Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet"

Transkript

1 Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Lars-Evan Pettersson Marit Astrup O P P D R A G S R A P P O R T A

2 Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

3 Oppdragsrapport A nr Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Oppdragsgiver: Hydrologisk avdeling Forfatter: Lars-Evan Pettersson og Marit Astrup Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 30 Forsidefoto: Målestasjon Syrtveit i Otra i juli 1995 (Foto: Leiv Gunnar Ruud, NVE-HH) ISSN: Sammendrag: Denne rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert på Østlandet og Sørlandet, dvs. i vassdragsområdene og Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal og informasjon om reguleringer i vassdraget (uregulert og regulert samt reguleringsdato). I tillegg er det beregnet verdier for midlere flom for stasjoner med minst 10 år med uregulerte data. Det er egne tabeller for stasjoner med nedbørfelt mindre enn 20 og for stasjoner med dataserier lengre enn 50 år. Emneord: Vannføringsstasjoner Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar 2007

4 Innhold Forord... 4 Sammendrag Innledning Stasjonsoversikt Tabellforklaring Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner er til stasjonsoversikten Stasjoner i små felt Stasjoner med lange dataserier Referanser... 49

5

6 Sammendrag Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert på Østlandet og Sørlandet, dvs. i vassdragsområdene og Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal og informasjon om reguleringer i vassdraget (uregulert og regulert samt reguleringsdato). I tillegg er det beregnet verdier for midlere flom for stasjoner med minst 10 år med uregulerte data. Det er egne tabeller for stasjoner med nedbørfelt mindre enn 20 og for stasjoner med dataserier lengre enn 50 år. 5

7 1 Innledning Et ledd i å videreutvikle flomberegningsmetodikken er å kvalitetskontrollere observerte flomdata. Av den grunn er det laget en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert og som har data på NVEs hydrologiske database. Det er tidligere laget oversikter over vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge (NVE oppdragsrapport A ) og på Vestlandet (NVE oppdragsrapport A ). Nå fullføres dette arbeidet med oversikt over vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet, nærmere bestemt i vassdragsområdene og I neste omgang vil en bestemme hvilke vannføringsstasjoner som skal kvalitetskontrolleres med tanke spesielt på flomdata. Utvalget av de stasjonene vil skje etter kriterier som ennå ikke er bestemt. En oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert er nyttig også for mange andre formål. Av den grunn presenteres oversikten i denne rapporten. 2 Stasjonsoversikt 2.1 Tabellforklaring Stasjonsoversikten i tabell 1 er laget stort sett etter stigende stasjonsnummer. I de store vassdragene, Glommavassdraget, Drammensvassdraget og Skiensvassdraget, er stasjonene sortert etter sidevassdrag/delområder. Nedenfor følger en tabellforklaring. Stasjonsnummer: NVEs stasjonsnummersystem er basert på Vassdragsregisterets del Regine (Register over nedbørfelt). I foreliggende rapport benyttes kun de to første leddene i det komplette stasjonsnummeret. Første ledd er et vassdragsområdenummer. Disse løper fra 001 for Haldenvassdraget med urviseren rundt kysten, med 120 for området like sør for Trondheimsfjordens munning i havet, til 247 for Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden med nummer på 300-tallet for vassdrag som har avløp til Finland (301 og deler av 302) eller til Sverige (deler av 302 tom. 315). Annet ledd i stasjonsnummeret er et tilfeldig løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. (F.eks Urula hvor 12 er Drammensvassdragets vassdragsnummer og 209 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller dataserier benyttes et femdelt serienummer hvor de tre første leddene er stasjonsnummeret. Fjerde ledd er et parameternummer; 1000 for vannstand, 1001 for vannføring osv. Femte ledd er et versjonsnummer som brukes til å skille flere serier på samme sted med samme parameter. Hvis flere versjonsnummer finnes, angir vanligvis versjon 0 den mest fullstendige serien. Stasjonsnavn: Stasjonsnavn i NVEs hydrologiske database. Dette kan avvike fra for eksempel regulanters navn på stasjonen. I senere tid har NVE begynt å endre på stasjonsnavnene slik at det skal bli lettere å forstå hvor stasjonen ligger. For eksempel hadde 6

8 målestasjonen navnet Fosserød tidligere. Det er nå endret til Holmfoss i Numedalslågen. Denne rapporten har ikke alltid fått med seg disse navneendringer. Feltareal: Arealet til målestasjonens naturlige nedbørfelt er oppgitt i, med to desimaler for arealer under 10, en desimal for arealer mellom 10 og 100, og uten desimal for større felt. Arealene er beregnet med hjelp av GIS av Seksjonen for geoinformasjon (VG) ved NVEs Vannressursavdeling. Arealer som er markert i kursiv er ikke beregnet av Seksjonen for geoinformasjon, men tidligere planimetrert på kartgrunnlag 1:50 000, eller hentet fra NVEs digitale kartdatabase. : Periode som vannføringsdata ikke er påvirket av reguleringer i vassdraget. Ved lengre observasjonsopphold/databrudd ( mer enn ca. 5 år) er n oppdelt. For målestasjoner som fortsatt er i drift er n markert med dd (dags dato). Dato for regulering: Den dato da reguleringen trådte i kraft. I noen tilfeller er datoen den dagen som feltet ble regulert, dvs. det kan være lenge før stasjonen ble opprettet. I andre tilfeller er datoen den dagen som stasjonen ble påvirket av reguleringen, f.eks. opprettelsesdatoen for en stasjon i et allerede regulert felt. En regulering kan mange ganger være vanskelig å tidsfeste i detalj. I slike tilfeller er 1. januar i det første reguleringsåret oppført. Regulert : Periode som vannføringsdata er påvirket av reguleringer i vassdraget. Typen eller omfanget av regulering er ikke nevnt. Ved lengre observasjonsopphold/databrudd ( mer enn ca. 5 år) er n oppdelt. For målestasjoner som fortsatt er i drift er n markert med dd (dags dato). Minst 10 år med komplette uregulerte data: Stasjoner som oppfyller dette kriteriet er markert med x., m 3 /s: Gjennomsnittet av største flom, døgnmiddel, hvert år i den uregulerte perioden i m 3 /s. Verdien er beregnet kun for stasjoner som har minst 10 år med komplette uregulerte data. I noen tilfeller er flomverdien beregnet også for regulerte stasjoner, der reguleringen er liten og vurderes å ha liten betydning for flommene. Flomverdien kan endres hvis f.eks. vannføringskurven forbedres ut fra nye målinger, og bør derfor bare betraktes som en indikasjon på flomstørrelsen. Ny beregning må utføres hvis data skal benyttes i en eller annen sammenheng., l/s : omregnet til spesifikk verdi (vannføring dividert med feltareal). Disse verdiene vil være ett av flere grunnlag for å vurdere kvaliteten ved flomdata. 7

9 : Spesielle forhold ved stasjonen eller ved data er markert. I mange tilfeller har man på databasen kombinert data fra to eller flere stasjoner til lengre dataserier, markert med merknaden Forlenget serie med xx.x. Dette er gjort når en ny stasjon er etablert så nært en gammel stasjon at det er forsvarlig å regne med at data er representative for samme nedbørfelt. Slike dataserier har versjonsnummer 0. Eventuelt tall i merknadskolonnen viser til avsnitt Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Stasjonsoversikten i denne rapporten omfatter tradisjonelle vannføringsstasjoner, dvs. der vannstander observeres og registreres. Disse vannstandsdata omregnes til vannføringer ved bruk av en vannføringskurve/-formel. Kraftverk som beregner vannføring ut fra produksjon er ikke tatt med i tabellen, og heller ikke stasjoner der det ikke registreres data daglig, som f.eks. stasjoner nedstrøms dammer som bare registrerer når det er overløp. Unntak fra det siste er der kraftverksdata er med på å forlenge viktige vannføringsserier. Stasjonsoversikten omfatter alle stasjoner som eksisterer eller har eksistert på Østlandet og Sørlandet, og det er ikke gjort noen kvalitetsvurdering av stasjonene eller tilhørende hydrologiske data. 8

10 Tabell 1. Vannføringsstasjoner i vassdragsområdene og Minst 10 år med kompl. l/s Vannføringsstasjon Feltareal Dato for Regulert regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s 1.37 Kirkevatn x Verket Uregelmessige observasjoner Berg dd Kinn Vannføringsstasjon (Glomma oppstrøms Vorma) Minst 10 år med kompl. l/s Feltareal Dato for Regulert Nummer Navn regulering ureg.data m 3 /s 2.1 Hådammen dd x Nor Vålåsjø x Forlenget serie med 2.128, og Narsjø dd x Forlenget serie med Atnasjø dd x Forlenget serie med Glomstadfoss dd 2. Se også Orva dd Mye manglende data Åsta Lerbekkenget Einunda Se også og Koteng Se også og Hornset Husom Bru Brua Aursunden x Se også og Nye Stai dd 2, 3. Se også Aursunden ndf Forlenget serie med 2.111, 2.115, Kurråsen Se også og

11 2.116 Auma Stai dd x , 3. Se også Rena Se også Elverum x Forlenget serie med Nors bru x , Skarnes , dd 2, Moan x Se også 2.96 og Vålåsjø Forlenget serie med 2.9, og Dølplass dd Atna bru x Forlenget serie med Atnasjø x Ikke daglige observasjoner før i Se også 2.32 og Lomnessjø x Forlenget serie med Sjømoen Forlenget serie med Storsjøen ovf x Se også 2.608, 2.609, og Tysla , x Hårrena bru Valmtjern Forlenget serie med og Åsta veibru x Knappom dd x Narsjø x Forlenget serie med Erlibru Barkaldfoss dd 2, Savalen ndf Dalsbygdens El. Verk x Liten regulering Grimsmoen dd Kveberg bru Unsetåa dd x Mistra bru dd x Hummelvoll dd Osflaten Ryfetten x Einunna Se også 2.85 og Kuggerudåa Forlenget serie med

12 2.316 Bruvoll Liten regulering Fundin ndf dd Høyegga ndf dd 2, Feragen ndf x Se også Hyllingen Ikke daglige observasjoner Rien Ikke daglige observasjoner Feragen x Mye manglende data. Se også Einunna overf dd 6. Se også 2.85 og Norsfoss dd Elgsjø ndf Marsjø ndf dd Osfallet kraftstasjon Funnefoss o.vann dd 2, Atna Straumbu Mye manglende data Flena Kvarstadseter dd x Perioder med manglende data Nordre Osa dd x Søkkunda Eldåa Fossum bru dd x Skvaldra øvre Skasåa Funnefoss lense , Li bru dd Mye manglende data før Søndre Imssjøen dd Fokstua dd x Mye hull i lavvannsperioden Glåmos bru dd Forlenget serie med 2.111, og Elverum dd 2. Forlenget serie med Andfinds bru x Forlenget serie med 2.9, og Vålåsjø dd x Forlenget serie med 2.9, og Storsjø ndf , 7. Se også 2.134, 2.609, og Storsjø ndf , 7. Se også 2.134, 2.608, og

13 2.610 Raudhammeren , 7. Se også 2.134, 2.608, og Storsjøen ndf dd 3, 7. Forlenget serie med 2.134, 2.608, og Søre Osa Forlenget serie med og Ossjø ndf dd 8. Forlenget serie med og Sagstua dd x Forlenget serie med Tunna dd Se 2.96 og Mye manglende data Djuphølen dd Vannføringsstasjon (Lågen oppstrøms Mjøsa) Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 2.12 Nedre Sjodalsvatn , x Forlenget serie med Nedre Sjodalsvatn dd x Forlenget serie med Breiddalsvatn ndf dd Forlenget serie med Aura Forlenget serie med og Kittilstad Visa x Forlenget serie med Endefoss Forlenget serie med Kampfoss Forlenget serie med Se også og Lalm dd 9, 11. Forlenget serie med Aulestad Forlenget serie med Se også Aulestad dd 12. Forlenget serie med Se også Øvre Heimdalsvatn Sporadiske observasjoner Rudi dd Forlenget serie med Tessevatn Tessevatn ndf Elvestad Se også Moksa Marstein x Forlenget serie med Gjende x

14 2.110 Skjenna x Lårgård Bru x Forlenget serie med Losna dd x , Breiddalsvatn ndf x Forlenget serie med Vågåmo , Kun ukontrollerte data. Se også Lalm x , 11. Forlenget serie med Aura Forlenget serie med 2.16 og Aura Forlenget serie med 2.16 og Sagfoss Oterstokfoss Tessa bru x Forlenget serie med Tessa Kun ukontrollerte data Faukstad bru x Se også 2.244, og Bygdin ndf dd Vinstern Nedre Bjørnhølen dd Olstappen Se også 2.24, og Forlenget serie med Se også Kampfoss og Fosse Se også 2.24, og Aulestad Se også 2.27 og Urda Øyer Sjodalsvatn Se også 2.12 og Fredriksvatn Harpefoss Elveseter x Forlenget serie med Rauddalsvatn ndf dd Moksa Forlenget serie med Koloen x Se også 2.161, og Akselen dd x Forlenget serie med Livatn dd x Furusjøen x Sælatunga dd x

15 2.289 Høydalsvatn x Brustuen dd x Tora dd x Skjøli x Visa Forlenget serie med Tundra x Memurubu Russa x Sulheim x Bøvertjern x Runningen x Øvre Visa Mye manglende data Dombås dd x Jora x Storøygardsbru Se også 2.161, og Lesjaverk dd x Heimdalsoset Espedalsvatn dd x Vågåvatn dd Se også Ofossen dd Elveseter dd x Forlenget serie med Vinkelfallet Eide dd 9, Frya Forlenget serie med Faukstad dd 11. Se også 2.161, og Rosten dd x Forlenget serie med Moksa Forlenget serie med

16 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Mjøsa og Vorma) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s Ertesekken dd 9, Mesna ndf Einavatn ndf dd Kvisla bruk dd Hørsand bru Rokoelv Risa , Liten regulering Harasjøen x Transjøen Fura dd x Heira Søndre kulvert Stokkelva Skreia x Se også og Torgundrud bru Knutsætra Lena bru Liten regulering. Se også Bråstad II Liten regulering Møllerhagen Liten regulering Nygårdssætra Majer Kvikstadbekken Vismunda dd x Svartelva dd Flagstadelva dd x Skreia Forlenget serie med Se og Hunselv Forlenget serie med Finsahlbekken Skreia Forlenget serie med Se og Hunselv Forlenget serie med Lena dd Liten regulering. Se også

17 Vannføringsstasjon Feltareal (Glomma nedstrøms Vorma) Nummer Navn 2.10 Sogna dd Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 2.17 Blaker , 2002-dd x , 5, 9, 13. Forlenget serie med Tokerud x , 5, Sarpsfoss , 5, Gardermoen Kulvert Mørdrebekken Kun ukontrollerte data Mørdrebekken småfelt Kun ukontrollerte data Årnes , 5, Blaker , 5, 13. Forlenget serie med Langnes , 5, 13. Forlenget serie med Solbergfoss (kraftverk) Fossumfoss , 5, Mariholtputten Ellingsrud Kråkfoss dd x Kringlerdal dd x Hombledal Mye hull i lavvannsperioden Rotua dd x Austeddalen Vøien Kverndalen Strøm sag Se også Hellen bru x Kauserud dd x Eriksvann dd Lauvtjern Langvann Ise Grønlibekken Puttjernbekken Brekke

18 2.432 Stortorp mølle x Forlenget serie med Vråla Fossen dd 19. Se også Vikka dd x Slemdalsbekken dd Mye manglende data Torbekkdalen Mye manglende data Stortorp dd x Forlenget serie med Nordre kulvert dd Mest ukontrollerte data. Vannføringsstasjon Feltareal Nummer Navn 3.7 Sæbyvatn Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 3.11 Sagstubekken x Kure Se også Fossli Nordødegård Rygge flystasjon Mye manglende data Høgfoss dd x Se også Haugselv Trolldalen Mye manglende data. 4.2 Kleiva Mye manglende data. 5.2 Hallangen Mye manglende data. 5.3 Gjersjøen ndf Mye manglende data Rustadskogen Mye manglende data. 6.8 Kroktjern Kun sporadiske observasjoner. 6.9 Maridalsvatn ndf Vannuttak Gryta dd x Vestli dd 6.13 V. Vika Oppsal Sognsvannsbekken

19 6.26 Skraperud Lutvannsbekken Sinnerdammen dd 7.3 Øraker Skøyen Kun ukontrollerte data. 8.2 Bjørnegårdssvingen dd Vannuttak. 8.3 Brenne Åsterud bru Sæternbekken dd x Bryn bru Vannuttak. 8.8 Blomsterkroken dd x Kolabrua Kun sporadiske observasjoner. 9.5 Åros Liten regulering. 9.7 Skithegga Lierbyen Vannuttak Glitrevatn ndf Vannuttak Elgtjern dd x Justad Vannuttak Oppsal dd Vannuttak Kjellstad bru Vannuttak. 18

20 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Randselva) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s 12.8 Grønvold bru dd x Forlenget serie med Hval Randsfjord x Se også Etna dd x Åvella Jaren x Forlenget serie med Grønvold bru x Forlenget serie med Trevatn ndf Skrankefoss Synna Kolbjørnshus dd x Etnsenn Rotvolla Nordsinni Veslefossen Åfeta Kistefoss dd Se også Jaren ndf x Forlenget serie med Hvalskvern dd x Vannføringsstasjon (Ådalselva/Begna) Minst 10 år med kompl. l/s Feltareal Dato for Regulert Nummer Navn regulering ureg.data m 3 /s 12.3 Hen x Rysna dd x Strømstøa dd Se også Hådemshølen Vangsmjøsi Vangsmjøsa

21 12.76 Vangsmjøsa ndf Slidrefjord Strandefjord x Fløafjord Killingstryken ndf Forlenget serie med Ylja Se også Øvre Øyanghølen dd 22, Rudi bru dd 22, Vindevatn x Forlenget serie med Hovda Se også Krossåfoss x Se også Ølsjø x Se også Helin Liten regulering Yljeoset Se også Mønin bru Se også Leito nedre Forlenget serie med Tisleifjord ndf dd Hølervatn dd x Sandalen Strøen ndf x Liten regulering Hallum Kun spredte data Hugali Ala x , Samsjøen ndf Grunke dd x Mugna dd x Vinde-elv dd x Forlenget serie med Eid Urula dd x Liten regulering Fjøshølen Fasle elv dd Bagn dd Forlenget serie med

22 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Snarumselva/Hallingdalselva) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s 12.7 Høvsfjord x Se også Oppsjø bru dd 28, 29. Se også og Haugastøl x Ustedalsvatn x Oppsjø bru x Se også 12.9 og Bergheim dd x Krøderen x Forlenget serie med Skålfoss dd x Forlenget serie med Strandevatn x Se også Høvsfjord Se også Bry bru x Vavatn Votna Strandvatn ndf x Liten regulering. Se også Flævatn x Gjærdeslåtten dd Strandefjord, avløp Se også 12.9 og Ruud dd Gryte bru Brautemotjern x Buvatn dd x Lio x Se også Geilo bru dd Kun spredte data Nysetervatn x Liten regulering Svenkerud , Eikredammen Langtjernbekk dd x Hangstjern dd x Storeskar dd x Se også

23 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Tyrifjorden/Drammenselva) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s Strandhengslet x Dam Kråkefjord/Soneren bygd Kværk Liten regulering av Randsfjorden Skjerdal (Tyrifjorden) x Liten regulering av Randsfjorden i årene Døvikfoss Forlenget serie med (kraftverksdata) Vikevatn x Kråkefjord ndf dd x Garhammerfoss x Liten regulering Eggedal dd x Heradsbygda , Kun spredte data Sundbyfoss dd x Fiskum dd x Geithus Forlenget serie med og (kraftverksdata) Mjøndalen bru dd 28. Kun ukontrollerte data. Minst 10 år Vannføringsstasjon Feltareal Dato for Regulert med kompl. regulering ureg.data m 3 /s l/s Nummer Navn 15.1 Labru , x Brofoss dd 28, 33, 34, 35. Se også Tunhovd x Se også 15.3 og Tindhølen x Dokkeberg Forlenget serie med og Pålsbufjord Brofoss , 34, 35. Se også Skaget ,

24 15.14 Kvila Kongsberg , 34, 35. Forlenget serie med 15.60, 15.61, Skollenborg (kraftverk) Bommestad bru x Fønnebøfjord dd x Forlenget serie med 15.7 og Jondalselv x Se også Jondalselv Jondalselv dd x Forlenget serie med Jondalselv Båtstøhagen Bruhaug , dd 28, 34, Evje Kjerringhølen , Øyhølen , Sneipa Mye manglende data Myklevatn ndf Hallen , 35. Forlenget serie med Ølmøs Halledalsvatn dd x Smådøla x Borgåi dd x Skrykken x Økta x Gleda Holmfoss dd Hagnes x Varden Sørkja x Goksø Skorge dd x Svartangen Liten regulering Orsjoren dd 35. Se også Lysmyra Dokkeberg x Forlenget serie med 15.7 og

25 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Tinne) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s 16.9 Strengen dam ndf Mest spredte data Møsvatn, Langhøl Kirkevoll bru dd Kalhovdfjord ndf Grosettjern dd x Viertjern dd x Austbygdåi dd x Kvenna , dd Strengen dd 37 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Heddøla) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s Omnesfoss dd 38. Forlenget serie med Omnesfoss x Forlenget serie med Hjartsjø x Gjuvå dd x Sønnlandsvatn dd Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Bøelva) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s Seljordvatn x Se også Hagadrag dd x Forlenget serie med Hørte x Forlenget serie med Gjevarvatn x Veisvikvatn x Grovåi dd x Grunnåi Hørte dd x Forlenget serie med

26 Vannføringsstasjon Minst 10 år Feltareal Dato for Regulert (Eidselva) med kompl. regulering Nummer Navn ureg.data m 3 /s l/s Ulefoss Totak x Grungevatn , Vinjevatn x Langeidvatn ndf Forlenget serie med og Langeidvatn ndf Forlenget serie med og Vrangfoss ovf Songavatn Langeidvatn ndf Forlenget serie med og Bordalsvatn Tannsvatn dd x Hyljelihyl Øykjelihyl Bitdalsvatn x Hovdevatn x Se også Hovdevatn ndf Se også Nørstrud bru Sagafoss Kilen x Forlenget serie med Byrteåi dd x Elvarheim dd Tyri x Liten regulering Vågslidvatn Kjelaåi inntak ndf Hogga dam dd Bjørntjønn dd x Hegre Grønåi Kilen dd x Forlenget serie med Strengen-Hogga

27 Vannføringsstasjon Feltareal Dato for Regulert (Nedre Skiensvassdraget) regulering Nummer Navn Eikonrød Ås Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s Ranneberg/Rørås Brusetbekken dd x Vannføringsstasjon Feltareal Dato for regulering Regulert Nummer Navn Dalsfoss ndf dd Farsjø Homtjønn Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 18.8 Ubergelv Liten regulering Gjerstad dd x Tjellingtjernbekk dd x Nisser dam dd Forlenget serie med og Aamfoss Forlenget serie med og Haukerhølen Se også 19.8 og Evenstad , Forlenget serie med Bøylefoss Lunde Mølle Forlenget serie med Rusdam , Glomsdam ,2004-dd Haugsjå Eikhomkilen dd Jørundland x Forlenget serie med Underberg bru x Se også Langkvernhusfoss Se også

28 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Finndøla dd Skåltjern Dalanfoss Torsdalen ndf Landak Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s Jørundland dd Forlenget serie med Kilåi bru dd x Nisservatn ndf Forlenget serie med Se også Tovsliøytjønn x Horgevikåi Grytå dd x Gravå dd x Stigvassåi dd x Rauåna dd x Skornetten x Åbogstjønn ndf x Tjønnstronda , Årak Åbogstjønn ovf Storgama ovf dd x Songedalsåi dd x Lilleelv dd Mange observasjonsbrudd Rygene terskel dd Gjermundnes Forlenget serie med og Rygene total dd Åmli kraftstasjon total dd 27 Kraftverksdata. Forlenget serie med Kraftverksdata. Forlenget serie med og

29 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 20.2 Austenå dd x Flaksvatn dd x Vikstølvatn x Forlenget serie med Ogge x Mange observasjonsbrudd. Forlenget 20.9 Vikstølvatn ndf serie med Tveitdalen dd x Skreros Heisel dd 48. Forlenget serie med og Byglandsfjord Se også og Bjørgåni dd Hoslemo dd Valle dd 48, 50. Forlenget serie med Se også Byglandsfjord ndf Røyknes Forlenget serie med Løyning Holen Lislevatn x Kilefjord Forlenget serie med Se også Vigeland uv.kanal Hovet dd 48. Tidligere navn Brokke Storvatn Lislefjødd dd x Sømskleiva dd Mest ukontrollerte data. 28

30 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s Fardal x Syrtveit dd Skisland ndf Forlenget serie med Vigeland Forlenget serie med og Ørevassoset Se også Kjølemo dd x Austerhus x Nedre Skjerkevatn x Foregård bru x Myglevatn ndf dd x Håverstad dd Forlenget serie med Søgne dd x Laudal dd 23.4 Brådlandsvatn dd 23.5 Lona Liten regulering Øvre Øydnavatn Ytre Øydnavatn Tingvatn x Forlenget serie med 24.2 og Tingvatn x Forlenget serie med 24.1 og Møska x Forlenget serie med Møska dd x Forlenget serie med Tingvatn dd x Forlenget serie med 24.1 og Kvinen , x Netland x Se også Røynstadbru x Rafoss x Forlenget serie med og Forlenget serie med Se også 29

31 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert 25.6 Homstølvatn ndf dd 25.7 Refsti , dd Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 25.8 Mygland dd x Liten regulering. 52. Mest ukontrollerte data. Forlenget serie med Se også Rafoss x Forlenget serie med 25.5 og Homstølvatn Se også 25.6 og Sandviksvatn Kvidingen Se også Gjuvvatn dd x Øyarvatn Stegemoen dd 52. Forlenget serie med 25.5 og Homstølvatn ndf Mye manglende data. Forlenget serie med Se også Knabåni dd x Fidjelandsvatn x Dorgefoss dd x , Lindeland , x Sirdalsvatn , x Lundevatn x Se også Valevatn , x Liland x Litle Rosseland dd Svartevatn x Sirekrok Langhølen Kun ukontrollerte data. Se også Tonstad Kun ukontrollerte data. Se også Årdal dd x Sandvatn dd x Deg dd x Mange observasjonsbrudd Regevik dd 48, 53. Se også Jogla dd x

32 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data Refsvatn dd x m 3 /s l/s Djupevatn Mye ukontrollerte data Holmavatn dd x Drivdal Storstein Kun ukontrollerte data Rekedalselv dd 27.2 Bjerkreim bru x Forlenget serie med Hetland x Se også Stavtjørna Usikkert feltareal Stølsvatn ndf dd Maudal dd Saglandsvatn x Austrumdal dd x Bjordal dd x Gya dd x Helleland dd Forlenget serie med Gjedlakleiv dd Forlenget serie med Hetland dd x Forlenget serie med Bjerkland bru x Forlenget serie med Storrsheivatn Foss Eikjeland dd Bryne Haugland dd x Liten regulering Kvassheimåna Lye Kun ukontrollerte data Lye dd Mest ukontrollerte data. 31

33 Vannføringsstasjon Nummer Navn Feltareal Dato for regulering Regulert Minst 10 år med kompl. ureg.data m 3 /s l/s 29.4 Aspervik dd Mest ukontrollerte data Gramstad Kun ukontrollerte data Ims Gramstaddalen dd Stokkelandsvatnet Sandvedparken Svebestadkanalen

34 Minst 10 år Vannføringsstasjon Feltareal Dato for Regulert med kompl. regulering ureg.data m 3 /s l/s Nummer Navn Støa x Plassen , Femundsenden dd x Nybergsund , dd x Liten regulering. Forlenget serie med Engeren x Liten regulering. Forlenget serie med Nybergsund dd x Liten regulering. Forlenget serie med Galten x Forlenget serie med Isteren x Ørbak x Liten regulering Galten Forlenget serie med Liten regulering. Forlenget serie med Engeren dd x Rotna bru x Holmen bru Forlenget serie med Magnor x Se også 313.9, og Bolfoss bru x Liten regulering Holmen bru dd Forlenget serie med Magnor Se også 313.3, og Magnor dd x Forlenget serie med 313.3, og Magnor Se også 313.3, og Trosterud Forlenget serie med Trosterud Forlenget serie med

35 2.3 er til stasjonsoversikten 1. Stasjonen er en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Det er foretatt vannstandsregistreringer ved stasjonen og vannføringskurve er etablert. Data er ikke tilrettelagt for Hydra II enda. 2. Fra nordenden av Femunden overføres noe vann gjennom Håelva til Glomma. Overføringen er av liten betydning, men påvirker alle målestasjonene i Håelva, i Glommas hovedløp og i Trysilelvas hovedløp. Det var Røros kobberverk som sørget for graving av en kanal gjennom det lave vannskillet mellom Kalven nord i Femunden og Lorttjern øverst i Håelvvassdraget. Man begynte å fløte tømmer gjennom kanalen rundt midten av 1700-tallet, noe som foregikk helt frem til ca Overføringen av vann er fortsatt effektiv og kanalen er ombygget i flere omganger, senest i I perioden ble det utført målinger av overføringen. Det ble anslått at overføringen var 27 millioner m 3 i året i gjennomsnitt, hvilket tilsvarer en årlig middelvannføring på 0.86 m 3 /s. Det er tvilsomt om overføringen har vært så stor i senere tid. Overføringen regnes ikke som en regulering i tabellen, men som at Femunden har to utløp. 3. Vann overføres siden 1971 fra Glomma ved Høyegga til Rena gjennom Rendalen kraftstasjon. Overført vann registreres ved målestasjonen Rendalen kraftstasjon. Restvannføringen i Glomma registreres ved Høyegga ndf. 4. I starten av observasjonsperioden er det noen hull i serien. I store deler av observasjonsperioden mangler data i lavvannsperioden. 5. Ved vannføringer større enn midlere flom i Glomma, ca m 3 /s i denne delen av elven, renner det vann naturlig gjennom Vingersjøen ved Kongsvinger og over det lave vannskillet til Vrangselva og videre inn i Sverige. For nærmere beskrivelse, se NVErapport Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger. 6. Vann overføres siden 1971 fra Einunna til Savalenmagasinet i Sivilla. Overført vann registreres ved målestasjonen Einunna overføring, versjon 1, mens restvannføringen i Einunna registreres ved 2.377, versjon 2. Totalvannføringen i Einunna oppstrøms overføringspunktet er beregnet i 2.377, versjon Midlertidige reguleringer ble gjennomført fra 1940 ved hjelp av en provisorisk dam som ble fjernet under vårflommen. Først i 1967 startet byggingen av permanent dam. Dammen var ferdig i Vann overføres ut siden 1981 gjennom Søre Osa kraftverk. Overført vann registreres ved målestasjonen Søre Osa kraftverk. 9. Grønvatnet og bekken fra Styggedalsvatnet øverst i Ottavassdraget overføres til Tafjordvassdraget. Overføringen er av relativt liten betydning, men påvirker alle målestasjonene i Otta, i Gudbrandsdalslågens hovedløp, i Vorma og i Glommas hovedløp nedstrøms samløpet med Vorma. Overføringen fra Grønvatnet ble satt i drift i desember 1968, mens overføringen fra Styggedalen til Grønvatnet ble foretatt i to omganger, dels i 1972 og dels i I 1978 ble det bygget en sperredam i Styggedalen, for å hindre 34

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Lars-Evan Pettersson 10 2010 D O K U M E N T Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 10-2010 Flommen i Sør-Norge oktober

Detaljer

TEGN FORKlARING. Spe<ifikt avløp nonnal Vs/km' I/s/km' Vs/km' Vs/km' Vs/km> 121-1S0 I/s/km '

TEGN FORKlARING. Spe<ifikt avløp nonnal Vs/km' I/s/km' Vs/km' Vs/km' Vs/km> 121-1S0 I/s/km ' TEGN FORKlARING Spe 121-1S0 I/s/km ' Avløpsnormaler Normalperioden 1961-1990 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma. Lars-Evan Pettersson 10

Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma. Lars-Evan Pettersson 10 Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma Lars-Evan Pettersson 10 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma (002.E-T) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument

Detaljer

Vannføring, Vannstand

Vannføring, Vannstand Vannføring, 1 HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN 1.3.0.1000.1 Ørjefoss ovf. Magasin 1861 1873 1.4.0.1000.1 Ørjefoss ndf. Elv - naturlig profil 1861 1873 1.7.0.1000.1 Strømfoss ovf. Magasin 1852 1873 1.9.0.1000.1

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Totalavløpet fra Østlandet

Totalavløpet fra Østlandet Totalavløpet fra Østlandet 1961-2000 Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Rapport nr 13 Totalavløpet fra Østlandet 1961-2000 Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

Flomberegning for Lakselva i Misvær

Flomberegning for Lakselva i Misvær Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lakselva i Misvær Lars-Evan Pettersson 2 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Lakselva i Misvær (162.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr

Detaljer

Flommen på Sør- og Østlandet våren Erik Holmqvist (red.)

Flommen på Sør- og Østlandet våren Erik Holmqvist (red.) Flommen på Sør- og Østlandet våren 28 Erik Holmqvist (red.) 7 29 D O K U M E N T Flommen på Sør- og Østlandet våren 28 Norges vassdrags- og energidirektorat 29 Dokument nr. 7-29 Flommen på Sør- og Østlandet

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Leira

Flomberegning for Leira Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Leira Lars-Evan Pettersson 16 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Leira (002.CAZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 16-2005 Flomberegning

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Erik Holmqvist 2 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 2 2007.

Detaljer

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ)

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 15-2007 Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Skienselva. Lars-Evan Pettersson

Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Skienselva. Lars-Evan Pettersson Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Skienselva Lars-Evan Pettersson 16 2001 D O K U M E N T Flomberegning for Skienselva (016.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Dokument nr 16 Flomberegning

Detaljer

Flommen på Sør- og Østlandet januar Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4

Flommen på Sør- og Østlandet januar Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4 Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008 Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4 2008 D O K U M E N T Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008 Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr. 4-2008

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Homogenitetstest av hydrologiske data. Marit Astrup

Homogenitetstest av hydrologiske data. Marit Astrup Homogenitetstest av hydrologiske data Marit Astrup 7 2000 R A P P O R T Homogenitetstest av hydrologiske data Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Rapport nr 7 Homogenitetstest av hydrologiske data

Detaljer

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Sira ved Tonstad Lars-Evan Pettersson 6 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Sira ved Tonstad (026.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr 6-2010 Flomberegning for

Detaljer

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2016

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2016 Internt notat Til: ER v. Fredrik Arnesen Fra: HV v. Erik Holmqvist Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 25.09.2017 Saksnr.: NVE 200903388-12 Arkiv: Kopi: Maria Sidelnikova (ER), Bjørn Sønju-Moltzau (ER), Christine

Detaljer

Flomberegning for Sørkedalselva

Flomberegning for Sørkedalselva Flomberegning for Sørkedalselva Lars-Evan Pettersson 10 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 10-2008 Flomberegning for Sørkedalselva

Detaljer

Flomberegning for Mjøsa og Vorma. Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Mjøsa og Vorma. Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Mjøsa og Vorma Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson 23 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Mjøsa og Vorma (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument nr 23

Detaljer

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014 Internt notat Til: ER v. Fredrik Arnesen Fra: HV v. Erik Holmqvist Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 01.09.2015 Saksnr.: NVE 200903388-10 Arkiv: Kopi: HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Oppdatering

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i

Detaljer

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist Flomberegning for Hønefoss Erik Holmqvist 13 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Hønefoss (012.E0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 13 2002. Flomberegning for Hønefoss, 012.E0

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flommen Østafjells juli 2011. Ingjerd Haddeland

Flommen Østafjells juli 2011. Ingjerd Haddeland Flommen Østafjells juli 2011 Ingjerd Haddeland 9 2011 D O K U M E N T Flommen Østafjells juli 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Dokument nr. 9-2011 Flommen Østafjells juli 2011 Utgitt av:

Detaljer

Innføring i REGINEs inndelingssystem

Innføring i REGINEs inndelingssystem Innføring i REGINEs inndelingssystem Etablert og vedlikehold av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innledning REGINE (REGIster over NEdbørfelt) er den nasjonale databasen for nedbørfelt. Form

Detaljer

Flommen på Østlandet i mai Lars Andreas Roald 21

Flommen på Østlandet i mai Lars Andreas Roald 21 Flommen på Østlandet i mai 2013 Lars Andreas Roald 21 2015 R A P P O R T Rapport nr 21 2015 Flommen på Østlandet i mai 2013 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Lars Andreas

Detaljer

Flomberegning for Hellelandselva

Flomberegning for Hellelandselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for a André Soot 6 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 6 2008. Flomberegning for Utgitt av: Forfatter: Norges

Detaljer

Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127

Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127 Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127 2015 R A P P O R T Rapport nr 127-2015 Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Flomberegning for Fagernes (012.LZ) Ingeborg Kleivane

Flomberegning for Fagernes (012.LZ) Ingeborg Kleivane Flomberegning for Fagernes (012.LZ) Ingeborg Kleivane 37 2012 R A P P O R T Flomberegning for Fagernes (012.LZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Dokument nr. 37-2012 Flomberegning for Fagernes

Detaljer

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland Per Ludvig Bjerke 4 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland, 022-4 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Oppdragsrapport nr. 4-2014.

Detaljer

Tabell 1. Tilsigsserier hvor vannføringskurvene er endret siden våren 2010.

Tabell 1. Tilsigsserier hvor vannføringskurvene er endret siden våren 2010. Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 28.06.2011 Saksnr.: NVE 03388-3 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HH Erlend Moe Oppdatering av tilsigsserier

Detaljer

Flomberegning for Nitelva

Flomberegning for Nitelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nitelva André Soot 16 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Nitelva (002.CC0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 16 2007. Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B Erik Holmqvist 2 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Konsmo Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr. 2 2006. Flomberegning for Audna

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Flomberegning for Ognaelva

Flomberegning for Ognaelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ognaelva Erik Holmqvist 15 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Ognaelva (027.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 15 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Eidfjordvassdraget

Flomberegning for Eidfjordvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Eidfjordvassdraget Lars-Evan Pettersson 1 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger. Norges vassdrags- og energidirektorat

Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger. Norges vassdrags- og energidirektorat Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Rapport nr1 Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger (002.FO/313.3Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Aktive vannføringsstasjoner i Norge

Aktive vannføringsstasjoner i Norge Aktive vannføringsstasjoner i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 16-2004 Aktive vannføringsstasjoner i Norge Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt

Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt Thomas Væringstad, NVE Hege Hisdal, NVE 6 2005 RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Spjelkavikelva

Flomberegning for Spjelkavikelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Spjelkavikelva Lars-Evan Pettersson 5 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Spjelkavikelva (101.5Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 5-2007

Detaljer

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Lars-Evan Pettersson 22 2005 D O K U M E N T Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer Delprosjekt. 5.1.5 13 2014 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Flommen på Sør- og Østlandet september Thea Caroline Wang

Flommen på Sør- og Østlandet september Thea Caroline Wang Flommen på Sør- og Østlandet september 2015 Thea Caroline Wang 44 2016 R A P P O R T Rapport nr 44-2016 Flommen på Sør- og Østlandet september 2015 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og

Detaljer

Flomberegning for Stjørdalselva

Flomberegning for Stjørdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Stjørdalselva Lars-Evan Pettersson 13 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Stjørdalselva (124.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 13-2003

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell

Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell 2.11.0.1050.51 Narsjø Feltareal: 119,13 1 2.11.0.1001.0 Vannføring Narsjø 01.01.1958 2.32.0.1050.51 Atnasjø Feltareal: 463,20 1 2.32.0.1001.0 Vannføring Atnasjø

Detaljer

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Minikraft AS, v/alf Arne Eide Seija Stenius Sverre Husebye NVE NVE 200905546-2 hv/shu 333/167.2A Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z Erik Holmqvist 11 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Vigeland Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 11 2010. Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson 15 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument

Detaljer

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen Vedlegg 2.4 Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 29.04.2015 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50

Detaljer

Flomberegning for Søgneelva

Flomberegning for Søgneelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Søgneelva Erik Holmqvist 16 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Søgneelva (022.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 16 2002. Flomberegning

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget

Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget Sira-Kvina kraftselskap Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget Flommen desember 2015 Oppdragsnr.: 5009186 2016-10-20 Versjon: E02 Oppdragsgiver: Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Flomberegning for Tanavassdraget

Flomberegning for Tanavassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Tanavassdraget Lars-Evan Pettersson 8 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Tanavassdraget (234.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 8 Flomberegning

Detaljer

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 2017 R A P P O R T Rapport nr 20-2017 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Utgitt av:

Detaljer

Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen. Erik Holmqvist Inger Karin Engen

Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen. Erik Holmqvist Inger Karin Engen Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen Erik Holmqvist Inger Karin Engen 7 2008 R A P P O R T Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Rapport

Detaljer

Flomberegning for Lierelva

Flomberegning for Lierelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lierelva Thomas Væringstad 8 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Lierelva (011.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 8-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Nedre Glomma

Flomberegning for Nedre Glomma Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nedre Glomma Lars-Evan Pettersson 15 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Nedre Glomma (002.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 15-2002

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegning for Drammenselva

Flomberegning for Drammenselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Drammenselva Turid-Anne Drageset 8 2001 D O K U M E N T Flomberegning for Drammenselva (012.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Dokument nr. 8-2001 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Andøy og Sortland kommune, Nordland (178.63Z og 178.62Z) Seija Stenius 16 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 16-2016 Flomberegning for

Detaljer

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar Steinar Sandøy Vanndirektivet - overvåkingsnettverk Member States shall ensure that, where appropriate, monitoring is carried out at points where: the

Detaljer

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Ånund Sigurd Kvambekk 18 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Flosonekartprosjektet Floberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Turid-Anne Drageset 4 2000 D O K U M E N T Floberegning for Otta (002.DHZ) og Gudbrandsdalslågen (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Revisjon av rapport

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Revisjon av rapport Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer Delprosjekt. 5.1.5 Revisjon av rapport 13-2014 35 2014 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering

Detaljer

Flomberegning for Beiarelva (161.Z)

Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Erik Holmqvist 9 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 9-2004 Flomberegning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

DOKUMENT. t;lnorges. Flomforhold rundt Heddalsvatn (016.Z) OPPDRAGSRAPPORT. Lars-Evan Petterson NVE. vassdrags- og. energiverk

DOKUMENT. t;lnorges. Flomforhold rundt Heddalsvatn (016.Z) OPPDRAGSRAPPORT. Lars-Evan Petterson NVE. vassdrags- og. energiverk DOKUMENT 6 1998 t;lnorges vassdrags- og. energiverk NVE OPPDRAGSRAPPORT Lars-Evan Petterson Flomforhold rundt Heddalsvatn (016.Z) NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEKET Omslagsbilde: Heddøla

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Flomberegning for Sandvikselva

Flomberegning for Sandvikselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sandvikselva Thomas Væringstad 8 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sandvikselva (008.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr. 8-2003 Flomberegning

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Bilag 5 Rapport Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: 19.07.2010 Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Oppdragsgiver: Kristian Grimstvedt, Skagerak Kraft

Detaljer

Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009

Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Ingjerd Haddeland 3 2010 D O K U M E N T Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 3-2010 Flommen på

Detaljer

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport 2 2002, 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt,

Detaljer