SYKETRYGDEN 49. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83. National Health Insurance issue RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKETRYGDEN 49. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83. National Health Insurance issue RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1962"

Transkript

1

2

3 ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83 SYKETRYGDE ÅRGAG ational Health Insurance issue RIKSTRYGDEVERKET THE ATIOAL ISURACE ISTITUTIO OSLO 1962

4 GRODAHL 8, SOS BOKTRYKKERI, OSLO

5 Tidligere utkommet: 3* Syketrygd-statistikk Riksforsikringsanstaltens årsberetning nr orges Offisielle Statistikk: Rekke VI, nr 174 Sykeforsikringen for årene * VII,» 8 -»-» året 1919» VII,» 32 -»-»» 1920» VII,» 61 -»-»» 1921 * VII,» 94 -»-»» 1922 * VII,» 140 -»-»» 1923» VII,» 180 -»-»» 1924» VIII,» 9 -»-»» 1925» VIII,» 43 -»- >>» 1926 * VIII,» 80 -»-»» 1927 * VIII,» 107 -»-»» 1928 * VIII,» »-»» 1929» VIII,» 169 -»-»» 1930» VIII,» 198 Syketrygden»» 1931 >> IX,» 22 -»-»» 1932» IX,» 51 -»-»» 1933 * IX,» 76 -»-»» 1934» IX,» 102 -»-»» 1935» IX,» 127 -»- 4» 1936» IX,» 154 -»-»» 1937» 1X,» 184 -»-»» 1938» X,» 3 -»-» >> 1939» X,» 32 -»-»» 1940» X,» 65 -»-»» 1941» X,» 76 -»-»» X,» 121 -»-»» 1943» X,» 155 -»-»» 1944 X,» 163 -»-»» 1945» X,» 169 -»-»» 1946 >> XI,» 29 -»-»» 1947,> XI,» 57 -»-»» 1948» XI,» 98 -»-»» 1949» XI,» 138 -»- 0» 1950» XI,» 160 -»-»» 1951» XI» 194 -»-»» 1952» XI» 255 -»-»» 1953» XI» 290 -»-»» 1954» XI» 301 -»-»» 1955» XI» 313 -»-»» 1956» XI» 335 -»-»» 1957» XI» »-»» 1958

6 4 Rikstrygdeverkets øvrige statistiske publikasjoner Ulykkestrygden for industriarbeidere m v For årene , se orges Off Stat, rekke V, nr 16, 90, 99, 126, 149, 175, 195 * >> _4_ VI, * 10, 38, 79, 107, 132, 152, 179 * * »- VII,» 15, 45, 83, 170, 195 * * »- VIII,» 26, 62, 97, 129, 154, 189 >> * »- TX, >> 11, 37, 60, 90, 118, 142, 168 * >> # X,» 23, 48, 104, 164, 187»» * XI,» 28, 67, 107, 147, 265 * >> »- XI1,» 11»» # XII,» 33»» »- XII,» 76 Fiskertrygden For årene , se orges Off Stat, rekke V, nr 108, 138, 180, 214 * * »- VI,» 21, * * »- VII,» 11, *» »-- VIII,» 23, *» »- IX,» 8, o» »- X,» 12,»» »- XI,» 22,»» »- XII,» 14 *» * XII,» 69 54, 88,119,142,169 37, , 157, , 91, 122, 153, , 59, 85, 112, 137, , 314 Sjomannstrygden For årene , se orges Off Stat, rekke VI, nr 169»» , # VII,» 11, 37, 75, 115, 157, 191»» »- VIII,» 23, 60, 91, 122, 153, 183 *» # IX,» 8, V, 59, 85, 112, 137, 160 >>» *- X, * 12, 41»» »- XI,» 77, 314»» »- XII,» 14»» »- XII,» 69

7 5* FORORD Loven av 18 september 1909, som trådte i kraft 3 juli 1911, var den første lov om sykeforsikring Etter denne lov fulgte lov om sykeforsikring av 6 august 1915 (med senere tilleggs- og endringslover) som trådte i kraft 3 januar 1916 Deretter fulgte lov om syketrygd av 6 juni 1930 nr 18 (med senere tilleggsog endringslover) som trådte i kraft 5 januar 1931 Lov om syketrygd av 6 juni 1930 (med senere tilleggs- og endringslover) var gjeldende inntil 2 juli 1956, da lov om syketrygd av 2 mars s å trådte i kraft Lov av 15 mars 1957 om tillegg til syketrygdloven trådte i kraft samme dag Loven angår administrasjonen av en ordning med tilleggssykepenger til arbeidstakere Lov om syketrygd av 2 mars 1956 er senere endret flere ganger, sist ved lov av 6 april 1962, som trådte i kraft 9 april 1962 Rikstrygdeverket, Oslo, 15 august 1962 Finn Alexander F W Ohldieck

8 6 PREFACE The first general Health Insurance Act was passed September 18th 1909 It came into force on July 3rd 1911 establishing the basic principle of compulsory health insurance ew acts of ational Health Insurance were passed on August 6th 1915 (into force on January 3rd 1916), June 6th 1930 (into force on January 5th 1931), March 2nd 1956 (into force on July 2nd 1956) On the 15th of March 1957 an act came into force concerning supplementary cash benefits for employees The Health Insurance Act of March 2nd, 1956, has subsequently been amended, last on April 6th, 1962 (into force from April 9th, 1962) ational Health Insurance Institution Oslo, 15th August 1962 Finn Alexander F W Ohldieck

9 7* Syketrygden 1959 Innhold ntents I Syketrygdens hovedprinsipper i 1959 I Main Principles of Health Insurance in 1959 Tabell A Syketrygdens organer B Trygdens omfang C Inndeling av de trygdede D Ytelser E Premier og premietilskudd F Godkjente private sykekasser G Jernbanepersonalets sykekasser Sammendrag på engelsk Side Table Page A Institutions of Health Insurance 1 B Persons insured 1 C Classification of the insured 2 D Benefits 5 E ntributions 8 F Approved private funds 11 G Railway staff funds 11 English summary 12 II Reguleringsfondet 1959 Sammendrag på engelsk 5 Reguleringsfondet II The Regulation Fund English summary 15 5 The regulation fund 16 III Tariffstatistikk A Medlemmene fordelt på premietariffer 17 B Trygdekassene fordelt på premietariffer 17 Sammendrag på engelsk 17 III Statistics of Tariffs A Members according to tariffs of contribution B Local insurance funds according to tariffs of contribution English summary IV Medlemsstatistikk Trygdekassene fordelt på størrelsesgrupper Sammendrag på engelsk 8 Samlede medlemstall Medlemmene etter trygd, inntektsklasse og kjønn 10 Ikke-arbeidstakere m v etter inntektsklasse, sykepengeklasse og kjønn 11 Medlemmer fylkesvis i trygdegrupper V Stonadsstatistikk Sykelighet m v 1959 Sammendrag på engelsk 12 Totaloversikt i trygdegrupper A Absolutte tall B Relative tall 13 Totaloversikt fylkesvis A Absolutte tall B Relative tall IV Statistics of Members Insured Local insurance funds according to size 18 English summary 18 8 Totals of members insured Members by groups of insurance, income and sex on-employees etc by groups of income, cash benefit class and sex Members according to counties and groups of insurance 24 V Statistics of Benefits Morbidity etc English summary Totals by groups of insurance A Exact figures 28 B Relative figures Totals according to counties A Exact figures 32 B Relative figures 34 VI Regnskapsstatistikk Sammendrag på engelsk Ordinære lokale inntekter Ordinære lokale utgifter A Absolutte tall 40 B Relative tall 42 VI Statistics of Accounts English summary Ordinary local receipts Ordinary local expenditures A Exact figures 40 B Relative figures 42

10 8 Tabell Side C Administrasjonsregnskap for de lokale trygdekasser Lokale over/underskudd m v Lokale aktiva og passiva Sammendrag av lokale utgifter, inntekter, aktiva og passiva Samlede utgifter og inntekter Samlede aktiva og passiva A Antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på utgiftsgrupper i kr pr medlem for legehjelp m v B Lokale trygdekasser og medlemmer i frekvensgrupper for sykedager m v A Legehjelp pr medlem B Administrasjonsutgifter pr medlem C Totale driftsutgifter pr medlem Table Page C Local funds' account of administration Local surplus and deficits etc Local assets and liabilities Summary of local expenditures, receipts, assets, and liabilities Total expenditures and receipts Total assets and liabilities A Local insurance funds and members according to cost groups in orwegian crowns per member for medical care etc B Local insurance funds and members according to frequency groups of sickdays etc A Doctor's services per member B sts of Administration per member C Total costs of insurance per member VII Lokale trygdekasser m v Sammendrag på engelsk A Lokale trygdekasser 64 B Sammendrag med spesifikasjoner for særordninger 96 VIII Sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet Sammendrag på engelsk A Særstatistikk for sjømenn i utenriks fart m v 99 B Særregnskap for Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart m v 100 VII Local Insurance Funds etc English summary A Local insurance funds 64 B Summary, including spesifications for separate schemes 96 VIII Seamen and Civil Servants Abroad English summary A Separate statistics for seamen and civil servants abroad 99 B Separate accounts for the insurance fund for seamen and civil servants abroad 100

11 Oversikt I Syketrygdens hovedprinsipper A Syketrygdens organer I hver av landets kommuner skal det være minst én offentlig trygdekasse som innen kommunen formidler syketrygden Rikstrygdeverket kan dog med Sosialdepartementets samtykke bestemme at flere kommuners trygdekasser skal slås sammen Trygdekassen formidler også arbeidsløysetrygden Den er som regel samtidig lokalt organ for ulykkestrygdene (for industriarbeidere, sjømenn og fiskere)', militær uføretrygd, blinde- og vanførehjelpen 2, alderstrygden, pensjonstrygdene (for skogsarbeidere og for fiskere), barnetrygden, forsørgertrygden for barn og for tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere 3 Trygdekassen er et eget rettssubjekt For trygdekassens forpliktelser hefter bare dens formue Trygdekassen ledes av et styre på fem medlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperiode Den daglige administrasjon utføres av en fast ansatt forretningsfører Særtrygden for sjømenn i utenriks fart og for offentlige tjenestemenn m v utenfor orge administreres av en egen trygdekasse, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, med sete i Oslo Brukskasser og andre private sykekasser samt Jernbanepersonalets sykekasser kan tre istedenfor offentlige trygdekasser når de er godkjent av Rikstrygdeverket Pr 31 desember 1959 var det i virksomhet i orge: 734 offentlige trygdekasser, 13 godkjente private sykekasser, 8 jernbanesykekasser Syketrygdens sentralstyre er Rikstrygdeverket Foruten å treffe avgjerd i tvister skal Rikstrygdeverket fore kontroll med trygdekassenes ledelse og virksomhet, og for øvrig med lovens gjennomføring i det hele Rikstrygdeverket ansetter trygdekassenes forretningsførere og revisorer Trenger en trygdekasse andre tjenestemenn enn forretningsfører, ansettes disse av trygdekassens styre, men ansettelsen må godkjennes av Rikstrygdeverket for å bli gyldig B Trygdens omfang Syketrygdloven av 2 mars 1956, som trådte i kraft 2 juli s A, bestemmer at enhver som har bosted her i landet, er syketrygdet etter lovens regler 1- Fra 1 januar 1960 erstattet av en alminnelig yrkesskadetrygd 2 Fra 1 juli 1961 innordnet i den alminnelige yrkesskadetrygd 3 Fra 1 januar 1961 avløst av en alminnelig uføretrygd

12 2 Det samme gjelder den som ikke har bosted her i landet, når han: a) arbeider i annens tjeneste her i landet og fyller vilkårene for arbeidstakertrygd, b) er norsk statsborger og er ansatt på norsk skip, herunder medregnet den tid han oppebærer hyre i medfør av lov eller avtale eller er godtatt som hyresøkende, c) er norsk statsborger og er statens lønte tjenestemann i utlandet eller lønnet arbeidstaker hos slik tjenestemann, d) er norsk statsborger og deltar i norsk fangstekspedisjon eller arbeider ved norsk fangststasjon Trygdet er også ektefelle og barn under 18 år, selv om de ikke har bosted her i landet, når de forsørges av person som er trygdet her i landet, dog slik at ektefelle og barn til person som nevnt i litra a bare er trygdet dersom de oppholder seg her i landet Unntatt fra trygden er: a) den som er fremmed stats tjenestemann og ikke er norsk statsborger, b) den som er i tjeneste hos fremmed stats tjenestemann og ikke er norsk statsborger, c) den som ifølge utenlandsk lov er sikret sykestønad under sitt opphold her i landet Den som ikke har bosted her i landet, men som oppholder seg her i mer enn tre måneder, kan opptas i trygden etter regler som er fastsatt av Sosialdepartementet For medlem som midlertidig oppholder seg utenfor landet, fortsetter medlemskapet i inntil tre måneder og deretter så lenge premie blir betalt i rett tid Trygdeplikten oppfylles ved medlemskap i offentlig trygdekasse eller godkjent sykekasse (inkl jernbanesykekasse) C Inndeling av de trygdede Den som omfattes av loven, er trygdet som medlem eller som familiemedlem Hovedregelen er at den som er fylt 18 år, skal være trygdet som medlem Ektefelle som forsørges av medlemmet, og barn under 18 år, er dog trygdet som familiemedlem hvis vedkommende ikke har en arbeidsinntekt i annens tjeneste eller av eget ervery som svarer til over kroner årlig Ektefelle som ikke forsørges av den annen ektefelle, eller som har årlig arbeidsinntekt over kroner i annens tjeneste eller av eget erverv, skal imidlertid være selvstendig medlem Den som er under 18 år og har årlig arbeidsinntekt over kroner, skal også være trygdet som selvstendig medlem For ektefelle som er trygdet som familiemedlem, skal trygden være knyttet til den trygdekasse hvor den annen ektefelle er medlem For barn under 18 år som er trygdet som familiemedlem, skal trygden være knyttet til den trygdekasse hvor faren eller moren er medlem Barn som ikke har foreldre eller pleieforeldre, er trygdet i trygdekassen på bostedet For familiemedlem betales ikke premie eller tillegg til medlemmets premie Medlemmene er inndelt i: a) arbeidstakere, b) ikke-arbeidstakere,

13 3 c) fiskere og fangstmenn som er tatt opp på blad B i fiskermanntallet, d) sjømenn i utenriks fart, offentlige tjenestemenn utenfor landet og andre som etter departementets bestemmelse skal høre til denne gruppe, e) militærpersoner Arbeidstakere Pliktig til trygd som arbeidstaker er enhver som her i landet arbeider i annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse som helt eller delvis består i penger, med mindre vedkommende går inn under noen av særreglene i loven Det samme gjelder: a) stortingsrepresentanter for valgperioden og innkalte varamenn for den tid de oppholder seg på Stortinget, b) den som fisker på lott uten å holde eget bruk, c) den som arbeider utenfor landet for arbeidsgiver bosatt her i landet Unntatt fra trygd som arbeidstaker er: a) den hvis arbeidsforhold etter dets art ikke kan få en varighet av minst seks dager, b) den hvis aktuelle arbeidsinntekt ikke overstiger kr 1 000,00 pr år, c) den som har bistilling i annens tjeneste når han har hovedstilling i selvstendig virksomhet, eller som har biinntekt i annens tjeneste når han har sin vesentlige inntekt av formue, pensjon o 1, d) norsk statsborger som er fremmed stats tjenestemann eller er i tjeneste hos fremmed stats tjenestemann, e) den som arbeider i bedrift på Svalbard og som går inn under Bergverksordningen for Svalbard Trygden som arbeidstaker blir oppfylt ved medlemskap i arbeidsstedets trygdekasse eller godkjent sykekasse (herunder jernbanesykekasse) Medlemskapet som arbeidstaker tar til samme dag som arbeids- eller tjenesteforholdet blir tiltrådt, og går ut første søndag kl 24 etter at arbeidsforholdet opphører Hvis medlemmet er sykt når medlemskapet opphører, blir vedkommende stående som medlem uten å betale premie så lenge trygdekassen yter sykepenger, barselpenger, opphold i sykehus m v Arbeidstaker føres i den klasse som hans aktuelle arbeidsinntekt betinger etter en tabell med klassene 1-7 Personer som går inn under lov om offentlige tjenestemenn, har ikke rett til sykepenger under sykdom For disse gjelder en særskilt (lavere) premietariff (klassene 1 T-7 T) Personer ansatt i stats-, kommunal eller fylkeskommunal tjeneste og som er sikret full lønn under sykdom i minst tre måneder, men som ikke går inn under tjenestemannsloven, får sykepenger når full lønn under sykdom er utbetalt tre måneder Disse føres i klasse 1 Tx-7 Tx med egen premietariff Ikke- arbeidstakere Ethvert medlem som ikke er trygdet som arbeidstaker eller etter noen av særreglene i loven, skal trygdes som ikke-arbeidstaker Ikke-arbeidstakers medlemskap er knyttet til trygdekassen på bostedet Studenter og skoleelever kan imidlertid under skolegangen velge å stå trygdet i oppholdsstedets trygdekasse

14 4 For naturalstonadens vedkommende klasseføres ikke-arbeidstaker på grunnlag av samlet antatt årlig inntekt Som inntekt medregnes ikke pensjon etter lov om alderstrygd eller blinde- og vanførehjelp Person som står trygdet som ikke-arbeidstaker og som har antatt årlig arbeidsinntekt som overstiger kr 1 000,00, kan tegne tilleggstrygd for sykepenger med tre eller 90 dagers ventetid For at trygdekassen ikke skal påføres særlig risiko, kan det forlanges legeerklæring om at medlemmet har god helse Trygden gir ikke rett til sykepenger for sykdom som inntrer i de første seks uker etter at trygdekassen har mottatt søknad om tilleggstrygd Dette vilkår gjelder ikke for medlem som har vært trygdet som arbeidstaker uavbrutt i tre måneder, når krav om tilleggstrygd settes fram innen 14 dager Tilleggstrygden opphører ved utgangen av den termin det er betalt premie for, hvis vanlig premie og tilleggspremie ikke er betalt innen 14 dager etter skriftlig varsel fra trygdekassen Manntallsførte fiskere, fangstmenn m v Alle som er tatt opp på blad B i fiskermanntallet, er trygdet i bostedets trygdekasse etter særregler for manntallsførte fiskere og fangstmenn Medlemskapet som manntallsført fisker opphører dog for den tid vedkommende står i arbeidsforhold utenfor fiskerinæringen og fyller vilkårene for medlemskap etter reglene for vanlige arbeidstakere, for militærpersoner eller for sjømenn m v Manntallsførte fiskere føres i klasse 2 F uten hensyn til arbeidsinntekten Manntallsførte fiskere har på visse vilkår adgang til å tegne tilleggstrygd for sykepenger med tre eller 90 dagers ventetid utover de sykepenger den obligatoriske trygd sikrer Den som tegner tilleggstrygd, føres i klasse etter den del av arbeidsinntekten som overstiger kr 4 000, og får rett til sykepenger etter den klasse som hans samlede arbeidsinntekt betinger Sjømenn pet norske skip i utenriks fart og offentlige tjenestemenn m v utenfor orge orsk statsborger eller person med fast bopel i orge er trygdet som medlem etter særregler når han er ansatt på norsk skip i utenriks fart eller er godtatt hyresøkende på norsk konsulat Departementet kan bestemme at det samme skal gjelde når vedkommende bl a arbeider ved fangststasjon eller luftfartsselskap utenfor riket evnte personer er likeledes trygdet etter særregler når de er tilsatt i norsk offentlig tjeneste utenfor riket eller er lønnet arbeidstaker hos slik tjenestemann Trygd etter disse særregler kan dessuten etter Sosial- departementets bestemmelse også omfatte andre norske statsborgere eller per soner med fast bopel i orge under opphold utenfor riket Medlemskapet er knyttet til Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart Medlemmene føres i klasse 7 uten hensyn til inntekt Militoerpersoner orsk militærperson (befal eller menig) er under militær tjenestgjøring trygdet etter særregler Unntatt er den hvis tjeneste ikke kan få en sammenhengende varighet av minst 28 dager, og den som under opphold utenfor riket er trygdet etter andre særregler Menige og korporaler føres i bestemt klasse (klasse 5 MK) Befal og vervet personell skal være medlem i standkvarterets trygdekasse Rikstrygdeverket kan bestemme at medlemskapet skal være knyttet til annen trygdekasse Befal og vervet personell som går inn under tjenestemannsloven,

15 5 klasseføres etter tilsvarende regler som gjelder for sivile som går inn under tjenestemannsloven Befal og vervet personell som ikke går inn under tjenestemannsloven, blir ført i klasse 7 Bx hvis de har full lønn under sykdom i minst tre måneder, men føres ellers i klasse 7 som vanlige arbeidstakere Ytelser til medlem: D Ytelser 1 legehjelp for sykdom, og ved nedkomst Legehjelp ytes enten i form av godtgjørelse etter forskrifter og takster som blir fastsatt av Kongen (refusjonssystemet), eller som fri legehjelp ved leger som trygdekassen har kontrakt med Ved nedkomst ytes helt fri legehjelp Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart gir fri legebehandling Rett til fri legebehandling gjelder også ved sykdom (skade) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd Militærpersoner har rett til full refusjon av utgifter til slik sivil legehjelp som ikke kan ytes av militær lege 2 behandling hos tannlege for sykdom (herunder tannuttrekning) etter regler og takster som fastsettes av departementet 3 fysikalsk behandling forordnet av lege og etter regler og takster fastsatt av departementet 4 behandling for språk- og taledefekter (logopedisk behandling) ved talelærer etter regler og takster fastsatt av departementet 5 bidrag til livsviktige legemidler etter liste og nærmere regler fastsatt av departementet Ved sykdom (skade) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd og til militærpersoner, ytes fullt vederlag for nødvendige legemidler, forbindingssaker m v 6 nødvendige legemidler, forbindingssaker m v for skade (sykdom) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, for sjømenn eller for fiskere 7 fri kur og pleie i offentlig sykehus eller dermed likestilt offentlig kursted For opphold i privat sykehus begrenses godtgjørelsen i alminnelighet til hva oppholdet og behandlingen ville ha kostet i offentlig sykehus 8 opphold og behandling i godkjent attføringsinstitutt etter regler som fastsettes av departementet 9 sykepenger når sykdommen medfører arbeidsuførhet Sykepenger ytes i inntil 52 uker i alt for en og samme sykdom For enkelte langvarige sykdommer ytes dog sykepenger i inntil 104 uker Dette gjelder tuberkulose sykdommer, kreft, poliomyelitt, kronisk polyartritt, organiske hjertesykdommer, visse hudsykdommer og enkelte andre sykdommer etter departementets bestemmelse For tuberkulose sykdommer, kreft, poliomyelitt og kronisk polyartritt kan det på visse betingelser ytes sykepenger utover 104 uker Ved beregning av stønadens varighet medregnes den tid medlemmet har ligget i sykehus eller kursted for samme sykdom Sykepenger betales ikke for søndager og heller ikke for de tre første sykedager (søndager iberegnet)

16 Grunnsatsene for sykepenger i de forskjellige inntektsklasser er: Klasse kr pr dag 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 For forsørget ektefelle og hvert forsørget barn under 18 år som er trygdet som familiemedlem, betales i tillegg til grunnsatsen et forsorgingstillegg på kr 2,00 pr dag for hver av de forsørgede Har den syke ektefelle som er varig arbeidsufør, eller er han uten ektefelle og har barn som betinger forsørgingstillegg, ytes et ekstra tillegg på kr 2,00 pr dag til hjelp i huset Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, regnes sykepenger etter den klasse som hans arbeidsinntekt i skadeøyeblikket betinger, dog ikke lavere enn for klasse 2 Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for sjømenn, betales sykepenger etter klasse 7 år medlemmet ikke er helt arbeidsufør, kan trygdekassen tilstå halve sykepenger Den som går inn under lov om offentlige tjenestemenn og som står trygdet i klasse T, får ikke utbetalt sykepenger Medlem i klasse Tx får utbetalt sykepenger fra det tidspunkt lønn under sykdom er utbetalt i tre måneder Utskreven menig eller korporal får sykepenger etter klasse 5 hvis han er sykmeldt ved dimitteringen, dog ikke lavere enn for den klasse vedkommende sto i ved tjenestens tiltredelse Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart yter sykepenger etter klasse 7 under opphold i orge Under opphold i utlandet ytes oppholdsbidrag etter varierende satser til dekning av nødvendige utgifter til forsvarlig opphold under sykdommen Under sykehusopphold ytes sykepenger med '13 av satsene ovenfor For den som forsørger ektefelle eller barn under 18 år, som er trygdet som familiemedlemmer, økes sykepengene: For første forsørgede med 1/3 av grunnsatsen i vedkommende inntektsklasse og for hver av de øvrige forsørgede med kr 2,00 pr dag Har den syke ektefelle som er varig arbeidsufør, eller er han uten ektefelle og har barn som betinger forsørgingstillegg, ytes kr 2,00 pr dag til hjelp i huset Sykepengene med tillegg skal ikke utgjøre mer enn 90 % av den arbeidsinntekt som er lagt til grunn for klasseføringen da arbeidsuførheten inntrådte, etter at det fra arbeidsinntekten er trukket skatt, trygdepremier o 1 10 ved nedkomst fri lege- og jordmorhjelp Til barselkvinne som står trygdet som medlem med rett til sykepenger, ytes på visse vilkår barselpenger i 12 uker, hvorav minst en periode på seks uker regnet fra og med nedkomstdagen Barselpenger utbetales med samme beløp som sykepenger Barselkvinne som står trygdet uten rett til sykepenger, får kr 150,00 Inntrer sykdom når vilkårene for barselhjelp er til stede, ytes fri legehjelp og dessuten sykepenger som ved sykdomstilfelle, dog ikke mindre enn ved ytelsen av barselpenger Fri kur og pleie i offentlig fødehjem i inntil åtte uker ytes i stedet for jordmorhjelp og barselpenger

17 7 11 nødvendige utgifter til skyss til og fra lege, sykehus, fødehjem, fysikalsk institutt m v Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, for sjømenn eller for fiskere, godtgjøres utgiftene ved hjemsendelse år medlemmet på grunn av sykdom eller ved nedkomst er ute av stand til å reise, har legen (jordmoren) rett til skyssgodtgjørelse etter regler fastsatt av Kongen Tilsvarende har sykegymnast rett til skyssgodtgjørelse etter regler og takster fastsatt av departementet 12 oppholdsutgifter under nødvendig ambulatorisk legebehandling, fysikalsk behandling og ved nedkomst utenom hjemstedet etter regler og takster fastsatt av Rikstrygdeverket 13 gravferdshjelp med kr 300,00 Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart gir høyere stønad etter varierende satser 14 hjemmesykepleie etter regler og takster fastsatt av departementet Ytelser til familiemedlem: 15 samme stønad som til medlem med unntak av sykepengene Familiemedlem har i alminnelighet ikke rett til sykepenger under sykdom Hvis vedkommende rammes av sykdom (skade) som går inn under lov om ulykkestrygd for industriarbeidere m v ytes dog sykepengene etter den klasse arbeidsinntekten i skadeoyeblikket betinger, dog ikke lavere enn for klasse 2 Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for sjøxnenn, betales sykepenger som for klasse 7 Ytelser under midlertidig opphold i utlandet 16 Under sykdom og nedkomst som inntreffer under opphold utenfor landet, ytes stønad til medlem og familiemedlem med inntil det beløp SOM trygdekassen ville ha betalt for tilsvarende behandling her i landet, når medlemskapet i trygden er opprettholdt under fraværet fra landet Familiemedlem som er bosatt utenfor landet, har imidlertid bare rett til stønad når også medlemmet er bosatt utenfor landet og er norsk statsborger Mellom orge, Danmark, Island og Sverige er det inngått en overenskomst hvoretter den som blir syk under midlertidig opphold i et av landene, får godtgjort utgiftene ved sykehjelpen av sykekassen på det sted hvor lege- eller sykehusbehandlingen skjer Utgiftene godtgjøres etter de regler og takster som gjelder for vedkommende (utenlandske) sykekasse Mellom orge og Storbritannia er det inngått en konvensjon hvoretter norske statsborgere under opphold i Storbritannia får fri legebehandling og medisin m v i samme utstrekning som britiske statsborgere Tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere Med hjemmel i lov av 15 mars 1957 om tillegg til syketrygdloven er det sluttet en overenskomst mellom Landsorganisasjonen i orge, orsk Arbeidsgiverforening og Rikstrygdeverket om en ordning med tilleggssykepenger til arbeidstakere Andre arbeidsgivere enn de som har arbeidstakere med tariffmessig beste mt tilleggstrygd, kan tegne slik trygd for grupper av voksne arbeidstakere (kvin ner

18 8 over 18 og menn over 19 år) som har rett til sykepenger etter syketrygdloven, dog ikke for arbeidstakere som er sikret full lønn under sykdom i minst tre måneder Tilleggssykepengene utgjør: klasse 1 kr 2,00 pr dag» 2» 4,00»»» 3» 6,00»»» 4» 7,00»»» 5» 8,00»»» 6» 9,00»»» 7» 10,00»» Ventetiden for rett til stet/lad er 28 dager Det er 14 dagers karenstid i sykdomstilfelle Tilleggssykepenger ytes i inntil 26 uker for samme sykdom De samlede sykepenger fra alminnelig syketrygd og fra tilleggstrygden må ikke utgjøre mer enn 90 % av den netto arbeidsinntekt (etter trekk for skatt, trygdepremier o likn) som er lagt til grunn for klasseføringen I tilfelle skal tilleggssykepengene reduseres E Premier og premietilskudd ormaltariffen, som danner grunnlaget for utlikningen av premier og for premietilskuddene til syketrygden, fastsettes av Kongen etter forslag fra Rikstrygdeverket ormaltariffen revideres minst hvert femte år Ved kgl res av 6 desember 1957 ble det fastsatt ny normaltariff for pliktig syketrygd og for frivillig tilleggstrygd for sykepenger til ikke-arbeidstakere, gjeldende fra 6 januar 1958 med satser som fremgår av tabell 1 Sammen med den nye normaltariff for pliktig syketrygd ble det i 1959 nyttet fem tariffer som var lavere enn denne, og fem tariffer som var høyere Premietariffen for den enkelte trygdekasse fastsettes av Rikstrygdeverket etter at styret er gitt høve til å uttale seg Premien fastsettes slik at inntektene i alminnelighet kan ventes å dekke utgiftene og gi adgang til å legge opp et reservefond for trygdekassen Dessuten var normaltariffen for frivillig tilleggstrygd for sykepenger til ikke-arbeidstakere fastsatt som premietariff for alle trygdekasser Utjevningsordningen ved reguleringsfondene medførte at den premietariff for pliktig syketrygd som måtte fastsettes for trygdekasser med høy belastning i 1959, ikke i noe tilfelle behøvde å overstige den gjennomsnittlige premietariff i syketrygden med mer enn ca 8,8 /0 Jfr kap II og tabell 6 A Arbeidstakers premie trekkes av arbeidsgiveren ved utbetaling av lønn og innbetales etterskuddsvis til trygdekassen sammen med arbeidsgivertilskuddet, som regel for et kvartal om gangen Premieberegningen for militærpersoner skjer på samme måte som for vanlige arbeidstakere For menige og korporaler betales både premie og arbeidsgivertilskudd i sin helhet av staten Ikke-arbeidstakere plikter selv å innbetale premier forskuddsvis til trygdekassen og vanligvis for minst et kvartal Kommunen betaler dog premien for personer som mottar forsorgshjelp

19 9 Manntallsførte fiskere, fangstmenn m v plikter også å innbetale premie forskuddsvis til trygdekassen på samme måte som ikke-arbeidstakere Premiefritak tilståes for de hele kalenderuker hvori et medlem får utbetalt sykepenger eller barselpenger eller forpleies i sykehus o 1 for trygdekassens eller det offentliges regning Premietilskudd fra stat og kommune betales i tillegg til medlemspremien som vist i tabell 2 Statens ordinære tilskudd utbetales dog ikke direkte, men over reguleringsfondet som bl a nytter midlene som utjevningstilskudd til trygdekassene Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart nytter premier og premietilskudd som er fastsatt ved kgl res av 7 november 1958, gjeldende fra 1 januar 1959 Jfr tabell 3 Tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere Medlemspremier og arbeidsgivertilskudd beregnes etter regler som vist i tabell 4 Tabell 1 Syketrygdens normaltariff fra 6 januar 1958 Health Insurance ormal Tariff of Premium I Pliktig syketrygd mpulsol y Insurance Medlemspremie i ore pr uke Member's ntribution in ore per Week Klasse Class Vanlige arbeidstakere Regular employees Offentlige tjenestemenn Civil servants Uten sykepen ger Without cash benefit Med sykepenger etter tre måneder With cash benefit after three months Militært befal uten sykepenger Military personnel without cash benefit Klasse Class Ikkearbeidstakere onemployees Svalbardarbeidere Svalbardemployees Bx Militært befal med sykepenger etter tre måneder Military personnel with cash benefit after three months 440 øre 5 MK Menige og korporaler Privates and corporals 230» 2 F Manntallsførte fiskere, fangstmenn m v Registered fishermen etc 465» Av medlemspremien for manntallsførte fiskere, fangstmenn m v dekkes ved premietilskudd etter 139 i lov om syketrygd In the member's contribution for registered fisherman etc, according to section 139 in the health insurance Act, is included 110 2

20 10 H Frivillig tilleggstrygd for sykepenger til ikke-arbeidstakere on-employees' Supplementary Insurance for Cash Benefit in Cases of Sickness Medlemspremie i ore pr uke Member's ntribution in ore per Week Sykepengeklasse Cash benefit class Ikke-arbeidstakere on-employees Tre dagers ventetid Cash benefit after three days 90 dagers ventetid Cash benefit after 90 days Manntallsforte fiskere m v Registered fishermen etc Tre dagers ventetid Supplementary cash benefit after three days 90 dagers ventetid Supplementary cash benefit after 90 days Svalbardarbeidere Svalbard-employees Tre dagers ventetid Cash benefit after three days 90 dagers ventetid Cash benefit after 90 days Tabell 2 Syketrygdens premietilskudd fra 5 januar 1959 Health Insurance ntribution (except member's contribution) Tilskuddets størrelse i forhold til medlemspremien The contribution in percentage of member's contribution Arbeidstakere Employees Arbeidsgiverens tilskudd Employer's contribution, 60 % Kommunens tilskudd Local authoritie's contribution 25» Statens ordinære tilskudd State's contribution 20» Premietilskudd iflg lov om syketrygd, 139 ntribution according to section 139 in the health, insurance act Ikkearbeidstakere on-employees Manntallsførte fiskere Registered fishermen 25% 25% 20» 20» Ca kr 55,00 pr medlem pr år1 per member p a Hvis dette beløp ikke kan dekkes av utførselsavgiften på fisk- og fiskevarer, yter staten det som mangler, ved et ekstraordinært tilskudd til manntallsførte fiskere If this amount is not covered by the duty on export of fish and fishproducts, the rest is covered by additional contribution from the state Tabell 3 Premier og premietilskudd for sjømenn i utenriks fart m v fra 1 januar 1959 ntributions to Health Insurance for Seamen etc Abroad Pr måned Per month Sjømenn Seamen Flygende personell Air pilots Tjenestemenn Civil servants Medlem Member Kr 20,00 Kr 20,00 Kr 25,00 Arbeidsgiver Employer» 12,00» 17,00 25,00 Kommune Local authority 5,00 Stat State 7,00 7,00 Totalpremie Total contribution Kr 44,00 Kr 44,00 Kr 50,00 Medlem trygdet som tjenestemann, men uten arbeidsgiver, betaler totalpremien - kr 50,00 pr måned - selv

21 11 Tabell 4 Premier og premietilskudd i tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere fra 6 januar 1958 ntributions to the Employees' Supplementary Insurance for Sickness Cash Benefit Klasse Arbeidstaker Arbeidsgiver Class Employee Employer 1 kr 0,30 pr uke kr 0,50 pr uke 2» 0,35»»» 0,65»» 3» 0,50»»» 0,90»» 4» 0,65»»» 1,15»» 5» 0,80»»» 1,40»» 6» 0,95»»» 1,65»» 7» 1,10»»» 1,90»» F Godkjente private sykekasser De godkjente sykekassers virksomhet er begrenset til vedkommende bedrift De er forpliktet til å gi ytelser som minst tilsvarer ytelsene i de offentlige trygdekasser, og gir til dels høyere ytelser eller tilleggsytelser f eks av medisin Medlemspremien fastsettes av generalforsamlingen med samtykke av Rikstrygdeverket Premien reguleres i klasser som kan avvike fra inndelingen i den offentlige syketrygd Godkjente sykekasser får tilskudd fra arbeidsgiver, kommune og stat etter spesielle regler, fastsatt i lov om syketrygd Tilskuddene kan ikke overstige de gjennomsnittlige tilskudd pr medlem i stedets trygdekasse G Jernbanepersonalets sykekasser For jernbanens arbeidere og funksjonærer er det opprettet en sykekasse i hvert av landets åtte jernbanedistrikter Medlemmene har uten rett til sykepenger noe høyere ytelser enn i de offentlige trygdekasser Premiene er fastsatt i statuttene som kan endres av representantskapet med samtykke av Statsbanenes hovedstyre Premien blir som regel beregnet i prosent av medlemmets lønn, med visse minimums- og maksimumssatser På samme måte SOM for de godkjente sykekasser betales tilskudd av arbeidsgiver, stat og kommune

22 12 Summary to S ection I Main Principles of the Health Insurance 1959 A In each municipality there is usually one local fund in charge of the health insurance This fund is also responsible for the administration of other branches of social insurance The fund is directed by a board of five members, elected by the community council The current affairs are administered by a manager Besides the 734 local funds there is a special insurance fund for seamen and civil servants abroad, 13 approved private health insurance funds (of minor importance) and 8 funds for persons employed by the State Railway The ational Insurance Institution is the central administrative authority for the health insurance B As a principle every person who is resident in orway is covered by health insurance on a compulsory basis C ormally all persons above 18 years of age are insured as members Children below 18 years of age and wifes are usually insured as family members The members are grouped as employees, non-employees, Svalbard-employees, registered fishermen etc, seamen and civil servants abroad, and military personnel All member groups, except civil servants and military personnel (when entitled to full pay of salary during periods of sickness), and non-employees, are entitled to daily cash benefit after a waiting period of 3 days in case of sickness with incapacity for work on-employees may, on a voluntary basis, apply for a supplementary insurance providing cash benefit with a waiting period of either 3 or 90 days Registered fishermen etc may apply for a supplementary insurance providing an additional cash benefit after a waiting period of either 3 or 90 days D For members the benefits of health insurance are as follows: 1 Doctor's services 2 Dentist's services 3 Physiotherapeutic treatment 4 Speech-therapeutic treatment 5 Essential drugs 6 ecessary drugs and dressings in cases of employment injury 7 Treatment and care in hospital 8 Maintenance and treatment in approved rehabilitation center 9 Sickness cash benefit 10 In the event of confinement, free doctor's and midwife's services or care in maternity home or hospital as well as maternity cash benefit

23 13 11 Transportation expenditures 12 Boarding expenditures in cases of ambulatory treatment 13 Funeral aid 14 Home nursing expenditures Sickness cash benefits are paid with a basic rate varying from 3 crowns to 15 crowns per day, dependant upon classification according to income In addition 2 crowns per day are paid for each person supported by the member In certain cases another 2 crowns per day are paid to meet domestic help expenditures During stay in hospital, sickness cash benefit is paid with one third of the basic rate The same amount is provided for the first person, and 2 crowns per day for each of the remaining persons supported by the member Cash benefits are paid in periods up to 52 weeks for the same disease and for some prescribed diseases up to 104 weeks A female member entitled to cash benefit in case of sickness is also entitled to a maternity cash benefit of the same rate for a period of 12 weeks Other members and family members are entitled to a lump sum of 150 crowns in cases of confinement According to a special agreement with the Trade Union and the nfederation of Employers in orway, the ational Insurance Institution takes care of a scheme as to provide a supplementary cash benefit for certain groups of employees Employees' supplementary cash benefit varies from 2 crowns to 10 crowns per day according to wages For family members the benefits are the same as for members with the exception of sickness cash benefit E A standard scale of contributions and a subsequent system of increased or reduced tariffs of premium to be settled for the balance of expenditures and receipts in the local insurance funds, provide the basis for the calculation of members', employers', local authorities', and the State's contributions The system of equalization carried out by the Regulation Fund for health insurance aims to a compression of the local tariffs of premium Thus the locally settled tariff of premium in no case surpassed the average tariff of premium by more than 8-8 per cent F The activities of the private insurance funds are limited to the particular undertaking for which the fund is approved The benefits are to correspond at least with the benefits covered by the public insurance funds G Persons employed by the State Railway are registered for health msurane in special funds operating in each of the eight railway districts of the countryc

24 14 II Reguleringsfondet Hovedoppgaven for reguleringsfondet er ved tilskudd og lån til de lokale trygdekasser å holde en så vidt mulig jevn premie for de trygdede Midlene tilveiebringes ved at statens ordinære tilskudd til syketrygden ytes gjennom reguleringsfondet De vederlag som ulykkestrygden for industriarbeidere og ulykkestrygden for sjømenn yter for syketrygdens utgifter til skadekur ved arbeidsulykker, blir også overført til reguleringsfondet I 1959 har alle trygdekasser fått et fast budsjett-tilskudd på 5 % av premiene fra medlemmer, arbeidsgivere og kommuner, med tillegg som varierer etter indeksberegning av belastningen over en femårsperiode ( ) år inntektene i en trygdekasse etter endelig regnskap for 1959 var storre enn utgiftene i året, ble budsjett-tilskuddet redusert med inntil halvparten av det overskytende beløp, men slik at trygdekassene i alle tilfelle beholdt halvparten av budsjett-tilskuddet (minst 2 /0) I 1959 ble det også ytt tilskudd på grunnlag av driftsmessige underskudd i det foregående år etter følgende beregning: 1 Lokale trygdekasser som pr 31 desember 1958 nyttet tariff + 5, fikk dekket 1/4 av underskudd som lå mellom 5 og 10 % av den lokale premieinntekt 2 Underskudd som lå over 10,/0 av den lokale premieinntekt, ble dekket fullt ut 3 De trygdekasser som pr 31 desember 1958 nyttet lavere tariff enn -I- 5, fikk sitt tilskudd beregnet på samme måte, men redusert med 5 % for hvert lavere tariff-trinn Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og godkjente sykekasser (som ikke mottar budsjett- og driftstilskudd fra reguleringsfondet), får utbetalt særskilte skadekurvederlag fra reguleringsfondet Reguleringsfondet dekker også utgiftene ved sentraladministrasjonens virksomhet samt visse ytelsesmessige o 1 fellesutgifter for syketrygden Herunder yter fondet bl a vederlag for utgifter som påhviler syketrygden etter overenskomst med annet land Av fondets midler kan det ytes lån og bidrag til sykehus, fødehjem, rekonvalesenthjem, tuberkulosehjem o 1, bidrag til helsearbeid, sykdomsforebyggende arbeid og attføringsformål Videre kan lønn til fiskerileger og utgifter ved drift av fiskersykehus o 1 dekkes av fondets midler Reguleringsfondet yter rentebærende lån til trygdekasser til finansiering av egne kontorbygg o 1 og yter rentefrie driftslån til trygdekasser som trenger slik støtte Tabell 5 (side 16) viser reguleringsfondets regnskap for årene

25 15 Summary to Section II By subsidies and loans to the local insurance funds the main purpose of the Regulation Fund is to maintain as far as possible the contributions of the members at an even rate The sources of the fund are the State's ordinary contributions to health insurance and certain transfers from the central funds for accident insurance In 1959 budgetary subsidies were paid with 5 per cent of contributions from members, employers and local authorities Moreover the budgetary subsidies were raised with rates dependant upon an index calculated for local costs of insurance during a five-year period ( ) On the other hand, in cases of surplus in annual account, a reduction of the budgetary subsidies amounts to half of the surplus, however, with a guarantied minimum of 2,5 per cent In cases of deficit in annual account in the preceding year (1958) local funds received special excess-loss subsidies covering the half of the deficits located between 5 and 10 per cent of the local contributions and the total of higher deficits If the highest tariff of premium was not applied by the fund, a comparatively reduced excess loss subsidy was paid The Regulation Fund is also responsible for the payment of the ational Insurance Institution's costs of administration and also of certain benefits or common expenditures of a special kind for health insurance, loans and subsidies to hospitals and similar institutions as well as subsidies on a national basis concerning health work, sickness prevention and rehabilitation In table 5 the accounting of the Regulation Fund is stated for the years

26 Ar Year 16 Tabell 5 Reguleringsfondeti Alle tall i kr Regulation Fund Figures in Thousands of Crowns u tgirter inn UCKUCE Expenditures Receipts Drifts- Premie- tilskudd Stats- Admmi- tilskudd Skadekur- for fore- tilskudd Skadekurstrasjons - for året vederlag til gående år Bevilgninger I alt State's fra Renter I alt for året vederlag utgifter Budgetary Trk for Deficit sts of subsidie; sjomenn subsidies m v Total contribu- ulykkes- Interest Total admini- for the og godkj for the Grants etc tion of trygdene 3 stration year sykeka"er 2 previous the year year ,7 133, ,9 170, , ,9-308, , , , ,9 221, , ,2-398, , , , ,4 203, , ,9-414, , , ,9 925,0 4448,2 385, , , ,0 461, , , , , ,5 276, , , ,0 369, , , , , ,9 533, , , ,0 273, , , , , ,6 514, , , ,0 205, , , , ,1-665, , , ,0 153, , , , , ,0 959, , , ,0 227, , , , , ,8 815, , , ,0 152, , , , , ,9 978, , , ,0 321, , , , , , , , , ,0 142, , , , , , , , , ,0 314, , , , , , , , , ,0 394, , , ,2 2960, , , , , ,0 630, , : , , , , , , ,0 588, ,2 Aktiva Passiva Assets Liabilities Rentebærende Uoppgjorte Rentefrie lån lån til År til trygdekassenkassene trygde- Uoppgjorte tilskudd Year Verdipapirer til trygdealt kassene statstilskudd Free loans Interest bearing ntributions Total m v to insurance Securities etc Subsidies due from funds the state loans to insurance funds due to the local insurance funds ettoformue Capital , ,9 121,6 304, , , , , ,3 95,4 1462, , , , ,1 109, ,9 ± 2 153, ,6 356, , ,4 145, ,4 ± 102, , , , ,8 242, ,1 533, , , , ,3 657, , , , , , ,4 1441, , , , , , , , , , ,1 57, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 --:- 267, , , , , , , , , , , , , , ,4 8980, , , , , ,5 4492, , , , , , ,2 ± 6 111, , , , , , , ,7 4540, , ,1 2 3 Beløpene for de tidligere særskilte fond for manntallsførte fiskere er innarbeidet i tabellen slik at denne for alle år viser den samlede forvaltning av syketrygdens sentrale fond mpensation for benefits related to cases of employment injuries, transferred to the Insurance Fund for Seamen and Approved Funds mpensation for benefits related to cases of employment injuries, transferred from the Accident Insurance Funds to Health Insurance

27 III Tariffstatistikk 1959 Tabell 6 A (side 17) viser medlemsstokkens fordeling på premietariffer i syketrygden pr 31 desember 1959 Den gjennomsnittlige tariff ligger 11,8 "Yo over normaltariffen Tabell 6 B viser antall trygdekasser fordelt på premietariffer pr 31 desember 1959 fylkesvis, og de gjennomsnittlige forhøyelser i dc tar skjellige fylker Tabell 6 A Medlemmene fordelt ph premietariffer pr embers Distributed according to Tariffs of ntribution Tariffene i prosentvis avvik fra normaltariffen av 1958 Deviation-in percentage-of the tariffs from the standard tariff I Byer Towns Bygder Rural districts II alt Total Antall umber Antall umber Antall umber Trygdekasser Insurance funds Medlemmer Members Trygdekasser Insurance funds 5 Tariff -5 ca % ,6» 3-3» -13,2» » - 8,8» » - 4,4» » 0» » + 4,3» » + 8,6» » +13,0» » +17,3» » +21,6» 118 Medlemmer Members Trygdekasser Insurance funds Medlemmer Members Gjsnforhoyelse i % av normaltariffen Average deviation in percentage of the standard tariff +10,5 +12,9 +11,8 Tabell 6 B Trygdekassene fordelt på premietariffer fylkesvis pr 31/ Insurance Funds Distributed according to Tariffs of ntribution and unties Fylke unty Tariff Byer Towns Antall tryg- de- Prosentvis avvik fra normaltariffen kasser Devi ation in percentage from the standard tariff um _ o c\i,c, t-: Gien - nom- Bygder Rural districts Antall tryg- de- Gjennr: I alt Total Antall tryg _ Gi ende- nem- ber of insur- 'once mittstariff um _ mitts- tariff um _ tariff kasser sni,, Ls- kasser Average insurraginsur-rage ber of Ave- ber of Ave- tariff tariff oncetariff Ṇ i,,e cs:, 0 CeJ, 4 6 ',2,,t,: V once I I I + ± funds pct funds pet funds pet )stfold , , ,5 Lkershus , , ,2 )slo , ,3 ledmark , , ,0 )ppland , , ,7 uskerud , , ,8 Testfold , , ,2 7e1emark , , ,6 tust-agder , , ,0 Test-Agder , , ,5 togaland , , ,2 fordaland , ,1 3ergen C logn og Fjordane , , ,2 lore og Romsdal , , , ;ør-trøndelag , , ,2 Tord-Trondelag , , ,:' -ordland , , J Proms , , ,:: Finnmark , , ,9 ;um riket Total in the whole country , , ,E Summary to Section III In Table 6 A and B (page 17) figures are given for the number of members and insurance funds distributed according to tariffs of contribution

28 18 IV Medlemsstatistikk 1959 Medlemsstatistikken er utarbeidet på grunnlag av medlemsoppgaver fra trygdekassene, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, godkjente private sykekasser og jernbanesykekasser Fra 1953 er medlemsstatistikken for de sistnevnte grupper av kasser innarbeidet i samtlige tabeller Tabell 7 viser trygdekassene fordelt på størrelsesgrupper etter medlemstallet 1959 Tabell 8 viser medlemsstokkens bevegelse for den samlede syketrygd i tidsrommet Tabell 9 viser medlemsstokken etter trygd, inntektsklasse og kjønn 1959 Tabell 10 viser spesifisert oversikt over ikke-arbeidstakere 1959 Tabell 11 viser medlemsstokken fylkesvis i trygdegrupper 1959 Antallet av syketrygdede viser i alt en stigning på 0,9 % fra 1958 til 1959 Summary to Section IV In the tables 7-11 figures are given for member statistics related to different groups of insured Tabell 7 Trygdekassene fordelt på størrelsesgrupper etter medlemstall 1959 The Insurance Funds Distributed according to umber of Members Fylke unty Under Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Over 2000 I alt Total Gjennomsnittlige medlemstall Average number of members Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Østfold 2 Akershus 2 Oslo - Hedmark 1 Oppland - Buskerud Vestfold 1 Telemark 1 Aust-Agder 9 Vest-Agder 18 Rogaland 11 Hordaland 8 Bergen - Sogn og Fj 3 Møre og R 9 5-Trøndelag 7 -Trøndelag 5 ordland 6 Troms Finnmark I 66 I I

29 19 Tabell 8 Syketrygdens samlede medlemsstokk Health Insurance Members År Year Pliktige medlemmer Frivillige medlemmer mpulsory members Voluntary members I alt Total I ) I ) År Arbeidstakere rn v Ikke-arbeidstakere I alt Year Employees etc on-employees Total 1956') Sjømenn og offentlige tjenestemenn i utlandet er tatt med fra 1946 Seamen and civil servants abroad are included from Tallene for 1956 gjelder I halvår The figures for 1956 refer to January 1st June 30th Tallene for 1956 gjelder for 2 halvår The figures for 1956 refer to July 1st December 31st

30 20 Tabell 9 Medlemmene etter trygdegruppe, inntekts Members by Groups of Insurance, Classes of Medlemmer fordelt på klasse etter årlig Members distributed on classes according to Trygdegruppe Groups of insurance Klasse Class Inntekt Income Kjønn Sex (00) inntil kr Up to kr Menn Males Kvinner Females (1 og 01) Menn Males Kvinner Females (2 og 02) Menn Males 'Kvinner Females (3 og 03) Menn 1 Kvinner i Males Females Byer Towns 1 Vanlige f Uten tilleggssykepenger arbeidstakere' 1 Med tilleggssykepengers Offentlige f Uten sykepenger' funksjonærer 21 Med sykepenger etter tre måneder" Militært I Uten sykepenger' personell' / Med sykepenger etter tre måneder" 1 Menige og korporaler" 4 Manntallsfarte Uten tilleggssykepenger 7 fiskere 4Med tillsykepenger etter tre dager' Med tillsykepenger etter 90 dager" 5 Ikke-arbeids- I Uten sykepenger' takere 5Med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager" Svalbardarbeidere6 7 I alt byer Total in towns Bygder Rural districts 8 Vanlige f Uten tilleggssykepenger arbeidstakere' 1 Med tilleggssykepenger Offentlige f Uten sykepenger' funksjonærer 21 Med sykepenger etter tre måneder" Militært r Uten sykepenger' persone11 21 Med sykepenger etter tre måneder" Menige og korporaler" 11 MantallsforteI Uten tilleggssykepenger7 fiskere 4Med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager" 12 Ikke-arbeids- ( Uten sykepenger' takere 6 / Med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager" Svalbardarbeidere 6 14 I alt bygder Total in rural districts Riket The whole country 15 Vanlige f Uten tilleggssykepenger arbeidstakere' 1 Med tilleggssykepenger Offentlige f Uten sykepenger' funksjonærer21 Med sykepenger etter tre måneder" MilitærtI Uten sykepenger' persone112med sykepenger etter tre måneder" Menige og korporaler" 18 Manntallsforte I Uten tilleggssykepenger 7 fiskere' Med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager" 19 Ikke-arbeids- I Uten sykepenger' taker& / Med sykepenger etter tre dager" I Med sykepenger etter 90 dager" Svalbardarbeidere6 21 I alt riket Total in the whole country Regular employees 2 Civil servants Military personnel 4Registered fishermen 5on,-employees 'Svalbard-employees Without supplementary cash benefit 8 With supplementary cash benefit Without cash benefit, 10 With cash benefit after three months 'Privates and corporals " With supplementary cash benefit after three days 13 With supplementary cash benefit after 90 days 14 With cash benefit after three days 11 With cash benefit after 90 days

31 21 klasse i pliktig trygd og kjønn 1959 Income according to mpulsory Insurance and Sex arbeidsinntekt/samlet årlig inntekt annual labour income/total annual income (4 og 04) (5 og 05) (6 og 06) (7 og 07) over Medlemmer som klassefores uavhengig av inntekt Members classified independent of income Alle klasser All classes Menn 1 Kvinner Menn 1 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Females Males Males 1 Males Males Males Males Females I alt Total (1: : I i : _ --_ _ _ l _ _ _ 13 _ :l j For riket iberegnet T S U m v ' : _I i _ _ _

32 Klasse Class Samlet årlig inntekt Total annual income Uten tilleggstrygd Without supplementary Over kr Tom kr Over kr Up to kr cash benefit (1) Tabell 10 Ikke-arbeidstakere m v etter klasse for on-employees etc according to Class of Total Med frivillig tilleggstrygd for sykepenger etter tre dager Voluntarily covered with supplementary cash benefit after three days (2) Sykepengeklasse årlig arbeidsinntekt Cash benefit class --- annual labour income (3) (4) (5) (6) (7) Byer Towns 00 Menn Males I alt Total I alt Total Manntallsførte fiskere' Kvinner Females I alt Total Manntallsførte fiskerel 1 I alt menn Total of males I alt kvinner Total of females I alt byer Total of towns I ! 2835! 3590! 6091! 5021! Rygder Rural districts Menn Males i I alt Total Manntallsførte fiskere' Kvinner Females I alt Total Manntallsførte fiskerel I alt menn Total of males I alt kvinner Total of females I alt bygder Total of rural districts Riket The whole country I alt menn Total of males I alt kvinner Total of females I alt riket The whole country I ! 24330! ' Registered fishermen

33 23 samlet inntekt, sykepengeklasse og kjønn 1959 Income, Cash Benefit Class and Sex (1x) Med frivillig tilleggstrygd for sykepenger etter 90 dager Voluntarily covered with supplementary cash benefit after 90 days (2x) Sykepengeklasse - årlig arbeidsinntekt Cash benefit class - annual labour income (3x) (4x) (5x) (6x) (7x) I alt Total Med og uten tilleggstrygd i alt With and without supplementary cash benefit, total Herav tilleggstrygdede i alt With supplementary cash benefit I alt Total Pet Pct Klasse Class , , , , , , , , , , , , , , , , , , , _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , s , , , , , , , , ,04

34 r o Tabell 11 Medlemmer fylkesvis i trygdegrupper 1959 Arbeidstakere Employees Vanlige Offentlige Militært arbeidstakere funksjonærer personell Regular Civil Military employees servants personnel År og fylker m v Uten Med Med Med Year and counties etc tilleggs- tilleggs- Uten sykep Uten sykep Menige I alt sykep sykep syke- etter tre syke- etter tre og kor- Total Without With penger måneder pen ger måneder poraler supple- supple- Without With cash Without With cash Privates mentary mentary cash benefit cash benefit and cash cash benefit after three benefit after three corporals benefit benefit months months cn?, c' rl g' C, 8", ' ,A Menn is Kvinner I alt lokale trygdekasser 1959' Menn Kvinner Fylker counties Østfold Akershus Oslo S' c, 4 Hedmark , Oppland Buskerud pc, i Vestfold 'EL Telemark ,' Aust-Agder Vest-Agder ] k ii1 1,`' Rogaland )4 Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ,7 ord-trøndelag ordland t; Troms Finnmark Z I alt - særordninger Menn ] Kvinner :: Trjs for sjømenn i utenriks fart ', Menn : Kvinner : Godkjente private sykekasser Ç cf Menn Kvinner ] Jernbanepersonalets sykekasser : Menn ( Kvinner _ - 73: Total of Local Insurance Funds Total of Separate Schemes Insurance Fund for Reamen Abroad a s o Approved Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds

35 25 Members according to unties and Groups of Insurance Manntallsførte fiskere Registered fishermen Ikke-arbeidstakere on-employees Med frivillig trygd for tilleggssykepenger Med frivillig trygd Svalbard - Uten tilleggssyke- i with supplementary frivillig Voluntarily covered Voluntarily covered Uten for sykepenger arbeidere Alle med- penger cash benefit trygd with cash benefit Without I alt for I alt Sval- lemmer Total Total All members supplementary cash benefit Etter tre dager After three days Etter 90 dager After 90 days sykepenger Without cash benefit Etter tre dager After three days Etter 90 dager After 90 days bard- em- Ployees '

36 26 V Stønadsstatistikk 1959 Tabellene i dette kapitel er vesentlig utarbeidet på grunnlag av statistiske oppgaver fra trygdekassene Oppgavene gir opplysninger om antall sykdomstilfelle, sykedager, fødsler og dødsfall for de forskjellige klassegrupper og kjønn På grunnlag av dette har en beregnet sykdomshyppigheter og morbiditetstall, det vil si antall sykedager pr medlem pr år, fødsels- og dødshyppigheter I tabellene inngår de erstattede tilfelle av arbeidsuførhet hvor det har vært ytelse av sykepenger og/eller sykehuspleie, som følge av sykdom eller arbeidsulykke (skadekur) I klasser som har rett til sykepenger, får en med alle erstattede tilfelle for medlemmer med arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller arbeidsulykke I klasser uten rett til sykepenger, og tilsvarende for familiemedlemmer, får en med alle tilfelle som medfører sykehuspleie og tilfelle som kan medføre utbetaling av sykepenger bare når det gjelder skadebot ved arbeidsulykker Sykedagene er fordelt på sykepengedager og sykehusdager for medlemmer og på sykehusdager for familiemedlemmer Morbiditetstallene er derfor regnet særskilt for disse tre grupper med et skille mellom morbiditetstall for klasser med rett til sykepenger og for klasser uten rett til sykepenger Ved beregningen av sykedager pr sykdomstilfelle, er det for tilfelle med sykepenger ikke tatt hensyn til at varigheten øker med en søndag for hver 6 sykepengedag Stiller en derimot 7/6 av morbiditetstallet for sykepenger tillagt morbiditetstallet for sykehuspleie i forhold til årets 365 dager, fremkommer en gjennomsnittlig sykeprosent som svarer til antallet av samtidig syke, sett i forhold til medlemstallet Ved beregning av sykeprosenten og av den til sykeprosenten svarende sykdomshyppighet og sykdomsvarighet pr tilfelle, blir det tatt hensyn til alle sykedager i tidsrom som har medført utbetaling av sykepenger eller ytelse av sykehuspleie Antall fødsler blant medlemmer er stilt i forhold til antall kvinnelige medlemmer Antall fødsler blant familiemedlemmer er stilt i forhold til antall mannlige medlemmer Antall dødsfall er stilt i forhold til antall medlemmer både når det gjelder dødsfall blant medlemmer og blant familiemedlemmer, da en ikke har statistisk grunnlag for nøyaktig å kunne beregne direkte dødshyppigheter for familiemedlemmer Tabell 12 A og B gir i absolutte og relative tall - en oversikt i trygdegrupper for medlemmene i lokale trygdekasser Tabell 13 A og B gir en fylkesvis totaloversikt, hvor også stønadsstatistikk for Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, godkjente private sykekasser og jernbanepersonalets sykekasser er tatt med I tabell 13 B er beregningen av sykdomshyppigheter og sykeprosenter delt opp slik at en tar hensyn til fordelingen av medlemmer med og uten rett til sykepenger

37 27 I det følgende inneholder parentesene de tilsvarende tall for 1958 Det er ytt stønad for ( ) sykedager for medlemmer fordelt på ( ) sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykepenger er utbetalt med 173,9 (164,9) mill kroner for ( ) sykepengedager, fordelt på ( ) tilfelle hvor det har vært utbetalt sykepenger med eller uten ytelse av sykehuspleie Sykehuspleie er ytt for et samlet beløp av 278,8 (234,2) mill kroner i ( ) sykehusdager, fordelt på ( ) tilfelle hvor det har vært ytt sykehuspleie med eller uten ytelse av sykepenger (66 969) av de nevnte antall sykdomstilfelle har medført både utbetaling av sykepenger og ytelse av sykehuspleie Særskilt for medlemmer og familiemedlemmer er det ytt sykehuspleie for medlemmene i ( ) dager fordelt på ( ) tilfelle og for familiemedlemmer ( ) dager fordelt på ( ) tilfelle Antallet av fødsler har vært (11 105) blant kvinnelige medlemmer og (49 804) blant ektefeller Antallet av dødsfall har vært (24 235) blant medlemmer og (5 994) blant familiemedlemmer Summary to Section V In the Tables 12 A and B and 13 A and B informations are given for the cases of sickness compensated for: incapacity for work, sickness cash benefit days and days in hospital rresponding frequencies are calculated for morbidity, births and deaths for all groups of insured

38 28 Tabell 12 A Sykelighet m v i trygdegrupper 1959 Morbidity etc in Erstattede sykdomstilfelle (med arbeidsuførhet) Cases of sickness compensated (with incapacity to work) Trygdegruppe i lokale trygdekasser Groups of insurance in local funds Rene sykepengetilfelle (uten syke huspleie) Cases of cash benefit (without hospital care) Sykehustilfelle Cases of hospital care Medlemmer Members Med sykepenger utenfor sykehus With cash benefit outside hospital Uten sykepenger utenfor sykehus Without cash benefit outside hospital Familiemedlemmer Family members I alt Total Byer Towns: Vanlige arbeidstakere' Offentlige f Uten sykepengers funksjonærer2 1 Med sykepenger etter tre måneder Militært f Uten sykepengers -- personell' i Med sykepenger etter tre måneder92 12 I Menige og korporaler" Manntalls- 1 Uten tilleggssykepenger forte fiskere4med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager" Ikke-arbeids- Uten sykepenger takere5med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager Svalbardarbeidere I alt byer Total in towns Bygder Rural districts: Vanlige arbeidstakere' Offentlige f Uten sykepenger funksjoncerer 2 Med sykepenger etter tre måneder Militært Uten sykepenger' 2 4 persone113med sykepenger etter tre måneder 9 Menige og korporaler" Manntalls- 1 Uten tilleggssykepenger forte fiskere 4Med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager 122 Ikke-arbeids- f Uten sykepenger takere 5i Med sykepenger etter tre dager" t Med sykepenger etter 90 dager Svalbardarbeidere I alt bygder Total in rural districts: Riket The whole country: Vanlige arbeidstakere' Offentlige f Uten sykepengers funksjonærer' Med sykepenger etter tre måneder 9 Militært Uten sykepengers personell' Med sykepenger etter tre måneder 9 Menige og korporaler" Manntalls- 1 Uten tilleggssykepenger7 forte fiskere4med tillsykepenger etter tre dageril Med tillsykepenger etter 90 dager" Ikke-arbeids- Uten sykepenger' takere5med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager 14 Svalbardarbeidere I alt riket Total in the whole country Regular employees 2 Civil servants 2 Military personnel 4 Registered fishermen on-employees 4 Svalbard-employees Without supplementary cash benefit 8 Without cash benefit 9 With cash benefit after three months 10 Privates and corporals

39 29 Groups of Insurance Absolutte tall Exact Figures Sykepengedager utenfor sykehus Cash benefit days in cases of sickness Sykehusdager Fodsier Dødsfall Days in hospital Births Deaths outside Familie- Familie- Familiehospital Medlemmer I alt lemmer I alt lemmer Med- Med- Members Total Members Total Members medlemmer Family members med- lemmer Family members medlemmer Family members I alt Total I I I I With supplementary cash benefit after three days three days With cash benefit after 90 days " With supplementary cash benefit after 90 days ' With cash benefit after

40 Trygdegruppe i lokale trygdekasser Groups of insurance in local funds Sykdomstilfelle pr medlem Cases of sickness per member Rene sykepengetilfelle (uten sykehuspleie) Cases of cash benefit (without hospital care) Medlemmers sykehustilfelle Cases of hospital care for members Dager Da ger Days Byer Towns: Prosent Prosent Days 1 Vanlige 11,76 arbeidstakere' 41,72 8,24 2, Offentlige j Uten sykepenger8 funksjonærer 2 1 Med sykepenger etter tre måneder 8 Militært f Uten sykepenger8 persone113med sykepenger etter tre måneder8 Menige og korporaler" Manntalls- Uten tilleggssykepenger7 forte fiskere' Med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager 12 Ikke-arbeids- f Uten sykepenger8 takere 5 / Med sykepenger etter tre dager" t Med sykepenger etter 90 dager" Svalbardarbeidere 8 0,51 1,76-0,07 1,80 15,94 33,33-0,15 31,64 0,63 8,59 8,68 6,15 6,13 8,07 18,26 15,38-16,33 11,13 3,84 0,12 2,08 2,38 2,10-1,25 0,33 1,44 1,13 1,66 11,19 3,23 21,08 3, ,17 16,20 3,30 1,52 1,47 30 Tabell 12 B Sykelighet m v i trygdegrupper 1959 Morbidity etc by Erstattede sykedager pr medlem Sickdays compensated per member Utenfor sykehus (sykepengedager) Outside hospital (cash benefit days) Medlemmers sykehusdager Days in hospital for members 7 I alt byer Total in towns 26,28 10,17 7,77 3, Bygder Rural districts: Vanlige arbeidstakere' Offentlige f Uten sykepenger8 funksjonærer2 Med sykepenger etter tre måneder 8 Militært Uten sykepengers persone113med sykepenger etter tre måneder 8 Menige og korporaler" Manntalls- Uten tilleggssykepenger7 forte fiskere4med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager 12 Ikke-arbeids- Uten sykepenger8 takere5med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager" Svalbardarbeidere8 34,28 7,21 1,02 7,81 0,79 7,84 0,10 4,47-4,83 1,66 6,35 16,36 7,66 29,22 9,41 15,38-0,26 10,26 26,25 8,06 0,95 5,13 2,69 3,23 10,27 1,76 0,22 1,97 1,30 1,80 0,33 1,02 0,78 1,23 1,15 11,36 2,37 17,48 1,98 1,31-0,05 3,21 13,25 2,16 2,17 1,44 2,65 0,63 14 I alt bygder Total in rural districts 17,01 8,49 6,07 2, , Riket The whole country: Vanlige arbeidstakere' Offentlige f Uten sykepenger8 funksjonærer 2 Med sykepenger etter tre måneder 8 Militært Uten sykepenger8 persone113med sykepenger etter tre må'neder 8 Menige og korporaler" Manntalls- 1 Uten tilleggssykepenger7 forte fiskere 4Med tillsykepenger etter tre dager" Med tillsykepenger etter 90 dager 12 Ikke-arbeids- f Uten sykepenger8 takere5med sykepenger etter tre dager" Med sykepenger etter 90 dager" Syalbardarbeidere8 36,31 7,35 0,52 6,51 1,34 8,31 0,02 5,78 0,05 5,80 1,70 6,96 16,35 8,04 29,72 10,14 15,38-0,22 12,09 27,32 8,67 0,79 4,35 2,44 2,93 10,48 1,85 0,12 1,59 1,90 1,97 0,07 1,20 0,24 1,27 1,19 1,33 11,35 2,40 17,92 2,22 1,31-0,04 4,13 13,84 2,39 1,82 1,31 2,40 0,58 21 I alt riket Total in the whole country I 20,30 8,84 I6,54 2,56 Regular employees 2 Civil servants 3 Military personnel 4 Registered fishermen on-employees 8 Svalbard-employees 7 Without supplementary cash benefit 8 Without cash benefit 9 With cash benefit after three months " Privates and corporals

41 Groups of Insurance Relative tall Relative Figures Beregnede syketall Calculated morbidity figures Daglig Varighet pr sykdomshyppighetilfellprosent sykdoms- Syke- Daily Average duratim's per case percentage Med- Sick- frequency of sickness of sickness lemmer Members Pro mille Dager Prosent 31 Varighet pr sykehustilfelle Average duration of cases with hospital care Da ger Familiemedlemmer Family members Dager female member members' births per male member Dødsfall pr medlem Deaths pr member Medlemmer Members Fodsier Births Familiemedlemmers Medlemmers 1 fodsler lodsler pr pr kvinnel ig mann li,, medlem medlem Members' Family births per medlemmer Fam"ie- Familymembers Pro mille Pro mille Pro mille Pro mille 1,37 31,7 4,34 25,8 18,8 21,23 47,67 3,97 2,11 0,25 2,4 0,61 24,2 18,2 47,07 37,21 3,21 1,85 0, ,34 24,2 19,2 24,11 43,81 4, 31 1,97 0,17 20,0 0,34 20,3 13,6 94,44 1,10 2,06 0,17 29,4 0,50 23,5 15,7-82,23 2,32 1,66 0,27 30,4 0,82 20,6 16,9-27,16 0,55 0,33 0,94 47,4 4,46 17,7 18,4-39,70 6,74 6,74 1,33 58,9 7,83 25,9 15,8-25,64 25, ,45 37,6 1,69 37,8 24,8 3,65 10,75 41,56 4,96 1,17 52,0 6,08 29,6 22,4 314,22 29,03 9,36 3,18 0,12 74,2 0,89 38,1 19,2 11,83 42,11 5,36 1, , ,00 33,2 3,32 30,0 19,7 23,91 40,05 12,42 2, ' 7 1,14 33,0 3,76 24,3 17,9 15,65 53,02 3,38 2,54 0,24 25,4 0,61 25,2 16,6 39,77 52,97 4,07 2,36 0,24 37,9 0,91 23,0 17,4 26,40 51,80 3,41 1,79 0,13 30,0 0,39 22,9 17,8 12,82 93,04 1,47 1,47 0,13 16,2 0,21 16,2 10,4-93,72 1,93 2,90 0,22 32,3 0,71 18,1 12,6-18,78 0,52 1, 49 0,66 64,8 4,28 31,0 21,9 400,00 49,82 6,69 5,41 1,06 57,8 6, 13 21,0 20,6-78,64 4,44 9,77 0,42 10,0 0, ,29 31,0 0,90 31,3 21,7 5,90 20,15 32,27 5,22 0,94 51,4 4,83 26,8 19,8 139,10 46,44 5,95 3,98 0,17 64,1 1,09 28,1 19,8 27,15 35,46 5,37 3,28 0,16 63,8 1,02 19,7 17,1 26,32 40, 54 5,38-0,70 37,0 2,59 27,9 19,4 17,26 40,87 14,73 3, ,20 32,2 3,86 25,2 18,4 19,03 46,37 3,50 2,16 0,19 24,7 0,47 24,5 17,6 42,76 30,01 2,71 1,57 0,26 44,2 1,15 23,7 18,3 25,02 47,54 3,92 1,89 0,16 21,9 0,35 20,7 14,6 8,51 94,09 1,18 1,93 0,16 26,3 0,42 21,9 14,2-85,16 2,22 1,97 0,24 31,3 0,75 19,1 14,4-21,80 0,53 1,06 0,67 63,9 4,28 29,9 21,8 333,33 49,46 6,69 5,45 1,09 58,2 6,34 21,9 19,9-72,16 7,02 8,68 0,42 10,0 0, ,34 33,8 1,15 34,2 22,6 4,94 17,21 34,84 5,06 0,99 51,3 5,08 27,5 20,2 200,91 43,35 6,63 3,82 0,14 67,1 0,94 30,1 19,6 14,36 34,44 4,86 2,63 0,15 62,0 0,93 19,7 17,1 24,39 48,78 4, ,80 34,9 2,79 29,0 19,5 20,52 38,13 13,05 3,17 " With supplementary cash benefit after three days 12 With supplementary cash benefit after 90 days is With cash benefit after three days " With cash benefit after 90 days 21

42 32 r o År og fylker m v Year and counties etc Tabell 13 A Sykelighet m v fylkes Morbidity etc according Erstattede sykdomstilfelle (med arbeidsuførhet) Cases of sickness compensated for (with incapacity for work) Sykehustilfelle Rene syke- Cases of hospital care pengetil- felle Members Medlemmer (uten sykehuspleie) Med sykepengepenger I alt Uten syke- Familie- Cases of medlemmer cash utenfor utenfor Total benefit sykehus sykehus Family (without With cash Without members hospital benefit cash benefit care) outside outside hospital hospital ' S' Z' ie, Io C) '-e' ez qo c''' -8 Menn , a 74,-') g E, Kvinner I alt - lokale trygdekasser Menn Kvinner Fylker - unties 11 Østfold Akershus Oslo Hedmark cs-, 1,- vz Oppland a, 't,--4 Buskerud , Vestfold ' Telemark r4 e, Aust-Agder g Vest-Agder "El5) Rogaland ' -4-, Hordaland ,, Bergen Te' 8 Sogn og Fjordane ,-V Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark I alt - særordninger 1959' Menn Kvinner S' e, is:74 '0,D Trks for sjømenn i utenriks fart3 Menn ttc c) t> Kvinner rg '4 Godkjente private sykekasser '8 k3, Menn g z--4 m --' Kvinner Jernbanepersonalets sykekasser Menn Kvinner Total of Local insurance Funds Total of Separate Schemes 1959 'Insurance Fund for Seamen Abroad a s o Approved

43 33 vis 1959 Absolutte tall to unties Exact Figures Sykepen gedager utenfor sykehus Cash benefit days in cases of sickness outside hospital Sykehusdager Days in hospital Familie- Med- medlemmer lemmer Members Family members I alt Total Familie- Med- medlemmer lemmer Members Family members Fødsler Dødsfall Births Deaths I alt Total Familie- Med- medlemmer lemmer Members Family members I alt Total i i ' , Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds

44 - 34 År og fylker m v Year and counties etc Tabell 13 B Sykelighet m v fylkes- Morbidity etc according Sykdomstilfelle pr medlem Cases of sickness per member Rene sykepengetilfelle 6 (uten sykehuspleiel Cases of cash benefit' (without hospital care) Medlemmers sykehustilfelle Cases of hospital care for members Erstattede sykedager pr medlem Sickdays compensated for per member Utenfor sykehus 6 Medlemmers (sykepenge- sykehusdager dager) Days in Outside hospital for hospital (cash members benefit days) 7 1 Dager Dager Days Prosent Prosent Days 6, ,97 7,94 2, Menn Kvinner 30,48 36,03 31,86 32,34 31,22 35,44 8,49 8,64 9,07 9,32 8,55 10,96 6,28 2,36 10,03 2,55 10,34 2,67 10,64 2,67 10,47 2,45 11,11 3, I alt - lokale trygdekasser Menn Kvinner 33,12 32,20 35,54 9,26 8,46 10,90 10,68 2,68 10,54 2,45 11,04 3, Fylker unties; Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 35,75 36,36 43,13 31,15 31,26 40,71 30,44 37,53 32,01 33,79 31,71 26,19 31,21 23,27 26,42 31,94 26,01 25,70 22,17 19,63 9,87 11,81 2,71 9,00 11,95 2,40 11,16 12,26 3,58 7,70 9,77 2,15 7,93 9,25 1,94 9,93 14,09 2,09 9,42 10,09 2,43 9,57 12,54 2,64 9,20 10,44 3,04 10,29 10,63 2,71 8,78 9,89 2,46 7,29 8,61 2,06 6,78 8,69 2,29 7,83 8,91 2,40 7,67 9,08 1,94 8,75 9,94 2,74 9,45 8,29 2,67 9,58 11,42 3,06 8,62 9,58 2,86 13,29 7,70 3,57 10,47 31 I alt - særordninger ,58 9,85 2, Menn Kvinner 14,37 28,26 9,93 9,27 2,37 14,84 15,85 3, Trks for sjømenn i utenriks fart3 Menn Kvinner 11,90 11,16 22,48 10,50 9,68 2,56 10,13 9,16 2,52 15,11 17,08 2, Godkjente private sykekasser4 Menn Kvinner 43,03 42,90 43,45 7,87 11,85 2,09 7,25 10,87 1,84 9,83 15,21 2, Jernbanepersonalets sykekasser5 Menn Kvinner 11,11 2,53 10,19 2,22 16,94 4,49 Total of Local Insurance Funds 1959 ' Total of Separate Schemes Insurance Fund for Seamen Abroad asa Approved in classes entitled to cash benefit

45 35 vis 1959 Relative tall to unties Relative Figures Beregnede syketall Calculated morbidity figures Fodsier Births Dødsfall pr medlem Deaths per member Varighet pr sykehus- Famine- Varighet tilfelle Medlemmers medlemmers Daglig pr syk- Average duration of cases fodsier pr fødsler pr sykdoms- doms- Syke- with hospital care pr kvinnelig mannlig Familiehyppighet tilfelle Prosent medlem medlem Medlemmer medlemmer Daily Average Sickpercentage Familie- Members' Family Members Family frequency duration Medlemmer medlemmer births per members' members of sickness per case Members Family female births per of sickness members member male member Promi Dager Basis Prosent Dager Days Dager Days Promille Promille Promille Promille 1,18 22,5 2,66 28,80 20,50 17,75 44,40 7,46 2,86 1,07 24,9 2,66 27,77 20,60 18,37 42,84 9,78 3,17 1,22 31,9 3,90 29,37 20,12 18,14 41,07 12,79 3,14 1,12 36,0 4,04 29,42 20,00 19,66 40,77 13,57 3,36 1,14 36,2 4,13 28,71 19,40 20,74 40,11 13,40 3,30 1,09 36,9 4,02 28,63 19,28-40,11 11,94 4,45 1,27 34,8 4,42 28,84 22,40 20,74 16,54, 0,81 1,16 35,8 4,15 28,96 19,49 20,84 40,52 13,67 3,32 1,11 36,4 4,04 28,97 19,37-40,52 12,27 4,54 1,27 34,6 4,39 28,94 22,55 20,84 16,56 0, ,25 36,2 4,52 27,48 19,71 26,11 36,43 14,38 2,92 1,24 36,1 4,48 26,64 19,36 22,46 34,71 14,30 3,01 1,49 32,9 4,90 32,08 21,72 23,63 33,43 12,23 2,51 1,06 35,0 3,71 27,95 17,63 17,70 33,98 14,58 3,40 1,07 32,6 3,49 24,51 18,25 13,28 37,95 13,60 3,35 1,39 36,5 5,08 21,08 17,47 19,91 33,29 13,84 2,91 1,09 35,7 3,89 25,84 17,83 20,81 40,72 13,91 3,47 1,29 36,7 4,73 27,59 18,53 17,68 38,62 13,82 3,69 1,13 36,9 4,17 33,05 20,18 10,28 40,87 16,25 3,63 1,21 34,2 4,14 26,38 18,64, 16,84 45,89 16,21 3, ,6 3,84 28,04 18,21 22,13 48,11 13,88 3,35 0,92 36,1 3,32 28,29 20,06 20,03 44,38 14,95 3,64 1,04 32,8 3,41 33,87 20,95 27,65 41,55 13,88 2,57 0,85 41,3 3,51 30,66 18,86 8,41 44,50 14,24 4,05 0,93 36,9 3,43 25,27 17,05 14,46 51,24 12,95 3,59 1,11 35,4 3,93 31,30 19,72 19,91 37,74 14,48 3,21 0,97 34,8 3,38 28,21 20,26 16,12 44,15 13,67 4,02 0,97 46,3 4,49 31,92 20,27 21,43 48,85 13,25 4,17 0,84 45,8 3,85 33,24 22,50 24,75 46,29 12,08 4,79 0,90 38,2 3,44 26,87 19,54 32,52 51,64 12,35 4,95 0,71 54,1 3,84 23,94 17,84 14,07 33,45 7,73 2,86 0,67 53,9 3,61 23,89 17,64-33,45 6,75 3,11 1,18 50,0 6,05 24,22 20,87 14,07-15,63 0,78 0,61 62,1 3,79 24,36 18,94 15,25 31,85 2,93 1,18 0,58 62,4 3,62 24,91 18,94-31,85 3,07 1,28 1,03 60,9 6,27 19,65-15,25-1,17-1,39 31,4 4,36 26,60 18,12 28,81 34,84 9,60 3,52 1,37 29,1 3,98 25,43 18,16-34,84 8,35 4,09 1,46 38,7 5,65 29,35 17,97 28,81-13,56 1,69 0,30 23,0 0,69 22,78 16,99 6,09 35,99 15,27 5,49 0,28 21,8 0,61 21,80 16,52-35,99 13,00 6,19 0,46 26,7 1,23 26,50 22,38 6,09-29,65 1, , Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds 6 Regnet bare pr medlem i sykepengeklasser Calculated per member only

46 36 VI Regnskapsstatistikk 1959 Grunnlaget for regnskapsstatistikken er de regnskapsutdrag som sendes inn fra lokale trygdekasser, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart (T S U), godkjente private sykekasser og Jernbanepersonalets sykekasser De sistnevnte grupper av kasser er innarbeidet i alle tabeller Tabellene viser regnskapstallene, summert i fylkesgrupper for de lokale trygdekasser og tilsvarende summer for de øvrige grupper av kasser Tabeller som viser absolutte tall, angir dissa i 1000 kroner (med 1 desimal) Tabell 14 og 15 A viser årets ordinære driftsinntekter og driftsutgifter i absolutte tall Avsetninger vedrørende reservefond, som føres av trygdekassene i driftsregnskapet som et ledd i oppgjøret av budsjett- og driftstilskudd, er holdt utenfor disse tabeller Tabell 15 B viser årets ordinære driftsutgifter regnet pr medlem Tabell 15 C viser administrasjonsregnskapet for de lokale trygdekasser i året Tabell 16 viser kapitalregnskapene, dvs, den ikke-driftsmessige bevegelse av udisponerte overskudd og udekkede underskudd fra tidligere år Denne be vegelse omfatter årets overskudd eller underskudd, bevilgninger til sykdomsforebyggende arbeid o 1, fonds overføringer og driftstilskuddene (for det f oregående år) fra reguleringsfondet Tabell 17 viser aktiva og passiva, dvs kassenes formues- og gjeldsforhold ved årets utgang (balanseregnskapet) Tabell 18 gir en samlet oversikt for de regnskapsmessige resultater i lokale trygdekasser, T S U, godkjente private sykekasser og jernbanesykekasser I denne tabell er utgifter og inntekter som ikke posteres i driftsregnskapene, men direkte mot kapitalkonto, tatt med som utgifter og inntekter i året Det samme gjelder forbruk av bevilgninger ved konti for stønadsfond o 1 i balanseregnskapet Videre er i tabell 18 stønadsfond o 1 sammen med beregningsmessige reservefond, tillagt udisponerte overskudd og fratrukket udekkede underskudd ved årets utgang, regnet som formue Forskjellen mellom utgifter og inntekter i denne tabell (netto-overskudd/-underskudd) svarer da nøyaktig til formuesbevegelsen i året (formuesstigning ±, formuesnedgang ±) Tabellene 19 og 21 viser de totale regnskapsresultater for syketrygden, idet regnskapene for reguleringsfondet er tatt med Budsjett- og driftstilskudd faller ved disse tabeller bort som utgifts- og inntektsposter, fordi utgift for reguleringsfondet her er lik inntekt for trygdekassene I stedet får en under tilsvarende konti i totalregnskapet frem de «virkelige» inntekter av statstilskudd, skadekurvederlag og iøvrig de spesielle utgifter og inntekter for syketrygden som oppstår ved reguleringsfondets virksomhet

47 37 Tabell 22 A og B viser antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på utgiftsgrupper m v slik at en får frem spredningen i de viktigste belastningsf aktorer (frekvensstatistikk) for syketrygden som helhet Tabell 23 A C gir retrospektive opplysninger om legehjelp, administrasjon og samlede driftsutgifter pr medlem I tabellene 24 A-24 B gis en oversikt over de enkelte trygdekassers medlemstall, utgifter og inntekter, formuesstilling, hovedytelser, administrasjonsutgifter, premietariffer og belastningsindeks Syketrygden som helhet har i 1959 hatt et nettooverskudd på kr (1958 kr ) slik at den rene formue ved diverse fond, tillagt udisponerte overskudd og fratrukket udekkede underskudd, er øket til kr pr 31 desember 1959 Summary to Section VI The Tables are stating in exact and relative figures the accounting of health insurance in local funds with corresponding statistics for groups of funds not connected with the local administration The Tables are stating the accounting in total for the country, and in such way that the activities by the Regulation Fund are included in the final tables In Table 22 A and B the number of members and insurance funds are distributed according to groups of cost of insurance etc as to explain the variance arising with the most important factors of cost (frequency statistics) The Tables 23 A C furnish retrospective informations concerning doctors' services, administration and the total of annual cost per member In the Tables 24 A and B informations are given concerning the individual insurance funds

48 38 Tabell 14 Ordinære inntekter i lokale trygde Ordinary Receipts in Local Insurance r o År og fylker m v Year and eountris etc Medlemspremie og arbeidsgivertilskudd for arbeidstakere Employees' and employers' contribution Medlemspremie for ikkearbeidstakere on-employees' contribution Manntallsførte fiskere ni v Registered fishermen etc Egenpremie Fishermen's share Premietilskudd 139,3 Supplementary contribution, section 139, tlt 4 E , , , , , , , , , , , , , , ,9 2013, ,8 2810, ,2 2077, I alt -lokale trygdekasser 1959' Byer Bygder , , , , , ,6 293,9 76, , , , , C/J k-c ;-4 CL) re tat) CD c3 Fylker unties Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark , ,0 108,2 28, , ,0 20,3 4, , ,2 6,4 1, ,6 6243, ,7 6046, ,9 5419,4 11,7 3, , ,3 42,6 11, ,7 4570,1 46,8 12,1 6885,8 2886,4 85,7 21, , ,4 227,5 57, , ,0 493,1 139, ,8 6004,5 488,9 125, ,5 2438,0 1,1 0, , ,0 513,5 137, ,6 6074,7 987,6 264, , ,0 536,1 137, , ,2 216,0 55, , ,1 2069,3 536, ,1 3090,5 1189,3 303,5 6688,5 1448,9 861,8 237,0 29 I alt - særordninger Trks for sjømenn i utenriks fart m v3 Godkjente 31 private sykekasser 4 32 Jernbanepersonalets sykekasser ,1 1522, , ,7 68, ,2 1453,5 - - Total of Local Insurance Funds Total of Separate Scgemes Insurance Fund for Seamen Abroad aso 4 Ap,

49 39 kasser m v 1959 Absolutte tall i kr Funds ete Figures in Thousands of Crowns Kommuners premietilskudd Local authorities' contribution Budsjett-tilskudd fra Reguleringsfondet Budgetary subsidies from the Regulation Fund Andre inntekter Other receipts I alt Total 59453, ,4 2042, , , ,6 2396, , , , , , , , , , , ,9 7446,5 745,882, , ,4 2471, , , ,3 1549, , , ,1 922, , , ,4 162, , , ,6 144, , ,9 3769,8 505, , , ,4 100, , , ,5 138, , , ,5 110, , , ,5 183, , , ,6 144, , ,3 1974,5 15, , , ,8 57, , ,8 1947,4 158, , , ,2 43, , ,4 715,0 188, , , ,5 20, , , ,0 57, , ,2 3092,6 204, , ,2 2591,2 48, , ,1 8948,4 69, , ,8 4627,1 109, , , ,4 11, , , , , , , , , , ,1 400,0 158, , , ,4 158, ,8 32 proved Private Insurance Funds Railway Staff Insurance Funds

50 40 Tabell 15 A Ordinære utgifter for lokale trygde Ordinary Expenditures in Local Insurance Kontantstønad Benefits in cash r o År og fylker m v Year and counties etc Syke- Barselpenger penger Sickness Maternity cash cash benefit benefit Grayferdshjelp Funeral aid I alt Total Sykehuspleie Hospital care Hjemmesykepleie Home nursing Legehjelp Doctors' services 1 2 C, g ,1 5220, ,7 5423, , , , , ,7 6962, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 81, ,0 81, ,8 628, ,0 6 Ialt lokale trydekas:er 1959') , ,0 7 Byer 86158,1 4185,3 8 Bygder 78113,7 2694, , ,7 5220, , , , , , ,8 570,6 204,3 366, , , , 6 Fylker unties 9 Østfold 10 Akershus 11 Oslo 12 Hedmark 13 rti Oppland 14`,2)Buskerud 15 Vestfold 16 PE Telemark 17 Aust-Agder 18 Vest-Agder 19 '-c;' -4 Rogaland 20 4,`:4 Hordaland 21 Bergen 22 Sogn og Fjordane 23 Møre og Romsdal 24 Sør-Trøndelag 25 ord-trøndelag 26 ordland 27 Troms 28 Finnmark ,3 439, ,1 313, , , ,2 213, ,3 188, ,4 312, ,7 278, ,4 189, ,4 56, ,3 139, ,5 577, ,4 411, ,4 548, ,2 107, ,6 331, ,3 421, ,4 108, ,7 305, ,0 194, ,1 102,3 505,1 404, ,5 441,8 383,0 414,1 434,8 380,5 214,7 285,0 555,6 477,6 370,0 258,3 494,4 555,9 282,9 548,9 285,4 161, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 25,4 19,0 74,5 14,8 19,6 42,3 41,2 25,1 19,4 26,5 52,0 49,2 14,3 35,9 43,9 11,4 33,9 6,2 16, ,2 5526, , , , , , , , , , , ,0 1923, , , , , , ,5 29 I alt - særordninger ,9 82,1 30 Trks for sjømenn i utenriks fart m v ,0 50,0 31 Godkjente private 1 sykekasser 4 161,9 27,3 32 Jernbanepersonalets sykekasser' 4,8 550,7 215,0 29,3 306, ,7 8700, ,5 311, , , , ,0 58, , ,0 0,6 630,9 57, ,3 Total of Local Insurance Funds Total of Separate Schemes Insurance Fund for Seamen Abroad asa 4 Approved Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds

51 kasser m v 1959 Absolutte tall i kr Funds etc Figures in Thousands of Crowns 41 aturalstønad Benefits in kind Legemidler m v Medicines etc Tannlegehjelp Dentists' services Fysikalsk behandling m v Physiotherapeutic treatment etc Fode - hjems pleie - Maternity hospital care Jordmorhjelp Midwifes' services Skyss av leger m v Doctors' transportation etc Alle ordinære utgifter All ordinary expenditures Syketransport m v Sicks' transportation etc I alt Total Administrasjonsutgifter sts of administration Andre ordinære utgifter Other ordinary expenditures r o 3 935, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1492, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 253, , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 676, , ,5 347, ,2 247,8 257,1 380,5 327,5 264,3 147,4 217,8 344,7 284,9 212,6 119,8 388,8 365,4 180,9 477,8 205,3 87,3 331,2 246, ,1 263,3 242,6 253,4 244,3 232,5 102,4 153,1 380,8 279,7 274,0 167,5 363,7 297,6 187,4 418,7 256,6 115,6 600, ,0 14,5 660,2 705,0 60, , ,4 21,5 443,1 601,8 75,5 424,2 641,5 76,1 624,1 712,8 22,7 698,5 804,0 49,2 379,1 584,0 37,2 213,4 348,1 12,5 374,3 610,9 116,9 650,4 996,5 112,2 308,2 716,5 80,2 614,6 731,9 11,9 97,3 304,0 81,3 386,1 844,5 118,3 522, ,8 69,5 163,4 456,2 76,1 339, , ,5 599,5 89,9 84,5 360,6 88,6 333,6 358,0 719,4 446,3 362,6 425,4 305,6 295,6 172,0 232,2 429,6 485,3 198,6 203,3 482,1 453,3 238, ,7 179, , , ,0 166, , , , ,6 87, , , , ,4 742, , , , ,6 58, , , , ,3 68, , , , ,0 107, , , , ,2 129, , , , ,1 160, , , , ,0 4, , , , ,3 115, , , , ,9 158, , , , ,0 73, , , ,4 731,5 638, , , , ,6 10, , , , ,0 111, , , , ,5 404, , , , ,9 19, , ,5 121, , , , ,5 72, , , , ,5 91, , , , ,3 930,6 41,1 557, , , ,2 113, , ,0 500,0 700,0 559,0 5,0 300,0 2300, , ,0 3, , ,3 52,0 84,6 73,2 9,9 26,4 126, ,4 102,5 57, , , ,4 379,7 298,4 26,2 230,9 295, ,1 452,7 53, ,1 32 4

52 4 2 Tabell 15 B Ordinære utgifter for lokale Ordinary Expenditures in Local Insurance Kontantstønad Benefits in cash Yr yo År og fylker ni v Year and counties etc Sykepengepengeferds- Barsel- Grav- Hjemme- Sykehus- I alt syke- pleie help Ile' Sickness Maternity hjelp Total 13 cash cash Funeral HiLle;a Hospitall Home- Doctors, benefit benefit aid care nurcing services cs ,70 3,24 3,27 75,20 91,52-48,86 2 rg?, ,27 3,20 4,11 75,58 101,76-53, : ,24 3,10 4,94 85,29 124,57 0,46 59,56 4 1, S ,30 3,58 5,26 101,14 131,07 0,46 61,13 5 f: "" 4 g ,48 3,86 5,23 105,57 154,69 0,35 67,10 6 I alt - lokale trygdekasser ,47 4,00 5,16 104,63 153,67 0,33 64,67 7 Byer 109,21 5,31 4,64 119,16 161,33 0,26 76,15 8 Bygder 83,84 2,89 5,60 92,33 147,18 0,39 54,95 Fylker unties 9 Østfold 118,16 4,56 5,25 127,97 155,55 0,26 63,85 10 Akershus 94,67 4,07 5,25 103,99 141,48 0,25 71, Oslo 112,05 5,21 4,52 121,78 176,04 0,24 92,25 12,'-',' Hedmark 80,82 2,61 5,40 88,83 118,36 0,20 58,81 13,e,, Oppland 72,67 2,50 5,09 80,26 120,85 0,26 55,86 14 c'5,1 Buskerud 131,19 3,83 5,08 140,10 119,03 0,51 70,41 15 j 7,1 Vestfold 96,92 3,47 5,42 105,81 135,79 0,51 68,26 16,:&$ `)i Telemark 120,25 2,66 5,34 128,25 154,89 0,35 63,65 17 : Q,, Aust-Agder 78,51 1,58 5,95 86,04 157,60 0,54 62, ,', 4 Vest-Agder 94,62 2,89 5,92 103,43 166,35 0,55 73,02 19 :74' ',' Rogaland 85,04 5,42 5,21 95,67 140,21 0,49 61, ,1 Hordaland 80,86 4,81 5,59 91,26 143,48 0,58 54,74 21 Bergen 91,36 7,26 4,90 103,52 136,00-65,57 22 Sogn og Fjor4ane 64,69 2,25 5,42 72,36 144,55 0,30 40,33 23 Møre og Romsdal 84,49 3,42 5,10 93,01 136,88 0,37 50,81 24 Sør-Trøndelag 86,32 4,17 5,50 95,99 150,84 0,44 51,84 25 ord-trøndelag 72,33 2,09 5,45 79,87 174,74 0,22 45,20 26 ordland 94,75 2,92 5,26 102,93 182,13 0,32 49,63 27 Troms 81,65 3,46 5,08 90,19 182,96 0,11 51,31 28 Finnmark 83,48 3,17 5,00 91,65 239,07 0,50 42,19 29 c, I alt - særordninger c9 Z ,72 1,01 6,76 125,49 176,16 0,71 118,46 %c ' t5- Z Trks for sjømenn i utenriks fart m v 181,70 1,08 4,63 187,41 178,47-112,02 31 "" rd -2 Godkjente private Z Fa' t sykekasser4 157,10 3,69 3,96 164,75 157,07 0,08 85,30 32 'Era' $1 Jernbanepersonalets cn sykekasser' _ 0,17 11,06 11,23 177,38 2,08 138,12 Total of Local Insurance Funds Total of Separate Schemes Insurance Fund for Seamen Abroad aso Approved Private InTurance Funds Railway Staff Insurance Funds

53 43 trygdekasser m v 1959 Relative tall Funds Relative Figures aturalstonad Benefits in kind Administrasjonsutgifter sts of administratt on " Legemidler III V Medicine e tc Tannlegehjelp Dentists' services }We- Jord- Skyss av Sykehjemspleihjelp m v port mor- l eger trans-, n M V Maternity Mid-, Doctors' Socks' hoztetal transportatioporta- transservtces avifetc etc teen etc Fysikalsk behandling m v Phystothere; P treaetumtieent 1 alt Total Andre ordinære utgifter Other ordinary e enxli ditu res Alle ordinære u t if er All ordinary expenditures r o 2,44 2,77 6,51 6,41 1,04 3,65 16,79 179,99 12,58 0,92 268,70 1 2,95 2,84 6,65 6,78 0,96 4,00 18,32 197,43 16,90 1,52 291,43 2 3,27 2,83 6,77 7,87 0,79 4,27 20,07 230,06 16,49 1,14 332,99 3 4,16 3,86 7,00 8,07 0,78 4,41 22,25 242,77 21,15 1,37 366,43 4 5,26 4,29 7,53 9,64 0,76 4,45 23,97 278,04 21,56 1,92 407,09 5 3,94 3,41 7,21 9,55 0,78 4,34 23,52 271,42 21,45 1,94 399,44 6 4,18 3,43 10,57 10,59 0,32 2,50 10,59 279,92 14,33 3,38 416,79 7 3,74 3,39 4,38 8,67 1,16 5,90 34,48 264,24 27,49 0,73 384,79 8 4,50 3,44 6,23 12,17 0,15 3,46 13,74 263,35 20,24 1,72 413,28 9 4,51 3,20 8,56 9,15 0,78 4,64 19,00 263,26 23,57 1,13 391, ,47 3,34 14,74 9,72 0,07 2,28 6,40 309,82 8,72 2,36 442, ,03 3,22 5,42 7,36 0,92 5,46 26,95 229,73 22,50 0,71 341, ,42 3,23 5,64 8,53 1,01 4,82 25,48 229,10 25,10 0,91 335, ,67 3,11 7,66 8,75 0,28 5,22 23,80 243,44 20,72 1,32 405, ,08 3,05 8,71 10,02 0,61 3,81 15,67 250,51 21,07 1,62 379, ,71 3,26 5,32 8,19 0,52 4,15 23,74 267,78 24,43 2,25 422, ,09 2,84 5,92 9,65 0,35 4,77 22,36 270,55 28,78 0,13 385, ,52 3,18 7,77 12,68 2,43 4,82 21,59 296,91 24,13 2,40 426,87 1 3,24 3,57 6,10 9,35 1, ,80 247,06 21,26 1,48 365,47 1fl 3,33 3,27 3,61 8,39 0,94 5,68 27,46 251,48 24,58 0,85 368,17 2C 2,82 3,63 8,15 9,70 0,16 2,63 7,61 236,27 9,70 8,46 357, ,51 3,51 2,04 6,37 1,70 4,26 44,32 249,89 24,88 0,22 347, ,01 3,75 3,98 8,71 1,22 4,98 32,95 247,66 26,96 1,15 368, ,61 2,94 5,17 11,30 0,69 4,48 25,10 256,41 24,33 4,00 380, ,48 3,61 3,15 8,78 1,47 4,59 34,64 279,88 31,33 0,38 391,46 2 4,58 4,01 3,25 9,94 1,15 6,35 51,45 312,81 34,30 1,16 451, ,65 4,57 3,34 10,67 1,60 8,62 53,18 320,01 30,38 1,30 441, ,70 3,58 2,62 11,17 2,74 5,55 61,79 371,91 33,30 2,83 499, ,99 22,84 14,28 11,42 0,50 6,84 33,40 417,60 23,84 1,39 568,32 2Ç, 28,00 10,77 15, ,11 6,46 49,55 412,50 29,90 0,06 629,87 3C 6,40 7,03 11,44 9,90 1,34 3,57 17,14 299,27 13,86 7,79 485, ,44 47,30 13,71 10,77 0,95 8,33 10,67 457,75 16,34 1,92 487,24 31

54 44 Tabell 15 C Administrasjonsregnskap for lokale trygde- Administration Account in Local Insurance Funds Administrasjonsutgifter sts of administration r o År og fylker m v Year and counties etc Kontorlønninger Revision Staff Audition salaries Return to other costs of employ,- ment insurance administration Husleie, varme, lys og renhold Rent, fuel, light and cleaning Utgående administrasjonsvederlag Kontorinventar Office equip" ment 1 alt Total Andre admini - strasjonsutgifter Other costs of administration Arbeidsloysetren 1 I alt - lokale trygdekasser , , , , , , , ,3 2 Byer 12492,0 816,4 819,4 1241,4 1471, , ,3 4108,0 3 Bygder , ,3 198, , , , , ,3 Fylker unties 4 Østfold 2107,9 146,5 61,0 181,5 432,3 677,9 3607,1 626,4 5 Akershus 1 904,0 93,6 56,2 158,6 203,0 730, ,4 517,4 6 Oslo 3 291,9 194,7 370,6 248,9 109, , , ,7 7 Hedmark 1958,8 131,8 18,1 175,3 281,1 637,2 3202,3 483,7 8 Oppland 1 906,3 123,4-160,6 357,0 587, ,3 490,1 9 Buskerud 1786,0 114,9 33,6 121,6 277,4 687,4 3020,9 514,6 10 Vestfold 1850,6 131,4 57,8 128,4 230,0 627,1 3025,3 484,3 11 Telemark 1 831,9 101,6 76,0 196,2 246,5 611,0 3063,2 549,5 12 Aust-Agder 1 134,1 63,7 5,4 74,9 209,2 313, ,4 246,5 13 Vest-Agder 1 287,9 72,2 28,9 80,8 175,3 394, ,5 307,8 14 Rogaland 2 362,6 131,9 77,7 190,2 328,0 859, ,1 631,4 15 Hordaland 2 192,9 106,5 19,1 167,8 394,4 744,8 3625,5 528,3 16 Bergen 1 034,3 57,8 93,8 114,3 39,0 490, ,8 274,6 17 Sogn og Fjordane 1 190,6 49,0 1,2 76,3 154,2 409, ,7 219,0 18 More og Romsdal 2557,1 127,8 36,0 218,5 535,5 789,0 4263,9 635,4 19 Sør-Trøndelag 2 450,0 138,0 66,1 223,1 355,5 838,9 4071,6 609,1 20 ord-trøndelag 1 619,6 86,7 1,5 145,9 264,5 512, ,4 386,5 21 ordland 3101,1 142,0 12,0 309,2 724,2 1110,6 5399,1 791,0 22 Troms 1 565,3 60,5 0,8 180,6 239,4 558, ,2 333,0 23 Finnmark 944,3 38,7 2,3 108,0 225,0 344, ,4 283,0

55 45 kasser 1959 Absolutte tall i kr Figures in Thousands of Crowns Ulykkestrygd Aldersrtygd In v Accident Oldage insurance pensionetc scheme Forestry workers Ptrygd Ptrygd skogsarbeidere Pension fiskere Pension insurance Insurancel inngående administrasjonsvederlag Return from others for costs of administration Tilleggstrygden Arbeids- Forsor- ir,, formid- infn kassen for sykepenger for Trygde- Barne- gertrygd Is-rigsPen - trygd for barn si"ering I feriearbeids- for sjø- I I alt Family Survivor's War takere allowance benefit for pension Employe- I fondet menn m v Insurance I Total children schemes esi n, es,u, tpapr l ye L abto u fundfor exchange insurance e c Syketrygdens del av adminis trasj onsutgifter Health for Fishermen insurance part of ad- ministratinn costs I I ' o 950, ,7 425,0 247, , ,7 46, , ,3 876, , , , ,1 18,7 13,0 571,9 721,1 12,2 866,5 133,7 426, ,4L1 303, , ,6 406,3 234, ,0 725,6 34,4 566, ,6 450, O, ,1 3 59,7 480,6 23,0 3,0 98,4 82,2 2,5 157,0 67,7 56, , ,0 4 44,9 426,3 38,7 0,5 117,6 62,5 1,7 65,3 47,0 6,9 1328,8 1816, ,2 2,9 0,2 176,8 291,9-289,5 22,6 19, ,72747,4 6 60,0 441,0 109,3-92,3 64,4 1,7 65,1 36,4 8,8 1362'7 1839,6 7 44,2 394,0 52,0 0,2 85,6 60,3 1,3 39,3 73,6 5, , ,3 8 54,5 436,2 41,3 0,2 78,4 66,4 1,6 89,3 35,4 15, , ,0 9 42,2 437,1 15,7 0,9 88,4 67,1 4,8 89,0 30,4 75, , , ,7 409,2 42,2 1,2 75,9 58,6 2,2 55,2 39,5 32,9 1321,1 1742, ,3 242,6 17,8 1,9 39,2 27,2 2,1 22,7 63,7 70,4 762, , ,4 270,3 3,0 5,8 58,5 38'9 1,9 49,8 59,21 49,6 877, , ,9 520,7 0,5 18'8 134,1 89,3 3,3 82,2 59,2 113, , , ,2 468,6 13,8 19,2 131,0 65,8 4,6 69,7 86,21 95,1 1525,5 2100, ,8 328,3 0,1 0,9 52,9 69,2-86,1 36,6 54,8 1098,3 731, ,7 276,2 0,6 10,5 53,4 35,9 1,6 15,5 50,6 9,1 694,11186, ,4 480,3 0,8 42,4 123,9 76,4 3,5 62,5 I 96,5 73, , , ,4 498,5 15,7 16,3 112,2 83,0 1,8 79,6 97,6i 58, ,12460, ,3 268,5 39,9 6,0 68,7 39,7 1,3 29,3 I 106,9 16, , , ,4 476,9 7,1 61,4 144,9 81,6 5,6 46,6 87,4 55,7 1817, , ,4 234,7 0,2 38,0 79,0 60,1 2,6 19,6 57,2 45,9 897, , ,4 108,5 0,4 20,2 46,7 26,2 2,5 20,1 48,6 12,3 586, ,5 23

56 r År og fylker m v o Year and counties etc 46 Tabell 16 Overskudd og underskudd for lokale trygde- Surplus and Deficit in Local Insurance Funds Formue pr 1 januar et worth as 0 i January 1st Driftstilskudd lerfirnag srfeognud-et Deficit from the Regulation Fund Kapitaloverforinger Transfer from capital account Bevilgninger Grants etc alt Total ct Laq '''i) 1,--,, , , , ,9 2 L'z L,-, , , , , , ,4-2421, ,2 4-4a,' , ,9-3415, ,1 5 7-, g g , , , ,5 6 I alt - lokale trygdekasser , ,5-3176, ,5 7 Byer 76984, , ,6-423,3 8 Bygder 60025, , , ,8 ' Fylker unties 9 Østfold 8 522, ,8 140, ,9 10 Akershus 6 126, ,8 122, ,4 11 Oslo ,3-816,0-816,0 12 ',' z e Hedmark 7468, ,2 127, ,5 13 -, Oppland 5 756, ,7 90, ,0 14 ti, ki Buskerud 7 881, ,0 234,4 38, Z,,, Vestfold 9484,6 + 92,2 111,8-19,6 16 rci -, Telemark 6 166, ,7 119,2 + 70,5 17 ef), Aust-Agder 2048, ,5 33, ,6 18-4t Vest-Agder 4 139, ,4 59, ,7 19 -,1 g> Rogaland 9411, ,0 166,0 + 93,0 20 '84( `-; Hordaland 6 626, ,8 62, , Bergen ,4-229,6-229,6 22 Sogn og Fjordane 2 658, ,6 64, ,5 23 More og Romsdal 5943, ,8 76, ,4 24 Sør-Trøndelag 6021, ,3 275, ,6 25 ord-trøndelag 4028, ,7 111, ,5 26 ordland 3371, ,8 124, ,8 27 Troms 888, ,6 43, ,5 28 Finnmark 714, ,6 166, ,3 29 g'-, i I alt - særordninger ,8 40,0 40,0 30 ;-, `-';' t Trks for sjømenn i utenriks g't E fart m v ,6 27,8 27,8 31,4 4``-' Godkjente private sykekasser ,2 6,6 6,6 32 t54 a' tt Jernbanepersonalets sykekasser ,0 5,6 5,6 7, 8' ',`, 1,, f) Total of Local Insurance Funds Total of Separate Schemes Insurance Fund for Seamen Abroad aso 4 Approved Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds

57 47 kasser m v 1959 Absolutte tall i kr etc Figures in Thousands of Crowns Fondsavsetninger for året Transfer to reserve fund Overføringer for aret Transfer from annual account Overskudd for året Surplus as of the year Underskudd for året Deficit as of ne year I alt Total Formue pr 31 desember et worth as of December 31st Stigning ( +) el nedgang (-) i formue Increase ( + ) or decrease (-) of the net worth r o , , ,9-28, , , , , , , , , , , , , ,6-8548, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9-4013, , , ,0 7, , , , , ,9-1329, , ,4-2038,3-174,6 8545,8 + 23,3 9, , ,5-1518, ,6 7561, , , , , , , , , , , , , , ,0-2495, ,7 4810,9-945, , ,2-896, ,9 8943, , , ,3-379, , , , , ,5-910, , , , , , ,9-208, ,7 + 52, , , , ,3 4758, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7-2649, , ,4-635, ,2 + 69,9-4591,4-2931,3 4297, , , ,6-2500,7-321, ,3 + 91, , ,1-2238, ,4 3431,0-597, , ,0-6788,1-3972, ,3-210, , ,8-3991,6-2523,9 829,5 59, ,1 + 67,0-2540, ,6 942, , , ,6-36, , , , , ,9 5928,7 + 42, , ,7-16, ,6 3033, , , ,0-19, , , ,1 32

58 48 Tabell 17 Aktiva og passiva for lokale Assets and Liabilities in Local Insurance Aktiva Assets r C Lcf,' r År og fylker m v Year and counties etc Kassa - beholdning, bankinnskudd m V Cash on hand, bank deposits etc Eiendommer m v Real estal etc Premierestanser Amounts due from contributors Arbeidsgivere Employers Ikkearbeid s- takere on employees Manntailsførte fiskere m v Registered fishermen etc Kommuner Local autorities Diverse debitorer Sundry debtors Rikstrygdeverket ational Insuranee Inst itution Arb- løysetrygd er Unemployment Insurance Andre debitorer Other debtors I alt Total , , , , , , , , ,6 4,Z , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 63, , ,7 I alt - lokale trygdekasser , , , , , ,3 880,8 63, , ,3 Byer , , , ,9 362, , , ,1 Bygder , , , , , ,9 880,8 63, , , P t g 7'z Fylker unties Østfold , , ,5 676,1 8, ,7 202, , ,1 Akershus 7 777, , ,2 544,4 3,8 1045,8 31,1 850, ,2 Oslo , , , ,5 7, , , ,3 Hedmark 7 326,2 972, , ,5 760,4 15,5 930, ,2 Oppland 6 119, , ,7 975, ,2 6,9 871, ,5 Buskerud 6 186,6 922, ,0 430,5 0, ,1 88,0 951, ,8 Vestfold , , ,3 367,8 10, ,2 87, , ,7 Telemark 7 554, , ,6 550,9 13,9 1230,1 115,7 642, ,4 Aust-Agder 2 841, ,7 359,4 35,0 489,0 1,9 19,0 922, ,5 Vest-Agder 5 210,9 241, ,3 278,1 44, ,9 61,3 0,9 493, ,7 Rogaland , , ,4 668,0 402, ,3 110, , ,6 Hordaland 9 072,0 281, ,4 971,0 447, ,7 35,3 0, , ,7 Bergen 8 459, , ,0 457,3 1, ,5 307, ,2 Sogn og Fjordane 3 940, ,5 852,3 634,5 944,0 33,0 466, ,3 Møre og Romsdal 8 538,7 220, , ,1 758, ,4 -- 5, , ,4 Sør-Trøndelag 7 015, , ,8 842,1 579, ,4 1,3 950, ,6 ord-trøndelag 5 773,9 159, ,6 667,1 235,3 918,9 98,1 0,3 730, ,5 ordland , , , , , ,7 27, , ,5 Troms 7 199, , , , , ,8 2, , ,4 Finnmark 6 264,0 256, ,3 852, ,9 860,8 1,0 740, ,7 I alt - særordninger ,2 18, ,5 5, ,8 228,5 880, ,4 Trks for sjømenn i utenriks fart m v ,0 4783,2 101, ,7 Godkjente private sykekasser ,6 17,0 431,9 5,7 499,4 118,5 231,7 3799,8 Jernbanepersonalets sykekasser ,6 1, , ,4 110,0 547,6 9441,9 Total of Local Insurance Funds Total of Separate Schemes Insurance Fund for Seamen Abroad aso Approved Private Insurance Funds 5 Railway Staff Insurance Funds

59 49 trygdekasser m v 1959 Absolutte tall i kr Funds etc Figures in Thousands of Crowns Passiva Liabilities Formue et worth Diverse kreditorer Sundry creditors Lån Loans Udi- Udek- Riks- Arb- Spesielle sponerte kete r trygde- løyse- Midler- I alt fond over- under- I alt o Kom- verket trygden Andre Faste tidige Total Special skudd skudd Total muner ational Un- kreditorer lån lån funds Un- Uncovered Local In- employ- Other P erma- Tem- disposed deficits authors- surance ment creditors nent porary surplus ties Institu- In- loans loans tion surance 531,8 610,3 ø , ,0 502, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 405,985, , , , , , , , , ,3 582, , , ,5-501, , , , , , , , ,3 773, , , , , , , , ,6 885, ,3 530, , , , , , , , ,1 277, ,3 74, ,1-88, , , , , , , , , , , ,3 663,5 837, ,7 1, ,5-77, , , , , , ,1 388, ,6 292, ,0-235, , , , , ,3 502,5 166, ,8 455, ,1-26, , , , , , ,0 39, ,3 77, , , , , , , ,5 255, ,8 812, ,2-76, , , ,9 512, ,1-127, , ,5-128, , , ,7 779, ,1 131,3 30, ,2 4,7 4850,9-97, , , , , , ,8 393, ,4 543, ,0-86, , , , , ,1 25,5 258, ,2 28, ,4-247, , , , , , , , , , , ,6 582, ,8 85,0 129, ,9 2, ,0-607, , , , , ,2 153,5 108, ,9 105, ,0-913, , , , , , ,1 269, ,3 0, ,0-517, , , ,9 755, ,8 216,8 331, ,5 32, ,8-396, , , , , , ,7 834, ,2 4, , , , , ,3 994, , ,2 583, ,9 16, , ,3 829, , ,1 736, ,4 287,0 723, ,1 115, , ,4 942, , , ,4 27, , , , , , , , ,7 355,9 766,6 10, , , , , ,8 17, , ,0 32

60 50 Utgifter Sykepenger' ,8 Barselpenger ,0 Gravferdshjelp ,8 I alt kontantstonad ,6 Sykehuspleie ,4 Legehjelp ,8 Legemidler m v ,0 Tannlegehjelp8 5863,8 Fysikalsk behandling" ,8 Fødselshjelp" ,1 Transport m v ,5 I alt naturalstonad ,4 Administrasjon" 36911,4 Andre utgifter, inkl bevilgninger ,1 I alt utgifter" ,5 Inntekter : 17 Medlemspremie ,0 Arbeidsgivertilskuddl' ,3 Kommunetilskudd" ,7 Statstilskudd*" ,9 Premietilskudd for fiskere ,6 Skad ekurvederlag23 Andre inntekter" 2 471,8 I alt inntekter ,3 Aktiva :" Kassabeholdning, bankinnskudd m V ,1 Eiendommer m v ,0 Premierestanser ,8 Til gode av kommuner" ,6 Andre aktiva* ,3 I alt aktiva32 I ,8 Passiva :33 Utgiftsrestanser ,3 Lån ,2 Rikstrvgdev del av beholdningen* ,9 Formtiie ,4 I alt passiva" ,8 Stigning (+) nedgang (--) i formuen ,8 Tabell 18 Utgifter, inntekter, aktiva og passiva Expenditures, Receipts, Assets and Liabilities Absolutte tall i 1000 kroner Figures in thousands of crowns Trygdekassen for sjømenu i Godkjente Jernbane- Trygde- utenriks private persokasser fart m v syke- nalets Alle Local The kasser syke- kasser insurance insurance Approved kasser All funds funds fund for private Railway seamen funds staff funds and civil servants abroad 8 435, , ,7 50,0 27,3 4, ,1 215,0 29,3 306,4 9427, , ,5 311, ,3 8285,0 1162,3 4971, ,4 5200,0 630,9 3826, , ,0 47, , ,2 500,0 52,0 1310, ,2 700,0 84,6 379, ,1 564,0 83,1 324, , ,0 153,2 526, , , , , ,9 1388,0 102,5 452, ,6 30,8 64,2 58, , ,8 3598, , , ,4 1913, , , , , , , ,7 502, , , ,1 400, , , ,6 4050,0 91, ,3 607,9 67,0 158, , , , , ,6 I , ,6 4052, ,3 17,0 1, , ,2 437, , ,0 499,4 3036,4 ' 35727,4 101,5 231,7 547, , , , , , ,1 355, , , , ,9 292, , , , , , , , , , ,7 + 42, , , ,0 1 Expenditures 2 Sickness cash benefit 3 Maternity cash benefit Funeral aid 5 Total of cash benefit 6 Hospital care Doctors' services 8 Medicines etc 9 Dentists' services 10 Physiotherapeutic treatment etc 11 Maternity care " Transportation etc 13 Total of benefits in kind 14 Administration 15 Other expenditures, incl grants 16 To tal of expenditures " Receipts" Members' contribution 19 Employers' contribution 28 Local authorities' contribution" State's contribution 22 Supplementary subsidies for registered fishermen" mpensation for benefits related to medical treatment

61 51 på hovedkonti i lokale trygdekasser m v 1959 on Main Accounts in Local Insurance Funds etc Trygdekasser Local insurance funds Pr medlem i kroner Per member in crowns Trygdekassen for sjømenn i Godkjente Jernbaneutenriks private persofart m v syke- nalets The en- kasser sykesurance Approved kasser fund for private Railway seamen funds staff funds and civil servants abroad Alle kasser All funds Trygdekasser Local insurance funds Prosentvis fordeling Percental distribution Trygdekassen for sjømenn i Godkjente Jernbaneutenriks private persofart m v syke- nalets The in- kasser sykesurance Approved kasser fund for private Railway seamen funds staff funds and civil servants abroad Alle kasser All funds 95,47 4,00 5,16 181,70 1,08 4, ,12 3,69 3,97 0,17 11,06 96,48 3,86 5,23 23,8 1,0 1,3 28,8 0,2 0,7 32,3 0,8 0,8 0,0 2,3 104,63 187,41 164,78 11,23 105,57 26,1 29,7 33,9 2,3 154,00 64,67 3,94 3,41 7,21 10,33 27,87 23,6 0,9 1,3 25,8 37,9 16,4 1,3 1,0 1,9 2,5 7,0 178,47 112,02 28,00 10,77 15,08 12,15 56,01 157,17 85,31 6,40 7,03 11,44 11,24 20,72 179,46 138,12 48,44 47,30 13,71 11,72 19,00 155,04 67,11 5,26 4,28 7,53 10,40 28,42 38,4 16,1 1,0 0,8 1,8 2,6 6,9 28,3 17,8 4,4 1,7 2,4 1,9 8,9 32,3 17,5 1,3 1,4 2,4 2,3 4,3 36,8 28,4 9,9 9,7 2,8 2,4 3,9 271,43 412,50 299,31 457,75 278,04 67,6 65,4 61,5 93,9 68,0 21,45 29,90 13,86 16,34 21,56 5,3 4,8 2,8 3,4 5,3 3,79 0,66 8,68 2,12 3,70 1,0 0,1 1,8 0,4 0,9 401,30 630,47 486,63 487,44 408,87 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 221,59 93,16 55,69 41,29 1,21 244,41 149,58 56,59 80,46 87,24 258,73 149,68 67,90 54,09 12,35 277,83 135,22 66,28 51,56 223,24 95,44 55,93 42,51 1,15 2,30 53,5 22,5 13,4 10,0 0, ,0 23,4 9,0 12,7 13,8 46,9 27,1 12,3 9,8 2,2 51,8 25,2 12,4 9,6 52,8 22,6 13,2 10,1 0,3 0,6 1,43 13,10 9,06 5,72 1,83 0,3 2,1 1,7 1,0 0,4 414,37 631,38 551,81 536,61 422,40 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,26 19,07 160,18 18,71 13,61 410,00 103,03 2,20 337,47 2,30 59,18 67,53 31,33 146,29 0,04 61,16 109,61 19,76 120,42 18,21 156,78 19,83 13,48 34,5 5,9 49,6 5,8 4,2 79,6 0,4 67,8 0,5 11,9 13,6 6,2 43,4 0,0 18,2 32,5 5,9 36,6 5,5 47,7 6,1 4,1 322,83 515,23 497,81 336,86 328,72 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,14 10,83 154,16 275,86 111,65 48,13 39,51 53,45 72,05 70,32 10,33 151,34 20,2 3, ,5 21,7 9,7 7,9 15,9 21,4 21,4 3,2 46,0 92,70 127,72 410,17 211, 36 96,73 28,6 24,8 82,4 62,7 29,4 322,83 515,23 497,81 336,86 328,72 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 + 13,07 + 0, ,18 ± 49, ,53 in cases of employment injury 24 Other receipts " Total of receipts 26 Assets 27 Cash on hand, bank deposits etc 28 Real estate etc 2 9 Amounts due from members and employers 3 A mounts due from local authorities " Other assets " Total of assets 33 Liabilities 34 Sundry creditors 35 Loans 36 In account with the ational Insurance Institution" et worth 38 Total of liabilities " Increase ( ) decrease (-) of net worth *Beløpet for trygdekasser viser utjevningstilskuddene fra reguleringsfondet The amount forl ocal insurance funds interprets the subsidies from The Regulation Fund

62 5 2 Tabell 19 Samlede utgifter og inntekter for lokale Total Expenditures and Receipts for Local Alle tall i kr Utgifter Expenditures Spesialsummer Separate figures Hovedsummer Main figures Kontantstønad: Benefits in cash: Sykepenger Sickness cash benefit ,7 Barselpenger Maternity cash benefit 6962,1 Graverdshjelp Funeral aid 9 427, ,3 _aturalstønad: Benefits in kind: Sykehuspleie Hospital care Hjemmesykepleie Home nursing Legehjelp Doctors' services Legemidler m v Medicines etc Tannlegehjelp Dentists' services Fysikalsk behandling m v Physiotherapeutic treatment etc Fødehjemspleie Maternity hospital care Jordmorhjelp Midwifes services Skyss av leger m v Doctors' transportation Syketransport m v Sicks' transportation Administration : Administration: Lokale trygdekasser m v Local Insurance Funds etc Reguleringsfondets del av v admutgif ter Central administrationen expenditures ,5 628, , , , , , , , , , , , ,3 Andre utgifter : Other expenditures: Renter av lån Interest on loans 443,8 Bortskrevne, uerholdelige premier ntributions written off 525,9 Driftsunderskudd for eiendom Deficits on account for real estate 346,1 Driftsunderskudd for fysikalsk institutt Deficits on account for physiotherapeutic institutes 1 503,2 Driftsunderskudd for sykebil Deficits on account for ambulance car services 26,3 Driftsunderskudd for sykebåt Deficits on account for ambulance boat services 28,6 Diverse utgifter Sundry expenditures 580,9 Bevilgninger Grants 4813,9 Årets netto-overskudd et surplus of the year 8 268, , ,4

63 53 trygdekasser m v og reguleringsfondet 1959 Insurance Funds etc and The Regulation Fund All Figures in Thousands of Crowns Inntekter Receipts Spesialsummer Separate figures Hovedsummer Main figures Premier : ntributions: Arbeidstakere: Medlemmer Employees: Members Arbeidsgivere Employers Ikke-arbeidstakere on-employees Egenpremie for manntallsførte fiskere m v Registered fishermen's share etc Premietilskudd for fiskere Supplementary subsidies for registered fishermen Kommunetilskudd Lokal authorities' contribution Statstilskudd State's contribution Skadekurvederlag fra ulykkestrygdene mpensation related to benefits in the cases of employment injury, transfered from the Accident insurance Funds Administrasjonsvederlag : Repayment for costs of administration: Arbeidsløysetrygd Unemployment insurance Ulykkestrygd for industriarbeidere Industrial Workers' Accident Insurance Ulykkestrygd for fiskere Fishermens' Accident Insurance Militær uføretrygd Militaries' Disablement Insurance Blinde- og vanførehjelp Blinds' and Crippleds' Aid Alderstrygd Old Age Pensions Pensjonstrygd for skogsarbeidere Pension Insurance for Forestry Workers Pensjonstrygd for fiskere Pension Insurance for Fishermen Barnetrygd Family Allowances Forsørgertrygd for barn Survivors' Benefit for Children Krigspensjonering War Pensions Tilleggstrygd for sykepenger til arbeidstakere Employees' Supplementary Insurance for Sickness Cash Benefit Feriefondet Holiday Fund Arbeidsformidling m v Labour Exchange etc Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart Insurance Fund for seamen Andre inntekter : Other receipts: Renter m v Interests etc Driftsoverskudd for eiendom Surplus on account for real estate Driftsoverskudd for fysikalsk institutt Surplus on account for physiotherapeutic institutes Driftsoverskudd for sykebil Surplus on account for ambulance car services Driftsoverskudd for sykebåt Surplus on account for ambulance boat services Erstatninger og bøter Benefit repayments and fines Diverse inntekter Sundry receipts , , , ,9 2077, , , , ,3 815,5 23,7 15,4 96, ,7 425,0 247, , ,7 46, ,4 95, ,0 876, ,5 367,3 12,9 81,6 83,3 162,2 193, , , , ,4

64 54 Tabell 21 Samlede aktiva og passiva for lokale Total Assets and Liabilities for Local Alle tall i kr Aktiva Assets Spesialsummer Separate figures Hovedsummer Main figures Likvide midler : Liquid resources: Kassabeholdning Cash on hand Giroinnskudd Postal cheque deposits Bankinnskudd Bank deposits Verdipapirer Securities , , , , ,0 Faste aktiva : Fixed assets: Fast eiendom Real estate Fysikalsk institutt o 1 Physiotherapeutic institutes etc Sykebil Ambulance car services Sykebåt Ambulance boat services Andre beholdninger Other fixed assets Premierestanser : Amounts due from contributors: Arbeidsgivere Employers Ikke-arbeidstakere on-employees Manntallsførte fiskere m v Registered fishermen etc Staten State Kommuner Local authorities Rikstrygdeverket ational Insurance Institution Arbeidsløysetrygden Unemployment insurance Andre debitorer Other debtors ,2 89,5 132,7 289,7 984, , , , , , , , ,4 63, , , ,4

65 55 trygdekasser m v og reguleringsfondet 1959 Insurance Funds etc and The Regulation Fund All Figures in Thousands of Crowns Passiva Liabilities Spesialsummer Separate figures Rovedsummer Main figures Diverse kreditorer : Sundry creditors: Kommuner Local authorities Rikstrygdeverket ational Insurance Institution Arbeidsloysetrygden Unemployment insurance Andre kreditorer Other creditors 9 136, , , , ,9 Lån: Loans: Pantelån Mortgage loans Andre faste lån Other permanent loans Giroutlegg Overdrawn postal cheque deposits Bankutlegg Overdrawn bank deposits Andre midlertidige lån m v Other temporary loans etc 3 074,2 17,6 130,0 4, , ,0 Formue : et worth: Reguleringsfondet The Regulation Fund Spesielle fond Special funds Udisponert netto-overskudd reservefond) Undisposed net surplus (reserve funds) , , , ,5 a' ,4

66 56 Tabell 22 A Antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på utgiftsgrupper i kr umber of Local Insurance Funds and Members distributed according to Expenditures in Sicks Transportation Legehjelp Doctors' Services Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Gjennomsnittlig antall med- Gjennomsnittlig antall med- Gjennomsnittlig antall med- Utgifter i kr pr Antall Antall lemmer pr Antall Antall lemmer pr Antall Antall lemmer pr medlem trygde- med- trygde- trygde- med- trygde- trygde- med- trygde- Expenditures kasser lemmer kasse kasser lemmer kasse kasser lemmer kasse in crowns umber of umber Average umber of umber Average umber of umber Average per member insurance of number of insurance of number of insurance of number of funds members members per insurance fund funds members members per insurance fund funds members members per insurance fund I alt Total I Skyss av leger in IT, Doctors' Transportation etc Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Gjennomsnittlisnittlig Gjennom- Utgifter antall medlemmer antall med- pr lemmer pr Antall Antall i kr pr medlem trygde- med- trygde- trygde- medkasser Expenditures lemmer lemmer kasser lemmer trygde- med- in crowns umber of umber umber of umber umber of umber per member insurance of insurance of insurance of funds members funds members funds members Average number of members per insurance fund trygdekasse Average number of members per insurance fund Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund I I alt Total I Ii Herav Oslo ' medlemmer Incl Oslo members 2 Herav Bergen medlemmer Incl Bergen members 3 Både Oslo og Bergen Incl Oslo and Bergen

67 57 pr medlem for legehjelp, skyss av leger m v, syketransport og administrasjon 1959 Crowns per Member for Doctors' Services and Transportation etc, and Administration Syketransport Sicks' Transportation Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Gjennomsnittlig antall med- Gjennomsnittlig antall med- Gjennomsnittlig antall med- Utgifter i kr pr Antall Antall lemmer pr Antall Antall lemmer pr Antall Antall lemmer pr medlem trygde- med- trygde- trygde- med- trygde- trygde- med- trygde- Expenditures kasser lemmer kasse kasser lemmer kasse kasser lemmer kasse in crowns umber of umber Average umber of umber Average umber of umber Average per member insurance of number of insurance of number of insurance of number of funds members members per insurance fund funds members members per insurance fund funds members members per insurance fund I alt Total I I Utgifter i kr pr medlem Expenditures in crowns per member Antall trygdekasser umber of insurance funds Administrasjon Administration Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund 0-10 L I alt Total

68 Gjennom- Antall snittlig med- antall med- Dager Antall lemmer* lemmer pr pr medlem trygde- med rett til trygde- Days kasser sykepenger kasse per member umber of umber Average insurance of number of funds members members entitled to per cash benefi' insurance fund 58 Tabell 22 B Antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt umber of Local Insurance Funds distributed Sykepengedager Cash Benefit Days Byer Towns Bygder Rural districts An tall med- Antall lemmer* trygde- med rett til kasser sykepenger umber of umber insurance of funds members entitled to each benefit Gjennomsnittlig an tall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund I alt Total Antall med- Antall lemmer* trygde- med rett til kasser sykepenger umber of umber insurance of funds members entitled to cash benefit Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund 0,7 5, ,0 6, ,0 7, ,0 8, ,0 9, ,0-11, ,0-13, , I alt Total I Medlemmers sykehusdager Members' Hospital Days Dager pr medlem Days per member 0,0-1,3 1,4-1,7 1,8-2,1 2,2-2,5 2,6-2,9 3,0-3,3 3,4-3,7 3,8 I alt Total I Antall trygdekasser umber of insurance funds Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr Antall trygdekasskasser trygde- Average umber of number of insurance members funds per insurance fund Antall medlemmer umber of members, I Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Herav Oslo medlemmer Incl Oslo members 2 Herav Bergen medlemmer Incl Bergen members 3 Både Oslo og Bergen Incl Oslo and Bergen 4 Herav Oslo medlemmer Incl Oslo members 5 Herav Bergen medlemmer Incl Bergen members Fordelingen for sykepengedager viser antall medlemmer i sykepengeklasser The distribution for sick-days states the numbers of members entitled to cash benefit

69 59 i frekvensgrupper for sykedager m v 1959 according to Frequency Groups for Sickdays etc Familiemedlemmers sykehusdager Family Members' Hospital Days Dager pr medlem Days per member Antall trygdekasser umber of insurance funds Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Antall medlemmer umber of members Gjennomsn ittlig antall rnedlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund 0,1-0,7 0,8-0,9 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,9 2,0-3,1 3, , SO I alt Total Belastningsindeks st of Insurance Index I ncleksgrupper Groups of cost index Antall trygdekasser umber of insurance funds Byer Towns Bygder Rural districts I alt Total Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund Antall trygdekasser umber of insurance funds Antall medlemmer umber of members Gjennomsnittlig antall medlemmer pr trygdekasse Average number of members per insurance fund 50,0 79, ,0 89, ,0 99, ,0-109, ,0-119, ,0-139, ,0-169, , I alt Total illerav Oslo medlemmer Tad Oslo members 2 Herav Bergen medlemmer Incl Bergen members Både Oslo og Bergen Incl Oslo and Bergen

70 60 Tabell 23 A Legehjelp pr medlem Doctors' Services per Member Fylke unty Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 17,00 15,52 13,09 23,36 32,99 47,99 52,63 59,17 60,10 63,85 15,61 14,24 16,11 25,07 34,53 53,25 56,99 65,26 66,04 71,69 17,91 13,96 19,52 32,71 42,70 63,34 69,86 78,17 81,84 92,25 13,91 13,25 13,62 19,64 30,33 44,38 48,21 52,26 54,73 58,81 12,85 11,25 11,43 17,81 26,88 40,83 44,70 50,71 49,13 55,86 16,72 14,92 15,21 22,50 32,39 48,77 55,15 61,57 64,48 70,41 15,82 15,22 12,04 19,35 31,40 49,63 54,22 60,60 61,34 68,26 17,62 14,30 15,10 20,71 30,44 49,17 54,35 58,21 59,37 63,65 16,34 15,91 14,00 19,08 30,45 47,11 50,76 56,39 57,53 62,43 17,35 16,92 14,39 21,17 32,11 53,59 60,05 67,56 64,73 73,02 17,37 17,60 15,11 23,57 30,60 45,90 48,78 56,57 56,01 61,22 15,40 14,95 11,01 18,77 26,43 39,63 42,72 49,12 52,25 54,74 17,89 20,09 16,19 23,33 30,35 44,57 48,91 61,33 56,13 65,57 9,91 11,20 9,14 14,53 19,10 29,44 31,08 35,36 34,57 40,33 12,54 11,60 10,91 16,01 25,70 34,63 37,89 44,40 44,27 50,81 21,77 14,15 12,89 16,98 25,51 37,15 39,46 44,82 44,52 51,84 11,51 10,75 9,55 14,46 20,46 31,28 32,89 38,81 38,53 45,20 12,46 14,66 10,01 13,79 21,17 34,01 38,05 42,90 44,63 49,63 15,34 14,95 9,46 13,82 23,02 34,24 39,17 43,83 47,16 51,31 17,90 13,92 9,18 5,54 16,71 31,06 32,41 33,86 38,30 42,19 I alt byer Total in towns I alt bygder Total in rural districts I alt Total 18,67 16,00 16,85 26,49 36,48 53,85 59,01 66,94 67,83 76,15 14,11 13,26 11,97 17,98 26,03 39,90 43,47 48,87 50, ,17 14,54 13,96 21,16 30,60 46,19 50,44 56,97 58,27 64,67 I alt lokale trygdekasser Trygdekassen for sjømenn Godkjente private sykekasser Jernbanepersonalets sykekasser 16,17 14,54 13,96 21,16 30,60 46,19 50,44 56,97 58,27 64, ,67 103,63 99,64 115,92 112,02 22,57 23,99 21,26 29,68 38,55 60,16 67,19 78,59 74,66 85, ,36 46,78 67,38 106,40 114,73 126,99 129,62 138,12 I alt riket Total in the whole country 16,46 14,72 14,14 21,60 31,26 48,48 52,78 59,13 60,86 67,10

71 61 Tabell 23 B Administrasjonsutgifter pr medlem sts of Administration per Member Fylke unty Østfold 6,00 5,06 5,10 5,71 7,68 11,69 17,25 14,74 19,66 20,24 Akershus 6,16 5,16 5,27 5,42 8,74 14,14 19,55 18,95 24,56 23,57 Oslo 6,99 4,06 4,33 4,41 5,93 7,22 9,26 9,27 10,32 8,72 Hedmark 4,88 4,76 4,65 4,90 7,74 13,30 17,53 17,90 24,05 22,50 Oppland 3,90 3,85 3,59 4,54 7,42 13,29 18,75 17,49 25,60 25,10 Buskerud 5,43 5,08 4,67 5,07 7,68 11,96 16,07 15,81 21,04 20,72 Vestfold 6,68 5,40 5,43 6,29 9,08 13,65 18,28 17,17 21,50 21,07 Telemark 5,40 4,99 5,32 6,16 9,48 14,92 21,75 18,66 24'19 24,43 Aust-Agder 5,34 4,68 4,61 5,57 9,08 14,96 19,74 20,65 27,77 28,78 Vest-Agder 5,04 4,34 4,85 5,40 8,57 12,75 17,19 17,59 22,17 24,13 Rogaland 6,08 5,89 4,65 5,23 7,83 12,32 16,14 15,40 19,77 21,26 Hordaland 4,84 4,14 4,07 5,14 8,17 13,61 19,58 18,08 24,23 24,58 Bergen 6,32 5,12 5,26 4,75 6,35 9,25 11,72 10,35 11,08 9,70 Sogn og Fjordane 3,32 3,54 3,81 5,37 8,52 14,35 18,59 18,98 22,62 24,88 Møre og Romsdal 4,43 4,12 3,95 5,26 8,26 13,25 18,39 18,12 23,51 26,96 Sør-Trøndelag 8,63 4,66 5,00 4,99 7,74 12,82 17,61 18,28 22,85 24,33 ord-trøndelag 3,96 3,78 4,26 5,91 9,25 15,30 20,42 21,40 29,11 31,33 ordland 5,03 5,19 4,76 5,84 10,22 17,02 22,58 23,03 31,19 34,30 Troms 5,34 5,24 4,10 6,00 9,34 15,72 21,17 20,84 30,09 30,38 Finnmark 8,16 7,66 6,20 11,42 10,93 17,53 21,94 22,11 30,03 33,30 I alt byer Total in towns 6,93 4,89 5,02 5,07 6,73 9,42 12,73 12,00 14,48 14,33 I alt bygder Total in rural districts 4,94 4,56 4,44 5,47 8,88 14,81 20,07 19,85 26,67 27,49 - I alt Total 5,84 4,71 4,67 5,32 7,94 12,38 16,77 16,33 21,15 21,45 - I alt lokale trygdekasser 5,84 4,71 4,67 5,32 7,94 12,38 16,77 16,33 21,15 21,45 Trygdekassen for sjømenn ,43 21,33 25,95 25,26 28,83 29,90 Godkjente private sykekasser 4,24 3,55 4,50 5,64 5,65 8,14 10,91 12,57 12,31 13,86 Jernbanepersonalets sykekasser - - 0,75 1,25 9,18 13,11 13,07 14,01 14,81 16,34 I alt riket Total in the whole country 5,76 4,69 4,58 5,26 7,94 12,58 16,90 16,49 21,20 21,56

72 62 Tabell 23 C Totale driftsutgifter pr medlem Total of costs of Insurance per Member Fylke unty Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 62,86 53,26 56,70 104,10 156,44 262,77 292,78 332,86 372,87 413,26 55,76 52,23 61,12 110,03 154,31 252,77 279,19 320,47 357,73 391,95 75,48 53,98 69,85 133,93 168,86 282,68 308,95 372,75 403,20 442,69 50,74 48,11 53,63 88,84 149,85 251,25 263,48 283,76 315,28 341,79 40,39 39,34 44,53 80,63 125,82 223,01 242,23 265,14 294,08 335,37 62,71 50,67 63,38 110,03 157,14 272,78 297,81 328,31 367,06 405,58 62,49 53,30 58,94 101,49 148,64 255,50 271,20 311,04 344,28 379,02 66,51 57,75 64,60 111,03 164,14 290,21 318,13 349,09 385,56 422,71 54,59 51,77 56,99 92,21 150,77 262,78 290,02 318,91 346,54 385,50 53,32 54,05 62,12 102,21 166,68 280,73 310,00 353,05 378,54 426,87 62,09 59,86 57,33 94,60 147,50 246,48 261,16 306,08 329,27 365,50 52,90 52,09 47,59 88,31 146,64 257,00 276,72 300,07 338,41 368,18 61,10 56,52 62,33 94,72 150,69 235,80 252,43 308,52 322,58 357,96 36,42 43,90 41,46 68,22 123,36 224,55 239,46 268,71 298,69 347,37 49,43 42,29 45,87 77,72 134,18 228,06 257,01 296,81 319,00 368,78 75,59 52,23 54,95 85,49 147,28 247,26 267,83 313,38 331,60 380,74 48,34 50,46 48,93 91,83 152,06 250,31 272,30 314,28 339,24 391,45 49,76 54,12 45,35 79,19 149,10 295,30 316,43 360,83 406,37 451,19 52,54 56,49 44,56 74,79 147,34 284,79 321,70 360,84 394,97 441,88 65,24 64,60 50,18 64,84 152,53 321,28 338,37 392,48, 9 I alt byer Total in towns I alt bygder Total in rural districts I alt Total 70,93 55,91 65,66 101,22 161,71 269,88 292,89 347,34 375,21 416,76 51,29 49,63 50,78 79,19 144,90 256,71 279,42 311,87 347,12 384,79-60,16 52,57 56,84 87,42 152,25 262,65 285,46 327,76 359,84 399,44 I alt lokale trygdekasser Trygdekassen for sjømenn Godkjente private sykekasser Jernbanepersonalets sykekasser 60,16 52,57 56,84 87,42 152,25 262,65 285,46 327,76 359,84 399,44-323,60 461,59 485,17 492,54 614,18 629,87 67,24 69,52 70,33 107,52 167,54 305,83 322,20 383,09 417,82 485,67-100,82 127,44 210,49 336,32 356,32 401,68 431,16 487,24 I alt riket Total in the whole country 60,48 52,89 57,75 88,17 153,30 268,70 291,42 332,99 367,42 407,09

73 63 VII Lokale trygdekasser m v 1959 I tabell 24 A (kassetabellene) gis en oversikt over de enkelte trygdekasser Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet, godkjente sykekasser og jernbanesykekasser er holdt utenfor her Opplysningene er gitt pr medlem Medlemstall er angitt samlet for alle syketrygdklasser Ved siden herav er oppgitt det iberegnede antall medlemmer med rett til sykepenger Driftsutgiftene omfatter alle de poster som for fylkene er spesifisert i absolutte og relative tall i tabellene 15 A og B Driftsinntektene omfatter de poster som er spesifisert fylkesvis i tabell 14 Tilskudd fra reguleringsfondet er ført i særskilte rubrikker for budsjetttilskudd og driftstilskudd (for 1958) Ren formue eller gjeld angir trygdekassenes reservefond + eventuelle andre fond, tillagt udisponert overskudd eller fratrukket udekket underskudd Gjeld er trykt med kursiv og fortegn Hovedytelsene som er tatt med i tabellene, omfatter sykepengedager, syke husdager, utgifter til legehjelp, legeskyss (iberegnet skyss av jordmødre, sykegymnaster o 1) og syketransport Administrasjonsutgiftene omfatter forretningsførernes lønn og øvrige kontorlønninger, revisjon, husleie, lys og renhold og andre kontorutgifter Belastningsindeksen viser trygdekassens utgifter sammenliknet med gjennomsnittsbelastningen i 1959 Belastningsindeks 100 svarer til gjennomsnittet for alle trygdekasser Tabell 2 B gir et sammendrag av tabell 24 A og dessuten spesifikasjoner for særordninger Summary to Section VII The table 24 A gives a survey concerning the local insurance funds The insurance fund for seamen and civil servants abroad and the approved insurance funds will be found in table 24 B

74 0 c" C Cr: 1-Ci 06 CD GO (X) ced Cr," Gis 64 co x In op cr, cn C1) CZ 06 r--4' cs5 a:; oa" cp" c6 06 cc:7 714 cm" C rl fr ri r Gq,V Ot 7 di Of) r4 di di,r Ot Ot,r GI di CD Ot Ot Ot F F + 1 I OP, r CZ QD GO CD, r CD Cr 0 CD UD 1-0's CIIC-tr- CICC I CY) ced C cq mr CD CD QD CD ad C60:7 4 r-i' Gqrs r Ir ivd IC r- oo CC r- t- to to C c) r-7 06 co" to" ctd c,d --4 :461 PT-4 cl c)1p,jzz,v,, Ç; --) 0E,f4",Ft ga- 4p4 4z M Gq 16,1:1 e(5 cq cyd C op oo CI CI cis 00 0 Ot Cet tr rri tr7 C6C2 Clis 1-0 Cr 0 Cr CC CD GO 0 CD Ifis Ceis I6s CT X r- CC 1-0 '11 tri-i 10 C) Gi t C5-;s CI CD QD It-- OD 00 di tr 7ti C),C) CY) di -- Ge)s a;',111-fis 10's ICI)s Cr, Gbq 1-1 t" C- CD 00 GI 1-0 C 0 00 GI Ct C't tr r CZ,V,t 0') r-4 t" ri 00 r e6 f)s 16 Gq Cr; ktis C5s '416' cq r Gq Cl 10 GI r- r- 0o cl CIC CC'CLt'- CCI C CC C CLc C c CC -4 CI cq oo ccd co oo r=r-i'vc,;s4 06 cic614' 06 c4,--+ 11; Vj Or) OD GO Ot CD QD CC Cr tr Cr,V IC Gi 00 OD GI tr GI CD Ot Ot di rr 00 0 GI Ut tr 00 tr IC Ot CI tr Cr, CD 10 CI Oeis 06 c5 c:)" 06 oris vz" )-I" cm" cq" 06 itis vis IC r- co co IC t- to co -11 co CC r- `til 0C) Ot t- I I I 0 I I I 00,- 1 1 r c,,d,-1 r- r- 1 cm c) r-i co, co x in ced co ci-j to tr 11 ci ci Ift Lis p-isot) M's VisI-6 4 CC i1 r1 Cq 10 ri csd cyd 06 r= 06 CD 00 C), CD QD CD 10 G/ Ot CICCCCI' CC CI di CD C0 r-1 CC CS') 1-0 t-r 4) =7, O) 10 Ci OOMdi it 00 CD CI Cei C VS'CT)' C0 0C) CC UD r ut r,t 00 CD r Ot tr Ot CD 00 GI Cr 00 Cr QD CD CD CC GO CI tr,f CD CZ CD Or) di Ot CD,r rf,v CD `cti's CD's di'svisct:s 1st' CS:5 CD'sCt's cr," r-ft cz co 10 IC cq cq GA Gq 00 r,r,v C) ci diotrtrc5) CDMOOM 10C'ttrO CD di,f4ccccccc Ot d 4 00 ICJ CD CD C6Ic CL C CI CC c6 ctis c5-; CC me' IC cvi crå CC c5' co" 00 c',d cd CDOIDGO O Ctd41,0r-1 Ot di di di CC CC 10 CC CC Oft CI CC CI C't L GO ev Cr 11 LC) 10000)Ot C0 1-- IC C, et et UD "di CC> tr V) C3) X CICCCCCL Ili' =ft,n4s CT;sICisCI C:s Ot*Cis CD's CL Ot's C:1;s P" t" Trr C\1 GI 10 tr CC IC vti'l IC C "t14 A to Eun,' CD 00 CD 1-0 GO CC di di CC di di,f1 CC TV * C't Ot 7t4 Cc) CY) GetCCCCCICC 11 cii p-1 CC 10 tr, V) 00 o0 Gq,f ad csd CCCICCC IC CI CD CD Ot Ot 14r-rr-isr 4A 14rn tl:71c;4 c, < Lr A C) 00 Ot vis avis cq" c\i" crd Gq CI,t CL 0t Cn Gq ud CD CC tr di di CD 00 Vis 's 's 's Vis Cis Ctis 's es 's, 0) Ot -4 r r r OD CD CI CD,t1 tr CD Ot di CD Ot et tr 11^,,, CA a) Cr cej Cris /-'siiisvis (-5,s cy-s vis 6 06 tris, bkr< 7t E CC CC CD C> X CY, C),;I1 Cr X CIDCYDCDtt C1) IC Ot CD CD CS) CY) C) C't dricc 1-0 CC 0) (7, C) Gi C C 10 0C CC d4 00 CD trotoo CC CC GI cd V) 1-, 0 tr X X Ot GA GO r 00 C) GO di CD rr 00 GO GI Ot,tIC CI QD,t1,r 00,r Ot Ot cw IC 00 CL et4 IC) r-i C CI Ottr7Ot cr) C 1- G9 IC,f4 1- Ct 7ti GI 10 rri CC C't 7/,,,, : A* ' ' : g,,, r, ;_ttto 11) 'Ci cp,,-, =I,w rn i,,, 0 c3 be "" r`6) g : 0 b1), -a- c> cl -4 a, T, 0, -t, a) 44 -', o:4-gi, ct) -f:', : g p, cp ts' ci) g, I> t4 Et'i Fd "C ga, p, PA E A, ts) ED t1 'Fo E 2 +3,w,a) ts, a) W wb, t* a) ra -- (4, ) Tel o ;,,-,i c) i- '-' ''' bi) "5_, cp c= rd 11 ''' Foci 1 ti '',i p4 ;-(mc:doci) Pq Z w <1-, P4P:IA rzlc)75-1 C:);241::4 ggggcl 7; CIDdi lit CC'- 00 CD 0,-CIdi troomo 1--4Ot',VIC) t= CD C) CD 0 CD CD CD CD CD r r r r r r, r r CI cq cq cq cq cl g$ r-414r-4,-; r-4,--;1-4,-11-4 pr'ir-irrir-1,-; r-114,4,-irr; Emil m1 rl ri irl rl r4 ri rl Fr rr rl ri ri ri ri ri ri rl rl 4-4 p- rt rl

75 Get et Ict et 7? ii - c C c C Ccr, 714 Ot cc 10 r-, o + c0 CC 70 7? ICJ CZ cyisa5e Tsa3 Itt 0, CZ c0 et CA GO Cq Cq WOM7f4 cqcqa, Ct,d4 7?0= r CA r Ot r cr ut 1C- I ut ri C C v-4 Cv, ri di I I ++++ C 1 I ri c 0; vis 7? CZ CZ C ict 7? GO 7? 00 CC c0 el,31 Ict ec crl 65 r-i C,J Cv, I-1-1 r, 4, kr, v-i C I I I + C\1 Ct; eeis IC ri C) C) 7? t-t-- -ic:),,,,-- 4-, c)," -, er-ts4,:se ec,isc,isp-- 4 c:tt--216_,4 C ri C Vt C::: 00 ri ri C ri CA 00 (7J r_ ri ri ri ri ri ri r-i (16 4, 7-1 1C- GO CCIC Ot 0 et 00 0 CYD ? et cr) C et et 4c;'16,-- ce visc616 cq cq cq cq cq CA VD CA CA CA IC 00 t- cr) ,: itt IC CI K 4(51-2 cc) ir) 0 CC (X, et ci,ete CA Ot r-i 00 CA 00C VD Cn GCCC Ot ri 00 M r CA CA CA CA CA CC 10 ri GiM' CS5 CA CA CA C0 C et CA r C,t) GC CC,f,t r Ot CC 7H r,h Ot Ot Ot Ot C) Vis Vis C2 t:vis ais Cb:s C61Cis t: 164c6, C3t ICJ csr) ej 00 CJt ei cr cr, (;),, e4viscqr,-- t2e IC CC CZ CC CC) 711 let 04' CC c> " GC et 71-1 GO CC to to co Ot GC 00 CT, 7? CI 7i, 711 IC cx) ot) 4cece CC IC 0 t-cic CZ t-,- 1` et,--4 cyj 7? at et 711 C",,I CC 0 Ct't C 00 Ot Ot , p-4 CC r CA Ot VD CA 7 IL--- Zo CI L- vis co C % esse,--1* i,-=',,,-4sc,-,=,,see cc c= t- Ict CC 0 7? %, 00 c0 0 P 0 7? 1 et I r-i r ri 1 irl ri ri ri I110=1 1M1 CCIIII Ct I Ot I 7H I I CC ec GO et CC) cis Irj' C L-Zs 06 is cti's CYS' 7? et 10 It- 7ji ri ri 00 7H CC "1 Cee45C6 rrel 06' 1 r, ei r=is CC s 04 C10 CC 00 CC 7? CI cx) CC 16' GO 7? 7? cr) 7? C CC CC r-i (7;sc7;"16'4cqri ri ri cv, 711 ci c ri 10 rl GO 0 7? CZ CC CC 7? et 7? VD CC ri IC C) 71i citc-e'44 IC CC Cl ototetet7h C cr) IC (= ICJ CC CC 7? cr> cc, CA 1606vis t 16 ri CC 11 ri C CC M ais t:cicevis CC Gi GetGetaqVt rti CI C Ot c0 GO CZ et 0 CZ 44c516'cis esd et 00 CT, CA Ot VD CA Ot ef t- CZ CC CC vis416' ri ri ri ot et 0 IC) c:) t- ' Oi'C'S;s cc C't ccm7fler),--i 7? CZ GO C) CA CZ Ot CA Cq 00 Ot 7? CZ CZ-Cr Oeis 717 rts 06-1 ci CI C IC C ri cr) ut OOMCC CA,C,107H r 06o-14-2 r-i CC it IC x CC t- IC IC 7? CC co ut let CC CC 7 7? I Cl CZ CA IC 7H c::j 00 ot CA Ct CI 71 1 v 7? CC r i t Cttlt- c0 CI 0 CZ 0 C, I C ICJc01,totot ott- 00 cxd 00 CC CA CT, '14 Ut CI CC OCIot otc00 Cn CC) 0 0 et CS:, 0 C) r CA 71i 71 i 00 ri 71i 711 IC r 00 C GO r-i IC r '14,,,C, GA 10 rl CC 71i ri '* let O rvi eill *, s,,,,,,t:t L to ;:c; ca C) r0 14 : '<i5 ''',) A tao,-si ;-, ", q3 ott t o 02 cn,, --1,- PuD c'4-,144,faq -,J4cot-com oo 00000, sci c,icia,ic\ic\i' 1,-1 r r ri r-1 r ri

76 "F', -7-t- T, t g 'cfs) QD IA 0) P-1,f,f 714,f,f,t,f,t,t CC ? CD ìf Ut CA QD Ut C-CC CD CD, r-i r Ot et QD r-, CcSD -4 cis C,,t CA Cq CA Ot QD QD,t ot QD,f Ot m ci 1C 00 CT, CD CD 714 c ic,f GA 00 cq CA 00 QD c Ot 00 C; crd 00 7t t 16' cy3' vis m CD et C- CA QD,t 00 QD CD,f G6 0" trj\ CD" Cq Gq CA CA ;4 crz c0 oc I( Z GO 0 0 CM et CM Vt CC CC CC CC 00 Gq Gt -,Fq CC 711 CX) 7FI C't IL" t=c:r;' vic6,7t;'a;'cx5' c4q c\-1 tc,--i c4 1 4 Ot I-- Ot CA,f CA, et CA CA CT, C:s C6 ut 00 QD QD QD 00 66,f CA CA CA Ut CA" 06 00" C't" CA CD CA CA t r QD 00 C7, CDOO CT;' GC t- 00,f CA CD et C5', C C 00, 10 C C t- et et c6 06 et r-i r-i 1+ II ++++ ' 41 ois Ct C Cl 1-1 CCl Cr, I I ++++ C4 ci u7' C C C t C CA CID C' GC cn CC t- c't CJ t- CA Ot tri' 06 vis Ge et CID Ot CT VI 7 GC et 'it cq I C co cyz "Tki, Ct c ìr Z1 2) rtd E-I co csd CA CD 7i4 d' I) 06 Cst rri rri Cet et, 00 CA Ot Ir Cr, ut t- 00 QD QD,f 711 Cii44CD;'cis CA CA, CA CA CT, QD t CA 00 t- QD,f QD C Ot Ot 7? et et,f et Ot Ot,t1 I - Gr, 00,f IC C c)6 t-2c:r;' ts Ot 00 Cl r IC 711,f 00 Cq C, C, '7P4' Ot "1'1`7H itt Ot t CA to 00 to,t1 C- C"; r-,' Gq 711 7JI 0 Cet et et CA 'n 1 00 CC CA r t- to :14 cis se vis 75' I-2 cis co to c!::) -,11 OtC t- cc) 0 CT, et 711 GA VD 7t1 VZ Cet 714 Ct Ot Ot c't t- C7, t CA 00 CA Ci;s v7z,f,f I Cq r Ot Cr,,11,f Cq,t cis O ^ 1 CS cas,s rcs cl) 175,t C7, 00 Cr, t- ut CA CD r,f C C,f CC, Cr, Gi r -is Cei,f CT, 00 QD t- cc CA Ot ut et QD Ot CT," t-2 7?" e6 Ofi CD" Cis " C: C6,11' G4 r 11 " Ct ri GC et 0 ot Ot ICri CC> ri r CD C- Cn et CA CD 7? et 00 7? CT', CT, 0 CD O,C2:4 CD 00 CT,,t CD 7? CA, CD CD CD C- Ot csd,f GC CA c0 00 CD t- CA 7? ad t- 7? CD 00 CD Ut t- CA GC C- et 00 7? t Ot QD CC Ut CID 00,f Oet r-i v=, co : : t5 : 0 : E E E bi)

77 VD ICD CZ CI CZ CC) ICZ CZ ri CZ C- CI ,i4 C0 10 ri 00 ICD GC) CC) CCD Ct ri CXD CC, -, 7ti" VD"36 ci -+ cx5' -,11' cm' ci,' 06 06,-4's c\is r' cnts cq- c>,-4 cn oo cr ot o6 cs; vis ce 4' 7-Ts ce 4' vis ez x cm, C CA CA t- C% CD t-,,,,,-, C% Ot CD C% 00 CD C) 00 CD,-1 C% C% 00 Ot 00,, C% 1!,,,,,-, ri ri r1 ri rl ri ri r-i ri ri ri ti 0, Vt rr C),f,f,H M VD,f,t,H Cq r,f e11 ot -et CA et CA CC,f CD 7t1 CA + ± I ± C0 ICj C) es:, 00 If) t- e0 00 GC CC),f r CZ% QD C% ICCC CA CD Ut Ot 00 CA C) Ct t- Ct C> CA O>,f,f CD,t t- CA - I CCca cc CSD CA r- C> \ICCICC cis ot' 06 ce cq cq cq cl ci VD VD C,D C\I VD Gq CeD Cq VD ri r-i Gq VI VD G\I CA X Ot 00 I C) CC) 7ti '711 rti 0', C0 Ct CTJ 0 et Ct C7, cf') tr C Cn - 00 Vt SC 0 t-,t C- 00 CD,-1 t- Ot CD 'C CC Ot C% CD t- c'e CI6 Vt' Ott- OrjsCisC:)" `711" C )-f 0' IC 06 CS:3 Vi d4's O's16 16 Vi '1-Ci `711" CA ICJ 711 ri VD i rl clr"' VD 10,11" C"1 7t' Ct " C2,7 C 67 7t OD 10 CC CD lit CA CA,t 00 CD CA CZ et CA 00 C),t CA CC 00 Ut,t 10 C- Ot,t QD CD 711 Ot 10 CZ t- 00 OD CA C) OD CD t- CA (17;s10 C%'s CYt 7tTs Ct's10 =7' 7?-C6 VD" 1 D 16' 14"16' r-q's Vis C6 VD"CS I Cis CC) r ICt GC C) CC),tq ICJ CA 06 Iris cis csz cq 0 CX),711 CC, 0 ICt *geti CC) ICJ VD CZ O CSD 711 OC) -Ts c:7 CYD 1rt 00 0 r 0 GC 0 c:s' s C6 c6 CD" et CID 711,t CC) X CD C% CD ut CC) CC) GC Ici 16' 06 " Ot er) 0 OD 'et Ot Ct cicj C 00 CC, ICJ CC, CC),0 ` ICj (X) OD (7, et Cn CX) r-i X Ct 0 C:7, 1CD C0 r-1 Cl Ot 0 es:) I-- ri X `7ii 1-- 7t1 C',1 C\2 CC 00 00,l'i t 10 rl ICD ri r-i ts V VD (IX) CZ GC 0 0 CC Ir: C\2 GC Irj I t-7 CX7 Ifist: 's Ccis 0"; c:ss06 L--:\ C3' s Vis (7, r-4- ifsls s C4 C, (3"; 711' "" 00"7f1",t",-4s 06 C,i T' p c,,c) r-4 C::) ',i a) r- L--- a,,4:::, 71i 7ti,-1 cr ri rl t 714 V CX) Ct et r rr rr rr I r rr rr,-1 rr rr rr I rr 1 II I t- I I tr I I aq I I II1100 Illt- I I I 1,lq I 10 I I CA Ot to Ot '711 t- t- 00 CC Cli' C5's,Ii' r-l" C:::," Crj "Ti'r `7ti" 16,ti QD 00,t Ot CD CA C% t- 00 t- CD er) CA,t CD CID C% CC 10 Ort t- QD 711 t- ut OD ut C) r VD Ct,t CA,f t- CD C% CD,t1 QD,t Ot 00 Ot C% CA Ut t-,f CA OD 10 C) Ot 0": 1-Cis Vis 1 Ot' C6 06 t2 'ehr it' Its If vis cis or:716' cs-:' 16 G4s,f C'D,f Cq Cq ICCq Cq rf Cq r VD 10 Ot,t CiCis Ct Ut Ct Ot QD C% CD Ot C) CD C% 00 t- Ut C) CA CA 711 Ct Ct 7t CA C) CA Ut CI 00 Ot t- 0,t Ut CA OD OD Ot CD 00 CA ut,f 00 Ot 711 ut CD t- 00 ut CA CA (:7;' cm' cs5' c5 06 i6 C I vis (75' 1,i 1 c ' -l cc) CC C:SJ GC Ot ICt CA Cl *711 'HI CC) CT, X CC) Irt CZ 0 Cet 7IH 711 mmmm Ct Ct Ot Ot Ot Ot c4d 00 C% 711 Ot C) t-,t C% Ot CD CA CA CD CA,t CZ CC CD CD CA OD C% CZ t CD Ot ut CD,fC tf,f VD Cq VD le-d CID CA CA ut OD CC QD 00 C% CC CA Ot cs5c7;s c>" ce 16 ci 06 ci 36 ce c6 o6,t GO C) ut C% r,fc 1 Ct cn to ot to cq t- ut t-,t Ot Ot CA,f,t Cq MMM MM VD C,,t CA CA CA Ot Ct Ot Ot Ct Ct CA,f Cq VD Ct CC VD 711 rr C% 00 Ot CD C) CD t- 00 CA Ct Ct ut t- C% Ot ut C) Ot m Go cq Cq ct 00 t- cf Ccq,f 00 Ot 00 CZ rr Ot 7tI VD CZ V VD ri"c\is C\is Ci r- 's1-1" r " C \I" 's Ot" "VS' s Cn CC, 10 1CD VD CD r 71 11CD t- CD OC u 7?,t 00 OD Oft t- t- or3' c1c o6 (5' cs;' af5s c6 cis LCc5s rl C),t CA r4,d VD GO 1CD VD ri C2) C C ` CZ ri CZ C,f '711 C C'TH Ot Cet ec!) C 00 Ot CS:J ICZ CZ) CC) C I Ot CC) rr C r IC c: GC ej ICJ 711 C OtC ICD C:7", Ct rl VI clr-1 rl ri ri ri CA r CC) GC 00 VI CD Cn CC Ct,t 7t C) Ot cro cl7,( cl Ct Ifj GC CC) C C:5" CC) C ot cc) ao C% GC 00 0 r-1 ri IrD CZ CI Ot 00 C) t- CA Cet GO oo C cr, cc) Cl Cl cc Cl cc ri CZ ic cc) CA 714 Ct Ot Cl * * ;, * "-Ct-lt 7id g), F T'a : rt rt ' 7a1 -,, 7,d 0 ',5 : : -o : E 7::j : : : : :7J 7;1 : cp,;:,2 r 77d '") 75 7,,, rn CD 0, rt gr"i ca '7:1 cp ah---' 0 E 'e 4 o ci) -ci Z '-7, t 7i, ''' cp, (,) ` 77i C) : cp cl) g'n EC),,, ct, bip z 71, to '3 c), be,=, ;, c0!--, _,, Q u8 ca o 6 n4,, L ; -,, 0 E c, r- ';:, ' 75 '7:" -1' c', c<1 -,t1 r4 W W W Pi r,, 7: A Z 0 ta g g cc D' H,, Clct,71, '," 4::, t- 00 Cn C), CA,t Ut 1-00 C% CD,-, CA Ot,t Ic vn I c) (::::) c:, c) (:) c) c:,,,,,-1,,,1,,1,, cl cl cl CA CA CA CA CA Cl 71; ,t; `4 71; 71; ` ,,,, r,, I -1 r

78 1+ liet tg Cr, EÏ Cet 01 Ol et, Cl ri1 Cr, 71, ri,cilmmmm,h, r, MCqriOrVJ,P 1-4c:1-' C9 ri CD 00 t- c0 Cq ri CI C9,ti op CC CCCIOIOt's CD's CT;s 06 ce m m m c CD 09 t- t-,ti r cur) - erd 1-V61 Cis VI;) c:-;s c6 c3-;' rzs cs; - eis cs;' ci) 714 ei an, t,clan 01 ri -11 's 68 I I ei ei t Cn 4Ct's I- CZ GO r C0 t- o6 cis cei" c;;' cr; c\is GO CZ Ct CZ Cl 00 ri 00 ri rr C0 CC C0 to C) Ct CC ce ce cq c)ti'-4 Iti'ancc; mz 14,4 t- 10 '14 c0 CC) 4:1 Vis C:)rs it- CZ 00 0 C't 00 t- CC t- C0 CC) Ct CC Ct GO 1-1-: CD' 's Ot 10 QD,ti 0 :L, *pp r=i co 00 s cf co C0 CY, eti t- CZ 09 Ct t- Ot C9 Ot eti 00 C0 C9 c9 atis vis CC)06,:n's ceis t- c:) cio cx) r rcs Ct I I I I I I l(1 I ceg co l t cis C5,5s 4" CC E-I Pq c7,* ei CYD Gi OCr- r i r I g IL 10 CID VD Cit Ot t- CX) t- 0 I-0 CC 0 CC ri CC ri Cis Cis CD' 16s ozi to Ct's ri ri r rl CD 714 C0 t- Ct, t 0 V- 10 CA CX) 04' 14 CCs CisItis,}1 Ott C9 C9 Cit 1-r-r- OI OIOI cc ei CM QC 0 ri QD CZ C0 GC CD, IL-- 0 A 0 cz's se cxs c3 CCC61O 4* Cq OtOtOt Ot rmcmcc 0001CJC r-1" ri" ri" ri" Pr C ri r I ei 00 t- t- QD U!'J t 10 Ot CI riesr s ;t4 t- t2 00 IrD ct c5c>ec:ri' vis 41-: ri ri rl CI r--, g 44 hzr'd r7,1 l i i w CI ei efi co 0 C Ol r-i cti d1,11 10 GC Ct 00 ri CC Pr CC 00 `CH C) CC G 10 GC :14 r-1 ri ri 101-r-1 c9 tct ri r-i 0 00 t t- ri CZ O1- ',Pi t- CD r1 t- 0 t- 714 c0 CY, 10 Ot r-4 I I T11 VI,d) ;( 'II e cv H tad 0 p i CD pat co 03 74:' 41 at)

79 C 10 cs;) 10 C5D If) Cg) CK) 10 r C:) 10 cm C 1 t-- Cl 10 Cl C rmi 'M cs-; c,3' csz' vis cr; c\i's C t- 0 t- Cl CC C X ri ct t- 00 c0 Cl Cl Cl CC Cl,f 69 CC CC CC IC c-cedli Cl Cl 10 C 0 t- e Cl e c5;s Cl c, c, Cl Cl IC X CC 0,,QD IC G1 CC) 00 C t Ot Ct,t r r,f CA C CA CA r,f 00 (7," e ClCl ClCl ClClCC,-1,t IC CC Ct Ut r 00 Cl Ct CC) 10 CZ) t Ct 0 CC) 00 Cl C C r- ot 00 CID C If) C (:) Ot t C Cl Ot 0 00 CC) Cl 00 Ct Cl (;', Ct C CCC CC CISCCCC C' cs5 eis cr; c6 (5-; cr;' 14' ct CCCl Cl Cl Cl 10 CC Cl Cl Ot,t CC,f Clr Cl ef Ot r r 10 C rri C:) 0) CC If) t CC CC CD Cl C (5D 1- r IC) P CC) 1` C'D C5D r CC) Cl Cl d1 t Cl00 CC CC C5D CC CC Cl CC CID CCt CX) CX) F-q Ct't t CC C CC CC'sCl CC Cl 1f) Cl CC cc) ce:ic IC CC CC 714 Ot Cl CC CK) OK) 00 rri IC) 05 10' CD M IC X CC) CD CC) 00 C CC Cl CC),f 'et(,- C,H Cl,f IC "cti C Cl I,f X cc r (SD Cl ls ceiscl ac5',h CC) CC) CID CY I I V7 Cl r,cq CYD IIIII eq Cris E Lf r, r 0, 01,14 0, C, ut eq co ++++ OCIC C CCCIC CCCCClC D CZ CA (:)CCCC'CC CC 1\1 CI (24)Cq *it '7"z CC) Ct 10 Ut CCCCC 10 CA CZ) r c0 k(t" Lej C C3-; CC C CC CZ5's CC IC csd C pn cc) ac C Cl c,"3 CC lo II IIIC IIII C IIIC 00 Ot Ct Ot I 0) C 00 (:) CXD CC) <= 1-- CZ CH ri CZ,4 C Cl cc> 16 vis rri ci ep Cl C5D CC) CX) CCCr IC) CY) C 1` d4 Ct IC CC) d4 CC) Ct Pr1 Cl 10CC CK) I-- C::) CC C> 10 C2, et) r-ic cez C c, C cp CC Cl (7, t Go ad F, Cl crj,ji" t: t: (16 c4s cez' es6 ors CCCClCl IrS' 16 ' 16' F--1 eh Tr rr,th c,d CC) Cr, C5D CC) rri (5D (:) 10 d1 Pr 10, cn 10C (5, C Cr IC) Cl 10 CC Cl C:>,f Ct CC) 00,f CA r 00 Ut Ut CI) CA r r Ct t CA CH C CC CCs 1- t: cis c:5 4 5 cis tzs CClCC cez 1,C) Cl /0 CC) CC IC) C:) rrcc CC C Cl CC Cl Cl Cl CC Cl 711 CC CC CC CCCl CC Cl CC CC Cl Cl Cl CC CC CC CC Cl CC Cl Cl 10,H,114 r-4 CC Cl Cl Cr, Ct CC CC (5D CYD 1-itC C 0-00 IC) Cl ClCC CC) IC) CZ>s C c416' Get r:1 \ 06 CA' 711 CI6 CC P' 0", et 00 t- Cr, ec) C C:) CC rri C Cl ClIC)CC cc) 10 C, CC Cl CC Cl c,z CCCCClCCCC CCCCCCCCCl CZ CC GO irri IC) C5D Ct (:) Ct CX) Ct Ct CA (5Z, (:) rries C," ri"ri" ri" CC) CC CC) CC di if) 00 CC) C)) CCC)'' C5D (5", r CC) CC) r CI) or"r" ri" ri" rri" pr' Ci C\i ir's ri" ClClCl- X IC,H IC GO t- o0 C t- 00 c0 Cl CC t- Cl cr) C C) 00,t cn C tltt-:eecei'o616 C CCCICC C CICClCCCC CCC r ri r-i - - Cgs CC) C` (5D CC Cl,f Cl CSD Ct X 0) (7, M cc t- C C rri CC rri CZ Cr, C 10 Cl r 10 r-i ri 7h :H (5D If) c47, c't 711x c,z 10 t- X 10 IC C Ct Ut Ot Cl r CC) P CH (:) CI :14 CX) t fr CC) C,") Ct CC r Cl Cl ced CC) f CC CX) C5D C CC) v pr (5, Ct Ct 00,t 00 Ct C CZ),f C CC o0 CC) Cl GK) Cr IC X Cl Cl t CC) Cl If) CC C:) C:) CC) ri Clpi Cl fr rr r, r", C,D : 78 --i - r-o ce a) iti - : : rt rt cv cl) 0 0,i) g Z Ft F rc:1 ;-, rr,,, Cl) Z 0 6,a g : : t), Hi 4Ct : "-I Ca CD -4- O C 0 M M to El 0 * ;4 op rlo CD C) 7, 4) Emi ce 0 ;-, ;-, a), " c0 cp,, -, il) rzi (i) 78 o rcz rt rt d 50 ",-,R P-i ''' ;i 78 ' 2 oca tu,i,, 4, P ;1 P-14, r-i l fn -!" cd 7-1pi--6, Fc) 0 E P 0 E f-- (nrn cur-,a) 4, t 4 g ;, c) ca o rn s-, (1)o,;,, a) 0 o a) rn cot cd cd ',,, C,2 V; 41 4 Z c )-4 g (12 CL %' C,2 E--I Z:: =- td ct,t4 Ut CSD C 00 Ct Ct r ClCC,f Ut CC, C 00 Ct (0 r ClOt,f Ut CC t" r r r r r m r CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Ot Ot Ot Ot Ct Ct V) Ot 1614"3 IC ICS US US IC IF) IC 16 IC VS IfS IC ei vi IC 16 IC IC IC IC 'C r r r mi v r r r r r r r r r r r m r r r r r r r bio

80 70 C) C o01 10LO0L0 C 00, t ? a) Ct 10 C000101G,1 - CS5 e J c C6 <:7 r-1' 01 C3-;C C Olececeisc-: C ri ri ri ri ri r ri ri ri r,g4:1 ;-; ct tF' ' TT "H-t-"1-4 lc) C) a) C;) 10 7? ri CZ Ct 7? 09 7? 0 CI ut ut ut C) Cl r C) CZ 7? 7? r- 00 Cl C) cs) r- ut C co" C r-2 10 c-;" 0101 ci CA Cl,d ?O1 CX) -t?01 (7) t- 09 7? co ?10 17' to C) (7) C5) ,- C9 Ct Cl CZ 00 -,0 cl 10 C 00 C L- cyz Cei ci `7t1" ',14" CLO 000' h G,1 G,1 7? 01 7? Cl '7)1 ot cip,,h th C5) cc) CI I- et a) Cl CZ 7? t- C ut C) t CX) l0- ci Cl10 C5) (M VI' c\- s 00' 71 t Cl t Cl10' c C cy;' to ^8 IOIIOC (X) C 00 CX) C GA 10 CZ C) r G9 00 t- r- Lo C 0100 ez 7? 00,V t- Cz ;4 ce oci t-2c)>sce cci cs6,pt;' ci Cis cx) c:) LO 7? 1-- t-- 10 Clt- 10 it- C) et GO CZ,f CI) r- CZ Cl C) 7V (:),t( CrZ C 00 I et,i1 714 cid c) c) c:) C) C) (5, 7? ;4 10,-1 C7';" 1-2 c51-2 c:)" ? cis 1f\ -1s Ti 1, el C cz, 714 cr, (7, th Cz r Cl ifz P-q 7? C9 ri ri 11 r-4 ""' 11cJs t- G0 I 1 1 cr;, 1 1 I =17ti r- e ci c6 7t1 ri ri Ut C7, _ C:::) et IL C ri t 09, CZ C-) ri Ct t c= 01 i:n ri C01 )-- G9 C) a) GA C) a) GO C) CA G9 00,f C;) Cr,,14 ot cc ot CZ a) ;- '=4 (5c6t-2 co- G IT s e i ) C' \ 00' 00' C' oc- c-;' t---,-4- co' ci,--,- C' ir5" r-'1,-s\ Lo' r--= L6 7ifis 7tr Cl,t, ( -,,I1 r r1 C9 Cl,1,-I,4,,,-, 7? 1- t" cn,-4 GA ri ri Cg 00 C 1000 () 0110 t" ,f CC C) 00 Cl r-,- G9 C5-, SC) r- C) Cl,V cr, cr,,h- ece; 711- C 7?'10 C C C10- t CIC, c,, Go t C in 711 C C 'Pt 7? 09 7? ? 7? 7? Cl 7? 7? Itt 7? cd ez ut r,cr, r- 00 CA ut 00 Cc0 C) 00 mcc c1 G97ficCut ; e e 0100 C cn' Cl s p--," an' c5s7tr h,d1 (:) t ' ut t- C:) t- 7? ti) 7? 7? Cl th 7? C, I 7M ot Cl 't 7? ut C),f C) 1r- t-- C et Cl ir,f4 t- Ct CC) sx p-t yr' fr' ri"ct" 14 ri" r" r"c5 rits ri" tc) g cg ri et,f CA C Clcy 10 C C-- t-- 10 C CZ Gi\C',3s r 1 \I" it" m a) Cg Css, et L' 01 C:) 711 et (::7 0711C 7? I-- 0, Cl t- ut c6 Ci Cl '416 C c:7 c416 r ri 11 ri ri ri ri ri ri 41P _%74 *E U g ion (3) C:t 01 (5, ut 7? CZ CD in Cl) 00 C) 7M CZ C az C:) t- G1,0 I, in I CZ C) ut G9 t-- 01 ot of) CA CA 00 t- Cl Ct t-,f cs) LO 7? IO pri co C5),-1 Cl 00 cl C) Cl 7? If) Cl-, t- ut r ,f,i' -TI, t'' ri et C9 C)cautant- utcc -iotot 707?C90 c Cl C C 7ti 1000 r- co c ", 00 r r C) t- C) C),-, 01 t- C) t--,v C) r ct r r rri 7? 714 Ir rl ir r4 ri ri11010 rl,--4 Cl -, r4 r I 01 F, : : : 1 ;, 1) ;,,-t ca to frj pw a) ca its rc$ rc 'å, o cp c) tri2 t,4,rz : -p;-,i4,:, r:-,,,,,,, ct t4) : : 3 : : w :,i : : 5 4 E =8,,,,,,,, gz,, al GQ, t, 5,1)to 4 ;-, 0,sz, c Eti, o o a),p 1 -zi,-t, ca cn cl ca : -cs ;-, r i), P --4,--, ;-4 CI r--, "t a) ;-1 ; 74 '44") ;- "t ill " Ci r, Cz 0 Ft, cp c,t (1) - 0 4) 0 0 ;, a) CI -P r-i tip g=z,c<1: z Z:: 44 F4 (- Il Z Z Z C2 c/2 E i Cl 10 t (n C Gq TI, 10 t- CZ C) Cl 7? ut cc C) C) C) C) C) C) C) C) C) GA G9 GA C9 CA CA GA c4 cc> C a5,a5 cc; cc; 0 5 cs6 CC r pr! r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

81 02 r, ce\ cc 111 etieti 4- +-I- C*6 L- 1C'Z 1-2,c7:s Cq c C t: r- co CD es es C= t,1 Cq CD CD M CD eh VD e? e? e? VD Ct,? e? 0C eti eti r C, 10 (2, 00 C,-,5e vri0in vise, ccd t- CD,t c0 t- Vis ct ced 00,,,1 C \is a\t Ce C5 Ce6 00 Cq,, C C y-i r-1 ri CD Cq 1 Cn c et4 cit CD t- cn 1-6,1 'Xis 1-Cis 0',4 C= 00 C C= r4 1-1 OMCM C CcOo0CDC MM cn's c=)' 4 C,1 eti C H C C 10 v,±1 LCD 1C CC 16e& cq,, G91 cq In in t -rii cc,t cq edetr t-7 C5 ed C:r: C\i' Ci i 'Z =, C= r r C 00 CI in ci cr;svi" co s et4 cis VD G IC) cn ce' co t- csd Gq,t 06,,t;s 00 In r G,11 IfD eti eti C,1 eti c:d I CI C:D c:d c:d eh t- (7, (7, ccd C7, ccd C7, C1 cr) ed ecer I Cn if 'C'Z c:d c:d c0 ed C:D LcD 10 t- G'1 G'l C C (2) t` CD co C:D C:D tc 00 t- c0 r- CD,t e,6,,e 1 11rD C:D ifd -,H CA I I I I I I I I cs) I I I I 1,c) IC! tce) oo cc 04 1'6 14 eq 01 co ct cc ird CA etts c0 VD -,? c,d Cl IrD 44,t CD co cn IrD CD CD cl CD csd e? C7, cc Cq If c0 t- CD e366 L(Z G1 10 m eh ccd eh C, r-q (7, (7, tcd CD VD, et c,0 CD, ccd c:di (7, r-q t, t, CS1-(6606 C", 1 CD c:d C1 c:d cf, C:D c0 (7, Cn eh eti -,t <D c0 cc cq,-( In,, GI Cq cr; C- Gi Cl CD-,t cr,, cc t- (D,-1 In cn t- V- VI ad CD ce,4"060,i oiscyi'll=0,616' -41=0,i''Ifi' ecie c:d (n e co,,,,k),,1,, c,1 1, Ira t- eti cyd (5D VD -7 C,1 eh,ch O eti C:D (7,CC CX X Cl ed r, CZ aq e eecie - -,-----r- --e- up r-i 10 C6' Ci c4d ed Cq c:7 ed Cn CD e? co, Cn (D ei 4C4CisCqS,i cli C4C,74Ci 4'4 (:) ìr co in CA St- C4 C1, 0 Cn r- CD C cc, t- t- CD, c- CA CD e? cn csd (7, ccd CA ed r-,-, crd c:d Cn c0 cn CD t- CID c0 (7,,-( ri CD co,fi Cq t ,t CrJ 10 CA cn,t cq 10 c25 0 I,---1 O 14 cti 0 co cg u!",-, C) r- co cg cg --( ci C) c) co to co, CD,t CD CD csd,1 e? e? CA CD CD r-i (:),, t- (n t- CC Cq cr, (n <D eti cn t- cgd co (D r- cid Cn,i Cq --1 r r-r$ 10,t GI r-1 ri r r - bo - - c),,,, 'to 'Ci rt cp ' Om 0g r L 4 cd 1 Ti : : cv (Z),_ t, -±e,'"' 04 '''P ; Ttz :e t' ;,::, E,,,, 1 :11-'rtt 4,477 7ic) pr ;_, CD ;-4 CD 0 47,4E,,,c41_,iii 0 0 tu-5 XI r8 ;,-43 RP o m c z 0 o ca ta o ca P» ts1 - 'I' me-i ',14;1-4Z' gccmccm wxe-1 4:14 "-' 7' gall -" -4-, 4-,---- = cl -,H ICJ CC Cr, CCD (7, C:> G'l e C C> p P CA G'1 G\1 G,1 G\1 t' r" O t" t" r4 r r4 ri 11 v r r

82 pti t-ut r-4 C7'Z' '711 0 T-4 CYZ + ei LO Ot C cm C 0000 C C CC, Ceis Gi C C5 C C5 01 C Gq rg'= T-1" oc cz cr, ce mcwai,-1 00 Cn VD D 7ti t14 tat wc:,1 'g 00 t- 00 ut,t CS) s Cl0 9 CZ,t1 ut Ot Ot CD LO t- *Ss ba ^cḏ ça4 c ' C ut LO t- t- Q) trz t rct 0 P rc:1 0 P-Fd,21:a 4) 'd C el S 00 0 efss C- '01 VIZ 4 eis et 'fl ri 71, t" C ( Cr, LO CI) 00,f CZ t- CZ r-t ut Q) ,f CC 7ti t- CD 00 CS),t LO cq,, oo,f1 i Ot cnr, i,c Cr;s t: Ce t: -711 CI'Ois Ot t- CZ ef,-i ut Ut CD r Y-I I r Gq C I eei" C 171 LY-1 CX) CD LO 00 CD 7i LOOt 00 CD,--,,t ut CZ Gi Cs; C cas ' 16s 06 to-,w cq 00 r- C> QD,--1,--1 Pn%,--1 C0 )-C>,t CZ,t VI CD 0, t- Ut CZ C> 4 4 u"s -04' CC,' t: Vis,-4 C6 t": t:t: r W,--, o c cc C e/ o o co it-- cs -11 :ii t: Ut E CA CZ t- ot,-4 = 00 CD CD to C> Ot,,,, ce ci rzs O' c\is01c c:5 E-4 CZ 00 C1) 71, 10, 00 VD VZ,J4,14,14',I( M Cet ut CS) C CC, Cq 0000,I r; r-; r-t cez' eqls 00 C7 CD Cl r-q CZ Ot0100,f GYE C 'O tc7"1 11, 14 1"4 CC, ec) C r-i /-1 r-i vt m-i Ch c0 CD C4 i 00 00C \1D VD el r1 111 CD CC C C t- 714 Cr,000001C9 CD CD t- C> CZ CA t- C> 00 LO t- 00 CD Q) - 7t4,44 efq 0 0 es, 00 0 ec> GO 1 C -- t- 0 Ct 0 trz r-i r-4 c,c) 01 CD C r-q 01 LO LO Cl r t rcs C rr, _ E,,,,, t bo : ;4 " F -", z 7, 0 c> - 74 a) i-ci,, ral za E c') c`,6 A ci,, 4" ;-, w rzl bi) : a) to P:1 Tg 0 cl) 't ;-I ^ P, 78 - C) t:10 Z T' bid to o ceg P-4,P, 4 g ca 0)cd z -P p 92i (;) -4' --,-,, s-, cd o 0 rw ca, cl fa-, 70i PP,-4 '4 P-, cc Pq cc P:1 A PTI,--1 cq VD 7,14 lic ec IL-- CZ C),-4 CD C> C> C> C> CD CD C) ri r 00 o6 o6 o6 06 o6 c6 06 c6 o6 r r I-4 rri 1-4 ri y r o1 r

83 CA CC 1C IC C>Ì r 0,6cA's 4ert=cao6 e4c6c6 M 1 1 r GA C 00 GA r cq cq cq m cq,t C7 r r r 11 + TT c- GA Ot,t Ct OC C::, Cl irrira' CS> CC,t C- Gq Cl C- U C,t CCCC OC,CZ Cl r- ca CC C:r ', CYJ 0 4circ Cl Ot Cl ICD ed ed r- oo oo cq tca ciceert--2er CA ot,t Ot Ot co ca Cr, ed VD r-1 GC 4t-: Cl c;;),t Cl,t Ot 00 CA c4d CA VD Ot,f u- (2, oc cr, Cl Iç Ct CC) VD (,-5,64c:>- Cl '7 CC Cl Cl, 73 C C% C60' r C r r ea 00 C- ceci CA M cc, r- CC,,i,ss r,t ++ cc CA CI + eq eq o: C Lfs' MI I rị ee9 CI CI C ee5s CA C% " Gi C=7 7efs CA 00 CA 00 r )-Q VD 0 VDC 1-0 ic--20e4r=er C Cl Cl Cl r r,t1 VD 1,2- Cl,t1 Cl VD C CieC4L6s 1C2 r Cl Cl r Cl CC 7ti t-,,i',,,0, Cl,s-,6,,,,,,,,,f C>, `ti 0 i '-' II ot IC:, CC),±i r C:7 CC) r t,e t' c,c-,,-:' Cr r-1 1 -,ti C VD CZ Cl,,,- 6v,- c-,,,- ir,,,,,,,,,, Cl 0,, c 00 IC- '-'_C: 06000C,C: ed CC),-, r 1 '-' J 1 ot I oc Cl i c- CC M,t C:5 Cl 00 CCD `7ti `7i (:) Cl evi- c:56 t GC r-r GC 7H VD ed ed GO 4 ry4evss,,,,0,,,,f tc-, cy,c,,,, Cl C% C>, CI,H00CA C: r--, C cr) I I I "-, cc, 4',q,,f Cl CZ CC GC (7,,- ci_c C, 0 `H 't C C 'C,,,-,,,,,,,,,,,, '-- tc VD co C% C> VD CT,,,D7H,?C, 1 CD Ṇ I C% ed I r-- cc 'C c,i c,i',6 c,,?, IC (2) (2, C: vi c5 r C5 L' CC,,,-,5,,,, VD 0,f 0 1,, cc ', 414 C:),,,, Ch 1"4 tzs, VZ C: r7 0 r C:, ri 0 C el eft C 1 I In ; Pi M '1: 0 i,40 c:f x C Cl M m C'CC 4 cc tca cq,fi CAO -7 C X X Cl X,,,, CC 9,i'c,i' o,a Cl,CD "rh (X),--1 c-,'ce Cl CC CC CC 1_'D 71iM ,t 'CC,c ct cx, cc,n GC Cr, Cl lfd,s(75,-: "ea Cl ea L--- r GC IrD t>" Z I" ,H irz CH croeci 4t-: 1,7 C t-,t( -,* oacqoamm (:!, GC,t, VD 1--,--1,-IeDMX ectic,6-,t et et,t CC VD 7h ed VD cc - c,r, C) 711 CS: 1 C: 4c:c4c4 '7O0 r 711, 'Cti CIJ GC (7, 7t1 CC ervrc,rc>' Cl Cl cc Cl 'J -,to,a,i-i-i-ict CC 1-- Cl CC, 't,o cerier4c9',t,t C,t '7? VD 714 : VD CC r Cl Cl C0 C, C5 r, Gn, C:5 Cl-,4,4-7\c- ---c,-(= 0, Cl Cl ir,,ti 'C C,'D ed VD cearceoe,4 C::,00,---, t" VD C CC) Cl VD 'CC Cl CC celcroct u-,t co VD G`,* 7 VD,r C:7 tr r 1,-Z C00M M't--=-4 C C CD 1,7D Cl Cl r CC CC'' 7H,t 7fi C - CC) Cl c6c)- C7 C 1-i C)S 0,6ci' r- Cl C, r XX c:-;'ci t r '71'i,c: 4' CI ri 41',4 - 'tt,,- e4 Cl VD 4 (0 CC 4, --Cl,q r-lis cc in,-1' 't C- V:+ c: en CC t4 CAI r-4-' cc el eis CI M CT it: tet ri '1:,,i Ct ez CA cz Ict,f t, CC 'C Vi' ' -7o, cso Cii' ai r-ico,-ot-t-- CY\i'Vis -,i-lx,cgc Cirr CC Cl Cl C CC> C4CA- 15, LS, 4:: Clr vr4c,ivrcyr CI CI C 000C, c4,-, enedoccd cs,4,:5',s c- -- VDX(2),CD oe44cyrc;" 00 1,14,q- c-, c,i' r1 CC 1' ri 'ti M Ci's r1 Cl C7, M 36vr4Mccr,-, MOD '7h C ef 7t4 Cl r OD -rii 0 cr)edm00 rr co Cl Cl ed Cl X es> CA -dint---,--, Cl Cl Cl 0 0 1_(`D VD CI 00ecmr- Cl Ot ', X CD Cl c:::,x i I I 1 in I r _ C 4: Ot ri in te: '14,t ot ot C% C 00 r,t o'd Cl VD rji fr r- 'CC,t eso C Ot CC 00 C c0 Ot lfj L--,t C::, 0 Cl it-j Cl et c: X cc),t,1-1 Cl t- ot 6,,tit-C-aq t- cr, 00,t Cl ',:f V-,t co t- t-n iirjvzoo,,h,t cn Ot CC XM r-i,,c) C r el eft M el eft CC eed Ch rr1 et Cl t- Ot 00,t 00 C% CA r C% r-i C bat rt 0 -,E; 0 : 7,,,, Ft 7;4 d, '", rt T-t 1', ce,_, _ 12 74,:) '-d ci 75 a) ;4 z cz,i) r-c, t_, a) --, o p_ocd,z r-cct =4,,,11, oct p,-,,_,,,,3 of of of of --' :-"EF1 P ' '4"4 ;4 oq oq c;3' c,c, E-i s'd' ::-', to I-- GO cn cc CA -r? Lct t- 00 C,' r Cl Ot r r r Cl CA CA CA Cl Cl Cl Cl Ot Ot ot oo; (06 06 oci; 06 od 06 co; Ir r rri rr r-1 r-4 r-1 6 r CI Ce'D 1-CD CCC C) C; r-i

84 M X C -711 r ririr co,f IO 7ti r 74 r- C 10 C v!,f cs cc MMGAC,f ri C e: C 71-TT7 7t:HTT7T TTTTT 77'FT71-T T7TTT TTT rr 10 tr: t- r M ej M OICC r- r- r- ICZ r r (7,) r r-e) X IC: C 01 t- E7J ct cr, co,f aqi4c,4r-4 mm,,hal tcmcqc,dcq com co,("jcom MetiMM cccom ca r- r-,f ti 01 ca r- r- CA r-c CA r-,t co ca co 714 OC QC r- cc)10-110,t "(7 cq so 00 oc cq ca cn 00 ct: V: 00 e: c:5 cecq'cq'tc cer-4-2c5t= H O1 01 co 7r ti r-i CA,t r- t- r- C5 10 r GI 01 01,f X0101 cc, '7H C`i ec' 1-2å4c/3' 10 CC 00,f ct o0 c7 co t- r- es,t r-,d t- t- o() c,d c0 00 0l10 0l CC cc) rfq Ca 0), it=sc) trZ IrJ ,t,1,, 0 I CS' C7,,,i C 01,t C!" CC Cr, t- CI C7',1 (::7 C7, 00 C5*Z '4 C7Z CC CA 0 E--,t ",*i CC M,,",,,,c) c, c,, 00,, r2,-26,---,c,,,,,,,,;(7:- 4,s'e,,1,-,:1004,2,,- cti'e0-014o O c,,z,2,,lit-co 1,34 C,lleCir-,,fr-m,f00,0 ri r 1 i r ri r--1 i i r 1 Pr r I,11 I C) i (:) i i i I CA I 1 I OC r 1 et I 1 I 0 0 Cr, Cr, C7, ICJ if!z,14t:, C0 4 c:7:' co' ce r-: C7:',-" 0) (7s 4c-,e c' irj ri 1-1 r r OI-1--l10IIO CA,f C7a,t OA c cl ca r-,t 1,7" l l0-00 C:7 C7, CC GYZ 00 1C c0 cr: c440oc6 c, c, cq ca Ca C 10 CA co,f pr 7 4 0" YZh,h Ct7tir-i00 CnC,ZOOM CCC:C= OI 1O OICC OI1000OI IOCC3' C,, Cs,,,f CA ca,t Cr, CA ca CI C 10,t tco co ct co CA co,f co co co ct ct,f cr, ct co co ct,t co 10,f,t,t cn C7) OOM'THM 10 c;,f c4 C car- Ct CA oc 00 cc,t0 0601's t:cz5v0 s C) 10 7h1 cc- c74c54,f -l0 (> CA CC '714 71,f co!,t C't 714 C cczai_cc o0c: icezco 10C Cz0) i 01-cei C I r-,f 00 c! r- cl,f csd,f 00 C 1O00 C r C2c,46s c,:;' (505' C c6c64 CC r-i r-i r co u! r C C I t- C C r CA LO C) C) Jr- C7, l C ef r 10 C:n VZ,f1 00 cq 01 01,t,f CA o :11 r r C cq (7, C77) Cr, CA 11" C) 0101 ICJ r-i r-i C,t,f to C (7, C, C (:n 7F4 r g 0 03 cd a> 11::! rn,, tid ci) '-',, ial) TS rd m y, rt, rd Ft,,,, g,,,t ca 78 ',f, od 7:1, o 0 cp,, c;d5-4-' 7:1,, -, gtt 0 02cd37" c, '1, O co ;-, --ii,',l-4 wr-, c) t: -- gw 41,,!drt 4t43, "Ft 17:EC) 1 "4 V,I, rt 7 0 C) Q FE)4 c,9, rz,',:,,,,9 c<112pcipcig -447p741-,' 6-'g,4,-4 --Icf) E--4E-1 api---0c7,0 -clm,i,-, co0occ001 cococap01 Cq MMM OiCiC;CiC5; C'e,C;CC;C; C*;C:7;CliC;C:7; 6c:Tcsi'cr;ci c7;,:c7;c-c; cscsics; r r-i r r r tri rm ri r 11 r

85 7ti +++ c c c, Ot 00 el CA CA ot 3 C e e ois ut cyt,t co aq co cis t0t cc i,14 C'Z s Cl CA \C Cl Cl tl ;44 75 GO 00 u7d CA, Ut t- QD 00 CDCC9 GCCM CID VD 7Ze 1C 10 C 01 CX) CZ I C',Z 'ef4 bo cs6visceice o6g,642 C c'yz I r r11 T711 T CA CA 1 C9 CL,f ctt 0o4C\c;' r-i cq VD 1 (15, Itt (5 C Cr 10 C, 0101 Q0 QD c0 00 OC GC C% ut C Ct CC, osvi'o6vis c7cc5' c-,6e '7Pg M 01 MMM,FI '11Te VDM7e UtC 00 Q0 C 1010 Q0 09 Vt VD ut Ct 10 Q0 ut C ut GC ut 10 r C CIO VD VD C 01,t C) 10 OC bo ' Cq,tbO,t C t ed CZ C:) CZ VD o64,6436 (76t=ceui'ce cecm's cq C t,t,t C7Z C C% CA t- t- 00 CI cc) 00 CD CIC C QC, u'd :e C Q0 4 QC, ClCis (061-ce 41,it: 44 er-2,2,6 IC C Ct c0 ut ut,t 1CD "CD cc,,t 00 Gt CA Cq c0 OC C t- (:::::, ",li Ct 0 Ot (::::: T ut C- OC O C ç:::, q C\2 ut Cr, C-,t VD,`1 Ct C'q ut,t 1 Ct,-1 00,,H,-i (246,:,-; 0 (:) 01;-' - e,s-44,:-60,6 c'oc,,i',,- c-cecctcs0 ot ut CA ced c, kcz,-1 Gt VDC t- 1 Gt,-- 4,i I,et r-i y--i '-' " 1 H MI I ut k",?ic=i IC\ICZII C5,"7? 7eCt ot Ch c,; C I Q0 C9 00 C QC C:> C9 c\i' 4' cis ut- ):4 4ce cee c64 osc's, ti -7t cq,-1 t,t Ot t- 00 CI C\11' 1C D c CCe 14 're C CZ) `7I I t if?, 1C es t'as W 4: 4 s,, (:;, 4 ce!t4 'T1 elilt 7%,14 r, DO VD C, '11, C ;0; C'et 7e CA ot C9 C C,:,4 Geec,is 711 7e 'ee 7 4,!1 Cl co cq vz CA tet trz 9 c4 if C -7h -,:f 4' Cl 4 K,4 4ct'ait: o co ;--,-, CI C9 Ict C 711,t r-i,f4 C% U'D 1 Gt, aqi CA 00 Gt 00 10,t1 1 C% t- CA C% VD ut t- Get CA C% C% t- C t- C CA C C% C% C% 1'i' V4CeQ6Q ,=- 00 t- C cyt C VD t- Gt C ut QD C% rr r1 fr C5DC0Out 00C9CDCI GC= ot C c oot0c c-,07hct co cncnc c640ist-24 t--201t-=4cet' Ch 107c64 ut,f c cc cr, ot en ot c C bo Cet M GI M bo Gt,f VD Ot bo Ot,t C CZ CDC r Cq C) Q0 00 C bo Cet C% Cl c4406,4saq oo ot 01 C", let 7t1 C,J c7;'06c\is c, 00 GC Q0 C% t- 714 M ef 7e» bobo,f CZ C 00 CA CA C 1 'OC bo boolc )tt,41ri' CA's Cis 04',f cq cc cc C 1 0 C CD GC CX) ee y- 4c6'aici M CACA GC ed 7FIC,'DMC% Mu-Jute-O CM CDO0 C CA' e `ri4' CC's r-i 01r-i i_f -,t or) 1 In 0-, c0 cq '"te I VJ 1 00 ut tui - on Ch GC ut 09 Ct Ce CA C CA CA M C\11 Ct,f Cr, VD CC Q0 GC CD M 09 CZ 10 Ct CD C00 ced C9 M C9 M C\1 CA,t 00 ut t' Cl C -,ti in 0 vo m oo C1 r-1 0 r-1 ri nt'l,0 I-I Cl C (7\1 ilt,i1 1 CD cet tr r,f r C CC 07, 01 C 01 ee bo,t 1,7D 00 ed GeD CA Ct cf),t ce Cet VD Ot C) r-i 1-= bip : : :,, 7,4d : : 'CS g ;, 'd, "c cd 0 0 pv g rd E - 7: 47 Z,--, ti) r0 '-t Ft rt cd z z, () = 0 0 cd et ; --, 7i 0 g alca cl g,,, cn,w c, 0;,- "Cil p_7:5000,5-1,1- ';1145 7a'4); wtsirted,0,,s, PPP4 P4r -i;,-i C Cq VD,f cc, I-- 00 C (2) CA OtIOC t- 00 Ct 0000 cd C C cd c) r0 r r r r m c; :

86 - ;27 LO E T, Fri t; t 76 LO CA C% OC,t C't Cq,t,t C't LO Cn tc :r:,7 6t-2 -,- is, LO C LO C't O1 C CA VZ CA C et,f r-i r-i rri r-i 1-CZ `7? 7ti 71, `711 'rti 71, `:ti 7? 0% 7? 7? 7? 7? Ct e% 0% 7? 7? 7? cy, HF LO C 00 1,7% CC 7? CC t- M,--,,, 7? C 00 t- C% C) C t("j % GI cc t- 00 GC Ct 0 Ct 00 00,-1 cc, c4d CC Ct,-I,t cc (::, cq trz,t cc CT,4;: t- -2 7; ', - I' t - 2 C'C's 7 h- ) t i ' i t' i vi' n- c)- o- c- eq-r- ct- -,14- c:7 ce,---,- cy-z- ci -7? n n -7ii n cq 7ti 01 01,--, aq 7t1 n -7ti crz n -m,i -n,-i 01 01n -7tq r-i I IrCr, CC 'n,0 CC C: n r-i Cr, ( l) tị 4-,4t 00 C0,t1 C,t C0 P, CA C CC e% et CA t- 00 q \-is o$ 714- C CrsC C-ås C:":7 06 C\lisC -TR Lb LO 711 e LO aq CA CA C\1-7fI CA Tti CA 71i CA CA ic,;14 (12 Lb CC) LO 01 trz C 01 r-ri C -1 Ci LO v'znr-cn mcn C,f,f C 00 et tc'z C% CA cc CA,t 7? 00 CA t- tc% C% C% cq cq ic,:s ce a9 r-# VO;' bo 7,4 C0 r-4 ICZ r C7, CCD01 r C CqC c- n ',i, oc LO <77, c,t oo LO trz c, co 00 s dsecr,'(:%' CLOp4s LO trz C LO LO tf%,?,f e% LO 00 LO,t,t cc) c't LO c0 CC t-,t,11 CA Cq 7? te" -'ilo cn 00t --c, CS1C, c9,-,C,t-C1,0,24 C64eC5;'Irj1-2 (2;s C2 ')' 446' 0-1 LO -"4 LO a \I n ez c-, 00 P=4 r-i rr, r-4 r-1 GC C% CA II00ILOCC I e% I I I,f I ettcd t- Ct CA CC It% 7? LO cc, C% 0% s 711' C4 t: 's bobo 7?' r-i r-i0-101 LO Ct LbO 7:2,t,t (:) (= 00 C C LO C't (:),t C0 1,) 00 Ct CT, i LO CA C C% 00C% C% CC LO LO tr,,, c- C C% cc c0 C% t-,t 1,"% 1,"% cc I Cl 41LO01CCI) 74-0īs 0ī 0 c\i P:1 ( cq C1 cc, C1t Ur C, I 714 tr C 00 Gn 1-1 C 011 t-,-i 7J1 01 CA di C I C CC 00 C1 CS) CC C 0: CA 00 C, 7? CC 00,t e% ct t- M CA CC 00 LO 00 t17' CA 1-1 Cl ctr4-jr;,64,+4`seecr:` 00 LO( 00 C% C% C 00 p c% cc 0: LO CCiCtet etetet LO LO 7?CteteCCA 711Ct7htc%CA 7?ct 4-4 CA c% t- cc vi,-1, 00 C% tc% CA CA V%,-",, Cr, Cl C7, L----,--i 01 GI c4::,, i- C*1 00 C) C C 1C1 I CC -711 C, --:,41, C, CA C 01 4"J Tt 1 '-11 r% CA ',-14 C' s 1--: C ; ' LO s - 4 C' s, -4'C -:, -,' i f %' Ic-: C t : C i s n - c : t ri" ^ C C, C OC ',H,--1 7}( t- C1 C, 01,---I C, CC C t-,t, ri,-1-ine CAM ,1ri 71i -,1-Innaq -etc,z,iin -7In C) GC t- cz C LO cc, CY"Z C7, d's LO 00 e% 1,7% LO,t% 00,t 00 CA,t C% _,!% CA 1,!% t-,t C%,t : 0000,t I 1(7Z 1C" C, 00 C CC, 0-1'L trz 00 m,t c% cc,t Ci;s,n4 cep4,4 trjc:j C r-i r-i 1--1 r-r1 r-i C, C CS) I I00 C C", 'ehi,t CC CA C% t- ct C, 0010 I-- 01 CA 01 t- C:1 CI 1L-4 (7, r--i r-i CC)00 tr 00r r- m p,-i CA "14 C't C) 01 et 7? e%,(c OC ( 00 p 4- -i Cl,--44 P c,t cit C c'e% r--i 7? 0-1C 7+1 e% LO C) CC 711 CA Ir) CA e% "C% LO C1 Cl Cl Cl : 'g : : -r t 7;1 rt 1-C1,r, 4' 't 7:å rn g '5 T, : : -74, : () * * -, ca c''3 rcl c) rt - 1,, o LO g cc (f ci) ca,,, r, 0za E s '2,1> T-It * , CD 75 be r, cl) -4-,, r0-0> 0 '') ri' = 7:i ct tp C, r'd C),--, `-' 0,,,,,'' 0 E C),-14) t* b0 ',d Frl 4-, Z u) P-Zi g F-I ct bjj g C) g,,t, '-' c" C-- R F'8 0 blid ct ''' CD 'Cl Ct p:"4, ra o el) 4:,- ',, - c:q ct r- 00 C,C CA 01,11e/ I 00 C', CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CY1 LO C1,t4 ":11 C d 6, 6 d d d d 6 6 d d 6 d 6 d d d d 6 6 d cq cq CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

87 1 c4 c=, c:7z crsc:644c5' anc:>cr, C: ej ej C> 00 X eti t- g CC>00 i-, Ct Gn 00 C:5 00 C0 M CC C> C CA m c?-1 CA ez +I++ C", G,t 0 06C10(= CA CA CA CA Ct C: ', 711 CD CC5 trz's C6 G6C',' C> Cn C> c:5 C> r-i ri ri crz ct 7t t/7z ct 711 C,t 711CA Ct r-1 trj 711 Cl 7t, CC U7J r 711 t 00 CC Cr, ee,636,4 VZ Cej C: C> t- t- Cl>, CA CA C7, t- (5, it- '',1 00 '-*":, 7P1' 06 C,' lds 's t: C;s GOs,-6 ri' Ge C :' IL: Gi CM' Z,- CA 00 Cn 0",, Ct C t- C: Cr', C: CC r r ri ri r--i ri rl 4, 0,, C CC 71, C Cr, Ct C> 7i, CA C', C7 C> 71, f,c n C> C> CC4-1 r Cl Ct GA GA CA, Ct CA Ct Ct 7t C>C C5 CA CA C7, CA CA 00 7ti CA 1(7:, ti Cr, CC CI C> CA cq C C ic r- u! ct cs c5 oo oo C C r- CD CCA oer:-4- CA CA CA ICZ CeD cq cq 714 cl u7z 7t CA cl cr: CA CA CA CC CA 7ti CA Ct C> C,t CA C- C> C4C5t(is t:vis r ri ri 00 r-q CA CYD CA Ct CD cq ez t C LC ir, t- GA CA P-I Cr, C t- 00 GO CC C> CA C> 7i, C> Ct C> C> CA t- Ct CA 00 Cn 00 t- 00 OC Cl t- C> VD- Ct-,-1- CYD- Ce C54Vis0606 Ce'D C0 CSC 00 IC- 711 C CCYZC CC) 00 Ifj CeJ GYZ Cc, ej CCj 11- CYZ IrJ, (X) C C 0 C'714 C3:, CCj CrZ' 00 C C 0 '7Iq CS: C ItJ 1-rZ 7t, CeJCC Irj 711 C-C) Gr, C> Ct C> C00 C: 00 C> CA CC C c C> C> CA t- cz 00 t- CD Ct CA C7 C> C5 CD Cl C> C> 7i, C7 CC CD C)I-IC't ciscece4' 44,7se,6 406,-; vi' vis061--= rr ac c, ca,f t- C> 7t1 7ti 7t t-icct 7t 7/ t- C\I cq CCIIIII I I 71I, vi I,f I I X ey'd et -26 e e!i 7t, CD I Cr I 1111 ct GC C CYD C: C't CA, ""' di CC) CSC 1CCC rl G6Vis t-:06c60' ri Ot Cq cc, CA CA CA t- 00 l t- C,t 4C5s Vi ccir-i 7jI 1(7 00 CC C> 00 t- 00 7f4 ct Cit C: t- 1(7 00t-ICZ C C C C',If'J711CC t-2 Cr06 C6C,"06 t'ccc CI ri ri r ri ri C`I CD 00 CA t- t- 7i4 ICZ C5 CA " - g8 CYZ 71, C't Ct n 7i4 IfJ CC ir-1 trz CYJ IfJ GA t" C: C [- :2C6C,i'06S(1h: 0 7±I C,J C,j CeZ Ct 71, C CA C", t,t C> C> Ct cq oo 7t1 cq cy CC X ICJ `71 1 C, C-J C 7t 0 CX) CT, C't GYJ CYJ ct C", 0 ri dq ICJ GC C 711 i C't 0 GC 0 `,11, ri 7F -47ti C>0 (7, CICJ GC =>,c- a\t4 4064(pee 4c'06-ezoo GCC 0 ri trj ts 00 0 ced ced C,1 Cl GI M C't C't VD 0 CVD 00 7Iq ICJ C C0 `7tI C Ct C9 Ct Clj 00 C Ct C- 0 0 CID C 0 C714 0 Ct '7F1 Ct 00 C `r11 CCj ICJ CY'J Ct Cej C't CYJ Ct GYj `71'i C*, CeZ CYj ri 0C trj 0 CCC Cr, X 0 IrZ 00, cc cc p t-05, tc, MeJ C5C5 C CC 1114,4e14 CA CA CA XMC>C5', M CC ErZOCCC t- t- 00 Cit t- GA C> t- CC C7 itic 00 C5 C7 t- C> 00 CD C> CD 7t CC t-2 06X06 ei'06060-t2 4c=r4t206 4,4ci'cqce yrri r rrri CC Cr t ri Cri 7Ii r= MCCetle14 p-i x eti C C r i L0 ri C", Gq C", `7t 1C0 rr 0 0 Ce'D GC CZ Cr, ri yr CA ri Ct C ',fl GYD C C> C t- 1,7J t- CYZ 00 Cej CY'D G,t C tr C5, C P--1 C - CY'D CC 00 C, C> t- GC Gst '711 CC) VI eti C", C'z 0 0 eti IL-Z Ct C t- CYZ GA 1 Ct-C'J 0 0 CX) C CX) 7F4 C ICj Irj C CS:) CSD C 0 C t-- C't CcZ Ct CX) C C 1E-- 00 V:\ 00 "1: Vj 0 00 VZ CX) ej r- Gn CX) -ti ca ro ;, o,4 ; '-' ) E rt rt rg ci :,_,,- ' : : : : :, rs 0 z g 15 c) t TE z 7s) 7J 0 4-, cp 0 g 7t 71 7:1 P, Cl cd 4 g,,, c) ;--, 0 c),-,,-rt '_ ;-1 rn ;, i -,, c) -d -t x ct ct,---i, 7, P, '""-t0 a) (i),--, 0 (1), "'cl) or-1,4c5'4 4rt,- e (1),--ct rn, cp,, _i,,,, "71 4 I I '-'471'W n,--icnrnci) ^1,0 ci, t elt;-4-1gmr-1 w(11)(1)-- t,,/,,,,cct4 - F-i 0 r-i ;-I,-, 0 C2M07,1, 1 ez,t00 ''''P Pr4riii rc747; 4-14 iip-1 CF=Z 1-i''''D 44Z rigqm7pit 00(:),- 1Gq Ct 'etilfjc0t- GOMOr-I Ci'DtilOcCt- XT-I ,-4,-1,-1 i-i r-1,-1,-1,-1,r-, CACA CACYD==,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,-,4,4,4,4,-1,4,4,4 i-4,4,4,4,4 rip-7,-ir4,4 VIC\ICA C\IIVICA CA CACAG,1C1 CAG\I CACACACA CACAG\I

88 41,f2 5A1441:,) g fl'a (1)1',F Cr, 00 Ct QD C QD t- QD CD ct ti /0 t Ct 00 t ti Cr, C,t1 ( Cr, 00 t- QD,t4 *ti up Ct CD QD t- CA C 06 4 C5 0 C"S' CA ct ot!ti M CI M CI M 11 Cl M CA CA Ct up Ct Ct Ct 1-1 up t- ct ct CD Cr, oc Cr'D U- VD 10 ti t! 00!ti Cl ti C C ICZ QD f 00 i4 tsctct Ct 36, 06, 4 4,4 Cr, CA CA cq 11 CD QD ct ot,t1cp QD t- (5:s CiuP' C ' up QD ti!ti ag CDI C ciz cez ILP '71-1 t Ct 0 10 t- t- ri G9 CI CC ac> vis o6 cc;' co- ui c-ei c6 o6 o6 o6 (x) C l (x) cy-z cg cc c oo C ri,7f1 C ot I 4- ± I + e t11 cip 10 CZ 0 0 C 11 cip cr, CA 00 CA QD Ct Ot ot,, tl ca ot cq cq CA 00 CA CD I, CC P (75 cq CDCD - cl QD up CA CD t- Ct o's\ LCD QD '0 M ccd00 C CCD 10 cc, ot 00,44 rl' C' 06 VI VP CeD,f CC QD C Crz t- o0 t- QD Vt' CC' ti tl ti 10 VP --1 CC) C",t cc Cei 714 ri u'd CZ CCD t--`2 LCD LCD el Ot co S GP QD CA CD Ct t- CD t- CCD Cr, CD (D CCD 00 CA,fq 0h QD C C QD t- QD QD CD up Crz CD Ct CA QD ti t- 00 vi 0,6 viscdicdi0g;s 06 cis 43' o 7;3 cq ti cd t cq Ccq ti 00 QP CA Cl Ot 00 I P4 P ri ri t !lilt , eq c0 cc) CI 4'4 "' ot" cn'scr;" cz" ag" CDI CD CD ot CD CD CD Cr, CA CD Cr, Cr, up C7, CD 00 t- T1,SD CA CZ CCD CCD Cr, 00 CA c5, CZ, C to t CCD :0,6 i6 ci e6 C CD C ds C cc;scg- cis R CC5 CC) PP G`eD r ri r, 10 C ri ei ce bid, A "" 41) 4-4,2:: rcr, bl Cq ri 10 I-1 10 v t" 1-` C CD,I1 Cgi-imcg rl CDIItt C7, GO CZ VD C,J 10 CZem vp C) CDI CA C3'o C9 DI C 010 C - 06C6Ci C C C d'rcerai cec: (y),,d C> C ot C t- CCD 00 CD c,, t, CDI(y),c) el Cg CCD CDCD CCD CCD CD CCD Cg CCD CCDCeD CeD Cg CCD Ct Cg CDI ep 711 dt,, t- C5, di t-c::) ct) CC) 10 -d1 C 0 ct:, 0 7 CC X t-,-i,-t C cr X,t-- aq c) trz,- oo ag CT, 0,0 = VP CI', t- ec,--, 714 Cl's,-- c6,6,--,- R CCD R Ci t: 36 cg`s,-- 711\ R 7--r i-- cs5 16 o6 to- R,,- C cn,--i c oo,--, -rt rti,--i 71I CCDCD c) ez cn c::::),--( C CCD Cg CCD Ct CCD 7f1 CeZ CCD Ct CeD Gn CCD CCD CeD 711 Cg CeZ C,D CeP,}1 GO CCD CCD 00 0 t- GO,t1,t1 Cg CCD cr:,cg C 0 IC L-- VD CD 00 Cr, 00 CCD CfD Cr, r CYD C7 00 VP eti 00 up QD C7' CD 00 C, cis Gq Ceis C CCDIC CC 0 CDCDCD g Cg?-1 71'1 cc) 06 4 c t: C VP- c15 ccd C cc LCDC 36' c6 o6 r-1 C7-, GOC Cg,11 t_c C C 00 CZ 0 SO CDICCDCDICDI ;I1 CDI VP CAI Gr, t- CD CP 00 tl Go CA ct LCD ut r CeZ 1C- LCDCCCDCDIcc 7t1 ec cr vz) grl, c"5 c,t c'd t- t- CCD ot t- c:) vt 711 C C 0(D cit r CCD C) ct ck) CCD Cr, ri IC- 0, ri 00 VP cx) CA Cg Cg 1_0 tl ,P,t1 C cc) vt ri r GA CDI -1 C 1-1 ''',8 go c9 ci9 9 Z ce ca,-w ct P'-', : : to 'GS ci a) on, cd bp tri,,, ṣ 1,,,,,, ca,,,t, - rn '''' : 73 ':' cd <1) rc *8 ca at iti a) ra 2 fl ce ca ea "Ci Z rd Fcl,ri 0 rt r77,1 rt 't tid ;1 73,9 ce,,,,p d rt, r--, r I,,, F, U2 Cf, F-I -i-,w 0 0, -1- e I 0 "4" d ca -,, 9 t> 1)- f"4,4 rn cu A, cp Z CD g4 g4 cc cc c-, c() cc co c/) c/ CC CC E-i E--I E-I =- PC ot,t1 vp QD t- 00 Cr, CD Cg CDCDlCD QD t- 00 C5t CD Cg CDCDLCD Ot Ot Ot Ot Ot Ot M f,t,f f,f lq Pr:i 71 r1 rri cg cg cg cg cq cg cq cg cg cg cg cg cg cq cg cg cg cg cg cg cg cg

89 1=4 CYZ C\1 L`r,r U, 0, Cq 7, C) I, 0\1 C, Il CA CA r, r, rt, cc C, 00 Cl r,,o,f1 0, 04 r, cc r, cq cc,f cc co Ce CtD CDiC C) Oft CA,f CS) 00,f CD ut 7 475,-^cyi' cq c> c> c> c> ct c> ccc -oo ao c! ot cq 1-1 rri rr,1 r-1 r 11 M ,kt rhim10,hlot icccrht ri i'- 'i 4 CD 10,SD Ccciccccci C4D 00 ut pr-1 I et CSD MrhtMCDrh CC)CnC-rhIM t-cc)cc0 M icc CC) t-- r CD CC) CA CD CD p--1 CA CSD r CD Csr,'c5c7;sc=40; 061,-E*encq cq cq ce D cq ca cq Cq Cql CA CA CA CA Ot r Ot CA 00 rf rhi rhi 00 rht,sd CC) GO 00 In ',hi M 1CZ ut C) CD OOOre 1C C6G6C606,4 m MCIMM",11 otr,±i ott_ci CD I CC) Orhit-,Ot CC,-,HOOCDr MCCCA00,0 csd 00 t- ut r r cc) CD CA r 00 CD 00 CD ut rf CD 4 c61r-2,6 ceist=4c2,6 r-4 Ut Ce!? ot op Cn e* 0(7, IfJ CA ci;s CCrtiutt-'11,C) CC> CC) r GO 00 McZ'c= Gq,-106C2 C C CD ut ciic r-1s,f c0 CM ccc t- ut rht C--'cc 0: CA C C o) cx) c7) Ct C CD cl) C71' Ot4, =) CD ',hi Cn (C) C CC M ccc ot Ut 4Rvi',4(xis O,,,m CI ccc m,m 'cc cci I Ot CA i I I I i i CD I I I IMMIT Ot CA c t!!ti Cr CC!) ccc C4 0e(M's 'ccccc Cncnt-CDC MC-M0000 r CC,' CA- et' 17% r C- C c5--oorm g r=cevisc54 7a1 CD t-- CD ut VtMCD c:cd- cen' CS) CA utrf GOM Ot t- C- 00 CC) at 00 GO ti C CM 0 CD C0 Ct Ct Ct '7? CI M rhl M M 000= M 10 CD CD 1C r-1 (Z) CC5 Cm- CcC CC) Ct CD Gq C Cr VD M M M M',hIM r ut ut t- CA C to ccc Ot 00 i" CSD,f CA ut ut CA C CD t-- C CD CA GeCT;s t-:s ui',16 Ot GO Ot CX) 714 Ct 714 CAU-JOO tr) IOCzoOCZ icc cez Ct Ct cq r cq CD CD CD ut rhl r C t-- Ot Cq Cq Ct C0 714 r 714 Cq CD CA 00 CY3 ccc r11 c: cr) 711 CID Cet cc C CC) C`t GO SO te DCCD 001 7h10 r 1-1 Ce W) CC) C% CC C 1h In 1-- Gq C "TH in VZ ccc )nc CYZ C'tC C0 CC C% rrrt icc c (7) co cx) to -7tt CC) r cci - cci 'cc Ce cc Ut Ce V: C r r r r t- CD GC CD r-,f ut C- 00 VD,f C!) r+4 cn 30 0,0 LC' TH G\1,H C )n 0C) 00 In to OCcci Cn 0 C% CC `,ti C,C) CrZ C C% icc"itti G1 Gq 1-1 G() r-i **** r r0 CD Ft,-, E : : : 7, 03 Pt:! Z,-,," -4 on '-'d b,0 7:J ts13 -, (1) C) rt 0) ;-( i-i o 0,) -4 ci) _ rti (1) ri),- 0,4, 0 '61 bp 2n r44:, c) t> 0 ;4 ;40tM4C2-tj EP"--"r"5 (t) 0 ca ce,, ''''EtI ; ri, cl)errim oca0,---, ,,--, ca 0 ct Z c'3 "A-,1-,1-/-1,/ PPPWW W4IPLIP141 r=44ic,z cr) C- 00 CD CD C) CD C) C) r * 'G,i CACA CACA r Ci VD rrq C,11 cci G\i Gq Cl Gq Cq Cq C4Dr-00CDC, fr4 pq G,1 Ci cci C,i G'i Ci

90 4m 80 r 1,1) CC r 00 t Cr 00 r C C vi ae occ' 0 an :14 C C C C C cr, r-i V: 00 i-, 7ti CeD V'J, Cg, (CD Cg 0 0 CCICCC/SCCC -C6 CCCCCIICC m,t m m C c> m,f C oo r-1 ri ri ri r-ri /-1 MICICF,t,t,t,t1 cl 10,t,t ca,t C)t!ti r /t rt GA 7t 1,1)!ti Cl HF+++ Hk C Go CC CC cc CC OC C0 CX:,t 7t1 VD VD CCI cit 1-CD' OC C- C> M CCC od cn tr aq aq CA cn CA C% Cg Cl Cl C(D 00 C% CC VD e-i Cg VD CcArCn ocifj7k ICC ICCccc, c7,7m- 064,14' c=cei CCICCICCI aqaqaq If"Z ri (n C% (n (ìc CC (;) )-C% r" (n C7) CC C csd,c),}1 c3 p it- cacp ir: 0 0 ri (n r cr:'c444c1,' ( ICC Cg (YD Cg Ve% V% ri V% 7h V,D V% Cg Cg Cg '71i cy'd cn CCC-14 cn CA Cn C Ct C- 00 C> ICC C% VD VD Cg C0 00 CC,t e 00,ee ed, (C, t- C% Cl C- C-C,r rip C tr C C (C, t- CD,Z ceic5c4,6m- ei4cir-2 4 CCCICCC 1L-2C4,CD''16 CCI VD Cg Cq ej GC 00 C% Cg C 1 2 Cq' r-rv'd' ',14s r-i 1-4 CCC OC cn it-j 41" 4 8 -Vez P, OD CA t- M C 0 i0 ICC oc ic-) p an c", cc CCC c_p ejq Ce'D (*J,C'D CICCCCCCCCC CC GO CYD C% M CCCCCCCCI c7;so6vi',4606,' cic;c; ICC ICC 't ICC,f m r- m 7±1 m cc CCC r!t,t1lcc CCC rticcc CCI 7Iq ',fl 10 CA c0 C:, cn 10 cl *-4 00 cn,,, cl 00 oc t- o0 C> Cr, 00 cc ct O> C:, CA 10 CACA r- C> C GA t0,c-z cc ad cn cl,n CS, oc,:: Ir) t0 z, (;),, ' 06 Cifi-,14'06C:7 ceds etlsz',2 C7:' cti' vis,-',t-,fi'm CCI06 clisd'0:,'iti'cis c;' ' Ct7,-, 00 c,- r- ICCI CA It- C, crd C', 'ti CA 711 'CC cn ICC Cg V% V'D rl I (n C2 1, ri ri ri fr-i I ri r I, t- I I r-,t I I I C7D I t- I C, CA I I Cr, I ad I I I 10 I I I 42 '71o0 r-,- 1,-,t CA 10 CA OD oc CA r,5,,1 vi'r-:' 4,-- vi' vi' vi ' r-2,--i' vi' ce T-il "-,-LI 7,",-, K, e,1 ct,t 7" cl,t,t cc o0 cn vi Cm cl i0 od cq oo *t ad 71, ClC it- ),7J a> CD Cl oo CCCGC 10 C c- t- t- cl t- C crc ICC cr, r- C C CC a> GC 00,t C> an ci'o6c4,6c4 ce,-11-:(7;'ce cm'vei'4 714 OPZ r r r Cl rc rt' '11 `7t1 r r,1i 00 t- cc, 711 CA cs> c- GA 00 7H C 0 00 C OD cc> CA 10 d( 0 0C c- C 0 4'13 t,-7ti,--,,tir-- r-o,0 C00t-co0 Mc0 71,CcC00 00M - cfieicis cii' cicsi'cir=r-= cecist-241-= eivioecr:'m - vic64,15 --;scs5ci c,-,,-, t-- Gq C) 7I1 VD C C> t0 cn C'714CA 10 I C CD10,0 c- r- an cid cn,ti Cn CY'D,ti CA 10 an an CY CYD 7tI CeZ CYZ rti VZ VD CA Cn CC 10 CD e i-i et C> ad OD t- odicc 00 t- C ad 00 od L0 C> CA a> C> cn M C> C> 711 OC C C> 10 C> tr rti ad C> C cn CA t- oc ICC t- oc 4,---r4t---4=m- cn oc C c0 10 o> Cr, C cn CCC ct> 0 CCC t- CCC G t CG VD Ce'D -711 C t CCC7t4 7? CID,11CCC V'D GA (X) ICC C ICC00 C% (CD -e? CCC C`" 1C"J cc t- CCC c,c (C) CX) GO VD 'it Cg C('D CC Cl 00 Cq t- cn 711 ri,14 ri C r I' ' re' rl' i C-C 71,VD,f1aD GA Cl '0 cez ICC CC r- ca C- C cn u! C> r- a> ICC od VD C> CZ CCCt CC0 GA a> VD C C cq r CCC,t1 oc u7 ICC CCC cq Cq /-1 Cg 0 LCD C% 0 ',ti C Cn ri 1CJ Cg I('D C IC% cc) (9 C% 0 C% VD V% ri ICC C C0 CCI c0 00 VD `7?I C'D C trd C 0 C% ICC 711 GC `71 00 GC 1C'D C7D Cg CC C VZ ICCC,D C'D C VJ C1-0 CY"J 1-CJ '71 VJ (C) C% 1('D Cl r ad e V% ccj, cs> C c0 CCC C 00 GA C> cf> ri 0 C% C5' c0 c:d OD C> t- C d-i C> ca 00 c,j OD 0 t- t- c ICC,t it-j It-J 0, CA CA 10 EF oc cn CCI ced OD CCC C0 1_CD C> refq ci r Ce'D C- 00 cq C> trd cq CC Cn 00 ICC CCC cn cfi : : 7:1 1 E :i ;-, ;-,,x bi),w 4: ot rt Z --, a) CC c a),-c2 to,,,) t ), t' 721 a) ;,,, C,3 r-r: i-t m m,,eadz 73,,3EZa) ocatc,0,3 cez '4,-ClgPrt OtS1(4 gl T1, "-"1 7 gg rt m ca E,:w') r-c o `,' c:3 rt -t -zi :--z-, :' E 0,,, c4 ca 0-8,a,,- ge,,,, 5,,,,,T) cr-c, '-' -z ' C)(:)gcL u,owclm cf_)e-1 ca CCCICCCCC t-c cc cq CCC711 ICC a> t- o0 CD ri Cg V% ICC GC GA CA Gl CA GA ca CA cn CCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC'714 7i4 ",t4eti CC] CCI CCI C71 CA GA CA GA CA CA CA Cl CA CA CA GA CA CA CA CA CA CA CA CA

91 10 C c 00 C:7: r L :' C: 06 4 Iri 00 r C% C1 GA C,C CA 11 Cr, C9 C9 C6 GI- C9 G FI C 0 C% 10 cc C% r L---2 C1 Cq 1_0 10 G9 0 C C1,c1 Cq C1 GC C1 '711 C 7t Cq r CC C) i M'sCt's 17t, CC, 1,1 40 OC 064 CI GA,t4 c?, C 0 C, + c0 eq 81 r C1 d-1 Ca Cl ir) tr) GC CS" Cl Cl d-1\ C7sas C CCGe c\-s' o6c-i'714"s C C C C c) co et t-- CC C -1 `7H Gq 'rti 1-,t GI t- CC,f CC,t csd,t CC C c6 CA,t Cl Cl l ,11 Ift cr;' Cci o6 Cl CC Cl CC Cl CC r i--7 Cl CC Cl C1 C", r C Cl r C- C, IC r cc C 10 C- r t C r r s IsOS,t C1 G1 Cl CC IC, C C1 71, c1, 0 C1 CC r CC CC t- 10 C% r r 00 CC 1,7 cc r C% C% 00 C% C% ClC% 10 71i rr'qs's 16s C4 16s ICisPrI's CC7 Cis (2)'s Cisrrri's ICCVis CC C", CC et 10 0 r CZ 00 CC t 10 r 00 Cl C) C1 t- GI (;, c4::) CC c6 C r, CY'Z'' sc, 6 C\T C%-C cc; s 71i VD CC Cl Cl Cl IC 'rt( C'it 'chi C1 CCr Cl Cl ec:, 0 00 CC Cl CC, a:, Cl00 Cl Cr, VD 00 CC C, 4" cis 06 c:7 cqs c is ut- c6 c4d CC Clz0 LcZ Cl ', ICIIc9 I to t- t- et Clet Cl10 Ot,t tr Clci6 r CC et 10 C-,t G9 10 4G"\lis vri 0 GA '71I 0, 1-C'J C0 ICJ VI, CC) IC Cl Ot 00 C) Cl Cl 00 Cl CC t VD CC '7?C CC CCr,C% 1tt t- C% 10 C CC, \ r r r r r r r tc1 cc C1 C% C r c0 C cx) CC cc Cl c7 ct Cl IC r C C 00 C% CC Cl C% )0 u C7'; c6 r-7 06 rris o6 Ictr' c)' ce Cls ce e 4-, C% CC r t C% IC r CC C C- Cl VI C1 C9 et CI 711 IC Cl Cl Cl Cl 7t C1 Clet Cl G1 C% CC 10 CC 10 t- CA C% C% 1, In t- C1 10 Cl 01 VD 0 CD,1-i C% r r cc CC C C Cn C'1,c11 C1 C- CZ 41 diic r cej,}4's cc',ti's 4 - cr, 00,t CC C- C1 ',g ot- :ii7 c6,-1's 4 o6 Cl 1--: Cls C6 4',-; rt' ' ir-c-tc:,etir- cootc,c-tx ir-,-4)tt C1 CA Ot et GI G1 Gq ef ct C1C1C1C9G9 C111CCC1C1 CC CC Ct 10 C% GA CC CC GC CC Cl,-i,-i Cr) GO -cti 71i Cl -Tti CZ CC,14 C-- ci (5 r Cl Cl Cl Cl s -- e r 00 CC r C\i1 G Ct's CC CC C% C CC Cl C,t CC C% C% Cl Cl \Vis CICClCl ClCl Cl In C- CC CC, C C% c6 c6cc's (X7 Ci C's CC r C% Cl00 00 r CC Cl 00 C% 36rcC7CClCCCC' ' CC C9 C) 4,1 0', t- C9 10 cn r C9 C- VD cl o et It, V: ut 01 It, C", C 1 GC 0 Cl CC 1- C, GC Ict C:,0 GC CZ C1 irj r-r1 C;) 10 C'D CC "14 r-i CC r Cl Cl r Cl 00 Cl tlt `71i c't -7H 0 1,1,C) 00,t4 ot et ut co ef CC,t Cl In G1,f CC C C- ln 00,t 00 CC CC ICIC 1C GO CD IC,;1-1 Gr, CC CD'D VD CD 0 ClGO VD 711 ICZ 1,1 CC,t4 1-1 r-i 0 tp Ft rt,_ g 0, Ft ',-a t c c' ca to ;-, a, g ilz to,w It, -: 71 J,s' r'z'fj),?,, -t tt t, to --,,, rt ct ' g) " :, c, r)- - m P-7,, r _: a) a) o, n az 78 44) l';' '4 4',A) (45' 72 nz rso ' 41 4,,-,,, - ;-, g3 to,'-' E -' ci) r! ', cd cd, d) o i-d v ' r ;' a; 4) ci), rci,w ce ;-i cf, cd 0 ;i ; ;-, ; ct r, '-' >,1> CP1 P, <1 -', -', PP P; P; P; P; P; ;; 41 P4 Pi C1,H a1 t 00 Cl CC,f 10 CC C- GO C% r Cl Ot,t C) 0, 0 0 c> c,,, r- cq c9 c1 CI Cl Cl Cl Cl Cl r; Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl

92 82 cic m 00 1/7D t- cr, cq t- oo r-,t1 r- cr, c1ìf t0 c7; r:c4c636 r-:\ c- cs;s vis--714^ -7h- ce cl,t,f cq Gq,t c7 v, c, c,,t r 1 1 P v r 1 1 r rcd,t MC9M fr f 10rM'f7ti dqrc F Cl VD 10 to C> r-- C 1-- GC CYD 10 CD CC CD t-- vd C C9 f IC r, 16CD":\ Cis C6,1,'s 14' Cis Cei C\iGi,,, Lc, cy, cy, ce, : CD GO CC CC CCD f 0010 C9 CYZ M 10C 01 r-1 C9 C9 G9 r-, C9 GC CZ cc) c:) t0 Cf) C:) CC) r cz t- ced of) lfj C`I C:) CC) CC) cl CC C CA CC 711 r,,h C C CD t- trz cc) Ì 1 (7,, 4::> t cy visr, C c a), f1,c,,c, c1 vd VD 714 C9 CA el C4D,4D r CD Ct Ct,f r C) CC r t--,t CC C) CA r- r- ci3-2 ct 1/7 oo LO 714 cr c7 r- C> CrIC CCCS) CC 1-Mei,CDCA CeCis Cil6C6,11''s c \ C,S 4 (t) ea) 75 )4pg I j, cd g 4_1 4:4 4'14)71 74s1 -cs KO A Ptio E-4 t5 :1=4 4 elf, F A to Cit CA Cf" r 10 r GC CID t- r C) r r C) r CC C) CD (7) to C) C) ,f 00 CD CD,f r CD C9 CZ 09,eicis,06ce ,H 09 ti5 ;11,t C0 CD*, C r C2D CC) cc:) 1 e,f,t 00 0) CC r O C),$ 1O CD Cq CeD G9 CCD c',-i 00 Cr, C, r Z" CA,,"D 10,CD CC 0 Ct G10Ç Z'- fcmczd 11, CA O 1--,0 09 CD', I t CX) j I 7IM,rZ t-- as I I fe1 CI I I cd I C ci cq I 1 00 cq 1 1 1O I,f t- 1 I 1 lo t- C7, ti1 r--1 r Ge `,P1' c Cq t-,f t- - C) C CA CD C) CC CD CD C),t CA t-,f CD C) C) CD Ut C) 00 C) CZ t-,f CC r 10 c7 10 cq CC 10 r C2) r CD 00 eri, Cer' 04t-210C,i' 06 C:5C,isCi\c46 rn CA r r r CA CA r r 00, CA CC r 1-- C:D CX) CD C:D CD CD, r-, CX) r 09 t CD CD 'f 09 re,09 CC, 7t LC 'it `71, CD 0110 GC C9 C:D t-- C:D tc' CC CC) C9 CD,t CeD CD el, 1_0 Ct C C9 00 GC Ct CA r C) ot 41 CA CA C9 C9 GA 09 CA C CA r ? 0101 '44 Ct CCD 711 r-i (2) CC e, t t-- 7 G9 CD G9 c, Re CZ et Ct 0101 Ct Ct C9 Ct 1000 C CCD CCD C:> Cl trz 1,0 cn 10 7IH VD CC t-- ;Fi CD 4e,iee CC 1--- CD CC d1 I-- CCD C7D Cl CD CD,f CID CA C9 C9 r 0010 CC,t C) r C) fl t- tr 0 GC) M 14 tr M CD CD CeD CeD CD CC 'f C101 CZ C csd VD CA CC ',I( CD CZ r 00 et C) 00 c0 C:) 00 I-- 10 CD t- C) t- CD CD t- C) CD 10,t,f 0001 t- r r r i CA t-1 10C 4,6t I-- cc) c7, c> cc) cm aq CD 10 'f 09 :14C:> CD 09 C:D CK) C: CC CA (:; CK) t-- C 0010 CD C:D,t CD C5D CC C:D Cl G9 C:D 09 CC (t 0010 C, G9 Cl CC CA 711 CC CD Cl CCD CD :I1 C9 C:D CC f C: CX) t t-- CD CC) CD CZ),11 CC 10 :H t-- CC r-i cc> CD (7) 7M CD r CZ Cl C:D I d CD CD Cr, C1 t-- GO CD CC) CC t-- 71q 10 CD '71, t-t ri 1-1 r rri ri r rri 14 cz - - o - * % :72 Td ta, toc, 7147/ ZS1 cl) "I * 1:1 -d I'' bo g,-ca 42 ;, cp o 0 rw -8 ba ce act M,,f, Ti ;, 0 P, ',V Et; P-4 i_w 1,P', -, CL) 0 c4 cla3,--,ocao 007s1-1, "-" 0 10 CC t- 00=0,-1 C9M 1110= C-MCD0r C9C,D flocc t-00c, 4= r r r,, cq cq cq c1 cq C\11 Cq cq 0 Eii( CA Cl Cl C9 CA C9 Cl G9 Cl C g ;-I 73 r ca -ci 4 4_, &II, Tir4 pi) F,,,, $ g,_7-1 ce -,-,:i t, rt 0 0,6 11,, 41 (25 (2, (2s Z Il Z )i i-d 1-D X X -1 )-4 :; -4 Z OD a) Z % gi

93 CYZ 7,7) CYJ Cit '14 cy, VD r 1, CY, rti,cd C1 1-, r-i C`I k-cd I I I I r-i 83 ri CC C 1,' c,c, r cc C'D Cr; 7t1 E7Z Cq CD,f QD e s e c,;',:, -,,,6, 2 14,6,m,t,-4,44s e 00,-100 4,-IC:DC CDC10M, CAM IT =00 --, r r r r r r r r r r r r rr *;, - 0 C) CZ CZ 'itc IC C CM CZ C C),t1 r-i 10 ez Cn C7, CA CA CC, C C t,f Cis '44?"-Is '414 Cr06,:r;'Vist_6' C'00 C06c e6 CI CI r,11 '711 CI - CA,--,ti ot vz c C GO rt r-i C, 10 Ct :ti CI CCn 0 C r 10r GOCATI r O0r-ICt 00CCCD 0 CCAGO F-7 C "itf IC c,i'oc4',6 a4,-- 0,60606 c' cn-,rty4 rti 41t ri t `Tki 't CC CI C '7 1,±1 "44 '44 ' CC CD Cr, c- t17; r CD CD C C- t-,f C- C- c- ad -,t1,1-im -,Hcr0000 r-if0007t1,f4,71i10 CDVD10 cq c:j -,tr-7r 3'0,6-41L-206ai06,-e,:t:- - 06,,is if, CC 1 f Gq CC C Ct CD 10 ''t1 '1 10 CYZ 11,t, et, 7H Ct,t1 10 IC 117T' 0 Cn 0 t ?I lf Ti CC, cc),,ii cm it,-,ti,, C r r1 r r 0 :14 C C0 10 C 10 0 CC) r-i r "Ctl 00 CAC,1 vi7imt=c4cecei'r=cece p-1-=,e«5se 1-1 r Pi Gt C7 (2:,,ti kc,-1 Z', 7ti (:),11, i 1-4 C2, C- 00 CA C% E---,f C- c,''d 0 0 C% CD GO ',S QD 1t CA IC r Ç:::: IC2 1(S5,c-c,i',:--6s,-,Tse 4,-,,i'e,ci- CM Z -C tcs(ct0 OCAC%cnCM 10 I 7H C I Ti 1 I I r II_ rri I 44 CD I I 1,-I 10 I esd C CS-75-u'D ccd I I r- Cn C, cm th,lf t C 10 0, QD 10 Cn 10' 1f ' C: 06Q6Ce (=>sif -4 +civis lc emri mo c7,,4 r CM 1C et( V,11 t CA C IT if 10 r 0 CM CC QC 0 I 10 CZ C, QC 0 `:H CA 10 cecn- c6 s ci-,4c: c,--1t r=svi'4 r r irri ri Gq I-I r CC Gq 11 ti r 10 CI 1i r VI C CM C If C 711 Gi CI C' C CC CZ C- C 1" CC CM C,f 10CCt Ctr-ICC) CtC't10 CI 7tc,61,i 4,)1-06,,-IC,,,q 4' ei-zse 10 Ir 10 OGOGC (::$0101-TiC/3 lf CMT f IOC, 'tti CtCACtC`t CtCtCtCtCt Ct`,f CA Ct CI,t1,i,i 1,- cn c- cr, cq cq,f (= CA cq c:, (D CA CD C9 r CI,,f cn t-, Cr,,ii 1,7 r- c::::) cn cn c:5 C:TiCCiC:5 4viset-2,e ot:;', eise r: o6,17 c4 CC )t" I-I,f4 10 t CA t 71i,F1 10 to cc) cc -,?,,tictmcrz,11 mcnto,;?ict CtCtCtCt CtCACt,f QD CD CC CC CC,t1 Cn,- C4 Mc1DM -Ts C4s Cq rricaop(qd Ct`,1110Ct10 00t TIL- OGO ci,;c4eicis 1-4s C9 C) QD C t 7t1 C C r r E0 CD CI IC r:c4r= eisvic=4',4 ce,j506-4c= CC ' C r4 Iri 0 In In J1:,/2,,d,lit Cq ci t QD,f QD CA t 10 QD 1:, 1-r-J ICICJ C r (:) (= 7ti CD 10 CD r, 10 C9 QD CD CD cn t t- 10 Cn CA cm,f rci QD 10 CC CA 711 CA,11 CA CA 10 CA C- r ,iq r-i etl r-i A Cq litt CI VZ Il` ef,f4 C- CI r 11" r (= u'd, 1(1, r CA r,t QD QD CD,f CD QD,t CA QD t- C:DC1rM M10 CC CACn,1( Ct101-, CC)CQC Ctlfr-IC5'CC CCCt0 CA CID 1-1 rri :: : :: -Z t-t d 0 r" 0 F 0 GV 7:1 ct cw c) o 71 E:48 7:174 0 I) d ;4 ;- g:1,'",d cn 0 0-4E?) 0-4-, rt o ca ;, "",-1,-,c0 0,0 o o c<1 PWWWW Cq -01IC ad r- C CD r CA,f u'd QD CD CD CD CD CD CD CD CD CD r ui ui ui ui ui CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI Cl CI CI CI CI CI CI

94 84 CC) C:: tr ClIC:, C CC ir CZ CT CC 36 CZ C:5 CC CC CCCI oos c6 06 Cl C Cl C CT CT ct F 14 r-1 r Cl r11 c,g ut IC u7z IC IC 7ti CC C,t,t CT,,t,t Vt ± ± IC r CT Cl CT r- C 00 r CT r CI Gq CZ 1,T,f CC Gq CZ CT Clc'D Q> 00,t1 CT cc cc 7h ez GC GC 10 e,c C Vt tr) CC C7, C:7' Cn Vt"CC cis 's cs;s cris ilis e CC CC GYZ-1(,Tki ClCl C ,11 ct C7,, CC C7 VD IC Cr, 1(7Z, V7Z C 00 r 00 Cr, 1,T C", CZ CT 00 CC tr , CC QD,t1CC,t 00 CC Q> cc r-4 ct CC,t CA 00 r11- CY'Z'11-J-717 G,7 Cri IC cr- CC- - bl 71 I c?cc CC CCCC IC CC CC IC CY"J 711 GO CC711 IC ' tf,j W W tc:% CCeS, t---mgcgica0 7,1C"J:t c0 1-rJ00c:D,'7FC,t1Ci", 1---0e00M CGC7hi CYi -c6 c6 ICS 71 ticic CC CCs 'cis cis vis CI `1) :773 7I'it70 P4 Pg I,, F:7z C GA c cq CC cq cyd 711 m 00 cc cq 00 C CT VT CI CC QD Cl ut r C, CT CT CC,t C> C> ut ut QD ut ct CT cc CT,t ct CC CC (> 00,t CCîCc4:5, d, vs, CCCCC CC CC 't trz,f Q> ICIC,t 71,71, CeD CYZ CA,t,t CT CZ,t 711 CT VT CT CT 00 ut co C% rt t-?', 0 00 Cl t- C> CZ 7f C7 cr, 00 GA,,,* cr, kc7 -et,--1 ",, ct "t-,--1 CT C> r- ez cq crz cn,s CA CT 00 t- CT,Z ut,t1 '-_ *-4 1-,7, ,,,,,,,, 0,,- 0, 7ti,i cc t- cc C),t Cr, Cr, CA ct QD C CT C) 00 QD,,,i'l_ci ct-271 7,r, 00 1 tr T C'T Cr, CT Cl CT 1CZ 00 r- cq c',, )17z cq '4 i r IC Q> CA 1 I ,--( in 1 i CT I IC> CT ut CT I I 1 I 0 CT I I r,rti CT ut I Ct 00 CA CT t- Q> ICZ 1_C CC CT ct 00 1,, c) aq c, Q> csis 1-: vis ce o6 c5s ce, 1---: m c, =,--1 CT CI,f ICri `1, 1- r tr CC 00 r- Q> CA Clt- QD 00 CA QD t- Qn, CC IC Q> t- r-1 ut t- CA 00 CT C> 00 IC> 00 t- IC C> Q> C> r t- t- CA C> C%,f,t1 C> Q> ut t- 00 Cfirj C:Ts CCCICCÌC CI's CCCCCIIC -TsICCI C75' CC CC 1-1CC CC ICJ z) rig tt, r, r (2, '714 ClC> CI 1,-"J cc) t("j C C, GA GA 711 Csft GC OCC C:7,t--MMO C C IC C IC 0e5:714C, OcCiCZGO 0,--4)-CJreJ CI'IC CI CC' a\is (16 c_ss c6 es:; Ct" (:)' CC C,0,11,F1 GA CC CC C IC C1D VDVDM CC CC CI CC GICT7H MM CtM71ICYt VI CT CI Cr, G","Z,11 (7) CC, CC, Cl,714 GA cc:) ifj,11 C CC CC 1Ct ct IC ci (7) C op trz C cq C) r- 7f Cl ut ct C9 t- t- C> C9 CCC Cer-r4Q6CT- CCIC e'ttrgicr: e ds c0' 4 Vi'70' 06,--,-(=>-4,t IC C CC C,t CC CC Gq VI CZ CZ r CZ 1fT C VI CA CT CC CC ct ct,t CT,t ct CC CT ct CT CC ct C9,t ct ct CA ct utcc ct,f ct CT ut 00,f C> CA CT,t QD ut C> CT CA 00 t- r- 711 C7Z 00, CT QD Q> 00 CA r" r" r" rl" C C 11C r" ri" r" 14 r" r" E E 71 1 Vt 10GCGCGC iGAGC0t-- Mt-CtG1 cc>cetccl---00 ifjvdcidol-- -I" Gq- T' tn"ci CI i C`is,t,t 00 r- m r- QD 00,t ct ut Q> r 71,,t C7 CC O's c6 00" r ri r t- 1ft G,1 C:, CT r C' C, 1-0 Q> IC Q9 CT CC Cet CT,!1 cs, c) C, 0-, GC 00 M IC C9 CT t- CT 71+ GA Gr, CC VD,t1 QD CA t-c1>ctctr-i CY'J CT 00 ct CT CT t- QD QO CA lit CT C9 IC 00 crt cc rt rti c% c;) CZ C9 C> CT,t1,t CT CZ,f CT C-CC 71! r-1 CA Q>,f ut Q> t- 00 t- 7f CT 7i4 CT CC CC CA 00 CTC-,,--iVZ GAI--(7, IrJ1-c-ZIC"JGOC0 r4 (" -?, : Ti : : : : : 1 C31- - rn bid CD g 4eli ȧ, : Lj, -7 u) : rzi rn Z <1) '-U r CD Z Cd to g rd -4 (1) c7,--,, F' r4 78 4:1 c' c,3,--,,th 0 4E c-3 E,, "t --i g ct g -,,,,, rd ct 0 cp 0 r- to Cn fc -4 C\/ p_, -4-7,,,, M ;-I i,,, CD gi CD '4' g it '4,' 7i rt rt 'CI 't = E 'CI, r,g r,r 0 0,,,,,---1;-1;-ig ;-irzy--,,d; - cn;- - 1 g -- goo ce-,, ;, ce g g ea ed cd ed 0 0 c) 0,- 0 CD 0 ;-, ;1 1 cd et -W -p -4,-P -P -P 0 CFC C Il Z Z Il Il ti-i' ll Z Z g g CID C/2 CID C/D c() CID CJD C/D C/2 CID C) cq ct,11 u- cr) r- 00 c-, c,, pii= C9 c:,t ut QD r- 00 CT C> r C9 ct 7h, 'C CC r- 00 CI CI Gq Gq Gq Gq cq cq m m m m m m m ct m ct 7f 711,f,j4 Ct Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi vi 16 IC vi IC E-4 cq vi ui ui C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 CA CA C9 C9 C9 Cl C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 CA CA C9

95 ,,,,, c- uu cd, r-i i--1 rri r,-1 ct 11ac c- CDcCMC% cs',-,6'ter:,,,,,,,mmm C% CC C% CD 00 ic GC 7f 00 CD ceoect--24 CAMMMC I za,,,1, Gu,0 16'QOo6,- c6 cc) cr, C c:7 c) r-i i--1 r-i r C% CC CD CA c0 Ic'DriCDr 444-Sst-:r= mm :1 C% 00 Cl Cl CD CI t- t- cid t=c7;',- r-=o6 t-utc7hc c- c:d 00 C% cz, t ,-,,-i 00 C% CA r r-1 rr, C% ct ct u!' CA,-ICCDCA,6e,6,- eti,fimmm 85 cr, 71, oo,f c5,- -, s GC CD u7j CD C% rri rrri r-, ut CA i_,! C% CA MMt-Ct,-,-,4,,,- Ct,z14MMCA C%,-1,-1 cc,t 00 C:, c- 00 GC CC 00 M, CACD CDJ- C) C% er-4-=,ee,,-2,-s-,7hl--c,7h,7ctctt- 01 C: 11 C,,s M i I 1 ri C's, ut ut,,tf M O ei- 1-1 cs ut,, -,),,,,, c, 11+1,-1 r-1 If) If) ut CA CA Sc4D VD cei'c4,---,, CAMCACA,,, c> -, - - " vi,eri ± 4- GC ut,f t- CD c0 00 C% CD,--1 cr:'444t-: 7MCAMM,11 CD ct CA C% oc c,t, ut ct f4c,t'r:eisc7;' CACACAM,-,,--i CA l_c Ct CA I , 00 t- 00, CA C% ut CC CI ' t C CA7HCAM,,,-, i--i, - -,-, cq,, 1 I + ut 4:::, ",--, if, cc: a,,o cy, oo co,, c,, co co c,,r, c? c,,,,-, - -,-,,-,,-, 1-', :',, - --, - --,,-, -,,-, 7: 7-4, o, cq,, CD,, Cq 0',r tr, 0', CA r, CD,, Cq I I I I I I ++++H- ut c=> ois O Cl t-edlt-oc CC cc tr,--4 ic,,,iscieevi e r GC00,,e'D t_c cp,---i 1_,D ed et,i44,6 CCr C,DC%t-,--1 C,11 r-i 1CD celt -C1ri,, t-mgccat- CI,CD CD Cn c44-244ci rr,,f, 4 CT Cf iti' I c', -0, CD t Cl t- '',2 00,t4 t,f C% vs',,s- civis 00, cq,(7, GOICZIC% C%, 7t4"CA',-,",--1 co - CA,- QC C% t- CC ' C%,,,,- 6-e,,s rt r,, I 1 1 Clc/DCDC CA 71 C) C- cc;scd' Jr:,--i" CCACtCt Ci,,J Cl GC ut Cl c'q CD CD t-,-=', C''' C'D CD ed CA 1 1 Ctuti 1,, C) 00 CA M' Ci -,4,(Z7hi C t CD,,Ii,t CD CC C%,f 00 vis viei''---1' ut Z', CD GC 1 '-',,OutICA,-i C% ut C% Ci Ci Ci 1Cj' CA i-i u t 0 04, 1,,,C 04 C, CI 4, "1 CAMCAC C:DCIC-CD -0-,_6'c6c4vi,,,- Cnt-CDCAC% uct--c%ct CCIC6 t,tr 0CCDCDC Czu",,MCD crisc644vis,,e,,-,,cdcal-- t-cac ciseq- 44c-: v1-4,--, r:,--i,:t -0,,11 eis Ci tr:) CI co Gq M c4d Cl 00 CA t- C10's r-i's C,j r-," MCCutc1D CAMCACACA I CD t-,-, t- CD 1,7D 'CD C::) CC cqc>416',6' (:5 s::, (= cl t CAMCAMM 1(D*rtiMut0,--i,4,--1-,4,--1- csd t- VD ed CD C% GC CD CA,t C *4 CACC-,? MCCcACAM, CA,t C% CC CD t- t- CA CC 4,--,c4 CD CD, -A C% 71ictcM et,71(cac r-t\ r--r,--4-, it"j c- M t- Gq,-, IrD CA,, ed C\T c:o' 36,--1' vi' C%7HC%CDC% CAMCAMM Ct Ct,t CA : u GC CA t- Rt ei'v-s',-,-,mcd CA CD C% i--1 ct,timca7h mp-i,jc% ----,-----,--, 7711 CI IrD It'D CA t-,-, r- M t--:,_6 \i' va- 711 ccccdt- CACAMM tr CI VD CC r GC cc ut CC C% cs\c,i1l-2c6 ut c% ",7 Ct C- CACAMMM 00a1,00c-,m e---e C t O ș 4 CP r-i ui el t M 4 ef, 14 cis l' cti' -7,,,,,,,,, --,q-,-,4,i,,,,,,,,- c4,---1-,s',- vi, (,), mi,c7,,- ci,-1' ci,- 4c4,4 Cis ri?1 C%cCMC-CD 0606,2,ee r-, C,,, C,tiCA -:',6,e,6,-: r 0%,CDCM r-zscri-,6,6,,ss r r-1 CDC,00 i,i',5,:,;',,i- c-,-1 ck 1-1,- 1-1,;- 'CC C% C% C% Gq CD CA t- ut 0OutMOCM 1--1 ut C% 00 i--1 ', CA GC C% C% ct MCCCAM,C, r VD,0 C::) CD t- ut CD c4d,,c7,-1 i-, VD CC r,cd 'CD, t- 00 CD CD C% M M,ficr t V ri,t, Ci lit ri M,40 cq c:) cc, aq i--1 CC r CC CA D,-- D C \I "',t,-1 CA CD CD,-, CD,f,, 00 ::)VDIL-r C I u 7t, C7D, C- 7t1 C0 r (2),OCC00M?,I1 C\1 C,1- CM GC CI L-- ( :, C,C-CD edcqt CI 1:: C:0, 1 M 4: I I1 M C: O',-d Z ;1 0,--, (ll P-d op ca, ;, r-,, m CC) 03c,3 ct i---, v, r-:,,,, r, rci C),,,, ct g,- 'CI tetil 4-,,3 4 (fl,-- C) r GO ZS) tc,- ---, 0,_, >,,, cd cd 03 cd 1) C), CD WCDCCE-4F-1 cr, r-i CA VD 1C t" (X),7t1 1CD 1CD ICD Ic If) 10 IrD CC 1 I 1 I : 7,4 : : t,,o Ott,--g C/, c, ri, ri, CD,-: 7t rd t- 00 I csd es es cs I cq cq cq CA CA CA CA CA CA Cl CA CA CA CA CA CA I cl -0, ;0 Ci) bid ',-,, CL) r4 --,

96 C't 86 C q CC 00 OC ced c9, ICJ 00 GC c9 I C: GO C6t:16s CT;\t: 06eis Cr;s C6C:5",' C3 Zs G4s ",Rds t: Cj,s e4c?,s ds Vis cits <xi az's cr,,izti c) C C1 C C C C C cc) r ri G9 CA,f 1_0,f 10 CA M,t,f,f CA 10 10,f,f 1rJ,f ee,t,f,f if: 7t c0 C Ìf 1Cn CX) CC C1 C C9 C: C9 1_0 GC c9 c9 GC C, C9 VD GC, GC GO C C 00 7t1 1-fis C6 16 r-r C6 06sCX)s e C9- 'ehi- 30- L--: CYD GI VD vez C9 VD VJ C9 VJ 711 VD et'l C9 10 ca eh 10 0 CX) C c9 C: 1_0 0 CZ) 'J r- 71, C I C I C9 00 C9 c9 C, C9 cti c9 c9 0 0 X t- irs' ceic C c7:s (5 cet:-,", C-J 71 1 ICJ G 714CX) 714 CC I ri 7±16-00 I C C 1 F f 1CZ 1-C f 1rZ Cn f 711 C C C C, CC 714 C7, 00 ', IL" C 1-rJ C c cis ci _0 Rs Vis C CT: tl - r-1 a9 cc C C 1- C9 X) C, C c9 CVJ L CC CC,1 C: C9 CD CC CC C,46 ic 06 IL: C46 Cis Vis rz 7fi C0 ìc 711 trz t ct '71i ÇO r" CC>, GI 0 t" 'F, "711 efi 00 C 0!) C\2 cc,,0 c0 CS, 1L----,:3* ko,0 C C5- It CA,4::) 7ti C\2 C" 0 I C, GC (:=10 10,$ t- vt,-, t9 QC (0 VI" 73 Icis4' C\i' Cr;' vi `,,1 i-i- 06 vi 0- r-:: 4' 06,11' ci ci ''r+' eis t=s,---1' ko's,i' 7t,r,),6a:3' o Go r-,,h r- ci,, --, CI, 1 t" C7 CT,,-, I GI C\ CC L"' 1, C\2 C\2 C9 **--i ,-1 r-, 11 I '-' 1 1 I '4:' I1=) 111C:,,t IGIIC)c01,--, 1 c',) vz 711 r cz en C9, 0 efi X, o g 16 ef C9- Iti v,"j- -vi' C9- C,- 06 C7,- GYJ cfj 10 1_0 c::) gi P,- z g 7,1 S4 :7-1 P _4 1 P a,s 1,,-- :, g gii) 4 `g ICl Vis 7ti c9 trz a] t- 791 C9 VJ C r-1 GO,eti vt c9 cc) ve'd C: C9 CI GC C: c9 c9 711 CC c9 vt 1- C9- CC9-0- ' Crz- GC- C9- -C9- C vi cx)' 714C c 1-C-J C t" 00 trz -i c0 cez 711 n 0,- (X) 0 GC 0 0: hi GO c0 C Cdi 00 C9 c9 c9 Cn C: GC C, C c9 r-, C C: 00 c9 cr9 CveZ r ICJ 0 C C t" I C ce> 06 ici c6-4 4' co cn-,t Gq Cr, 71 1,t cr) 0 ob C5-, CA c9 C, GC 10 C, 7ti ce J n C9 cr, CA C9 C9 711 a9 t*yj or C9 c0 Cq r- GC c9 o0 vt, 0 1_0 t9 Cq vt,, C- C, t- 10 C, C, GO CT, t9 C9,f C,,f 1-- t0 c',j,t vt CC M c9) t- t- t- c,t 00 GC 0 c9 00 cs, L- CsRt:CT:s00sCe GiC,Fis Rt:16 CCivis ds c6 (5 is t-,4c4 04,4607' C", CC c9 C C 10 CGC i 0 C: Cs, C9 10 c9,f C- 00 't C, C0 C,, cse", VJ VD a9 c't G VZ Ct Cq VD Ct VD C't 14 CA Ct C't Ct 71 1 Cl 1- -cf( 711 CC CJ S Cl e ri 711 ri CID C40 7}i CYZ t" 0 Cl 7t1 711CT, 0 C:5-, C nc Cl Cl 10 vs, aq ca, F ClC Cl C9 GC C: -T? c e VJ C: 1_0 C9 ts:j 4csi 061L-21-2 cr,dsvi'4 e r-i CT, C C7 C ri Cl ICZ n t- VD 0 OC) CC 71' C4,) t VD f C c9 C,f,f M GC Cl t- GO -et, (0 eti Cl Cl Cl cej ced 711 VJ C VZ VZ G r-i ce -eii CC eh C3" ICJ c,c, i_cz oc 1_0 0 c9 t n Cl ct vt Cl 1- C, c- ct GC Cl 2 71 c c 7F1 -,;i tc' 1- ot),-1 Cl -7(,--1 Cl C, c9 1,0 7ti GC Cl,11V-,-, el'i Cl 30,--, C> 't IC 711Cl d't V- tc) V- M c::: C: Cl VD -eti c9 (0 c9 c:::,10 GC tc) eti C, I-1 ri r,i ri ri ri ri lf", - Z:13 t1) 0 4 E c cd rt 0 Po,,,, 0 -t,-,5 rt,-,- za,,_ c,t,, z, <T, g 4,, -,, J : :,,, g:1 P-t -, r'-'71 : o z,_ g t z FE:e ''''' ',4 rz 7t rtil 4' -g g -7, E 4 to : "1 (TZ ht i ea it5 ti, -8,a3, 78 "8 a),, a) p, 2,,,,,,,, t0 Fṯ g o _f_s4 c) 0- o,0 g :-4 F, 0 0 t: 7--, :" C5-8 L2 2 '') Ea) E-1 H,1 c-, -,/ P4P4 PPPP4P4 'Pil P4ZY Z ZI-;`4-Y)4-,--, Cl vz -1, icz cc) t--- oo cn c),, cw 711 trz cc GC (7, 0,--, Cl Ct 'eti 10 c9 0 c> c:;) c c p c cc c) 1-1 ri ri ri ri ri 1 r,-i ri r-i CA G\I C9 C9 C9 C9 C ti ti CC; cc; cil) ci ti ci ti ci ti c9; ti ti ti c-ti ti ci ci ci ci cli ci ti ci Cl C9C9CICI CVCI C9

97 CA CT, Cet 7i, CC 71, I It Cn itt ct cg r-1 GA r GC CC CX) Get It 0 Cr, Ct CIDC Ut C, ri ri ri ri rri rri ri ri ri ri ri ri 714,14 ca 7t Ct 7? 71, 7}4 ±± ± ± t Get C- 71, Ot CA C) (C r I t C CC 00C CC CC Ct Ct CC rc C C q Cn Cet CC CCC GO 0 it (X) CC CC 0 c0 7PI CX) It r 70 It M' Cet CA CA Ct Ut 71, CA Vt Get Ot CY'D '714 O0C0C000 0 C M Cl CC cm' In- oo- tcs eis Cl Cl r Cl 00 C071, 071, 0 ut,f CC 00,ti's CA' " c:,' 06 Ot r r Cl CC 0001t MCCItCC 10 r Cr, CZ Get Ot Ut Ut CC cc's It= trz's vis ci c:7;' -4 er:s ',is ds,f 7i, I Cl CCut CC QC ut r r Cl 00 OtC- CC Cl 00 Ut CC Ut GC tt 00 Ut CC, CC CC,f r cn C- 70 I C', CC C- ac,,- (:::), c,, cc, m, Cl itis eti Ci GA,f cg,t 0 r- 0 cs, ct,f,4::,, I riccrl Cl CZ t- 00 r ut r 00 0 r (Z COrC7J1 7t'iMGCC Cl Cl cz' s iris CS:s 0616 vi Cl r: C't ez '71 eti IrJ 'ct 10,t1 '`:i 7h I I 00 0 CC Cl GO C- et 00 Cl C- C01C-1(2),±, Crt"'711' rr4 c6 Csn: itis Cl Gi,±1" 4 -,Ii" c6 06 CC IC `i'l 7t, '7I 71, Gt 1CD Gt,t, 87 GetCnCCCC t- 00 Ct Cl t--= vss o6 ds c:,' Q: Gt C- G0 et CC Gt r Ut t- 1--,f Cl m ic- QC 00,t CC CC ir Ot Cn 71, C),t 1-C C) CZ) t"-- C ce visc6 Cl ce 7ti C0 1-C 1C 71-1 C6 Cei Cl tt r--, CC,t 0 c:7s Ms c',' QC IC CC Cj CC 00, -7? Cl 00 t-,i, r--i t` 00,f Cl c'd 71' Cl Cl 16s 7I'i IrD `TI 1 cis CI? C,,, Ot It lit t: In ilez LC", ri CC 0: c ef 811 C,46' iln iii 1( CI: I CC CC et+ CA Iris C 'Zt( I' in Gt CD '', kr QC 00 Ut,,I, 'CI Cl CC CC ''i-i CC C- Ut,- CA' CA" C6 G 2" 0" Cs," Cr,' It-:s Ot" 0" 7I1 to,--1 Cq 7h1 1 CA c7 ri, `i-i Ott: L', kc ' CC,lii Cl,,,0 CC 0 Cl CI Cl C-,- ' 0 Cn-4" c::;' cz's 't-is C6 IC,--i, 'H (X) "f'i r I,- t-,,', I 1 1 I Ur i,i, Cl I I Cn,f Cn Cn 1 C) CC r ClI 1 Cn I,f M IC IC Cn Cl,f, C5' ez c4:5' 36' It: vi' c,i' tri'cris aq cs-,- Cl aa r--, ClCCri cn Ut CC QC,f t- 0000CCM t-' C2 c=;\ trz's -4 Cl I- r--4 rl r Cn,t I 00 Ct 00 Cr;' Ut Cl Cn CC Cl,f CC CC CC CC It r Ct 7ti 1-CZ 0 Cn' 4 M' G9-16 cc, Cl crz cip 0 C970CtOtut r- LCD CJ 00-00,i Ct CC (4, CCCM c6 t-2 06 vis ds ri ri r ri Gt VD r CZ CC C:7 CZ CC 0 CC t- r Cr, Cn CZ MCA0r, CC,f Ot Cl,t CC Ut 71 CC, CncGcnct,? M' 00" Cisd' tt" ut 0 Cl r Cl M70MOttt 00,f Cl cn 00 GC C7, Cl Cl Ct 10,1, Ct ItUtIntcnet c\i- c=7 C7',' C6 C6 C6 GC" vi' r' CA' ri CC r-r ri 1C-Z C',,--i r-i r-i L--- oo e7 ',a co m cz,t c),f,t C- (C ut Cl CC 00 Cl 70 Cl 0 r Cl 10 I ',I, Ut Cl 0 cst CC7070Qt 00000It Cl,t CC Gt CC CC CC Cl Cl CC C" 71, 71, Qt r t- CC 71, Ot ut occgr-c0 t-ccer10,--i" crå c6 ir)" X" r" GA" GA' 0,6 u- r Ut Cl`7i M C:) M M Ct7f71, M70 d, Ct71, M7h ri-1 CC ie-z CTz 1C' t- QC,,Z '', It CA zt 0C CC'i,,n0 tt 1 1 I r Cl ClI M c5;) (0 i ris' t2 CC,t QC Cr, r 7,0 Cr, Cl M r-' eji" C6 4 Cl 1-Lt 00 pri oc (2,,t1 ',:, op C- Cn CC tt IC Cl cs: 7H rri 000ut Cl CC CC Get CC GC It 10 GC Cl CC QC Cl CC cis es5 esi> e6 4s IC M rr CC M GetM71, 71C'et CZ "H Ot C Cn C', Cet C 7IrI 1 C I Cl csi',t 7, ct 10O C6 L-2 70 ri rir ir-,, Cl C7, Cl t- 71, 71, 71, 0007 CC Cl Cl C0 C::t 71, Cl,--1 ut,-- vis t-2 00 C:: M Ot71Ct CC 71,Cn Get Ct Ct Gt VD C0 00 GAC C-7t4 GA r--1" C::;\ r-i's T" r" I 4::, lit lut 1 t V: C: 1i = C,Z, I1,t, IC C\I IA' 01 Oft t 4::, ri,f' 4 C:r Ot C rim, m r1 ri 4 't C Ot,fi, Ot el iit 11, ut,0 Ot 0:,s, IS C On C91 c is '1'4 C 4:;, e Ot QC I GZ It 70 Ot t- t- U't Gt et,t 00 C- CA CA Ot Cn Ut 00 r CC) CC CD -" Ct" " CA" M' C4 CA" Ot" CA' CA' Get: 's4 ' CA"C,S'Oei G6' Ci vi Otis ei ei et Ct Cl Cl ct Cl, C Q: Cl (7, Set, ut QC 00 et CZ Cl CZ ut et QC QD ut if tt Ce 06 It" Cn" C6 C2c;,6 cc> cr:' csis ce cos vis r- ri ri aes 7tA CC ct CC I t- Cl,c p trz Ir 00 0 Cl (7, cn 3C) Clìr cr, CG 10 7H C r 71, tt Cl )-rd C) ClrD 00 C) CC) CC 1CD CZ tit 71,,r11 CC ClCC 71, Ut r r r,41 rr LCZ Cl IC CC 1` ei #, co co CC 71, Get 00 C", CZ 70 0 rr CC CC CCC cc Ot 7t, Clet, QCCSCCt C-,CC0CC MOOCC ir) cx) IC c0 CC VI IC 711 Cl Get 00 CC CI 71, (C CC It CC 00 1C- ClIL, Cl Cl r-1 ClCl,44 g tuo o ri 0 rt, C) I'd ',, * ct 'CI rt r to 1" 1- - rw,--, cf) : "'' bi)--1 ca z ct 4n 0, 1_4 ce,-'471,,a on,, o E - ct rnm rn,, rt 06,,,,---, curg'-' 0,, r'd,4 't cd rz: r5-1 cn w,j, 71,3 Z c, g 0 ca0 0 'Ci '-' ri) c, -q, 0,-C '-`,-- r-, Ei i_s ca,_, cd,9 or' P-Ï-4,-w,- o 0 w P F ;-, ;-i CD 4 d o ;- za ;-, 0 g g: w ca 77',- ct,% 0 m rci "F1,1 c,-) cd C- ) ' '54 r&a 0,,--, ;,- ;-,1 1-4 :"-, ' c4 c4 c: c4 rf) (I) rr rr 7-f) rn rr r-r) r09-) cr,%,- zs :1:1 00C,P,-1 GIM -rtitocd uocs,cd,-, CI GYZ -1, -D 1:- Ci0 0, C -) aa '7I, up CQ Cl Cl Cl Ot CC CC Ot CC Ot Ot Ot CC 70,f ef 7t1 et 7t, 714,, 714 ',IA 10 Ut 10 ut 10 ec; ec; ei cc5 cc; c6 cc> es5 es:3 cc; ec5 es6 cr; cs:; er5 ci, exi, csi ei es6 ci e6 ei cc; ez; er; cr; ei, Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl PTO bd) 4:4

98 cy,,, 88 Vt V% CZ C> CC CC V% m7:, CA CA cz,t 1_, t-:\c% 00 Vt C% 00 cz c-,t,, C7,t IC Cl (5' 4(2;'," 4,:54606 C,C2)Vit"Cle Vi'4CCili'' C,61L:VTt 00 P t C> VD V% 1,7 00 CA C> CA t- CA C> M 0,t cs) cq c, cs cq, p p u! 11 r 1 r r 4 aq r r aq r 4 r ri ri or r-i r-1 ri or fr rl r r C>,f,t,t et,t ef et,t,f,f et r V%,t,t,t CA,t CA,f cl,?it' E 4 P, =1, ct ct ti) 4 te ct -ḍ E --cl) ',;2= -"'"', -, W t5 " tt,, ll g,-4,+9_, -t ' a '-ec,, --,,-1 P, E,,,, f,',, 4 a -4 ci,' - -- ȧ, 1, I g A Cf), bl, i3+1 -,,,i,/] C, E ti'77, (7) -c-,) 3 (1:P4 tio7", ifq':ei Ft,-rd 4_,,, _ p':', :Z', (J,t _,,t '-d,71,,,= p,_, C n, f, c;2 t 5E'4 ''-'-i 2 -, ;, P to ' 4 E7,E ;-=-1E a', t P t r8 c'' ;,,-+,,,,,,_, CC OO c,,,- 0,6,2- ",t 7?,mc,,",,,is 06 Cl, - - i Cl, CC G es, 0 ec,- rign,47) CCC-C0 CeVi''s -1171i ez c, c:: rc9,6,-,,,,e oc az ct Cl 11! C00%C% 00,-i7f,, tzst--c% 11 *-f- 2' Z cr,t-, 00 Cl CC icislci'cy:s ir-xx m,hm,--iez Cl It" c,6c6m' ez oc Cl CC CC C-C-,-1 C%7M CiCeCi 7? t---2e,,5 t Cl O t--,c, 0 cr,,,506:s066 CC CC r c% i_c, v%,nr=,o 44c,i'l---4 CA7FIM7? 0 r Cl Cl r,-0cc>,i,,,i',606 Cl t- M 1,",-, Cl trjt-c>, e i,-6,,,,,-,, 11,41,, r I 1 1 IIIC% oocq -4,::: Cl Vi M7H00M C Ct-711, 44ocis cn-,,,,,, r y,,cancec ejj4clc% c,iscm'aqvi''s' c,cszm,h M714MM ccc00t-- 71 MC-C% -05C461---:, 0C t- c0 70 mm-chim-eti V% C%, C> C>,i-GTG,T,ti -riq,i4 p,r11,7scivis4 C>MC% ()6,-4,,,,7,4 rl r M'J Cl O,-,c c, 00,,,,,-,,,,(5-,,,, i M714 ac m op cc IC /' CC r:(75'46c,i' ICCAMcCM ,t 7? C%-100t-- cy-ssvi- (:,-;,4 r r-1 M000%0 ir:,7)7?0 Vis O' Cra' 0-7t,471itr 71-i,, 00 ez ^, cr, C' is:(f4cs5sc5s " mr-, r- I I cc11,-c1 ir-- c, eå 6 Clr- 0 7FIMMO0C% ays' Cl - t i,-,,,,,,,, 00007,07? I--M71icZ oe'ci4c,i',4),:::,:nr MMMM c,Ct- CC CC C4Vi'VC,is c0 ej Cl CZ,,,-ammeh I Cl et 00 IC Cicir-i7C4- cyz p,-i 1--- c, 0 viscicices'' 7?,cZ,C% e,6,,6et ri r1 00M 0 C%00 c:,,, c,, ct,,-;',2,,is,,,i,- 7MC1 cc oo al r-,c1, 1C-0,-m% 06(,-,-,6- ec- 7(MM,, M,, 1,"J 00CCM1rJ,t4'sc M7? '71100C:7,0C% vi'vs'd'cs fi,t17, MM0C%M MV%C%lt%rr t-zscic%%(i\m7rm7h71, c,,,z, tc-- c%!,,,cc, c(55-,ti-,-,c, mal 1, IOlIl oo,- -,- ri CtC%M":cCC% 0000C%C-11-: c,-,,7m- ) c c - r--1 C0t-c0 C%C>C%7?Cr=c5',,,å4 C-M%C%0000 7FI,11 00C%007?0 Mr-it-t-0 i- OeC5:,40,6 1-,": 00 V%, it-':,,,,fic,zmmtc'z t- C% C> C> Cri M I-- CC M'> 7? cici,--,-,4c,,å ccez,c%00c% t=c7:',44,---, ri C%M 0 M Cl,,, GO 00 00,ice,,,-,, i',,-; - tr:vdm tc,c r- c-,,t C-cZt-O 41c-a- r-ic5s 1-(ICJVD7?7?,t 7? C% 11"J t_c" C%,MMOO,--,- aic:7cei' rqc,ccocc C-cCC%C%M,--=,-,-,,T4e ct,mir z-- ct oc z-, c,t,-,00v-,7? c6c,,i'7tt Cl - 4 ClIMC\2 mncnoc-ti OC-0,,i\ecis,s',,,is t- r ri M m%mm07? t--,mv% 4,,cis,6 t_rm,,gocc 00M0007,00 r,c5cr,,,jitc c-,_7(:\s6r: Cl MM MMMMM 400t-,rt-- C5C:>',' is Vi' 7? t- Cl C> Cl 71IMM7?M C> St- m": c0 C4,0- Cir-is m%, CC 7, t- C>,c4,--,civi',,--ic%C%-nHf,---,,6 r ri Mt-M c% c) ced Go c5,,i',: - M,--1,7?,t )L, Cl cr, etilfj,0 c>vis,--,- =- icctm, t- C> C> C% C%7?CC ri c0,--iced OCC-0 vi'or5s4 ir,7ricid r- r- 00 c!', C%0714 (751r=c1 C%00M,-i Cl I III,H CC Cl t M000 MC-M,-7,--, 2-, cm,, rl r 00IC00-- c7,00r --Is(7=- CIMIC-M 1,":7?7?,-,C00 t-000 CS' ' 06C's V% Cl cs, c5 M%,?t-c-: C>, Cl Vt Vi',4'Cis 711,--, Cl 1," cicecicy; aq,14c, e4e-- ri 1-1 ri tt --1-7j = ''' tf2 g r4 P't ci) p, ct a,',l4 ou 7,:l c' 7-1 '4 E-4-' 1--I 00 C> C% 00,- M r-i Cl Cl 1-- CC,ii,, V% C0, C> Icezva G0 Cl C% Itt-C-,t- 7fir:M":714 C-7?C%M:,,t C> V% ,? ri V% I, 00 r, C% 711Mt,-C-0 cccc,m:, 00C%7?M":C%,(7 00 C% QC,f 7? r Cl m cc 1-1 r C- C> t- ccc>7hc% MC-MC-Ir: MCAC% Cl, co cc,f 1,-, Cl,,- m 0-:, r r Vt Cl C> C> M cqincnt-- 1C-M711CAC- MJ0714tcs, oc ao oo 7ti, u7z t- 7ti GY% ri r,? Cl r c) 1---oom C%0%,M 7HC%C000 (:, C> 1,-: m% V%,t V% cz riri GI P,, C! C, 7:i tf) E-1 ;1,Z?,1, ;-4 '-' rn C1) ce 7,' Cr, 1CS bi) C) '-' rd to r,,- -,C2 0,tli CD (L),,,,, '--4 C>,, ti),,,, o o ct 0 I' ce , CD 4 tt' ce ', Lit ti) s-4,,,,, rci C),, CL,, ;-, c) E a * 1-1-d 'El ),, W Fp'-' ct E - "--' rzi E"1 71,LOCZI---00 C2, C> 0 0 C) C C Cl CZ CZ Cl Cl 00 ri t t- t- Cl Cl Cl Cl Cl C%0,-C1V% r CZCZCZCZCZ 7?tfJCCt tzczcztz

99 89 cx) to,f1 Cg 'T,t,f CD cq C) cc> cice4 r=c7;',c>c7:'e6-711 rl fr CC CrZ Cr, C't Cl 44,-ls, CD r-i 7ti 7P1,t1 C't C't 7 Cg :1-I 7t, ri ri ± t- CD (C cc czcedc 7H- VD- Cg- CD- ci)s,f4 Cl Cl t-- CC 0 0,CD p-ioct CDCD,±4 t2 VD- Cci Ifist: ce 06 cr,- r-i-,cf 'it Cl Cl,-i 711,Ii 0 CD CD Cl t-cinccdo ic* C) C> I 7t1 Cl 7ti,t4 it" 0110 Cn CD 1 C tcd r-4 ag I I/ Cl CC 00,t CD t- t- t- Ic'D QD10 ICD co 10 C i cg ao,--1 cc 1 0 cc-,,--i's 16\ 16s C:)'s r--:s c::-;s eis (7)' 4' 4p o,, (q cq tc'd 00,-4 SC CD t- 714 'Tti CD Cl CI- l_cd Cl Cl 711 r Cl 10 Cl ",, az C,--1-, I 0 0 Cl IOC Cl Cl Cl Ici -4 C6 Itis CYZ' L---,:::7 ii-d c 00 SOO 10 r-i ci ce etito an,41,--i (C (5, 711 r-,,--i rr 't ' ,--1' 16' 11' C,i -cti 4 Ce i-i' C'; 16 cs, CgCnri711 7j11-CA C:),t 01 0) C 10 r C c t-: tcis c:,- -- vi-,eisr=scs,-,6 Cl ri ri,--i' Ce CC' VD' is r,--icctt r 00 o6s 16 c \is d- t Clis 0 I I II "TT', t C' Cis "11 t: 4, ut CT\ It'll di 14 III 'et(,t O Ṃ 4 CZ Cl, lut 1( CX5s i r 'O Cl 1- GC CD, 1 CD, CD- - Cr:s 0- z-- c= c/ ed 1,-, Cli to cg c CD CD 00,f 7? C CA ifi VD- cci C: ICD-c6 'cis CC- CD C C c) ir r-i I CD CD I I CX) wis Cg to c c, Cl OC CD Ic'D cis i" cs cg' 16 to i -71I to ri I 1 OC t- 1 I 00 I-- 10 c:7;s1ci' Cl C 4) "It co di ri ei " 4c CD 4:::, 4c (C t- C 00 Cg Cg CD Cg C9 1CD ed CD 00 CD,f 00 Cn C t- CD CA OC OC,t t- r,t 10 r 10 r tn 00 's C6 ( C101C -O 01r-i C`I (Y) 00 Cg 10 œ 1-1 rri cz, to 1 Cq t r t Ot t" 10 Cn 00 7? 7H itti C edc= 00 Cr 00 r C r ac,t to c:- IL-: i---1 r:s ici' vis i's e o6 c)'s co' cis,m's eeis ce c5s r t--= 06,-Hs t(:5-, to 7t1 (7*,, Cg r-i C 7Pi 0,--, Cg C,DC,D711Ct CgTtiCgCgCt C,JCstMGYZVZ VDCYD7ti7fiCY'D wt mcceledi 01el, VDcg> 01 7t4 711 ICD 00 CD CD OC 4- r Ci'cZi CD ce 10s C CC OC t- 00 CD t- t- 00 CD ICD 71 1 Cl,? cn 00 0, 4 CD VD 00 CD c> cis Cl icd CD CD C> GC CC t- 714 VDVDCl-711VD L' 01 7tI r Cis 711" ri" O 00 c= CD CD Ot- 10 t- r C> 00 t- Cl D- ecd- r C1C lclcci' Cg- o VD,t CC 10 t- C- GC,f Cl CD CD CD CC CC6t it's' cis Id' ctis es:" c)6 c6 C Cis C 0 Cis,t4 GC CD C> C Cl ICD C 10 c0 ClCD Cl C (7/) ICD CD Cl 711 Cl C Cl t4 Cl-,t4 CD CD 10 C1 Cl Cl 7F1-00 Cl c=,cd GC t- CD 10 Cl CD CD 711 r CD 4 CD CD,14 00 Cl 1010 GC Cl CX) 10 CD 00 t- Cl V- C ic'd Cn GC (CD rr Cl C eg O, IC ri O C 1i ri,,t bt C) r,tz cv Q, tt, :: :: dt? 7

100 90 X Ct M C 4C C,HCC MMMUt Ct CCS,, Cn Clis CiCn'sC=CCCCC1ICi CA''e51-2 c CCCACCM 0010 XVI CC-007H,- CC,--I ri C11 7HCD,k1( ICJeti ,t C' CC,f CC LC 1C r 406 V7j CA CD CA Ot r CA Ot Ot m ece m CD M c CI CC CD V Ct CD CD Ct CD Ct r QD r C4,4tis 5,54 c!) a 7:1 to : -8 C et,:eceoeci6 E Cn C7 CA M CC 7f1 tn ri CS5' t:c6cei Ce MMMM,k1'7HGCMM ca r 7t cr, 7/1 7/4 r M Ct CC C\I r C CID 071XMICJ 0001-CJ CC7H714 X C C C 1f,f7H0 MMOCe 4orisp-+c6 t4 C 1"- CC IL-- 7iI 1-rJ 7h1 eccacceli CCCM eccdcxm Ot,--+CC CCCI0CA GC CCMCC7,, r-ixctt CA CA QD CA Ot r t t Ct r Ot t- C Ct CA 10 C,t Ot QD CD Ot,f Ct r Ct r r C7Z r- c 00 ci 00 QD r- r 00 t 1_0 00 CA Ot QD 71I ICJ 1_(7ic ìr '0 VD,f,f,f U7D,f,t,f,f CD ICJ CA QD 0 711Ot Ot CC : 00 0 C\2 C7, 1-1 CC J r 1 -- CD,t oc I,- lit Ct X I_("J r r CA Ct CC IL '-', C9,---t CT, 0 Z', C,', c't C"\ Ct,1 n"1 GC zc:, CC '''' ': 4 cx5cei' e'ci,6 0602(:,-ZI ,-,-1:i' c,r'o11-,(6 76c4c6'06 ct cez,t,ri, I 1::),--, C -, ic c) c,, c,0 1,--, 1 z-- aq r-i GI ri ri 1 I I I I I I I GC I I Ot I II I i 7? I CA,f,f,t CD,f C0 IC Ot I ej r 00 Ct 00,ti CC Ot CT, GC f Oft c-6 Cr,' 4,6 ci44cei' 4c7c1:' vi' cr;' c=cei'06 cq aq i,-,,c),r oc (x),ki,- GC C7, Ct vz to r--1 Ot 00 CD Ct CD Ot,f csd GA C ej r r ICJ I CA t- t C Ct 1C'J CD 00 QD ICJ Ot 00 CD Ct 00 u"j tfj ct Ct QD r t- CA QD,t QD Ct 00 CD CD,Z 711 C$ Cq 1 -: 06C4 (706 aq's (7;(75\eis iriric5',4 Ic C C C C QD 00 Ct r C5 r GA Ot CA Ct GC Ct Ct Ot CC',ti C7, X,-, CC C0 10 ICJ Ot ri ri --, ril rii rril rri ri Ot CA 10 Ot 10 c p p ct 00 GA tr: r- 71,,- m m r- r- trz tc* cq cq QD Ct r 7t t- 00,-_, c7 m,t, QD p t- r r 00 Ot Ot CA If CA 7f GA 00 C r- 4 06c4 c5,= e,i'4,)6,,,,s-,,---,,-,,i-,,is,,,- cqc,- -,,Ist-2,i'0,5 C c c,,,,, 7, c,,f I 'D 00 CC r- QD 00 7t1 C m 00 1, r 7t cq c%,c c 10 Ct 7t4 eti 7t1 cq 7t1 ct e'f'd CA Gt 10 Ct Ot Ot Ct 711 :H Ot Ot e1 I 00 r ICZ ej I 7# t Ot Ot CA,t Ct ICJ ea Ot CD H t- t CA CD Gq r Ot,f 00 CD P P, c1 1_( eid (D r Ot CD I 00 Ct t CD Ct 4,,,cc, n,c,,,,, cr:(7:, 00 t CA Ot CA C Ite6 ',106 CS, If-,f Ot Ot ei r C CA 10 Ct CD Ot Ct r GC CC Ot Ct CI QD 00,t,f cs), m m 7,ti 71( 7t 10,f,f,f 714,t,1(7,f,f,ti VD ed,t,f,t,f,f,f U7D VD CC r tr r- m C> cc r,-, r-i0 i-igcc CAGOCC,*1 Ci 74,--, C4C4CA'scq4c\ip4sci,- 1 c,1,- ci vis l'a1-1,4 ceis i'sci',-;c4 r-i cc M X GI CC ICJ C0CA F0,1IVICA OeCCD7hi CCAC CiCAr c44,4vi' c4'c44-4 t M ICJ X 7ti M IC I Cn 10,f r-i ri I 1-1 r 4,4,6e,6 fri cq ICJ CC,14 00 CC CD IC CC X CD c0 IC 711 CY'D C C7, CC C r 00 X M X ej cc Ct C'D VIC CC- 7hI M c C di - (1,E CC C-) Ct ICJ Ct 10 Ct ICJ 10 Ct I_CJ 0 C CA Ot CA Ct 00 Cej X Ct r Ct ec 0 Ot CC c0 Ct CC ICJ CX) GO,-iI,-i Ct C,C 11 Ot C0 Ct Ot CC :PI, Cn 10 Ot IC GC 10 Ct CA 10 CC Cn C0 X 0,t1 CC CC Ot GC CA,-, 711,ti ril ri GA r--4 ri VI ri ri ir GI ri Pt 0 =7" C \1 ;4 41) ts, z 2 E 71,p mgn o ;-, PP 0 0 == -4u) -01 co r CC C C CC 06 oo o6 ai cxi ; c> to g 7ZO,non) blcdootx ',400ZZ gcecooce;-, cd G) c c/0=0,, , Cl *rt7; Zm pgom coo ct 'te m,t, ioccrcqcqcqcqc c6c6 cqclaqcqc\i

101 (7, ct to Cg Cg Cg )1 e) M 00,f Cl 00 csd 00 C C t- CA 00 t- CC Cg CCICC, 00 P Cg CD cx) ckd Cg C:) t ,f Ca M t-,t CCC Cl IC C;) c:) )1 Cn 7H IC) It) c064 ced CI ced r--1 lit CC) t--cc) 91 cn to ca c: Ir 0) 00 cc) C5) CD CC) Cet CCD )1 Ct CCD C,) Cn CC) CZ cc cq cez c,z lo 71H,7H,7H Cfp t-- t-- ccd Cit21c6 eirssce4e t,- Cg CD) CD G C:) cc) cc) t--c Ca if: c9 G,1 C) (5) lf C) C,I (7), (7, ced cx) cx) r r-, G,1 ir C7,1 r-, G,11 r-, r-, CAI Ir CA VI Z fekie)1o,f,f,f1c),7141c),f1o1 e)e)e),ki,fc)e),711 lc),7he,chflc) C9 QD Cg e) cecqc,i' 1_ trz t-- c1 <2, t-- cy c7, to if C7, if cc t-- Ir (:) C3) tr C C 1 c;,cg cg cq C,f (2) r- r- cra oc m C m GC CA tlt- Cg cc) if) Y) CD cc) cl) 00 e) e) c9 C- 00 c544,6- C C C C Ic c5' r=4c(=> ),0cID cez t- (7, ez t,,h cyd ct 4-z,,H e) Cn t-- lc) ic) Cn t-- lc) X,t C> C7 00 c4d 00 I1,7) t- C> t- Ca e) ct t- e),t Cg C7) t- Cg u),f c) ct Y) C) Ct ct l t- M 00,t cc e) cl) C),f cl cc r-,f C) C) r- 00,t es'36e,e4,,q r-1 incq,to,t, c:stz'cis4 -,H to CY) C:D C) C,) -711 C: CY) Ci 06 C5' ' CD' cy) tc) e) IC) - CX) cs) t-- IC) CD) cy) CC) Ce),7H,,H 71-1 IC:,,M -711 C t- csd Q Cg c0,t u) C7C,TC! ; C4Ci cy) )1 C m xr:,o cc io IC ic,, IC) r` U 00 7ti IC) c9 C) CC,,,t,t,t CI CX) If) CC Cg 00cC)C-MeH,7H1c),7HMM CC, t- cs) Ca c,z Ir) -,--i, cl) C) C\2 00,, 0),t,,) Q k,) Cr Cg e) cq, t- krz C c),-, y) c;,t 040 cc,--i,14 0) c, kr:, C),,, c,) kr,), '-t-'c)cd -,,),,),,,0C1 t--krdocct- '-2,7Hc,)C5) t--00cd)cag),r)0qt-- ',-;c C'S,7CD'å,--;', ,,,-,,,:,:, -k,-,:,- -,--- -r-24zoc *--;scqcfi' ';',',,,-;206 t- t-- krj, G'l G',1 C5 C,2,, J ',f1 C,Z t' CYZ Z` <-H,1 kct CS) 7f r--i,r CC (7, Cg ''H C', I,-, c') CD '-, Lc) Z` r 1 i i I '"''' I I '''' I 1 I II" III tr Cs, ef tr 00 tr,r i Cr, CA CA Ot tr Ot i 00 CA, i IL' CrJ C7Z [,t 1--' i 17" I cn,+, cc, c,0 r- =,'t C, y),-i 00,t Cg,,,, CY) 00 00,-I ca C),-1 t- t-,-, C5) cc lc),, C) e) C) CY) t- Ct 00 Cg e) cl6c^; C5,- (164t6' cf c:77c6'4c57;'çe 4o6,6' r-i'våvi' 1-: v-= c5-;\ r-= ic-2c6trea6c7;' c,,-7e t- Cl Ct cl) e) C) 00,f Y) cl u),, y),f t- CY) C7a Q),-i ct,t C9 C5 Ct y) c) 1,0,,,,,-I,, Cg,-,,, Cg c0 Cg I 00 C:D CX) tc),t1c CC r,f 00 Cra r 00 t-,t QD 00,f C) C) Ct,f Q),f X,7H Cg C:) C,) CD) t-- t-- c:d Ca Q) C9,t Y) cg C) Cl Q),f,t,t C) Ca C9 Q) cl) C) C5),f m lc),t y) C,i'06c6C4C,S'ce(CD-C7; tcs' C6CD)' C,i' 06c)- ci CC c,i t-- CK),7H GC 00 cn m E--,H c,z cx) cx),,h,,h c,: c,1 r- r r r r, r r CA m1ci C Q) tc),t,t C) e) 00 OC C Cn G'J Gq 1( t- C),t r- 00 r- r, Ct 00 aq C,t Ot C) C) CA,t Cg lc),t QD Cg,t CC) C> CC 00 c)) cl csd Cq t-,f Cr, t-,t Cq Cl 00,H o0 v: 4-H- vå4o6 c,) 4,6066 e c) r-,cg,,h c4) C,) Ca L7,,-H ce) C:D aq IC) C0 Cn C'l C CIO M IC) Cr,,H CC) ',H r-- CC) c) ct )1 c4d IC) )1 CC) CC) 7H 7H cy) c,) Cg c,) cy) ci: c,:,t1 c,:,7h c,pz Cr, C7) C) C,) CD t- c,: (7) cc if) to cqc (:) Ca t- C,: C,1 IC)C, Ca C7D Cg e) CC) CC CZ C'I r-, C,) C,) ce) CD) c5: c,a C,D 00 C) r Ca QC C9 CC )1 -;H t- t-- CC C:) C5a CXD C: CY) Cg CC 1 ri' CqVi' C6C4 4'06cyism'r= 06,6sc,ic64 cs6,416',h Ca c:d ir t-- cc) '714C) CK),c) t-- t-- c, C75 q (7) cl) Ca lc) cc) C5, cc) C,) Cg,H to C,),7H C) -7H IC) y)cc) -71q IC)cl: VD VD 7 vd 71'1 ed VD vd cfdic) ',H ir c,) ir ',H ',H ',H CC) c) IC) M If c:) 711,- CC) Tfl CC) C C CI C) C:n G'i CC) 10 M r- CC) r CI Cn C Cn CID Cn G,1 t0 Cn G'i C, CC) 4cqcpm coccqec> Loo,rm=, cmmvz mccrmr- caw 4,44 t- 00 crz c 00,c t- ot trz t- mcg r- C9 Ca C5),,t ct QD CA C),t Cg Ct Q) cl) Cl) CI CI ri ri ri 11 ri r, C) c4) 1-- C- I-- tc,cc) C:) t-- IC) CY) CC) CD) )1,-H C- ccd IC) Cg c/3 C;) (7, (:) CS) Cg Cg CC) Cg ICJ CC) ce: cs) 00 tc) CC Y) CC cg ci CC) irj Cl) CI) ICJ,-11 )1,7H t-- CC) cc) t-- CC) c:d C,) cc) cq Ca M 10 C,1 t-- IC) Cg Cl) CI t-- to )1 f 7H r- X CD C:D cc) 71 1 Cl C 7H C,) G'l C Cg Cl,f Q,-I ;44 cy) t- C75 t-- cn IC) C5a cx) Cl) Cg lc) e) 00 t-- t cc) trz C cse cez CI C t-- Cg CX) IC) cc) C:D cc) ica m -7H Cr, Get cc) C) CC t-- Cg CD c,) Cl) ccd 00 cx) cy) CX),-H t- ir:,-h cy) cc) cg lc) cx) (7, ced cx) Cl) C C:) IC) C),f Cg cc) CX) eg) CX) C) (7, G,1 tr 10 CXD CX) 10 CC) 00 )1 C: CA I-- CXD c, D CC)CIC -1 r-i r ri 11 GI '7,5 : : e c' cn '-' rn 0 ca Ft, C,,,,, t:d C) CD "t 5 0) : ',:,W ;, ca 0 5L0f o -5g c, 7,;' 7t r'd Ct3 g 4 E :,'t 5 '-' b ' ) V, I-2, c' ;E' ts1 Ortit0477,caeeo coo-,o e,,,,, om a) ow000 Emm78,g - (- 0 0 e, 2,-1,,1, 1 %, i",' oo 4 rr rr oo OCCD)0,-, M,:He) C 0007,0,-(Cg c,),hy)cor- 0C7,0,,TA CgCgMMCY) MMMMM MC),f,cti,f,H,t,f,Tti,f,,t1,,H10 CC 06 od od od od ad od od (xi od od 06 o6 oti ot5 oo o6 GO o6 oti CIC\IG\I CIGIC,IG1 C\IG,I cqc,iclc,1 GICICICqaq rp P-4 F4 cr, C) Cg Y) CC cc, ad nr, (13(/3 o6 o6 cq Cl Cl Cl Cl

102 M 00 CD C, IC it: 06 M rri -1-1-' rl Cf, CY,,11 I ++ Cit 00 I GC 1 00 M I c11 M M M e": Ge 04' GC 71i cc = ot %,c) m c ce 36 3,6 ei e: c0 00 0t cp- 001 to toto c/ r-i + + co Ge,i' d' Cr, 0)0) 00 CC) C, Cq 0101 to Ot r GC C(is CC CZ) Ct to CD M to to 4 4 mmmag M to to r C to QD QD to CD- cq- 00 C to Cr, CA QD Cg CD CD to CA,t to to QD> C- to r-i Cl,-I r Ot QD M CD `7tq's CD ' Vis Cis QD;\ to C-to IrZ M GO = :P1 = 1E2 c7)' M t rri zi, cs;' CI I I to cn- 73 -\, to 0100 I I Ctoto ' to cn,t1 cc cc m m cs, to to r-1, 47, L'3 :4=1 - -',, -44 A to 7:3 M Cq C M CD Vi C4 CX)' Ci Ili' C, -CI M M *TP Cn p6 - M 00 to ot M t- GO OC M 00 r 00 to x to to to t-t cd c's 1": t i efis ut et4 14 r Ct,--7s to -7h cc 01 to to to to 01 0)00 QD ri yr CX) c6 Ge 711 C7, CC 00 r-i 7-1 QD to CD to to CD Ct QD OC M M M CFI -toot Cl- Cr Q0 Cir CD QD QD cq ac r r QD 117: tr: A fl ot to CD QD cf QD to Cr to 00 Cr, I CD C41' Vi Vis 04' r 00 QD CD IC- C cs, CT, GC ce ' ri Ct if: GC Ct 4d' cz, bo GO 0 cc 0) 00 Ct c0 VD CT,,f4 01 Ct to CZ Clot Cq t- H,t to00 "r11 to M 1,f cz,f 01 1 CT, CC Ct h,t, ri ir-to eh to01 ei4 tfi h VZ,f C, 0 ri CD", C", to,-i1 to cc to 0101 di IC: GO M I C0 c0 (xi cx5 cx3 cx

103 t- CZ -4I It-1CCM Xt-'j ti 4c6,11- ctp4 CSD CZ CZ,fC t CI, c4d csd,f c0 00 C t- m,f 1-1 Gq1 rrl ri ri rl r-i rri cl 1tt,ti ed 11"Z 10 i ItZ,t IrZ!ti r-7h Q,6064c,i'se v17?7?7? 1- `7F1 `:14 CA 10 It'D 00 VD t- cc ot t-,t Ot cc Ot,t CA u! Ot CA,t VD C7 Ici'm- 44ce m r- CZ,f CeD cc) 1L-- C r- CC) c4c4410- ce t(t ec) t-- Gq 0 CZ 06,6sece OtOteilM 00 o'd CA GA CC Ot GA c0 1C CC cs:;) r 16',--Ts Ce M 711 VD 0 0 cz cc oft ot,7t1 t- cicr) cc cc c0 1C'D Cn CZ CD 0 CC) C0 CD 1-(-Cr) `tti CX) 7F1 7H VD r-i 11 c : cecem'c64 4Lo- cs,'416 (TA r cc VI 93 ed,vd CZ,f 00 cecr:711- c6 00 Ot IC 00 Cq 00 CZ I-CD C CA ( GA GA GA,f c7 cc, cc -711 CX) GO CC, ri CD VD VD C;:) 00 GA!ti VD e'd coot,7h 0 1 t- Gq06's CC r 00 r CI CZ C5C-Ts CC ot ct C) Ccicc r '71 't CZ GC 00 CiD CZ C,D,f "0,t,t,t,t IC,t,t,t,t,t ICICD,t,t,t 1(7D U7D,t,t ci cicc G`l CC, C*, 1 c,,,t, 1 crz,t4,f, C C 00 Cl el el ch cfis o rmq ot et cc o: ot ot e?is cq c$ eq c is,o+,14 ',7,--i,* cc 00 I,, ICJ Cq Cj, C% 4', 1-' 00,, CSC C' kcj cn a CZ M,=, CZ c''' 4',,t t- *-1 c0 00 CZ,4 0 It'D csd, 1 CID 00,11 - C- CZ ':' 00 kcz *-1,,H (M,,Oslt: 1(i' si i'di's6,;,:,-,,,,l-,,,;' vi',-, 2,-4--,,- c, 00-4, -,,,,,-,,- Ct 0 cn VI I,,,D,,D,-, u'd 10,-, cq : III! 1 I I 1 I 1 1 I 1 I P-I,t to to,, I I cr) CT, ot ICc0 t- )_( I Ot GA,t,-, CA 00 t- 1,7 CC SC VZ,- Cq I c7, to t- to 0 t- 0,, ct, 00 to c0 c0 cn,t Ot, to (:, c0,,,t, Gq (:::)-ici e c,i'c64,6e- a5s i',,---,6,e,i',---s,,e,-: 4cis!- crz m m m r- 7? cq cc cq cc lo m cq r- m m 00 Gq,, GA C) ri rl r I-1 rl r1 ri 11 IC C IC CC "714 L" "71i CD 10 CX) ICD CZ C,D CZ VD CZ VD VD CZ 1-100OCZ 7f400CCCDC, P0000M ICDCZCD1-0 CZCZCZC0,11 CDOM ec,(5 t=ce4ccrcc ciccccic oet=16't= cet=c4'416,css(56 cc If* c= 7ti cc Oft Ot e11 ec) 711 C2) IrD 0 'eh( ec rl -- CCir cc a:2 c0 C 0 00 ci ci ot C co,1 cc IC c, oo oft 1"- Iccicc- CX) OC) 1CD CYj C't'D ' a,'44t =sce vi'vs'c641få cei6e,44 4e0,6 CC)0C:5 CZMOOO 00MICD00 CDICDOVD CCCCr IC t" C 714 cccccc cc cccccccc ìc VD CeD 'Tti VD Cq 7t1 VD :t1 CYD ch1 VD VD 711 GYD VD CH VD 71, 00 0 ICD -7t1 CD c0 GO c0 C cc (2) 10 1 GO 10 ICD <= 00 CZ CZ rl C dn CZ VD riqc cccc ICJ CCC, ci C t-2 cit=c5c,i ce4m- 4å I M0714, CX)C0 r-100r10 CCMICDCZ MO() 7P1 `7F, `71i ',J1 G t M VD CYD G',D 7?1 `, 1CYD VD CC VD,t1,t1 '7h1 cc,t Gq 10 CC 10 t- QD t-,f C VI 00 cic 44 "tf 14 ess 01 C1f CCcc ciicd CZ r CCD GO cicicic C cccic- cicc> 04 4cisc,Tai VD 00 CZ Ct t- oo CA ez Ot cc Ot t- to ot ri CT,ICD t--24o6t-= Ici't=c6 r1 cc 711 CZ Cci '7t1 1-C": Ot I-- 0 et, C CD CD CD CZ TH CC C,D C L' 1-Cj GeD CC ti Cq 11 r-i 0000C0CZ Cq CID GC 1 CZ cc to 0 io tct cc ef, 1: ri ri in 01 4, cc) r cc cc C", ci C C0 ot IC Ccq,,00 )-0 c,c, cc, 71,GC (7, cc cc cc cc C oo C cc) oo C IC cc cc t t ot cs::)ic ot co IC C t- oo cc cm cc, C cr, Cn QD lc,-i CC, 00 Cn t- C C r- ot C (= 00 Cn GeD 1-1 r1 rl di -t? -rt : : ' 0) ig rn i::ll It bo g 72 (i) 'CI tio o c)13 0 D rt 'CI rt'ci 0 rt t,0 -,'61 tst 0 m 0 ttorwg>tvd 7,PDPOts1 ca ; ta T-, cd ''''t 0 Q a);-, 0 cl) r--1,, 0, Zat), ct 0 r a), rn,0, rt 4:2,t? -,lat) cepto mz7-1-2,20,-10,--,-, Ft,0'-' z,1-1 d-cd ;-,-goce,-,,--74 ;,,, C1),-, hi 2caceP d rcau:l15 ;-icto,4 00, P=1Pc 1: )-4 Zcncocpc mmhhh E cocmorct,tiespr- occzc),-4 m-tloccr- oomo,--i ot,t4 p4-1,-,,-1--1, -I,--i MMM MMM CCCCC (7;C; CC7;(5;(5; CCCC CC;;Oi CiC3iC7; ; cv -4 r-, V cp a) be p r=1; W*

104 E 7:3 _it *2 32 ti) CC ',is C 94 CGO 7t*I CD Ct 10 CD- Gr;s o6 7ti" c6 ei' c) t-- (x) cc) ac cc) cc vi p-1 ri ri ri rl ri ri ri ri ri Ci CD t- Ge 0-06 CA CC cc cc) t- cq 00 Q) 711 CA 711 up,-71sc5s CD>s (2!) 10-1O TTIlliv+' TT 10 d( CD CC C% C% 10 QD t Q) 0 C% 00 C", 00 7F1 CA CD QD 00 C- 7ti Tti- ei' Vis 5 -- c, 7*, CC Ct CC Ct CC 7f cq CC 00 CD CD u_d ud cr, 06 et- 7H' Ge CA GA 00 Q) t- t- QD C% CD C90 C%, CD p cg r- r- cc CD C C9 cc C% ec 0% 00 CC 711 CD Q) CD (n" Ct' vis c6 v- CC cc C% 771I 7tI <D 00 C% GO t 00 t- 06-1C 1-0 Cr, C L- C trj GYZ c C:t 00 d 1rZ 7H 0 ri CSC C",t t 7?71,,CJ cis , cz; C' s s 71'1' C, ir C Z'Gli\ d Gi 7+1 cg r-, CD CC QD CC Ct t- CA CD GA C% CA 1010 CD CD GA t- 00 Q), CD ud 00 t- E7Z (15, (x), vz, Cle ud CA t- ud 1C CA CC cg, ez 7t 1001 Ct CD 2,C% C% CC 00 t- t- GA C% r-1 C% QD CC 711 o0 Q) 00 CqC C% (D Qo,, tr+,1 06 CD-C O' 06 s--i- C ICis 06 CD- 10- r*-1- ce 0%- 06 CA 2) 10cx) C%,,c) I 714 C%C QD GO - II I I I "-i 1 I I- Q) 00 ud CD CA CC 00 t- I CC 714 I CDtnirOS Ct t- C% CD QD C% CA CC C% CC CD 10 QD 11 e Di gl C-t: 7t1-IcisCC- Ce 0006,-;sC7:s C% CT, H CC> CT, ri tid cg cg, r PC1 i -7H cg r- cr, p» u CD QD r X2000 CC t- t lO 10C C01 re 4 -V4'g te - GC)- 06 0eî gi 46O1 c)6 c)- 1O01 s t-2 4' 01 oo cx) cn Q:, 711 r- 01GA Gq CYj r-1 r g g W, A a CC CC (I) : 16s vis c'd 711 *711 CC 711 cg t- C% ' oo tc;:sc: Ct t i CD Cfj ',ti ',h 2010 cccct-,71i 0101,711 friecc010-1o 00OC cc :,s 16scl' ce c)-cyis C CD ,--i c ,t410d'4, CA CD **,:f4 *;11CC , ,t1 Ot t, QD 711 C% QD 00 CD C% CA CA cq Cf is Vis 16s - te 7gs C _ 401C to 0 C% 10 0,0 GO 01OC) CS) cx) %D C%- CT s20 Cis 2010 \ s C*; csi t*-:s 20 -rh C% CC CD CD C CC C% 00 : *I I : /1 CD C0000C C0 cq- r-; cis - 0- Vis Vis r t- CD ICC GA Q) Ct!ti CA C% C- t- 4D 71' 0010 vi ei' c6-71+'14'oc2ois iris vis vis e 00 7±1 C% Cl (X) CD,C% 10 CA CC CD Q) Q) C% CD- cis 711-t: CYC di- 06 CC-t: (5:s CC'Ss ri ri GO 7t C% CA d' 10 CD (X) C% C% t- ck C% CD t D 01 (n 20 CD C GO CC ',ti (X) 0% 00 C% 09 i-i csd 00 0 C% CYZ CIO CIO C% C9 'et cn C- CD <D t- 09 Q) C% CC t- 00, CD CD CD CD t- a) GA 00 GA C-09 t f C", 1 C,'"J f t C GeZ ri 0117H,00 : ti) --i b0 0,,4 ce 7:1 0 1-, F-1 ca Ct (:)' -''' : "d: :4 ce L7-7 P4 Q Pi E 44 ri' rn r F, 0 k, ''ce cp 0 a74 ce Ei ocd 14 '4 P-1 cid E-I H g- P 1020 Cq Ot 7t,10 20 t- GO C% CD 01 00,t1 C- 00 C% CC CD 0* C) CD CD CD CD CD CD r1,-1 r1,4,-4 r C9 CC c; 6 c; c; c; c; 6 c; vzmaezmm

105 ri3 \tc, co s CA' cr\ di tfls 0 CA 0 lln 11, " lc: e, 0 ri ri ri ri ilt5 I GI\ 4:) Citit s lit tfi ut,i as,,1 el,4' a Cas ut 44 TT,co \CC 'II Cr Ilf, lit 0 VD C, ri r1 14 'II O \C: \CC

106 96 r Trygdekasse Insurance fund Gjennomsnittlig medlemstall Average number of members I alt Total Tabell 24 B Sammendrag med Summary, including Specifications Herav med rett til sykepenger Of these entitled to cash benefit Sykepenge dager utenfor sykehus Cash benefit days outside hospital Erstattede sykedager pr medlem mpensated sickdays per member Sykehusdager Days in hospital Medlemmer Members Familiemedlemmer Family members 63 by-trygdekasser insurance funds in towns 671 bygdetrygdekasser insurance funds in rural districts ,1 10,2 3,0 2,4 1,3 1,6 734 lokale trygdekasser local insurance funds 1302 Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet, Oslo 63 Chr Wisbech A/S' Funksjonærers og Arbeideres sykekasse, Oslo 26 Eidsvoll Verks sykekasse, Eidsvoll 29 Raufoss Arbeideres sykekasse, V Toten 56 Hadelands Glassverks sykekasse, Jevnaker 61 Drammenselvens Papirfabrikks sykekasse, Modum 71 Vestfos sykekasse, Ø Eiker 37 Rødskog Arbeideres sykekasse, Skoger 42 Skotfos Bruks Arbeideres sykekasse, Solum 44 A/S Høie Fabrikkers Arbeideres sykekasse, Oddernes 67 Hunsfoss sykekasse, Vennesla 45 Alvøen sykekasse, Askøy 46 Pedek sykekasse, Fana 47 Langevåg Fabrikkers sykek, Borgund 13 sykekasser insurance funds 1 Oslo distrikt 2 Hamar distrikt 3 Drammen distrikt 4 Kristiansand S distrikt 5 Stavanger distrikt 6 Bergen distrikt 7 Trondheim distrikt 8 arvik distrikt 8 sykekasser insurance funds Totalsammendrag Total 756 trygde- og sykekasser ,7 2,7 1, ,7 2,6 1, ,7 2,2 1, ,6 2,7 1, ,7 1,6 2, ,4 1,6 1, ,4 2,1 3, ,2 1,8 1, ,9 5,3 0, ,2 2,5 2, ,2 1,9 1, ,3 2,0 2, ,6 2,6 1, ,8 2,6 0, ,9 2,0 0, ,9 2,1 1, ,8 2, ,6 1, ,0 1, ,1 2, ,0 2, ,0 2, ,1 2, ,8 3, ,5 2, ,6 2,7 1,5

107 I 97 spesifikasjoner for særordninger 1959 for Separate Schemes Regnskapstall pr medlem Figures according to aeount per member Administrasjon Administration Driftsutgifter Expenditures in annual account Driftsinntekter Receipts in annual account Tilskudd fra reguleringsfond Reserve subsidies Bud- sjetttilskudd Budget subsidies Driftstilskudd Excessloss subsidies Formue eller gjeld Capital or debt Utgifter til Expenditures for Lege- Syke- Lege- skyss transhjelp Doctors' port Doctors' trans- Sick service porta- trans- on, portation 2,50 416,76 447,49 17,73 0,83 127,77 76,15 10,59 14,33 384,80 369,87 44,78 15,75 63,00 54,95 5,90 34,48 27,49 399,46 405,46 32,38 8,91 92,69 64,67 4,34 23,52 21,45 630,48 631, ,71 112,02 6,46 49,55 29,90 470,59 607,87-524,79 526, ,22 551,25-595,80 92,43 227,13 104,31 480,05 78,68 2,48 7,96 7,11 4,64 22,06 15,65 3,04 14,84 8,32 448,62 428, ,28 97,23 2,38 22,98 16,27 614,69 805,38-527,84 592, ,83 440, ,17 75,34 429,26 94,57 374,08 53,56 13,79 26,93 9,50 2,43 19,75 16,13 2,35 6,62 28,40 563,06 577, ,14 95,16 3,63 18,07 19,80 514,83 577, ,57 655, ,85 546, ,72 479, ,48 397, ,73 551, ,88 84,78 336,40 96,39 108,15 63,85 293,33 72,47 463,94 51,95 405,75 85,31 2,98 11,63 21,27 2,57 19,37 19,79 21,04 27,90 15,56 2,18 11,33 10,79 10,75 7,67-3,57 17,15 13,86 483,66 568,19-504,41 510,72-489,49 510,20-490,06 573,67-572,47 624,38-470,92 527,93-472,23 467,44-466,69 630,15-166,77 142,36 122,48 102,85 169,52 155,92 237,66 154,22 231,60 156,62 312,33 114,57 255,52 129,47 41,36 131,17 9,41 9,89 14,65 4,12 10,96 17,04 8,20 9,49 13,68 8,64 9,90 24,45 8,44 11,15 17,87 4,72 9,86 23,54 6,23 12,02 16,39 4,45 26,64 16,40 487,24 536,61 211,35 138,12 8,33 10,67 16,34 407,11 413,89 30,91 8,51 96,71 67,10 4,45 I 23,97 I 21,56

108 98 VIII Sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet 1959 I 1959 var det trygdet gjennomsnittlig sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet Disse medlemmer er tatt med i den alminnelige medlemsstatistikk (kap IV) henholdsvis som arbeidstakere med rett til sykepenger (sjømenn) og uten rett til sykepenger (tjenestemenn) Særstatistikken bygger etter virksomhetens art på en oppdeling av erstattede sykdomstilfelle m v i orge og i utlandet Denne oppdelingen er det ikke tatt hensyn til i den alminnelige stønadsstatistikk (kap V) Tabell 25 A gir i stedet de særskilte spesifikasjoner av stønadsstatistikk for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet Særtrygdene utgjør en økonomisk enhet ved Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet (T SU) Av omsyn til premietarifferingen føres det særskilte driftsregnskaper for sjømenn og tjenestemenn T S U har i 1959 hatt et nettooverskudd på kr , slik at den rene formue ved diverse fond er øket til kr pr 31 desember 1959 Summary to Section VIII The Tables 25 A and B are prepared with a partition for the costs occurred in orway and abroad when concerning seamen in foreign trade and civil servants abroad As to give the necessary basis for the settlement of contributions separate annual accounts are drawn for seamen and civil servants

109 I t-t `,1 0!) CM CH 10 (:) Cq "CklIc':1 1 Gn 7t1 C:, c0 r-i CYD Cr),t c' -:I i In t-- CSD ',ti Ct Ct C) (Sz d4 eti Cn Cn CYD r-i r1 `Cf, Cr ',ti Cn,:t1 r1 rl "cf, 0 0 r irrl Ct I-- '4,t4 r ,--, cc, r-1 1 C:n I GYZ 714 ',ti 1 C:n 1 'eti 0 10 Cet,CC, Ir- 10 Cn r--i c= Gl I-- It 10 led r-i 'dl t--,0 CeZ Cn ri ri p#,tti 10 1 GC ccd 00 'd1 C't,1 10 I 00 Gn 1 Ct C0 0 to,11 *7ti cti Ct VJ,C,,t E"- 1-C' Ce'D 0 'eti C -i ri I-I,t4 cc,,--i C::,C c0-1 cez ri VZ i-4 ',ti,-1 11 r1 Cn GC 1-CJ y1 CD CYZ - I Ct C) 00 IIII C) 0I 1 cn) ci z ce x,-i ra) I I Cet I I I I Ct t-- 0I CC t--- CZ CC) GC C-- C CS:, IL-- t- ri 10 G0-10r-I r-i GYD CY'D 7ti Ge') 00 r-4 GO c0 GC c\i el4 I Cl CY C,J P-1 CC> i I ':h Gt CX) *:11 C 0 GO,-1 00 r-i C'tt 714 r4 -!!' g g,e4 g 1 IC C Gt GC `711 I00 I I IM r "chl 'dl CX) 7ti 00 C) i-1 "rhi ICD 00 CZ 711 IC" (X) r4 0 G() 71, r+1 Z3','"IC7? ẹ 3,- Zt '- Z8 * 3 * -1:3' ;- a) o Q 4 -, ) ta --, r-l',,--,,, ''' : rcci)i ;,-i, - Ft') 8 :,s4, e), Z' '3 P '- 3 ', rt,-,,,,,, :,,,,-, 74,,-,-, ra '''" - : ÇZ el0 Z -4-, r"--1 w,rat ZaIDA) Cd CD u3" CD cd '''?i t _, 7) ' L g ci ' i D3 1 ; :I q ' -- ' = -4',-k C),1) ;-, , 44 ',:,), P-4 g 4 p-c-t-i) 4-,, c, c),-- a) m 'ct if,' '-,'-'4 '- "'i P-ci Z' ') ---'-'6' : ci: r-- t,-, ',,,) -P, Zd CL) 0 Q, '-", 7,,,) n,-,, - -4,,'3' Ft,,, z: p,, 7 () ', 7"9, -,, ;,-,:,1,3 I E":' a) '' 4,,,,,,) 0 -, w c,, t I,,,, ' ''''' t : r-ct ;i- fi5 c",,,,,:),,t?c -,,z 8 -rd, m c, c, c) ce ry, i, tn ' '('i 2, ' g "e r4 - - i ),, 4,', P-i,4 CD 1-4,c, +, c, CD i-- 1) M,24) C:i' a?, Piq P eci' --- '4S' cia,--- t t, : c%) :,7,- -;,,, 8 4 `'-, : ti Z,-') : '5-6' rf) z:3 rt,, "EJ 8 e, : "2,,) rt _ :-4 Ps, a),,,- E -c; '4, : c, cl) g - c,--, `4?-,Q8 P' ',--, cp,--,, - -,, '-) E 0,,,,) 'r 1_, i Ec' : t> jd c, ' cp ca -,- Ft,i) tuo, rt r_,,c4 `13 4 g 0 c) ti --c-d c) E-'4 i 74 qgi,_,) r, rt rt, 'cp,-, o -,,- c",, 0 W m P1 P u9utvasf uuoutots sluvatds pa!,9 gd9q2119u,g uuoluolsauo ri, I aoulanotpoul

110 100 Tabell 25 B Særregnskap for Trygdekassen for Separate Accounts for the Insurance Fund Utgifter Expenditures Sjømenn Seamen Tjenestemenn Civil servants I alt Total Sykepenger Innland Cash benefit in the cases of sickness Inland Sykepenger Utland Sickness cash benefit Abroad Sykebehandling medlemmer Innland Medical treatment of members Inland Sykebehandling medlemmer Utland Medical treatment of members Abroad Sykebehandling familiemedlemmer Innland Medical treatment of family members Inland Sykebehandling familiemedlemmer Utland Medical treatment of family members Abroad Hjemreiseutgifter for skadet Transportation of injured to orway Barselhjelp Innland Maternity care Inland Barselhjelp Utland Maternity care Abroad Gravferdshjelp Innland Funeral aid Inland Gravferdshjelp Utland Funeral aid Abroad Kr , , , , , , , , , , ,11 Kr , , , , , , , ,89 Kr , , , , , , , , , , ,00 Administrasjonsutgifter sts of administration , , , , , , , , ,60 Bevilgninger Grants Refundert premie tjenestemenn, 153 Repayment of civil servants' contributions, section 153 Overskudd Surplus , , , ,30 Aktiva: Assets: Kassabeholdning Cash on hand ,09 Giroinnskudd Postal cheque deposits ,67 Bankinnskudd Bank deposits ,91 Kontolån til statskassen Treasury bills ,00 Verdipapirer Bonds ,00 Kr Kr ,67 Premierestanser: Amounts due from contributors: Redere Shipowners Tjenestemenn Civil servants Diverse debitorer Sundry debtors , , , , ,76

111 101 sjomenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet 1959 for Seamen and Civil Servants Abroad Inntekter Receipts Sjomenn Seamen Tjenestemenn Civil servants I alt Total Kr Kr Kr Medlems og arbeidsgivers premiedel Members' and employers' contributions , , ,47 Kommunenes premietilskudd Local authorities' contributions , ,18 Statens premietilskudd State's contribution , ,72 Skadekurpremie ved Rikstrygdeverket ntribution from the ational Insurance Institution as to compensate medical treatment in cases of employment injury , , , , ,37 Renter: Interest: Av verdipapirer On securities ,75 Av for sent betalt premie On late payments of contributions 1 375,84 Av kontolån til statskassen On Treasury bills ,89 Kursgevinst ved salg av verdipapirer Agio in transaction of securities , , ,30 Passiva: Liabilities: Kr Kr Rikstrygdeverket ational Insurance Institution ,72 Handelsdepartementet Ministry of Trade ,84 Utenriksdepartementet Ministry of Foreign Affairs ,32 Helsedirektoratet Directorate of Health ,69 Andre kreditorer Other creditors , ,95 Fond for utgiftsrestanser Loss Reserve Fund ,00 Reservefond Capital Reserve Fund , ,76

112 orges offisielle statistikk, rekke A orway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 1962 r 43 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og pfttalefritatte i 1960 Statistics on persons convicted, fined and suspended of prosecution Kriminalstatistikk Domfelte innsatt i og løslatt fra fengselsvesenets anstalter i 1960 nvicted persons received into and released from institutions under the prison administration 45 Markedstall Bedrifter i industri og varehandel 1 november 1961 Statistics on markets Establishments in manufacturing and distribution Lønnsstatistikk for sjøfolk på, skip i innenriks rutefart i november 1961 Wage statistics for seamen on ships in scheduled coastal water transport Markedstall Jordbrukstellingen 20 juni 1959 og Skogbrukstellingen 1 september 1957 Market data Census of agriculture June 20, 1959, and Census of forestry September 1, Forsorgsstønad og kommunal trygd 1960 Public relief and municipal social pensions - 49 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3 kvartal 1961 Wage statistics for workers in public construction activity orske forretningsbanker 1961 orwegian commercial banks - 51 Undervisningsstatistikk Folkehøgskoler Statistics on education People's high schools - 52 orske sparebanker 1961 orwegian savings banks Lønnsstatistikk for kommunale tjenestemenn pr 1 januar 1962 Salaries of local government employees 54 Sivilrettsstatistikk 1961 Civil law statistics Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl a historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling The Central Bureau of Statistics also publishes the series csamfunnsokonomiske studier» (SOS) This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics Kortere avhandlinger gis i serien aartikler» Shorter reports in the series «Artikler» Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics Abonnement VI disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå For Statistisk månedshefte er prisen pr år kr 15,00, pr nr kr 1,50 Prisen pr år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr 18,00, pr nr kr 2,00 For Statistisk ukehefte er prisen pr år kr 20,00, pr nr kr 0,50 For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo

113 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H Aschehoug &, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere Pris kr 7,00 Grendabl & Sons boktrykkeri, Oslo

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 SYKETRYGDEN 1960 50. ÅRGANG National Health Insurance 1960 50th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1963

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 Nr 109 Forsikringsselskaper 1961 Societes d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical yearbook of

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1962 Nr 92 Norges bergverksdrift 1961 Norway's mining industry 93 Lønnsstatistikk 1961 Wage statistics 94

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI orges offisielle statistikk, rekke XI orway's Official Statistics, series XI ek e XI Trykt 1958 r 301 Syketrygden 1955 Health insurance 302 Forsikringsselskaper 1956 Sociétés d'assurances 303 Folketellingen

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

SYKETRYGDEN 46. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313. Health Insurance th issue OSLO 1958 RIKSTRYGDEVERKET

SYKETRYGDEN 46. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313. Health Insurance th issue OSLO 1958 RIKSTRYGDEVERKET ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313 SYKETRYGDE 1956 46 ÅRGAG Health Insurance 1956 46th issue RIKSTRYGDEVERKET THE ATIOAL ISURACE ISTITUTIO OSLO 1958 Grondahl & Sons boktrykkeri, Oslo, 3* Syketrygd-statistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 191 Syketrygden 196 National Health Insurance 192 Samferdselsstatistikk 196 Transport and Communication

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI orges offisielle statistikk, rekke XI - orway's Official Statistics, sees XI Rekke XI Trykt 1957 r 257 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1954 Medical statistical report 258 Folketellingen 1 desember

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) orges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl (Statistique Officielle de la orvège, série X et XI) Rekke X Trykt 199 r 171 Statistisk-økonomisk oversikt over året 198 ( Aperçu de la situation economique)

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Convention on Social Security

Convention on Social Security NORWAY L4.] Treaty Series No. 18 (1958) Convention on Social Security between the Government of the, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway [ together

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter 1 Norge er EØS-land. Hvilke plikter har vi til å yte helsehjelp? Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v Besl. O. nr. 23 Jf. Innst. O. nr. 14 (2001-2002), Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002) År 2001 den 11. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde Nasjonal konferanse 16. September 2010 Rus ombord? 09.35 12.00 DEL 2 Konsekvenser og holdninger ombord Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde 8-45. Fiskere En fisker som er tatt

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v.

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-214-2008 (J-124-2006 UTGÅR) Bergen, 10.10.2008 JL/EW Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer