Internasjonal Sykeforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal Sykeforsikring"

Transkript

1 VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3

3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse Når du har bruk for din forsikring bes du alltid kontakte vår 24-timers alarmservice Bupa Global Assistance for å få behandlingen forhåndsgodkjent. tlf.: Sykehusbehandling Hvis du skal behandles på sykehus, bes du kontakte oss for å opplyse dato for innleggelse, diagnose, behandling og dato for forventet utskrivelse. Når behandlingen er forhåndsgodkjent, sørger vi så langt som mulig for å sende betalingsgaranti og avregner deretter direkte med sykehuset. Vi tar oss av det praktiske, slik at du kan konsentrere deg om å bli frisk. Annen behandling Hvis du har behov for annen behandling enn sykehusbehandling, som for eksempel konsultasjon og behandling hos spesiallege, dietist og helseundersøkelse, bes du også kontakte oss for forhåndsgodkjennelse. Vi kan samtidig hjelpe deg med rådgivning, når du skal velge et egnet behandlingssted. Du avregner selv med behandleren og anmelder deretter skaden til oss for refusjon. Skaden kan anmeldes online på eller innsendes på til hvor du vedlegger de betalte regninger. Du kan også velge å innsende regningene med vanlig post til: Bupa Global Palægade København K Danmark Husk alltid å opplyse ditt polisenummer ved henvendelse til vårt kontor. 4 5

4 BUPA GLOBAL ASSISTANCE (incl. 24-hour emergency service) e-post: DEKNINGSOVERSIKT Dekningsoversikten er en del av Forsikringsvilkårene. Derfor anbefales det å lese Dekningsoversikten og Forsikringsvilkårene grundig. Se vennligst Ordlisten bakerst i denne produktguiden, hvor en rekke ord skrevet i kursiv i Dekningsoversikten og Forsikringsvilkårene er nærmere definert eller forklart. Disse definisjoner er en del av Forsikringsvilkårene. Gjeldene fra 1. januar 2014 Alle beløp er i NOK Akutt skade Vær oppmerksom på at du ved akutt oppstått sykdom i første omgang alltid skal oppsøke legevakt, vakthavende lege, egen fastlege eller ringe til Alarm 113. Bupa Global Assistance intern alarmsentral Du kan alltid ringe til Bupa Global Assistance, hvor våre faglig kompetente medarbeidere sitter klare til å hjelpe deg 24 timer i døgnet. Bupa Global Assistance gir deg: Rådgivning ved valg av behandling Veiledning, når det rette behandlingssted skal finnes Hjelp til de praktiske forhold ved sykehusinnleggelse, herunder utstedelse av betalingsgaranti Legefaglig ekspertise Kundeservice Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av din polise, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på: tlf.: online chat på Min Side På Min Side har du adgang til en komplett oversikt over alle dine dokumenter. Gå inn på og klikk på Min Side. Første gang du logger på skal du bruke de første syv sifrene i ditt polisenummer og din fødselsdato. Online kunde Du har mulighet for å bli online kunde, slik at din polise utelukkende blir servisert online. Registrer deg på under Min Side. Som online kunde får du beskjed via når vi har nye opplysninger vedrørende din polise. Internasjonal Sykeforsikring Alle summer er pr. forsikrede pr. forsikringsår, med mindre annet er angitt. Utgifter refunderes etter følgende takster. Hvis du har valgt en egenandel, skal du være oppmerksom på at enhver refusjon av de dekningsberettigede behandlinger nevnt i Dekningsoversikten vil bli nedskrevet med det til enhver tid resterende selvrisikobeløp. Så snart din egenandel er nådd, vil alle dekkede utgifter bli betalt i henhold til refusjonstakstene, opp til den maksimale dekning. Forsikringssum Pr. person pr. forsikringsår Sykehusopphold Legeordinert operasjon på sykehus eller klinikk Legeordinert sykehusinnleggelse på sykehus eller klinikk Legeordinert laboratorie- og røntgenundersøkelse, skanning og annen legebehandling ved sykehusinnleggelse Reseptpliktig medisin i maksimalt 6 måneder fra første dekningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med sykehusinnleggelse Det er et krav, at medisinen er utskrevet som behandling for den diagnose/sykdom som den forsikrede har vært, er eller planlegger å være innlagt for Organtransplantasjon dekkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløp, og kun organer fra mennesker Både transplantasjon og organ skal forhåndsgodkjennes av Selskapet Ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler under sykehusinnleggelse For- og etterbehandling på sykehus eller klinikk i forbindelse med sykehusinnleggelse i maksimalt 6 måneder Legeordinert gjenopptrening hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller osteopat under sykehusinnleggelse og/eller som etterbehandling i forbindelse med sykehusinnleggelse i maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos behandleren Opphold og behandling i forbindelse med psykiatrisk innleggelser, herunder ambulerende psykiatrisk utredningsforløp inklusive utarbeidelse av én spesiallegeerklæring med 25% av den maksimale dekningssum på NOK i forsikringens samlede løpetid

5 Spesiallege Diagnostiserende konsultasjon hos spesiallege Legeordinert kontrollbesøk hos spesiallege Legeordinert laboratorieundersøkelse, røntgenundersøkelse og skanning Andre undersøkelser ordinert av spesiallege FORSIKRINGSVILKÅR Transport til og fra sykehus Dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter uten for Skandinavia* Maksimalt *Se Rehabilitering Legeordinert rehabilitering i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag ved innleggelse på autorisert behandlingssted Rehabiliteringen skal påbegynnes senest 6 måneder etter operasjon Sykepleie i hjemmet Legeordinert sykepleie i hjemmet i forlengelse av dekningsberettiget operasjon eller sykehusinnleggelse, maksimalt Maksimalt pr. dag Rekreasjon Legeordinert rekreasjon på offentlig godkjent institusjon i forlengelse av dekningsberettiget behandling i høyst 3 uker pr. forsikrede pr. forsikringsår Maksimalt pr. dag 750 Ortopediske hjelpemidler Leie av utvendige ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler i forbindelse med operasjon, i opp til 4 måneder etter avsluttet behandling, ved tilfelle hvor hjelpemidlene er legeordinert og nødvendige for ytterligere forbedring av operasjonens resultat eller for å hindre forverring av operasjonens resultat Helseundersøkelse Helseundersøkelse annethvert forsikringsår, maksimalt pr. undersøkelse Dietist Maks. 5 legeordinerte konsultasjoner hos autorisert dietist pr. forsikrede pr. forsikringsår for personer med BMI > 35 Maksimalt pr. konsultasjon 750 I henhold til Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL. Legevakt utenfor bopelslandet Legevakt utenfor bopelslandet ved akutt sykdom eller tilskadekomst* *Forsikrede bes vedlegge rapport fra legevakten. 8 9

6 Gjeldene fra 1. januar Godkjennelse av forsikringen 2 Når trer forsikringen i kraft 3 Hvem forsikringen omfatter 4 Hvor forsikringen dekker 5 Hva forsikringen dekker 6 Dekningsberettiget transport 7 Unntak fra erstatning 8 Hvordan skaden anmeldes 9 Dekning fra tredje part 10 Betaling av premie 11 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13 Klager 14 Konfidensialitet 15 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordliste 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1: Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet og forbli gjeldende skal søker ha fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland), og være dekket av folketrygden i et av de ovennevnte land. 1.2: Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøker er fullstendig frisk i opptakelsesøyeblikket og ikke lider eller har lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet, og at ansøker ikke er fylt 60 år på opptakelsestidspunktet. 1.3: Godkjennelse på spesielle vilkår Hvis betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår vil disse fremgå av polisedokumentet. 1.4: Endring av helbredstilstand Endres ansøkers helbredstilstand etter opptakelsesbegjæringen er underskrevet og før Selskapets godkjennelse, er ansøker forpliktet til straks å opplyse Selskapet herom. 1.5: Selskapets godkjennelse Selskapet avgjør om forsikringen kan godkjennes og for at Selskapets ansvar kan tre i kraft, er det en betingelse at opptakelsesbegjæringen godkjennes og at premien betales til Selskapet rettidig. 1.6: Polise og skadebehandling Alle polisedokumenter utstedes på Selskapets kontor i København. Selskapet kan velge å legge saksbehandlingen til et land i eller utenfor EU. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdatoen fremgår av polisedokumentet. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2: Karenstid ved nytegning Retten til erstatning inntrer ved nytegning av forsikringsavtalen i henhold til tegningen først fire uker etter forsikringens ikrafttredelse. Dette gjelder dog ikke ved dokumentert overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et annet sykeforsikringsselskap. 2.3: Akutt hendelse Ved akutt alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst inntrer retten til erstatning, uansett det i 2.2 nevnte, samtidig med forsikringens ikrafttredelse. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1: Forsikrede Forsikringen dekker den eller de personer der er navngitt i polisedokumentet, inklusive tilmeldte barn under 16 år. 3.2: Barn Forsikredes barn under 16 år kan medforsikres gratis, såfremt kravene om godkjennelse på vanlige vilkår jf. 1.2 er oppfylt. Når medforsikrede barn fyller 16 år, oppkreves premie fra førstkommende hovedforfallsdato. Det er dessuten en betingelse for medforsikring av barn at barnet blir tilmeldt Selskapet og at en av de forsikrede har foreldremyndigheten over eller er juridisk verge barnet

7 3.3: Nyfødte barn Det skal innsendes opptakelsesbegjæring for nyfødte barn : Hvis en av foreldrenes forsikringer har vært i kraft i minst 12 måneder, kan nyfødte barn av en av disse, uansett kravene i 1.2, medforsikres uten opptakelsesbegjæring. Dog skal en kopi av fødselsattesten innsendes senest 3 måneder etter fødselen. Såfremt fødselsattesten ikke sendes til Selskapet innen 3 måneder etter fødsel, skal en Helseerklæring innsendes for barnet som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til 1.2. Tilmelding av barnet skjer fra den datoen Helseerklæringen er underskrevet : Ved adopsjon skal den forsikrede fremsende en Helseerklæring for det adopterte barn, som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til : For barn født som resultat av fertilitetsbehandling og/eller født av en surrogatmor, skal der innsendes Helseerklæring, som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til Hvor forsikringen dekker 4.1: Dekningsområde. Forsikringen dekker dekningsberettiget utgifter i hele verden, med mindre annet er anført i polisedokumentet. 5 Hva forsikringen dekker 5.1: Dekning av sykeutgifter Forsikringen yter dekning til forsikredes sykeutgifter i henhold til Dekningsoversikten. De dekkede utgifter og refusjonstakstene fremgår av den gjeldende Dekningsoversikt. Det er ikke nødvendig å ha en legehenvisning for å påbegynne en behandling, dog skal alle utgifter forhåndsgodkjennes av Selskapet. Selskapet bedømmer og avgjør om utgiftene er rimelige og relevante for å få klarhet over om forsikrede lider av en sykdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en utført behandling. 5.2: Hvis der er valgt en selvrisiko, utbetales refusjon når det samlede beløp overstiger den valgte selvrisiko. Selvrisikoen nedskrives kun med det beløp som ellers ville blitt utbetalt i henhold til den gjeldende Dekningsoversikt. Selvrisikoen gjelder pr. person pr. forsikringsår. 5.3: Behandlende leger, spesialleger, tannleger og annet sunnhetspersonale skal ha autorisasjon i det land hvor det praktiseres (jf. også 7.2 q). 5.4: Forsikringen dekker kun utgifter for utført behandling. Alle beløp som Selskapet beslutter å refundere, regnes med under den årlige forsikringssum pr. forsikrede pr. forsikringsår. 5.5: I ingen tilfelle vil erstatning kunne utredes med beløp som overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har mottatt større erstatning fra Selskapet enn forsikrede av Selskapet skjønnes berettiget til, er forsikrede forpliktet til straks å tilbakebetale Selskapet det skyldige beløp. I motsatt fall vil Selskapet utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 5.6: Erstatning er begrenset til utgifter som er alminnelige og rimelige for området eller landet hvor behandlingen finner sted. 5.7: Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellom Selskapet og sykehus/leger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagerne i Selskapet. 5.8: Kulanseerstatninger vurderes av Selskapet. Hvis Selskapet beslutter å refundere utgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringsavtalen, regnes disse stadig med under den årlige forsikringssummen pr. person pr. forsikringsår. 6 Dekningsberettiget transport 6.1: Transport og/eller ledsagelse dekkes kun hvis sykdommen og/eller behandlingen er dekket av forsikringen. Følgende transportutgifter dekkes: a) dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter utenfor Skandinavia, b) rimelige og nødvendige dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet har henvist til behandling som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse. I tilfelle hvor Selskapet har henvist til behandlingssted som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og den forsikrede velger et behandlingssted som ligger lengre vekk, dekkes kun de transportutgifter, som svarer til de utgifter som ville ha blitt dekket for transport til det sted Selskapet har henvist til, c) transport for 1 medisinsk ledsager, hvis Selskapet vurderer at medisinsk ledsager er nødvendig og transporten av den forsikrede er legeordinert i henhold til 6.1 a, d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling av forsikret barn under 18 år, e) utgifter til den forsikrede og eventuelt godkjent ledsagers returreise til den forsikredes bopelsadresse, hvis den forsikrede er berettiget til dekning av transport, 6.2: Forsikringssum transport Maksimalt NOK pr. forsikrede pr. forsikringsår. 6.3: Valg av transportmiddel Selskapet vurderer og godkjenner valg av transportmiddel. 6.4: Kjørsel i egen bil Godkjent transport i bil erstattes etter Statens til enhver tid gjeldende laveste takst for privat kjørsel i egen bil. 6.5: Selskapets ansvar ved transport Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriksjoner i forbindelse med transporten grunnet vær, mekaniske problemer, restriksjoner fra offentlige myndigheter eller fra piloten eller andre forhold, som Selskapet ikke har innflytelse på. 7 Unntak fra erstatning 7.1: Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke utgifter til sykdom og/eller lidelser samt følger av dette som forsikringstaker og/eller forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med ved forsikringens tegning eller tidligere har hatt symptomer på, men mindre annet er avtalt med Selskapet. 7.2: Unntakelser Selskapet yter ikke erstatning for utgifter som vedrører, skyldes eller er oppstått som følge av: 12 13

8 a) operasjoner som ikke er medisinsk nødvendige, og kosmetiske operasjoner og behandlinger. Dekket er dog de tilfeller, hvor operasjon/behandling er medisinsk betinget og forhåndsgodkjent av Selskapet, b) fedmeoperasjoner- og behandlinger (deriblant også slankepiller), c) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer, og sykdommer som relaterer seg til HIVantistoffer(HIV positiv) Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon mottatt etter forsikringens ikrafttredelse eller ved ulykke under normalt arbeid. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIV-antistoff, d) enhver form for forbruk eller misbruk av alkohol, narkotika og/eller medisin, med mindre det kan dokumenteres at sykdommen eller skaden ikke er relatert til dette, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prevensjon, herunder sterilisering, g) provosert abort. I de tilfeller hvor aborten er medisinsk betinget, dekker forsikringen, h) graviditet, fødsel og etterbehandlingen, i) enhver form for fertilitetsundersøkelser/- behandling inkl. hormonbehandling, inseminasjon og undersøkelse eller annen behandling i samme relasjon, herunder utgifter til graviditet, fødsel, før og etterbehandling av moren og den/de nyfødte, j) enhver form for eksperimentell pleie og innleggelse på sykehus hvis det utelukkende eller primært brukes til noen av følgende formål: mottak av generell pleie eller andre serviceytelser som ikke krever at den forsikrede legges inn på sykehus og kan finne sted på et pleiehjem eller annen institusjon enn et sykehus, mottak av serviceytelser som ikke normalt krever utdannet medisinsk personale (f.eks. hjelp til å gå og ta et bad) og smertelindring, k) seksuelle problemer og kjønnsproblemer: Seksuelle problemer, som f.eks. impotens, uansett årsak, eller kjønnsendringer eller kjønnsskifteoperasjoner, l) all tannbehandling og tannkirurgi, m) behandling hos naturlege, eller homeopater og natur- eller homeopatisk medisin, samt andre alternative behandlingsformer, n) behandling for sykdommer under militærtjeneste, o) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte er oppstått som følge av aktiv deltakelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktiviteter, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand, samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), p) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, q) behandling som ytes av en ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted, r) psykologbehandling, s) epidemier, som er tatt under offentlig behandling, t) behandling eller operasjon med henblikk på korrigering av brytningsfeil i øyet (som følge av nærsynthet, langsynthet/hypermetropi, bygningsfeil og alderssyn) som f.eks. laserbehandling, refraktiv keratotomi og fotorefraktiv keratektomi, linseoperasjon eller akkomodative intraokulære linser, u) enhver form for behandling eller medisin som er eksperimentell, basert på akseptabel dokumentasjon, med mindre det skjer som del av et registrert klinisk forsøk, v) enhver form for behandling eller medisin som ikke har vist seg effektiv ut fra akseptabel dokumentasjon, w) medisin og utstyr anvendt til andre formål enn de som er definert i medisinens eller utstyrets lisens : Forsikringen dekker ikke utgifter til: a) avtalt besøk, behandling eller operasjon på sykehus eller klinikk, hvor forsikrede uteblir. Utgiften debiteres forsikrede, b) medisin, c) gentest, d) spesialleger i allmenn medisin, e) legehenvisninger og attester som ikke er rekvirert av Selskapet, f) medlemskaper. 8 Hvordan skaden anmeldes 8.1: Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje uten ugrunnet opphold etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. For å være berettiget til erstatning for dekningsberettiget behandling skal Selskapet alltid forhåndsgodkjenne behandlingen/ utgiften. Sykehusopphold skal anmeldes til Selskapet med opplysning om den av legen stilte diagnose. Anmeldelse bør skje pr. telefon, telefaks eller , og Selskapet dekker alle utgifter forbundet herved. Selskapet skanner de innsendte regningene ved mottak. Det vil ikke være mulig å få innsendte regninger tilbake. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve fremsendelse av originale regninger til enhver tid fra forsikringstaker. Hvis det ikke fremvises en original regning når Selskapet anmoder om det, kan Selskapet nekte erstatning av utgiftene som er omfattet av regningen. 8.2: Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 9 Dekning fra tredje part 9.1: Annen forsikring Dersom forsikrede er dekket av en annen forsikringspolise eller forsikringsordning, skal Selskapet informeres om dette når skaden 14 15

9 anmeldes. Dekning under denne forsikring vil være subsidiær forhold til dekning under en slik annen forsikringspolise eller forsikringsordning. 9.2: I slike tilfeller vil Selskapet koordinere skadeutbetalingen med det andre forsikringsselskap og Selskapet er kun forpliktet til å dekke sin forholdsmessige del av utgiften. 9.3: Offentlig dekning Selskapet er ikke forpliktet til å dekke utgifter som allerede har blitt dekket, helt eller delvis av det offentlige. 9.4: Samarbeidsplikt Forsikringstaker og/eller forsikrede er forpliktet til å samarbeide med Selskapet og til straks å underrette Selskapet dersom det kan reises krav fra en annen side, eller dersom det kan tas andre juridiske skritt overfor tredjepart. Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å reie krav om erstatning fra annen side og ivareta Selskapets interesser. 9.5: Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder Selskapet har i alle tilfeller rett til å tre inn direkte i forsikredes krav ovenfor en ansvarlig skadevolder. 10 Betaling av premie 10.1: Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet og betales på forhånd. Selskapet regulerer premien én gang årlig pr. hovedforfallsdato på grunnlag av endringer i dekningene og/eller det forutgående kalenderårs skadeutvikling i forsikringsgruppen. 10.2: Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og vil bli regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdato. 10.3: Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun én gang årlig. 10.4: Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen. 10.5: Utestående Hvis Selskapet ikke har mottatt premiebetaling har Selskapet rett til å utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/ forsikringstaker og Selskapet. 10.6: Det kan bli oppkrevd betaling av andre avgifter, bl.a. en forsikringspremieavgift (IPT) eller andre skatter og avgifter i henhold til gjeldende lovbestemmelser i forsikringstakerens bopelsland. Hvis de angår forsikringstakerens forsikringspremie, vil utgiftene bli inkludert i det samlede beløp som oppkreves via premieoppkrevningen. Utgiftene vil være gjeldende fra forsikringens ikrafttredelsesdato eller ved forsikringens hovedforfall. Forsikringstakeren skal betale disse utgifter til oss samtidig med premiebetalingen, med mindre annet er angitt i gjeldende lovbestemmelser. 11 Nødvendige opplysninger til Selskapet 11.1: Personlige opplysninger Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde skriftlig navne- og adresseendringer samt endringer i helseforsikringsdekning i annet selskap, inkludert i et konsernknyttet selskap. Forsikringstakers eller medforsikredes dødsfall skal også meldes. I tilfelle av manglende meddelelser herom er Selskapet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av dette. 11.2: Opplysningsplikt Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle opplysninger som med rimelighet er påkrevd til bruk for Selskapets behandling av forsikringstakers og/ eller forsikredes krav mot Selskapet, inkludert å fremsende originale regninger på anmodning fra Selskapet. 11.3: Helbredsopplysninger generelt Selskapet er berettiget til å rette forespørsel om forsikredes helsetilstand og rette henvendelse til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet er videre berettiget til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftelig materiale vedrørende forsikredes helsetilstand. 12 Overdragelse, oppsigelse og opphør 12.1: Krav for overdragelse av rettigheter Ingen kan uten Selskapets forutgående skriftlig samtykke pantsette eller overdrage sine rettigheter ifølge forsikringen. 12.2: Fornyelse av forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfall. 12.3: Oppsigelsesrett Forsikringstaker kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. Selskapet kan oppsi den forsikredes forsikring med 2 måneders varsel til hovedforfall. 12.4: Feilaktige og uriktige opplysninger Har forsikringstaker og/eller forsikrede på noe tidspunkt, herunder men ikke begrenset til opplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, endret originale dokumenter, gitt uriktige opplysninger eller fortiet en omstendighet som må antas å være av betydning for Selskapet, er forsikringsavtalen ugyldig og Selskapet fri for ansvar, hvis Selskapet ikke vil ha antatt forsikringen såfremt det rette forhold hadde vært opplyst. Hvis Selskapet ville ha antatt forsikringen, men på andre vilkår hefter Selskapet i det omfang, i hvilket Selskapet mot den avtalte premie ville ha forpliktet seg. 12.5: Administrasjonsgebyr I tilfelle av, at forsikringsavtalen betraktes som ugyldig, i henhold til 12.3 eller 12.4, er Selskapet berettiget til et administrasjonsgebyr svarende til en bestemt prosentdel av den innbetalte premie. 12.6: Selskapets heftelse Hvis forsikringstaker og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken visste eller burde vite at den forsikredes avgitte opplysning var 16 17

10 uriktig, hefter Selskapet som om den uriktige opplysning ikke forlå. 12.7: Opphør av produkt Selskapet kan med 3 måneders varsel til hovedforfall stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe. 12.8: Opphør av retten til erstatning Opphører forsikringen, opphører samtidig hermed retten til erstatning. Det refunderes dekningsberettigede utgifter avholdt i forsikringsperioden i inntil 3 måneder fra forsikringens opphør. Følger av oppstått tilskadekomst eller sykdom i forsikringsperioden er høyst dekket i 3 måneder etter forsikringens opphør og skal forhåndsgodkjennes av Selskapet i henhold til 5.1. Krav mot Selskapet bortfaller dersom forsikringstaker og/eller forsikrede ikke melder dette til Selskapet innen 1 år etter at forsikrede fikk kjennskap til et slikt krav. 12.9: Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Forsikringen opphører uten ytterligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon : Aldersgrense Forsikringen opphører uten ytterligere varsel ved utgangen av den måned, hvor forsikrede fyller 75 år : Opphør ved flytning Forsikringen opphører, hvis forsikrede ikke lengre har fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland) og ikke lengre er dekket av det offentlige helsevesen i et av de nevnte lande : Endring av dekning Forsikringstaker kan endre sin dekning pr. hovedforfall med 1 måneds skriftlig varsel til Selskapet under forutsetning av at de nevnte betingelser i 1 er oppfylt : Utvidelse av dekning Selskapet behandler utvidelsen av dekningen som en søknad i overensstemmelse med Klager 13.1: Slik innleveres en klage Selskapet vil alltid gjerne høre om eventuelle forhold vedrørende forsikringsdekningen, som den forsikrede er særlig glad for, eller som den forsikrede har hatt problemer med. Hvis noe går galt, har Selskapet enkle prosedyrer som sikrer at alle bekymringer ivaretas så raskt og effektivt som mulig. I tilfelle kommentarer eller klager kan Bupa Global Kundeservice kontaktes på telefonnummer , pr. til Complaints eller ved å skrive til oss på adressen: Bupa Global Palægade 8 DK-1261 København K 13.2: Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. 13.3: Lovvalg og verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting. 14 Konfidensialitet 14.1: Konfidensialitet vedrørende pasientog kundeopplysninger er av avgjørende betydning for selskapene i Bupakonsernet. Derfor overholder Selskapet den gjeldende lovgivningen om personvern og alle retningslinjer for behandling av helseopplysninger. Selskapet benytter seg noen ganger av tredjepart til å behandle opplysninger på våres vegne. Denne behandlingen av opplysninger som kan finne sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), er underlagt noen avtalemessige begrensninger vedrørende konfidensialitet og sikkerhet ut over forpliktelsene i henhold til den gjeldende lovgivning om personvern. 15 Financial Services Compensation Services (FSCS) Selskapet er dekket av det engelske garantifondet FSCS. Hvis det usannsynlige skulle skje, at Selskapet ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, kan den forsikrede være berettiget til å motta erstatning fra FSCS, hvis den forsikredes primære bopel ligger innenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Nærmere opplysninger kan rekvireres hos FSCS ved å ringe på +44 (0) eller besøke deres hjemmeside

11 ORDLISTE Gjeldene fra 1. januar 2014 Denne ordliste med definisjoner er en del av forsikringsvilkårene. A Akseptabel dokumentasjon Internasjonal medisinsk og vitenskapelig dokumentasjon, som omfatter B BMI BMI er forkortelse for Body Mass Index. BMI utregnes ved å dividere en persons vekt i kilo E Egenandel Beløpet som hver enkelt forsikrede godtar å betale pr. forsikringsår, før der utbetales H Hovedforfallsdato Ikrafttredelsesdatoen og samme dato hvert år forsikringen er i kraft. peer-review av vitenskapelige undersøkelser offentliggjort i eller akseptert til offentliggjøring av medisinske tidsskrifter som overholder internasjonalt anerkjente krav til vitenskapelige artikler. Det omfatter ikke individuelle med deres høyde i meter opphøyd i annen potens. For eksempel blir BMIen for en mann som veier 80 kg og er 1,80 m høy følgende: 80 : (1,80 x 1,80 = 3,24) = 24,7. Bopelsland refusjoner av Selskapet. Beløpet er angitt I polisedokumentet. F Forfallsdato Dato for når premien skal betales. I Ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted behandling som ytes av en praktiserende lege, behandler eller behandlingssted pasientjournaler, undersøkelser som omfatter et lite antall personer, og Det landet hvor den forsikrede bor/tilbringer hovedparten av sin tid. Dette er det landet Fornyelse som de relevante myndighetene i det landet hvor behandlingen finner sted, ikke kliniske forsøk som ikke er registrert. hvor den forsikrede betraktes å være bosatt Den automatiske fornyelse av forsikringen pr. anerkjenner som værende i besittelse av i forsikringsperioden av de pågjeldende hovedforfallsdato. spesialviten eller ekspertise i behandling Akutt alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst myndighetene (f.eks. skatteetaten). Bupa Global (inkl. vi/oss/vår) Forsikrede Forsikringstaker og alle andre forsikrede av den sykdommen, lidelse eller skade som behandles. behandling av en praktiserende lege eller Akutt oppstått alvorlig sykdom eller alvorlig Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance personer som er angitt i det gjeldende behandler eller på et behandlingssted som tilskadekomst foreligger når Selskapets Limited, England. Bupa Global er brand-navn polisedokument. vi skriftlig har meddelt at vi ikke lenger legekonsulent og den behandlende lege er enig om dette. for Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England. Forsikring anerkjenner i våre forsikringer. behandling av en person med samme Ansøker Den eller de personer som er nevnt på D Dokumenter Forsikringsvilkårene og polisedokumentet representerer forsikringsavtalen som er inngått med Selskapet og fastsetter rammere bopel som den forsikrede, et medlem av den forsikredes nærmeste familie eller en virksomhet som er eiet av en av de opptakelsesbegjæringen og helseerklæringen Alle skriftlige opplysninger i forbindelse for forsikringen, premiebetaling, selvrisiko og ovennevnte personene. som den eller de forsikringsansøkende. med forsikringen, inklusiv originale regninger, polisedokumenter o.l. refusjonstakster. Forsikringstaker Ikrafttredelsesdato Den datoen forsikringen trer i kraft, og som er Den (juridiske eller fysiske) person som har opplyst i forsikringsbeviset, med mindre annet inngått avtale med Selskapet. er angitt i forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkår Vilkårene for den tegnede forsikring

12 K Karenstid En tidsperiode fra ikrafttredelsdatoen hvor forsikringen ikke yter noen dekning, med mindre annet er angitt i 2. R Refusjonstakster Det maksimale beløp som i løpet av et år fra ikrafttredelsesdato eller hovedforfallsdato vil bli utbetalt som refusjon for sykeutgifter. Dette er ytterligere beskrevet i Forsikringsvilkårene. Skade Det økonomiske krav som helt eller delvis dekkes av forsikringen. I Selskapets vurdering/ avgjørelse av skaden er det avgjørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens oppstående. N Normalt arbeid Normalt arbeid omfatter følgende erhverv: leger, tannleger, sykepleiere, laboratoriepersonale, sunnhetspersonale og tannlegeassistenter, ambulansepersonale, jordmødre, personale innenfor brannvesen, politimenn/kvinner samt fengselsbetjente. O Operasjon Et operativt inngrep som ikke inkluderer endoskopier og skanninger, selv om disse undersøkelser krever narkose. Registrert klinisk forsøk Et etisk godkjent og klinisk kontrollert forsøk, som er registrert i en nasjonal eller internasjonal database over kliniske forsøk. Rekreasjon Legeordinert kuropphold i forbindelse med kritisk sykdom, for eksempel kreft, slagtilfelle, multippel sklerose og lignende. S Selskapet Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England, CVR Spesielle vilkår Begrensninger, innskrenkninger, eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i polisedokumentet. Standardvilkår Selskapets standard forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, innskrenkninger eller betingelser. Sykehusinnleggelse Operasjon eller legebehandling på et sykehus eller klinikk når det er medisinsk nødvendig å innlegges. Opptakelsesbegjæring Opptakelsesblankett og Helseerklæring. P Polisedokumentet Polisedetaljer som angir den kjøpte forsikringstype, årlig premie og andre spesielle vilkår. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England er autorisert av the Prudential Regulation Authority (UK) og under begrenset regulering av Finanstilsynet (Danmark). Finn mer informasjon om dette på www. finanstilsynet.dk. Forbehold for feil og utelatelser 22 23

13 Kontakt Bupa Global s kundeservice for spørsmål om din polise, betaling, dekning osv. Åpen 08:00 21:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade 8 DK-1261 København K Danmark Kontakt Bupa Global Assistance for 24-timers alarmservice og medisinsk rådgivning. 24-timers alarmservice Tlf: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. Adresser i Europa: Bupa Global Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR Storbritannien Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England 8 Palaegade DK-1261 Köpenhamn K Danmark Bupa France 8 avenue Félix Faure Nice Frankrike Bupa Malta 120 The Strand Gzira Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien 633N4-11 Internasjonal Sykeforsikring NORSK Betingelser

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 Student Utland Reise, innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT Side 3 VILKÅR A: Dekningsområde og varighet Side 4 B: Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO VILKÅR FOR SEKSJON 1 TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 1. Forsikringen dekker Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer