MERKEFORSIKRING Kasko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKEFORSIKRING Kasko"

Transkript

1 MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N , SVM:N

2

3 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt. Merk at dette er en Kaskoforsikring, det vil si at den lovbestemte ansvarsforsikringen må du selv tegne hos en annen forsikringstilbyder. Vilkårene her er tilpasset den norske forsikringsavtalsloven. Vi har valgt å tydeliggjøre de unntak og begrensninger som forsikringen i visse situasjoner har gjennom å markere disse avsnittene i vilkårsteksten med annen farge. Klage Ta alltid først kontakt med den som har behandlet skadeoppgjøret ditt. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du gå til klageansvarlig hos Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion). Skriv ned synspunktene dine og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klageansvarlig sørger for at saken din behandles og besvares. Administrasjon Coverholder og ansvarlig for den løpende administrasjonen er Försäkringsproduktion som er et forsikringsformidlerforetak. Dette betyr at det er de du kontakter når du ønsker opplysninger om premie, om å tegne forsikring, svar på alminnelige spørsmål omkring det aktuelle forsikringsproduktet, samt øvrig service. Telefon (norsk nummer). Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade, kontakt Försäkringsproduktion. Telefon (norsk nummer). Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Produktinformasjon Dette produktet er en merkeforsikring, som tilbys i samarbeid med BRP Sweden. Produktet er forbeholdt BRP:s forhandlere i Norge og Sverige og tegnes hos forsikringsgiver. Dette innebærer at det forsikrede objektet må være kjøpt av en forhandler som er tilsluttet BRP. Forsikringen tegnes på frivillig basis og skjer på den enkeltes initiativ. Forsikringen omfatter kasko, dvs. brann, tyveri, glassruteforsikring, rettshjelpsforsikring og vognskadeforsikring. Legg merke til at delskade og vognskade ikke kan tegnes separat, men må tilbys i kombinasjon med hverandre. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Egenandel ved brann kr. Egenandel ved glassruteskade kr. Egenandel tyveri kr. Egenandel ved vognskade fremgår av forsikringsbrevet og er for store sportsmaskiner kr, for øvrige maskiner kr (i ditt forsikringsbrev står det hvilken klassifisering din maskin skal ha, SLA og SXL i forsikringsbrevet betyr stor sportmaskin)

4 Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år, forhøyes egenandelen med kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Egenandel ved yrkesmessig bruk / utleie Hvis kjøretøyet benyttes i ervervsvirksomhet/utleie er det en grunnleggende egenandel på kr ved tyveri og brann, ved vognskade kr for store sportsmaskiner og for øvrige maskiner kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører ved skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved glassruteskade kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. TILLEGGSFORSIKRING Ved nytegning av vår ordinære snøscooterforsikring eller i samband med fornyelse ved hovedforfall får forsikringstakeren et tilbud om å tegne tillegget maskinskadeforsikring. Om forsikringstageren ønsker å tegne tillegget under pågående forsikringsperiode kan dette skje etter en særskilt prøvelse dog med full årspremie for tillegget. For at forsikringsdekningen skal omfatte deres scooter må det framgå i det aktuelle forsikringsbrev at maskinskadeforsikring inngår. For mer informasjon se avsnitt I

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A Forsikringens gyldighet 5 B Generelle vilkår 5 B1 Brannforsikring 5 B2 Glassruteforsikring 6 B3 Tyveriforsikring 6 B4 Rettshjelpsforsikring 7 B5 Vognskadeforsikring 10 B6 Yrkesmessig bruk / Utleie 11 C Sikkerhetsforskrifter 11 D Særskilte vilkår 11 E Erstatnings- og verdivurderingsregler 11 F Generelle bestemmelser 14 G Ved skade 17 H Om vi ikke blir enige 17 I Tilleggsforsikring Maskinskadeforsikring

6 FORSIKRINGSVILKÅR A FORSIKRINGENS GYLDIGHET A1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og eier av kjøretøyet, uansett hvem som benytter kjøretøyet. Med eier menes den sivilrettslige eieren. Skulle det ved inntruffet skade vise seg at det er en annen en forsikringstaker (du) som eier kjøretøyet, gjelder ikke forsikringen, og det utbetales ingen erstatning. Rettshjelpsforsikring gjelder for det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Kaskodekningen er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra forsikringsgiver om panthaverdekning eller utleier i samsvar med leasingkontrakt. Det fremgår av forsikringsbeviset om det er panthaver eller utleir som er medforsikret. Har du kjøpt kjøretøyet på avbetaling eller kreditt har vi rett til å yte erstatning til kredittgiver (men bare inntil dekning av kredittgiverns fordring forbrukerkredittloven eller loven om avbetalingskjøp). Hvis du har leaset kjøretøyet har vi rett til å gi eieren erstatning. A2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder innenfor Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Forsikringen gjelder også i forbindelse med transport mellom landene innenfor gyldighetsområdet. A3. Hvilken eiendom er forsikret Det kjøretøyet som angis i forsikringsbrevet og det utstyret som seriemessig følger med kjøretøyet i forbindelse med produksjon. Fastmontert tilbehør til kjøretøyet dvs. utstyr i eller på kjøretøyet som hører til kjøretøyet og som kan anses som normalt for et slikt kjøretøy. Avmontert deler av kjøretøyet eller tilbehør så lenge det ikke er montert annen type del eller tilbehør i dens sted. Det forsikrede kjøretøyets tilhørende pulk og kjelke omfattes av brann-, tyveri og vognskadeforsikring med inntil kr. B GENERELLE VILKÅR / BESKYTTELSE AV EIENDOM Nedenstående bestemmelser gjelder brann-, glassrute-, tyveri-, rettshjelp samt vognskadeforsikring. B1. Brannforsikring Forsikringen gjelder for: Skade gjennom brann, det vil si ild som er kommet løs. Vi erstatter også skade på elektriske kabler på grunn av kortslutning og direkte følgeskader på elektroniske komponenter på grunn av slik kortslutning. Det må likevel finnes synlige merker etter brann eller ild. Forsikringen gjelder ikke for: - Skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. - Skade på grunn av trafikkulykke (selve brannskaden erstattes men ikke følgeskader, for eksempel på grunn av kjøring i grøfta slik skade kan dog erstattes via vognskadeforsikringen). Sikkerhetsforskrifter Elektriske kabler og komponenter skal være montert fagmannsmessig

7 Sveisearbeid kan bare skje hvis nødvendige sikkerhetsforanstaltninger tas slik som utskillelse og demontering av brennbart materiale. Hvis sikkerhetsforskrifterene ikke følges kan vi gjøre fradrag i erstatningen. Fradrag skjer i forhold til det som anses rimelig når man tar hensyn til årsakssammenhengen med skaden som har oppstått eller den verdiforringelse som har forekommet og omstendighetene for øvrig. Se også avsnittet Sikkerhetsforskrifter under vilkårspunkt C. Egenandel Ved brannskade er egenandelen kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B2. Glassruteforsikring Forsikringen gjelder for: Vindusrute, såkalt siktglass som er gjennombrutt, sprukket eller knust som følge av skadehendelse utenfra. Forsikringen gjelder ikke for: -Skade på lyskasterglass, og heller ikke andre glass eller glassdetaljer som ikke kan betraktes som vindusruter. -Skader som skrammer eller mindre merker. Sikkerhetsforskrifter De overordnede sikkerhetsforskrifter som står under vilkårspunkt C, gjelder også for glassruteforsikringen. Egenandel Ved glassruteskade er egenandelen kr. I de tilfeller skade på siktrute kan repareres av en av oss godkjent reparatør i stedet for utskifting av ruten, senkes egenandelen til 200 kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B3. Tyveriforsikring Forsikringen gjelder for: Skade på grunn av tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse av snøscooter og/eller scooterkjelke/pulk. Vi erstatter skader som har oppstått ved forsøk på tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse. Forsikringen yter også erstatning for skade som har oppstått på grunn av forsettlig skadeforvoldelse i forbindelse med tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse alternativt forsøk på sådan. Ved tap av kjøretøy må det regnes en saksbehandlingstid på 30 dager fra det tidspunkt tapet er politianmeldt og skaden er anmeldt til oss, om kjøretøyet ikke har kommet til rette innen den tid. Forsikringen gjelder ikke for: Skade forårsaket av ulovlig tilegnelse eller forsøk på sådan som utføres av noen i din egen husholdning. Ulovlig bruk, ulovlig disponering, forfalskning eller bedrageri (se forklaring under)

8 Forklaring Ulovlig bruk skjer når noen uten lov bruker en annens eiendel og derigjennom påfører eieren skade, tap eller uleilighet. Ulovlig disponering er når noen innehar annens eiendel eller eiendel som den andre har en rettighet til (gjennom f or eksempel avbetalingskontrakt) og selger den uten tillatelse eller på annen måte disponerer kjøretøyet slik at eieren eller den som har rettigheten til objektet går glipp av sine rettigheter. Underslag er en situasjon der noen for eksempel får en eiendel overlatt til seg under forutsetning av at den skal leveres tilbake, og denne personen i stedet beholder, selger eller gir bort eiendelen Et godt eksempel på dette er når eieren overlater kjøretøyet til noen i forbindelse med en prøvekjøring, og personen som har fått tillatelse til prøvekjøringen ikke kommer tilbake med kjøretøyet. Bedrageri er når noen skaffer seg fordeler med hjelp av feilaktige opplysninger og derigjennom bevirker at andre handler på en måte som er til skade for seg. Tyveri er når noen ulovlig tar en annens eiendel og selger, beholder eller gir den bort. Ran innebærer at noen gjennom å bruke vold eller ved trusler om vold tar noe som tilhører en annen. Sikkerhetsforskrifter Når snøscooteren forlates på et annet sted enn i egen garasje (med egen garasje menes slik garasje som bare eiernes husholdning disponerer) skal snøscooteren være låst med lås og kjetting av sikreste klasse 3. Frakoblet kjelke/pulk skal oppbevares i låst rom, alternativt være låst med lås og kjetting av sikreste klasse 3 Hvis det er mulig å feste kjettingen i fast eiendom ved oppbevaring utendørs. I de tilfeller snøscooteren er plassert på en tilhenger skal dessuten tilhengeren være låst med godkjent lås for trekkanordning. Når du forlater kjøretøyet skal nøkkelen være tatt ut, og nøkkelen skal ikke oppbevares eller gjemmes i direkte tilslutning til kjøretøyet. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Avmontert deler av kjøretøyet eller tilbehør skal oppbevares i et låst rom som bare kan disponeres av din egen husholdning f.eks. bolig, garasje, ute eller kjellerbod. Egenandel Ved tyveriskade er egenandelen kr. Ved yrkesmessig bruk/utleie se vilkårspunkt B6. B4. Rettshjelpsforsikring Hvem forsikringen gjelder for Det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Det forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for tvist der du selv er part og som kan prøves som tvistemål av tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett. Hvis en tvist først må behandles av en annen instans en ovennevnte, dekkes ikke kostnadene for en slik forberedende prøving av forsikringen. Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke for prøving i trafikkskadenemden

9 Forsikring gjelder også i straffesaker der den forsikrede er mistenkt, tiltalt eller til slutt dømmes for - uaktsomhet i trafikken eller for brudd på straffebestemmelser som ikke hjemler strengere straff enn bøter - å volde annen manns død eller uaktsomt drap - å volde skade eller sykdom Forsikringen gjelder hvis den som tiltales for grov uaktsomhet i trafikken eller for grovt å volde en annen manns død, skade eller sykdom, gjennom rettskraftig dom viser at lovbruddet likevel ikke bedømmes som grovt. Når forsikringen gjelder Hovedregel Du kan få rettshjelp hvis forsikringen gjelder når tvisten eller mistanken om lovbrudd oppstår, og om forsikringen da uavbrutt har vært gjeldende i minst 2 år. Forsikringen behøver ikke hele tiden ha vært hos forsikringsgivern. Hvis du tidligere har hatt samme type rettshjelpsforsikring i et annet selskap kan du regne den inn i minimumstiden. Hvis du ikke har hatt forsikring i to år. Hvis du når tvisten kommer opp har forsikring hos forsikringsgivern, men ikke har hatt den i så lang tid som to år, kan du likevel får rettshjelp hvis de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for kravet eller mistanken om lovbrudd, inntreffer etter at din någjeldende forsikring trådte i kraft. Hvis forsikringen har opphørt Hvis du ikke har rettshjelpsforsikring når tvisten kommer opp på grunn av at forsikringsbehovet har opphørt, kan du til tross for dette få rettshjelp hvis forsikringen var gjeldende når de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for rettskravet eller mistanken om lovbrudd inntraff, og det deretter ikke har gått lengre tid enn ti år. Hvor forsikringen gjelder Rettskravet eller mistanken om straffebrudd skal ha sin grunn i noe som har inntruffet innenfor forsikringens geografiske gyldighetsområde, se punkt A2. Forsikringen gjelder ikke for følgende tvister: -tvister som bare kan prøves av administrative myndigheter eller forvaltningsdomstoler -tvister som ved rettslig prøvning behandles som såkalte småmål. Med småmål menes tvister der verdien av det som kreves er mindre enn kr. Dog omfattes tvister med forsikringsgiveren om forsikringsavtalen -tvist, rettssak eller sak mot forsikringsgiveren om hvorvidt rettshjelp skal bevilges eller ikke -tvister der du ikke har en berettiget interesse i å få din sak behandlet -tvister som gjelder fordringer eller annet krav i forbindelse med ervervsmessig utleie med mindre det fremgår av forsikringsbrevet at ervervsmessig utleie er forsikret -tvister som har sammenheng med oppløsning av ekteskap eller registrert partnerskap, oppløsning av samboerforhold eller spørsmål som aktualiseres i en slik sammenheng -tvister som gjelder personskadeoppgjør så lenge erstatning for representasjonskostnader kan dekkes over ansvarsforsikringen -tvister der den forsikrede er den kjærende part og tvisten skal behandles i henhold til bestemmelsene om gruppesøksmål - 8 -

10 -tvister som gjelder skadeerstatningskrav mot deg hvis årsaken til skadeerstatningen omfattes av ansvarsforsikringen -straffesak der mistanken eller tiltalen helt eller delvis gjelder forsettlige eller grovt uaktsomme gjerninger for eksempel promillekjøring, grov promillekjøring eller annen ulovlig kjøring. Forsikringen gjelder heller ikke for tvist eller krav om skadeerstatning som har sin årsak i at den forsikrede har begått eller mistenkes for å ha begått slike gjerninger. Representant eller forsvarer For å få rettshjelp må du benytte en som representerer deg eller en forsvarer. Hovedregelen er at den som representerer deg må være en advokat eller en annen jurist som er ansatt i et advokatfirma. Vi kan også godta en representant som er utnevnt til offentlig forsvarer. Du kan også benytte en annen egnet representant. Hvis det knytter seg usikkerhet til om representanten er passende kan spørsmålet prøves av Försäkringsbolagens rättskyddsnämnd. Vi har rett til gjennom den Norske Advokatforeningen å kreve voldgift vedrørende rimeligheten av den benyttede representantens salær og kostnader. Vi har også rett til å begjære prøving av rimeligheten av advokatens eller juristens salær og andre kostnadskrav hos den Norske Advokatföreningen. Hvilke kostnader forsikringen erstatter Vi erstatter bare slike kostnader som er nødvendige og rimelige. Vi erstatter ikke kostnader som du kunne ha fått erstattet av staten eller av din motpart. Erstatning kan også gis i tvister som ender i forlik eller av annen grunn aldri kommer opp for domstolen. Forsikringen erstatter Representants og forsvarers salær og kostnader. Kostnader for nødvendige utredninger som representanten har bestilt. Kostnader for bevisførsel i rettergang og voldgiftssak. Saksomkostninger i domstolen. Saksomkostninger som du er pålagt å betale motparten. Saksomkostninger som du i et forlik har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde gått videre i retten. Kostnader for meklere som er utpekt av tingrett eller lagmannsrett. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timeskostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelpsområdet både i sivile saker og straffesaker. Som hovedregel utbetales salær og annen erstatning på det tidspunkt at saken er sluttavregnet hos forsikringsgiveren. Alminnelig a konto utbetalinger kan likevel skje hvis det finnes grunn til det med hensyn til det arbeidet som er nedlagt og til den tid som gjenstår før erstatningen kan fastsettes. A konto betalinger skjer ikke oftere enn en gang i halvåret. De kostnader forsikringen ikke erstatter Forsikringen erstatter ikke verdien av ditt eget arbeid, tapt inntekt, reiser, opphold eller andre omkostninger du har hatt kostnaden for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale merkostnader som beror på at du har benyttet flere representanter eller forsvarere eller byttet representant eller forsvarer med mindre det foreligger særskilte grunner kostnader til voldgiftsmenn kostnader som avventer prøving av lignende søksmål skal ikke erstattes i henhold til rettshjelpsloven punkt 10 &

11 tvister som har sammenheng med overdratte krav Er du tilkjent dekning i form av skadeerstatning som også anses å dekke advokatkostnader, får du ingen erstatning fra forsikringen for disse kostnadene. Høyeste erstatningsbeløp For hver tvist eller straffesak kan maksimal dekning beløpe seg til kr. Det anses å foreligge kun én tvist om du og en annen forsikret står på samme side flere mangelfulle forhold gjelder i samme sak kravene støtter seg vesentlig på den samme hendelse eller omstendighet En tvist kan på denne måten foreligge selv om kravet ikke støtter seg på samme rettslige grunnlag. Egenandel Egenandel er 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. B5. Vognskadeforsikring Forsikringen gjelder for skade på grunn av trafikkulykke, annen ytre ulykkeshendelse eller på grunn av forsettlig skadeforvoldelse av en utenforstående. Noen eksempler på når forsikringen gjelder: Om du kolliderer, velter, kjører i grøften, blir rammet av lyn, eksplosjon, snøras eller fallende gjenstander f.eks. et tre, eller hvis kjøretøyet skades når det transporteres på et annet transportmiddel. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring -skade på kjøretøydel med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket ev feilen -skade som består i slitasje -skade på grunn av rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt -skade på grunn av tyveri -skade som er erstatningsberettiget i henhold til brann- eller tyveriforsikring -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse med kjøretøyet eller under trening før konkurranse -skade forårsaket av bruk i forbindelse med eiernes eller forsikringstakerens kriminelle aktiviteter -skade forårsaket av forsettlig gjerning fra forsikringstakeren eller noen i dennes husholdning Om skaden kan henføres til mangelfullt vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som er rimelig i forhold til omstendighetene. Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke benyttes hvis det har kjøreforbud. Fabrikantens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Før kjøretøyet brukes på isbelagte vann skal føreren umiddelbart før kjøringen, forvisse seg om at isen er tilstrekkelig holdbar. Hvis sikkerhetsforskrifteren ikke følges reduseres erstatningen, normalt med 25 %. Regler om nedsettelse finnes i vilkårene, se avsnitt C

12 Egenandel Egenandelen fremgår av forsikringsbrevet, og er for store sportsmaskiner kr, for øvrige maskiner kr. Egenandelen på vognskadeforsikringen reduseres hvis skaden som har inntruffet innebærer at forsikringstakeren blir belastet med en annen trafikkegenandel hos en annen forsikringsgiver (der det er tegnet trafikkforsikring for kjøretøyet). Dog maks med kr Se også særskilte vilkår under punkt B6 og D. B6. Yrkesmessig bruk / Utleie Hvis kjøretøyet benyttes i ervervsvirksomhet/utleie er det en grunnleggende egenandel på kr ved tyveri, brann, ved vognskade er egenandelen kr for store sportsmaskiner for øvrige maskiner kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved glassruteskade kr. Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. C Sikkerhetsforskrifter (gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår) -Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som er straffbart påvirket av alkohol eller andre berusningsmiddel. -Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som ikke har gyldig og nødvendig førerkort eller førerbevis. Se også sikkerhetsforskrifter under respektive vilkorspunkt B1, B2, B3, B5. Hvis sikkerhetsforskriften ikke følges (dette gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår) Forsikringsbeløpet reduseres etter forholdets sammenheng med den inntrufne skaden, graden av forsett eller uaktsomhet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. D Særskilte vilkår Hvis føreren på skadetidspunktet var under 24 år, forhøyes egenandelen for vognskade med kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B6. E Erstatnings- og verdivurderingsregler Erstatningsberettiget skade reguleres etter de forsikringsvilkår som var gjeldende for forsikringen på skadedagen. Forsikringsgiveren bestemmer måten du skal få forsikringsoppgjøret dekket på: -reparasjon /i henhold til fremlagt faktura og reparasjonskostnader -kontant erstatning /etter en særskilt avtale med forsikringsgiveren -gjenanskaffelse, dvs. innkjøp av liknende eller nesten tilsvarende eiendel. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon avgjør forsikringsgiveren hvor kjøp/reparasjon skal utføres. Forsikringsgiveren avgjør hvilken reparasjonsmetode som skal benyttes. Reparasjonen skal utføres fagmessig og til rimelig kostnad. Forsikringsgiveren bedømmer hvorvidt det er økonomisk gunstig å reparere, alternativt erstatte det skadede kjøretøyet med et beløp som tilsvarer kjøretøyets vanlige verdi før skaden skjedde. I normaltilfellet skjer dette om reparasjonskostnaden overstiger 80 % av kjøretøyets vanlige verdi

13 OBS! Ved reparasjon har vi rett til å representere deg hos den som utfører reparasjonen. Det er dog alltid forsikringstakeren som er kunde på verkstedet. Dette for at lovverket som beskytter forbrukere, blant annet reglene om reklamasjon, skal gjelde for deg. Det er altså opp til deg å godkjenne, alternativt reklamere, på utført arbeid. Forsikringstakeren skal alltid kontakte oss før reparasjon, berging og gjenanskaffelse. Hvis dette ikke skjer begrenses vårt forsikringsansvar til det kostnaden skulle ha blitt om du benyttet våre avtalte leverandører. Forsikringsgiveren overtar eiendomsretten til den erstattede eiendelen og til erstattede deler om ikke annet avtales. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel. I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/- fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsavr med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt

14 Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. Berging og henting Ved en erstatningsbetingende skade betaler vi rimelig og nødvendig berging til nærmeste verksted. Hvis stjålet kjøretøy kommer til rette på et annet sted enn der det forsvant, betaler vi rimelig erstatning for kostnadene med henting. Når det foreligger særskilt grunn kan vi bekoste henting av kjøretøyet. Maksimal erstatning for henting og hjemtransport av kjøretøy er 1 grunnbeløp. Det som erstattes Du får erstatning for direkte økonomisk tap. Dette innebærer at alder og slitasje påvirker erstatningsbeløpet. Som direkte økonomisk tap regnes ikke -tapt affeksjonsverdi -tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med skaden -verdien av eget arbeid nedlagt etter skaden som ikke er avtalt Det som ikke erstattes -slitasje og normal bruk -kostnad for forbedring eller forandring av kjøretøyet i forbindelse med reparasjon -eventuell verdireduksjon etter reparasjon av skade -fremskyndingskostnader som overtidserstatning, frakt av reservedeler med annet enn vanlig transportmiddel -normal slitasje når kjøretøyet er stjålet eller i forbindelse med annen ulovlig tilegnelse -kostnad for lakkering som ikke tilsvarer den lakken kjøretøyet har i den seriemessige utførelsen -merkostnad som følge av at vår beslutning om anviste innkjøpssteder ikke er fulgt -tap eller uleilighet fordi kjøretøyet ikke har latt seg benytte -merverdiavgift, når forsikringstakeren eller eieren er avgiftspliktig, og for den del av avgiften som kommer til fradrag for forsikringstakeren eller eieren -kostnader for porto og telefonsamtaler i forbindelse med skadeoppgjør. Hvordan kjøretøyet og utstyret verdsettes Kontanterstatning baseres på kjøretøyets verdi i vanlig handel umiddelbart før skaden. Dette gjelder også for utstyr. Ved reparasjon skal om mulig skadede deler eller skadet utstyr byttes ut mot tilsvarende likeverdige erstatningsdeler. Avskrivningsregler for bestemt utstyr til kjøretøyet Eiendeler verdsettes til det beløp det koster å kjøpe en ny likeverdig eiendel i en sånn stand den hadde umiddelbart før skadetilfellet, såkalt markedsverdi. Kan ikke markedsverdi fastsettes, for eksempel på grunn av at eiendelen er borte, benyttes fradrag for alder i henhold til følgende tabell: Objekt -1år 1år 2år 3år 4år 5år- Beltematte 0 15 % 30 % 50 % 60 % 80 % Batteri 0 10 % 20 % 40 % 60 % 80 %

15 F. GENERELLE BESTEMMELSER For denne forsikringen gjelder teksten i forsikringsbrevet, tilhørende handlinger samt disse forsikringsvilkårene. Forsikringsperioden Forsikringen gjelder fra og med den dag som angis i forsikringsbrevet. Tegnes forsikringen samme dag som den skal begynne å gjelde, gjelder den fra og med det klokketidspunkt som forsikringen ble tegnet. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk for ett år om gangen om den ikke er oppsagt av deg som forsikringstaker eller fra vår side. Den fornyede forsikringen starter å løpe når den gamle løper ut. Hvis du ønsker å si opp forsikringen fra hovedforfallsdag behøver du ikke begrunne dette. I tilfeller der premien har blitt betalt av tilvirkeren eller detaljhandleren, dvs. der forsikring er inkludert det første året, sender vi tilbud om fornyelse av forsikringen hjem til deg i god tid før forsikringstiden utløper. Overdragelse/bytte av kjøretøyet. Hvis du selger kjøretøyet, kan du ikke overlate forsikringen til den nye eieren eller overføre den til ditt nye kjøretøye. Kjøperen må derfor selv søke om en ny forsikring. Oppsigelse i avtaletiden Du kan også si opp forsikringen i forsikringstiden hvis forsikringsbehovet har opphørt eller en annen lignende omstendighet har inntruffet. Vi har rett til å si opp forsikringen i avtaletiden hvis du grovt har forsømt dine forpliktelser mot forsikringsgiveren, eller hvis det foreligger særlig grunn. Ved oppsigelse i løpet av forsikringsperioden har du rett til å få tilbakebetalt ubenyttet premie.legg merke til at det i de tilfeller tilvirkeren eller forhandleren har betalt forsikringen (der forsikringen inngår første året som kampanje) tilbakebetales eventuell ubenyttet premie til forhandleren alternativt til tilvirkeren i egenskap av premiebetaler. Tilbakebetaling av ubenyttet premie I de tilfeller forsikringsavtalen sies opp før den løper ut, tilbakebetales ubenyttet premie. Forsikringspremien fordeler seg i henhold til tabell se neste side. Dette betyr i praksis hvis forsikringstaker kjøper og forsikrer sitt objekt i for eksempel i november og selger samme objekt i mai året etter, blir tilbakebetalingen av premien forholdsvis liten ettersom mesteparten av premien da anses å være benyttet. Beløp under 100 kr betales ikke tilbake. 80 % av premien dekker perioden desember t.o.m april, de resterende 20 % gjelder perioden mai t.o.m. november. Se også foregående del, under rubrikken oppsigelse i avtaletiden

16 Rett til tilbakebetalning av ubenyttet premie ved skade Er det inntruffet skade i forsikringsperioden anses et premiebeløp som tilsvarer skadeerstatningen som benyttet og tilbakebetales ikke. Endring av premie eller vilkår Endring av premie eller vilkår kan gjøres i forbindelse med fornyelse av forsikringen. Hvis du ikke aksepterer endringene må du før endringsdagen meddele oss at endringen ikke aksepteres og at du derfor sier opp forsikringen. Betaling av premie Premien for ny forsikring eller utvidelse av forsikringen (tilleggspremie) skal betales i løpet av 14 dager etter den dag vi sendte deg premiekravet. Når forsikringen skal fornyes skal den nye premien betales senest når den nye forsikringsperioden starter. Du har alltid en måned på deg til å betale fra den dag vi sendte deg premiekravet. Hvis premien ikke betales i rett tid meddeler vi deg skriftlig at vi sier opp forsikringen til opphør i løpet av de 14 påfølgende dagene. Hvis du betaler i løpet av disse 14 dagene fortsetter forsikringen å gjelde. Forsinkelsesrente Vi erstatter skader så snart det er mulig. Om saksbehandlingen trekker ut i tid kan vi betale erstatning på forskudd. Skulle det til tross for at du har gjort det som kreves av deg, ta mer enn 1 måned før du får erstatning, får du renter på det beløpet du er berettiget til. Forsinkelsesrenten beregnes i henhold til forsikringsavtalsloven. Tilbakesøkningskrav I samme utstrekning som vi har betalt erstatning for skade, overtar vi den rett du kan ha til erstatning fra tredjeperson. Dobbelforsikring Er samme objekt forsikret mot de samme forhold i flere selskap, er hvert selskap ansvarlig overfor den forsikrede som om dette selskapet alene hadde vært forsikringsgiver. Du har likevel ikke rett til mer erstatning fra selskapet enn det som sammenlagt tilsvarer skaden

17 Begrensninger Du taper din rett til erstatning om du ikke krever fordringen dekket fra forsikringsgiveren innen tre år fra du fikk kunnskap om at fordringen kunne gjøres gjeldende og i vert fall innen ti år fra det tidspunkt at fordringen tidligst kunnet gjøres gjeldende. Hvis du har anmeldt skaden til oss innen den tid som er angitt i avsnittet over, har du alltid seks måneder på å kreve fordringen dekket fra forsikringsgiveren regnet fra den dag vi meddelte deg vår endelige beslutning i erstatningsspørsmålet. Ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken visste eller burde vite at forholdet ble endret, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes det endrede forhold. Forsikringsselskapets forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at dets ansvar for forsikringstilfelle skal bli forholdsmessig satt ned dersom premieberegningen uttrykkelig er gjort avhengig av hvordan forsikringsgjenstanden blir brukt, at det er gjennomført visse sikkerhetstiltak e l, og det er skjedd en endring som betinger høyere premie. Et forbehold som nevnt i første ledd, kan ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet ikke skyldes endringen. Det kan heller ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken har foretatt eller samtykket i endringen, og sikrede har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet så snart han eller hun har fått vite om den. Skaderegistrering Forsikringsgiveren har rett til å til å registrere anmeldte skader som dekkes av denne forsikringen i et for forsikringsbransjen felles skademeldingsregister (GSR). Personopplysningsloven (PuL) Opplysninger om kunder og forsikringstakere behandles konfidensielt. De opplysninger Försäkringsproduktion og forsikringsgiveren innhenter fra deg er nødvendige for at vi skal kunne administrere forsikringen og fullbyrde våre avtaleforpliktelser. Opplysningene vil benyttes til vurderinger som gjelder innhold og omfang av forsikringene samt for markedsanalyser og markedsføring. Vi lagrer ingen av dine personopplysninger i lengre tid enn det som er nødvendig for de formål personopplysningene er innsamlet for. Med vår opplysningsplikt overfor en myndighet vil vi gi ut de opplysninger myndighetene krever å få. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få informasjon om og rettelser av de personopplysninger som finnes om deg. Personopplysningsansvarlig er Försäkringsproduktion i Sverige AB, org. nr , Box 64, Piteå, Sverige, telefon: (norsk nummer)

18 G Ved skade Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade kontakt Försäkringsproduktion, telefon (norsk nummer) for ytterligere informasjon om skadehåndtering. H Om vi ikke blir enige Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Gjensidige for råd om hvordan du kan få saken vurdert på nytt. Det kan ha vært en misforståelse eller det kanskje har dukket opp nye forhold, som kan påvirke vurderingen. Hvis du ønsker å få saken vurdert på nytt av Gjensidiges klagemålsansvarlige skriver du et brev der du beskriver saken og sender det til Gjensidige. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd hos Finanseklagenemnda. Kontaktopplysninger til ovennevnte klageinstanser finner under generell informasjon på siste siden

19 I SÆRSKILTE VILKÅR MASKINSKADEFORSIKRING SVM:N Generelle bestemmelser Ved nytegning av vår ordinære snøscooterforsikring eller i samband med fornyelse ved hovedforfall får forsikringstakeren et tilbud om å tegne tillegget maskinskadeforsikring. Om forsikringstageren ønsker å tegne tillegget under pågående forsikringsperiode kan dette skje etter en særskilt prøvelse dog med full årspremie for tillegget. For at forsikringsdekningen skal omfatte deres scooter må det framgå i det aktuelle forsikringsbrev at maskinskadeforsikring inngår. For dette særskilte vilkår gjelder også vårt generelle vilkår avsnittet sikkerhetsforskrifter se vilkårspunkt C. Regler for tilbakebetaling av ubenyttet premie se avsnitt F. Maskinskadeforsikring Forsikringen gjelder for snøscooter som er under 5 år gammel, regnet fra første registrering og som har gått under mil. Forsikringstakeren skal bevise snøskuterens alder og antall kjørte mil. Maskinskadedelen opphører så fort noen av disse grensene er oppnådd. Det er opp til kunden å informere Försäkringsproduktion om dette. Er det ikke kjent hvilken dag skaden oppsto, anses skaden å ha inntruffet den dagen den ble anmeldt til oss. Forsikringen gjelder for uforutsett skade som påvirker snøskuterens funksjoner, og som gjelder noen av følgende komponenter: - motor inklusive kjølesystem - startanordning inkl el-komponenter - bremsesystem - drivstoffsystem - variatorsystem - tenningssystem inkl styrings og registerkomponenter - gir inkl drivaksel - støtdempere Forsikringen gjelder for de kostnader som overstiger egenandelen for undersøkelser og demontering med formål om å fastslå om skaden erstattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som kan erstattes gjennom brann-, tyveri-, eller vognskadeforsikring -skade som skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon -skade som har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av tilvirkeren, og heller ikke følgeskade på andre deler av maskinen ved bruk av de ulike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente delen -skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelser -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse -chassis, lakkering, glass, navigasjons-/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi-/plastdetaljer, el-kabler, slanger, drivrem, vaiere, rør, drivmatte, boggi, innsugsgummi -instrumentgruppe, display samt reguleringsanordning til disse -gradvis slitasje samt deler som normalt inngår i vedlikeholdsservice -skade som skyldes åpenbart mangelfullt vedlikehold

20 Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke kjøres på en slik måte at motor eller kraftoverføring utsettes for unormal påkjenning eller overopphetning Tilvirkerens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på autorisert verksted i samsvar med tilvirkerens anvisninger. Tilvirkerens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Hvis aktsomhetskravet ikke følges Erstatningen reduseres med hensyn til omstendighetens forhold til den inntrufne skaden, graden av forsett eller verdiløshet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. Egenandel Stor sportsmaskin (med stor sportsmaskin menes maskin over 580 cc unntatt maskiner med bredt belte eller touring). Egenandel opp til 500 mil: kr. Egenandel over 500 mil: 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Øvrige maskiner Egenandel opp til 500 mil: kr. Egenandel over 500 mil: 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Ved yrkesmessig bruk/utleie se vilkårspunkt B6. Egenandel ved yrkesmessig bruk / utleie Ved maskinskade: stor sportsmaskin (med stor sportsmaskin menes maskin over 580 cc unntatt maskiner med bredt belte eller touring), opp til 500 mil kr, egenandel over 500 mil 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Øvrige maskiner opp til 500 mil kr, egenandel over 500 mil 25 % av skadebeløpet dog minst kr

21 GENERELL INFORMASJON Forsikringsgiveren Gjensidige Forsikring er en svensk filial til Gjensidige forsikring ASA med hovedkontor og sete i Oslo, Norge. Den svenske filialen har sitt hovedkontor i Stockholm. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (organisasjonsnummer ) Box Stockholm Telefon: Kundeservice Telefon: Veksel Besøksadresse: Linnégatan 2, Stockholm Mailadress till Gjensidige: Gjensidige står i egenskap av filial til et norskt Forsikringsselskap, primært under tillsyn av det norske Finanstilsynet. Forsikringsformidler og så kalt Coverholder samt ansvarlig for administrasjonen er Försäkringsproduktion. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Krav og klagemål skal først og fremst sendes til: Försäkringsproduktion i Sverige AB Boks Piteå SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Fredrik Granström Omprøving av klagemål: Dersom det er noe du fortsatt ikke er fornøyd med kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda

22 - 21 -

23 - 22 -

24 Kontaktopplysninger Försäkringsproduktion i Sverige AB Box Piteå SVERIGE Tel: (norsk nummer) Fax:

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2012.07.15, SVM:N 2012.07.15 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring MERKEFORSIKRING Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for Can-Am ATV Spyder. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

2014-03-01. Forhåndsinformasjon

2014-03-01. Forhåndsinformasjon 2014-03-01 Forhåndsinformasjon Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Forsikret interesse 1.5 Forsikret

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2014-03-01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1. mars 2014. Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt.

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt. Forsikringsvilkår Vilkår Trygghetsavtale NO2012:1 Gyldig fra og med den 01-05-2012 1. Hvilket produkt omfattes av Trygghetsavtale? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med kjøp av et produkt i et av våre

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer