Internasjonal Sykeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal Sykeforsikring"

Transkript

1 VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3

3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse Når du har bruk for din forsikring bes du alltid kontakte vår 24-timers alarmservice Bupa Global Assistance for å få behandlingen forhåndsgodkjent. tlf.: Sykehusbehandling Hvis du skal behandles på sykehus, bes du kontakte oss for å opplyse dato for innleggelse, diagnose, behandling og dato for forventet utskrivelse. Når behandlingen er forhåndsgodkjent, sørger vi så langt som mulig for å sende betalingsgaranti og avregner deretter direkte med sykehuset. Vi tar oss av det praktiske, slik at du kan konsentrere deg om å bli frisk. Annen behandling Hvis du har behov for annen behandling enn sykehusbehandling, som for eksempel konsultasjon og behandling hos spesiallege, dietist og helseundersøkelse, bes du også kontakte oss for forhåndsgodkjennelse. Vi kan samtidig hjelpe deg med rådgivning, når du skal velge et egnet behandlingssted. Du avregner selv med behandleren og anmelder deretter skaden til oss for refusjon. Skaden kan anmeldes online på eller innsendes på til hvor du vedlegger de betalte regninger. Du kan også velge å innsende regningene med vanlig post til: Bupa Global Palægade København K Danmark Husk alltid å opplyse ditt polisenummer ved henvendelse til vårt kontor. 4 5

4 BUPA GLOBAL ASSISTANCE (incl. 24-hour emergency service) e-post: DEKNINGSOVERSIKT Dekningsoversikten er en del av Forsikringsvilkårene. Derfor anbefales det å lese Dekningsoversikten og Forsikringsvilkårene grundig. Se vennligst Ordlisten bakerst i denne produktguiden, hvor en rekke ord skrevet i kursiv i Dekningsoversikten og Forsikringsvilkårene er nærmere definert eller forklart. Disse definisjoner er en del av Forsikringsvilkårene. Gjeldene fra 1. januar 2014 Alle beløp er i NOK Akutt skade Vær oppmerksom på at du ved akutt oppstått sykdom i første omgang alltid skal oppsøke legevakt, vakthavende lege, egen fastlege eller ringe til Alarm 113. Bupa Global Assistance intern alarmsentral Du kan alltid ringe til Bupa Global Assistance, hvor våre faglig kompetente medarbeidere sitter klare til å hjelpe deg 24 timer i døgnet. Bupa Global Assistance gir deg: Rådgivning ved valg av behandling Veiledning, når det rette behandlingssted skal finnes Hjelp til de praktiske forhold ved sykehusinnleggelse, herunder utstedelse av betalingsgaranti Legefaglig ekspertise Kundeservice Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av din polise, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på: tlf.: online chat på Min Side På Min Side har du adgang til en komplett oversikt over alle dine dokumenter. Gå inn på og klikk på Min Side. Første gang du logger på skal du bruke de første syv sifrene i ditt polisenummer og din fødselsdato. Online kunde Du har mulighet for å bli online kunde, slik at din polise utelukkende blir servisert online. Registrer deg på under Min Side. Som online kunde får du beskjed via når vi har nye opplysninger vedrørende din polise. Internasjonal Sykeforsikring Alle summer er pr. forsikrede pr. forsikringsår, med mindre annet er angitt. Utgifter refunderes etter følgende takster. Hvis du har valgt en egenandel, skal du være oppmerksom på at enhver refusjon av de dekningsberettigede behandlinger nevnt i Dekningsoversikten vil bli nedskrevet med det til enhver tid resterende selvrisikobeløp. Så snart din egenandel er nådd, vil alle dekkede utgifter bli betalt i henhold til refusjonstakstene, opp til den maksimale dekning. Forsikringssum Pr. person pr. forsikringsår Sykehusopphold Legeordinert operasjon på sykehus eller klinikk Legeordinert sykehusinnleggelse på sykehus eller klinikk Legeordinert laboratorie- og røntgenundersøkelse, skanning og annen legebehandling ved sykehusinnleggelse Reseptpliktig medisin i maksimalt 6 måneder fra første dekningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med sykehusinnleggelse Det er et krav, at medisinen er utskrevet som behandling for den diagnose/sykdom som den forsikrede har vært, er eller planlegger å være innlagt for Organtransplantasjon dekkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløp, og kun organer fra mennesker Både transplantasjon og organ skal forhåndsgodkjennes av Selskapet Ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler under sykehusinnleggelse For- og etterbehandling på sykehus eller klinikk i forbindelse med sykehusinnleggelse i maksimalt 6 måneder Legeordinert gjenopptrening hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller osteopat under sykehusinnleggelse og/eller som etterbehandling i forbindelse med sykehusinnleggelse i maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos behandleren Opphold og behandling i forbindelse med psykiatrisk innleggelser, herunder ambulerende psykiatrisk utredningsforløp inklusive utarbeidelse av én spesiallegeerklæring med 25% av den maksimale dekningssum på NOK i forsikringens samlede løpetid

5 Spesiallege Diagnostiserende konsultasjon hos spesiallege Legeordinert kontrollbesøk hos spesiallege Legeordinert laboratorieundersøkelse, røntgenundersøkelse og skanning Andre undersøkelser ordinert av spesiallege FORSIKRINGSVILKÅR Transport til og fra sykehus Dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter uten for Skandinavia* Maksimalt *Se Rehabilitering Legeordinert rehabilitering i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag ved innleggelse på autorisert behandlingssted Rehabiliteringen skal påbegynnes senest 6 måneder etter operasjon Sykepleie i hjemmet Legeordinert sykepleie i hjemmet i forlengelse av dekningsberettiget operasjon eller sykehusinnleggelse, maksimalt Maksimalt pr. dag Rekreasjon Legeordinert rekreasjon på offentlig godkjent institusjon i forlengelse av dekningsberettiget behandling i høyst 3 uker pr. forsikrede pr. forsikringsår Maksimalt pr. dag 750 Ortopediske hjelpemidler Leie av utvendige ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler i forbindelse med operasjon, i opp til 4 måneder etter avsluttet behandling, ved tilfelle hvor hjelpemidlene er legeordinert og nødvendige for ytterligere forbedring av operasjonens resultat eller for å hindre forverring av operasjonens resultat Helseundersøkelse Helseundersøkelse annethvert forsikringsår, maksimalt pr. undersøkelse Dietist Maks. 5 legeordinerte konsultasjoner hos autorisert dietist pr. forsikrede pr. forsikringsår for personer med BMI > 35 Maksimalt pr. konsultasjon 750 I henhold til Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL. Legevakt utenfor bopelslandet Legevakt utenfor bopelslandet ved akutt sykdom eller tilskadekomst* *Forsikrede bes vedlegge rapport fra legevakten. 8 9

6 Gjeldene fra 1. januar Godkjennelse av forsikringen 2 Når trer forsikringen i kraft 3 Hvem forsikringen omfatter 4 Hvor forsikringen dekker 5 Hva forsikringen dekker 6 Dekningsberettiget transport 7 Unntak fra erstatning 8 Hvordan skaden anmeldes 9 Dekning fra tredje part 10 Betaling av premie 11 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13 Klager 14 Konfidensialitet 15 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordliste 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1: Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet og forbli gjeldende skal søker ha fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland), og være dekket av folketrygden i et av de ovennevnte land. 1.2: Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøker er fullstendig frisk i opptakelsesøyeblikket og ikke lider eller har lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet, og at ansøker ikke er fylt 60 år på opptakelsestidspunktet. 1.3: Godkjennelse på spesielle vilkår Hvis betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår vil disse fremgå av polisedokumentet. 1.4: Endring av helbredstilstand Endres ansøkers helbredstilstand etter opptakelsesbegjæringen er underskrevet og før Selskapets godkjennelse, er ansøker forpliktet til straks å opplyse Selskapet herom. 1.5: Selskapets godkjennelse Selskapet avgjør om forsikringen kan godkjennes og for at Selskapets ansvar kan tre i kraft, er det en betingelse at opptakelsesbegjæringen godkjennes og at premien betales til Selskapet rettidig. 1.6: Polise og skadebehandling Alle polisedokumenter utstedes på Selskapets kontor i København. Selskapet kan velge å legge saksbehandlingen til et land i eller utenfor EU. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdatoen fremgår av polisedokumentet. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2: Karenstid ved nytegning Retten til erstatning inntrer ved nytegning av forsikringsavtalen i henhold til tegningen først fire uker etter forsikringens ikrafttredelse. Dette gjelder dog ikke ved dokumentert overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et annet sykeforsikringsselskap. 2.3: Akutt hendelse Ved akutt alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst inntrer retten til erstatning, uansett det i 2.2 nevnte, samtidig med forsikringens ikrafttredelse. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1: Forsikrede Forsikringen dekker den eller de personer der er navngitt i polisedokumentet, inklusive tilmeldte barn under 16 år. 3.2: Barn Forsikredes barn under 16 år kan medforsikres gratis, såfremt kravene om godkjennelse på vanlige vilkår jf. 1.2 er oppfylt. Når medforsikrede barn fyller 16 år, oppkreves premie fra førstkommende hovedforfallsdato. Det er dessuten en betingelse for medforsikring av barn at barnet blir tilmeldt Selskapet og at en av de forsikrede har foreldremyndigheten over eller er juridisk verge barnet

7 3.3: Nyfødte barn Det skal innsendes opptakelsesbegjæring for nyfødte barn : Hvis en av foreldrenes forsikringer har vært i kraft i minst 12 måneder, kan nyfødte barn av en av disse, uansett kravene i 1.2, medforsikres uten opptakelsesbegjæring. Dog skal en kopi av fødselsattesten innsendes senest 3 måneder etter fødselen. Såfremt fødselsattesten ikke sendes til Selskapet innen 3 måneder etter fødsel, skal en Helseerklæring innsendes for barnet som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til 1.2. Tilmelding av barnet skjer fra den datoen Helseerklæringen er underskrevet : Ved adopsjon skal den forsikrede fremsende en Helseerklæring for det adopterte barn, som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til : For barn født som resultat av fertilitetsbehandling og/eller født av en surrogatmor, skal der innsendes Helseerklæring, som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til Hvor forsikringen dekker 4.1: Dekningsområde. Forsikringen dekker dekningsberettiget utgifter i hele verden, med mindre annet er anført i polisedokumentet. 5 Hva forsikringen dekker 5.1: Dekning av sykeutgifter Forsikringen yter dekning til forsikredes sykeutgifter i henhold til Dekningsoversikten. De dekkede utgifter og refusjonstakstene fremgår av den gjeldende Dekningsoversikt. Det er ikke nødvendig å ha en legehenvisning for å påbegynne en behandling, dog skal alle utgifter forhåndsgodkjennes av Selskapet. Selskapet bedømmer og avgjør om utgiftene er rimelige og relevante for å få klarhet over om forsikrede lider av en sykdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en utført behandling. 5.2: Hvis der er valgt en selvrisiko, utbetales refusjon når det samlede beløp overstiger den valgte selvrisiko. Selvrisikoen nedskrives kun med det beløp som ellers ville blitt utbetalt i henhold til den gjeldende Dekningsoversikt. Selvrisikoen gjelder pr. person pr. forsikringsår. 5.3: Behandlende leger, spesialleger, tannleger og annet sunnhetspersonale skal ha autorisasjon i det land hvor det praktiseres (jf. også 7.2 q). 5.4: Forsikringen dekker kun utgifter for utført behandling. Alle beløp som Selskapet beslutter å refundere, regnes med under den årlige forsikringssum pr. forsikrede pr. forsikringsår. 5.5: I ingen tilfelle vil erstatning kunne utredes med beløp som overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har mottatt større erstatning fra Selskapet enn forsikrede av Selskapet skjønnes berettiget til, er forsikrede forpliktet til straks å tilbakebetale Selskapet det skyldige beløp. I motsatt fall vil Selskapet utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 5.6: Erstatning er begrenset til utgifter som er alminnelige og rimelige for området eller landet hvor behandlingen finner sted. 5.7: Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellom Selskapet og sykehus/leger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagerne i Selskapet. 5.8: Kulanseerstatninger vurderes av Selskapet. Hvis Selskapet beslutter å refundere utgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringsavtalen, regnes disse stadig med under den årlige forsikringssummen pr. person pr. forsikringsår. 6 Dekningsberettiget transport 6.1: Transport og/eller ledsagelse dekkes kun hvis sykdommen og/eller behandlingen er dekket av forsikringen. Følgende transportutgifter dekkes: a) dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter utenfor Skandinavia, b) rimelige og nødvendige dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet har henvist til behandling som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse. I tilfelle hvor Selskapet har henvist til behandlingssted som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og den forsikrede velger et behandlingssted som ligger lengre vekk, dekkes kun de transportutgifter, som svarer til de utgifter som ville ha blitt dekket for transport til det sted Selskapet har henvist til, c) transport for 1 medisinsk ledsager, hvis Selskapet vurderer at medisinsk ledsager er nødvendig og transporten av den forsikrede er legeordinert i henhold til 6.1 a, d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling av forsikret barn under 18 år, e) utgifter til den forsikrede og eventuelt godkjent ledsagers returreise til den forsikredes bopelsadresse, hvis den forsikrede er berettiget til dekning av transport, 6.2: Forsikringssum transport Maksimalt NOK pr. forsikrede pr. forsikringsår. 6.3: Valg av transportmiddel Selskapet vurderer og godkjenner valg av transportmiddel. 6.4: Kjørsel i egen bil Godkjent transport i bil erstattes etter Statens til enhver tid gjeldende laveste takst for privat kjørsel i egen bil. 6.5: Selskapets ansvar ved transport Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriksjoner i forbindelse med transporten grunnet vær, mekaniske problemer, restriksjoner fra offentlige myndigheter eller fra piloten eller andre forhold, som Selskapet ikke har innflytelse på. 7 Unntak fra erstatning 7.1: Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke utgifter til sykdom og/eller lidelser samt følger av dette som forsikringstaker og/eller forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med ved forsikringens tegning eller tidligere har hatt symptomer på, men mindre annet er avtalt med Selskapet. 7.2: Unntakelser Selskapet yter ikke erstatning for utgifter som vedrører, skyldes eller er oppstått som følge av: 12 13

8 a) operasjoner som ikke er medisinsk nødvendige, og kosmetiske operasjoner og behandlinger. Dekket er dog de tilfeller, hvor operasjon/behandling er medisinsk betinget og forhåndsgodkjent av Selskapet, b) fedmeoperasjoner- og behandlinger (deriblant også slankepiller), c) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer, og sykdommer som relaterer seg til HIVantistoffer(HIV positiv) Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon mottatt etter forsikringens ikrafttredelse eller ved ulykke under normalt arbeid. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIV-antistoff, d) enhver form for forbruk eller misbruk av alkohol, narkotika og/eller medisin, med mindre det kan dokumenteres at sykdommen eller skaden ikke er relatert til dette, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prevensjon, herunder sterilisering, g) provosert abort. I de tilfeller hvor aborten er medisinsk betinget, dekker forsikringen, h) graviditet, fødsel og etterbehandlingen, i) enhver form for fertilitetsundersøkelser/- behandling inkl. hormonbehandling, inseminasjon og undersøkelse eller annen behandling i samme relasjon, herunder utgifter til graviditet, fødsel, før og etterbehandling av moren og den/de nyfødte, j) enhver form for eksperimentell pleie og innleggelse på sykehus hvis det utelukkende eller primært brukes til noen av følgende formål: mottak av generell pleie eller andre serviceytelser som ikke krever at den forsikrede legges inn på sykehus og kan finne sted på et pleiehjem eller annen institusjon enn et sykehus, mottak av serviceytelser som ikke normalt krever utdannet medisinsk personale (f.eks. hjelp til å gå og ta et bad) og smertelindring, k) seksuelle problemer og kjønnsproblemer: Seksuelle problemer, som f.eks. impotens, uansett årsak, eller kjønnsendringer eller kjønnsskifteoperasjoner, l) all tannbehandling og tannkirurgi, m) behandling hos naturlege, eller homeopater og natur- eller homeopatisk medisin, samt andre alternative behandlingsformer, n) behandling for sykdommer under militærtjeneste, o) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte er oppstått som følge av aktiv deltakelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktiviteter, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand, samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), p) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, q) behandling som ytes av en ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted, r) psykologbehandling, s) epidemier, som er tatt under offentlig behandling, t) behandling eller operasjon med henblikk på korrigering av brytningsfeil i øyet (som følge av nærsynthet, langsynthet/hypermetropi, bygningsfeil og alderssyn) som f.eks. laserbehandling, refraktiv keratotomi og fotorefraktiv keratektomi, linseoperasjon eller akkomodative intraokulære linser, u) enhver form for behandling eller medisin som er eksperimentell, basert på akseptabel dokumentasjon, med mindre det skjer som del av et registrert klinisk forsøk, v) enhver form for behandling eller medisin som ikke har vist seg effektiv ut fra akseptabel dokumentasjon, w) medisin og utstyr anvendt til andre formål enn de som er definert i medisinens eller utstyrets lisens : Forsikringen dekker ikke utgifter til: a) avtalt besøk, behandling eller operasjon på sykehus eller klinikk, hvor forsikrede uteblir. Utgiften debiteres forsikrede, b) medisin, c) gentest, d) spesialleger i allmenn medisin, e) legehenvisninger og attester som ikke er rekvirert av Selskapet, f) medlemskaper. 8 Hvordan skaden anmeldes 8.1: Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje uten ugrunnet opphold etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. For å være berettiget til erstatning for dekningsberettiget behandling skal Selskapet alltid forhåndsgodkjenne behandlingen/ utgiften. Sykehusopphold skal anmeldes til Selskapet med opplysning om den av legen stilte diagnose. Anmeldelse bør skje pr. telefon, telefaks eller , og Selskapet dekker alle utgifter forbundet herved. Selskapet skanner de innsendte regningene ved mottak. Det vil ikke være mulig å få innsendte regninger tilbake. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve fremsendelse av originale regninger til enhver tid fra forsikringstaker. Hvis det ikke fremvises en original regning når Selskapet anmoder om det, kan Selskapet nekte erstatning av utgiftene som er omfattet av regningen. 8.2: Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 9 Dekning fra tredje part 9.1: Annen forsikring Dersom forsikrede er dekket av en annen forsikringspolise eller forsikringsordning, skal Selskapet informeres om dette når skaden 14 15

9 anmeldes. Dekning under denne forsikring vil være subsidiær forhold til dekning under en slik annen forsikringspolise eller forsikringsordning. 9.2: I slike tilfeller vil Selskapet koordinere skadeutbetalingen med det andre forsikringsselskap og Selskapet er kun forpliktet til å dekke sin forholdsmessige del av utgiften. 9.3: Offentlig dekning Selskapet er ikke forpliktet til å dekke utgifter som allerede har blitt dekket, helt eller delvis av det offentlige. 9.4: Samarbeidsplikt Forsikringstaker og/eller forsikrede er forpliktet til å samarbeide med Selskapet og til straks å underrette Selskapet dersom det kan reises krav fra en annen side, eller dersom det kan tas andre juridiske skritt overfor tredjepart. Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å reie krav om erstatning fra annen side og ivareta Selskapets interesser. 9.5: Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder Selskapet har i alle tilfeller rett til å tre inn direkte i forsikredes krav ovenfor en ansvarlig skadevolder. 10 Betaling av premie 10.1: Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet og betales på forhånd. Selskapet regulerer premien én gang årlig pr. hovedforfallsdato på grunnlag av endringer i dekningene og/eller det forutgående kalenderårs skadeutvikling i forsikringsgruppen. 10.2: Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og vil bli regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdato. 10.3: Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun én gang årlig. 10.4: Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen. 10.5: Utestående Hvis Selskapet ikke har mottatt premiebetaling har Selskapet rett til å utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/ forsikringstaker og Selskapet. 10.6: Det kan bli oppkrevd betaling av andre avgifter, bl.a. en forsikringspremieavgift (IPT) eller andre skatter og avgifter i henhold til gjeldende lovbestemmelser i forsikringstakerens bopelsland. Hvis de angår forsikringstakerens forsikringspremie, vil utgiftene bli inkludert i det samlede beløp som oppkreves via premieoppkrevningen. Utgiftene vil være gjeldende fra forsikringens ikrafttredelsesdato eller ved forsikringens hovedforfall. Forsikringstakeren skal betale disse utgifter til oss samtidig med premiebetalingen, med mindre annet er angitt i gjeldende lovbestemmelser. 11 Nødvendige opplysninger til Selskapet 11.1: Personlige opplysninger Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde skriftlig navne- og adresseendringer samt endringer i helseforsikringsdekning i annet selskap, inkludert i et konsernknyttet selskap. Forsikringstakers eller medforsikredes dødsfall skal også meldes. I tilfelle av manglende meddelelser herom er Selskapet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av dette. 11.2: Opplysningsplikt Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle opplysninger som med rimelighet er påkrevd til bruk for Selskapets behandling av forsikringstakers og/ eller forsikredes krav mot Selskapet, inkludert å fremsende originale regninger på anmodning fra Selskapet. 11.3: Helbredsopplysninger generelt Selskapet er berettiget til å rette forespørsel om forsikredes helsetilstand og rette henvendelse til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet er videre berettiget til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftelig materiale vedrørende forsikredes helsetilstand. 12 Overdragelse, oppsigelse og opphør 12.1: Krav for overdragelse av rettigheter Ingen kan uten Selskapets forutgående skriftlig samtykke pantsette eller overdrage sine rettigheter ifølge forsikringen. 12.2: Fornyelse av forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfall. 12.3: Oppsigelsesrett Forsikringstaker kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. Selskapet kan oppsi den forsikredes forsikring med 2 måneders varsel til hovedforfall. 12.4: Feilaktige og uriktige opplysninger Har forsikringstaker og/eller forsikrede på noe tidspunkt, herunder men ikke begrenset til opplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, endret originale dokumenter, gitt uriktige opplysninger eller fortiet en omstendighet som må antas å være av betydning for Selskapet, er forsikringsavtalen ugyldig og Selskapet fri for ansvar, hvis Selskapet ikke vil ha antatt forsikringen såfremt det rette forhold hadde vært opplyst. Hvis Selskapet ville ha antatt forsikringen, men på andre vilkår hefter Selskapet i det omfang, i hvilket Selskapet mot den avtalte premie ville ha forpliktet seg. 12.5: Administrasjonsgebyr I tilfelle av, at forsikringsavtalen betraktes som ugyldig, i henhold til 12.3 eller 12.4, er Selskapet berettiget til et administrasjonsgebyr svarende til en bestemt prosentdel av den innbetalte premie. 12.6: Selskapets heftelse Hvis forsikringstaker og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken visste eller burde vite at den forsikredes avgitte opplysning var 16 17

10 uriktig, hefter Selskapet som om den uriktige opplysning ikke forlå. 12.7: Opphør av produkt Selskapet kan med 3 måneders varsel til hovedforfall stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe. 12.8: Opphør av retten til erstatning Opphører forsikringen, opphører samtidig hermed retten til erstatning. Det refunderes dekningsberettigede utgifter avholdt i forsikringsperioden i inntil 3 måneder fra forsikringens opphør. Følger av oppstått tilskadekomst eller sykdom i forsikringsperioden er høyst dekket i 3 måneder etter forsikringens opphør og skal forhåndsgodkjennes av Selskapet i henhold til 5.1. Krav mot Selskapet bortfaller dersom forsikringstaker og/eller forsikrede ikke melder dette til Selskapet innen 1 år etter at forsikrede fikk kjennskap til et slikt krav. 12.9: Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Forsikringen opphører uten ytterligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon : Aldersgrense Forsikringen opphører uten ytterligere varsel ved utgangen av den måned, hvor forsikrede fyller 75 år : Opphør ved flytning Forsikringen opphører, hvis forsikrede ikke lengre har fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland) og ikke lengre er dekket av det offentlige helsevesen i et av de nevnte lande : Endring av dekning Forsikringstaker kan endre sin dekning pr. hovedforfall med 1 måneds skriftlig varsel til Selskapet under forutsetning av at de nevnte betingelser i 1 er oppfylt : Utvidelse av dekning Selskapet behandler utvidelsen av dekningen som en søknad i overensstemmelse med Klager 13.1: Slik innleveres en klage Selskapet vil alltid gjerne høre om eventuelle forhold vedrørende forsikringsdekningen, som den forsikrede er særlig glad for, eller som den forsikrede har hatt problemer med. Hvis noe går galt, har Selskapet enkle prosedyrer som sikrer at alle bekymringer ivaretas så raskt og effektivt som mulig. I tilfelle kommentarer eller klager kan Bupa Global Kundeservice kontaktes på telefonnummer , pr. til Complaints eller ved å skrive til oss på adressen: Bupa Global Palægade 8 DK-1261 København K 13.2: Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. 13.3: Lovvalg og verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting. 14 Konfidensialitet 14.1: Konfidensialitet vedrørende pasientog kundeopplysninger er av avgjørende betydning for selskapene i Bupakonsernet. Derfor overholder Selskapet den gjeldende lovgivningen om personvern og alle retningslinjer for behandling av helseopplysninger. Selskapet benytter seg noen ganger av tredjepart til å behandle opplysninger på våres vegne. Denne behandlingen av opplysninger som kan finne sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), er underlagt noen avtalemessige begrensninger vedrørende konfidensialitet og sikkerhet ut over forpliktelsene i henhold til den gjeldende lovgivning om personvern. 15 Financial Services Compensation Services (FSCS) Selskapet er dekket av det engelske garantifondet FSCS. Hvis det usannsynlige skulle skje, at Selskapet ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, kan den forsikrede være berettiget til å motta erstatning fra FSCS, hvis den forsikredes primære bopel ligger innenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Nærmere opplysninger kan rekvireres hos FSCS ved å ringe på +44 (0) eller besøke deres hjemmeside

11 ORDLISTE Gjeldene fra 1. januar 2014 Denne ordliste med definisjoner er en del av forsikringsvilkårene. A Akseptabel dokumentasjon Internasjonal medisinsk og vitenskapelig dokumentasjon, som omfatter B BMI BMI er forkortelse for Body Mass Index. BMI utregnes ved å dividere en persons vekt i kilo E Egenandel Beløpet som hver enkelt forsikrede godtar å betale pr. forsikringsår, før der utbetales H Hovedforfallsdato Ikrafttredelsesdatoen og samme dato hvert år forsikringen er i kraft. peer-review av vitenskapelige undersøkelser offentliggjort i eller akseptert til offentliggjøring av medisinske tidsskrifter som overholder internasjonalt anerkjente krav til vitenskapelige artikler. Det omfatter ikke individuelle med deres høyde i meter opphøyd i annen potens. For eksempel blir BMIen for en mann som veier 80 kg og er 1,80 m høy følgende: 80 : (1,80 x 1,80 = 3,24) = 24,7. Bopelsland refusjoner av Selskapet. Beløpet er angitt I polisedokumentet. F Forfallsdato Dato for når premien skal betales. I Ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted behandling som ytes av en praktiserende lege, behandler eller behandlingssted pasientjournaler, undersøkelser som omfatter et lite antall personer, og Det landet hvor den forsikrede bor/tilbringer hovedparten av sin tid. Dette er det landet Fornyelse som de relevante myndighetene i det landet hvor behandlingen finner sted, ikke kliniske forsøk som ikke er registrert. hvor den forsikrede betraktes å være bosatt Den automatiske fornyelse av forsikringen pr. anerkjenner som værende i besittelse av i forsikringsperioden av de pågjeldende hovedforfallsdato. spesialviten eller ekspertise i behandling Akutt alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst myndighetene (f.eks. skatteetaten). Bupa Global (inkl. vi/oss/vår) Forsikrede Forsikringstaker og alle andre forsikrede av den sykdommen, lidelse eller skade som behandles. behandling av en praktiserende lege eller Akutt oppstått alvorlig sykdom eller alvorlig Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance personer som er angitt i det gjeldende behandler eller på et behandlingssted som tilskadekomst foreligger når Selskapets Limited, England. Bupa Global er brand-navn polisedokument. vi skriftlig har meddelt at vi ikke lenger legekonsulent og den behandlende lege er enig om dette. for Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England. Forsikring anerkjenner i våre forsikringer. behandling av en person med samme Ansøker Den eller de personer som er nevnt på D Dokumenter Forsikringsvilkårene og polisedokumentet representerer forsikringsavtalen som er inngått med Selskapet og fastsetter rammere bopel som den forsikrede, et medlem av den forsikredes nærmeste familie eller en virksomhet som er eiet av en av de opptakelsesbegjæringen og helseerklæringen Alle skriftlige opplysninger i forbindelse for forsikringen, premiebetaling, selvrisiko og ovennevnte personene. som den eller de forsikringsansøkende. med forsikringen, inklusiv originale regninger, polisedokumenter o.l. refusjonstakster. Forsikringstaker Ikrafttredelsesdato Den datoen forsikringen trer i kraft, og som er Den (juridiske eller fysiske) person som har opplyst i forsikringsbeviset, med mindre annet inngått avtale med Selskapet. er angitt i forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkår Vilkårene for den tegnede forsikring

12 K Karenstid En tidsperiode fra ikrafttredelsdatoen hvor forsikringen ikke yter noen dekning, med mindre annet er angitt i 2. R Refusjonstakster Det maksimale beløp som i løpet av et år fra ikrafttredelsesdato eller hovedforfallsdato vil bli utbetalt som refusjon for sykeutgifter. Dette er ytterligere beskrevet i Forsikringsvilkårene. Skade Det økonomiske krav som helt eller delvis dekkes av forsikringen. I Selskapets vurdering/ avgjørelse av skaden er det avgjørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens oppstående. N Normalt arbeid Normalt arbeid omfatter følgende erhverv: leger, tannleger, sykepleiere, laboratoriepersonale, sunnhetspersonale og tannlegeassistenter, ambulansepersonale, jordmødre, personale innenfor brannvesen, politimenn/kvinner samt fengselsbetjente. O Operasjon Et operativt inngrep som ikke inkluderer endoskopier og skanninger, selv om disse undersøkelser krever narkose. Registrert klinisk forsøk Et etisk godkjent og klinisk kontrollert forsøk, som er registrert i en nasjonal eller internasjonal database over kliniske forsøk. Rekreasjon Legeordinert kuropphold i forbindelse med kritisk sykdom, for eksempel kreft, slagtilfelle, multippel sklerose og lignende. S Selskapet Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England, CVR Spesielle vilkår Begrensninger, innskrenkninger, eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i polisedokumentet. Standardvilkår Selskapets standard forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, innskrenkninger eller betingelser. Sykehusinnleggelse Operasjon eller legebehandling på et sykehus eller klinikk når det er medisinsk nødvendig å innlegges. Opptakelsesbegjæring Opptakelsesblankett og Helseerklæring. P Polisedokumentet Polisedetaljer som angir den kjøpte forsikringstype, årlig premie og andre spesielle vilkår. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England er autorisert av the Prudential Regulation Authority (UK) og under begrenset regulering av Finanstilsynet (Danmark). Finn mer informasjon om dette på www. finanstilsynet.dk. Forbehold for feil og utelatelser 22 23

13 Kontakt Bupa Global s kundeservice for spørsmål om din polise, betaling, dekning osv. Åpen 08:00 21:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade 8 DK-1261 København K Danmark Kontakt Bupa Global Assistance for 24-timers alarmservice og medisinsk rådgivning. 24-timers alarmservice Tlf: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. Adresser i Europa: Bupa Global Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR Storbritannien Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England 8 Palaegade DK-1261 Köpenhamn K Danmark Bupa France 8 avenue Félix Faure Nice Frankrike Bupa Malta 120 The Strand Gzira Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien 633N4-11 Internasjonal Sykeforsikring NORSK Betingelser

Internasjonal Sykeforsikring

Internasjonal Sykeforsikring VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal

ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering

Detaljer

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Grupper

ihi Bupa Helseforsikring Grupper ihi Bupa Helseforsikring Grupper Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege,

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Helseforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Helseforsikring Vilkår for NHO Forsikring Helseforsikring Helseforsikring 1 NHO FORSIKRING - HELSEFORSIKRING BEHANDLINGSFORSIKRING... 1 BEHANDLINGSFORSIKRING GRUNNDEKNING... 3 BEHANDLINGSFORSIKRING - FYSIKALSKE BEHANDLINGER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger

Detaljer

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013

Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013 Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013 Innhold 1 Forsikringsavtalen, Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning...2 2 Tegning...2 3 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede...2

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV.

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. VI HAR SPESIALISERT OSS PÅ VOLVOS BILER I OVER FEMTI ÅR. NÅ HAR VI BEGYNT MED MENNESKER OGSÅ. Det var Volvo som

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Vilkår for NITO Personforsikring

Vilkår for NITO Personforsikring Vilkår for NITO Personforsikring Gjelder fra 1.1.2016 Vilkårsnr. N76-003 Disse vilkår erstatter vilkår for NITO Personforsikring av 1.1.2015 Den enkeltes forsikringssum og ytelse framgår av forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer