snitt siste 3 år Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Premieinntekter i mill. NOK Forvaltningskapital i mill. NOK Mottatte premiereserver Forfalt premie Premieinntektene inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs premieinntekter har økt 117% siden Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 62,5% siden Forvaltningskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. 4

5 Sammensetning portefølje med rentegaranti % % % 17 % 24 % 20 % 20 % 19 % 0 5 % 8 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner Soliditetskapital i mill. NOK Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserverkapital lån avsetninger fond omløp Soliditetskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs soliditetskapital per var mill. NOK (16,2 % av forsikringstekniske avsetninger). Kapitaldekning per ,2 % Nordea Liv 9,7 % Vital 10,0 % Storebrand 12,5 % Sparebank 1 Liv Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank 1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret

6 Aktiva Bedrift lar Nordea gjøre jobben Nordea Liv gir nå kunder med investeringsvalg mulighet til å plassere pensjonsinnskuddene i Aktiva Bedrift. Dette er et tilbud til dem som ikke selv ønsker å bruke tid på å overvåke pensjonsformuen. Aktiva Bedrift er aktive fondsporteføljer, såkalte fond i fond, der andelen aksjer enten er 10, 30, 50, 65, 80 eller 100 prosent. - Med aktive fondsporteføljer mener vi at investeringene i hvert fond overvåkes kontinuerlig og at det gjøres justeringer hver måned dersom vi gjør endringer i våre vurderinger av hvilke bransjer eller geografiske områder som har størst mulighet for å gi god avkastning. Dette gjør vårt tilbud innen innskuddspensjon enda tryggere og bedre, sier finansdirektør Magny Øvrebø i Nordea Liv. I fondet Aktiva Bedrift velger kunden det risikonivået som man føler passer best. Risikoklassene er delt inn i lav, middels og høy risiko. I aksjemarkedet er det ofte slik at man tar høyere risiko når aksjemarkedet går bra og lavere risiko når det går dårlig. Gjennom Aktiva Bedrift sørger Nordea for at kunden alltid har korrekt risiko ut fra den investeringsprofilen den enkelte har valgt. - Kunden gjør sitt valg én gang. Vi i Nordea sørger deretter for at porteføljen har en sammen setning som er i tråd med hva vi mener er lønnsomme sektorer å investere i, og som samsvarer med den risikoprofilen og investeringshorisonten kunden har bestemt, sier Øvrebø. Alle Aktiva Bedriftsfondene har en ned trapping av risiko frem mot den ansattes pensjonsalder. Nedtrappingen går over 15 år, og starter ti år før pensjonsalder og forsetter fem år inn i pensjonsalderen. Sluttfondet er Aktiva Bedrift 10. Denne nedtrappingen er viktig slik at avkastningen som er skapt gjennom et langt arbeidsliv blir sikret før pensjonsutbetalingen starter. Valutasikring Aktiva Bedrift er valutasikret. Dette inne bærer at avkastningen på investeringer som gjøres for eksempel i kinesiske selskaper blir hos kunden, uavhengig av om verdien av kinesiske yuan over tid endrer seg i forhold til norske kroner. For kunder som velger Aktiva Bedrift vil det årlige forvaltningshonoraret utgjøre fra 0,29 til 0,99 prosent av innestående saldo, avhengig av hvor stor aksjeandel den forsikrede velger å ha i sin portefølje. For bedriftene, som belastes for disse omkostningene, vil det således være fordelaktig at de ansatte velger forvaltning i Aktiva Bedrift. Blir midlene investert direkte i et aksjefond, vil som regel forvaltningshonoraret bli noe høyere. Basert på over 80 fond I Aktiva Bedrift inngår alle fond som Nordea Livs pensjons- og sparekunder tilbys å investere i. Fondsutvalget består av over 80 fond som forvaltes av internasjonalt anerkjente fondsforvaltere. - Dermed er grunnlaget for sammen - setning av Aktiva Bedriftporteføljene svært godt. Dette innebærer gode avkastnings muligheter - basert på graden av risiko den enkelte er villig til å ta, konkluderer Magny Øvrebø. 6

7 Avkastning i utvalgte fond i Nordea Liv i 2007 ift referanseindekser Norsk aksjefond: ABN Amro Norge 8,6 % 15,4 % Nordisk aksjefond: Holberg Norden 0,2 % 5,5 % Europeiske aksjefond: Nordea Europa -2,1 % 0,02 % USA aksjefond: Nordea Amerika -10,4% -7,5 % Asia fond: Fidelity South East Asia 16,8 % 32,5 % Globale aksjefond: Carnegie Worldwide Fond i utviklingsmarkeder: Nordea Øst-Europa -6,8 % 11,7 % 10,2 % 13,4 % Bransjefond: Merrill Lynch World Gold Pengemarkedsfond: ABN AMRO Pengemarked 5,5 % 4,2 % 4,4 % 15,4 % Fond-i-fond: ReturnPlus Balansert Fond -6,9 % -2,4 % Garantifond: Nordea Vekstpensjon I -6,9 % -2,9 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Avkastning Avkastning referanseindekser Avkastning i Nordea Livs portefølje med rentegaranti i 2007 ift referanseindekser Aksjer i Norge 11,6 % 11,5% Aksjer utland 2,7 % 5,2 % Obligasjoner 4,0 % 4,2 % Pengemarked 4,3 % 4,3 % Anleggsobligasjoner Eiendom Alternative investeringer 4,8 % 15,8 % 29,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % Avkastning Avkastning referanseindekser Aksjer i Norge: Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Aksjer utland: Referanseindeksen er Morgan Stanley Verdensindeks. Obligasjoner: Referanseindeksen består av norske statsobligasjoner med 3 års og 5 års løpetid (50 % ST4X og 50 % ST5X). Pengemarked: Referanseindeksen er norske statssertifikater med 1/2 års løpetid (ST2X). For anleggsobligasjoner, eiendom og alternative investeringer er det ingen referanseindekser. 7

8 Ledelsen i Nordea Liv i Oslos hovedgate Karl Johan. Foran fra venstre Tor Olav Langeland, Anne Marit Benterud, Magny Øvrebø, Jørn Bjarte Nøstdal og Leif Raanes. Bak Jørund Vandvik, Bjørn Holli og Bård Bjerkestrand. Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. De fleste har lang erfaring fra ledelse i forsikring, og har vært med i Nordea Livs ledelse fra starten i Tor Olav Langeland (39) har vært direktør for kundeservice i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra TrygVesta og Vesta Liv. Anne Marit Benterud (47) har vært ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden 2002, og har også ansvar for produktutvikling. Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra blant annet Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Fondsforsikring. Magny Øvrebø (38) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har praksis fra TrygVesta, Skandia og Nordea Link. Jørn Bjarte Nøstdal (50) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har lang praksis fra Norsk Hydro og tidligere Bergens Skillingsbank. Leif Raanes (45) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har blant annet arbeidet i konsernjuridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Jørund Vandvik (52) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Bjørn Holli (38) er siviløkonom og begynte som markedsdirektør i Nordea Liv i januar Han arbeidet tidligere i PA Consulting Group, der han var med i den norske ledergruppen og jobbet med bank- og forsikrings aktører i Norden, England, Polen og USA. Bård Bjerkstrand (46) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, TrygVesta og Skandia. 8

9 Styrende organer Styremedlemmer Johan Sidenmark, Stockholm, Sverige Styreleder fra Allan Polack, Hellerup, Danmark Styreleder frem til Øivind Solvang, Bærum Nestleder Olav Munch, Bergen Ansattvalgt styremedlem Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Jan Erik Sørtveit, Bergen Linn M. Berenquer, Oslo Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Frøystein Gjesdal, Bergen Geir Nysetvold, Trondheim Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Kjerstin Fyllingen, Bergen Jon Brenden, Oslo Jørn P. Madsen, Sola Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jan Ove Holmen, Lier Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Jørn Westlund, Oslo Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Elin Hvidsten, Bergen Lise Riddergård, Bergen Solfrid Thorsen, Bergen Ann-Tove Thorsvik, Oslo 9

10 Årsberetning 2007 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter uten rentegaranti. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester Norge AS tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor NRSP- og IFRS-beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier ble nok et meget godt år for Nordea Liv og selskapets kunder. Premieinntektene økte med 17,4 prosent (inklusiv investeringsvalg) til 7,3 milliarder kroner og forvaltningskapitalen utgjorde 45,3 milliarder kroner. Resultat før skatt til eier ble på hele 521 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes god drift og vekst på alle områder av selskapets virksomhet, kombinert med et godt investeringsår. Det norske aksjemarkedet steg med over 11 prosent til tross for en noe turbulent høst. Eiendomsmarkedet opplevde et eksepsjonelt godt år som følge av høy aktivitet i næringslivet og stor likviditetstilførsel. Markedet Året 2007 ble preget av en konsolidering i pensjonsmarkedet etter at alle bedriftene i Norge i 2006 hadde etablert pensjonsordninger i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Livselskapene har også arbeidet intenst med å tilpasse seg til ny forsikringslov. Bedriftspensjonsbarometeret som utgis av Aalund, et dansk analysebyrå, viser norske bedriftskunders tilfredshet med livsforsikringsselskapene. For 2007 viste denne undersøkelsen at gjennomsnittlig kundetilfredshet i markedet har gått noe ned siden Nordea Liv tar dette på alvor og legger vekt på å utvikle seg videre som et kundevennlig selskap. Totale brutto forfalte premier for livselskaper knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon steg i 2007 med 12 prosent, fra 59,9 milliarder kroner til 67,2 milliarder kroner. Det er særlig innenfor kollektiv pensjon, både privat og kommunal, økningen har vært sterk, mens det har vært en nedgang i innbetalingene til individuell pensjon. Totalmarkedet for innskuddspensjon målt i brutto forfalte premier økte med 88 prosent. Tilsvarende økning for Nordea Liv ble omlag 109 prosent. Dette gir Nordea Liv en markeds andel på ca 22 prosent. Nordea Livs markedsandel innenfor ytelsespensjon ble 10,4 prosent. Nordea Liv hadde en positiv flyttebalanse på 404 millioner kroner i Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 15 prosent på rene risikoprodukter, og omlag 31 prosent når det gjelder individuell pensjon. Begge markeder målt i brutto forfalte premier. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (12.950) og av disse var (11.380) innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ( ). 10

11 Resultat Årsresultatet for Nordea Liv ble før fordeling og særlige avsetninger på millioner kroner (1.556). Resultatet ble fordelt med millioner kroner til kundene hvorav 767 millioner kroner med endelig virkning, 937 millioner kroner til avsetning for langt liv, samt 211 millioner kroner til tilleggsavsetninger for produkter med rentegaranti. Resultat til eier ble 521 millioner kroner før skatt (491), hvorav 108 millioner kroner (79) fra produkter uten overskuddsdeling og 412 millioner kroner (412) fra produkter med overskuddsdeling. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 8,9 prosent (8,3) og bokført avkastning 10,2 prosent (8,1). Investeringene i eiendom og aksjer i Norge bidro sterkt til den meget gode avkastningen på midlene selskapet forvalter for kunder og eier. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (6.209), herav produkter uten overskuddsdeling millioner kroner (1.598). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (525). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (2.646), en økning på 52 prosent. Samlede premie inntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (3.530). Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 45 millioner kroner (33). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (5.753) hvorav produkter uten overskuddsdeling utgjorde millioner kroner (1.540). Flyttebalansen var positiv med 404 millioner kroner (238). Finansavkastning Nordea Liv oppnådde i 2007 en bokført avkastning på 10,2 prosent (8,1) på tradisjonell forsikring. Verdijustert avkastning inkludert oververdi på omløpsmidler ble 8,9 prosent (8,3) og inkludert endringer i merverdier på anleggsobligasjonsporteføljen 8,2 prosent (6,5). Ved utgangen av året utgjorde merverdiene i omløpsporteføljen 814 millioner kroner (1.131). Selskapet har tilpasset investeringsporteføljen samt buffersituasjonen slik at selskapet er godt posisjonert for de svingninger vi erfarer i aksjemarkedet etter årsskiftet. Eiendomsporteføljen holder høy kvalitet og har liten ledighet. Netto finansinntekter for den tradisjonelle forsikring utgjorde millioner kroner (2.516). Kursreguleringsfondet er i 2007 redusert med 317 millioner kroner. Eiendom var den aktivaklassen som gav høyest avkastning i 2007 med 29,0 prosent (18,2), inklusiv oppskrivning gjennom året på totalt millioner kroner i samsvar med retnings linjene gitt av Kredittilsynet. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 11,6 prosent (32,9) og 2,7 prosent (9,8). Obligasjons- og sertifikatporteføljen gav en avkastning på henholdsvis 4,0 prosent (2,0) og 4,3 prosent (3,1), mens anleggsobligasjonsporteføljen gav en avkastning på 4,8 prosent (5,1). Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 15,8 prosent (15,4). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble 32 millioner kroner (528). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (2.461). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (1.719). Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde millioner kroner (790). Avsetning til forsikringsfond De samlede avsetningene til forsikringsfond ble millioner kroner (4.922) inkludert 469 millioner kroner (1.387) som relaterer seg til kontrakter med investeringsvalg. Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (3.211), og avsetningen til tilleggsavsetninger som er betinget tildelt for produkter med garanti, ble 212 millioner kroner. Tilleggsavsetningene utgjør i overkant av ett års rentegaranti. Avsetningen til sikkerhetsfond på 938 millioner kroner inkluderer avsetning for langt liv med 937 millioner kroner. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 497 millioner kroner (544). Reduksjonen i kostnader i forhold til 2006, er knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon, kapitalforvaltningshonorarer og kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny forsikringslov. Kostnadsprosenten, inkludert 11

12 kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 8,9 prosent (9,5). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,16 prosent (1,35). Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessig balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på 21 millioner kroner (15) er i sin helhet renter på ansvarlig lån. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien overfor forsikringstakerne. Nordea Liv hadde i 2007 et renteresultat på millioner kroner (1.438) som følge av høy avkastning på finansinvesteringene. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (949) mens finansinntektene utgjorde hele millioner kroner (2.387). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,5 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 178 millioner kroner (213). Risikopremien ble 560 millioner kroner (471) og udekket risiko ble 382 millioner kroner (258). Reduksjonen i risikoresultat i forhold til 2006 er innenfor bransjen individuell rente og pensjonsforsikring med 27 millioner kroner og kollektiv pensjonsforsikring med 24 millioner kroner. Individuell kapitalforsikring forbedret sitt risikoresultat med 15 millioner kroner sammenlignet med Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2007 ble negativt med 13 millioner kroner (-78) som er en forbedring på 65 millioner kroner i forhold til Forbedringen skyldes mer effektiv drift, kostnadsfokus samt at regnskapet for 2006 hadde høye kostnader som var knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon, høye finansforvaltningskostnader samt kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny forsikringslov. Individuell kapitalforsikring hadde positivt administrasjonsresultat på 29 millioner kroner, individuell rente og pensjon fikk et negativt administrasjons resultat på 10 millioner kroner og kollektiv pensjon fikk et negativt administrasjonsresultat på 34 millioner kroner. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var per årsskiftet millioner kroner (40.208), en vekst på 12,6 prosent inkludert investeringsvalgsporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner. Forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalgsporteføljen utgjorde millioner kroner (35.110) per årsskiftet. I løpet av 2007 økte eiendomsinvesteringene med millioner kroner til millioner kroner eller til 19,6 prosent (17,3) av forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalg. Økningen skyldes en verdiøkning i porteføljen med millioner kroner samt utvikling av eiendomsmassen. Forvaltningskapitalen eksklusiv eiendeler med investeringsvalg, fordeler seg med 19,6 prosent (17,3) på eiendom, 19,9 prosent (19,6) på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 19,2 prosent (23,7), obligasjoner holdt til forfall 32,6 prosent (34,6) og annet 8,7 prosent (4,8). Investeringsvalgsporteføljen fordeler seg med 64,8 prosent (69,4) på aksjer, 30,5 prosent (25,1) på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 4,7 prosent (5,5) på bankinnskudd. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond og merverdi omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (4.932). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 16,2 prosent (16,9). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen er styrkingen av tilleggsavsetninger med til 12

13 Soliditetskapital Millioner kroner 2007 % 2006 % Egenkapital , ,2 Ansvarlig lån 390 1, ,3 Tilleggsavsetninger , ,3 Sikkerhetsfond 55 0,2 54 0,2 Merverdi omløpsmidler 814 2, ,9 Soliditetskapital totalt , ,9 * I prosent av forsikringstekniske avsetninger Balanse 31. desember 31. desember Millioner kroner 2007 % 2006 % Eiendom , ,3 Aksjer , ,6 Obligasjoner og sertifikater - omløp , ,7 Obligasjoner - anlegg , ,6 Andre kortsiktige finansielle eiendeler , ,1 Øvrige eiendeler 492 1, ,6 Sum eiendeler Sum eiendeler med investeringsvalg* Sum eiendeler *Nordea Link AS er fusjonert inn i Sammenligningstall er omarbeidet sammen 190 millioner kroner, reduksjon i kursreguleringsfond med 317 millioner kroner samt at egenkapitalen er blitt styrket med 235 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (3.355) utgjør 9,6 prosent (11,5) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner i tillegg til egenkapitalen. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 12,2 prosent (14,7) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og sikkerhetsfond utover 55 prosent av minimumsverdi. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 253 prosent (250). Styrkingen skyldes økt avsetning til tilleggsavsetning samt at egenkapitalen er blitt styrket med 235 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Selskapet har i løpet av 2007 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital. Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til sine aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko til forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste pro- 13

14 duktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,5 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på 2,75 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav inklusive stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Nordea Liv har i 2007 arbeidet med å tilpasse virksomheten og finansforvaltningen til ny forsikringslov, parallelt med at arbeidet med forberedelsen til Solvency 2 har startet. Styrets vurderinger Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, samarbeidet med TrygVesta og gjennom internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Drift av selskapets IT-systemer er satt ut til Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 225 (211). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2007 var 219 (213). Selskapet registrerer at arbeidsmarkedet er strammere, men opplever ikke store problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Avgangen av personell har så langt heller ikke vært urovekkende stor, selv om den er tiltagende. Nordea arbeider bevisst med tiltak for å være den foretrukne arbeidsgiveren innen finanssektoren i Norden. Turnover ekskludert overgang til andre selskaper innen konsernet, utgjorde i ,4 prosent (5,3). Sykefraværet var totalt dager (legemeldt og egenmeldt fravær) i 2007 (1.606), noe som gir et sykefravær på 4,4 prosent (3,2). Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid hvor alle langtidssykmeldte blir fulgt opp av nærmeste leder i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk trening, kosthold og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMSarbeidet. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea Liv etablerte i 2006 en visjon om å bli en røykfri bedrift og tilbyr alle motiverte ansatte hjelp og økonomisk støtte til å slutte å røyke. I 2007 har 7 medarbeidere gjennomført 14

15 røykesluttkurs med godt resultat. Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging hvor de ansatte anonymt får gi uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger bl.a. hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Selskapet øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget hvor også hovedverneombudet stiller. Det er etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i Oslo og Bergen som i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten følger opp arbeidsrelaterte problemstillinger knyttet til Helse, Sikkerhet og Miljø lokalt. Det er etablert ordninger med refusjon av kostnader for behandling av arbeidsrelatert muskel- og skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader for å kjøpe terminalbriller. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2006 i parentes). Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 225 (208) 120 (112) 105 (96) Gjennomsnittsalder 42,1 (42,6) 42,6 (42,6) 41,5 (42,5) Gjennomsnittsansiennitet 10,4 11,3 9,3 Ledere med personalansvar 36 (32) 13 (11) 23 (21) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår mulighet for PC-oppkobling hjemmefra, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Som medlem i Finansnæringens Arbeidsgiverforening har Nordea Liv ansatte over 62 år mulighet til hel- eller delvis tidlig pensjonering via bransjens AFP-ordning. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea gjennomfører bl.a. et eget Female Managerprogram for å utvikle og stimulere kvinnelige ledere til videre karrieresatsing. Utover dette har flere kvinner deltatt på leder- og utviklingsprogram i regi av BI og HR-utvikling i Nordea. Samarbeidsutvalget fungerer også som Likestillingsutvalg. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler mellom leder og ansatt. Mange ansatte tar fagkurs i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av Nordea HR Utvikling innen ledelse, coaching etc. Nordea arbeider bevisst med tiltak for å øke sin attraktivitet på arbeidsmarkedet. I den sammenheng er det blant annet etablert nordiske utviklingsprogram for fagspesialister (Graduate program) og et utviklingsprogram for unge, lovende medarbeidere (Young Potensial program). I alt 6 medarbeider deltok på disse programmene i Det er også ansatte som følger tyngre leder- og utviklingsprogram i regi av eksterne leverandører. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom blant annet bruk av video-konferanser for å redusere reising og utstrakt kildesortering av avfall. 15

16 Nytt regelverk for livselskaper Ny forsikringslov og nye tariffer Ny Forsikringslov med forskrifter trådte i kraft For de mest omfattende endringene var det gitt en overgangsperiode frem til Formålet med den nye loven er å skape mer gjennomsiktlighet med hensyn til prising av biometrisk risiko, administrasjonskostnader og finansiell garanti. Fra og med 2008 vil rentegaranti prises særskilt for kollektive produkter (ytelsesbaserte produkter med garanti) og all finansavkastning på slike produkter vil tilfalle kundene. Selskapet vil ikke lenger ha anledning til å kunne avregne negativt administrasjonsresultat mot positivt finans- og risikoresultat. Dette medfører store endringer og nye krav til effektivitet og styring. Styret mener selskapet er godt posisjonert for å gjennomføre nødvendige endringer. Som en del av ny forsikringslov er eiers kapital og kundekapital skilt ut i egne porteføljer. Kollektiv kunder som har ytelsesbaserte produkter med garanti, har i tillegg kunnet velge forskjellige risikoprofiler for sine investerings-porteføljer. Prisen for rentegaranti reflekterer kundens valg av risikoprofil. Myndighetene har i 2007 kommet med pålegg om å øke reservene for alderspensjon på grunn av økt levealder i befolkningen. Nordea Liv har som følge av de sterke resultatene i 2007 gjennomført fullt ut myndighetenes pålegg om å øke reservene for å hensynta økt levealder i befolkningen. I tillegg innfører selskapet nye tariffer fra 1. januar som også hensyntar langt liv problematikken. Fremtidsutsikter Bedriftsmarkedet Det er gode vekstutsikter for liv og pensjon i årene som kommer. Etableringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) medførte at alle bedrifter måtte etablere pensjonsordninger for sine ansatte. Innbetalingene til disse ordningene vil fortsette i årene som kommer og det er sannsynlig at mange av disse ordningene vil bli forbedret. Nordea Liv vil derfor i årene fremover videreutvikle tilbudet til disse kundene. Rammebetingelsene for kollektiv pensjonssparing i private selskaper er i løpet av de siste årene forbedret gjennom nye lover og regler. Ny forsikringslov fastsetter blant annet at kundene skal betale for rentegarantien for produktet kollektiv pensjon. Endringene vil føre til mer transparens i markedet. I tillegg vil det bli økte valgmuligheter for kundene og det blir et sterkere skille mellom eier og kunde. Nordea Liv har fått flere store bedriftskunder i 2007 og styrker nå sin innsats i dette markedet. Mange bedrifter vurderer å endre eksisterende ytelsesbaserte avtaler til innskuddsbaserte. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Personkundemarkedet Nordea Liv har hatt en meget god utvikling på personkundemarkedet og selskapet forventer at denne utviklingen vil fortsette. Selskapet vil legge vekt på å tilby innovative spareprodukter ved å utnytte de muligheter Nordea sin nordiske struktur åpner for. Garantikonto Xtra er et eksempel på et slikt produkt. Videre ser det ut til å være en økende bevissthet rundt behovet for rene risikoforsikringer for å avdempe de økonomiske skadevirkningene som følge av dødsfall og uførhet. Selskapet har produkter som ivaretar dette behovet. Stortingets beslutning om å fjerne skattefordelene knyttet til individuell sparing ble negativt mottatt og har medført nedgang i innbetalingene til slike ordninger. Banklovkommisjonen har nå lagt frem en utredning som beskriver et nytt regelverk for skattemotivert individuell pensjonssparing. Det er ventet at et nytt lovverk på dette området vil være klart i løpet av året. Arbeidet med å reformere folketrygden har dessuten økt befolkningens bevissthet rundt pensjonsspørsmål og det forventes at flere privatpersoner ønsker å etablere og utvide individuell sparing som supplement til folketrygden og pensjonsordning i arbeidsforholdet. Imidlertid er det avgjørende at nye regler for privat pensjonssparing kommer på plass. Vekst 2007 har vært et godt år for Nordea Liv og selskapet har hatt sterk vekst innenfor satsingsområdene. Selskapet har i løpet av året befestet sin posisjon som en betydelig aktør både innenfor bedriftsmarkedet og 16

17 personkundemarkedet. Sparemarkedet forventes å vise vekst i årene fremover, men det er noe usikkerhet knyttet til hvilke produkter kundene vil velge. Dette henger sammen med at de konkurransemessige effektene av ny forsikringslov må avklares. Innenfor privat pensjonssparing vil nytt regelverk få betydning for den videre utvikling. Resultat og disponeringer Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger ble for Nordea Liv Norge AS millioner kroner (1.556). Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner. Styret i Nordea Liv Norge AS foreslår følgende disponering av årets resultat: Disponering i millioner kroner Totalt Til eier Til kunder % til kunder Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger og tilleggsavsetninger 2.436,1 Avsetning langt liv -936,6 936,6 100 % Avsetning til tilleggsavsetninger -211,5 211,5 100 % Resultat før overskuddsfordeling 1.288,0 Resultat for produkter uten overskuddsdeling 108,6 108,6 Resultat for produkter med overskuddsdeling 1.179,4 412,8 766,6 65 % Totalt 1.288,0 521,4 Totalt tildelt eier og kunder før skatt 2.436,1 521, ,7 Skatt -19,0 Resultat etter skatt 502,4 Foreslått disponering av resultat Utbytte til Nordea Liv Holding Norge AS ,0 Overført fra annen kapital 916,6 Sum disponeringer -502,4 Bergen Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Allan Polack Olav Munch Øivind Solvang Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 17

18 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING () Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2/ Avgitte gjenforsikringspremier Sum premieinntekter for egen regning Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealiserte tap, på finansielle omløpsmidler 0 89 Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Renteinntekter 12 8 Urealiserte gevinster, reversering av urealisert tap Gevinster ved realisasjon Andre inntekter Sum inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger i livsforsikring Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel -6-3 Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring m.v. Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel 0 0 Garanterte renter til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Årets tilleggsavsetning Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Endringer i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet 10-4 Andre forsikringsmessige avsetninger, etter fradrag for gjenforsikringsandelen Til/fra sikkerhetsfond Til/fra tekniske avsetninger vedr. skadeforsikring -5-3 Endring i avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Sum endring i forsikringsmessige avs. i livsforsikring mv. for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 0 0 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning

19 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING () Note Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Adm.kostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader 2 Adm. kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer -3-3 Adm.kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle eiendeler 0 0 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2 Urealiserte tap, og reversering av urealisert gevinst Tap ved realisasjon Sum kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte kostnader (Til) / fra kursreguleringsfond Forsikringsteknisk resultat Midler tilført forsikringskunder Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring IKKE-TEKNISK REGNSKAP Andre kostnader Ekstraordinære inntekter 0 0 Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Overføringer Overført fra annen egenkapital Disponeringer Utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Resultat per aksje i hele NOK

20 Balanse EIENDELER () Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Finansielle eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer 7, Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre utlån 2 3 Plasseringer hos kredittinstitusjoner 78 7 Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler 0 0 Sum finansielle eiendeler Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Kombinasjonsfond Bankinnskudd Sum eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Fordringer vedr. gjenforsikringsforretninger 6 4 Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler, unntatt bygninger og andre faste eiendommer Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke innbetalte leieinntekter og renter m.v Sum forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente inntekter SUM EIENDELER

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer