SAK M 2/14. Referatsaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK M 2/14. Referatsaker"

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: Sak M 2/14 SAK M 2/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 11. februar 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. desember 2013 (arkivref.: 2013/229) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. desember Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 28. november Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 16. januar Referat fra møte i Ottar avholdt 13. november 2013 Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø førstekonsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Referatsak 1 Møtereferat/protokoll Museumsstyret Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent M 30/13 referatsaker (arkivreferanse 2013/2828) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 23. september 2013 (arkivref.: 2013/229) Referatet er tidligere godkjent på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 19. september 2013 (arkivref.: 2013/2) 3. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 24. oktober 2013 (arkivref.: 2013/2) M31/13 Orienteringssaker (arkivreferanse 2013/229) 1. Plan for midlertidige utstillinger ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i 2014 (arkivref.: 2013/5753) 2. Orientering om arbeidet med handlingsplan for midlertidighet ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref.: 2010/6534) 3. Status for arbeidet med utredning (KVU: konseptvalgsutredning) av nytt museumsbygg. Muntlig orientering ved museumsstyrets leder Morten Ruud. 4. Status for det kommunikasjonsstrategiske arbeidet ved museet. Muntlig orientering ved museumsdirektør Marit Anne Hauan. M 32/13 Forslag til reviderte billettpriser utsatt M 33/13 Søknad fra Staatliche Museum zu Berlin om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (arkivreferanse 2013/1415) Forslag til vedtak: Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin sin søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden 15. juli januar 2015 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostandene forbundet med utlånet dekkes av Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin

3 Enstemmig vedtatt M 34/13 Forslag til betenkning for stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5635) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for fast stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap. Enstemmig vedtatt M 35/13 Forslag til betenkning for stilling som professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap ved tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5605) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for fast stilling som professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap ved Tromsø Museum Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap Enstemmig vedtatt med følgende endring: Søkere som behersker samisk på søknadstidspunktet vil imidlertid bli foretrukket. Endret til: Dersom to søkere blir funnet tilnærmet likt kvalifisert, vil den som behersker samisk språk på søknadstidspunktet gå foran. 36/13 Søknad om professor emeritus-ordning fra Willem Jan MarinusVader (2013- /4828) -Unntatt offentlighet Forslag til vedtak: Museumsstyret innvilger Willem Jan Marinus (Wim) Vader professor emeritus-ordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i ett år fra 1. januar 2014 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

4 Enstemmig vedtatt M37/13 Søknad om professor emeritus ordning fra Håvard D. Bratrein (arkivreferanse 2013/5090) Unntatt offentlighet Forslag til vedtak: Museumsstyret innvilger Håvard Dahl Brattrein professor emeritus-ordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i ett år fra 1. januar 2014 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. M 38/13 Ordninger for tilsatte avgått med pensjon ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/3744) Forslag til vedtak: Museumsstyret tar saken til etterretning Enstemmig vedtatt M 39/13 Forslag til budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5597) Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 1, 555 mill. kr. Enstemmig vedtatt med følgende endringer: 1. Museumsstyret slutter seg til prinsippene i forslaget om fordeling av bevilgningen for 2014 og gir museumsdirektøren fullmakt til å forestå driften ut fra dette inntil endelig budsjett er vedtatt. 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 1, 555 mill. kr. M 40/13 Forslag til møteplan våren 2014 (arkivreferanse 2013/229) Følgende møteplan ble satt:

5 :00-14: :00-14: :00-14:30

6 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tord Lien Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Johnsen Tord Lien Ekstern representant Marit Helene Pedersen Anita Andersen Stenhaug Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor Prorektor Viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

7 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass.universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Heidi Adolfsen Studiedirektør Sakene 66, 67, 68 og Eli M. Pedersen Økonomidirektør Sakene 70 og Svein Are Tjeldnes Seniorrådgiver O-sak 3-13 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 65/13 Referatsaker til styremøte 28. november 2013 X 2013/2 S 66/13 S 67/13 S 68/13 S 69/13 S 70/13 Implementering av rammeplan og godkjenning av ny studieplan for lektorutdanning for trinn 8-13 Forslag om endringer i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Søknader om oppretting og nedlegging av studieprogram og studieretninger for studieåret 2014/ samlesak Studieprogramporteføljen 2014/2015 og fastsetting av opptaksrammer, adgangsregulering og måltall for studiepoengproduksjon Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger S 71/13 Statsbudsjettet for Fordeling av bevilgningen - Intern hovedfordeling S 72/13 S 73/13 S 74/13 OS 1/13 Delering av fullmakt for godkjenning av årsregnskap 2013 for Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark Oppnevning av nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - nytt saksframlegg Eventuelt Orienteringssaker Orientering om overgang til elektronisk saksutsending til universitetsstyrets møter 2013/ / / / / / / / /2023 OS 2/13 Strategiprosessen - status 6. november /4815 OS 3/13 Orienteringssak til universitetsstyret - Forbedringsprosessene ved Universitetet i Tromsø 2010/2619 OS 4/13 Dialogmøter med fakulteter og enheter under styret 2013/2394 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

8 S 65/13 Referatsaker til styremøte 28. november /2 1. Referat/møtebok fra styremøtet 24. oktober Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Finnmarksfakultetet, referat fra møte i fakultetsstyret Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra møte i fakultetsstyret Faktultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra møte i fakultetsstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra møte i fakultetsstyret Det juridiske fakultet, referat fra møte i fakultetsstyret Det kunstfaglige fakultet, referat fra møte i fakultetsstyret Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de merknadene som framkom på møtet. S 66/13 Implementering av rammeplan og godkjenning av ny studieplan for lektorutdanning for trinn /236 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner etablering av ett felles lektorprogram for trinn Universitetsstyret godkjenner studieplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, med følgende 12 studieretninger: Biologi, fysikk, kjemi, matematikk, engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, russisk, samisk som morsmål, sosiologi og spansk. 3. Universitetsstyret ber styringsgruppa om å ta ansvar for å ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader og i god tid før studietilbudet lyses ut. 4. Lektorutdanning i språk- og samfunnsfag og Lektorutdanning i realfag fases ut. Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må sikre at studenter som allerede er tatt opp til disse studieprogrammene får fullføre sine studieløp i henhold til den studieplanen de har fått opptak til, og i følge vanlige overgangsbestemmelser. 5. Rektor gis fullmakt til å ta beslutning om styringsform for Lektorutdanning for trinn Universitetsstyret ber om at de økonomiske konsekvensene knyttet til økt antall praksisdager og skjerping av kravene til fagspesifikk didaktikk, legges frem for styret i egen sak i vårsemesteret Styremedlemmet Bjørn Hersoug fremmet alternativt forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner to lektorprogrammer for en periode på 3 år. Punkt 2 og 3 som innstilt. Punkt 4 som punkt 6 i innstillingen. 5. Universitetsstyret forutsetter at erfaringene fra de to lektorprogrammene gjennomgås høsten 2016 med sikte på videre drift og evt. reorganisering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3

9 Votering: Vedtak: Universitetsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. Som innstilling S 67/13 Forslag om endringer i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 2013/2319 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslaget til forskrift om endringer i forskrift for eksamener for Universitetet i Tromsø. Forskriften trer i kraft Studenter som har fått innvilget varig individuell tilrettelegging ved tidligere Høgskolen i Finnmark beholder tilretteleggingen så lenge de er student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Vedtak Universitetsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt mot en stemme. S 68/13 Søknader om oppretting og nedlegging av studieprogram og studieretninger for studieåret 2014/ samlesak 2013/5518 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktiske anlegg forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Foreløpig studieplan må være klar før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret før sommeren Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism, forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Endelig studieplan må ferdigstilles før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må etter ferdigstillelse oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret. Bachelorprogram i reiselivs- og opplevelsesproduksjon legges ned fra og med høsten Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten Dersom UiT får tilsagn om finansiering i løpet av 2014, vil oppretting av Masterprogram i landskapsarkitektur legges frem for godkjenning i universitetsstyret med oppstart høsten Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktisk forurensningsbiologi og forvaltning med oppstart høsten Studieprogrammet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin egen budsjettramme. Fakultetet må ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammene lyses ut. Representanten Geir Johnsen fremmet forslag om en tilleggssetning i forslagets punkt 3: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4

10 Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten 2014 og et det opprettes som fag i lærerutdanningen for 5-10 trinn. Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringen i punkt 3 fremmet at representanten Geir Johnsen. Vedtak 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktiske anlegg forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Foreløpig studieplan må være klar før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret før sommeren Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism, forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Endelig studieplan må ferdigstilles før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må etter ferdigstillelse oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret. Bachelorprogram i reiselivs- og opplevelsesproduksjon legges ned fra og med høsten Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten 2014 og et det opprettes som fag i lærerutdanningen for 5-10 trinn. 4. Dersom UiT får tilsagn om finansiering i løpet av 2014, vil oppretting av Masterprogram i landskapsarkitektur legges frem for godkjenning i universitetsstyret med oppstart høsten Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktisk forurensningsbiologi og forvaltning med oppstart høsten Studieprogrammet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin egen budsjettramme. Fakultetet må ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammene lyses ut. S 69/13 Studieprogramporteføljen 2014/2015 og fastsetting av opptaksrammer, adgangsregulering og måltall for studiepoengproduksjon 2013/4508 Innstilling til vedtak: 1. UiT lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2014/2015 som det framgår av vedleggene, og universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte opptaksrammene og adgangsreguleringene. 2. På bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi settes det av inntil 5 studieplasser av den totale opptakskapasiteten til å ta opp studenter som søker opptak via 3-semesterordningen for ingeniører. 3. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte måltallene for studiepoengproduksjonen for studieåret 2014/2015 som det fremgår av vedleggene. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5

11 S 70/13 Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger 2013/872 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner kostnadsrammen som fremkommer i denne saken, for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsøkningen på kr 5 mill. for modulbygget på campus Breivika. 2. Universitetsstyret vedtar finansiering av UiTs byggeplaner over universitetets egen budsjettramme, og godkjenner forslaget til intern budsjettdekning, gjennom rammekutt innenfor en tidsramme på 15 år. 3. Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig kutt i basisbevilgningen. 4. Universitetsstyret ber om at renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi forelegges Kunnskapsdepartementet i henhold til eiendomsfullmakten Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 71/13 Statsbudsjettet for Fordeling av bevilgningen - Intern hovedfordeling 2013/1777 Saken ble trukket av universitetsdirektøren. Saken legges fram på et ekstraordinært styremøte 16. januar S 72/13 Delering av fullmakt for godkjenning av årsregnskap 2013 for Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 2012/5774 Innstilling til vedtak: Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av årsregnskap for 2013 for UiT Norges arktiske universitet, før rapportering til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15.februar Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6

12 S 73/13 Oppnevning av nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - nytt saksframlegg 2011/4874 Innstilling til vedtak: 1. UiT Norges arktiske universitet oppnevner et nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) slik det fremgår i saksfremlegget. 2. Universitetsdirektøren får i samråd med rektor fullmakt til å komplettere rådets sammensetning. 3. Rådet oppnevnes for en periode med funksjonstid fra fram til Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 74/13 Eventuelt / Styremedlemmet Bjørn Hersoug fremmet følgende saker under eventuelt: 1. I budsjettutkastet lå det inne rundt 4 mill kroner til strategiske midler til styret og rektor. Dette er lite. 2. Styremedlemmet ønsker en diskusjon omkring hvilke merkesak dette styret skal vektlegge, eks: studentboliger; det er ønskelig å gjøre en utredning for å øke kunnskapen om behovet i Tromsø studieprogrammer; klage over koordinering i flerfaglig tilbud. Kompetansen må økes på området (hva er det vi har og hvorfor er det ikke godt nok) seniorpolitikken ved UiT; området bør styrkes for å dekke den massive utskiftingen som kommer Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7

13 Orienteringssaker OS 1/13 Orientering om overgang til elektronisk saksutsending til universitetsstyrets møter 2013/2023 OS 2/13 Strategiprosessen - status 6. november /4815 OS 3/13 Orienteringssak til universitetsstyret - Forbedringsprosessene ved Universitetet i Tromsø 2013/6066 OS 4/13 Dialogmøter med fakulteter og enheter under styret 2013/2394 Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør MØTEKALENDER FOR UNIVERSITETSSTYRET I 2014 Torsdag 16. januar Tromsø Torsdag 13. februar Hammerfest Torsdag 13. mars Tromsø Torsdag 8. mai Kirkenes Torsdag 19. juni Tromsø Torsdag 25. september Alta oktober Umeå Torsdag 11. desember Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8

14 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Breivika Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Geir Johnsen Jan-Frode Janson Ekstern representant Marit Helene Pedersen Anita Andersen Stenhaug Ekstern representant Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

15 Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor Prorektor Viserektor Fra administrasjonen møtte: Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Ivar Bartnes Eli Margrethe Pedersen Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Økonomidirektør Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 1/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2013/1777 S 1/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2013/1777 Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret delegerer til rektor på fullmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Saksprotokoll i Universitetsstyret Curt Rice foreslo nytt pkt 2, når det gjelder pkt i saksframlegget: 2. Styret utsetter tildeling av økningen i RBO på 7,569 mill kr Daniel Sørdahl, Isabell P. Vikan og Christoffer Sommerstad foreslo nytt pkt 3: 3. Administrasjonen utreder opprettelse av et studentombud og kommer tilbake til styret med en sak raskest mulig. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

16 Geir Johnsen foreslo et nytt pkt 4: 4. Styret ber om at det legges til rette for at sentrene kan søke om bevilgninger til strategiske midler. Administrasjonen utreder dette for behandling i neste styremøte. Votering: Direktørens innstilling samt de tre forslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret utsetter tildeling av økningen i RBO på 7,569 mill kr 3. Administrasjonen utreder opprettelse av et studentombud og kommer tilbake til styret med en sak raskest mulig. 4. Styret ber om at det legges til rette for at sentrene kan søke om bevilgninger til strategiske midler. Administrasjonen utreder dette for behandling i neste styremøte. 5. Styret delegerer til rektor på fullmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Universitetsstyrets møter 2014 Torsdag Hammerfest Torsdag 25. september Alta Torsdag 13. mars Tromsø oktober Umeå Torsdag 8. mai Kirkenes 11. desember Tromsø Torsdag 19. juni Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3

17 Referatsak 4 Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR Til stede: Karen Marie Christensen, Ola Graff, Torbjørn Alm, Rob Barrett, Rossella Ragazzi og Elisabeth J. Nilsen. SAKER Orienteringssaker: Ottar 5/2013: Fra en svindler som stortingsmann til harmløse veps er under produksjon. Ola Graff har kontaktet Hurtigbåtene om de vil selge Ottar, han venter på svar. Sak 34/2013: Trykkeplan 2014 Ottar 1/2014: Nordnorsk perspektiv på Eidsvoll, (Narve Fulsås, Hallvard Tjelmeland) Ottar 2/2014: Jus (Øyvind Ravna, Tore Henriksen) Ottar 3/2014: Blandingsnummer Ottar 4/2014: Varangerhalvøya (Ingrid Jensvoll/Rob Barrett) Ottar 5/2014: Språknummer (Aud-Kirsti Pedersen) Diverse forslag på fremtidige Ottar-nummer: - Ottars verden - Overnaturlige og underjordiske - Mørketid Sak 33/2013 Eventuelt Fra blir det redaktørskifte i Ottar-redaksjonen. Rob Barrett overtar etter Torbjørn Alm som fagredaktør for natur og miljø og Rossella Ragazzi overtar etter Ola Graff som fagredaktør for kultur og samfunn. Begge er valgt for 2 år. Elisabeth J. Nilsen (ref).

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

SAK M 8/14. Referatsaker

SAK M 8/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 17.03.2014 Sak M 8/14 SAK M 8/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 11.

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

SAK M 4/16. Referatsaker

SAK M 4/16. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1696 IBA004 Dato: 20.01.2016 Sak M 4/16 SAK M 4/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 16. februar 2016 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 3. desember

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

SAK M 2/15. Referatsaker

SAK M 2/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 2/15 SAK M 2/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: 24.11.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: 08.02.2017 Saksnr: M 3/17 SAK M 3/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

SAK M 30/13. Referatsaker

SAK M 30/13. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/229 EST003 Dato: 01.12.2013 Sak M 30/13 SAK M 30/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. desember 2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 16.06.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 14:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 14:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 09.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK M 24/14. Referatsaker

SAK M 24/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 16.07.2014 Sak M 24/14 SAK M 24/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 26. august 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAK M 17/14. Referatsaker

SAK M 17/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 12.05.2014 Sak M 17/14 SAK M 17/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. mai 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdet

Detaljer

SAK M 9/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Referatsaker

SAK M 9/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: 25.04.2017 Saksnr: M 9/17 SAK M 9/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 21. februar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

SAK M 15/15. Referatsaker

SAK M 15/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 06.05.2015 Sak M 15/15 SAK M 15/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. juni 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl 10.00 15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 -

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 - MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: 27.10.2015 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars 2009 10.00-15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

SAK M 26/15. Referatsaker

SAK M 26/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 03.11.2015 Sak M 26/15 SAK M 26/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. desember 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta BT 1 1031 Rom 1031 Videokonferanserom/Tromsø B 124 Hiet, Alta/Tromsø Møtedato: 15.05.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice MØTEREFERAT Møtedato: 19. november 2009 kl 10.00 15.30 Møteleder: Referent: Arkivref: Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, ass.universitetsdirektør 2009/86 IBA006/MØTEBOK Til stede: Jarle Aarbakke,

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAK M 25/16. Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember Referatsaker

SAK M 25/16. Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/1696 IBA004 Dato: 06.09.2016 Saksnr: M 25/16 SAK M 25/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Koren Medlem HEMIS AS Britt Elin Steinveg Medlem Arbeidsgiver

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Koren Medlem HEMIS AS Britt Elin Steinveg Medlem Arbeidsgiver MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta PAV P153 Gabo Videokonferanserom; ADM B124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 13.11.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret ved Universitetet i Tromsø

Styret ved Universitetet i Tromsø Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 14. februar 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Magritt

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2004/57/011.1 10.02.2004 UD/BKR P R O T O K O L L fra Styrets møte 10.02.2004, kl. 09.00 13.45 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen Til

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref. KF 07-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 01.04.2011 Arkivref.: 2010/542 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 18.02.11. 2. Referat fra

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

SAK M 22/13. Referatsaker

SAK M 22/13. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/229 EST003 Dato: 14.08.2013 Sak M 22/13 SAK M 22/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:15 16:00 Følgende

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

Ekeli, Britt-Vigdis, ledet møtet i rektors fravær Rice, Curt

Ekeli, Britt-Vigdis, ledet møtet i rektors fravær Rice, Curt MØTEREFERAT Møtedato: 16.juni 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor, ikke tilstede mellom 13.55 og 15.00 Referent: Britt Elin Steinveg, assisterende direktør Arkivref: 2009/86 HSK001/MØTEBOK Til stede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Møtedato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer