22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim"

Transkript

1 1 Rapport B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA/Trondheim Torg og Salem.

2 2 Forord Rapporten er skrevet av Raustøl Utvikling AS på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. For å kunne presentere en mest mulig oppdatert og tidsaktuell rapport, er to av vekterne intervjuet. Samtaler med fire tilfeldig valgte ungdommer som har kontakt med 22 B er også gjennomført. Hovedinntrykkene fra disse samtalene er innbakt i rapporten. Onsdag hadde Raustøl en lengre samtale med prosjektleder Arne Christian Rokseth om ulike sider av virksomhet. Hans innspill og vurderinger er presentert flere steder i rapporten. Undertegnede er ansvarlig for rapportens form og innhold Tellef Raustøl Raustøl Utvikling AS Oslo

3 3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.4 2 Hovedinntrykk av 2007 s.4 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s.5 4 Målgruppe og formål s.8 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B s.9 6 Bruk av frivillige s.9 7 Daglig ledelse og personell s.10 8 Organisasjon s.11 9 Arbeidet med å sikre forutsigbar finansiering s B og Trondheim Torg s B og andre velferdsaktører s B og partnerne i trekantsamarbeidet s.13

4 4 1 Introduksjon Før tiltakene og oppslutningen om dem presenteres nærmere, skisseres et hovedinntrykk av virksomheten ved 22 B i 2007 (se pkt.2). Deretter presenteres målgruppe og formål, før det gis et kort bilde av hvilken nytte noen av brukerne har hatt av 22 B. Bruk av frivillige er temaet for pkt. 6, mens personell, organisasjon og finansiering for 2007, beskrives nærmere i pkt Vekterne som vi har snakket med hjelper oss med å belyse sammenhengen mellom 22 B og Trondheim Torg (se pkt.10). Nyttige samarbeidspartnere presenteres kort i pkt. 11 og Hovedinntrykk av 2007 Hovedinntrykket fra 2007 er at antall besøk til miljøtiltakene er omfattende, den individuelle oppfølgning er betydelig, mens oppsøkende virksomhet på Trondheim Torg er nedprioritert. Det er stor variasjon i besøkene til miljøtiltakene. Første halvår 2007 var det vel 1000 flere besøk enn i 2. halvår. En mulig forklaring på det er nok de naturlige svingninger i tilstrømning til sentrum. Vinterstid er det behov for ulike miljøtiltak. Sommerstid søker barn og ungdom ut av byen. En annen forklaring er et påtagelig generasjonsskifte og tilsig av nye grupperinger. Det er viktig å legge merke til at ungdom på under 14 år nå deltar i ulike aktiviteter på 22 B. 22 B følger opp den enkelte ungdom på ulike måter. Ungdommenes relasjon til voksenpersonene på 22 B synes å bety mye. Et betydelig oppfølgningsarbeid individuelt utføres. Dette arbeidet binder tid og ressurser. Ledelsen på 22 B er derfor opptatt av å få frigjort tid og ressurser til å etablere nye kontakter. Strategiske grep for å få det til er under utforming. Ressursknapphet og behovet for å være tilstede på de ulike miljøsamlingene og tid til å følge opp den enkelte, er noe av begrunnelsene for at 22 B i 2007 har måttet nedprioritere det oppsøkende arbeid. Bruk av frivillige er i 2007 blitt mer systematisk og mer omfattende enn tidligere. Forholdet mellom frivillige lag/organisasjoner og det offentlige har høsten 2007 vært et sentralt tema i det offentlige ordskifte. En naturlig forklaring på det er frivillighetsmeldingen fra Kultur og kirkedepartementet Frivillighet for alle (St.meld nr ). Forskningsprosjektet Frivillighet i storby, hvor Trondheim har vært en av case - byene, har også vært med å sette temaet på dagsorden 1. Bruken av frivillige bør være ett sentralt tema i evalueringen av 22 B som skal gjennomføres i Salem menighet er en ressursbase når det gjelder frivillighet. På denne måten 1 Høsten 2007 har Institutt for samfunnsforskning (ISF) utgitt en rekke interessante rapporter om dette temaet.

5 5 har Salem de beste forutsetninger for å engasjere frivillige. Det er grunn til å tro at Trondheim kommune er interessert i økt bruk av frivillige og at de ønsker å lære mer om hvordan frivillighet kan brukes i slikt kontaktskapende arbeid som 22 B driver blant ungdom. En av utfordringene for 22 B er å få tilstrekkelig ressurser til å prioritere mer oppsøkende arbeid på Trondheim Torg. I kap. 10 viser vekterne til noen av utfordringene. En av dem er om det er mulig at miljøtiltakene også har åpent på fredager. Når det er behov for økt personell så bør 22 B vurdere hvilke konsekvenser de sesongmessige variasjonene i besøk til de ulike miljøtiltak bør få ved en eventuell oppbemanning av virksomheten. Forholdet til partnerne i trekantsamarbeidet om 22 B; Vital Forsikring ASA, Trondheim kommune og Salem, bør bli belyst nærmere i evalueringen av prosjektet 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere Innledning Tiltakene på 22 B kan deles inn i tre områder: Miljø Treffsted 22 B har åpent tirsdager, onsdager og torsdager fra kl Bakdøra har åpent hver mandag og fredag fra kl Bakdøra er en mulighet til ungdommen for kontakt og samtaler. I tillegg kommer en rekke ulike turer og fritidsaktiviteter Individuell oppfølgning Individuell oppfølgning av ungdommen for å bistå dem i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom står sentralt. Sjelesørgeriske og eksistensielle spørsmål er også vesentlige elementer i disse samtalene Oppsøkende virksomhet Oppsøkende virksomhet med ungdom på Trondheim Torg eller i sentrum. Besøk på Treffsted og på Bakdøra I 2007 har det i gjennomsnitt vært 481 besøk pr. måned. Det gir et samlet besøkstall på Daglig leder mener at kjønnsfordelingen er 40% jenter og 60 % gutter. Aldersfordelingen mener han er slik:13-16 år: 25%, år 55% og år 20 %. Daglig leder har inntrykk av at hovedgruppen 22 B nå tiltrekker seg er en ungdomsgruppe som er i overgangen mellom barnevern og sosialtjenesten. Flere av de som slippes av barnevernet i års- alderen oppsøker 22 B, framholder han.

6 6 Tabell 1. Besøk Treffsted og Bakdøra etter måned Jan April Juli Okt. Ant.besøk Tabellen viser at det er store variasjoner i antall besøk. I mars 2007 var det i alt 752 besøk, mens antall besøk i juli var 138. Samlet besøkstall for 2007 er Tabellen gir også inntrykk av store sesongmessige variasjoner. De kommer tydeligere til uttrykk ved å se på antall besøk etter kvartal Tabell 2. Besøk Treffsted og Bakdøra etter kvartal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Ant.besøk Tabellen viser at antall besøk er størst i 1. kvartal og minst i 3.kvartal. Samlet sett har 1. halvår 1100 flere besøk enn 2.halvår I tillegg arrangerer 22 B en rekke turer og fritidsaktiviteter. Her er noen av tilbudene (antall deltagere i parentes) 2 helgeturer til Solhaug leirsted (7 og 10 deltagere) En femdagers sommertur til Lindesnes (2 deltagere) En helgetur for jenter til Nerskogen (5 deltagere) Tre skidager (3-5 deltagere) Fire fisketurer (2-6 deltagere)

7 7 Tre aktivitetskvelder for jenter (5-8 deltagere) Tre temakvelder for jenter på vårt treffsted (3-10 deltagere) Samtalegruppe for utagerende gutter, ukentlig fra september måned (5 deltagere) Livssynsgruppe hver fredag fra mai (5 deltagere) Lørdagstilbud for utagerende gutter en lørdag pr. måned fra oktober (4-5 deltagere) Golfgruppe med ukentlige treninger i perioden juni september (6 deltagere) Fotballag med ukentlige treninger og kamper i perioden april september (10 deltagere) Individuelle oppfølgningssamtaler Individuell oppfølgning av ungdommen handler om å bistå dem i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom. Sjelesørgeriske og eksistensielle spørsmål er også elementer i disse samtalene. Antall samtaler følger noe av de samme sesongmessige variasjoner som besøkene til Treffsted og Bakdør. Tabell 3 Individuelle oppfølgingsssamtaler etter kvartal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Ant.samt. Antall oppfølgningssamtaler i 2007 er 498. Tabellen viser at det er færrest individuelle samtaler i i de to midterste kvartaler, men flest i 4. kvartal. Daglig leder viser til at hovedinntrykket fra disse samtalene er: problemer på skolen og i hjemmet forholdet til politiet vold og utagerende atferd relasjonelle forhold rus og alkohol kropp og seksualitet eksistensielle spørsmål

8 8 Representanter fra 22 B følger også opp enkelte av ungdommene i deres møte med hjelpeapparatet. 22 B deltar også i ansvarsgrupper, da som støtteperson til ungdommen. Oppsøkende virksomhet Det tredje tiltaksområdet i 22 B er oppsøkende virksomhet blant ungdom på Trondheim Torg. Tabell 4 Registrerte samtaler i oppsøkende arbeid på Trondheim Torg etter kvartal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Ant.samt Tabellen viser at det var flest samtaler i det oppsøkende arbeid i 2. kvartal og færrest i 4.kvartal. I alt var det 240 slike samtaler i Daglig leder viser at i 2007 har 22 B vært nødt til å nedprioritere det oppsøkende arbeidet på Trondheim Torg. Ressursknapphet er en begrunnelse. Behovet for å være tilstede på de ulike miljøsamlingene er en annen viktig begrunnelse for at det oppsøkende arbeid er nedprioritert. Daglig leder sier det er unaturlig å forlate miljøsamlingene hvor det hele tiden er fullt av ungdommer i ulik alder. Han innser at 22 B burde ha gjort mer oppsøkende arbeid. Utviklingen beklages. 4 Målgruppe og formål Målgruppe: Ungdom i alderen år som oppholder seg på eller i tilknytning til Trondheim Torg, og som står i fare for å falle utenfor hjem, skole, arbeid og fritid. Formålet med 22 B er å styrke og støtte ungdommen slik at han/hun mestrer sitt eget liv og kommer i gang med å gjenskape forbindelsen til hjem, skole/arbeid og fritid ved å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse. For nærmere informasjon se

9 9 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B? Nedenfor presenteres noen utsagn fra samtaler med noen få, tilfeldig utvalgte ungdommer som er brukere av tiltakene på 22 B. De er tatt med her for å få skape et bilde av hvordan noen av brukerne av 22 B tenker om stedet. Et sted hvor man treffer andre Funnet fram til voksenpersoner som jeg kan snakke med. De holder kjeft. Kan få hjelp til å løse problemene i livet mitt. De ansatte prøver å få oss på rett vei. De spør oss om hvordan det går. Mange aktiviteter. Ansatte deltar også. Blir ikke sett ned på Gleder meg til å komme Alle blir tatt vare på De ansatte stiller opp for deg. Kan få kjøpe billig mat Hyggelig å spise her sammen med venner Her er det rolig De kan det de gjør Gjennom 22 B kommer vi oss bort fra miljøet på Torget Synes det er flott på 22 B Hovedinntrykket av utsagnene synes å vise at relasjonene til voksenpersonene på 22 B betyr mye. 6 Bruk av frivillige Bruk av frivillige er i 2007 blitt mer systematisk og mer omfattende enn tidligere. Ved årsskiftet 2007/2008 var det registrert 24 frivillige medarbeidere. Alle er tilknyttet Salem menighet. Antall frivillighetstimer utført i 2007 var vel 1800 timer. Det betyr at det i 2007 ble utført frivillig arbeid tilsvarende et 1 årsverk. I 2006 ble det utført 300 frivillighetstimer av i alt 17 frivillige medarbeidere. De frivillige medarbeidere deltar på først og fremst på Treffstedet og på turer og fritidsaktiviteter. Noen av de frivillige, som har markedsføringsbakgrunn, deltar i en arbeidsgruppe som skal sikre en langsiktig og fast finansiering av 22 B. Aldersspredningen blant de frivillige er fra år. Tre pensjonister deltar bl.a. aktivt på kjøkkenet når Treffstedet har åpent. I følge daglig leder har denne aldersspredningen en fruktbar innflytelse på ungdomsmiljøet.

10 10 Tabell 5 Antall utførte frivillighetstimer på Treffsted etter kvartal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Friv.tim Tabellen viser at antall utførte timer i frivillig arbeid på Treffsted er mer en fordoblet fra første til andre kvartal De frivillige må forplikte seg til å delta som frivillige minimum en gang hver 14.dag. Seks av de frivillige har bundet seg til å delta som frivillige en gang pr. uke. Pr. halvår er det tre samlinger for de frivillige. Da blir ulike faglige og verdimessige temaer belyst. Profilen på de ulike tilbudene drøftes også. Alle frivillige medarbeidere har tilbud om personlig oppfølgning fra daglig leder på 22 B. Som frivillige medarbeider på 22 B må man forplikte seg til å delta minst ett år. Etter hver kveld på Treffsted er det en felles debriefing. Dagens opplevelser og hendelser gjennomgås. Samlingene avsluttes med aftenbønn. Vital Forsikring ASA, som er en av partnerne i Trekantsamarbeidet omkring 22 B, forsøkte i 2007 å etablere en ordning i firmaet hvor de ansatte kunne få bruke noe av sin arbeidstid som frivillige på 22 B. Av ulike organisatoriske grunner lot ikke ordningen seg gjennomføre. 7 Daglig ledelse og personell I 2007 har 22 B vært bemannet med prosjektleder Arne Christian Rokseth i hel stilling. Han er sosionomutdannet med diakonal tilleggsutdannelse. Han har også kristendom og psykologi fra NTNU Trondheim Fram til var barnevernspedagog Tordis Varhaug ansatt som prosjektmedarbeider i ¾ stilling. Bjørn Ole Storm Johansen har vært ansatt som miljøarbeider i 100% stilling fra Han har tidligere jobbet i konfliktrådet og som kognitiv terapeut på Brøset sykehus. Han har også gått 2 år på Trondheim bibel og miljøskole.

11 11 8 Organisasjon Organisering Salem menighet Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim Trondheim kommune Styringsgruppe 22 B Trondheim Torg Vital Forsikring Daglig leder 22 B 22 B Styringsgruppa består av: Leder: Medlemmer: Observatører: Prosjektleder: Dag Kristian Sørum, Salem menighet Berit Karlsen, Salem menighet Odd Hermann Randli, medlem i hovedstyret i Salem menighet Even Ytterhus, Trondheim kommune Viggo Stavnes, Trondheim Torg Arne Chr. Rokseth Stiftelsen Salem diakoni ble opprettet høsten Midlene fra Trondhjem Redningsmisjon som var med på å finansiere forprosjektet i 2006, er overført til Stiftelsen Salem diakoni. 9 Arbeidet med å sikre forutsigbar finansiering I 22 B foregår det en kontinuerlig arbeid med å sikre en forutsigbar og sikker finansiering av 22 B etter forsøksperioden. I 2007 har 22 B blitt finansiert med bidrag fra: Stiftelsen Salem diakoni Salem menighet Barne- og Likestillingsdepartementet Trondheim kommune Vital Forsikring ASA Sparebanken Midtnorge Stiftelsen Fredheim

12 12 Normisjon region Trøndelag Byåsen Byggeservice Trondheim Vineyard Kristent Fellesskap Gaver fra privatpersoner B og Trondheim Torg Sentrale aktører fra vekterne på Torget gir følgende hovedinntrykk av utviklingen på Trondheim Torg: Antall ungdommer på Torget går i bølger Hele tiden tilsig av nye grupper Flere ungdommer har sluttet å henge på Torget. Lavere alder. Nå er det også 12-13åringer som henger på Torget. I særlig grad på lørdager og søndager. Enkeltpersoner opptrer som ledertyper og drar med seg andre. Vekterne forteller at de ofte bruker samarbeidet med 22 B som modell når de er i kontakt med andre bydeler eller kjøpesentra om nye tiltak og tjenester i forhold til ungdom. Melhustorget nevnes som et eksempel. I årsrapporten for 22 B fra 2006 fortalte vekterne om det samme. Informantene understreker videre at det har stor betydning for ungdommen at de ser i praksis at representanter for 22 B og vekterne, faktisk samarbeider. De framholder at det er svært viktig at representanter fra 22 B tar kontakt også med de nye vekterne som ansettes. Vekterne har også registrert at 22 B nå bruker mindre tid på oppsøkende virksomhet. De uttrykker stor forståelse for at 22 B, på grunn av den store tilstrømningen til miljøet i 22 B, ikke har tilstrekkelig tid til oppsøkende virksomhet. Vekterne beklager at ikke 22 B har ressurser til å drive mer oppsøkende virksomhet på senteret. De mener at 22 B bør prioritere denne delen av arbeidet. Mer tid på kjøpesenteret er deres forslag til forbedring på bakgrunn av erfaringene fra Når informantene blir utfordret på hvordan de omtaler 22 B så framholder de at 22 B er et værested for ungdom. Her får ungdommen mat, leksehjelp, tilbud om samtaler samt hjelp og støtte videre i forhold til arbeid, skole, hjem og fritid. De understreker også tydelig at 22 B gir veiledning. Vekterne forteller også ungdommen om de ulike miljøtiltakene. Videre viser vekterne til at det uten unntak er mer ungdom på Torget på fredager enn på noen andre dager. Det er her festhelgen starter. På denne bakgrunn mener de at 22 B også burde holde åpent på fredager. Nytten for Trondheim Torg er, i følge vekterne, at 22 B bidrar til å bedre arbeidsmiljøet på Trondheim Torg. Butikkeierne og lederne stiller seg svært positive til hvilken innflytelse 22 B har på ungdommen og på torget.

13 B og andre velferdsaktører I løpet av 2007 har 22 B jobbet opp mot NAV og Sør-Trøndelag fylke med tanke på å få tildelt midler for å etablere en arbeidstreningsbedrift for unge voksne. Resultatet av denne prosessen og en prosess i forhold til Arbeid og kompetanse i Trondheim kommune er at 22 B fra har fått departementsmidler til å ansette en person for å jobbe med ungdom som har, eller er i ferd med å droppe ut av videregående skole. Gjennom dette arbeidet får 22 B tiltaksplasser til disposisjon. I 2007 har 22 B samarbeidet med en rekke ulike virksomheter/tiltak som Kirkens Bymisjon/Trondheim, Barnevernvakta, Ungdomsbasen, politiet, Gartnerhagen, Villa Vika, ressurssenteret for barn og unge, Trondheim kommune og Frelsesarmeen B og partnerne i trekantsamarbeidet I tillegg til Trondheim Torg/Vital Forsikring ASA er Trondheim kommune og Salem partnere i trekantsamarbeidet som har etablert og som ønsker å videreutvikle 22 B. Deres forhold til 22 B, videre finansiering av 22 B og ytterligere samhandling mellom partnerne i dette samarbeidet bør bli belyst i evalueringen som skal gjennomføres høsten 2008.

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer