Informasjon om personforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om personforsikring"

Transkript

1 Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud. Dersom du ikke rekker denne fristen må du enten kjøpe forsikringen på nytt i nettløsningen eller ta kontakt med en SpareBank 1-bank for et nytt tilbud. Når starter forsikringen å gjelde? Forsikringen gjelder midlertidig fra den dagen du signerer avtalen med BankID. Den midlertidige forsikringen gjelder ikke hvis selskapet, ut i fra de opplysningene som skal fremkomme i egenerklæring om helse, ville ha avslått forsikringen. Selskapet svarer heller ikke for følgene av forhold som forelå da du signerte avtalen med BankID dersom forholdene ville blitt avdekket gjennom selskapets undersøkelser og ført til avslag eller begrensning i selskapets ansvar. Du får tilsendt forsikringsbevis og vilkår i eget dokumentarkiv på livogpensjon.no når forsikringen er ferdig vurdert. Ved begrensninger i forsikringen eller avslag Gis det avslag på forsikringen mottar du brev om dette. Den midlertidige forsikringen opphører og innbetalingen på forsikringen tilbakeføres din konto. Dersom forsikringen tilbys under andre forutsetninger enn opprinnelig avtalt, opphører den midlertidige forsikringen samtidig som forsikring under andre forutsetninger settes i kraft. Du mottar brev om dette. Hvem eier forsikringen? Det er forsikringstaker som eier forsikringen, og får utbetalt erstatning dersom annet ikke er avtalt. Forsikringen er en ren risikoforsikring, uten overskuddsdeling. Distributør Din SpareBank 1 bank er forsikringsagent for SpareBank 1 Forsikring AS. For formidling av de forsikringsdekningene som omfattes av dette forslaget mottar din SpareBank 1-bank en godtgjørelse som utgjør atten prosent av prisen. Noen distributører har en indirekte eierandel i SpareBank 1 Forsikring AS som utgjør mer enn ti prosent. For mer informasjon om agentforholdet og distributørenes indirekte eierandel, se sparebank1.no/liv/agentregister. Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og -vilkår sendes når forsikringen er ferdig behandlet og endelig avtale anses for inngått. Forsikringen gjelder frem til forsikredes neste fødselsdag og er deretter gyldig for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk hvert år ved forsikredes fødselsdag. Pris Prisene endrer seg i takt med alderen på den som er forsikret, og ved en eventuell endring av omkostningsnivå og beregningsgrunnlag for dødelighet/uførhet. For barn endres pris årlig etter grunnbeløpet fra folketrygden (G). Prisendringen skjer den måneden forsikrede har fødselsdag og gjelder for ett år av gangen. 1

2 Betaling Forsikringen må betales løpende for å gjelde, og må betales fra du aksepterer tilbud om forsikring. Ved manglende betaling blir varsel sendt, og tilleggsgebyr påløper ved annen gangs varsel. Betales ikke annen gangs varsel, vil selskapets ansvar opphøre og betalingsforpliktelsen videresendes til inkasso. Endringer og oppsigelse Ved endring av forsikring kan det kreves innlevering av ny egenerklæring om helse. Du kan når som helst si opp eller endre forsikringen. Dette må skje skriftlig til SpareBank 1. Generelle vilkår for Personforsikring Av Definisjoner Selskapet: SpareBank 1 Forsikring AS (heretter kalt Selskapet) Cardif Försäkring AB hva gjelder forsikringen for Arbeidsledighet. SpareBank 1 Forsikring AS er for øvrig forsikringsformidler for Cardif Försäkring AB hva gjelder forsikringen for Arbeidsledighet. Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen med selskapet. Forsikringstakeren har eiendomsretten til forsikringen og kan disponere over den. Hver forsikringsdekning har én forsikringstaker. Forsikringsavtalen kan bare avtales med personer som har vært bosatt i Norge i minst de 5 siste år før avtalen inngås. Unntak fra dette kan gjøres etter særskilte retningslinjer. Forsikrede: Den person hvis liv eller helse er forsikret. Begunstiget: Den eller de personer som i følge forsikringsavtalen vil motta hele eller deler av forsikringssummen ved forsikredes død. En begunstigelse kan gjøres endelig, det vil si at forsikringstaker ikke kan disponere over forsikringen uten samtykke fra den endelig begunstigede. Panthaver: Den som har retten til å få utbetalt sitt tilgodehavende av hele eller deler av forsikringssummen ved inntruffet forsikringstilfelle basert på en avtale om pant. Pantsettelse: Forsikringsdekningene livsforsikring og uførekapital kan pantsettes. Uførepensjon, Kritisk Sykdom, Ulykkesforsikring, Arbeidsledighet og Barne- og ungdomsforsikring kan ikke pantsettes. Forsikringssum: Det beløp som utbetales, helt eller delvis, ved et inntruffet forsikringstilfelle. Forsikringstiden: Den periode forsikringsavtalen gjelder for. Forsikringen må betales løpende for å gjelde. Hvis forsikringen ikke blir betalt, opphører selskapets ansvar 2

3 2. Hvilke forsikringer som kan omfattes, og henvisning til disse Vilkårene i Personforsikring er gitt ved disse forsikringsvilkårene og avtalen mellom selskapet og forsikringstakeren. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran disse vilkårene. I tillegg gjelder lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler og øvrige vilkår i norsk lov. De generelle vilkårene for Personforsikring gjelder for følgende forsikringsdekninger: - Livsforsikring - Uførekapital - Uførepensjon - Ulykkesforsikring - Barne- og ungdomsforsikring - Kritisk Sykdom - Arbeidsledighet For nærmere informasjon om den enkelte dekning, vises det til dekningens vilkår. Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger forsikringsavtalen omfatter. Ved motstrid gjelder teksten i den enkelte dekningens vilkår fremfor de generelle vilkårene. 3. Ansvar Selskapets ansvar begynner å løpe den dag forsikringstakerens skriftlige aksept og, for de forsikringene det er påkrevet, forsikredes fullstendige helseopplysninger er mottatt av selskapet, forutsatt at det på dette tidspunkt ikke foreligger forhold som gjør at selskapet vil avslå den enkelte forsikringsdekning. Forsikringstilfellet må ha inntruffet mens forsikringen var i kraft. 4. Fornyelse og varighet Priser og forsikringsvilkår gjelder i ett år (forsikringstiden). Dersom ikke noe annet følger av vilkårene for den enkelte dekning, fornyes forsikringene automatisk hvert år frem til avtalt utløpsdato, og ved slik fornyelse justeres prisen i forhold til forsikredes alder. Selskapet har rett til å endre prissatser for risiko- og administrasjonskostnader, og til å gjøre endringer i forsikringsvilkårene. 5. Innbetaling Første varsel om innbetaling sendes når selskapet har mottatt skriftlig aksept. Varsel om innbetaling sendes deretter i henhold til inngått betalingsavtale. Dersom premien ikke innbetales i henhold til inngått betalingsavtale vil selskapet sende et annen gangs varsel om premiebetaling med et tilleggsgebyr. Dersom betalingsfristen for annen gangs varsel om premieinnbetaling ikke overholdes, opphører avtalen på grunn av manglende betaling. Selskapet vil kreve innbetaling for perioden selskapet har stått risiko, hvilket er frem til og med innbetalingsfrist for annen gangs varsel. Dersom premieinnbetaling ikke skjer innen frist ved annen gangs varsel vil selskapet videresende betalingsforpliktelsen til inkassoselskap for innkreving av ubetalt premie. 6. Opplysningsplikt 6.1 Opplysningsplikt ved inngåelse av forsikringsavtalen Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal i tillegg gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. 6.2 Opplysningsplikt ved erstatning Ved inntruffet skadetilfelle skal den som er berettiget til en eventuell erstatning uten ugrunnet opphold gi selskapet de opplysninger som er nødvendig for å kunne bedømme skadetilfellet 3

4 og utbetale erstatningen. Selskapet kan innhente opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor eller andre etter samtykke fra forsikrede. Dersom selskapet ber om det, plikter den forsikrede uten ugrunnet opphold å la seg undersøke av lege. Hvis den forsikrede oppholder seg utenfor Norge på erstatningstidspunktet, kan selskapet kreve at forsikrede undersøkes av lege i Norge. 6.3 Følgene av uriktige opplysninger Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan føre til utbetaling av erstatning vedkommende ikke har krav på, mister enhver rett til erstatning etter denne og andre forsikringsavtaler vedkommende har med selskapet. Er forholdet lite klandreverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning. Må det antas at selskapet med kunnskap om det rette forhold hadde dekket forsikringen mot høyere premie eller for øvrig på andre vilkår, kan forsikringstakeren innen oppsigelsesfristens utløp kreve å få fortsette forsikringsforholdet på slike vilkår. Har forsikringstaker eller forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten, og er det inntruffet et forsikringstilfelle, er selskapet uten ansvar. Har forsikringstaker opptrådt svikaktig, kan denne og andre forsikringsavtaler selskapet har med forsikringstaker sies opp med øyeblikkelig virkning. Er opplysningsplikten forsømt, og forsikringstaker eller den forsikrede ikke bare er lite å legge til last, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det tas da hensyn til selskapets vurdering av risikoen, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers. Forsikringsavtalen kan i slike tilfeller sies opp med fjorten dagers varsel. 7. Oppsigelse Personforsikring, eller deler av denne, kan til enhver tid sies opp av forsikringstakeren. Ved oppsigelse godskrives en eventuell overskytende premie som er innbetalt. En oppsigelse må være skriftlig, og bekreftes av eventuelle panthavere og endelig begunstigede. 8. Gjenopptakelse av forsikring uten nye helseopplysninger Dersom en Personforsikring som har vært i kraft i mer enn ett år opphører som følge av forhold nevnt i punkt 5, kan den gjenopptas innen 6 måneder uten nye helseopplysninger. Selskapets ansvar begynner å løpe dagen etter at selskapet har mottatt innbetalingen. Retten til gjenopptakelse gjelder ikke for arbeidsledighet. 9. Renter ved forsinket erstatningsbehandling Selskapet skal betale renter av erstatningen dersom det er gått mer enn to måneder siden melding om forsikringstilfellet ble gitt til selskapet. Den berettigede kan ikke kreve renter for tid som går tapt på grunn av at vedkommende ikke gir selskapet fullstendige opplysninger som er nødvendige for å avgjøre erstatningsansvaret. Rentesatsen er den som er fastsatt i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 10. Generelle begrensninger i selskapets ansvar For å få rett til erstatning må samtlige betingelser for rett til erstatning være oppfylt i forsikringstiden. Dersom forsikrede oppholder seg i et område hvor det bryter ut krig, krigslignende tilstander eller politiske uroligheter, gjelder forsikringsavtalen i tre måneder fra den dato tilstanden brøt ut. Forsikringsavtalen gjelder ikke dersom forsikrede reiser inn i områder hvor det er krig, krigslignende tilstander eller politiske uroligheter. Denne begrensningen gjelder bare for 4

5 avtaler som har vært i kraft i mindre enn 2 år. Forsikringen kan søkes utvidet til å omfatte slik dekning etter nærmere avtale. Slik dekning vil fremgå av forsikringsbeviset. 11. Foreldelse Krav på forsikringssum som forfaller ved død, foreldes etter 10 år. Andre krav på erstatning eller forsikringssum foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe fra utløpet av det kalenderår den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. For øvrig kommer lovgivningens alminnelige regler om foreldelse til anvendelse. 12. Behandling av tvister Tvistesaker mellom deg og SpareBank 1 kan kreves fremlagt for Finansklagenemnda. Adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Jfr. også forsikringsavtalelovens Tvister om erstatningsutbetalinger mv. kan også bringes inn for selskapets interne klageordning, som består av Forsikringsombudet og SpareBank 1s Klagenemnd for forsikringssaker (Klagenemnda). For Arbeidsledighetsdekningen kan tvister i henhold til vilkårene for dekningen også bringes inn for Cardif Försäkring ABs interne klageordning. 13. Overskudd Personforsikring gir ikke rett til andel av selskapets overskudd. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av Erstatter vilkår av Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår punkt 1). Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Forsikringen vil på dette tidspunkt automatisk overføres til en ulykkesforsikring med egne vilkår, se punkt 4.5 nedenfor. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norge, i Norden for øvrig, og ved reiser og ferieopphold med inntil tre ukers varighet utenfor Norden. Ved utenlandsopphold utenfor Norden i mer enn tre uker og av inntil 12 måneders varighet, omfatter forsikringen kun erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Tidsbegrensningen på 12 måneder gjelder likevel ikke for forsikrede som forsørges av og oppholder seg sammen med en person som er medlem av folketrygden og som er ansatt i Utenrikstjenesten, ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet, ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge, som er student /au pair. 3. Hva forsikringen omfatter: Erstatning ved varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter som skyldes ulykke Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler Dagpenger ved opphold på sykehus eller lignende 5

6 Utbetaling ved dødsfall Utvidet hjelpestønad Betalingsfritak ved foresattes død Engangsutbetaling ved kreft 4. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet 4.1 Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom Selskapet svarer for varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom når forsikrede har vært rammet av sykdommen i et sammenhengende tidsrom av ett år. Tidsrommet regnes fra den dagen sykdommen ble konstatert av lege Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad - sykdom Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad ved sykdom skal bygge på alminnelige medisinske erfaringer. Fastsettelsen skjer uten hensyn til i hvilken grad den forsikredes arbeidsevne er blitt nedsatt. Forsikringen gir ingen utbetaling ved følgende sykdommer klassifisert i henhold til den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD 10): F70-99: Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser G11-G12: Arvelig ataksi og spinal muskelatrofi G60: Arvelig og idiopatisk nevropati G71: Primære muskelsykdommer 4.2 Medisinsk invaliditet som skyldes ulykke Ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig, uforutsett og ytre begivenhet (ulykkestilfelle). Skade på sinnet, herunder sjokkskade, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er påført fysisk skade som medfører varig medisinsk invaliditet. Med varig medisinsk invaliditet menes tap av kroppsdeler eller sanser, eller nedsatt funksjon i disse Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad - ulykke Graden av varig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Arbeidsdepartementets invaliditetstabell og de retningslinjene som gjelder ved anvendelsen av denne. Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad skjer uten hensyn til i hvilken grad den forsikredes arbeidsevne er blitt nedsatt. Var funksjonsevnen varig nedsatt i den skadede kroppsdelen før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende medisinske invaliditetsgraden. 4.3 Felles vilkår om retten til erstatning ved varig medisinsk invaliditet a) Retten til erstatning inntrer tidligst når det er gått ett år etter at ulykken skjedde eller at sykdommen ble konstatert. Behandlingen og rehabiliteringen må være avsluttet og sykdommen må ha stabilisert seg for at forsikrede skal kunne bli bedømt som varig medisinsk invalid. Fastsettelsen av den varige medisinske invaliditeten skal omfatte sannsynlig fremtidig forverring såfremt dette er mulig. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at Selskapet i hvert fall skal betale en del av det beløpet som kreves, kan det utbetales et tilsvarende forskudd. Endelig oppgjør kan ikke utstå lenger enn fem år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble 6

7 konstatert. Erstatningen skal fastsettes etter invaliditetsgrad som antas å bli den endelige. b) Dersom den forsikrede dør før varig medisinsk invaliditet er fastsatt, utbetales dødsfallserstatning (1 G) i henhold til punkt 8 nedenfor. c) Medisinsk invaliditet kan ikke overstige 100 prosent per skadetilfelle. Full utbetaling på 30 G gis ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditet gis erstatning i forhold til invaliditetsgrad. d) Etter utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet, gjelder forsikringen fortsatt for andre sykdommer eller ulykkesskader. e) Krav på erstatning må meldes innen ett år etter at forsikringstaker/forsikrede har fått kunnskap om at skaden/sykdommen vil medføre en varig medisinsk invaliditet. f) Erstatningsutbetalingen beregnes på grunnlag av den G som gjaldt da ulykke inntraff eller da sykdommen ble konstatert. 4.4 Utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet Utbetalingen tilfaller forsikrede. Er den forsikrede fortsatt umyndig når utbetalingen skjer, vil beløpet utbetales i samsvar med vergemålslovens bestemmelser. 4.5 Opprettelse av ulykkesforsikring fra fylte 20 år Når forsikrede fyller 20 år opprettes en ulykkesforsikring, som en selvstendig avtale uavhengig av barne- og ungdomsforsikringen, som det vil gjelde egne vilkår for. Forsikrede trer da også inn i rollen som forsikringstaker på Ulykkesforsikringen og vil motta forsikringsbevis og forsikringsvilkår for denne. Ulykkesforsikringen vil fortsatt være tilknyttet nåværende betalingsavtale, med mindre SpareBank 1 får melding om en annen betaler. Forsikringssummen for Ulykkesforsikringen blir fastsatt til det kronebeløpet som utgjør 15 G på forsikredes 20-årsdag og reguleres ikke senere. Ved fastsettelsen benyttes den G som gjelder på denne dato. Eventuelle endringer i G som vedtas etter 20-årsdagen, medfører ingen regulering av forsikringssummen, selv om endringen gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. Ulykkesforsikringen vil ha en varighet til 75 år, med mindre den blir sagt opp av forsikringstaker tidligere. 5. Erstatning ved lege-, tannlege- og reiseutgifter som skyldes ulykke 5.1 Innledning Erstatning gis ved utgifter som følge av ulykkesskade i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. Utgifter som skyldes sykdom dekkes ikke. Forsikringstaker skal legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes erstattet. Dersom den forsikrede eller dennes foresatte ikke har fulle rettigheter i den norske folketrygden, baseres erstatningen likevel på at slike rettigheter forelå. Erstatning gis kun for utgifter i samsvar med bestemmelsene i vilkårets punkt 2. Rett til erstatning gjelder kun for utgifter som oppstår innen fem år etter at ulykken inntreffer, 7

8 og forutsatt at ulykken inntreffer innen forsikrede fyller 20 år. Kravet på erstatning må meldes innen ett år etter at behandlingen fant sted. Dersom eventuell sluttbehandling utsettes på grunn av forsikredes alder, vil utgiftene ved sluttbehandlingen kunne dekkes etter forhåndsgodkjennelse av selskapet. Slik godkjennelse må innhentes innen den forsikrede fyller 21 år. Oppgjøret skal senest finne sted ved forsikredes fylte 23 år med et beløp som antas å tilsvarede endelige omkostningene. Erstatningsbeløpet er begrenset 1 G per ulykkestilfelle. Det legges til grunn den G som gjaldt på ulykkestidspunktet. Erstatningen tilfaller forsikringstaker. Egenandel per skadetilfelle er kr 500. Det er ingen egenandel dersom forsikringen er knyttet til LOfavør Barne- og ungdomsforsikring. 5.2 Legeutgifter Erstatning gis for utgifter til nødvendig pleie og behandling som er gitt eller foreskrevet av lege etter ulykke. For pleie på andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommunale sykehus, eller tilsvarende nordiske sykehus, ytes kun erstatning dersom dette på forhånd er godkjent av selskapet. 5.3 Utgifter ved tannskader Erstatning gis for nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykke. Det er en forutsetning at behandlingen utføres av tannlege eller lege. Skade som skyldes tygging eller biting erstattes ikke. Dersom tidligere misdannelser eller sykelige forandringer medfører en økning av behandlingsutgiftene, ytes erstatning utelukkende for den behandlingen som sannsynligvis ville ha vært nødvendig om misdannelsen/forandringen ikke hadde vært tilstede på ulykkestidspunktet. 5.4 Reiseutgifter Erstatning ytes for utgifter som forsikredes foreldre eller omsorgsperson har til reiser som er nødvendig på grunn av behandling eller pleie etter ulykke. Erstatningen skal dekke reiser mellom hjemstedet og nærmeste relevante behandlingsinstitusjon med rimeligste forsvarlige transportmiddel. Erstatning for øvrige reiser må godkjennes av selskapet på forhånd. Det ytes også erstatning for merutgifter til nødvendige reiser mellom fast bosted og ordinær arbeidsplass eller skole i den tiden legebehandlingen pågår. Det er en forutsetning at ulykkesskaden har redusert den forsikredes evne til å forflytte seg i en slik grad at transportmiddel må benyttes. 6. Erstatning ved tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler Selskapet erstatter nødvendige, bygningsmessige rehabiliterings- eller tilpasningstiltak av engangskarakter ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. Den samlede erstatningsplikten utgjør for hvert sykdoms- eller ulykkestilfelle inntil 3 G. Erstatningsutbetalingen beregnes på grunnlag av den G som gjaldt da ulykke inntraff eller sykdommen ble konstatert. Krav om erstatning må meldes innen ett år etter at det foreligger kunnskap om behovet for tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler. Forutsetningene er at tiltakene er meldt til selskapet på forhånd og at selskapet har godkjent tiltakene i samråd med forsikredes behandlende lege før de settes i gang. 8

9 Tiltakene kan omfatte: - Tilpasning av bolig egnet til å redusere de daglige ulempene den forsikredes nedsatte funksjonsevne medfører og som dermed kan bidra til et så normalt liv som mulig for vedkommende. - Tekniske hjelpemidler som kan bidra til å lette behovet for pleie og omsorg, eller som kan sannsynliggjøre og fremme den medisinske rehabilitering og bedre funksjonsdyktigheten. Dokumentasjon må gis av behandlende lege eventuelt fysioterapeut eller kiropraktor. Erstatning gis kun i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold, herunder fra folketrygden. Søknad til folketrygden om støtte til den type tiltak som omhandles her, må være fremsatt og avklart før erstatning kan utbetales. Dersom den forsikrede og dennes foresatte ikke har fulle rettigheter i den norske folketrygden, baseres erstatningen likevel på at slike rettigheter forelå. I erstatningen fratrekkes en egenandel med et beløp som tilsvarer 5 % av G. Erstatningen tilfaller forsikringstaker. Det er ingen egenandel dersom forsikringen er knyttet til LOfavør Barne- og ungdomsforsikring. 7. Dagpenger ved sykehusopphold Ved forsikredes sammenhengende opphold i mer enn 14 dager på sykehus eller lignende behandlingsinstitusjon i forbindelse med langvarig sykdom eller ulykkesskade, utbetales per dag et beløp som tilsvarer 0,75 % av G. Rett til erstatning inntrer fra den 15. oppholdsdagen, og omfatter tiden fra første oppholdsdag. Erstatningsutbetalingen beregnes av den G som gjaldt på tidspunktet for innleggelsen. Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sykehusopphold. Det gis heller ikke erstatning for opphold som påbegynnes etter at forsikrede er fylt 20 år. For sykehus- eller institusjonsopphold for en og samme sykdom eller ulykkesskade, ytes dagpenger inntil 365 kalenderdager. Som samme sykdom eller ulykkesskade regnes lidelse som tidligere har vist symptomer, eller har samme underliggende årsak og som ikke kan ansees helbredet etter tidligere sykehus- eller institusjonsopphold. Dagpengene utbetales etterskuddsvis og tilfaller forsikringstaker. Krav må meldes innen ett år etter at retten til dagpenger inntraff. 8. Utbetaling ved forsikredes død Dersom den forsikrede dør i forsikringstiden utbetales et engangsbeløp som tilsvarer 1 G. Erstatningen utbetales etter reglene i forsikringsavtaleloven G på tidspunktet for dødsfallet benyttes som grunnlag for beregningen. 9. Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad fra NAV, i henhold til Lov om folketrygd. Erstatning gis i inntil 5 år, maksimal årlig forsikringssum utgjør 1 G. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV 30 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 2 fra NAV 9

10 60 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 3 fra NAV 100 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 4 fra NAV Ved krav om utbetaling må det fremlegges dokumentasjon fra NAV som viser hvilken stønadssats forsikrede har fått innvilget og for hvilken periode stønaden er innvilget. Krav må meldes innen ett år etter at NAV innvilget stønaden. Erstatningen beregnes på grunnlag av den G som gjaldt på dato for innvilgelse. Erstatning utbetales i perioden som NAV fatter vedtak om. Utbetalingen tilfaller forsikringstaker. 10. Betalingsfritak ved foresattes død Ved foresattes død i forsikringstiden, blir forsikringen fritatt for videre innbetaling. Den foresatte som dør må ha hatt foreldreansvaret for barnet på dødstidspunktet. Foreldreansvaret følger reglene i Lov om barn og foreldre. Som foresatt regnes også den som har overtatt foreldreansvaret for forsikrede på varig basis i henhold til barnevernloven 4-20, men ikke den som har midlertidig omsorg for forsikrede som fosterforeldre eller lignende i henhold til barnevernloven Selskapet dekker betalingen fra og med dødstidspunktet og frem til barnet fyller 20 år. 11. Engangsutbetaling ved kreft Erstatning gis dersom forsikrede får diagnosen kreft. Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Nærmere beskrivelse av kreftdiagnosen: En ondartet svulst karakterisert ved ukontrollert, infiltrert vekst ut i tilstøtende vev og ved en tendens til lokalt tilbakefall og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer. I tillegg omfattes leukemi, maligne lymfomer, Hodgkin s sykdom, benmargskreft, sarkomer, føflekkreft med tykkelse over 0,5 millimeter Diagnosen skal være basert på resultatet av histologisk undersøkelse. Unntak fra dekningen: Alle svulster som ved histologisk undersøkelse beskrives som forstadier til kreft (carcinoma in situ, cancer in situ, dysplasi) Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse under 0,5 millimeter Forsikringssummen utgjør 4 G. Erstatningen på grunnlag av den G som gjaldt på det tidspunktet sykdommen ble konstatert. Erstatningen tilfaller forsikringstaker. Krav om erstatning må meldes selskapet innen ett år etter at sykdommen ble konstatert. 12. Begrensninger i selskapets ansvar Selskapet er ikke erstatningsansvarlige ved: a) Medfødt sykdom, legemsfeil, mén eller skade og/eller sykdom som har vist symptomer før det er gått 3 måneder etter at helseerklæringen er undertegnet. b) Forhold som selskapet har reservert seg mot ved vurderingen av helseopplysningene. Eventuell reservasjon vil fremgå av forsikringsbeviset. c) Medisinsk invaliditet som forsikrede selv har fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet eller forsett jf. FAL 13-8 og 13-9 d) Skade/sykdom skyldes forhold som kommer inn under begrensningene i generelle vilkår punkt 10. e) Medisinsk invaliditet som kommer inn under begrensningene i vilkårene punkt f) Unntak nevnt i vilkårene punkt 11 10

11 13. Sikkerhetsforskrifter Ved ulykke skal forsikrede og forsikringstaker påse at forsikrede så snart som mulig oppsøker lege og følger foreskrevet behandling. Selskapet kan stoppe enhver utbetaling inntil denne forpliktelsen er oppfylt. 14. Selskapets renteplikt Ved varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke eller engangsutbetaling ved kreft, betaler selskapet renter av erstatningen når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Skal selskapet erstatte utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Skal selskapet erstatte dagpenger eller hjelpestønad betales rente først fra en måned etter utløpet av den perioden selskapet svarer for. 11

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen 3 3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes 3 4 Hva

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer