MERKEFORSIKRING Kasko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKEFORSIKRING Kasko"

Transkript

1 MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N , SVM:N

2

3 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt. Merk at dette er en Kaskoforsikring, det vil si at den lovbestemte ansvarsforsikringen må du selv tegne hos en annen forsikringstilbyder. Vilkårene her er tilpasset den norske forsikringsavtalsloven. Vi har valgt å tydeliggjøre de unntak og begrensninger som forsikringen i visse situasjoner har gjennom å markere disse avsnittene i vilkårsteksten med annen farge. Klage Ta alltid først kontakt med den som har behandlet skadeoppgjøret ditt. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du gå til klageansvarlig hos Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion). Skriv ned synspunktene dine og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klageansvarlig sørger for at saken din behandles og besvares. Administrasjon Coverholder og ansvarlig for den løpende administrasjonen er Försäkringsproduktion som er et forsikringsformidlerforetak. Dette betyr at det er de du kontakter når du ønsker opplysninger om premie, om å tegne forsikring, svar på alminnelige spørsmål omkring det aktuelle forsikringsproduktet, samt øvrig service. Telefon (norsk nummer). Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade, kontakt Försäkringsproduktion. Telefon (norsk nummer). Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Produktinformasjon Dette produktet er en merkeforsikring, som tilbys i samarbeid med BRP Sweden. Produktet er forbeholdt BRP:s forhandlere i Norge og Sverige og tegnes hos forsikringsgiver. Dette innebærer at det forsikrede objektet må være kjøpt av en forhandler som er tilsluttet BRP. Forsikringen tegnes på frivillig basis og skjer på den enkeltes initiativ. Forsikringen omfatter kasko, dvs. brann, tyveri, glassruteforsikring, rettshjelpsforsikring og vognskadeforsikring. Legg merke til at delskade og vognskade ikke kan tegnes separat, men må tilbys i kombinasjon med hverandre. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Egenandel ved brann kr. Egenandel ved glassruteskade kr. Egenandel tyveri kr. Egenandel ved vognskade fremgår av forsikringsbrevet og er for store sportsmaskiner kr, for øvrige maskiner kr (i ditt forsikringsbrev står det hvilken klassifisering din maskin skal ha, SLA og SXL i forsikringsbrevet betyr stor sportmaskin)

4 Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år, forhøyes egenandelen med kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Egenandel ved yrkesmessig bruk / utleie Hvis kjøretøyet benyttes i ervervsvirksomhet/utleie er det en grunnleggende egenandel på kr ved tyveri og brann, ved vognskade kr for store sportsmaskiner og for øvrige maskiner kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører ved skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved glassruteskade kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. TILLEGGSFORSIKRING Ved nytegning av vår ordinære snøscooterforsikring eller i samband med fornyelse ved hovedforfall får forsikringstakeren et tilbud om å tegne tillegget maskinskadeforsikring. Om forsikringstageren ønsker å tegne tillegget under pågående forsikringsperiode kan dette skje etter en særskilt prøvelse dog med full årspremie for tillegget. For at forsikringsdekningen skal omfatte deres scooter må det framgå i det aktuelle forsikringsbrev at maskinskadeforsikring inngår. For mer informasjon se avsnitt I

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A Forsikringens gyldighet 5 B Generelle vilkår 5 B1 Brannforsikring 5 B2 Glassruteforsikring 6 B3 Tyveriforsikring 6 B4 Rettshjelpsforsikring 7 B5 Vognskadeforsikring 10 B6 Yrkesmessig bruk / Utleie 11 C Sikkerhetsforskrifter 11 D Særskilte vilkår 11 E Erstatnings- og verdivurderingsregler 11 F Generelle bestemmelser 14 G Ved skade 17 H Om vi ikke blir enige 17 I Tilleggsforsikring Maskinskadeforsikring

6 FORSIKRINGSVILKÅR A FORSIKRINGENS GYLDIGHET A1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og eier av kjøretøyet, uansett hvem som benytter kjøretøyet. Med eier menes den sivilrettslige eieren. Skulle det ved inntruffet skade vise seg at det er en annen en forsikringstaker (du) som eier kjøretøyet, gjelder ikke forsikringen, og det utbetales ingen erstatning. Rettshjelpsforsikring gjelder for det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Kaskodekningen er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra forsikringsgiver om panthaverdekning eller utleier i samsvar med leasingkontrakt. Det fremgår av forsikringsbeviset om det er panthaver eller utleir som er medforsikret. Har du kjøpt kjøretøyet på avbetaling eller kreditt har vi rett til å yte erstatning til kredittgiver (men bare inntil dekning av kredittgiverns fordring forbrukerkredittloven eller loven om avbetalingskjøp). Hvis du har leaset kjøretøyet har vi rett til å gi eieren erstatning. A2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder innenfor Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Forsikringen gjelder også i forbindelse med transport mellom landene innenfor gyldighetsområdet. A3. Hvilken eiendom er forsikret Det kjøretøyet som angis i forsikringsbrevet og det utstyret som seriemessig følger med kjøretøyet i forbindelse med produksjon. Fastmontert tilbehør til kjøretøyet dvs. utstyr i eller på kjøretøyet som hører til kjøretøyet og som kan anses som normalt for et slikt kjøretøy. Avmontert deler av kjøretøyet eller tilbehør så lenge det ikke er montert annen type del eller tilbehør i dens sted. Det forsikrede kjøretøyets tilhørende pulk og kjelke omfattes av brann-, tyveri og vognskadeforsikring med inntil kr. B GENERELLE VILKÅR / BESKYTTELSE AV EIENDOM Nedenstående bestemmelser gjelder brann-, glassrute-, tyveri-, rettshjelp samt vognskadeforsikring. B1. Brannforsikring Forsikringen gjelder for: Skade gjennom brann, det vil si ild som er kommet løs. Vi erstatter også skade på elektriske kabler på grunn av kortslutning og direkte følgeskader på elektroniske komponenter på grunn av slik kortslutning. Det må likevel finnes synlige merker etter brann eller ild. Forsikringen gjelder ikke for: - Skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. - Skade på grunn av trafikkulykke (selve brannskaden erstattes men ikke følgeskader, for eksempel på grunn av kjøring i grøfta slik skade kan dog erstattes via vognskadeforsikringen). Sikkerhetsforskrifter Elektriske kabler og komponenter skal være montert fagmannsmessig

7 Sveisearbeid kan bare skje hvis nødvendige sikkerhetsforanstaltninger tas slik som utskillelse og demontering av brennbart materiale. Hvis sikkerhetsforskrifterene ikke følges kan vi gjøre fradrag i erstatningen. Fradrag skjer i forhold til det som anses rimelig når man tar hensyn til årsakssammenhengen med skaden som har oppstått eller den verdiforringelse som har forekommet og omstendighetene for øvrig. Se også avsnittet Sikkerhetsforskrifter under vilkårspunkt C. Egenandel Ved brannskade er egenandelen kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B2. Glassruteforsikring Forsikringen gjelder for: Vindusrute, såkalt siktglass som er gjennombrutt, sprukket eller knust som følge av skadehendelse utenfra. Forsikringen gjelder ikke for: -Skade på lyskasterglass, og heller ikke andre glass eller glassdetaljer som ikke kan betraktes som vindusruter. -Skader som skrammer eller mindre merker. Sikkerhetsforskrifter De overordnede sikkerhetsforskrifter som står under vilkårspunkt C, gjelder også for glassruteforsikringen. Egenandel Ved glassruteskade er egenandelen kr. I de tilfeller skade på siktrute kan repareres av en av oss godkjent reparatør i stedet for utskifting av ruten, senkes egenandelen til 200 kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B3. Tyveriforsikring Forsikringen gjelder for: Skade på grunn av tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse av snøscooter og/eller scooterkjelke/pulk. Vi erstatter skader som har oppstått ved forsøk på tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse. Forsikringen yter også erstatning for skade som har oppstått på grunn av forsettlig skadeforvoldelse i forbindelse med tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse alternativt forsøk på sådan. Ved tap av kjøretøy må det regnes en saksbehandlingstid på 30 dager fra det tidspunkt tapet er politianmeldt og skaden er anmeldt til oss, om kjøretøyet ikke har kommet til rette innen den tid. Forsikringen gjelder ikke for: Skade forårsaket av ulovlig tilegnelse eller forsøk på sådan som utføres av noen i din egen husholdning. Ulovlig bruk, ulovlig disponering, forfalskning eller bedrageri (se forklaring under)

8 Forklaring Ulovlig bruk skjer når noen uten lov bruker en annens eiendel og derigjennom påfører eieren skade, tap eller uleilighet. Ulovlig disponering er når noen innehar annens eiendel eller eiendel som den andre har en rettighet til (gjennom f or eksempel avbetalingskontrakt) og selger den uten tillatelse eller på annen måte disponerer kjøretøyet slik at eieren eller den som har rettigheten til objektet går glipp av sine rettigheter. Underslag er en situasjon der noen for eksempel får en eiendel overlatt til seg under forutsetning av at den skal leveres tilbake, og denne personen i stedet beholder, selger eller gir bort eiendelen Et godt eksempel på dette er når eieren overlater kjøretøyet til noen i forbindelse med en prøvekjøring, og personen som har fått tillatelse til prøvekjøringen ikke kommer tilbake med kjøretøyet. Bedrageri er når noen skaffer seg fordeler med hjelp av feilaktige opplysninger og derigjennom bevirker at andre handler på en måte som er til skade for seg. Tyveri er når noen ulovlig tar en annens eiendel og selger, beholder eller gir den bort. Ran innebærer at noen gjennom å bruke vold eller ved trusler om vold tar noe som tilhører en annen. Sikkerhetsforskrifter Når snøscooteren forlates på et annet sted enn i egen garasje (med egen garasje menes slik garasje som bare eiernes husholdning disponerer) skal snøscooteren være låst med lås og kjetting av sikreste klasse 3. Frakoblet kjelke/pulk skal oppbevares i låst rom, alternativt være låst med lås og kjetting av sikreste klasse 3 Hvis det er mulig å feste kjettingen i fast eiendom ved oppbevaring utendørs. I de tilfeller snøscooteren er plassert på en tilhenger skal dessuten tilhengeren være låst med godkjent lås for trekkanordning. Når du forlater kjøretøyet skal nøkkelen være tatt ut, og nøkkelen skal ikke oppbevares eller gjemmes i direkte tilslutning til kjøretøyet. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Avmontert deler av kjøretøyet eller tilbehør skal oppbevares i et låst rom som bare kan disponeres av din egen husholdning f.eks. bolig, garasje, ute eller kjellerbod. Egenandel Ved tyveriskade er egenandelen kr. Ved yrkesmessig bruk/utleie se vilkårspunkt B6. B4. Rettshjelpsforsikring Hvem forsikringen gjelder for Det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Det forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for tvist der du selv er part og som kan prøves som tvistemål av tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett. Hvis en tvist først må behandles av en annen instans en ovennevnte, dekkes ikke kostnadene for en slik forberedende prøving av forsikringen. Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke for prøving i trafikkskadenemden

9 Forsikring gjelder også i straffesaker der den forsikrede er mistenkt, tiltalt eller til slutt dømmes for - uaktsomhet i trafikken eller for brudd på straffebestemmelser som ikke hjemler strengere straff enn bøter - å volde annen manns død eller uaktsomt drap - å volde skade eller sykdom Forsikringen gjelder hvis den som tiltales for grov uaktsomhet i trafikken eller for grovt å volde en annen manns død, skade eller sykdom, gjennom rettskraftig dom viser at lovbruddet likevel ikke bedømmes som grovt. Når forsikringen gjelder Hovedregel Du kan få rettshjelp hvis forsikringen gjelder når tvisten eller mistanken om lovbrudd oppstår, og om forsikringen da uavbrutt har vært gjeldende i minst 2 år. Forsikringen behøver ikke hele tiden ha vært hos forsikringsgivern. Hvis du tidligere har hatt samme type rettshjelpsforsikring i et annet selskap kan du regne den inn i minimumstiden. Hvis du ikke har hatt forsikring i to år. Hvis du når tvisten kommer opp har forsikring hos forsikringsgivern, men ikke har hatt den i så lang tid som to år, kan du likevel får rettshjelp hvis de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for kravet eller mistanken om lovbrudd, inntreffer etter at din någjeldende forsikring trådte i kraft. Hvis forsikringen har opphørt Hvis du ikke har rettshjelpsforsikring når tvisten kommer opp på grunn av at forsikringsbehovet har opphørt, kan du til tross for dette få rettshjelp hvis forsikringen var gjeldende når de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for rettskravet eller mistanken om lovbrudd inntraff, og det deretter ikke har gått lengre tid enn ti år. Hvor forsikringen gjelder Rettskravet eller mistanken om straffebrudd skal ha sin grunn i noe som har inntruffet innenfor forsikringens geografiske gyldighetsområde, se punkt A2. Forsikringen gjelder ikke for følgende tvister: -tvister som bare kan prøves av administrative myndigheter eller forvaltningsdomstoler -tvister som ved rettslig prøvning behandles som såkalte småmål. Med småmål menes tvister der verdien av det som kreves er mindre enn kr. Dog omfattes tvister med forsikringsgiveren om forsikringsavtalen -tvist, rettssak eller sak mot forsikringsgiveren om hvorvidt rettshjelp skal bevilges eller ikke -tvister der du ikke har en berettiget interesse i å få din sak behandlet -tvister som gjelder fordringer eller annet krav i forbindelse med ervervsmessig utleie med mindre det fremgår av forsikringsbrevet at ervervsmessig utleie er forsikret -tvister som har sammenheng med oppløsning av ekteskap eller registrert partnerskap, oppløsning av samboerforhold eller spørsmål som aktualiseres i en slik sammenheng -tvister som gjelder personskadeoppgjør så lenge erstatning for representasjonskostnader kan dekkes over ansvarsforsikringen -tvister der den forsikrede er den kjærende part og tvisten skal behandles i henhold til bestemmelsene om gruppesøksmål - 8 -

10 -tvister som gjelder skadeerstatningskrav mot deg hvis årsaken til skadeerstatningen omfattes av ansvarsforsikringen -straffesak der mistanken eller tiltalen helt eller delvis gjelder forsettlige eller grovt uaktsomme gjerninger for eksempel promillekjøring, grov promillekjøring eller annen ulovlig kjøring. Forsikringen gjelder heller ikke for tvist eller krav om skadeerstatning som har sin årsak i at den forsikrede har begått eller mistenkes for å ha begått slike gjerninger. Representant eller forsvarer For å få rettshjelp må du benytte en som representerer deg eller en forsvarer. Hovedregelen er at den som representerer deg må være en advokat eller en annen jurist som er ansatt i et advokatfirma. Vi kan også godta en representant som er utnevnt til offentlig forsvarer. Du kan også benytte en annen egnet representant. Hvis det knytter seg usikkerhet til om representanten er passende kan spørsmålet prøves av Försäkringsbolagens rättskyddsnämnd. Vi har rett til gjennom den Norske Advokatforeningen å kreve voldgift vedrørende rimeligheten av den benyttede representantens salær og kostnader. Vi har også rett til å begjære prøving av rimeligheten av advokatens eller juristens salær og andre kostnadskrav hos den Norske Advokatföreningen. Hvilke kostnader forsikringen erstatter Vi erstatter bare slike kostnader som er nødvendige og rimelige. Vi erstatter ikke kostnader som du kunne ha fått erstattet av staten eller av din motpart. Erstatning kan også gis i tvister som ender i forlik eller av annen grunn aldri kommer opp for domstolen. Forsikringen erstatter Representants og forsvarers salær og kostnader. Kostnader for nødvendige utredninger som representanten har bestilt. Kostnader for bevisførsel i rettergang og voldgiftssak. Saksomkostninger i domstolen. Saksomkostninger som du er pålagt å betale motparten. Saksomkostninger som du i et forlik har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde gått videre i retten. Kostnader for meklere som er utpekt av tingrett eller lagmannsrett. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timeskostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelpsområdet både i sivile saker og straffesaker. Som hovedregel utbetales salær og annen erstatning på det tidspunkt at saken er sluttavregnet hos forsikringsgiveren. Alminnelig a konto utbetalinger kan likevel skje hvis det finnes grunn til det med hensyn til det arbeidet som er nedlagt og til den tid som gjenstår før erstatningen kan fastsettes. A konto betalinger skjer ikke oftere enn en gang i halvåret. De kostnader forsikringen ikke erstatter Forsikringen erstatter ikke verdien av ditt eget arbeid, tapt inntekt, reiser, opphold eller andre omkostninger du har hatt kostnaden for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale merkostnader som beror på at du har benyttet flere representanter eller forsvarere eller byttet representant eller forsvarer med mindre det foreligger særskilte grunner kostnader til voldgiftsmenn kostnader som avventer prøving av lignende søksmål skal ikke erstattes i henhold til rettshjelpsloven punkt 10 &

11 tvister som har sammenheng med overdratte krav Er du tilkjent dekning i form av skadeerstatning som også anses å dekke advokatkostnader, får du ingen erstatning fra forsikringen for disse kostnadene. Høyeste erstatningsbeløp For hver tvist eller straffesak kan maksimal dekning beløpe seg til kr. Det anses å foreligge kun én tvist om du og en annen forsikret står på samme side flere mangelfulle forhold gjelder i samme sak kravene støtter seg vesentlig på den samme hendelse eller omstendighet En tvist kan på denne måten foreligge selv om kravet ikke støtter seg på samme rettslige grunnlag. Egenandel Egenandel er 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B5. Vognskadeforsikring Forsikringen gjelder for skade på grunn av trafikkulykke, annen ytre ulykkeshendelse eller på grunn av forsettlig skadeforvoldelse av en utenforstående. Noen eksempler på når forsikringen gjelder: Om du kolliderer, velter, kjører i grøften, blir rammet av lyn, eksplosjon, snøras eller fallende gjenstander f.eks. et tre, eller hvis kjøretøyet skades når det transporteres på et annet transportmiddel. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring -skade på kjøretøydel med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket ev feilen -skade som består i slitasje -skade på grunn av rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt -skade på grunn av tyveri -skade som er erstatningsberettiget i henhold til brann- eller tyveriforsikring -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse med kjøretøyet eller under trening før konkurranse -skade forårsaket av bruk i forbindelse med eiernes eller forsikringstakerens kriminelle aktiviteter -skade forårsaket av forsettlig gjerning fra forsikringstakeren eller noen i dennes husholdning Om skaden kan henføres til mangelfullt vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som er rimelig i forhold til omstendighetene. Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke benyttes hvis det har kjøreforbud. Fabrikantens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Før kjøretøyet brukes på isbelagte vann skal føreren umiddelbart før kjøringen, forvisse seg om at isen er tilstrekkelig holdbar. Hvis sikkerhetsforskrifteren ikke følges reduseres erstatningen, normalt med 25 %. Regler om nedsettelse finnes i vilkårene, se avsnitt C

12 Egenandel Egenandelen fremgår av forsikringsbrevet, og er for store sportsmaskiner kr, for øvrige maskiner kr. Egenandelen på vognskadeforsikringen reduseres hvis skaden som har inntruffet innebærer at forsikringstakeren blir belastet med en annen trafikkegenandel hos en annen forsikringsgiver (der det er tegnet trafikkforsikring for kjøretøyet). Dog maks med kr Se også særskilte vilkår under punkt B6 og D. B6. Yrkesmessig bruk / Utleie Hvis kjøretøyet benyttes i ervervsvirksomhet/utleie er det en grunnleggende egenandel på kr ved tyveri, brann, ved vognskade er egenandelen kr for store sportsmaskiner for øvrige maskiner kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved glassruteskade kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. C Sikkerhetsforskrifter (gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår) -Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som er straffbart påvirket av alkohol eller andre berusningsmiddel. -Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som ikke har gyldig og nødvendig førerkort eller førerbevis. Se også sikkerhetsforskrifter under respektive vilkorspunkt B1, B2, B3, B5. Hvis sikkerhetsforskriften ikke følges (dette gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår) Forsikringsbeløpet reduseres etter forholdets sammenheng med den inntrufne skaden, graden av forsett eller uaktsomhet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. D Særskilte vilkår Hvis føreren på skadetidspunktet var under 24 år, forhøyes egenandelen for vognskade med kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. E Erstatnings- og verdivurderingsregler Erstatningsberettiget skade reguleres etter de forsikringsvilkår som var gjeldende for forsikringen på skadedagen. Forsikringsgiveren bestemmer måten du skal få forsikringsoppgjøret dekket på: -reparasjon /i henhold til fremlagt faktura og reparasjonskostnader -kontant erstatning /etter en særskilt avtale med forsikringsgiveren -gjenanskaffelse, dvs. innkjøp av liknende eller nesten tilsvarende eiendel. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon avgjør forsikringsgiveren hvor kjøp/reparasjon skal utføres. Forsikringsgiveren avgjør hvilken reparasjonsmetode som skal benyttes. Reparasjonen skal utføres fagmessig og til rimelig kostnad. Forsikringsgiveren bedømmer hvorvidt det er økonomisk gunstig å reparere, alternativt erstatte det skadede kjøretøyet med et beløp som tilsvarer kjøretøyets vanlige verdi før skaden skjedde. I normaltilfellet skjer dette om reparasjonskostnaden overstiger 80 % av kjøretøyets vanlige verdi

13 OBS! Ved reparasjon har vi rett til å representere deg hos den som utfører reparasjonen. Det er dog alltid forsikringstakeren som er kunde på verkstedet. Dette for at lovverket som beskytter forbrukere, blant annet reglene om reklamasjon, skal gjelde for deg. Det er altså opp til deg å godkjenne, alternativt reklamere, på utført arbeid. Forsikringstakeren skal alltid kontakte oss før reparasjon, berging og gjenanskaffelse. Hvis dette ikke skjer begrenses vårt forsikringsansvar til det kostnaden skulle ha blitt om du benyttet våre avtalte leverandører. Forsikringsgiveren overtar eiendomsretten til den erstattede eiendelen og til erstattede deler om ikke annet avtales. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel. I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/- fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsavr med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt

14 Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. Berging og henting Ved en erstatningsbetingende skade betaler vi rimelig og nødvendig berging til nærmeste verksted. Hvis stjålet kjøretøy kommer til rette på et annet sted enn der det forsvant, betaler vi rimelig erstatning for kostnadene med henting. Når det foreligger særskilt grunn kan vi bekoste henting av kjøretøyet. Maksimal erstatning for henting og hjemtransport av kjøretøy er 1 grunnbeløp. Det som erstattes Du får erstatning for direkte økonomisk tap. Dette innebærer at alder og slitasje påvirker erstatningsbeløpet. Som direkte økonomisk tap regnes ikke -tapt affeksjonsverdi -tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med skaden -verdien av eget arbeid nedlagt etter skaden som ikke er avtalt Det som ikke erstattes -slitasje og normal bruk -kostnad for forbedring eller forandring av kjøretøyet i forbindelse med reparasjon -eventuell verdireduksjon etter reparasjon av skade -fremskyndingskostnader som overtidserstatning, frakt av reservedeler med annet enn vanlig transportmiddel -normal slitasje når kjøretøyet er stjålet eller i forbindelse med annen ulovlig tilegnelse -kostnad for lakkering som ikke tilsvarer den lakken kjøretøyet har i den seriemessige utførelsen -merkostnad som følge av at vår beslutning om anviste innkjøpssteder ikke er fulgt -tap eller uleilighet fordi kjøretøyet ikke har latt seg benytte -merverdiavgift, når forsikringstakeren eller eieren er avgiftspliktig, og for den del av avgiften som kommer til fradrag for forsikringstakeren eller eieren -kostnader for porto og telefonsamtaler i forbindelse med skadeoppgjør. Hvordan kjøretøyet og utstyret verdsettes Kontanterstatning baseres på kjøretøyets verdi i vanlig handel umiddelbart før skaden. Dette gjelder også for utstyr. Ved reparasjon skal om mulig skadede deler eller skadet utstyr byttes ut mot tilsvarende likeverdige erstatningsdeler. Avskrivningsregler for bestemt utstyr til kjøretøyet Eiendeler verdsettes til det beløp det koster å kjøpe en ny likeverdig eiendel i en sånn stand den hadde umiddelbart før skadetilfellet, såkalt markedsverdi. Kan ikke markedsverdi fastsettes, for eksempel på grunn av at eiendelen er borte, benyttes fradrag for alder i henhold til følgende tabell: Objekt -1år 1år 2år 3år 4år 5år- Beltematte 0 15 % 30 % 50 % 60 % 80 % Batteri 0 10 % 20 % 40 % 60 % 80 %

15 F. GENERELLE BESTEMMELSER For denne forsikringen gjelder teksten i forsikringsbrevet, tilhørende handlinger samt disse forsikringsvilkårene. Forsikringsperioden Forsikringen gjelder fra og med den dag som angis i forsikringsbrevet. Tegnes forsikringen samme dag som den skal begynne å gjelde, gjelder den fra og med det klokketidspunkt som forsikringen ble tegnet. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk for ett år om gangen om den ikke er oppsagt av deg som forsikringstaker eller fra vår side. Den fornyede forsikringen starter å løpe når den gamle løper ut. Hvis du ønsker å si opp forsikringen fra hovedforfallsdag behøver du ikke begrunne dette. I tilfeller der premien har blitt betalt av tilvirkeren eller detaljhandleren, dvs. der forsikring er inkludert det første året, sender vi tilbud om fornyelse av forsikringen hjem til deg i god tid før forsikringstiden utløper. Overdragelse/bytte av kjøretøyet. Hvis du selger kjøretøyet, kan du ikke overlate forsikringen til den nye eieren eller overføre den til ditt nye kjøretøye. Kjøperen må derfor selv søke om en ny forsikring. Oppsigelse i avtaletiden Du kan også si opp forsikringen i forsikringstiden hvis forsikringsbehovet har opphørt eller en annen lignende omstendighet har inntruffet. Vi har rett til å si opp forsikringen i avtaletiden hvis du grovt har forsømt dine forpliktelser mot forsikringsgiveren, eller hvis det foreligger særlig grunn. Ved oppsigelse i løpet av forsikringsperioden har du rett til å få tilbakebetalt ubenyttet premie.legg merke til at det i de tilfeller tilvirkeren eller forhandleren har betalt forsikringen (der forsikringen inngår første året som kampanje) tilbakebetales eventuell ubenyttet premie til forhandleren alternativt til tilvirkeren i egenskap av premiebetaler. Tilbakebetaling av ubenyttet premie I de tilfeller forsikringsavtalen sies opp før den løper ut, tilbakebetales ubenyttet premie. Forsikringspremien fordeler seg i henhold til tabell se neste side. Dette betyr i praksis hvis forsikringstaker kjøper og forsikrer sitt objekt i for eksempel i november og selger samme objekt i mai året etter, blir tilbakebetalingen av premien forholdsvis liten ettersom mesteparten av premien da anses å være benyttet. Beløp under 100 kr betales ikke tilbake. 80 % av premien dekker perioden desember t.o.m april, de resterende 20 % gjelder perioden mai t.o.m. november. Se også foregående del, under rubrikken oppsigelse i avtaletiden

16 Rett til tilbakebetalning av ubenyttet premie ved skade Er det inntruffet skade i forsikringsperioden anses et premiebeløp som tilsvarer skadeerstatningen som benyttet og tilbakebetales ikke. Endring av premie eller vilkår Endring av premie eller vilkår kan gjøres i forbindelse med fornyelse av forsikringen. Hvis du ikke aksepterer endringene må du før endringsdagen meddele oss at endringen ikke aksepteres og at du derfor sier opp forsikringen. Betaling av premie Premien for ny forsikring eller utvidelse av forsikringen (tilleggspremie) skal betales i løpet av 14 dager etter den dag vi sendte deg premiekravet. Når forsikringen skal fornyes skal den nye premien betales senest når den nye forsikringsperioden starter. Du har alltid en måned på deg til å betale fra den dag vi sendte deg premiekravet. Hvis premien ikke betales i rett tid meddeler vi deg skriftlig at vi sier opp forsikringen til opphør i løpet av de 14 påfølgende dagene. Hvis du betaler i løpet av disse 14 dagene fortsetter forsikringen å gjelde. Forsinkelsesrente Vi erstatter skader så snart det er mulig. Om saksbehandlingen trekker ut i tid kan vi betale erstatning på forskudd. Skulle det til tross for at du har gjort det som kreves av deg, ta mer enn 1 måned før du får erstatning, får du renter på det beløpet du er berettiget til. Forsinkelsesrenten beregnes i henhold til forsikringsavtalsloven. Tilbakesøkningskrav I samme utstrekning som vi har betalt erstatning for skade, overtar vi den rett du kan ha til erstatning fra tredjeperson. Dobbelforsikring Er samme objekt forsikret mot de samme forhold i flere selskap, er hvert selskap ansvarlig overfor den forsikrede som om dette selskapet alene hadde vært forsikringsgiver. Du har likevel ikke rett til mer erstatning fra selskapet enn det som sammenlagt tilsvarer skaden

17 Begrensninger Du taper din rett til erstatning om du ikke krever fordringen dekket fra forsikringsgiveren innen tre år fra du fikk kunnskap om at fordringen kunne gjøres gjeldende og i vert fall innen ti år fra det tidspunkt at fordringen tidligst kunnet gjøres gjeldende. Hvis du har anmeldt skaden til oss innen den tid som er angitt i avsnittet over, har du alltid seks måneder på å kreve fordringen dekket fra forsikringsgiveren regnet fra den dag vi meddelte deg vår endelige beslutning i erstatningsspørsmålet. Ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken visste eller burde vite at forholdet ble endret, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes det endrede forhold. Forsikringsselskapets forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at dets ansvar for forsikringstilfelle skal bli forholdsmessig satt ned dersom premieberegningen uttrykkelig er gjort avhengig av hvordan forsikringsgjenstanden blir brukt, at det er gjennomført visse sikkerhetstiltak e l, og det er skjedd en endring som betinger høyere premie. Et forbehold som nevnt i første ledd, kan ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet ikke skyldes endringen. Det kan heller ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken har foretatt eller samtykket i endringen, og sikrede har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet så snart han eller hun har fått vite om den. Skaderegistrering Forsikringsgiveren har rett til å til å registrere anmeldte skader som dekkes av denne forsikringen i et for forsikringsbransjen felles skademeldingsregister (GSR). Personopplysningsloven (PuL) Opplysninger om kunder og forsikringstakere behandles konfidensielt. De opplysninger Försäkringsproduktion og forsikringsgiveren innhenter fra deg er nødvendige for at vi skal kunne administrere forsikringen og fullbyrde våre avtaleforpliktelser. Opplysningene vil benyttes til vurderinger som gjelder innhold og omfang av forsikringene samt for markedsanalyser og markedsføring. Vi lagrer ingen av dine personopplysninger i lengre tid enn det som er nødvendig for de formål personopplysningene er innsamlet for. Med vår opplysningsplikt overfor en myndighet vil vi gi ut de opplysninger myndighetene krever å få. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få informasjon om og rettelser av de personopplysninger som finnes om deg. Personopplysningsansvarlig er Försäkringsproduktion i Sverige AB, org. nr , Box 64, Piteå, Sverige, telefon: (norsk nummer)

18 G Ved skade Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade kontakt Försäkringsproduktion, telefon (norsk nummer) for ytterligere informasjon om skadehåndtering. H Om vi ikke blir enige Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Gjensidige for råd om hvordan du kan få saken vurdert på nytt. Det kan ha vært en misforståelse eller det kanskje har dukket opp nye forhold, som kan påvirke vurderingen. Hvis du ønsker å få saken vurdert på nytt av Gjensidiges klagemålsansvarlige skriver du et brev der du beskriver saken og sender det til Gjensidige. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd hos Finanseklagenemnda. Kontaktopplysninger til ovennevnte klageinstanser finner under generell informasjon på siste siden

19 I SÆRSKILTE VILKÅR MASKINSKADEFORSIKRING SVM:N Generelle bestemmelser Ved nytegning av vår ordinære snøscooterforsikring eller i samband med fornyelse ved hovedforfall får forsikringstakeren et tilbud om å tegne tillegget maskinskadeforsikring. Om forsikringstageren ønsker å tegne tillegget under pågående forsikringsperiode kan dette skje etter en særskilt prøvelse dog med full årspremie for tillegget. For at forsikringsdekningen skal omfatte deres scooter må det framgå i det aktuelle forsikringsbrev at maskinskadeforsikring inngår. For dette særskilte vilkår gjelder også vårt generelle vilkår avsnittet sikkerhetsforskrifter se vilkårspunkt C. Regler for tilbakebetaling av ubenyttet premie se avsnitt F. Maskinskadeforsikring Forsikringen gjelder for snøscooter som er under 5 år gammel, regnet fra første registrering og som har gått under mil. Forsikringstakeren skal bevise snøskuterens alder og antall kjørte mil. Maskinskadedelen opphører så fort noen av disse grensene er oppnådd. Det er opp til kunden å informere Försäkringsproduktion om dette. Er det ikke kjent hvilken dag skaden oppsto, anses skaden å ha inntruffet den dagen den ble anmeldt til oss. Forsikringen gjelder for uforutsett skade som påvirker snøskuterens funksjoner, og som gjelder noen av følgende komponenter: - motor inklusive kjølesystem - startanordning inkl el-komponenter - bremsesystem - drivstoffsystem - variatorsystem - tenningssystem inkl styrings og registerkomponenter - gir inkl drivaksel - støtdempere Forsikringen gjelder for de kostnader som overstiger egenandelen for undersøkelser og demontering med formål om å fastslå om skaden erstattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som kan erstattes gjennom brann-, tyveri-, eller vognskadeforsikring -skade som skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon -skade som har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av tilvirkeren, og heller ikke følgeskade på andre deler av maskinen ved bruk av de ulike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente delen -skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelser -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse -chassis, lakkering, glass, navigasjons-/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi-/plastdetaljer, el-kabler, slanger, drivrem, vaiere, rør, drivmatte, boggi, innsugsgummi -instrumentgruppe, display samt reguleringsanordning til disse -gradvis slitasje samt deler som normalt inngår i vedlikeholdsservice -skade som skyldes åpenbart mangelfullt vedlikehold

20 Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke kjøres på en slik måte at motor eller kraftoverføring utsettes for unormal påkjenning eller overopphetning Tilvirkerens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på autorisert verksted i samsvar med tilvirkerens anvisninger. Tilvirkerens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Hvis aktsomhetskravet ikke følges Erstatningen reduseres med hensyn til omstendighetens forhold til den inntrufne skaden, graden av forsett eller verdiløshet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. Egenandel Stor sportsmaskin (med stor sportsmaskin menes maskin over 580 cc unntatt maskiner med bredt belte eller touring). Egenandel opp til 500 mil: kr. Egenandel over 500 mil: 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Øvrige maskiner Egenandel opp til 500 mil: kr. Egenandel over 500 mil: 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Ved yrkesmessig bruk/utleie se vilkårspunkt B6. Egenandel ved yrkesmessig bruk / utleie Ved maskinskade: stor sportsmaskin (med stor sportsmaskin menes maskin over 580 cc unntatt maskiner med bredt belte eller touring), opp til 500 mil kr, egenandel over 500 mil 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Øvrige maskiner opp til 500 mil kr, egenandel over 500 mil 25 % av skadebeløpet dog minst kr

21 GENERELL INFORMASJON Forsikringsgiveren Gjensidige Forsikring er en svensk filial til Gjensidige forsikring ASA med hovedkontor og sete i Oslo, Norge. Den svenske filialen har sitt hovedkontor i Stockholm. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (organisasjonsnummer ) Box Stockholm Telefon: Kundeservice Telefon: Veksel Besøksadresse: Linnégatan 2, Stockholm Mailadress till Gjensidige: Gjensidige står i egenskap av filial til et norskt Forsikringsselskap, primært under tillsyn av det norske Finanstilsynet. Forsikringsformidler og så kalt Coverholder samt ansvarlig for administrasjonen er Försäkringsproduktion. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Krav og klagemål skal først og fremst sendes til: Försäkringsproduktion i Sverige AB Boks Piteå SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Fredrik Granström Omprøving av klagemål: Dersom det er noe du fortsatt ikke er fornøyd med kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda

22 - 21 -

23 - 22 -

24 Kontaktopplysninger Försäkringsproduktion i Sverige AB Box Piteå SVERIGE Tel: (norsk nummer) Fax:

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO VILKÅR FOR SEKSJON 1 TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 1. Forsikringen dekker Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer