SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 NYTT SKOLEBYGG I KONGSBERG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er økonomisk handlingsrom for å igangsette bygging av nye skoler i kommende økonomiplanperiode. 2. Rådmannen legger frem alternativer som løser skolesektorens bygningsmessige og kapasitetsmessige behov i løpet av Når det med tanke på kapasitet og okonomi vil være mulig og nødvendig å bygge en ny skole så skal det tilrettelegges for en 1-10 skole på Skavanger i sambruk med Kongsberghallen (alternativ 5b) 4. Rådmannen vil be om at KKE legger frem en handlingsplan senest februar 2015 for hvordan vedlikehold og byggutvikling skal ivaretas på en kostnadseffektiv måte for å underbygge valg av plassering og fremdrift for ny skole. Organisasjonssak Vedlegg: Oppsummering av ulike utbyggingsmodeller Høringsuttalelser Saksopplysninger: Innbyggertallet i Kongsberg er i vekst. Dette betyr flere elever i grunnskolene og flere av skolene får for liten plass. Samtidig er mange av skolene av eldre dato. En står foran store oppgaver innen rehabilitering av skolebyggene. Nå bygges det nye skoler på Kongsgårdmoen og Raumyr. Dette blir bygg som både er tilrettelagt for dagens undervisnings-måter og er drifts-effektive.

2 Utgangspunktet for denne saken er utfordringene som knytter seg til Vestsiden ungdomsskole. Skolen nærmer seg 60 år. Bygningene er lite arealeffektive og både bygningsmassen og kapasitet er for dårlig. Det er imidlertid flere skoler som både er gamle og har for liten kapasitet. Det foreligger beregning over etterslepet av nødvendig vedlikehold som inkluderer krav til byggutvikling med blant annet kravene til universell utforming. En slik oppgradering løser bare en del av utfordringene. De fleste eldre skoler mangler gode arbeidsrom for lærere og fleksible undervisningsrom (grupperom) for elevene. Dessuten har noen skoler også utfordringer med å få plass til nye store elevkull. Rådmannen ønsker derfor å drøfte flere av disse utfordringene i sammenheng slik at nye skolebygg blir drevet på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder byggene i seg selv, men også hvordan utnytte de administrative og pedagogiske ressursene på en best mulig måte. Kommuneplanen som er vedtatt for perioden prioriterer å vektlegge barn og unges oppvekstmiljø. Om skole sier planen blant annet: Kongsbergskolen skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Det skal videreutvikles gode nærmiljøer med inkluderende og tilrettelagte møteplasser hvor alle befolkningsgruppene kan delta. Skoler / barnehager / kulturarenaer skal være flerfunksjonelle arenaer som brukes av alle. Nærmiljøet skal utvikles rundt barneskolene Skolestrukturen skal bygges på at skolene i størst mulig grad ligger i tilknytning til boområdene Skolene skal ha funksjonelle størrelser med uterom som har tilgang til natur og grøntområder Økt behov for skoleplasser skal møtes med blant annet større skoler Vestsiden ungdomsskole Vestsiden ungdomsskole ble bygget midt på femtitallet. Klasserommene er på 50 m2. Det normale er at klasserommene er på minimum 60 m2. De små klasserommene på Vestsiden har medført at klassestørrelsen på Vestsiden er redusert til 25 elever. Det betyr videre at en klasse på Vestsiden er dyrere å drifte enn de skoler som kan utnytte forskriften om inntil 30 elever i klassen. Skolen kan ta imot inntil 300 elever. Prognosene beregner et elevtall på 320 i 2016 og 416 elever i Den sterkeste veksten begynner i 2018 da de store kullene kommer fra Raumyr skole. Arbeidstilsynet har beskrevet at skolebygget har store vedlikeholds-utfordringer. Etterslepet av nødvendig vedlikehold er beregnet til 29,3 mil. kroner. Denne summen løser ikke utfordringene med små klasserom, manglende grupperom, manglende arbeidsrom for lærere og ikke minst kapasiteten for elevvekst. For et par år siden måtte kapasiteten økes og en midlertidig paviljong er satt opp. Skolen har i flere år ligget inne i Kongsberg kommune sin økonomiplan med tanke på planlegging av nybygg. I økonomiplanen ligger skolen inne med 80 mill i Resten av kostnaden må eventuelt inn på økonomiplanen for 2018 og Skavanger barneskole Skavanger skole ble bygget i 70-årene som den gang en moderne skole med åpent landskap. Dette var en byggmåte som skulle styrke den pedagogiske tanken som da var framtredende. Som de fleste andre skoler som ble bygget som åpne skoler, har også Skavanger skole år for

3 år blitt omformet og innredet som en mer tradisjonell klasseroms-skole. Siden skolen ikke ble bygget som klasseroms-skole er det store utfordringer med støy og adkomst til klasserommene. Etterslep vedlikehold er beregnet til 7,6 mil. kroner. Skolen mangler gode arbeidsrom for lærere og grupperom. Skolen har en kapasitet på inntil 194 elever. I 2016 beregner prognosene at skolen får 204 elever, i 2025 er beregningen 240 elever. Wennersborg barneskole Skolen er en toparallellers barneskole og ble bygget på sekstitallet samtidig med Raumyr skole. Skolen mangler gode arbeidsrom for lærere og grupperom for elevene. Da det ble besluttet å gjøre noe med Raumyr skole ble løsningen å bygge nytt. Kostnaden ved en fullstendig rehabiltering ble uforholdsmessig stor. En må anta at det samme gjelder for Wennersborg skole. Etterslep vedlikehold er beregnet til 12,2 mil. kroner. Wennersborg skole kan nok med noen mindre bygningsmessige endringer forsatt kunne driftes i noen år. Men før eller siden må det tas en beslutning om hva man gjør med skolen. Skolen har en kapasitet på inntil 392 elever. I 2016 er det beregnet at 273 elever vil gå på Wennersborg skole, i 2025 viser prognosene et elevtall på 371. Faktafremstilling I gjennomførte Buskerud fylkeskommune et prosjekt som fikk navnet Undervisningstorget. Prosjektet skulle utrede muligheten for sammenslåing av avdelingene i videregående skole som i Kongsberg er spredt på flere undervisningssteder. Dessuten skulle prosjektet se på muligheten for sambruk mellom ungdomsskole og videregående skole. Konklusjonen ble at når Fagskolen Tinius Olsen flytter til nybygg sammen med høyskolen, blir det plass både for en sammenslåing av avdelingene i videregående skole og en ungdomsskole i området Tinius Olsen Flåtaløkka. En skole med sambruk av arealer for ungdomsskole og videregående skole ville til sammen hatt omlag 2000 elever. Høsten 2013 ble det sluttført et prosjekt etter oppdrag fra oppvekstsjefen som fikk navnet Generalplan skolebygg i Kongsberg kommune hvordan investere smart..? Dette prosjektet drøfter de økonomiske konsekvenser av å bygge ny ungdomsskole. Her ble det utredet hva sambruk-alternativet med videregående skole vil koste i husleie for kommunen. Det er også sett på andre alternativer. Disse alternativene ser på husleien der ungdomsskolen bygges som egen skole, der ungdomsskolen er en del av en løsning sammen med enten Wennersborg skole, heller Skavanger skole eller alle tre. Husleien tar opp i seg investeringsbehovet ved nybygg og er direkte sammenlignbart med husleien i et sambruk med videregående skole. Presentasjonen ble rundt årsskiftet 2013/2014 vist i personalgruppene og i FAU'ene i alle de tre skolene som er nevnt i prosjektet. Presentasjonen er også vist i UKO, for styret i KKE og gjennomgått i kommunestyrets seminar på Storås i mars Innspill fra Utvalg for kultur og oppvekst På møte i UKO 26. mai 2014 ble følgende forslag vedtatt: Rådmannen i Kongsberg arbeider med generalplan for skolebygg i Kongsberg kommune. I den forbindelse bes rådmannen legge fram et forslag der ett av høringsalternativene er ny ungdomsskole i området Kongsberghallen/Skavanger. Dette som et alternativ til ny ungdomsskole i området der Vestsida ungdomsskole ligger i dag eller i Tinius/kino området.

4 Utvalg for kultur og oppvekst ønsker at alternativet baserer seg på en ny ungdomsskole i området ved Kongsberghallen og at Skavanger og Wennersborg barneskoler opprettholdes. Utvalget ønsker at tilgang til friområder og bruk av Kongsberghallen til kroppsøving sees på spesielt. Alternativene som legges på høring må belyses faglig og økonomisk, herunder salg av området der Vestsiden ligger i dag. Null-alternativet Gjennom arbeidet med økonomiplanen for , har rådmannen sett at ytterligere investering i nybygg kan bli en for stor budsjettmessig utfordring. Det har derfor vært et ønske å få vurdert et alternativ der Vestsiden ungdomsskole fortsetter noen år i eksisterende bygninger som kun innebærer vedlikehold som er nødvendig etter lov og forskrifter. Økt kapasitet løses ved å leie flere paviljonger og eller justere kretsgrenser. Utredning Vestsiden, Wennersborg og Skavanger skoler ligger alle på vestsiden av Lågen. Vestsiden ungdomsskole ligger i midten og det er i underkant av to kilometer fra Vestsiden ungdomsskole til både Wennersborg skole og til Skavanger skole. Fra Wennersborg skole til Skavanger skole er avstanden i underkant av fire kilometer. I dag går halvparten av elevene ved Wennersborg skole til Vestsiden ungdomsskole etter 7. klassetrinn. Den andre halvparten går til Skrim ungdomsskole. Foruten halvparten av elevene ved Wennersborg skole, sogner elevene fra Jondalen, Skavanger og Raumyr barneskolekretser til Vestsiden. I følge prognosene er det framtidige behov for ungdomsskolekapasitet en fem-parallellers ungdomsskole med inntil 450 elever. Prognosene sier også at det er et framtidig behov for seks paralleller med barnetrinnselever for det geografiske området av Kongsberg som ligger på vestsida av Lågen fram til kretskrensa mot Efteløt. Kommunestyret vedtok i 2012 at skolestrukturen skal forbli uendret. Det betyr at også Skavanger og Wennersborg skoler skal bestå. Det forholder rådmannen seg til, men velger å synliggjøre noen alternativer der barneskolene Wennersborg og Skavanger inngår. Husleien Husleien for eldre nedbetalte bygg består av de såkalte FDV-kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold). Det er kostnader som dekker blant annet renhold, energi og løpende vedlikehold. I Kongsberg betaler vi kr. 728, - pr. m2 i husleie for skoler. Det betyr at husleiens størrelse er en direkte følge av antall m2 bygget består av. Det vi betaler i husleie i dag for skolene Vestsiden ungdomsskole, Wennersborg skole og Skavanger skole er til sammen 11, 3 mil. kroner. For nye bygg blir husleien regnet ut fra to komponenter. Den ene komponenten er FDVkostnaden som i nye energieffektive bygg med lite vedlikeholdsbehov har en noe lavere kvadratmeterpris enn i gamle bygg. Den andre komponenten er kapitalutgiftene til renter og avdrag av investeringen i nye bygg. Byggekostnaden er beregnet til kr pr. m2. Dette beløpet dekker alle utgifter som planlegging, ny infrastruktur, riving av eksisterende bygg, selve bygget, uteområde og inventar. Denne kapitaldelen av husleien er en betydelig størrelse

5 i de 20 årene bygget skal nedbetales. Denne komponenten av husleien vil selvsagt øke med investeringens størrelse. Et eksempel på hvordan dette virker i praksis: For skolene Vestsiden, Wennersborg og Skavanger betales det i dag en husleie på kr. 12,5 mil. pr. år dersom vi utvidet Vestsiden med en paviljong med plass for en parallell. Dersom disse skolene erstattes med en ny 1-10 skole med tre paralleller barnetrinn og fem paralleller ungdomstrinn samt en ny parallell på Kongsgårdmoen skole, øker husleien de første 20 årene med kroner 33,8 mil. pr. år. (Event. 21,5 mil ved salg av tomter mm) Etter at tjue år er gått og bygget er nedbetalt faller husleien til kr 7,6 mil. pr år. Etter tjue år reduseres leien med 4,9 mil. pr. år i husleie i forhold til det som betales i dag. For denne innsparingen kan det tilsettes opp mot sju lærerårsverk som kunne gått direkte til skolens primærfunksjon som er å gi elevene læring. Kongsgårdmoen skole bygges nå som en to-parallellers barneskole. Det er lagt til rette for at en ny klasseroms-parallell kan bygges på uten store ekstrakostnader av spesialrom. En ny parallell ved Kongsgårdmoen skole er nødvendig dersom det satses på en treparallellers barneskole i kombinasjon med ungdomsskole. Kostnaden ved en ny parallell på Kongsgårdmoen er regnet med i husleiekostnaden i alternativ 2, 4 og 5c. Det er også andre variabler som er regnet inn i husleien slik at en kan sammenligne husleien mellom de ulike alternativene på en realistisk måte. Det er salg av tomter, innløsing av Vandrerhjemmet, flytting/kjøp av bolighus og innsparing av administrativt personell ved sammenslåing av skoler. Kjøp og salg av arealer Investeringens størrelse påvirker i høy grad husleien i de tjue årene som byggene nedbetales. Det er derfor svært aktuelt å vurdere muligheter der investeringskostnadene kan reduseres. Dersom skolene Vestsiden, Wennersborg og Skavanger slås sammen til en eller to skoler, frigjøres arealer. Det er neppe mye å hente i salg av gamle skolebygninger. Tomtene derimot har betydelig verdi. Alle disse tre skolens tomter er taksert. Verdifastsettingen for hver tomt ligger innen pluss/minus 50 mil. Grovt sett ser vi at en investering på 10 mil utgjør en mil i husleie. Salg av en tomt betyr altså en reduksjon av husleien på 5 mil hvert år i tjue år. I løpet av de tjue årene byggene nedbetales spares altså 100 mil ved å selge en skoletomt. Det er en så betydelig sum at rådmannen i utgandspunktet ønsker å anbefale salg av frigjort tomteareal. Så skal det tilføyes at alle disse tre skoletomtene har fått tillagt et idrettslig nærmiljøanlegg som bør erstattes dersom tomtene selges. Kostnadene med å etablere nye nærmiljøanlegg avhenger selvsagt om nye arealer må kjøpes. Dersom det er nødvendig med kjøp av areal vil en stor del av gevinsten ved salg falle bort. Det kan se ut som om spesielt nærmiljøanlegget på Wennersborg kan bli en utfordring å få erstattet ved et eventuelt salg av denne skoletomta. Det å flytte anleggene har også en kostnad. Denne kostnaden er likevel av en helt annen dimensjon enn gevinsten av salg. Kostnaden ved flytting av tennisbanene ved Kongsberghallen er anslått til fire mil. Alternativene Det er regnet på tolv ulike alternativer for ny ungdomsskole, der fire av alternativene ikke involverer noen av barneskolene på annen måte enn det etterslep av vedlikehold og

6 rehabilitering som er på disse skolene. En oppsummering av hvert alternativ med husleieøkning, samt en tabell der alternativene sammenlignes, er lagt ved. Vi ser at den årlige husleieøkningen ved at ungdomsskolen får nytt bygg varierer fra 13,6 mil til 44,5 mil alt ettersom man involverer nye bygg for barnetrinnet. Ved å utnytte innsparingspotensialet som salg av arealer og innsparing av administrasjonskostnader kan husleien for flere av alternativene reduseres betydelig. Størst innsparing sett i et langsiktig perspektiv er å legge en 1-10 skole på Skavanger med 5 paralleller ungdomstrinn og tre paralleller med barnetrinn, selge Vestsidentomta, bruke Kongsberghallen til kroppsøving og bygge ut Kongsgårdmoen skole med en parallell. Da er all gammel bygningsmasse erstattet med nye tidsriktige skolebygg. Årlig husleieøkning er beregnet til 21,5 mill i de første tjue årene. Deretter spares 4,9 mil hvert år i forhold til nåværende husleie. Alternativet med ny ungdomsskole lagt til Kongsberghallen, salg av Vestsiden-tomta, men uten å involvere noen av barneskolene betyr en husleieøkning på 8,7 mill. Da har en løst utfordringene ved Vestsiden ungdomsskole, men 19,8 mil må investeres i nødvendig vedlikehold ved Wennersborg og Skavanger skole. Utfordringen ved for liten kapasitet ved Skavanger skole er ikke løst. Dersom en bygger en 1-10 skole på Skavanger som erstatning for Vestsiden ungdomsskole og Skavanger barneskole, legger kroppsøvingen til Kongsberghallen og selger Vestsidentomta, blir økningen i husleien de første tjue årene på 17,3 mil. Da bygges barnetrinnet med to paralleller og kapasiteten og rehabiliteringsutgiftene for Skavanger skole er løst. Da gjenstår det å rehabilitere Wennersborg for 12,2 mil. Det såkalte null-alternativet der kun lovpålagt rehabilitering gjøres med Vestsiden ungdomsskole i de nærmeste årene, betyr en husleieøkning på 1,167 mil for en ny midlertidig klasseromsfløy. Den lovpålagte rehabiliteringen er beregnet til 29,6 mil. Den store usikkerheten med dette alternativet er muligheten for å få utvidet nåværende tidsfrister for midlertidig arealer fra arbeidstilsynet (som er ) og egen planavdeling (som er ). Pedagogiske argumenter De fleste alternativene har både positive og negative pedagogiske argumenter. Blant forskere er det ulik oppfatning om fordeler og ulemper av for eksempel skolens størrelse. En skole med sambruk av videregående skole og ungdomsskole blir en stor skole med opp mot 2000 elever. En kombinert 1-10 skole med fem paralleller ungdomstrinn og tre paralleller barnetrinn blir en stor grunnskole med opp mot 1000 elever. Mange vil synes at dette blir for store skoler, at elever kan bli oversett og at mobbing har lettere for å utvikle seg. I praksis vil dette handle om en god organisering og gode rutiner. Et uteområde kan for eksempel greit organiseres i mindre områder der feks. ungdomstrinnet får et eget uteområde og at de minste elevene får et eget uteområde. Med tanke på at klassetrinn skal ha et SFO-tilbud samtidig med at ungdomstrinn-elevene er på skolen, er det viktig at uteområdet planlegges nøye, at dette er skjermet til bruk bare for SFO og at SFO får tilrettelagte lokaler i tilknytting til barnetrinnets undervisningslokaler.

7 Det er noen gode pedagogiske argumenter for sambruk mellom ungdomsskole og videregående skole. Det er argumenter som deling av lærerkompetanse og undomsskoleelevers muligheter for å få undervisning på videregående skoles nivå. Opplæringsloven sier at ungdomsskoleelever skal ha et slikt tilbud dersom eleven er særlig faglig sterk. På den andre siden er det argumenter som taler imot. Et nytt skolested oppfattes av mange som mulighet for en ny start både faglig og sosialt. Noen av de samme argumentene gjelder for en kombinert 1-10 grunnskole. Disse elevene må gå ti år på samme skolested og forventningen om nytt skolested etter barnetrinnet blir borte. Men også disse skolene får mye positivt ut av kompetansedeling av lærere og muligheten til differensiert faglig undervisning. Framtidens skole vil legge enda større vekt på at den enkelte elev skal utnytte sine ressurser og egenskaper maksimalt. Da kan en kombinert skole med sine differensierte lærerressurser framstå som en skole med de beste mulighetene. Det som det er stor enighet om er at det er dyktigheten til den enkelte lærer og skoleleder som best påvirker elevenes læring og trivsel. God ressursutnyttelse rettet mot behovet til den enkelte elev vil kunne gi bedre læringsresultater. I et slikt perspektiv er det viktig å se på indirekte kostnader som husleie, skoleskyss mm. Smart investering i skolebygg betyr mer penger til undervisning. Stedsvalg En stor kombinert barne- og ungdomsskole kan teoretisk bygges på området der alle de tre nåværende skolene ligger. Alle stedene har noen positive og negative faktorer som må vektlegges. Wennersborg ligger noe innklemt mellom boligfelt, industri og trafikkerte gater. Og selv med et nytt nærmiljøanlegg for aktiviteter innen idrett, blir området trangt for en skole på tusen elever. Men skolen ligger sentralt i forhold til store boområder i denne skolekretsen. Området der Vestsiden ungdomsskole ligger er meget sentralt. Elevene som sogner til Wennersborg og Skavanger kan gå hit uten krav på skoleskyss. Elevene som bor lenger ut enn der Wennersborg skole ligger nå vil sogne til Kongsgårdmoen og Skrim. På Vestsidentomta vil det bli kort avstand til både videregående skole og det nye høyskolebygget i Hasbergtjerndalen. Begge disse skolene kan sikkert bidra med verdifull kompetanse og samarbeid til en ny 1-10 grunnskole på Vestsiden. Ulempen her er et noe begrenset areal til skolegård. Det framstår også som noe mer økonomisk krevende. Vandrerhjemmet må trolig løses inn og rives. Et bolighus må trolig flyttes. Selv med disse tiltakene vil skolegården være halvparten så stort som det forskriften om 50 m2 pr. elev anbefaler. Dette er et forhold som rammer de fleste sentrumsnære grunnskoler. Mange sentrumsnære skoler bruker nærmiljøet som en del av uteområdet. Det er undergang under E 134 som går mot grøntarealer, kirketorg og nytt høyskolebygg. Denne veien vil om få år få en sterk reduksjon av trafikken. En noe begrenset areal på selve skolegården er ikke noe avgjørende argument i seg selv. Dersom en skal legge avgjørende vekt på at en stor kombinert skole på inntil 1000 elever har et stort uteområde med direkte adgang til store friluftsområder, kan skolen etableres på Skavanger. Her er plass nok, spesielt i området der nåværende Skavanger skole. Her er det direkte adgang til idrettsanleggene og friarealer. Et sambruk med Kongsberghallen ved å legge kroppsøvingen dit kan lett realiseres. Det er undergang under Numedalsveien direkte

8 mot Kongsberghallen. Ulempen med Skavanger er at det kan oppleves mindre sentralt. Det blir en drøy skolevei for de som nå bor tett ved Wennersborg skole, selv om skoleveien er mindre enn 4 kilometer. For første klassetrinn er skyssgrensa 2 kilometer. På dette klassetrinnet vil noen elever ha krav på skoleskyss. For ungdomsskoleelevene på Raumyr vil avstanden øke med ny skole på Skavanger slik trafikkmønsteret er nå. Med ny bru over Lågen ved Hellebekk vil imidlertid bydelene Raumyr og Skavanger bli tettere bundet sammen. Økonomiske betraktninger Kongsgårdmoen og Raumyr skoler som nå er påbegynt betyr en investering på 528 mil. kroner. De alternativene som drøftes i dette saksframlegget krever investeringer fra 166 mil. kroner til 572 mil. kroner. Det minste investeringsbeløpet er sambruk mellom ungdomsskole og videregående skole pluss nødvendig vedlikehold av Skavanger og Wennersborg skoler. En ren ungdomsskole krever en investering på 198 mil. kroner. I tillegg kommer 20 mil til nødvendig vedlikehold av barneskolene. En kombinert barne- og ungdomsskole med tillegg av at Kongsgårdmoen får tre paralleller, løser alle utfordringer når det gjelder kapasitet og bygg. En slik investering er beregnet til 456 mil. kroner. Uansett alternativer utgjør alle disse investeringene et stort økonomisk løft for Kongsberg kommune. Det viser til fulle hvilke utfordringer en vekstkommune står i. Nøkkelen til å håndtere dette ligger i inntektene kommunen disponerer. Noen av inntektsmulighetene avgjør kommunene selv. Andre inntekter avgjøres av statlige myndigheter. Dersom ikke utgiftsveksten dekkes av inntektene er det selve drifta som må koste dette. Ved at skoler slås sammen kan stordriftsfordeler dekke noe. Dersom drifta skal håndtere en husleieøkning på feks 20 mill, betyr det en reduksjon på om lag 26 lærerårsverk. Dersom rådmannen ikke finner inndekning for nye investeringer i de neste årene må rådmannen fortsette med de skolene vi har. Det betyr bare minimum vedlikehold for eksisterende bygg og kapasiteten må dekkes ved midlertidige paviljonger. En slik nulløsning vil måtte ta høyde for kostnader til leie av flere paviljonger, renhold og energi for disse. Drøfting av alternativene Alternativene som gir lavest økning i husleien i de neste 20 år er sambruk-alternativet med videregående skole samt den nødvendige etterslep av vedlikehold av Wennersborg og Skavanger skoler. Dette alternativet er beskrevet i alt 1a. Husleien vil øke med 8,3 mil. pr. år dersom Vestsiden-tomta selges. En ny ungdomsskole i sambruk med Kongsberghallen og med de samme utgifter til etterslep av vedlikehold av Wennersborg og Skavanger ligger omtrent på samme nivå. (8,7 mil.) En av de største hindringene for å realisere sambruks-alternativet med videregående skole er Buskerud fylkeskommune sine planer for skolestruktur og investeringer. Det er ikke funnet plass til å prioritere undervisningstorget på Kongsberg i de nærmeste årene. Fylkeskommunen har i sin langtidsplan beskrevet året 2020 som et mulig år for å tenke byggestart på Tinius/Flåtaløkka området. Med tanke på at det kommer nye store kull til Vestsiden allerede i 2018/2019 så må kommunen allerede da kunne ha hensiktsmessige lokaler.

9 Av de gjenstående alternativene er det alternativ 4 og 5c som skiller seg ut med tanke på langsiktig lønnsomhet om framtidig husleie og effektiv bruk av de pedagogiske ressursene. Disse alternativene beskriver en 1-10 skole med treparalleller barnetrinn og fem paralleller ungdomstrinn. Med dette alternativet vil alle elever og lærere i de folkerike områdene ha fått undervisningslokaler og arbeidsrom som er tilpasset dagens krav til gode skolebygg. Rådmannen har i et tidligere saksframlegg om skolestruktur vist til at barneskoler på tre paralleller og ungdomsskoler på fem paralleller både byggmessig og pedagogisk er de mest gunstige skolestørrelsene. I disse skolebyggene får vi utnyttet kapasiteten på spesialrom og fellesfunksjoner slik at vi slipper å betale husleie for arealer som blir lite brukt. I en 1-10 skole får en ytterligere gevinst i sambruk av arealer og administrasjon. Det er også disse skolestørrelsene som best utnytter de pedagogiske ressursene, som gir rom for pedagogisk spesialkompetanse slik at de gir elevene de beste muligheter for tilrettelagt undervisning. Kongsberg har fra før erfaring med treparallellers barneskole. Gamlegrendåsen skole er en slik skole og det er ingen annen skole i vår kommune som driftes bedre økonomisk og samtidig gir en god tilpasset opplæring. Med nye Raumyr skole får vi en ny treparallellers barneskole. Ved alternativet om en 1-10 skole med tre paralleller med barnetrinn, vil i neste omgang bety at også Kongsgårdmoen skole blir på tre paralleller. Kongsberg vil da framstå med en meget god pedagogisk og økonomisk struktur for barnetrinnet i sentrum. Ny ungdomsskole på Skavanger der Kongsberghallen brukes til kroppsøving framstår også som et godt alternativ. Leieprisen for arealer i Kongsberghallen vil være avgjørende om dette er et godt økonomisk alternativ. For Kongsberghallen er det naturligvis en stor fordel at lokalene også er i bruk på dagtid. Kongsberghallen har mange og varierte lokaler å by på. Her er lokaler som vil passe godt inn i mange deler av undervisning og kroppsøving. Foruten rene gymsaler og ballflater har bygget også lokaler tilrettelagt for dans, drama, isaktiviteter, miniatyrskyting mm. En fornuftig leiepris kan bety fordeler for både Kongsberghallen og skolen. I våre regnestykker har lagt inn en leiepris på kr pr. år. Denne summen tilsvarer FDV-utgiftene for kroppsøvingsarealer vi ville hatt i kommunale bygg som er nedskrevet. Det er ikke ønskelig at undervisningsbudsjettet salderer store kapitalutgifter ved investering i vedlikehold av Kongsberghallen. Dersom det bygges en 1-10 skole på Skavanger med to paralleller barnetrinn og fem paralleller med ungdomstrinn vil også kapasiteten for barnetrinnselever på vestsiden av Lågen være dekket i overskuelig framtid. En slik skole (beskrevet som alternativ 5b) betyr en husleieøkning på kr. 17,3 mil pr. år dersom Vestsiden-tomta selges. Høring Saken berører mange lærere og elever. Saken berører også andre som er opptatt av barns oppvekstmiljø. Saken har også en side ved seg i forhold til sentrumsutvikling og sambruk med andre aktører for eksempel innen kultur og idrett. Skolebygg blir gjerne brukt til mer enn undervisning. Før rådmannen konkluderer ønsker rådmannen å få fram alle synspunkt og argumenter av de ulike alternativene til ny grunnskole. Saken ble derfor sendt ut på høring den 15. august med høringsfrist 19. september. Oppsummering av høringen Det er innkommet 28 høringssvar og alle svarene vedlegges saken. Det har vært et stort engasjement om en framtidig løsning av nytt skolebygg på vestsiden av Lågen og det er

10 mange gode og reflekterte synspunkter som hadde fortjent en bred plass i denne oppsummeringen. Siden høringsuttalene legges ved, forsøkes det med en forholdsvis kortfattet oppsummering her. Svarene fordeler seg forholdsvis likt på hvor det nye bygget bør ligge. Et lite flertall går for Skavanger som framtidig plassering av Vestsiden ungdomsskole, men nesten alle tar et forbehold om at det forutsettes bygging av ny bru over Lågen som knytter bydelene Raumyr og Skavanger nærmere hverandre. Hovedbegrunnelsen for at Skavanger foretrekkes er nærhet til Kongsberghallen og idrettsanleggene, et godt uteområde med nærhet til skog og friluftsområder og at Skavanger skole kan få løst sine utfordringer med bygg og kapasitet. Mange foretrekker at Vestsiden ungdomsskole plasseres der den ligger nå. Her vises det til at plasseringen er sentrumsnær, at ungdomsskolen inngår i en struktur der skolene er plassert best i forhold til der folk bor. Flere ønsker at nåværende bygg renoveres og påbygges. Alle som ønsker denne løsningen peker på fordelene av at ungdomsskolen består som egen skole. Det er ingen som ønsker en 1-10 skole der Wennersborg skole inngår som en del av elevgrunnlaget. Noen ser fordeler med at ungdomsskolen plasseres i tilknytning til videregående skole. Det er mange som har synspunkter på pedagogiske fordeler og ulemper ved 1-10 skole. Noen peker på mulighetene det gir for å utnytte lærernes kompetanse, bedre muligheter for at den enkelte elev kan få tilpasset opplæring og en rasjonell administrativ og byggningsmessig drift. En forutsetning er at uteområdet kan skjermes mellom store og små elever. Mange er skeptiske til 1-10 skole og hovedbegrunnelsen er at skolen blir stor og uoversiktelig og at elevene mister mulighetene for et miljøskifte når de skal begynne på ungdomsskolen. Noen av naboene til Skavanger skole er bekymret for økt trafikk og forringelse av bomiljøet dersom det kommer en stor skole i nabolaget. Et leiealternativ i for eksempel ledige lokaler på Hibu bør vurderes. Kongsberg International School er åpen for et samarbeid med den kommunale grunnskolen for å dele kostnader ved bygg, men også deling av pedagogikk og lærernes kompetanse. Slike share campus er ikke uvanlig i andre land. Flere er opptatt av at nye investeringer til skolebygg kan bli en for tung økonomisk byrde for kommunen. Andre løsninger bør søkes for å hindre at store investeringskostnader vil gå utover den kommunale tjenesteproduksjonen. Det blir påpekt at det er tross alt de ansatte som utgjør den viktigste ressursen i tjenesteytingen. De tre skolene som er mest berørt av de tolv ulike alternativene har til dels klare standpunkt på hva som er best for dem. Wennersborg skole er helt klare på at de ønsker å være der de er og Vestsiden skole er like klare på at de ønsker å være der de er. Skavanger skole har en noe delt oppfatning. Lærerne og elevene ønsker at Vestsiden ungdomsskole skal ligge der den er i dag i tillegg til at de ønsker at nåværende skole rehabiliteres og utvides. FAU ved Skavanger skole ser muligheten for at Skavanger skole kan få nytt og tidsmessig bygg også for de minste elevene ved en samlokalisering med ungdomsskolen. En forutsetning er at uteområdet tilrettelegges og at nåværende svømmehall og kroppsøvingsrom beholdes for de minste elevene.

11 Rådmannens vurdering av alternativene I denne saken er det løftet frem 12 ulike alternativer. Valg av løsning vil kunne peke på flere hensyn som har samfunnsmessig betydning. Utgangspunktet for å fremme denne saken har først og fremst vært knyttet til bygningsmessige utfordringer på Vestsiden skole, og kapasitetsutfordringer som følge av elevveksten i kommunen. På Vestsiden skole står det i dag paviljonger med 4 klasserom som huser ett trinn. Dette er en midlertidig løsning som kun lar seg videreføre i noen få år. Når de store kullene fra Raumyr kommer i 2018, så vil det legge et ytterligere press på kapasiteten. En ny 1-10 skole på Skavanger i sambruk med Kongsberghallen (alternativ 5b) vil kunne løse de bygningsmessige utfordringene knyttet til Vestsiden og kapasitetsutfordringene på Skavanger. En stor del av vedlikeholdsetterslepet vil også reduseres. Det vil bli en relativt stor skole, men arealmessig vil det kunne være mulig å tilrettelegge på en slik måte at barneskoleelevene skjermes i forhold til egne utearealer. Løsningen vil kunne gi muligheter i forhold til utveksling av kompetanse, og sambruk av arealer. Ulempene er hovedsakelig knyttet til avstander fra boområder og muligheter for miljøskifte for elevene fra Skavanger. Flere av høringsinnspillene peker også på at en slik løsning vil kreve en ny bro som knytter bydelene bedre sammen. Å bygge en ny Vestsiden ungdomsskole der den ligger, samt utvide Skavanger med 1 parallell (alternativ 1c), vil også kunne være et godt alternativ. Dette løser både utfordringene knyttet til Vestsiden og kapasitetsutfordringene på Skavanger. Nåværende skolestruktur opprettholdes, og Vestsiden vil kunne dra nytte av sin sentrumsnære plassering. Utfordringene er knyttet til kapasitet på utearealer og trafikkforhold. Rådmannens vurdering av investeringskostnadene sett i et helhetlig kommunalt perspektiv Kongberg kommune er i en presset økonomisk situasjon. Driften har vist balanse de siste årene, men det har ikke vært rom for å bygge opp økonomiske reserver til å ta uforutsette svingninger i driften eller å bygge opp egenkapital til investeringer. Budsjett 2014 viser at vi ikke er i havn med omstillingen i helse- og omsorg, og at det går mot et merforbruk i størrelsesorden plus/ minus 10 millioner. Også i andre sektorer skal det arbeides hardt for å oppnå en drift i balanse. I tillegg til dette er det planlagt omfattende investeringer som allerede er igangsatt.. Det er igangsatt bygging av to nye barneskoler på Raumyr og Kongsgårdmoen, som vil stå ferdig til skolestart i august I tillegg er det for tiden store investeringer til nytt krisesenter, ny barnehage ved Idrettsparken og helsestasjon ved Hvittingfoss skole. Finansieringen av alle disse investeringene er tenkt løst gjennom driftsbudsjettet og økte kommunale inntekter. Dersom inntektsgrunnlaget ikke blir slik det var forutsatt, så vil driftsutgiftene til tjenestene i kommunen måtte reduseres ytterligere. Kort fortalt vil det for oppvekst sin del bli færre lærere i klasserommene og også i andre sektorer vil dette merkes i form av reduserte årsverk.

12 Nye investeringer vil legge ytterligere press på kommunens økonomi og tjenestetilbud. Når rådmannen skal ta stilling til hvordan kommunen skal løse vekstutfordringene, så vil nye investeringer være et viktig element i den vurderingen. I arbeidet med budsjett og handlingsplan for så ser rådmannen at det vil være svært krevende å innarbeide ytterligere investeringer i nye skolebygg. Rådmannen ser derfor på alternative løsninger som det mest aktuelle. Tanken med å fremme andre løsninger er å redusere og eventuelt skyve på investeringene fremover i tid. Sakens alternativer bygges mye på byggfaglige vurderinger og lønnsomheten i et langsiktig perspektiv. Rådmannen betviler ikke fornuften i dette, men er av den oppfatning at den totale investeringsporteføljen ikke må bli så omfattende at den presser drifta for mye. Rådmannen er også av den oppfatning at det på et tidspunkt må bygges en ny skole slik det beskrives i denne saken, men vil mene at det bør skyves frem i tid. Konklusjon: Det er avsatt 140 kr per kvm som skal dekke løpende vedlikehold og byggutviklingstiltak knyttet til lov og forskrifter. Mange av skolene har til dels store behov for utbedring. Ikke minst gjelder dette Vestsiden der det anslagsvis vil koste om lag 30 mill kroner å sette skolen i bygningsmessig forsvarlig stand. Da er det ikke tatt hensyn til krav knyttet til arbeidsplasser for lærere, grupperom, ventilasjon, universell utforming etc. Samlet sett for alle skolebyggene vil noe være akutte behov, samtidig som det vil være mulig å utsette noen tiltak eller utføre minimumsvedlikehold som gjør at skolene fortsatt kan drive forsvarlig. Rådmannen er bekymret for det økonomiske totalbildet i Kongsberg kommune. Driften er presset slik den er i dag, og et høyt investeringsbudsjett vil presse driften ytterligere. Rådmannen ønsker å se på ungdomsskolene samlet og eventuelt forskyve kretsgrensene. I en periode kan det være mulig å utnytte noe ledig kapasitet og eventuelt bygge ut på eksisterende skolebygg. På sikt vil imidlertid Tislegård og Skrim ha behov for økt kapasitet når boområdene i de delene av byen utvikles. Når det inntreffer, vil det være naturlig å se på bygging av ny skole. Det vil også i perioden måtte tilføres noe ekstra bygningsmasse på Skavanger. Vestsiden kan rehabiliteres for vedlikeholdsetterslep og slik sett kunne fungere på lengre sikt. Slike løsninger vil måtte utredes særskilt for å se om dette gir kommunen et noe bedre økonomisk handlingsrom for å møte veksten. I tråd med rådmannens anbefaling som innebærer at kommunen skyver på investeringer knyttet til nye skolebygg fremover i tid, ønsker rådmannen at det samtidig utredes hvordan vedlikehold og byggutvikling skal ivaretas i de nærmeste årene på en måte som underbygger en slik strategi. Dersom rådmannen skulle ha anbefalt en ny investering vil anbefalingen primært være

13 alternativ 5b, sekundært alternativ 1c.

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling Kai Erik Lund Oppvekstsjef Nytt skolebygg Rådmannens innstilling Side 1 18.12.2013 Rådmannens innstilling Plassering; Vestsiden og Skavanger slås sammen til en ny 1-10 skole i sambruk med Kongsberghallen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart?

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart? GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE hvordan investere smart? Innhold DEL 1 Bakgrunn for prosjektet DEL 2 Fakta om elevtall, skolekapasitet og prognoser DEL 3 Mulighetene Generalplan skolebygg i Kongsberg

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster

Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster Prosjekt Skolestruktur Grunnlagsopplysninger: skolene koster 20.12.2011 Antall elever, skolenes areal Elevkapasitet for ulike skolestørrelser: Ant elever Ant elever Bruttoareal Areal pr elev, Areal pr

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. De skal få et godt tilrettelagt tilbud som fremmer vekst og god utvikling. Vi vet at noen barn har større

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken

Elever pr skole. Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Prosjekt Skolestruktur Dagens kretsgrenser med liten justering Gamlegrendåsen syd (Lafteråsen) og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Justerte forholdstall lagt inn Endring 1/11: Frydenbergåsen lagt til

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Elever pr skole. Teor. kap. Kapasitet

Elever pr skole. Teor. kap. Kapasitet Prosjekt Skolestruktur alternativ 2 Jondalen til Skavanger og Berg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene, men ny skole erstatter Vestsiden (ev. Vestsiden

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Endring 01/11: Frydenbergåsen lagt til med 100 boenh., nye elevtall. Elever pr skole

Endring 01/11: Frydenbergåsen lagt til med 100 boenh., nye elevtall. Elever pr skole Prosjekt Skolestruktur alternativ 1 Jondalen og halve Wennersborg til Skavanger. Efteløt, Berg og halve Wennersborg til Kongsgårdmoen. og Gamlegrendåsen Nord til Madsebakken Ingen endring på u-skole kretsene,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2301 Klassering: Saksbehandler: Per Helge Fossan VURDERING AV ULIKE MIDLERTIDIGE LØSNINGER

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Bakgrunn Prosjektet bygger på følgende politiske vedtak: Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Ny skolestruktur i Frogn?

Ny skolestruktur i Frogn? Ny skolestruktur i Frogn? Mandatet For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/13870-39 B10 &60 DRAMMEN 03.05.2010 MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV DANVIK SKOLE Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet skole til etterretning.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet skole til etterretning. Saksframlegg SAMMENSLÅING AV ILA OG KALVSKINNET SKOLER Arkivsaksnr.: 10/4826 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet

Detaljer

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer