Vedlegg 1. til. Anskaffelse 13/1663. Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling. Kundens kravspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1. til. Anskaffelse 13/1663. Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling. Kundens kravspesifikasjon"

Transkript

1 Vedlegg 1 til Anskaffelse 13/1663 Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling Kundens kravspesifikasjon SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon , Faks: , Org.nr.: (mva)

2 Prosjekt: Lørenskog brannstasjon Kapittel A.2.3 VVS- anlegg Beskrivelse Fag: VVS Ansv. enhet: VVS Oppdragsleder: Sverre Bringsrud Fekjær Faglig ansvarlig: Sverre Bringsrud Fekjær Oppdrag nr.: Beskrivelse nr.: Prosjekt: Oppdragsgiver: 13/1663 Lørenskog brannstasjon Lørenskog Kommune Beskrivelse Entreprise: Dato: Utarbeidet av: Kravspesifikasjon VVS anlegg VVS Gahshaveh Barenji Supplerende tekst SBF SBF Konkurransegrunnlag GB SBF Utg. Dato Tekst Ant. sider Utarb. av Kontr. av Godkj. av Side 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 00 PRISSAMMENDRAG 3 30 VVS- TEKNISKE ANLEGG ORIENTERING DOKUMENTASJON PROSJEKTERING YTELSESKRAV 7 KLIMATABELL MATERIELL MONTERING DRIFTSFORHOLD PRØVING FERDIGMELDING OG OVERLEVERING SANITÆRANLEGG LEDNINGSNETT LUFTBEHANDLINGSANLEGG ORIENTERING KANALANLEGG LUFTBEHANDLINGSUTSTYR PRØVING, INNREGULERING, ETC RIVING KOMFORTKJØLING ORIENTERING PRØVING, INNREGULERING, MERKING, INSTRUKSJONER 15 Side 2

4 00 PRISSAMMENDRAG Alternativ Beskrivelse I Nytt ventilasjonsaggregat med integrert kjøling Pris Sum eksl mva Kr. +25% mva Kr. Sum pris alt I Kr. II 2 stk multi utedeler og 7 stk innedeler Sum eksl mva Kr. +25% mva Kr. Sum pris alt II Kr. III Alternativ I og II installeres samtidig Sum eksl mva Kr. +25% mva Kr. Sum pris alt III Kr. Alle summer oppgitt skal være komplett levert inkl. elektro og bygningsmessige arbeider samt riggkostnader. Side 3

5 30 VVS - TEKNISKE ANLEGG 301 ORIENTERING Prosjektet omfatter etablering av kjøling for 7 stk. soverom på Lørenskog brannstasjon. Hvert av rommene er på ca. 10 kvm. Fra Lørenskog kommune: "Bygget ved bemanningsdel (7 stk. soverom) har ikke tilfredsstillende ventilasjon i henhold til dagens krav. Da det har blitt vesentlig mer støy utenfor bygget som en følge av at helikopterbasen har blitt flyttet nærmere brannstasjonen, er det problemer med å lufte med vinduene på grunn av støy. Dette forringer luftkvaliteten og medfører svært varme soverom. Lørenskog brannstasjon består av en ny og en gammel del, og det er i den gamle delen fra 1987 at soverommene ligger." Det skal prises 3 aktuelle tiltak hvor ett velges utført: Alternativ I: - Bytte ut eksisterende ventilasjonsaggregat med nytt aggregat med integrert kjøling og oppdimensjonering/supplering av eksisterende kanalnett og ventiler. Alternativ II: - Installere 2 stk. multi utedeler, med en innedel per rom. Soverommene vil få tilleggs kjøling via reversibel varmepumpe med en utedel og flere innedeler tilkoblet utedel som plasseres på tak. Hver Multi utedel kan tilkobles opptil 5 innedeler. Siden det er 7 stk. soverom som skal etableres kjøling, vil det installeres 2 stk. utedeler som tilkobles henholdsvis 3 og 4 innedeler. Rommene skal ha individuell regulering av temperaturen i rommet (fjernkontroll). Alternativ III: -Investere i alternativ I og II samtidig for å løfte både klima i soverom og den delen av bygget som aggregatet betjener. Alle priser som oppgis skal være inkludert nødvendige elektro- og bygningsmessige arbeider samt riggkostnader slik at byggherre får et komplett ferdig anlegg inklusiv alle nødvendige arbeider. Det er entreprenørens ansvar å vurdere og å medta alle nødvendige kostnader for å levere et komplett anlegg. Prisgrunnlaget for det tekniske anlegget er: Denne kravspesifikasjon Plantegning Lørenskog brannstasjon plan 02, som viser de forskjellige alternativene Plantegning Lørenskog brannstasjon plan 03T takplan, som viser ca plassering av nye installasjoner på tak Side 4

6 Figur 1 viser plantegninger for 2. etasje hvor område som driftes av ventilasjonsanlegget er merket. Side 5

7 Generelle krav Entreprenøren skal gi anbud, og levere et komplett anlegg, som dekker alle ytelseskrav presentert i denne beskrivelsen, samt i henhold til anerkjente preaksepterte løsninger, for å oppnå gode funksjoner og et godt inneklima. Anleggene skal oppfylle krav i følgende forskrifter: - Arbeidsmiljølovens bestemmelser - Byggeforskriftene av 2010, med teknisk forskrift TEK - Norsk standard NS Entreprenøren skal tilknytte seg anerkjente underentreprenører for de respektive fagområder med dokumenterbare referanser for tilsvarende anlegg. Omfang av anleggene: 31 Sanitæranlegg 36 Luftbehandlingsanlegg 37 Komfortkjøling Nødvendige elektro- og bygningsmessige arbeider ligger under hvert hovedkapittel nevnt over. Administrative bestemmelser Bestemmelser i kontrakten gjelder foran dette kapitlet dersom det gis motstridene krav. Grunnlagsmateriale Anbudet skal gis på basis av denne funksjonsbeskrivelsen, samt vedlagte veiledende tegninger. Anleggene skal tilpasses bygningen slik den fremstår på tegningene. Funksjonskravene i denne beskrivelsen skal holdes. De praktiske løsningene med føringsveier, systemløsninger, etc. skal i utgangspunktet også følges. Detaljløsningene kan imidlertid endres dersom man kan dokumentere at funksjonskravene tilfredstilles og anlegget kan tilpasses bygningen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at alle tegninger er å betrakte som veiledende strektegninger. Plassering av utstyr, krysninger, koordinering med øvrige installasjoner, tilpassing til bygningsmessige dragere etc, må utføres under utførelse. Endrede løsninger i forhold til de medfølgende strektegninger gir ikke grunnlag for tillegg. Entreprenør må påregne å ha tett dialog med bruker av bygget, slik at montasje og løsning imøtekommer deres behov hva gjelder kvalitet og estetikk. 302 DOKUMENTASJON Entreprenør skal medlevere en utstyrsdokumentasjon og teknisk beskrivelse av sitt anbud. Dokumentasjonen skal minimum ha følgende innhold: - Lister med angivelse av tilbudt utstyr. - Dokumentasjon av eventuelle alternative løsninger og utstyr. Side 6

8 Anmeldelser Entreprenøren skal forestå alle nødvendige anmeldelser av VVS - anleggene til offentlig myndigheter for utførelsen. FDV dokumentasjon Det skal leveres komplett FDV dokumentasjon. Dette innbefatter dokumentasjon av produkter levert, vedlikeholdsinstruks, som bygget underlag samt krav gjengitt under hvert hovedkapittel. FDV dokumentasjonen skal overleveres med 1 sett papir i perm og 1 sett digitalt på minnepinne. 303 PROSJEKTERING Underlag som medfølger denne kravspesifikasjonen, skal være tilstrekkelig materiale for utførelse av arbeidene. Entreprenør må medta supplerende prosjektering og arbeidstegninger om de anser dette for nødvendig. Entreprenør må planlegge og prise sine arbeider ut i fra dette. Det kan ikke påregnes annet underlag fra byggherre enn det som foreligger for utførelsen. I etterkant av montasje skal entreprenør skissere opp som bygget slik at dette kan utarbeides som bygget tegninger. 304 YTELSESKRAV Inneklimatabell Det vises til vedlagte klimatabell etter dette kapittel, med spesifikasjon for hver romtype av byggherrens minimumskrav for inneklima. VVS - anlegget skal ha en gjennomført god teknisk og økonomisk kvalitet i henhold til kravene i denne spesifikasjonen, byggets behov, gjeldende forskrifter og standarder. Det legges vekt på at tekniske løsninger, material- og utstyrsvalg gir gode driftsforhold. Generelt skal alle løsninger: 1. Gi tilfredstillende inneklima i henhold til spesifiserte krav og ytelser 2. Sikre tilstrekkelig luftkvalitet i oppholdsrom, slik at sjenerende, skadelige eller giftige konsentrasjoner av gasser, damp og/eller støv ikke oppstår. 3. Fjerne overskuddvarme fra solstråling, lysutstyr, maskiner, utstyr etc. og mennesker 4. Sikre en god energiutnyttelse i bygget. 5. Sikre et inneklima som ikke medfører skade eller unødvendig slitasje på bygninger, inventar og utstyr. Luftmengder: Luftmengder skal beregnes ut fra vedlagte klimatabell som er basert på følgende: a) Personbelastning b) Materialbelastning c) Forurensning fra aktiviteter Side 7

9 Ved maksimal personbelastning bør CO 2 innholdet i luften ikke overstige 500 ppm over uteluftens konsentrasjon. Friskluft på grunn av emisjoner fra materialer skal minimum være 2,5 m 3 /h per m 2 gulvareal når rommene er i bruk. Frisklufttilførsel når bygningen eller rommene ikke er i bruk skal minimum være 0,7 m 3 /h per m 2 gulvareal. Luftkvalitet Luften skal ikke inneholde forurensninger som overskrider verdiene i Arbeidstilsynets normer. Lydkrav Lydtrykknivået i oppholdsrom skal, forårsaket av ventilasjonsanlegget, ikke overstige 32 dba. Støy fra ventilasjonsaggregater skal tilfredsstille krav i NS 8175, klasse C. Installasjoner som krysser vegger skal ikke redusere veggens lydreduksjonstall. Dimensjoneringsdata, DUT v/s Kriteriene gjelder for 5 påfølgende døgn. Vinter Dimensjonerende utetemperatur om vinteren, DUTv 22 C. Sommer Skyfri himmel Dimensjonerende utetemperatur sommer, DUTs 26 C, gjelder som maksimaltemperatur. Temperaturen kan overskrides i gjennomsnitt 50 timer / år. Døgnsvingninger maks 10 C. KLIMATABELL, KRITERIER FOR INNEMILJØ BEBOERROM ROMTYPE OPERATIV TEMPERATUR SOMMER VINTER LUFTMENGDER STYRING LYD Lydtrykk nivå i etterklangsfeltet Maks dba Pr. sengepl Emisjo n Proses s ass materia m³/h Min Maks Min Maks m³/h l C C C C m³/h pr m² Soverom ,2 0 Temp 35 Garderober ,2 0 Temp 37 undertrykk Toaletter ,2 100 Temp undertrykk 37 For beboerrom vil avtrekk på bad være dimensjonerende for friskluftstilførsel i soverom (min 110 m3/h). Side 8

10 Ro m nr. Tabellen under angir luftmengder som legges til grunn for de forskjellige rommene. Tabell 1. Luftmengdeberegning iht. TEK 10 Rom navn Areal [m 2 ] Persone r [Antall] Luftmengde faktor Beregnet luftmengde Valgt luftmengde Materialer Materialer Tilluft [l/(s*m²)] [m³/h] [m³/h] Personer [l/(s*person )] Persone r [m³/h] Sum Tilluft [m³/h] Avtrekk [m³/h] 201 Korridor ,7 7, Lager ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Korridor ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Garderobe 3 0 0,7 7, Bad 3 0 0,7 7, Soverom ,7 7, Kjøkken / Spiserom/ ,7 7, Stue TV-Stue ,7 7, WC 7 0 0,7 7, Stue/inngang ,7 7, Sum Sikkerhet 15 % Side 9

11 305 MATERIELL, MONTERING Kriterier Anleggene skal tilfredsstille alle krav i NS3420 for montering og komponentkvalitet, samt aktuelle gjeldende norske standarder. Det skal kunne leveres dokumentasjon på produktgodkjenning i henhold til norske godkjenningsordninger på produkter som leveres til bygget. Alternativt godkjenninger i henhold til europeisk CEN- kriterier. Kvalitetssikring Tekniske underentreprenører skal dokumentere at interne kvalitetssikringsrutiner tas i bruk og er tilfredsstillende iht byggherrens krav til kvalitet i montasje og utstyrskontroll. Montering All montasje skal utføres etter beste håndverksmessige kvalitet. Entreprenørene skal i størst mulig grad bruke preaksepterte løsninger, dokumentert gjennom Norske byggdetaljblad. Det kan kreves detaljtegninger for kritiske detaljløsninger som er viktig for å unngå fremtidige byggskader. 306 DRIFTSFORHOLD Brukstid Normaltid brannstasjon: PRØVING Alle anleggene skal underlegges grundig testing. Det vises også til kapitler for de enkelte anleggstypene. 308 FERDIGMELDING OG OVERLEVERING Før overlevering skal entreprenørene oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider. Følgende dokumentasjon skal følge ferdigmeldingen og forefinnes i FDV: - Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører - Protokoll fra tetthetsprøving av luft og vannsystemer - Protokoll fra innregulering av luft og vannsystemer - Protokoll fra lydmålinger av ventilasjonsanlegget - Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll av automatikkanlegget - Drifts- og vedlikeholdsinstruks Side 10

12 31 Sanitæranlegg 312 Ledningsnett Alternativ I: Det skal monteres avløp fra kondensavløp på kjølebatteri på nytt ventilasjonsaggregat. Kondensavløpet ledes til nærmeste sluk. Alternativ II: Det skal monteres avløp fra kondensavløp på multimaskinenes innedeler og utedeler. Kondensavløpet ledes i en avløpstrakt på bad og tilkobles avløp under servant. For kondensavløp ute på tak føres til nærmeste taksluk. Det skal monteres og legges varmekabel i kondensavløp på tak. Side 11

13 36 Luftbehandlingsanlegg 360 Orientering Alternativ I: Nytt aggregat med integrert kjøling og integrert automatikk tilrettelagt for oppkobling til SD-anlegg (systembilde skal kunne hentes opp via webleser og parametere stilles) skal erstatte gammelt og plasseres på samme sted. Tilbudt aggregat skal ha åpen protokoll mot de fleste standard protokoller for overordnet SD-anlegg (Lon, Bacnett etc). Aggregatet er plassert i eget teknisk rom i 2.etasje. Elektrisk varmebatteri. Inntaks- og avkastrist skal beholde sin posisjon ved montering av nytt aggregat men økes i størrelse. Luftmengder for denne delen av bygget skal heves til TEK 10 nivå. Dette betyr at det vil bli en oppjustering og supplering av kanalnett og ventiler. Eksisterende aggregat har kapasitet på ±3150 m3/h. Nytt aggregat vil ha samme totalkapasitet. 361 Kanalnett og luftfordelingsutstyr Eksisterende kanalnett skal i all hovedsak beholdes slik det er, men tilkobles nytt aggregat. Under er det listet opp hoveddelen av tilpasninger og suppleringer som skal gjøres i tillegg til tilpasninger i teknisk rom: Dimensjonen på uttakskanalene til alle bad og soverom er Ø100. Dimensjonen tilsier at det ikke tilføres tilstrekkelig luftmengde på disse rommene sammenlignet med kravene i TEK 10. For å øke luftkvaliteten, må dimensjonen til både ventiler og kanaler økes. Uttakskanaler til kjøkken/ spiserom og stue (Rom 225, 226, og 227) har en dimensjon på Ø160. Dette tilsier at det ikke tilføres tilstrekkelig luftmengde på disse rommene sammenlignet med kravene i TEK 10. For å øke luftkvaliteten, må dimensjonen til både ventiler og kanaler økes. Med eksisterende ventiler og uttakskanaler i rom 232 og 201 vil det ikke være nok luftmengde iht. kravene i TEK 10 i disse rommene. For en tilfredsstillende luftkvalitet, må dimensjonen til både ventiler og kanaler økes. Rom 215 og 202 mangler ventilasjon. Det må derfor monteres tilluft og avtrekk til disse rommene for å tilfredsstille dagens krav i TEK 10. Med eksisterende kanaler og ventiler i rom 228, vil det ikke være nok luftmengde i rommet iht. dagens krav i TEK 10. Dimensjonen på kanaler og ventiler må derfor økes for en tilfredsstillende luftkvalitet. Alle ventiler som tilbys skal være av god kvalitet og anlegget må utstyres med tilstrekkelig muligheter for innregulering (spjeld) og lyddempning. Side 12

14 365 Luftbehandlingsutstyr Entreprenøren skal medta nødvendig luftbehandlingsutstyr for å tilfredsstille de viste funksjoner og klimakrav. Aggregatet skal ha solid rammekonstruksjon i stål. Kledning av forsinket stålplate innvendig og utvendig, med mellomliggende isolasjon i minimum tykkelse 50 mm. Inspeksjonsdører skal være hengslet. Aggregatet leveres så vidt mulig komplett enhetsbygd fra fabrikk dersom plassforhold, inntransport og plassering i teknisk rom gjør dette mulig. Alternativt skal aggregater leveres seksjonsvis for montasje på stedet. Dette må entreprenør vurdere ved tilbudsbefaring. Aggregatet skal utformes for å oppnå lavest mulig energiforbruk. Den spesifikke vifteeffekten (SFP) skal oppfylle krav i TEK10. Beregnet SFP-faktor skal oppgis og dette skal måles/dokumenteres ved ferdig anlegg i drift. Følgende skal medregnes: Nytt aggregat skal tilknyttes eksisterende kanalanlegg, og utstyres med minimum: - Luftinntak- og avkastspjeld - Inspeksjonsmuligheter mellom alle komponenter som trenger tilsyn, vedlikehold og renhold - Inspeksjonsdeler med vindu og innvendig lys - Tilluftsfilter EU7 - Roterende varmegjenvinner. Krav til varmegjenvinning iht. TEK10 - Fraluftsfilter EU7 - Frekvensstyrte direktedrevne vifter, styrt av Optimizer eller likeverdig. - Spjeld begge sider, klasse 3, motorstyrte med fjærtilbaketrekk - Elektrisk varmebatteri - Integrert DX-kjøling, komplett - Aggregatlydfeller - Integrert automatikk for styring, regulering, sikkerhet og overvåkning - Ventilasjonsaggregatet med integrert kjøling skal kunne kjøle ned tilluft til 16 C ved DUT sommer i soverommene. - Antatt kjølekapasitet på ventilasjonsaggregatet er ca.15 kw. Side 13

15 367 Prøving, innregulering, instruksjoner og merking. Prøvekjøring skal utføres etter at lokaler, kanaler og komponenter er rengjort. Det skal legges vekt på prøving av drifts- og reguleringsfunksjoner, samt frostsikringsfunksjoner. Entreprenøren skal ha ansvaret for å koordinere prosedyren for igangkjøring og skal stå som ansvarlig dersom eventuelle feil utløser skader på anlegget. Ved igangkjøring skal rørlegger, automatikkleverandør og elektriker være tilstede og gi klarsignal. Eventuelle kostnader for utskifting av batterier, rør og deler, automatikk, motorer eller andre komponenter pga av frostskader, overbelastninger, feilkoblinger eller andre feilkilder vil ikke bli betalt av byggherren. Ved overlevering skal det fremlegges bekreftelse på at alle funksjoner er testet. Innregulering Innreguleringsarbeidene skal legges opp etter NBI s anvisninger i serie 16, spesielt anvisning 16-2 og 16-10, skal legges til grunn. Måleprotokoll skal leveres byggherren ved overtakelsen av anlegget. Det presiseres at overtakelse av anlegget ikke vil bli akseptert før anlegget er innregulert. Entreprenøren skal utarbeide 1 sett innreguleringstegninger med referanser til målepunkter og innreguleringsprotokollen. Tegningene skal inngå i FDV- instruksen. Måleprotokollen skal inneholde måleresultat også for totalluftmengder fra aggregatet. Merking Alle komponenter skal merkes i klar tekst og med koder iht tverrfaglig merkesystem for bygninger. Dersom utstyret er skjult bak himlinger, skal det benyttes graverte recopalskilt for angivelse av dets plassering. Kanaler skal merkes med skilt påført systemnummer og etiketter med strømningspiler. 368 Rengjøring av kanaler Kanaler som gjenbrukes skal rengjøres og dokumentasjon på at dette er utført skal følge med ferdigmelding. 369 Riving Alternativ I: Det medregnes riving av eksisterende aggregat samt den del av kanalanlegget som ikke skal beholdes. Avfallet skal kildesorteres og deponeres i henhold til felles avfallsbehandling. Totalleveransen Altarnetiv I: Det skal gis pristilbud på nytt ventilasjonsaggregat med integrert kjøling og automatikk, ferdig levert, montert, funksjonstestet og innregulert, inkl. tilpasning til eksisterende kanaler, demontering og fjerning av eksisterende aggregat, nødvendige elektro- og bygningsmessige arbeider. Det medtas nye kanaler, ventiler, spjeld, lyddempere mm som angitt i omgang under punkt 361. Side 14

16 37 KOMFORTKJØLING 370 Orientering Alternativ II: Kjøleanlegget skal betjenes av 2 stk. utvendig tak monterte utedeler som skal tilkobles 7 stk. veggmonterte innedeler. Maskinene skal ha en slik plassering på taket at tilgang for service på alle kanter er god. Interne rørforbindelser skal legges i plastkanaler som skjuler rørene. Multimaskinene skal kunne holde 16 C i soverommene. Antatt samlede kjølekapasitet på maskinene er ca.16 kw. Det medtas også i denne post dryppanne og varmekabel på dryppanne og avløp fra utedel som dykkes ned i taksluk min 1 m. All synlig rørføring skal beskyttes med plastmantel/kappe. Totalleveransen: Det skal gis pristilbud på et komplett multi-anlegg for kjøling og varme for utvendig og innvendig montasje (type splitt), ferdig levert, montert, funksjonstestet og innregulert, inkl. nødvendige elektro- og bygningsmessige arbeider. Individuell styring på hvert rom med fjernkontroll. 377 Prøving, innregulering, merking, instruksjoner mm Trykkprøving av ledninger skal utføres Prøving. Før ferdigbefaring skal alle tekniske komponenter være funksjonsprøvet og testet og på overtakelsesdagen skal det foreligge rapport for dokumentasjon over kontroll av utførelsen. Innregulering. Anlegget skal være fullt ferdig innregulert og igangkjørt ved overlevering. Merking av anleggene skal generelt baseres på - NS 813/1987/II for rørledninger og NS 3040 for ventiler Instruksjoner Det skal avsettes tid for opplæring av driftsperonalet med praktisk instruksjoner på stedet. Side 15

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon,

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon, som funksjonsbeskrivelse,

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Orientering 19. des. 2011

Orientering 19. des. 2011 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Orientering 19. des. 2011 Innledning DV-instruks Takk for at De har valgt GK NORGE AS som Deres samarbeidspartner på Deres klimaanlegg.

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1 360 Orientering, generelle arbeider Dato: 06.06.2014 Side 1 360.1 360.:K0001 ANLEGGSBESKRIVELSE Ventilasjonsleveransen i dette prosjekt er svært begrenset. Da lokalene ikke er beregnet for varig personopphold

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del 1 Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23 Bok 1 Prisbærende del 2 Innhold Tilbudsskjema / prissammendrag Følgende forutsettes levert i egen konvolutt merket «II Tildelingskriterier»

Detaljer

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Oppdragsnr.: 5102630 Side: 1 av 6 D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Generelle ytelser Orientering Det skal for det totale byggeprosjekt og denne rammebeskrivelse leveres komplette VVS-tekniske anlegg

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Energieffektiv ventilasjon Ensyro AHU 300 400, høyre, venstre variant AHU 300 og 400 er nye modeller ventilasjonsaggregat i Ensyro sin AHU

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Innhold:.1 Orientering..2 Generelt..3 Prosjektering..4 Dokumentasjon..5 Anmeldelser..6 Elektrisk utstyr og tavler..7 Montasje av kanaler og utstyr..8

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04 GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Kapitel 04 Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Håvard Espelin HE 04.08.11 Kontrollert: Ivan Hansen IH 04.08.11 Revidert: Asle N.

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Modell for funksjonskontroll

Modell for funksjonskontroll Avslutningsseminar PFK-prosjektet 17. januar 2013, Oslo Modell for funksjonskontroll Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. NTNU-SINTEF Innhold 1. Utviklingshistorikk for modellen 2. Faser i byggets livsløp

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Forutsetninger for god løsning Grunnleggende krav til ventilasjon og inneklima

Forutsetninger for god løsning Grunnleggende krav til ventilasjon og inneklima SEMINAR ENERGIEFFEKTIV BEHOVSSTYRT VENTILASJON UTFORMING KRAV OVERLEVERING Forutsetninger for god løsning Grunnleggende krav til ventilasjon og inneklima Hans Martin Mathisen 2013-11-19 Grunnleggende krav

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer.

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 13 til Anskaffelse 10/1651 Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. Kundens detaljinstruks kjølemaskin og varmepumpe

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Pristilbud på leveranse med tekniske spesifikasjoner

Pristilbud på leveranse med tekniske spesifikasjoner Vedlegg 1 Pristilbud på leveranse med tekniske spesifikasjoner Prosjekt: Stedje kirke Leveranse: Alt. 1 System for luft-luft varmepumpe Pristilbud for ferdig driftsklar leveranse og årlig service med faglig

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET

REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og dimensjonering 1.1 Ulike lokalers funksjon og klimakrav Inneklimaet i de

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hosptial Disposisjon Hvorfor ventilasjon Myndighetskrav Generell ventilasjon Fortrening

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE Ombygging av BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG Siviling. Harold Pedersen 7213 Gåsbakken, tlf. 72850500 Innholdsfortegnelse: - Tilbudsskjema - Orientering - Teknisk funksjonsbeskrivelse 36 Ventilasjonsanlegg

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS INNLEDNING TEKNISKE LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS PLASSBEHOV PLASSERING AV TEKNISK ROM STØRRELSE PÅ TEKNISK ROM PLASSBEHOV OVER HIMLING DETALJER I TEGNING MONTASJE AV TEKNISK

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev

Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev. 18.06.2013 Totalentreprise G-bygget er fra ca 1989. Totalt bruksareal er på ca 347 m2. 4 undervisningsrom utgjør ca 260 m2. Personbelastninga er på ca

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Energiprogrammet. 652-TB Teknisk beskrivelse - luft_luft varmepumpe.docx

Energiprogrammet. 652-TB Teknisk beskrivelse - luft_luft varmepumpe.docx Varmepumper luft luft Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune Enøk Total AS Langgata 15 4514 MANDAL

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER 3 301 Generell informasjon 3 302 Krav til leveransen 3 304 Prosjektering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Side 1 av 3 KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Dato: 16.01.2014 Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Prosjektleder Tor Gaarder Klima og Byggservice

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne:

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: Generell orientering Utskiftning ventilasjons- og varmeanlegg Steinkjer Rådhus Anbud detaljprosjektering Steinkjer Rådhus er bygd i 977. Rådhuset

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2 NOTAT Opprettet dato: mandag 12. desember 2011 Opprettet av: Tord A. Storberget Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme Innholdsfortegnelse: Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.01.2010 Fra PK-sak: 1/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 5/10 Til kl.: 2115 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Krav til luftmengder Dimensjonerende luftmengder DCV-systemer Varmegjenvinnere og deres virkningsgrad

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Dx Dx kjø ling. For kondensatorbatteri i avtrekkskanal. Type HE-A. FOREL PIG versjon 3

Dx Dx kjø ling. For kondensatorbatteri i avtrekkskanal. Type HE-A. FOREL PIG versjon 3 Fla kt Woods AS 2002 Dx Dx kjø ling For kondensatorbatteri i avtrekkskanal Type HE-A FOREL PIG versjon 3 Side 2 Fla kt Woods AS Dx - Dx 2001 Kompressoraggregat for innendørs montasje og kondensator i avtrekk

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer