Berekning av sjølvkost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berekning av sjølvkost"

Transkript

1 - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing Bakgrunn og problemstillingar Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodeval og praktisk gjennomføring Høyring Revisjonskriterium Vatn- og avlaup Funn og fakta Revisors vurderingar Plan- og byggesakshandsaming og kart- og delingsforretning Funn og fakta Revisors vurderingar Feiing og tilsyn Funn og fakta Revisors vurderingar Slam og renovasjon Funn og fakta Revisors vurderingar Avslutning Konklusjon Tilråding...7 Litteratur og kjeldereferansar...9 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Samandrag Fleire av dei tenestene som kommunen leverar har sjølvkost som øvste grense for fastsetting av brukarbetaling. Dette gjeld tenester som vatn, avlaup, renovasjon, feiing, plan- og byggjesakshandsaming og kart- og delingsforretning. Kommunen er pålagd å etterkalkulere kostnadene for dei ulike tenestene for å sjå at brukarbetalinga er rett. Når det gjeld renovasjon og slam skal brukarane betale det som tenestene kostar. Dekningsgraden skal vere 100 %. For dei andre tenestene kan kommunen subsidiere brukarane. Dekningsgraden kan vere lågare enn 100 %. Ingen av tenestene kan ha dekningsgrad som er høgare enn 100 %. Problemstillinga for dette prosjektet er: Er gebyr for tenester som har sjølvkost som øvste grense, innafor dei grenser som lova sett? Den viktigaste metoden i prosjektet er rekneskapsanalyse. Ut i frå tall frå rekneskapet har vi sett opp enkle kostnadsoverslag som vil gje ein god peikepinn på om kommunen har for høg eller for låg brukarbetaling. Kostnadsoverslaga vil ikkje vere fullgode sjølvkostberekningar, fordi kostnader til støtte- og tilleggstenester ikkje er med. Berekningane synte følgjande: Tenestene feiing, plan- og byggesak og kart og delingsforretning har gebyr som er fastsett innafor dei grenser som lova sett. Kommunen har underdekning på alle desse tenestene, bortsett frå på plan- og byggjesak. Denne overdekninga er liten og vil truleg dekkast opp av kostnader til støtte- og tilleggstenester. Det er uvisse omkring kapitalkostnadene på vatn- og avlaup. Det gjer det meir vanskeleg å uttale seg storleiken på desse gebyra. Basert på tala slik dei ligg føre i kommunen sitt rekneskap, er ikkje gebyra fastsett for høgt. Departementet krev at Renovest må utarbeide sjølvkostberekningar etter retningslinjene. Sidan Renovest ikkje har gjort slike berekningar, er det ikkje mogleg å seie om gebyra er rett fastsett. Vi tilrår kommunen følgjande: Fyresdal bør snarast ta kontakt med Renovest IKS for å få berekna sjølvkost på slam og renovasjon for sin kommune. Kommunen bør snarast utarbeide sjølvkostberekningar som er i samsvar med retningslinjene. Kommunen bør undersøke kva som er riktig avskrivingsgrunnlag for leidningsnett. Rett avskrivingssats må nyttast. Bø Telemark kommunerevisjon IKS Anne Hagen Stridsklev forvaltningsrevisor Aud Lie Solheim oppdragsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 1 Innleiing Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Heimel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. I følgje forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomførast og rapporterast i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og etablerte og kjente standardar på området. Denne rapporten er utarbeidd med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsett av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldande som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipp og standardar som er fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 1.1 Bakgrunn og problemstillingar Fleire av dei tenestene som kommunen leverar har sjølvkost som øvste grense for fastsetting av brukarbetaling. Dette gjeld tenester som vatn, avlaup, renovasjon, feiing, plan- og byggjesakshandsaming. Kommunen er pålagd å etterkalkulere kostnadene for dei ulike tenestene for å sjå at brukarbetalinga er rett. Dersom inntektene overstig kostnadene på området må overdekninga avsetjast til sjølvkostfond. Kommunen kan berre bruke fondet til dekke opp underdekning på tenesta. Overdekkinga må brukast innan fem år. Fyresdal kommune har ikkje etterkalkulert kostnadene for sjølvkosttenestene for Vi kan dermed ikkje kontrollere om etterkalkulasjonen er gjort rett. Det viktige i denne forvaltningsrevisjonen blir derfor å sjå om brukarbetalinga/gebyra er fastsett rett. Problemstillinga blir derfor: Er gebyr for tenester som har sjølvkost som øvste grense, innafor dei grenser som lova sett? 1.2 Avgrensing Prosjektet er tidsmessig avgrensa til rekneskapsåret Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodeval og praktisk gjennomføring Den viktigaste metoden i prosjektet er rekneskapsanalyse. Ut i frå tall rekneskapet har vi sett opp enkle kostnadsoverslag som vil gje ein god peikepinn på om kommunen har for høg eller for låg brukarbetaling. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 Kostnadsoverslaga vil ikkje vere fullgode sjølvkostberekningar. Ei sjølvkostberekning skal innehalde kjerneprodukt, kapitalkostnader, støtte- og tilleggstenester. 1 Støtte- og tilleggstenester vil til dømes vere ein del av kostnadene til fellestenester, edb, revisjon og kommunehus. I våre kostnadsoverslag er berre kjerneprodukt og kapitalkostnader tatt med. Støtte- og tilleggstenester er ikkje medrekna. Støtte- og tilleggstenestene utgjer normalt sett ein liten del i forhold til dei andre kostnadene. Vi meiner derfor at våre overslag er gode nok til å sjå om gebyra er sett for høgt eller for lågt. Vi har nytta funksjonsinndelinga frå KOSTRA når vi har henta ut rekneskapstal. Følgjande funksjonar er brukt: 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging 338 Førebygging av brannar og andre ulykker 340 Produksjon av vatn 345 Distribusjon av vatn 350 Avlaupsreinsing 353 Avlaupsnett/innsamling av avlaupsvatn 354 Tøming av slamavskillare, septiktankar o.l 355 Innsamling av hushaldsavfall 357 Gjenvinning og sluttbehandling av hushaldsavfall Opplysningar om investeringar og avskrivingar på område er henta frå balanserekneskapen. Kommunen har fått merknad frå revisor på at verdiane i balanserekneskapen ikkje er rette. Det er ulik avskrivingstid på leidningsnett (40 år) og på tekniske anlegg, reinseanlegg, pumpestasjonar o.l (20 år). Fyresdal kommune avskriv alle anleggsmiddel som nyttast i samband med vatn og avlaup på 20 år. Det betyr at leidningsnettet blir avskrive med for høg sats. Konsekvensen av dette er at avskrivingane på vatn og avlaup er for høge, medan avskrivingsgrunnlaget og dermed også alternativkostnaden er for låg. Det er uråd å seie kva som er nettoeffekten av desse feila. Dette tyder at det er større uvisse om dekningsgraden på vatn og avlaup, enn det er om dekningsgraden på dei andre tenestene. Berekningane er gjennomgått saman med sektorleiar for næring og kommunalteknikk. 2.2 Høyring Kommunen har hatt rapporten på høyring før den er oversendt til kontrollutvalet. Brev frå Fyresdal kommune og Renovest IKS ligg som vedlegg. Vi gjer merksam på at vi i kapittel 7 brukar ei uttale frå Miljøverndepartementet som er datert Denne uttala er nyare enn dei som Renovest IKS syner til i sitt brev. Vi meiner at det er uttala frå juli i år som seier kva som er rett praktisering av regelverket på noverande tidspunkt. Dei uttalene som Renovest syner til, vil vere forelda. 1 Berekningsmodellen er nærare omtala i vedlegg 1 Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 3 Revisjonskriterium Ulike lovar og forskrifter heimlar korleis kommunale betalingstenester skal prisast. Det er to kategoriar av kommunale betaletenester når det gjeld berekning av sjølvkost. I den eine kategorien har kommunen lov til å subsidiere brukarane ved ikkje å ikkje ha full kostnadsdekning. Dette gjeld: Forureiningsforskrifta seier at kommunale vass- og kloakkavgifter ikkje kan overstige dei nødvendige kostnadene til sektorane. Revisjonskriterium er ei samlenemning på reglar og normer som gjeld innafor det området som undersøkast. Kriteria ligg til grunn for dei vurderingar og konklusjonar som er gjort. Plan- og bygningsloven 109 seiar at brukarbetaling for plan- og byggesak maksimalt kan dekke sjølvkost. Kart- og delingsloven 5 2 seier det same om kart- og delingsforretning. Det følgjer av brannvernloven 28 at gebyr for feiing og tilsyn maksimalt kan dekke sjølvkost. I den andre kategorien har kommunen ikkje lov til subsidiere brukarane. Brukaren skal betale det som tenesta kostar. Kommunen har samstundes ikkje lov til å tene på tenesta. Gebyra skal tilsvare sjølvkost. Dette gjeld: Forureiningslova 34 seier at alle kostnader i samband med innsamling, transport, mottak, oppbevaring og behandling av avfall, skal dekkjast fullt ut. 26 seier at gebyr for tøming av slamavskillare, privet m.v skal fastsetjast etter same prinsipp. Revisjonskriterium blir derfor todelt: Gebyr for slam og renovasjon skal tilsvare kostnadene på området. Gebyr for vatn, avlaup, feiing, plan- og byggesakshandsaming og kart- og delingsforretning kan maksimalt tilsvare kostnadene på området. 4 Vatn- og avlaup 4.1 Funn og fakta Rekneskapen for 2005 har følgjande kostnader som kan relaterast til området vatn: VATN Kostnadstype Funksjon Kjerneprodukt - kostnader Kjerneprodukt - kostnader Støtte- og tilleggstenester Kapitalkostnad - avskriving Kapitalkostnad - alt.kostn. 3,9 % Heimla i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 Sum kostnader Inntekter Underdekning Dekningsgrad i prosent 65 Avskriving og alternativkostnad er berekna ut i frå dei anleggsmiddel som kommunen nyttar direkte til å produsere og distribuere vatn. I Fyresdal er dette vassverk i Hauggrend og sentrum og grunnvassbrønn. Ved utgangen av 2005 var desse anleggsmidla bokført til ein verdi av kr For avlaup er det følgjande kostnader: AVLAUP Kostnadstype Funksjon Kjerneprodukt - kostnader Kjerneprodukt - kostnader Feilført Støtte- og tilleggstenester Kapitalkostnad - avskriving Kapitalkostnad - alt.kostn 3,9 % Sum kostnader Inntekter Underdekning Dekningsgrad i prosent 60 Slam frå eige reinseanlegg var feilført i Denne kostnaden skal vere med i avgiftsgrunnlaget til avlaup og ikkje slam. Kommunen meiner at dette utgjorde kr Fyresdal har kloakkanlegg i sentrum og i Hauggrend og utstyr i reinseanlegget som nyttast avlaupsreinsing og innsamling av avlaupsvatn. Anleggsmidla var bokført til ein verdi av kr Revisors vurderingar Etter kva vi kan sjå har kommunen underdekning på vatn og avlaup. Det tyder at brukarane av desse tenestene blir subsidiert av kommunen. Berekninga syner at kommunen har ein dekningsgrad på 65 % på vatn og 60 % på avlaup. Dersom ein ser bort frå uvissa i samband med rett avskriving og rett avskrivingsgrunnlag, vil den reelle dekningsgraden vere lågare sidan kostnader til støtte- og tilleggstenester ikkje er med i våre berekningar. Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 5 Plan- og byggesakshandsaming og kart- og delingsforretning 5.1 Funn og fakta Kommunen har rekna at dei har ein tilsett i 50 % stilling til å gjere denne jobben. PLAN OG BYGGESAK Kostnadstype Funksjon Kjerneprodukt 300/ Støtte- og tilleggstenester Kapitalkostnad - avskriving Kapitalkostnad - alt.kostn. 3,9 % Sum kostnader Inntekter 300/ Overdekning (12 099) Dekningsgrad i prosent 106 Kommunen reknar at dei treng ein stilling i 70 % til å gjere kart- og oppmålingsarbeidet. Lønnskostnaden på ansvar 1370 er derfor redusert med 30 %. KART OG OPPMÅLING Kostnadstype Funksjon Kjerneprodukt 300/ Red. 30 % lønnskostnad ( ) Støtte- og tilleggstenester Kapitalkostnad - avskriving Kapitalkostnad - alt.kostn. 3,9 % Sum kostnader Inntekter 300/ Underdekning Dekningsgrad i prosent Revisors vurderingar Kommunen har ein liten overdekning på plan- og byggesak, men truleg vil dekningsgraden ligge nærare 100 % når støtte- og tilleggstenester er trekt frå. Kommunen har låg dekningsgrad på kart- og oppmåling, berre 59 %. Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 6 Feiing og tilsyn 6.1 Funn og fakta Fyresdal har tilsett feiar i 40 % stilling. Kommunen feiar kvart andre år, medan det blir gjennomført tilsyn kvart fjerde år. Feieavgift blir likevel fakturert kvart år. FEIING Kostnadstype Funksjon Kjerneprodukt - kostnader Støtte- og tilleggstenester Kapitalkostnad - avskriving Kapitalkostnad - alt. kostn. 3,9 % Sum kostnader Inntekter Underdekning Dekningsgrad i prosent 86 Funksjon 338 er redusert med kr som er ein kostnad som ikkje gjeld feiing eller tilsyn. Kommunen har ikkje anleggsmiddel som kan knytast direkte til feietenesta. Vi har derfor ikkje berekna kapitalkostnader. Feiar brukar eigen bil når han er ute på oppdrag. Kjøregodtgjersla er ikkje belasta feietenesta. 6.2 Revisors vurderingar Fyresdal kommune har underdekning på feietenester, dekningsgraden er på 86 %. Når ein reknar med støtte- og tilleggstenester og kjøregodtgjersle vil dekningsgraden bli lågare. 7 Slam og renovasjon 7.1 Funn og fakta Arbeidet med slam og renovasjon er sett bort til det interkommunale selskapet Renovest. Renovest er eigd av kommunane Fyresdal, Vinje, Tokke, Kviteseid og Seljord i fellesskap. Kommunen fakturerer ut gebyr, men elles gjer Renovest alt arbeidet. Gebyra for tenestene vert fastsett ved at selskapet kjem med forslag som kommunane aukar med 13 % på renovasjon og 5 % på slam. Påslaget skal dekkje kapitalkostnader og kostnader til støtte- og tilleggstenester. Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 Det har lenge vore uklart korleis sjølvkost skal handsamast når tenestene er sett bort til interkommunale selskap. Miljøverndepartementet har no kome med avklaringar. 3 Departementet skil mellom når sjølvkosttenesta vert utført av egne rettssubjekt utan at det har vore anbodkonkurranse, og mellom selskap som er tildelt slike tenester etter anbodsrunde. Renovest utførar tenestene for eigarkommunane utan det har vore halde anbodskonkurranse. Departementet meiner at kommunens plikt til å berekne sjølvkost også gjeld for denne typen selskap, sjølv om desse er eigne rettssubjekt. Det betyr at Renovest må berekne sjølvkost etter retningslinjene. Det er berre kostnader til hushaldsavfall som skal inngå i berekningsgrunnlaget, kostnader til handtering av næringsavfall må skiljast ut. Avskrivingar og alternativkostnad må bereknast i samsvar med retningslinjene. Kommunens eigne kostnader må leggjast på berekninga frå Renovest. Departementet har også sagt at innbyggjarane i ein kommune ikkje skal subsidiere innbyggjarane i ein annan. Det betyr at Renovest må sette opp sjølvkostberekning for kvar av dei fem eigarkommunane, då kostnadene trulig vil variere noko til dømes transportkostnader. 7.2 Revisors vurderingar Sidan Renovest ikkje har berekna sjølvkost, er det ikkje mogleg å seie om gebyra er rett fastsett. 8 Avslutning 8.1 Konklusjon Når det gjeld tenestene feiing, plan- og byggesak og kart og delingsforretning meiner vi at gebyra er fastsett innafor dei grenser som lova sett. Kommunen har underdekning på alle desse tenestene, bortsett frå på plan- og byggjesak. Denne overdekninga er liten og vil truleg dekkast opp av kostnader til støtte- og tilleggstenester. På grunn av uvissa omkring kapitalkostnadene på vatn- og avlaup, er det meir vanskeleg å uttale seg om storleiken på desse gebyra. Basert på tala slik dei ligg føre i kommunen sitt rekneskap, er ikkje gebyra fastsett for høgt. Sidan mesteparten av gebyrgrunnlaget for slam og avløp må hentast frå eit anna selskap, er det ikkje mogleg å seie om gebyra er rett fastsett. 8.2 Tilråding Fyresdal bør snarast ta kontakt med Renovest IKS for å få berekna sjølvkost på slam og renovasjon for sin kommune. 3 Datert Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 Kommunen bør snarast utarbeide sjølvkostberekningar som er i samsvar med retningslinjene. Kommunen bør undersøke kva som er rett avskrivingsgrunnlag for leidningsnett. Korrekt avskrivingssats må nyttast. Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 Litteratur og kjeldereferansar H-2140 Retningslinjer for berekning av selvkost for kommunale betalingstjenester Plan- og bygningsloven Kart- og delingsloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Telemark kommunerevisjon IKS 9

13 Omgrep som nyttast i rapporten Sjølvkost definerast som den meirkostnad som kommunen blir påført ved å produsere ei bestemt teneste, dvs. ikkje kostnader som kommunen ville ha hatt uavhengig av produksjonen av den relevante tenesta. Sjølvkost er derfor ikkje ein del av dei faste kostnadene til kommunen, men ein del av dei variable. 4 Sjølvkostkalkylen delast opp i: Kjerneprodukt: - basisen i tenesta og kva brukaren opplever som den grunnleggande teneste som ho er villig til å betale for. Innhaldet i kjerneproduktet er arbeidsinnsats, bruk av varer og kapital den tilsette treng for å hjelpe brukaren. Støtte- og tilleggstenester: - tilsette som arbeidar direkte med brukarane vil være avhengig av tenester frå andre delar av kommuneorganisasjonen for at tenesta og kommunen kan framstå som et heile. Til dømes vil økonomiavdeling, personalkontor, revisjon, IT, kontorstøtte og bygningsdrift vere slike tenester. Kostnader til strategisk leiing og utarbeiding av avgjerdsgrunnlag skal ikkje være med i berekningsgrunnlaget. Kostnader til mellomleiarar som leiar tenesteleiarar skal heller ikkje vere med. Retningslinjene har tilrådingar om korleis dei ulike kostnadene skal fordelast. Til dømes bør økonomikontor fordelast ut frå andelen kostnaden til kjerneproduktet utgjør av bruttoproduktet til kommunen. Personalkontor bør fordelast ut frå kor mange tilsette som inngår i kjerneproduktet sett opp tilsette i kommunen totalt. IT kan fordelast ut i frå kor mange datamaskiner som inngår i tenesta sett opp mot totalt tal på datamaskinar i kommunen, osv. Kapitalkostnad: Kapitalkostnaden består av avskrivingar og alternativkostnader. Avskrivingar: Kommunen skal nytte same avskrivingssats i sjølvkostberekningane som i kommunerekneskapen. Avskrivinga skal som hovudregel bereknast ut i frå bokført verdi på anleggsmidla. Einaste unntaket er om det er kravt inn anleggsbidrag for å finansiere anleggsmiddelet. Anleggsbidrag skal handsamast etter nettometoden i sjølvkostberekninga og etter bruttometoden i kommunerekneskapen. Alternativkostnad: Når kommunen kjøper eit driftsmiddel må dette finansierast gjennom lån eller ved eigne midlar. Dersom investeringa blir finansiert med lån, vil det kome renter til. Dersom kommunen finansierer investeringa sjølv, går dei glipp av den avkastning alternativ bruk av midlane ville ha gitt. Det skal derfor bereknast ein alternativkostnad av investeringa. I denne berekninga skal det nyttast ei rente som er lik effektiv rente på norske statsobligasjonar med 3 års gjenståande løpetid med eit tillegg på 1 %. For 2005 var denne renta på 3,90 %. 4 Faste kostnader definerast som kostnader som ikkje knyttar seg til omfanget av framstilling av tenester Telemark kommunerevisjon IKS 1

14 Telemark kommunerevisjon IKS 2

15 Telemark kommunerevisjon IKS 3

16 Telemark kommunerevisjon IKS 4

Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester

Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester for kommunale betalingstenester - Tokke kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 733008 2007 på kommunale betalingstenester Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Problemstillingar...1 1.2 Avgrensing...1

Detaljer

SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE

SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE 1 Dato: 17.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Ulstein SAK 37/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VATN OG AVLØP ULSTEIN KOMMUNE Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vatn og avløp - Ulstein kommune. Utarbeida

Detaljer

Sjølvkost på feietenester. Kviteseid kommune 2017 ::

Sjølvkost på feietenester. Kviteseid kommune 2017 :: Sjølvkost på feietenester Kviteseid kommune 2017 :: 433 006-2 Forord er eit av dei største interkommunale revisjonsselskapa i landet. Alle dei 18 kommunane i Telemark, kommunane Larvik og Lardal i Vestfold

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Fyresdal kommune 1 Kontrollutvalet i Fyresdal kommune Desse er medlemmar av kontrollutvalet: Leiar: Kjell Sverre Thoresen (Sp) Nestleiar: Tore Lotsberg (BL) Medlem:

Detaljer

Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS sjølvkost på feietenester Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar

Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS sjølvkost på feietenester Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS sjølvkost på feietenester Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar 2017 :: 433 006 Forord er eit av dei største interkommunale revisjonsselskapa

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Bø kontrollutval Dato: 25.01.2017 kl. 12:00 Møtestad: Bø kommunehus Arkivsak: 17/00014 Arkivkode: 033 Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf eller møtesekretær tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf eller møtesekretær tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2017 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune Møteinnkalling Tokke kontrollutval Dato: 13.12.2016 kl. 9:00-12:00 Møtestad: Tokke kommunehus, møterom Kultur Arkivsak: 15/09396 Arkivkode: 033 Meld fråfall til: marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M50 17/2800 Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Renovasjonsgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Praktisering av sjølvkostprinsippet innan vatn, avløp og slamtømming i Midsund kommune

Praktisering av sjølvkostprinsippet innan vatn, avløp og slamtømming i Midsund kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2013 Praktisering av sjølvkostprinsippet innan vatn, avløp og slamtømming i Midsund kommune Juni 2013 Forvaltningsrevisjon Midsund kommune FORORD Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksliste Møteinnkalling 4/17 Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 4/17 Godkjenning av protokoll Saker til behandling

Saksliste Møteinnkalling 4/17 Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 4/17 Godkjenning av protokoll Saker til behandling Meeting Book: Tokke kontrollutval (25.10.2017) Tokke kontrollutval Date: 2017-10-25T17:00:00 Location: Morgedal Hotell Note: Møteinnkalling Tokke kontrollutval 25.10.2017 - Morgedal hotell Program: 17:00-17:30

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval Dato: 01.12.2016 kl. 9:00 13:00 Møtestad: Næringshagen, møterom Hamaren Arkivsak: 15/13418 Arkivkode: 033 Meld fråfall til marianne.lundeeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 N ovemer 201 6 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kontrollutvalsvedtak 008/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Bø kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Bø kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Bø kommune 1 Kontrollutvalet i Bø kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Ole Morten Aasgrav, leiar Gunn Annie Hellestad, nestleiar Per Oddvar Marheim Isaksen,

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Bø kontrollutval Dato: 02.10.2017 Møtestad: 09:00 11:00 Irmat As, Goasholdtmyra avfallsanlegg, Kongsbergveien 411 (Kjør frå Notodden mot Kongsberg på E134 6,2 km.) 11:00 Notodden Kommunehus,

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting av privat fyrverkeri - Straume

SAKSDOKUMENT. Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting av privat fyrverkeri - Straume Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2017/4335-20851/2017 Sakshandsamar: Trine Marlen Wang Øren Dato: 14.08.2017 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Interkommunalt byggjetilsyn

Interkommunalt byggjetilsyn Interkommunalt byggjetilsyn i Sogn Brann og Redning IKS 20 november 2010 Innhaldsliste: side 1.0 Innleiing 3 2.0 Gjeldande lovverk 3 3.0 Dimensjonerande grunnlag for byggetilsynstenesta 4 4.0 Byggetilsyn

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kommunestyresak 036/09. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak og oppmåling. Gjennomføringa

Detaljer

NGIR selskapskontroll Sjølvkost SEPTEMBER 2011

NGIR selskapskontroll Sjølvkost SEPTEMBER 2011 SEPTEMBER 2011 NGIR selskapskontroll Sjølvkost Forord Prosjektet NGIR Selskapskontroll sjølvkost er utført på bakgrunn av bestilling frå kontrollutvala i NGIR IKS sine eigarkommunar. 1 Selskapskontrollen

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHOLDSLISTE 1. Innleiing 2 2. Aktuelle område for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Vanylven kommune - kontrollutvalet Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset Møterom1, 1.etg. Dato: 01.03.2017 Møtet tok til: 08.00 Møtet slutta: 09.55 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Møtet vart innkalla ved utsend

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L30/&00 2016/451 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kommunestyrevedtak 053/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og skulefritidsordninga

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 08.09.2016 kl. 10:00-13:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldast til line.bosnes@temark.no eller 90656426. Sakskart Side Møteinnkalling

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

TYSVÆR KONTROLLUTVAL TYSVÆR KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 30. august 2011 blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Jakob Alstveit. MØTESTAD: Kårstørommet, Tysvær rådhus MØTESTART/-SLUTT: kl 18.00

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I.

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 55572317 Vår dato 31.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/7378-472 Dykkar referanse Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg Rapport frå inspeksjon 18. april

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa kommune - Uttale frå kontrollutvalet

Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa kommune - Uttale frå kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Dykkar ref.: Vår ref: 2014/160 Vår dato: 02.06.2015 Partsbrev PS 20/15 - Årsrekneskap 2014 for Fusa

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vinje kommune Kontrollutvalet

Vinje kommune Kontrollutvalet Vår ref. 14/916-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 08.12.2014 Vinje kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 15.12.2014 Tid: 10.00 Sted: Formannskapssalen, Åmot

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Rapport-nr.: Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer