YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide Liavatnet. Byggefase. Utgave Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide Liavatnet. Byggefase. Utgave Versjon"

Transkript

1 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 K20 Sandeide Liavatnet Byggefase Utgave Versjon

2 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 557 Ringveg Vest, Byggetrinn 2 K20 Sandeide - Liavatnet John Ove Bjørge, Elzbieta Tysper og Øyvind Bruknapp Dato: Godkjent av: Øyvind Bruknapp, fung. prosjektleder Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV YM-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av YM-plan. Alle parter involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. YM-planen vil være tilgjengelig på O:\3\Prosjekt\33010 Prosjekt fv. 557 Ringveg vest \Fellesdata\Byggetrinn 2\001 Styrende dokumenter. I tillegg vil dokumentet også lagres og være tilgjengelig på prosjektets Web-hotell (dvs. prosjektplassen.no, under Ringveg Vest 2 ) og på / Vegprosjekter. Distribusjonsliste Navn Helge Eidsnes Kjartan J. Hove Øyvind Bruknapp John Ove Bjørge Magnar Ivarsflaten Steinar Lønningen Terje Gundersen Espen Martinsen Charlotte Villanger Nielsen Mads Solberg Eriksen Elzbieta Tysper Einar Berge Firma/kontor/seksjon mv Regionsvegsjef Avdelingsdirektør, Prosjektavdelingen Fung. prosjektleder, Kvalitets- og HMS-leder Byggeleder / ass. prosjektleder Byggeleder veg Byggeleder betong Byggeleder elektro Kontrollingeniør, veg og ytre miljø Informasjonsrådgiver Kontraktjurist / nabokontakt Prosjekteringsleder HMS-rådgiver, Prosjektavdelingen Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: Første utgave Øyvind Bruknapp Ottar Midtkandal Utgave 02 Øyvind Bruknapp Ottar Midtkandal Utgave 03 Øyvind Bruknapp Ottar Midtkandal Utgave 04 Øyvind Bruknapp Ottar Midtkandal Utgave 05 John Ove Bjørge Øyvind Bruknapp YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 2 av 17

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan...2 Distribusjon og ajourføring av YM-plan...2 Innholdsfortegnelse Prosjektet/kontrakten Beskrivelse av prosjektet/kontrakten Prosjektets/kontraktens miljømål Forankring av YM-plan Andre systemer for ivaretagelse av miljø Organisering Byggherre Prosjekterende Entrepriser Samarbeidspartnere Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen Miljøfaglige kvalitetskrav Risikovurdering Tiltak Mangler ved inngående prosjektgrunnlag Permanente løsninger og tiltak Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer Overlevering Tids- og framdriftsplan Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet Hendelsesberedskap Varslingsplan Avviksbehandling Dokumentasjon Begreper/definisjoner...16 YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 3 av 17

4 1 PROSJEKTET/KONTRAKTEN 1.1 Beskrivelse av prosjektet/kontrakten Byggetrinn 2 av Ringveg Vest omfatter følgende elementer: Ny 4-felts veg i tunnel mellom Sandeide og Liavatnet Lengde ca meter med 2 løp Av- og påkjøring i tunnel på Sandeide med tilkobling til hovedtunnelene, lengde totalt ca. 700 meter Nytt omfattende toplanskryss med tilkobling til Vestre innfartsåre ved Liavatnet inkl. etablering av turveg langs vannet Oppgradering av Lyderhorntunnelen Byggetid: mars 2011 sommeren 2015 Kontrakt K20 omfatter alle arbeider unntatt elektroinstallasjoner i tunnelen med tilhørende leveranser. Elektroinstallasjoner blir utført som en byggherrestyrt entreprise. I kontrakt K20 er det tatt med følgende: Kap. A3 pkt.10 Spesielle forhold Byggherren vil inngå avtaler om levering av overskuddsmasser fra tunnelen til mottak utenfor veganlegget. Entreprenøren må skaffe godkjent deponi for ubrukbare masser. Kopi av godkjenning leveres byggherren før arbeidet startes. En del av løsmassene ved Liavatnet er forurenset av organiske miljøgifter, men forutsettes brukt i prosjektet. Se rapport nr og 2 fra Multiconsult AS. Ved Sandeide går tunnelen under en eksisterende, delvis utstøpt kloakktunnel som krever spesielle tiltak. Se risikovurdering for delstrekning 1 og 2. Kap. A3 pkt. 11 Andre forhold Anleggsarbeidet vil foregå på og langs eksisterende riksveg som har stor trafikk med køproblemer, spesielt i rushperiodene. Arbeidet skal utføres uten vesentlige forsinkelser for trafikantene. Arbeidsoperasjoner som krever stengning av eksisterende hovedveger, skal utføres som nattarbeid med unntak av kortvarige stengninger ved sprengningsarbeider. En stor del av massene fra tunnelen skal plasseres i vegfylling langs Liavatnet som er opp mot 40 m dypt på deler av strekningen. Dette er en utvidelse av ei steinfylling fra 1992 som ble stabilisert ved fortrengning av bunnsedimenter ved hjelp av sprengning under utlegging av fyllinga. På grunn av den store vandybden, er ikke bunnsedimentene nøyaktig kartlagt, men det er påvist opp til 10 meter mektighet av løst lagrede masser som inneholder en stor andel organisk materiale. Entreprenøren skal utarbeide faseplaner for midlertidige trafikkomlegginger i byggeperioden. Faseplanene skal fremlegges for byggherren min. 2 uker førplanlagt utførelse. Det er innført restriksjoner for støy, rystelser, vannlekkasjer og forurensning av hensyn til omgivelsene. (Henvisning til kap. D2 punkt 6.3 Ytre miljø). YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 4 av 17

5 1.2 Prosjektets/kontraktens miljømål I prosjektets kommunikasjonsplan er det under kommunikasjonsmål 2 medtatt følgende: Kjenne til at Statens vegvesen gjennom Ringveg Vest er synlige i sin miljøtenkning og bevisst ift klima, støv og støyskjerming blant berørte beboere. Tilhørende tiltak er. Fokuseres på miljøtiltak i nærinfo, eventuelt lage eget skriv om temaet Ta initiativ for å synliggjøre de miljømessige løsningene i eksterne fagmiljø Innsalg av profilerende miljøtiltak til fagpresse / internett Arrangere nabomøter med fokus på miljø og støy Gjøre Ytre Miljø-plan kjent blant omverdenen Prosjektets miljømål er generelt tatt med i kontrakt K20, i tillegg er de oppsummert under pkt 5 Tiltak i denne YM-planen. 1.3 Forankring av YM-plan Viser til reguleringsplan for Ringveg Vest Birkelandskrysset Liavatnet, og reviderte reguleringsbestemmelser iht Bergen bystyre sitt vedtak i møte 23. februar 2004, sak I reguleringsbestemmelsene er det under pkt satt krav til utarbeiding av et et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for anleggsperioden. Et miljøoppfølgingsprogram for byggetrinn 1 ble utarbeidet, oppdatert/revidert i den perioden. Nå i byggetrinn 2 er begrepet endret og dokumentet kalles Ytre-miljøplan (YM-plan), denne planen bygger på Statens vegvesen sin mal for YM-plan, versjon I reguleringsbestemmelsene er det bl.a. tatt med at tiltakshaver skal, med grunnlag i MOPen, utøve aktiv informasjon under og i en tid etter at anleggsdriften er avsluttet. 1.4 Andre systemer for ivaretagelse av miljø Ingen spesielle. 2 ORGANISERING 2.1 Byggherre Prosjekteier: Prosjektleder: Kjartan J. Hove Øyvind Bruknapp (fungerende prosjektleder) Ass. prosjektleder John Ove Bjørge byggeleder, tunnel Byggeledere: Magnar Ivarsflaten byggeleder, veg og kryssområder Steinar Lønningen byggeleder, betong Terje Gundersen byggeleder, elektro og styring Kontrollingeniør Espen Martinsen veg og ytre miljø YM-koordinator: Magnar Ivarsflaten YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 5 av 17

6 2.2 Prosjekterende Interne ressurser Enhet Oppdrag Kontaktperson Ressursavdelingen Byggeplanlegging / prosjektering Elzbieta Tysper Eksterne ressurser Firma Oppdrag Kontaktperson Norconsult AS Byggeplanlegging Erik Sterner 2.3 Entrepriser Firma Entreprise Kontaktperson AF Gruppen Norge AS Hovedentreprise Kjell-Marvin Lavik, prosjektleder 2.4 Samarbeidspartnere Samarbeidspartner Samarbeidsforhold Kontaktperson YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 6 av 17

7 2.5 Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 7 av 17

8 3 MILJØFAGLIGE KVALITETSKRAV Dette er ivaretatt i tidligere planfaser. I forbindelse med kontrollplaner for kvalitetsoppfølging vil aktuelle krav bygges inn og følges opp gjennom kvalitetskontrollarbeidet på prosjektet. 4 RISIKOVURDERING Det er gjort ein prosjekt/kontraktspesifikk miljøfaglig vurdering av miljøpåvirkninger for byggetrinn 2. Denne vurderingen som også inkluderer aktiviteter og aktuelle uønskede hendelser, ble utført av byggherrepersonell samt prosjekteringsleder på prosjektet den 8. november Denne vurderingen (risikoanalysen) er utført ved hjelp av vegvesenets verktøy Risken, og tabellen under vil bli brukt i fortsettelsen ved utøvelsen av byggherrens miljø-oppfølging. YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 8 av 17

9 5 TILTAK 5.0 Mangler ved inngående prosjektgrunnlag Ingen spesielle. 5.1 Permanente løsninger og tiltak Utslipp til luft, vann og grunn. Generelt: Fylkesmannen i Hordaland har gitt tillatelse til utfylling i aktuelle områder, samt til utslipp av vann midlertidig (i drivefasen) og permanent. Dette arbeidet følges opp av entreprenør og byggherre. Referanse: Ringveg Vest tillatelse til utfylling i Sælenvatnet og utslipp av tunnelvann midlertidig og permanent, fra Fylkesmannen i Hordaland, sveis sak av 5/ Natur og miljø Det er utført grunnvannstandsregistreringer i forbindelse med utbygging av Ringveg Vest. For byggetrinn 2 vil det jevnlig måles grunnvannstand på ulike steder, særlig i område over Kanadaskogen, for å se til at ikke utbyggingen og anleggsvirksomheten påvirker den naturlige grunnvannstanden i området. Dette følges opp av byggherre med støtte fra Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon. 5.2 Midlertidige løsninger og tiltak for entreprisen Viser til pkt. 5.1 og Fylkesmannens vilkår for utslipp av vann midlertidig(i drivefasen), samt til Bergens kommune sin godkjenning av tiltaksplan vedrørende graving i tidligere massetipp i forbindelse ved etablering av Ringveg Vest byggetrinn 2. Referanser: Godkjenning av tiltaksplan, fra Bergen Kommune, sveis sak av 13/ Tillatelse til utfylling i Liavatnet og utslipp av tunnelvann i anleggsfasen, fra Fylkesmannen i Hordaland, sveis sak av 13/ Dette arbeidet følges også opp av entreprenør og byggherre. Midlertidig senkning av Liavatnet Gravdalsvassdraget. Statens vegvesen Region vest har søkt om tillatelse til midlertidig senkning av vannstanden i Liavatnet i Gravdalsvassdraget i Bergen kommune Hordaland. Med hensyn til fundamentering og stabilitet i fyllingsmassene ble det søkt om å senke Liavatnet inntil 4 meter under normalvannstanden på ca kote 32 over en periode på inntil 4 år fra 1. kvartal Omsøkte tiltak har sammenheng med vedtatt reguleringsplan for bygging av Ringveg Vest med utfylling av tunnelmasser i Liavatnet. Referanse: Løyve til midlertidig senkning av Liavatnet i Gravdalsvassdraget, Bergen kommune - Hordaland, fra NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, sveis sak datert 30/ Konklusjonen er: NVE gjev løyve til at Statens vegvesen Region Vest kan senke Liavatnet inntil 4 m under normalvasstand på kote 32 over ei periode på inntil 4 år frå 1. kvartal Løyve er gjeve i medhald av vassressurslova 8. Løyvet er gjeve på desse vilkåra: YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 9 av 17

10 Senkinga av Liavatnet skal på ingen tidspunkt medføre tørrlegging av vassdraget nedstraums. Alle endringar i vassføringa skal skje med mjuke overgangar. Det skal førast protokoll over vasstanden 2 gonger pr. veke i det tidsrommet Liavatnet vert halde nedsenka. Perioden med vasstand ned mot kote 28 må gjerast så kort som mogeleg. Oppfylling til normal vasstand skal skje så raskt som mogeleg etter at arbeida er avslutta. Nedtappinga skal kunngjerast ein gong lokalt og i god tid før nedtappinga startar. Nedtappinga skal føregå gjennom eksisterande lukesystem i Liavatnet Ved brot på dei fastsette reglane gitt i lova pliktar konsesjonæren etter krav frå NVE å bringe forholda i lovleg orden. NVE kan fastsetje tvangsmulkt ved brot på reglane i konsesjonen eller andre reglar med heimel i lov. NVE føreset at Statens vegvesen Region Vest har ordna privatrettslege forhold som eventuelt måtte bli skadelidande som en følgje av tiltaket. Nytt «Løyve til midlertidig utslepp fra Ringveg Vest og utfylling i Liavatnet i Bergen Kommune», sveis sak , datert , fra Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen gjev Statens vegvesen Region vest løyve til midlertidig utslepp av avløpsvatn frå driving av tunnel og utfylling av inntil m3 sprengstein i Liavatnet. Løyvet er gjeve med heimel i forureiningslova. Utsleppsløyvet erstattar tidligare løyve datert 11. januar Referanse til Fylkesmannen: Løyvenummer T / Anleggsnummer / Risikoklasse 3 I denne YM-planen er tatt med utdrag fra løyvet, pkt. 3. Utslepp til vatn, underpunkt 3.1 Utsleppsavgrensingar og pkt. 3.2 Utsleppsreduserande tiltak, reinseanlegg m.m.: Utsleppsavgrensingar Utfylling i Liavatnet Utfylling i Liavatnet skal gjennomførast som vist på plankartet vedlagt søknaden. Oppfylling av utvida område skal avsluttast 4 meter under normal vasstand. På eit mindre område skal det fyllast opp mot normal vasstand slik at det blir mogeleg å vasse og bade. Det kan fyllast maksimalt m3 massar i Liavatnet som vist på kart vedlagt søknaden. Til uytfylling skal det berre brukast steinmassar. Det er ikkje lov å bruke avfallsfraksjonar frå byggje-, rive eller vegarbeid til utfylling. De må kontakte Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune for å avklare korleis utfyllinga skal gjennomførast utan å skade den kommunale vassleidningen ved utfyllingsområdet. Utslepp av avløpsvatn frå tunneldriving Avløpsvatn frå tunnel ved Sandeide skal førast til Sælenvatnet på ca. 10 meters djup tilsvarande utsleppspunktet som vart brukt i første byggetrinn og kart vedlagt søknaden. Avløpsvatn frå nordre del av tunnelen skal førast til rør i dykka utløp i Liavatnet, som vist på kart i søknaden. Utsleppsreduserande tiltak, reinseanlegg m.m. Det skal etablerast siltgardin i Liavatnet ved utløpet mot Gravdalsvatnet. Siltgardina skal dekke heile vassøyla, og ho skal kontrollerast dagleg. Etter bruk skal siltgardina leverast til godkjent mottak. YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 10 av 17

11 Avløpsvatnet skal gå via sandfang/sedimentasjonsbasseng og slam- og oljeutskiljar som er dimensjonert for maksimale vassmengder, før utslepp. Minimal opphaldstid skal vere to timar. Det må førast jamleg kontroll med nivå i sandfangkummar/sedimentasjonsbasseng og i oljeog slamutskiljara. Kummar må tømmast og reingjerast ved behov. 5.3 Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet Hensyn til omgivelsene. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av anleggsarbeid og anleggstrafikk. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra miljøverndepartementet T1442, pkt 4.2 som setter støygrenser for større arbeider eventuelt pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.) og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Entreprenøren skal bistå ved varsling av naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt. Slik varsling omfatter alltid oppslag ved anleggsplassen, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. (D2, pkt side D2-7 i konk.grunnlag K20) Avfallshåndtering Det er stilt strenge krav til avfallshåndtering, viser til pkt side D2-8 i konk.grunnlaget for K20. Grunnforsterkning Profilering og dokumentasjon av fylling i Liavatnet Prosessen omfatter kartlegging og levering av målerapporter med profiler i samsvar med punkt 4.13 i geoteknisk rapport nr Nivellering og profilering skal utføres 20 m forbi prosjektert fyllingsfot. Senest kl. 12:00 dagen etter utført profilering, skal det leveres pdf-utskrift av profiler før/etter sprengning på samme A3-ark. Måledata skal leveres på SOSI-format. Tillegg for sikker utlegging av masser i Liavatnet Prosessen omfatter materialer og arbeid med etablering, drift og nedrigging av nødvendige anlegg for sikker utlegging av masser i Liavatnet. Se geoteknisk samlerapport, del 2 og prosedyrer for utlegging av fylling på tegning F7100 og F7101. Prosessen omfatter også ventetid og trafikkdirigering ved sprengning og eventuelle kostnader med utlegging av fylling utover det som er inkludert i prosess 14, 26.1 og/eller (EA, prosess 24 side EA-27, 28 og 29 i konk.grunnlag) YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 11 av 17

12 Siltgardin i Liavatnet Prosessen omfatter materialer og arbeider med en vertikal siltgardin på tvers av Liavatnet ca. 30 m. Dybde på midten ved senket vannstand er ca. 3 4 m. Se bunnkart på tegning C7005. Prosessen omfatter også jevnlig kontroll av siltgardinens funksjon så lenge det pågår utfylling, samt utgifter ved levering av gardinen på godkjent mottak når arbeidet er ferdig. Byggherren vil foreta egne kontroller for å dokumentere effekten av siltgardinen og vil påse at entreprenøren stopper arbeidet hvis det oppstår sterk blakking eller spredning av partikler utenfor siltgardinen. Fiberduk klasse 4. Gardinen skal stå vertikalt fra overflate til bunn. (EA, prosess 26.9 side EA-33 i konk.grunnlag) Sprengning av tunnel Viser til side EA-45, 46,47,48 og 49 i konk.grunnlag for K20. Det viktigste her er: Reduserte salvelengder forutsettes brukt i rampene ved Sandeide, i hovedtunnelen under bebyggelse, ved passering av en kloakktunnel ved Bjørgeveien og der stabilitets-forholdene gjør det nødvendig. Detaljerte krav finnes på side EA-47 i konk.grunnlaget for K20. Måling av rystelser er beskrevet nærmere på side EA-55 i konk.grunnlaget for K20. Sprengning i dagen For alle sprengningsarbeider skal entreprenøren utarbeide en sprengningsplan som skal foreligge senest 1 uke før sprengningsarbeidene starter opp. Salveplan skal utarbeides før sprengning av hver salve. Salverapport utarbeides etter hver salvesprengning. Avvik skal meldes på eget skjema. Entreprenøren skal utarbeide en varsling- og posteringsplan som skal følges opp. (EA, prosess 22.1 side EA-19 og 20 i konk.grunnlag) Anleggsveger Det skal etableres rutiner for regelmessig spyling og feiing av asfalterte vegbaner. Vegene skal vedlikeholdes slik at anleggstrafikken ikke gir unødig slamproduksjon. Slam som måtte bygge seg opp langs vegbanen, skal fjernes regelmessig. Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer for riktig dosering og bruk av støvbindende midler. I tillegg til bruk av støvbindende midler, må det påregnes daglig vask av vegbanen i tunnelen ved Sandeide for å unngå tilsøling utenfor tunnelen. Ved tilsøling kan byggherren kreve at utkjøring stanses inntil entreprenøren har satt i verk korrigerende tiltak. Eventuelle kostnader med ekstraordinært renhold av veg i dagen, blir belastet entreprenøren. (EA, prosess 13 side EA-10 i konk.grunnlag) Anlegget for understellspyling skal spyle bort masser som henger på bil og hjul før det kjøres inn på offentlig veg. Spyleanlegget skal ha automatisk start og stopp når et kjøretøy passerer på veg ut fra tunnelen. Anlegget skal plasseres slik at slamholdig vaskevann samles opp inne i tunnelen og resirkuleres gjennom et filter eller pumpes ut via en slamavskiller med tilstrekkelig kapasitet. (EA, prosess 32,6 c side EA-51 og 52 i konk.grunnlag). YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 12 av 17

13 Midlertidig trafikkavvikling Det legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kosting av vegdekke skal utføres to ganger i uken på strekningen Sandeide Straume så lenge det foregår massetransport slik at støvproblemer unngås. Alle gang- og kjørearealer som blir berørt av entreprenørens virksomhet i anleggsperioden (gjelder både private og offentlige arealer), skal sikres mot anleggsvirksomheten, Adkomster til eksisterende turveger i området skal holdes åpne i hele anleggsperioden. Ved arbeid langs eksisterende veg skal det settes opp fysisk skille med godkjent rekkverksprofil mellom offentlig trafikkareal og arbeidsplass. Vestre innfartsåre skal stenges ved nedsprengning av fylling i Liavatnet. Se sted A, prosess24.32 Nedsprengning av utlagt fylling. (EA, prosess 14 side EA-11 og 12 i konk.grunnlag). 5.4 Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav Fra byggherresida vil byggeleder for veg/bru ha et særlig ansvar for oppfølging av miljøkrav i felten, dette sammen med kontrollingeniørens daglige befaringer og oppfølging. Kontroller planlegges og følges opp i byggherrens kontrollplaner for kvalitet, aktuelle prosesser og krav dokumenteres her. Byggherren har etablert egen kontrollplan for miljøoppfølgingsarbeidet, denne viser hvilke prosesser som omfattes, med frekvens, ansvarlig og hvor dokumentasjon lagres. 5.5 Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer Det vises her til entreprenørens prosedyrer og aktuelle kontrollplaner på prosjektplassen.no. 5.6 Overlevering Ved overlevering til fylkesavdelingen må det spesielt legges vekt på informasjon og dokumentasjon knyttet til utførelse av miljøoppfølgingsarbeidet. 6 TIDS- OG FRAMDRIFTSPLAN For kontrakt K20 gjelder følgende bindende tidsfrister: Hovedfrist: - Ferdigstille hovedkontrakt Delfrister: - Ferdigstille Lyderhornsveien og rundkjøringer inkl. gang- og sykkelveger Ferdigstille omlegging vannledning over portal Tennebekk mot Loddefjord Tilbakeføring av Sotravegen under ny bru (Tennebekken 1) Ferdigstille Knappetunnelen veg 12 og rampe 62 klart for elektroentreprise Ferdigstille Knappetunnelen veg 11 og rampe 61 klart for elektroentreprise Ferdigstille daganlegg/kryssområdet ved Liavatnet og Sandeide og sette disse under trafikk FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET/KONTRAKTSOMRÅDET 7.1 Hendelsesberedskap Det henvises til entreprenørens beredskapsplan, denne finnes på prosjektplassen.no. YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 13 av 17

14 7.2 Varslingsplan YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 14 av 17

15 8 AVVIKSBEHANDLING Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig til byggeleder og behandles på byggemøter. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. Strakstiltak: Midlertidig tiltak: Endelige tiltak: Tiltak som gjennomføres umiddelbart etter hendelse for å fjerne et avdekket avvik (hjelpe, sikre skadested, begrense skadeomfang, mm) Tiltak som gjennomføres i nær tid etter hendelse, men før full analyse av hendelse er foretatt, for å muliggjøre videre arbeid på stedet og hindre tilsvarende hendelser (opprydding, reparasjoner, informasjon, mm) Endelige tiltak som gjennomføres på grunnlag av analyse av hendelsen (analyse av data) for å fjerne avvik (eventuelt sikre kontroll med produkt med avvik), samt bidra til kontinuerlig forbedring (korrigerende tiltak og forebyggende tiltak, dvs endre prosess og metode, endre system for å ivareta ytre miljø, informasjon, mm) 9 DOKUMENTASJON Det vil bli utarbeidet dokumentasjon fra miljøoppfølgingsarbeidet, som tas med i «Teknisk sluttrapport» for prosjektet. Ellers vil gitte krav og vilkår fra eksterne myndigheter, til rapporter/dokumentasjon fra byggefasen følges opp, og i samarbeid med Multiconsult vil dette bli rapportert. YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 15 av 17

16 10 BEGREPER/DEFINISJONER Begrep Definisjon Referanse Miljø Omgivelsene for en organisasjons NS-EN ISO 14001:2004 virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker og deres innbyrdes forbindelse Miljøaspekt Den av en organisasjons aktiviteter eller NS-EN ISO 14001:2004 produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet Miljøegenskap Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning NS 3644:2009 Miljømål Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon har pålagt seg selv å oppnå MERKNAD: Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt. NS-EN ISO 14001:2004 Miljøoppfølgingsplan Miljøpolitikk Miljøprogram Miljøpåvirkning Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser MERKNAD: Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse. Overordnede intensjoner og retningslinjer for en organisasjon i forhold til miljøprestasjon som på forhånd er uttrykt av toppledelsen MERKNAD: Miljøpolitikk danner rammen for handling og fastsettelse av miljømål og miljødelmål. Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå og som fastsetter miljømål for et bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter NS 3644:2009 NS-EN ISO 14001:2004 NS 3644:2009 NS-EN ISO 14001:2004 Miljøtema Tema som underinndeler begrepet miljø NS 3644:2009 Prosjekt Alt som er et resultat av bygge- og anleggsvirksomhet MERKNAD: Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler samt geotekniske arbeider mm. NS 3644:2009 Risiko Risikoanalyse Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. MERKNAD: Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet (kvantitativt). Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser av og årsaker til disse. MERKNAD: NS 5815 NS 5814 YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 16 av 17

17 Risikoevaluering Risikoreduserende tiltak Risikovurdering Tiltak Uønsket hendelse Ytre miljøplan (YM-plan) Risikoanalyse er første del av risikovurdering. Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. MERKNAD: Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en beslutning om å akseptere eller hvordan man håndterer en risiko. Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller sannsynligheten for en uønsket hendelse. Samlet prosess som består av risikoanalyse og risikoevaluering. Utførelsesmetode, utforming eller design med formål å innfri miljømål nedfelt i et prosjekts miljøprogram Hendelse som kan føre til eller kunne ha ført til personskade, arbeidsbetinget sykdom, skade på/tap av eiendom eller skade på miljøet. MERKNAD: Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer ulykke, farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser (nestenulykker). Del av prosjektets kvalitetsplan. Plan utarbeidet for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under gjennomføringen av prosjektet. NS 5815 NS 5815 NS 5815 NS 3644:2009 NS 5815 Svv håndbok 151 YM-plan: Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 utgave Side 17 av 17

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Sveis nr. 2012 / 071701 Strømsund bru vedlikeholdsarbeider Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Strømsund

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide Liavatnet. Byggefase. Utgave Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide Liavatnet. Byggefase. Utgave Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 K20 Sandeide Liavatnet Byggefase Utgave 03 18.04.2012 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2013-2014 Saksnr: 2013028949 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Samlekontrakt bruvedlikehold

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt Fv 049 Lingaparsellen Versjon 2013-12-12 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 049 Lingaparsellen Dato: Godkjent av: Signatur: Rolf

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord Foreløpig revideres etter inngåelse av kontrakt YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Inngåelse av kontrakt Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier 2013 2016 Statens vegvesen Region nord

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide - Liavatnet Byggefase. Utgave Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2. Prosjekt: K20 Sandeide - Liavatnet Byggefase. Utgave Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Fv 557 Ringveg Vest Byggetrinn 2 K20 Sandeide - Liavatnet Byggefase Utgave 01 11.05.2011 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: 2015/038731 RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 Versjon 27.03.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Høytverrelv bru - 503838 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: 503838 Høytverrelv bru Lars Greger Bakken

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan

YM-plan. Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 460 Svennevik - Opshus UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Signatur: Fv 460 Svennevik - Opshus Prosjektnr.

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 655 Fortau og G/S-veg Mo / 403584 Versjon 2010-04-16 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan...2 Distribusjon og ajourføring av YM-plan...2

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt : Svarthøl bru, E18 Kontrakt nr: 2013/130479 Versjon 20102012-12-17 YM-plan: Svarthøl bru, E18 Side 1 av 14 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Sykkeltiltak E18 Mosseveien Parsell: Ljabruveien-Fiskvollbukta Prosjektnummer: 106867 Kontrakts nr: 2012017109 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Støyskjerm Sundenga 107345-2013/016292 Versjon 2010-04-16 februar 2013 Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan Prosjekt/kontrakt: Støyskjerm Sundenga 107345-2013/016292

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 4. september 2012

Rapport frå inspeksjon 4. september 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 03.10.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/10879-472 Dykkar referanse Ottar Midtkandal Statens vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt: Trepleiekontrakt Østfold 2016-2018 Versjon 2013-11-13 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Utarbeidet

Detaljer

Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold, vanntiltak Sævelibekken, Holtebek kken og Son ngebekken

Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold, vanntiltak Sævelibekken, Holtebek kken og Son ngebekken YM-plan Ytre miljøplan for entreprisen Prosjekt/kontrakt nr: BYGGEPLAN E18 Biologisk mangfold,, vanntiltak Sævelibekken, Holtebekken og Songebekken UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: 105958 E6 Kløfta - Granskrysset Kontrakt nr.: 15/226397 Versjon 2009-07-28 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: 105958 Rehabilitering av overvannsledninger

Detaljer

Vestfold fylkeskommune v/ HOF KOMMUNE Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss. Plan for Ytre Miljø. Utførelsesfasen Dato:

Vestfold fylkeskommune v/ HOF KOMMUNE Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss. Plan for Ytre Miljø. Utførelsesfasen Dato: Bygging av G/S-veg Fv 35 Eidsfoss Plan for Ytre Miljø Utførelsesfasen Dato: 2017-01-03 Plan for Ytre Miljø 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Fag:

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1. Prosjekt/kontrakt nr.:

YM-plan. Ytre miljøplan. Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1. Prosjekt/kontrakt nr.: YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr.: Parsell: Rv. 83 Kanebogen kryssområde, delprosjekt S1 Versjon 2014-11-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1. versjon utarbeidet av:

Detaljer

Kap D2-3 YM-plan. E8 Lavangsdalen Midtdeler

Kap D2-3 YM-plan. E8 Lavangsdalen Midtdeler Kap D2-3 YM-plan E8 Lavangsdalen midtdeler Ytre miljøplan Kontrakt nr:t01 E8 Lavangsdalen Midtdeler Byggeplan Dato 24.05.2012 Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan

YM-plan. Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E16 Rehabilitering av Nestunnelen Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: E16 Rehabilitering av Nestunnelen

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr Prosjekt E134 Svandalsflonatunnelen Side 1

YM-plan. Ytre miljøplan. Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr Prosjekt E134 Svandalsflonatunnelen Side 1 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: 303406 E134 Svandalsflonatunnelen. Brøytesnunisje Sveisnr. 2012098204 Prosjekt 303406 E134 Svandalsflonatunnelen Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Utarbeidelse og

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Opprusting

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14, Kåfjord kommune

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14, Kåfjord kommune YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E6 Numedalen bruer, Parsell: Hp 18 Km:14,5 1940 Kåfjord kommune Versjon 10.04.2014 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: EV6 Numedalen bruer,

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: E6 Soknedal (Vindåsliene Korporalsbru)

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 304529 Tunneloppgradering Region vest Bygging av ny vannledning til 3 boliger på Aksnes i Karmøy kommune Versjon 2015-12-18 UTARBEIDELSE

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring

YM-plan. Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring. Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring YM-plan Ytre miljøplan for byggefasen Marisberg rundkjøring Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 409 Marisberg rundkjøring P:\09F0409B_001\Prosj_adm\Dokumenter\YM-plan Versjon: mars 2014 YM-plan: FV. 409 Marisberg

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet

Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet Fylkesmannen gir Statens vegvesen Region vest utsleppsløyve med heimel i forureiningslova 11, jf. 16 og forureiningsforskrifta

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Ytre miljøplan (Ym-plan)

Ytre miljøplan (Ym-plan) Ytre miljøplan (Ym-plan) Prosjekt/kontrakt nr: 061460 Geithus bru UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: 061460 Geithus bru Bo Sten (For Modum kommune) Dato: 2013-02-06

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: RV19 GANG OG SYKKELVEG TIGERPLASSEN NORELØKKA DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt/kontrakt nr: Rv19 Gang og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3

Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3 Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3 Drift og vedlikeholds- seminar i Bergen 25. september 2014 Byggeleder: John O. Bjørge 1 Hvor er Ringveg Vest Bergen sentrum Ringveg Vest 2 Ringveg

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: E6 Kirkenes - Rundkjøring ved førstevann 501473 Versjon 20102012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: E6 Kirkenes

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Forarbeider for asfaltering fylkesveger Aust agder 2016 Prosjektnr.: 207368 Sveisnr.: 16/59476 Versjon 2016-04-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: E6 Ulsberg - Melhus Parsell: Reguleringsplan E6 Korporalsbrua - Prestteigen Kommune: Midtre Gauldal kommune Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/

YM-plan. Ytre miljøplan. Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/ YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Utbedring av kulvert ved Radiumhospitalet for optimal fiskevandring i Mærradalsbekken/ 2012023983 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN

Detaljer

Siltgardin som løsning ved: Utslippspunk Sjøfylling. Krav i kontrakt Utfordringer Alternative løsninger

Siltgardin som løsning ved: Utslippspunk Sjøfylling. Krav i kontrakt Utfordringer Alternative løsninger Entreprenørens erfaring med bruk av siltgardin i sjø Siltgardin som løsning ved: Utslippspunk Sjøfylling Krav i kontrakt Utfordringer Alternative løsninger 1 AF Gruppen AS 2 AF Anlegg 3 T-forbindelsen

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) NR. 0.7 FOR PROSJEKT CAMPUS ÅS SAMLOKALISERING, ENTREPRISE K207 GRUNNARBEIDER

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) NR. 0.7 FOR PROSJEKT CAMPUS ÅS SAMLOKALISERING, ENTREPRISE K207 GRUNNARBEIDER Vår dato: 11.03.2015 Vår referanse: MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) NR. 0.7 FOR PROSJEKT 1000501 CAMPUS ÅS SAMLOKALISERING, ENTREPRISE K207 GRUNNARBEIDER Prosjektleder: Statsbygg v/prosjektdirektør

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnr.:107978 Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Ullensaker kommune Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Miljøoppfølgingsplan Oppdragsnr.: 5152998 Dokumentnr.: 03 Versjon: F03 2016-05-02 Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II IVAR SHA-plan Vannledning Bru, etappe II 02 01 21.12.15 Utarbeidet 12.02.16 JHA 12.05.16 WWB OH Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

E Levering og montering av høydehinder

E Levering og montering av høydehinder E18-201002310 Levering og montering av høydehinder Parsell E18 Nordre Vestfold Prosjekteringsfase og byggefase Dato:21.04.10 Kvalitetsplan (inkl. Prosjektstyringsplan) Side 1 Maldato: Sept. 08 Statens

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt 304560 - Fv. 107 Jondal ferjekai Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø STORD KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vannledning Grunnevågen - Føyno Landarbeider, grunn- og ledningsarbeider. Entreprise 1 Sjøarbeider, sjøledning. Entreprise 2 Rev. 01 Dato: 2015.06.01

Detaljer

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beregnet til Nedre Eiker kommune Dokument type Rapport Dato Januar, 2017 Oppdragsgiver Nedre Eiker Kommune FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN

Detaljer

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring Statens vegvesen Referat Dato: 24.02.2016 Tid: 10.00 13.00 Referent: Line M. Holmestad Saksbehandler/telefon: Line M. Holmestad / 48288961 Vår dato: 28.02.2016 Vår referanse: E6 utbedring ventilasjonssjakt

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 07.07.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/8218 Dykkar referanse Kjellaug Samland Marine Harvest Norway AS avd. Herand Herand 5628 Herand Rapport

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 206848 Rehabilitering E18 tunneler Nordre Vestfold Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Midt A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidets art og omfang...1 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i kontraktens

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

SHA-plan VA-sanering Midtstien

SHA-plan VA-sanering Midtstien COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 601 Fredrikstad Telefon 02694 www.cowi.no Moss kommune SHA-plan VA-sanering Midtstien O.nr. 131670.02 Anleggsnummer 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Kirkevoll skole 24.08.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Agenda Presentasjon av oss som er til stede fra prosjektet Tre folkemøter / litt

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring

YM-plan. Ytre miljøplan. Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen Entreprise: Trafikkstyring Versjon 2015-02-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av YM-plan (Ytre miljøplan)

Veileder for utarbeidelse av YM-plan (Ytre miljøplan) Veileder for utarbeidelse av YM-plan (Ytre miljøplan) Versjon 2012-12-17 INNHOLDSFORTEGNELSE Del A Ytre miljøplan... 4 Innledning... 4 Ytre miljø... 7 Ytre miljøplan (YM-plan)... 8 YM-planens livsløp...

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Tilbudskonferanse K27 Rehabilitering av Lyderhorntunnelen. Møte nr: Prosjektkontor Marinevegen 2 på Sandeide

Statens vegvesen. Referat. Tilbudskonferanse K27 Rehabilitering av Lyderhorntunnelen. Møte nr: Prosjektkontor Marinevegen 2 på Sandeide Statens vegvesen Referat Dato: 19.09.2016 Tid: 09.00-09.45 Referent: Wenche Iren Høynes John Ove Bjørge tlf. 55111807: Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 2016/61286 Tilbudskonferanse K27 Rehabilitering

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen/kontrakt nr: 16/190903

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ IVAR Utvidelse administrasjonsbygg SNJ Risikovurdering av ytre miljø Utarbeidet 27042015 Utvidelse av adm bygg på SNJ - Risikovurdering ytre miljø 2 / 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Tillatelse til tiltak etter forurensningsloven. Frank Mohn AS

Tillatelse til tiltak etter forurensningsloven. Frank Mohn AS Tillatelse til tiltak etter forurensningsloven for Frank Mohn AS Fylkesmannen gir Frank Mohn AS tillatelse til å fylle ut maksimalt 45 000 m 3 steinmasser i Storavatnet og 300 000 m 3 i sjø slik som beskrevet

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Småpudden bro Versjon 2010-05-02 UTARBIDLS OG GODKJNNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Småpudden bro Rambøll Norge AS Dato: 2.5.2014 Godkjent av: Signatur:

Detaljer

VA-anlegg Tyinkrysset

VA-anlegg Tyinkrysset Vang kommune VA-anlegg Tyinkrysset Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5121106 Dokumentnr.: SHA01 Versjon: F01 2016-05-09 Oppdragsgiver: Vang kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Halvor

Detaljer

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Tiltak for å unngå sprengningsulykker Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Namsosulykken skjerpede rutiner og krav som etterspill Senioringeniør

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP HERSTUA GRUS AS MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP DRIFTSFASEN JUNI 2013 1 (18) S w e co Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no S we c o No r

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Miljøoppfølgingsskjema Oppdragsgiver og : Enebakk kommune Prosjekt: Overføringsanlegg fra Ytre Enebakk RA til Kirkebygda SRA og utslippsledning til Øyeren i Enebakk kommune. Vedlegg 5 til miljøprogrammet

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng /

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / 106055 Versjon 2012-02-14 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Hedmark - Fv. 290 Åkroken Skjuleng / 106055

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø He Prosjektnr.: 305117 RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer