ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije"

Transkript

1 ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Klasifikacije št. 12 Ljubljana, 2011

2 ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Prirejeno po CPA Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, EUROSTAT, Luxembourg, 2008 Klasifikacije št. 12 Ljubljana, 2011

3 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 CPA - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Pripravili: Špela KASTELIC Nataša KUCLAR STIKOVIĆ CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (083.72) CPA 2008 : klasifikacija proizvodov po dejavnosti / [pripravili Špela Kastelic, Nataša Kuclar Stiković]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, (Klasifikacije / Statistični urad Republike Slovenije ; št. 12) Prirejeno po: CPA Statistical classification of products by activity in the European Economic Community ISBN Kastelic, Špela, Izdal in založil Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, p. p Odgovarja generalna direktorica mag. Irena Križman - Oblikovanje naslovnice Peter Polončič - Ruparčič - Oblikovanje Marta Šeme - Naklada 200 izvodov - Informacije daje Informacijsko središče, tel.: (01) Elektronska pošta: - Internet: 2

4 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 VSEBINA VSEBINA Predgovor... 5 I. Pravna osnova CPA 2008 klasifikacije proizvodov po dejavnosti... 7 II. Metodološke smernice III. Kratice in okrajšave IV. Klasifikacija proizvodov po dejavnosti s pojasnili A Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi B Rude in kamnine C Proizvodi predelovalnih dejavnosti D Oskrba z električno energijo, plinom in paro E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja F Gradbeni objekti in gradbene storitve G Veleprodaja in maloprodaja; popravila motornih vozil H Prevozne storitve in skladiščenje I Gostinske storitve J Informacijske in komunikacijske storitve K Finančne in zavarovalniške storitve L Poslovanje z nepremičninami M Strokovne, znanstvene in tehnične storitve N Druge poslovne in pomožne storitve O Storitve javne uprave in obrambne storitve; storitve obvezne socialne varnosti P Izobraževanje Q Storitve zdravstva in socialnega varstva R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske storitve S Druge storitve T Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki in storitve gospodinjstev za lastno rabo U Storitve eksteritorialnih organizacij in teles V. Stvarno kazalo

5

6 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 PREDGOVOR PREDGOVOR Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (Classification of Product by Activity CPA) je nastala v Evropski uniji po zamisli statistikov z namenom, da bi razvili integriran sistem ekonomskih klasifikacij. Kot osrednja klasifikacija proizvodov pomeni ogrodje, na katero se vežejo različne nomenklature proizvodov. Omogoča prehod med temi klasifikacijami in jih hkrati povezuje v enoten sistem. Usklajena je z evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE (oz. s slovensko Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD), saj imata obe klasifikaciji do ravni razreda dejavnosti enako šifriranje dejavnosti in proizvodov, razen izjem, ki so naštete v metodoloških smernicah, poglavje Prva klasifikacija CPA je bila sprejeta z Uredbo Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti. Leta 2001 je bila dopolnjena in spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra Leta 2008 se je zaradi nove klasifikacije NACE spremenila tudi CPA, in sicer z Uredbo (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA); hkrati pa je bila razveljavljena Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93. Klasifikacija CPA je že od leta 2000 (Uradni list RS, št. 70/2000) obvezen standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in izkazovanju podatkov o proizvodih za statistične in evidenčne namene. Glede na to, da se slovensko gospodarstvo v evropskem merilu uvršča med manjša gospodarstva, se je izkazalo, da uvajanje dodatnih nacionalnih podkategorij CPA ni potrebno, zato je slovenska inačica CPA popolnoma identična z evropsko. Osrednje poglavje publikacije je veljavna klasifikacija CPA s pojasnili, ki uporabnikom omogočajo kakovostno, enoznačno razvrščanje proizvodov. Pojasnila v publikaciji so na nekaterih mestih prirejena glede na izkušnje, ki jih imamo pri zbiranju podatkov. V metodološkem gradivu je objavljeno besedilo Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA). Uporabnikom bodo v pomoč tudi uvodne metodološke smernice; obsegajo kratko predstavitev klasifikacije in njene uporabe v statistiki, pregled sprememb CPA 2008 v primerjavi s CPA 2002 ter pregled kratic in okrajšav. Na koncu je za lažje iskanje dodano še stvarno kazalo. Klasifikacija je dostopna tudi na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije Mag. Irena Križman, generalna direktorica Ljubljana, december

7

8 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 PRAVNA OSNOVA CPA 2008 I. PRAVNA OSNOVA CPA

9 PRAVNA OSNOVA CPA KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 UREDBA (ES) št. 451/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 1 ), ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba (EGS) št. 3696/93 ( 2 ) je uvedla statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti. (2) Zaradi upoštevanja tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb v gospodarstvu bi bilo treba uvesti posodobljeno CPA. (3) Členitev klasifikacije proizvodov na podlagi posamezne proizvodne dejavnosti se izogiba razširjanju nepovezanih shem šifriranja in proizvajalcem olajšuje določanje pomembnih trgov. (4) Obstaja potreba po vzpostavitvi referenčnega okvira, ki bo omogočal primerjavo statističnih podatkov o proizvodnji, potrošnji, zunanji trgovini in transportu. (5) Posodobljena CPA je osrednjega pomena za prizadevanja Komisije, da prenovi statistiko Skupnosti; s primerljivejšimi in ustreznejšimi podatki naj bi vodila k boljšemu ekonomskemu upravljanju na ravni Skupnosti in nacionalnih držav. (6) Notranji trg za svoje delovanje potrebuje statistične standarde, ki se uporabljajo pri zbiranju, posredovanju in objavljanju nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da so podjetjem, finančnim ustanovam, vladam in drugim gospodarskim subjektom na notranjem trgu lahko na voljo zanesljivi in primerljivi statistični podatki. Zato je nujno, da se različne kategorije CPA v vseh državah članicah razlagajo enako. (7) Zanesljive in primerljive statistične podatke potrebujejo podjetja, da lahko ocenijo svojo konkurenčnost, za ustanove Skupnosti pa so koristni pri preprečevanju izkrivljanja konkurence. (8) Sama vzpostavitev skupne statistične klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti še ne zavezuje držav članic, da zbirajo, objavljajo ali predložijo podatke. Samo če države članice uporabljajo klasifikacije proizvodov, povezane s klasifikacijo Skupnosti, je mogoče izkazovati integrirane podatke z zanesljivostjo, hitrostjo, prilagodljivostjo in podrobnostjo, ki so nujne za upravljanje notranjega trga. (9) Treba bi bilo sprejeti določbo, po kateri se državam članicam omogoči, da v svoje nacionalne klasifikacije vključijo dodatne kategorije na podlagi CPA in tako izpolnijo nacionalne zahteve. (10) Zaradi mednarodne primerljivosti gospodarskih statistik uporabljajo države članice in institucije Skupnosti klasifikacije proizvodov, ki so neposredno povezane z Osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC) Ver. 2, kakor jo je sprejela Statistična komisija Združenih narodov. (11) Uporaba CPA zahteva, da Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom ( 3 ), zlasti v zvezi s preučevanjem težav, ki izhajajo iz uvajanja CPA in vključevanjem sprememb v CPA. (12) Uvedba nove statistične klasifikacije proizvodov pomeni, da je treba spremeniti predvsem sklicevanje na CPA. Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3696/93 razveljaviti. (13) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 4 ). Zlasti bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastila za spremembo CPA, da bi se upošteval tehnološki ali gospodarski razvoj ter da bi se uskladila z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. ( 1 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja ( 2 ) UL L 342, , str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, , str. 1). ( 3 ) UL L 181, , str. 47. ( 4 ) UL L 184, , str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, , str. 11) SL Uradni list Evropske unije L 145/65 8

10 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 PRAVNA OSNOVA CPA (14) Ker cilja te uredbe, in sicer uvedbe nove statistične CPA, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za uresničitev navedenega cilja. (15) Opravljena so bila posvetovanja z Odborom za statistični program SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Vsebina in področje uporabe 1. Ta uredba uvaja novo skupno CPA v Skupnosti, da se zagotovi ustreznost glede gospodarske stvarnosti in primerljivost med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi klasifikacijami ter s tem med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi statistikami. 2. Izraz proizvod se nanaša na proizvod gospodarskih dejavnosti, bodisi blago bodisi storitve. 3. Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene. Člen 2 Ravni in struktura CPA 1. CPA obsega: (a) prvo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z abecedno šifro (področja); (b) drugo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z dvomestno številčno šifro (oddelki); (c) tretjo raven, ki obsega poglavja, opredeljena s trimestno številčno šifro (skupine); (d) četrto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s štirimestno številčno šifro (razredi); (e) peto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s petmestno številčno šifro (kategorije); in (f) šesto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s šestmestno številčno šifro (podkategorije). 2. CPA je navedena v Prilogi. Člen 3 Uporaba CPA Komisija uporablja CPA za vse statistike, razvrščene po proizvodih po dejavnosti. Člen 4 Nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti 1. Države članice lahko CPA uporabljajo za zbirne ali podrobne nacionalne prilagoditve, specifične ali funkcionalne narave, ki temeljijo na podkategorijah CPA. 2. Te klasifikacije bodo s CPA povezane v skladu z naslednjimi pravili: (a) klasifikacije, ki so bolj zbirne kot CPA, vsebujejo natančne agregacije podkategorij CPA; (b) klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, vsebujejo poglavja, ki se v celoti uvrščajo v podkategorije CPA. Klasifikacije, ki so oblikovane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre. 3. Države članice lahko uporabljajo nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti, ki izhajajo iz CPA. V takšnem primeru države članice Komisiji pošljejo osnutke njihove nacionalne klasifikacije. Komisija v treh mesecih po prejetju takšnega osnutka preveri skladnost načrtovanih nacionalnih klasifikacij z odstavkom 2 in jih pošlje drugim državam članicam v vednost. Nacionalne klasifikacije držav članic vsebujejo povezovalne tabele med nacionalnimi klasifikacijami in CPA. Člen 5 Dejavnosti Komisije Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi razširjanje, vzdrževanje in uveljavljanje CPA, zlasti: (a) s pripravo, posodobitvijo in objavo pojasnil za CPA; (b) z oblikovanjem in objavo smernic za uporabo CPA; L 145/66 SL Uradni list Evropske unije

11 PRAVNA OSNOVA CPA KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 (c) (d) z objavo povezovalnih tabel med novo in prejšnjo različico CPA; prejšnjo in novo različico CPA; CPA in kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi ( 1 ); in s prizadevanjem za izboljšanje skladnosti z drugimi klasifikacijami. Člen 6 Izvedbeni ukrepi 1. Naslednji ukrepi za izvajanje in posodabljanje te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2): (a) odločitve v primeru težav, ki izhajajo iz izvajanja CPA, vključno z dodelitvijo proizvodov določenim razredom; in (b) tehnični ukrepi za zagotovitev popolnoma usklajenega prehoda s prejšnje različice CPA. 2. Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3): (a) spremembe CPA, namenjene upoštevanju tehnološkega ali gospodarskega razvoja; in (b) spremembe CPA, namenjene usklajevanju z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. 3. Upoštevati je treba načelo, da morajo pri ukrepih prevladati prednosti posodabljanja CPA nad njegovimi stroški ter načelo, da dodatni stroški in breme ostanejo v razumni meji. Člen 7 Odbor 1. Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program. 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. 3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. Člen 8 Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 3696/93 Uredba (EGS) št. 3696/93 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008 dalje. Člen 9 Začetek veljavnosti Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Strasbourgu, 23. aprila 2008 Za Evropski parlament Predsednik H.-G. PÖTTERING Za Svet Predsednik J. LENARČIČ ( 1 ) UL L 256, , str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 360/2008 (UL L 111, , str. 9). 10

12 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE II. METODOLOŠKE SMERNICE 11

13 METODOLOŠKE SMERNICE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE 1) 1. UVOD IN OZADJE 1.1. CPA in njena vključitev v harmonizirani sistem mednarodnih klasifikacij Eden osnovnih pogojev za statistično delo je obstoj uveljavljenega okvira, ki omogoča umestiti razpoložljive statistične podatke tako, da jih je mogoče smiselno prikazovati in analizirati. Za dosego učinkovitega enotnega trga je ključnega pomena, tako za makro- kot mikroekonomske analize in za gospodarsko trženje, da imamo enoten in sodoben klasifikacijski sistem, ki ga lahko uporabljajo vse države članice EU in institucije Skupnosti. Mednarodne klasifikacije so se razvile iz potrebe gospodarskih statistik po različnih klasifikacijah za različne namene. Njihov razpon sega od področne klasifikacije, vgrajene v sistem nacionalnih računov (SNA) 2), do Mednarodne standardne industrijske klasifikacije vseh gospodarskih dejavnosti (ISIC) 3) in do zelo podrobne klasifikacije blaga Harmoniziranega sistema blaga (HS) 4). Ta publikacija obravnava Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA). Klasifikacije gospodarskih dejavnosti se uporabljajo za zbiranje podatkov, ki se nanašajo na enote dejavnosti (npr. posamezen obrat ali skupina obratov kot del gospodarske entitete podjetja). Zagotavljajo osnovo za pripravo statistike proizvodnje, različnih inputov v proizvodni postopek (delo, surovine, energija idr.), investicij in finančnih transakcij teh enot. Klasifikacije gospodarskih dejavnosti so osnova za razvrščanje proizvodov (blaga in storitev) po skupnih lastnostih. Uporabljajo se za pripravo podatkov o proizvodni statistiki, trgovinski statistiki, statistiki potrošnje, zunanje trgovine in transporta takih proizvodov. CPA je del integriranega sistema statističnih klasifikacij, razvitega predvsem pod okriljem Statističnega oddelka Združenih narodov. Omenjeni sistem omogoča primerjavo podatkov iz različnih statističnih področij. Z evropskega vidika ga je mogoče prikazati na naslednji način: Gospodarske dejavnosti Proizvodi Blago Svetovna raven ISIC CPC HS SITC Raven EU NACE CPA PRODCOM CN Nacional na Raven Nacionalne različice NACE Nacionalne različice CPA Nacionalne različice PRODCOM referenčna klasifikacija; klasifikacije so povezane prek strukture referenčna klasifikacija; klasifikacije so povezane prek povezovalnih tabel klasifikacije so povezane prek povezovalnih tabel 1) Prevod evropskih metodoloških pojasnil (t i. guidelines, smernic, na katere se sklicuje člen 5(b) evropske Uredbe o CPA) 2) Sistem nacionalnih računov 1993, Komisija Evropskih skupnosti (Eurostat), MDS, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Združeni narodi, Svetovna banka, Bruselj/Luxembourg, New York, Pariz, Washington, D.C., ) ISIC Rev. 4, Mednarodna standardna industrijska klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti, 4. rev., Statistične publikacije, Serija M, No. 4, Združeni narodi, New York, ) Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, Svet za carinsko sodelovanje, Bruselj,

14 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE Pri tem pomenijo: ISIC Mednarodna standardna industrijska klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti Združenih narodov NACE Evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (kratica izvira iz francoskega naziva Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes ) CPC Osrednja klasifikacija proizvodov Združenih narodov CPA evropska Klasifikacija proizvodov po dejavnosti HS Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, ki ga vzdržuje Svetovna carinska organizacija CN Kombinirana nomenklatura (KN); evropska klasifikacija blaga, ki se uporablja v statistiki zunanje trgovine SITC Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija; mednarodna klasifikacija blaga Združenih narodov, ki se uporablja v statistiki zunanje trgovine PRODCOM evropska nomenklatura proizvodov je klasifikacija blaga, ki se uporablja za statistiko industrijske proizvodnje v EU 1.2. Razlika med blagom in storitvami Blago so fizični predmeti, po katerih se povprašuje, nad katerimi lahko vzpostavimo lastninsko pravico in katerih lastništvo je mogoče s trgovanjem na trgih prenesti z ene institucionalne enote na drugo. Po blagu se povprašuje, saj ga lahko uporabljamo za zadovoljevanje potreb gospodinjstev ali skupnosti ali za proizvodnjo drugega blaga ali storitev. Proizvodnja blaga in blagovna menjava sta ločeni dejavnosti. Neko blago ne bo nikoli izmenjano, neko drugo pa bo kupljeno in prodano večkrat. Ločitev proizvodnje blaga od njegove poznejše prodaje ali preprodaje je ekonomsko značilna lastnost blaga, po kateri se blago razlikuje od storitev. Storitve so entitete, nad katerimi ni mogoče vzpostaviti lastništva. Z njimi ni mogoče trgovati ločeno od njihove proizvodnje. Storitve so raznovrstni proizvodi, proizvedeni po naročilu in pogosto podvrženi spremembam v skladu z zahtevami uporabnika. Poseben primer so proizvodi, ki so rezultat ustvarjalnih procesov posameznikov (t. i. knowledge-capturing products ). Ne moremo jih umestiti med storitve niti niso fizični predmeti. Lahko jih uvrstimo med nematerialne dobrine (npr. izvirniki v R-R dejavnosti), čeprav ta opredelitev ni popolnoma ustrezna Struktura in sistem kodiranja CPA sestoji iz hierarhične strukture (kot je definirana v Uredbi o CPA), metodoloških smernic in pojasnil h klasifikaciji. Struktura CPA je v Uredbi o CPA opisana takole: (a) prva raven, ki obsega postavke, opredeljene z abecedno šifro (21 področij); (b) druga raven, ki obsega postavke, opredeljene z dvomestno številčno šifro (88 oddelkov); (c) tretja raven, ki obsega postavke, opredeljene s trimestno številčno šifro (261 skupin); (d) četrta raven, ki obsega postavke, opredeljene s štirimestno številčno šifro (575 razredov); (e) peta raven, ki obsega postavke, opredeljene s šestmestno številčno šifro (1342 kategorij); (f) šesta raven, ki obsega postavke, opredeljene s šestmestno številčno šifro (3142 podkategorij). CPA je klasifikacija proizvodov, katere postavke se navezujejo na dejavnosti, določene s klasifikacijo NACE Rev. 2. Vsak proizvod, naj bo premično ali nepremično blago ali storitev, je dodeljen eni sami dejavnosti NACE Rev. 2. Zaradi navezave na dejavnosti, določene s klasifikacijo NACE Rev. 2, je struktura CPA skladna s strukturo NACE Rev. 2 na vseh ravneh NACE Rev. 2. Vendar je bilo popolno povezavo med proizvodi in dejavnostmi mogoče vzpostaviti le do določene mere. Tako obstajajo primeri, pri katerih je mogoče proizvode dodeliti dejavnosti na višji ravni od razreda, ali celo primeri, pri katerih kakemu razredu CPA 2008 ni mogoče dodeliti ustrezne dejavnosti v NACE Rev 2 (glej 5.3.1). Zato je v CPA uporabljen kodirni sistem NACE Rev. 2. Vendar pa je med četrtim in petim znakom druga ločilna pika, ki kodirni sistem CPA loči od kodirnega sistema HS. HS ima prav tako ločilno piko med četrtim in petim znakom, nima pa ločilne pike med drugim in tretjim znakom. Načela kodiranja za prve štiri znake postavk pri CPA so enaka kot pri NACE Rev. 2. Glede petega in šestega znaka je treba najprej povedati, da se peti znak iz povsem praktičnih razlogov vedno začne z 1, če obstaja ali ne več kot ena kategorija. Nasprotno pa šesti znak vsebuje 0, če obstaja samo ena podkategorija v dani kategoriji. Kot drugo, numerični znaki za kodiranje so uporabljeni na enostaven način, začenši z 0 ali 1, kot je opisano zgoraj. Kjer je mogoče, so preostale skupine, razredi, kategorije in podkategorije vrste drugo in/ali d. n. (drugje nerazvrščeno) označeni s številko 9 (na primer skupina 08.9 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, razred drugo pridobivanje rudnin in kamnin in podkategorija Drugi minerali ). 13

15 METODOLOŠKE SMERNICE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Zgodovinsko ozadje CPA CPA je evropska različica CPC, nameni, ki jim služi, pa so skladni z nameni CPC. Medtem ko se uporaba CPC le priporoča, je uporaba CPA v EU pravno zavezujoča. Poleg tega morajo biti klasifikacije določenih statističnih raziskovanj povezljive s CPA, če CPA ni že neposredno uporabljena kot klasifikacija v teh raziskovanjih. CPA je bila izdelana leta 1993, posodobljena pa leta 1996 in znova leta Nova verzija CPA, usklajena z NACE Rev. 2, je bila uvedena leta Revizije CPA Klasifikacije so osnovno orodje za razvrščanje pojavov resničnega sveta. Ker se resnični svet spreminja, jih je treba občasno posodobiti. Take posodobitve navadno ne prizadenejo le posamičnih elementov klasifikacije, temveč tudi njeno hierarhično strukturo. Večje kot so spremembe klasifikacije v njenih elementih in v strukturi, večji vpliv imajo na kontinuiteto časovnih vrst, osnovanih na tej klasifikaciji. Nujen je torej kompromis med primerljivostjo za nazaj in med potrebnimi posodobitvami klasifikacije. Zato ni priporočljivo, da se klasifikacije spreminjajo prepogosto. Poleg tega je treba uporabnost klasifikacije temeljito preveriti, preden ta začne veljati Proces revizije CPA 2008 Revizija CPA je rezultat procesa, ki je vključeval veliko število interesnih skupin: nacionalne statistične urade, Evropsko komisijo, Eurostat, evropska poslovna združenja in kogar koli drugega, ki je izrazil interes za predmet razprave. Razvojno delo in sodelovanje sta potekali tako na evropski kot na mednarodni ravni. Zaradi močne povezave med CPA in NACE/ISIC/CPC je bil za pripravo CPA, njeno strukturo in raven členitve uporabljen prvi osnutek CPC Ver mestna raven NACE Rev. 2 je bila razširjena s kategorijami in podkategorijami do 6-mestne ravni CPA. Eurostat je maja 2004 sprožil obsežno posvetovanje o strukturi CPA. Začetno posvetovanje je bilo na osnovi osnutka CPA, skladnega z osnutkom ISIC, in ob upoštevanju pripomb prej omenjenih interesnih skupin osredotočeno predvsem na strukturo CPA Pripomb in predlogov uporabnikov je bilo ogromno približno Ko je bila struktura že dobro začrtana, je Eurostat decembra 2005 sprožil drugo obširno posvetovanje s prej navedenimi interesnimi skupinami. To posvetovanje je bilo predvsem namenjeno celoviti strukturi osnutka CPA Znova je bilo veliko predlogov in pripomb (več kot 900) uporabnikov, predvsem glede problemov v zvezi s povezavo s KN, glede podrobnih členitev CPA in CPC, glede pojasnil h klasifikaciji idr. Novembra 2006 je delovna skupina za revizijo NACE in CPA končala povezovalne tabele in pojasnila h klasifikaciji. Na tej točki procesa je bila struktura CPA posredovana Svetu in parlamentu EU. Uredbo, ki vzpostavlja CPA ), je Svet EU sprejel aprila Vendar je uporaba CPA retroaktivna; to pomeni, da se CPA uporablja od 1. januarja 2008, tj. od takrat, ko se je začela uporabljati tudi NACE Rev Prihodnje revizije Klasifikacija HS se revidira vsakih pet let. Zadnjič je bila revidirana leta 2005, uporabljati pa se je začela 1. januarja Ker morajo biti zaradi usklajenosti in preglednosti revizije povezanih klasifikacij ISIC/CPC in NACE/CPA sočasne, so se Eurostat in ZN dogovorili o skupnem razporedu posodobitev/revizij; naslednja posodobitev CPA je predvidena v letu 2012, ko bo predstavljena tudi revidirana HS Pravni okvir CPA Statistična raba Statistični podatki, ki jih v povezavi s klasifikacijo proizvodov po dejavnosti zbirajo države članice EU, morajo biti zbrani v skladu s CPA ali z nacionalno klasifikacijo, ki izhaja iz CPA. Zato je za takšne statistike (nacionalni računi, kratkoročne statistike, statistika kmetijstva in ribištva, strukturne poslovne statistike) treba ustrezne pravne akte prilagoditi tako, da upoštevajo spremembo CPA Nacionalne različice Uredbe o CPA državam članicam omogočajo, da za nacionalne namene uporabljajo nacionalne različice, ki izhajajo iz CPA. Takšne nacionalne različice pa morajo ustrezati strukturnemu in hierarhičnemu okviru CPA v skladu z naslednjimi pravili: a) klasifikacije, ki so manj razčlenjene kot CPA, morajo vsebovati natančno združevanje podkategorij CPA; b) klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, morajo vsebovati vse postavke, ki jih vsebujejo podkategorije CPA; c) klasifikacije, ki so izpeljane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre in morajo vključevati povezovalno tabelo s CPA. Evropska komisija mora preveriti skladnost nacionalnih klasifikacij s temi pravili. 5) Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 14

16 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE 2. CPA ZA NESTROKOVNJAKE 2.1. Kje lahko najdete informacije Obe klasifikaciji, CPA in NACE, vodi in vzdržuje Eurostat, statistični urad Evropske unije; države članice EU pa so vzpostavile številne spletne informacijske vire. Ker se vprašanja, povezana s klasifikacijami, običajno obravnavajo na nacionalni ravni, predvsem tista, ki so povezana s klasifikacijo posameznih enot, lahko uporabnik za nasvet vpraša nacionalni statistični urad. Razne informacije o splošnih zadevah glede klasifikacij ponuja Eurostat na papirju, v elektronski obliki ali na spletu. RAMON, Eurostatov metapodatkovni strežnik ( PUB_WELC), vsebuje ne samo veliko število klasifikacij in povezovalnih tabel, ampak tudi publikacije, ki prinašajo dodatne informacije o klasifikacijah, tako za začetnike kot tudi za strokovnjake. Novejše orodje je spletna stran NACE Rev. 2 CPA 2008 ( data/en/index.htm), s klasifikacijami in povezovalnimi tabelami v elektronski obliki, ki omogočajo uporabo posameznikom. Vključene so klasifikacije NACE/ISIC, CPA/CPC in Kombinirana nomenklatura (CN). Stik z Eurostatom lahko vzpostavite prek telefonskih in internetnih povezav v državah članicah EU in poleg tega tudi prek elektronskega naslova 2.2. Terminologija Člen 1(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) iz leta 2008 navaja:»ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene«. To pomeni, da je treba terminologijo CPA 2008 (tako kot terminologijo NACE Rev. 2) razlagati v okviru statističnega namena, običajno z zelo posebnim pomenom, ki ni nujno uporaben v drugačnem okviru, ki morda niti ni pravni. Terminologija med obema klasifikacijama je usklajena, zato da olajša primerjavo med klasifikacijama in tudi elektronsko iskanje ključnih besed. Za dodatne informacije glej terminološki slovar ( 8). 3. NAČELA IN METODE 3.1. Načela CPA CPA je evropska različica CPC, čeprav so postavke CPA v drugačnem strukturnem vrstnem redu. CPC razvršča proizvode na podlagi fizičnih značilnosti in narave proizvoda, pa tudi glede na industrijski izvor; CPA uporablja ista merila, a daje prednost industrijskemu izvoru. Razredi CPA temeljijo na številnih drugih klasifikacijah: CPC, HS/CN in ISIC/NACE, ki določajo meje podkategorij CPA. Glavno načelo za razvrščanje proizvodov v CPA je merilo industrijskega izvora. Vsak proizvod bodisi da gre za premično ali za nepremično blago ali storitev je dodeljen eni sami dejavnosti v NACE na najpodrobnejši ravni razreda v NACE, ki proizvaja ta proizvod. Razvrščanje proizvodov glede na industrijski izvor tako daje klasifikaciji proizvodov drugačno strukturo kot v CPC, namreč strukturo, ki je skladna s strukturo NACE Rev. 2. Za razvrščanje proizvodov glede na njihov industrijski izvor po razredih sta CPA in NACE v enakem odnosu kot CPC in ISIC (njun odnos je še tesnejši). Ker je NACE podrobnejša od ISIC, je CPA (z nekaterimi izjemami) podrobnejša kot CPC. Za namen uskladitve je uporaba HS kot gradnikov CPA in drugih klasifikacij proizvodov, ki so povezane s CPA, očitno prednost. Tako so najmanjši gradniki CPA (in CPC) večinoma postavke HS. Vendar pa podkategorije CPA v nekaterih primerih niso določene na ravni podštevilke HS, ampak na podrobnejši ravni CN. Tako je v primeru, če se podrazred CPC deli zato, da bi sledil industrijskemu izvoru v skladu z NACE in če raven podštevilke HS ni bila dovolj podrobna za to (industrijski izvor je eno od meril HS, vendar so uporabljena tudi druga). Obstaja nekaj primerov, ko niti raven, ki jo zagotavlja CN, ni ustrezna, ali ko CN ni podrobnejša od HS. V takem primeru je posebno podkategorijo CPA glede HS oz. CN mogoče definirati le tako, da ustvarimo t. i. ex-case ; to pomeni, da ta podkategorija CPA vsebuje le del določene podštevilke HS ali CN. Primer takšnega ex-case je»mleko«. Ne HS ne CN ne razlikujeta»surovega mleka«(kot kmetijskega proizvoda) in»predelanega mleka«(kot mlekarskega proizvoda). HS in CN sta klasifikaciji za carinske namene. Tako se lahko raven podrobnosti med klasifikacijama precej razlikuje. Če bi elementi CPA temeljili le na osnovnih postavkah HS, bi proizvodi, s katerimi se nikoli ali le redko mednarodno trguje, npr. težko ali pokvarljivo blago, morda lahko bili prikazani na neustrezni ravni podrobnosti. Na splošno se je raven CN namesto HS redko uporabljala za določanje podkategorij CPA. 15

17 METODOLOŠKE SMERNICE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Posebnosti: odpadki, rabljeno blago, deli in oprema, objekti, popravila, vzdrževanje in storitve instalacije, storitve za plačilo ali po pogodbi, izvirniki, avtorske pravice in patenti ipd. Zgornje poglavje opisuje splošna načela in postopke, uporabljene pri razvijanju CPA. Poleg tega pa je treba za pravilno razumevanje strukture CPA razložiti številne posebnosti. Te posebnosti se nanašajo na določene vrste proizvodov, za katere je potrebna podrobnejša razlaga, če želimo razumeti njihovo razvrstitev in koncepte, ki so v ozadju. Te posebnosti bodo opisane v tem poglavju. Nekatere izmed teh posebnosti vključujejo odmike od CPC. Odpadki; rabljeno blago Revidirani ISIC in NACE razlikujeta posebne dejavnosti za zbiranje in odvoz odpadkov in za ravnanje z odpadki (NACE Rev. 2: skupini 38.1 in 38.2) in za pridobivanje sekundarnih surovin (NACE Rev. 2: skupina 38.3). Med revizijo NACE in CPA je bilo odločeno, da bodo v CPA 2008 vsi odpadki za nadaljnjo predelavo razvrščeni v skupino 38.1 (Zbiranje in odvoz odpadkov) ne glede na to ali so nastali v gospodinjstvih ali v podjetjih (drugi odpadki so bili v CPA 2002 razvrščeni v predelovalne dejavnosti). Odpadki, ki nastanejo pri predelavi ali odlaganju, se vključijo v skupino 38.2 (Ravnanje z odpadki). Pri dejavnosti predelave odpadkov in ostankov gre za pridobivanje sekundarnih surovin. Input pri reciklaži so odpadki, rezultat dejavnosti pa so sekundarne surovine, tj. nekdanji odpadki, ki so primerni za nadaljnjo predelavo (transformacijo) ne da bi bili nov končni proizvod (skupina 38.3 "Pridobivanje sekundarnih surovin"). HS razlikuje pri odpadkih številne postavke; večina je razvrščena v oddelek 39 CPC. Vendar pa se oddelek 39 CPC ne sklicuje na ISIC Rev. 4. V okviru CPA obstaja težava, kako vzpostaviti odnos med postavkami za odpadke v HS in proizvodi, ki so rezultat pridobivanja sekundarnih surovin. HS ne vsebuje smernic o tem, ali so odpadki primerni za nadaljnjo predelavo. Mnoge od teh postavk bi lahko bile inputi za dejavnost pridobivanja sekundarnih surovin, in ne rezultati te dejavnosti. Tako se nobena postavka HS ne razvršča med proizvode, ki so rezultat pridobivanja sekundarnih surovin. Poleg tega lahko te sekundarne surovine niso več odpadek, ker so bile pretvorjene iz odpadkov v uporabne proizvode. Podobna težava obstaja pri»rabljenem«blagu, saj je veliko takega blaga zajetega tudi v oddelku 39 (rabljena oblačila) CPC. Ohranil se je prejšnji dogovor, in sicer ta, da se rabljeno blago razvrsti v isto postavko kot novo blago. Deli in oprema Če ni drugače navedeno, velja splošno načelo, da je proizvodnja specializiranih»delov in opreme«razvrščena v tisto postavko CPA 2008, ki vsebuje proizvode (stroje, naprave ipd.), h katerim posamezni deli in oprema sodijo. Proizvodnja delov in opreme je rezultat številnih gospodarskih dejavnosti, vendar je takšna proizvodnja predvsem pomembna v povezavi s stroji in podobno opremo, s transportno opremo ter z električnimi in elektronskimi napravami. Poglavja HS za skoraj vse te proizvode vključujejo postavke za dele in opremo. HS podaja večinoma tako ozko definicijo postavke za posamezni del, da ni težav pri pravilnem določanju teh podpoglavij v enega od štirimestnih razredov proizvodov. Lahko pa podpoglavje HS vsebuje tudi dele, ki so različnega industrijskega izvora v NACE Rev. 2. V posebnih primerih nakazujejo rešitev za to težavo podrobnejši elementi CN. V drugih primerih pa je bilo treba povezavo med CPA in HS/CN omiliti. Objekti Objekti so zdaj del CPA 2008, storitve projektantov pa so vključene v oddelka 41 in 42 področja F (Gradbeništvo). V prvi fazi ni bilo odločeno, ali so objekti rezultat projektantov ali gradbenikov. Zato so bili proizvodi v oddelku 41 povezani z NACE Rev. 2 na ravni oddelka preprosto zato, da ostaneta obe možnosti odprti. To vprašanje se ne pojavi v oddelku 42, kje so projektanti in gradbeniki v istih razredih. V drugi fazi so objekti veljali za rezultat projektantov, gradbena dela pa za rezultat gradbenikov. Popravila, vzdrževanje, montaža in inštalacije V skladu z NACE Rev. 2 so popravila, vzdrževanje, montaža in inštalacije razvrščene v oddelek 33 za stroje in naprave in oddelek 43 za elemente, ki so integralni del zgradbe ali drugega gradbenega objekta in skupino 45.2 za motorna vozila in oddelek 95 za računalnike in izdelke za široko rabo. Storitve za plačilo ali po pogodbi Rezultat storitev, ki jih izvajalci izvajajo na blagu, ki ni v njihovi lasti, je razvrščen v storitve za plačilo ali po pogodbi.proizvodnja za plačilo ali po pogodbi je za določene dejavnosti v NACE (npr. dodelava tekstilij) običajna. Zanje so bile v CPA ustvarjene posebne postavke, kot so skupina 13.3, oddelek 18 (del), skupina 24.5 (del) ali skupine 25.5, 25.6 (večino teh storitev vključuje oddelek 89 CPC). Vendar pa večinoma posebne kategorije in podkategorije, ki so običajno kodirane zx.yy.9 oz. zx.yy.99, spadajo v poglavje Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje. Te podkategorije vključujejo delne ali celotne postopke v okviru proizvodnje omenjenih proizvodov, ki jih izvajalci izvajajo z materiali, ki so last naročnika. Izvajalec je plačan za opravljeno delo, opravljene storitve pa lahko vključujejo zagotavljanje manjše količine dodatnega materiala, potrebnega za delo. Te storitve so vključene v oddelek CPC oddelek 88, razen skupine 13.3, ki je vključena v oddelek 89. Storitve 16

18 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE podizvajalcev ne vključujejo blaga iste kategorije, če blago proizvaja izvajalec, ki je lastnik glavnega vhodnega materiala. Izvirniki CPA 2008 vključuje izvirnike avtorjev in umetnikov, izvirnike programske opreme in avdiovizualne izdelke, izvirnike zbirk podatkov, raziskovanje in razvoj, oblikovalske izvirnike, izvirnike blagovnih znamk in franšiz, in na splošno izvirnike, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. V CPA so izvirniki razvrščeni blizu storitev, ki so rezultati z njimi povezane gospodarske dejavnosti. Izvirniki so lahko uporabnikom ali podjetjem na voljo neposredno (npr. izvirniki upodabljajočih umetnosti), vendar so pogosteje na voljo v obliki predelanih proizvodov, kot so vsebinski proizvodi v informacijskem sektorju. Avtorske pravice in patenti Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in naravnih virov (avtorske pravice, patenti, licence, blagovne znamke, franšize, pravice, povezane s preiskovanjem in vrednotenje rudnin) so bile vključene v CPA Razvrščene so v skupino 77.4, razen avtorsko zaščitenih del (knjige, filmi, glasba, programska oprema, računalniške igre); te so vključene v oddelka 58 in 59. Upravljanje za pravice do industrijske lastnine ter za avtorske pravice in njihove prihodke je razvrščeno v , razen pravic, povezanih z umetniškimi, literarnimi in glasbenimi deli ( , , , ) ali s kinematografskimi in avdiovizualnimi deli ( ). 4. RAZLAGA 4.1. Pravila za razvrščanje: osnovna pravila Združenih narodov za razvrščanje blaga in storitev Prvi pogoj za usklajeno uporabo CPA je usklajena razlaga posameznih postavk v njej. Za enotno razlago so zelo pomembna Pojasnila. Pojasnila so sestavljena iz dveh delov: vsebina postavk na različnih ravneh klasifikacije CPA je opisana v delu, ki se glasi:»sem spada«,»sem spada tudi«. Za razmejevanje od drugih postavk CPA in da bi služilo kot vodilo, je pod»sem ne spada«naveden še seznam proizvodov/storitev, ki bi jih uporabnik klasifikacije morda lahko pričakoval v določeni postavki CPA, pa so v klasifikaciji razvrščeni drugje. Referenca napoti uporabnika na razred, v katerega so določene postavke vključene. (več v Pojasnilih, glej 4.2.1). Kljub pojasnilom pa obstajajo številni primeri, ko ni jasno, v katero od dveh ali več podkategorij CPA je treba razvrstiti določen proizvod. NACE in HS lahko ponujata rešitev, vendar so včasih potrebna za razlago določena pravila. Izhodišče za razvrščanje proizvodov je določanje bistvenih elementov proizvoda, ki se razvršča. Tako kot dejavnosti lahko tudi proizvodi vsebujejo številne elemente. Elementi blaga in storitev lahko tako kot pri pomožnih dejavnostih podpirajo glavno funkcijo blaga ali glavni namen storitve. Primeri so embalaža za blago, namenjeno maloprodaji, pri čemer je novo blago pakirano ali pa so navodila za uporabo dodana - namenjeni so podpori uporabe»glavnega«proizvoda; majhni deli, uporabljeni za opravljanje storitve v kategoriji (Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil); svetovalno mnenje za podporo storitve v kategoriji (Maloprodaja farmacevtskih izdelkov). Teh proizvodov (embalaža, dodana navodila za uporabo) ne bi smeli imeti za posebne storitve, ampak za del»glavnega«proizvoda. V skladu s konceptom nacionalnih računov, CPA 2008 gleda na rezultat procesa proizvodnje blaga različno, odvisno od tega, ali je vhodni material v lasti enote ali ne. Če vhodni material ni v lasti enote je rezultat enote storitev, ki je opravljena in vključena v vhodni material, in za to je izvajalec plačan. Zato CPA 2008 na splošno razlikuje blago, proizvedeno za lasten račun, in storitve, opravljene na blagu za plačilo ali po pogodbi (glej 3.2). V CPC so ti proizvodi obravnavani kot storitvena proizvodnja. Če je jasno, kateri proizvod mora biti razvrščen, lahko poiščemo ustrezno šifro CPA. Najprej je treba upoštevati splošna načela CPA. Razred NACE, v katerega sta razvrščena blago ali storitev, določa prva štiri mesta razreda CPA. Morda je za pridobivanje dodatnih informacij koristno skupaj s pojasnili za CPA uporabiti tudi pojasnila za NACE. Pojasnila za CPA in NACE niso enaka. CPA opisuje proizvode in storitve, medtem ko NACE opisuje dejavnosti. Vendar pa poleg te temeljne razlike pojasnila za NACE včasih podajajo podrobnejše (na dejavnosti temelječe) informacije ali opisujejo dejavnost z drugačnimi izrazi. Seveda je pomoč NACE mogoča le do četrtega mesta in ne zagotavlja vedno rešitve za razvrstitev. V teh primerih so na voljo druge vrste pomoči, kot so posebna pravila za premično blago iz HS. Poglavja HS (štirimestne šifre HS) in podpoglavja HS (šestmestne šifre HS) so gradniki CPA, saj tudi uporabljajo industrijski izvor kot eno od glavnih meril. Za proizvode, vključene v HS, lahko tako uporabimo pravila za razlago te klasifikacije, če NACE ne zagotavlja dovolj informacij ali če gre za petmestno ali šestmestno raven. 17

19 METODOLOŠKE SMERNICE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 Glavna pravila HS so 6) : "Vsako poglavje in podpoglavje vključuje tudi proizvode, ki niso kompletni ali končni, če imajo bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda. Nekompletni proizvodi so na primer stroji ali naprave, v katere še ni vgrajen električni motor, ali motorna vozila, ki so še brez koles ali pnevmatik ali akumulatorja ali še niso opremljena z motorjem ali so brez notranje opreme ali pa kolesa brez sedeža in gum. Določbe tega člena veljajo tudi za»surovce«(tj. polizdelke, ki že imajo obliko končnega proizvoda). Vsak razred z referenco v poglavju na material ali snov vključuje tudi mešanico ali kombinacijo tega materiala ali snovi z drugim materialom ali drugimi snovmi. Mešanice, sestavljeno blago, ki vsebuje različne materiale ali je narejeno iz različnih komponent, in blago, pripravljeno v kompletih za maloprodajo, so razvrščeni po materialu ali komponentah, ki jim dajejo njihov bistveni značaj, če je to merilo mogoče uporabiti. Kadar se proizvodi lahko razvrstijo v dve ali več poglavij, ima prednost poglavje, ki zagotavlja podrobnejši opis proizvoda." Odločitve glede HS so v veliko pomoč pri razlagi CPA 2008, če upoštevamo dejstvo, da se pravila HS nanašajo na postavke HS. Proizvod, ki vsebuje kombinacijo elementov blaga ali storitev, mora biti v CPA razvrščen z uporabo metode»od zgoraj navzdol«(»top-down«). To pomeni, da morajo biti za določitev glavnega področja najprej določeni elementi, ki so v isti najvišji ravni (področju); isti postopek se uporablja za oddelke, skupine, razrede in kategorije, tako da pridemo do prave podkategorije. Pomembnost proizvoda se meri z vrednostjo blaga. Ta se lahko razlikuje od cene, plačane za paket blaga in storitev, pogosto zato, da se naredi vtis, da je en proizvod kupljen, drugi pa brezplačen (npr. mobilni telefoni in telefonske kartice). Pravilo HS, ki določa, da se blago kot zadnja možnost razvrsti v poglavje, ki se pojavi zadnje po vrsti med tistimi, ki zaslužijo enako obravnavo, ni primerno z ekonomskega vidika, ampak je potrebno iz pravnih razlogov, ko HS uporabljamo za carinske namene. V tem primeru CPA zahteva, da se blago razvrsti po podobnosti. V nasprotju s HS vidiki podobnosti lahko temeljijo na proizvodnem procesu, kot je opisano v NACE Rev. 2. Načeloma HS lahko pomaga pri razlagi vsebine določene postavke CPA. Ker pa so postavke HS pogosto precej raznolike in se dodelijo postavkam CPA glede na njihovo glavno vsebino, obstajajo primeri, pri katerih povezava med HS in CPA 2008 ni vedno natančna. V teh primerih ima opis (naslov) CPA 2008 prednost pred definicijo v HS. Tako kot postavk HS tudi podkategorij CPA morda ne izpolnjujejo zahtev po opisu vsakega posameznega blaga ali storitve. V teh primerih je pomembno razjasniti vrsto dejavnosti (razred CPA), v kateri se blago proizvaja ali storitev opravlja, in katero blago ali storitev mora biti razvrščeno v CPA. Vzporedni proizvodi, za katere je ustrezna podkategorija CPA znana, ali iskanje splošnejšega izraza vam lahko dajo idejo za to, kako je treba razvrstiti določeno blago ali storitev. Na primer: majoneza je»omaka«v okviru CPA ( ) in izposoja snežne deske spada pod Dajanje športne opreme v najem ( ). Če ni druge možnosti, je treba blago ali storitve razvrstiti v podkategorijo, ki je primerna za njim najbližje blago ali storitve. Da bi našli ustrezne podkategorije, je včasih treba uporabiti HS ali iskati od zgoraj navzdol po skupinah ali razredih CPA (npr. v skupini 16.2 za lesene izdelke). Če proizvod ni neposredno ali posredno omenjen v naslovu ali v pojasnilih določene postavke, mora biti razvrščen v eno od preostalih postavk, namreč»drugo«ali»d. n.«(drugje nerazvrščeno). Te postavke lahko prepoznamo po tem, da imajo na zadnjem mestu 9. Primera sta podkategoriji (Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.) in (Druge pomožne poslovne storitve, d. n.). Omeniti je treba še naslednje: če so postavke CPA uporabljene za nestatistične namene npr. kot vir za pripravo pravnih dokumentov ali za javna naročila ali pravne odločitve, so za razlago uporabe postavke v pravnem dokumentu ali odločitvi odgovorni tisti, ki pripravljajo pravni dokument ali odločitev, v kateri se sklicujejo na postavke CPA, in ne razvijalci klasifikacije Instrumenti za razlago: pojasnila CPA, CPC, HS, CN, PRODCOM, povezovalne tabele, sklepi, trgovina, opisana s proizvodi, s katerimi se trguje, ipd Pojasnila Za enotno razlago so zelo pomembna Pojasnila. Tako kot CPA 2008 temelji na CPC Ver. 2, pojasnila za CPA 2008 temeljijo na pojasnilih za CPC Ver. 2. Na splošno so bila pojasnila za CPC Ver. 2 prevzeta kot pojasnila za CPA Če je podrazred CPC v CPA 2008 razdeljen na dve ali več podkategorij CPA, je treba razdeliti tudi pojasnila. V določenih primerih so bila pojasnila za CPC Ver. 2 spremenjena ali razširjena, da podrobneje opisujejo vsebino podkategorij CPA. 6) Za celotna pravila glej: World Customs Organization, The Harmonized Commodity Description and Coding System, fourth edition

20 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 METODOLOŠKE SMERNICE Za premično blago se za razlago CPA 2008 lahko uporabljajo pojasnila za HS. Te opombe so dobro zasnovane in njihova uporaba pomaga pri razumevanju postavk CPA ob upoštevanju omejitev, opisanih pod 4.1. CPA 2008 predstavlja podrobna pojasnila v zvezi s proizvodi, ki niso premično blago (tj. s storitvami). Te opombe vsebujejo opise proizvodov, ki so vključeni v posamezno podkategorijo, in za referenco tudi tistih, ki so izključeni. V določenih primerih so na voljo tudi pojasnila za postavke na višjih ravneh CPA Za proizvod, ki je izključen iz določene postavke, je podana natančna napotitev k postavki, v katero je ta proizvod razvrščen. Medtem ko so opisi naslovov namenjeni določitvi meja postavk CPA 2008, pojasnila dodatno pojasnjujejo mejo in vsebino postavke. Vendar pa pojasnila v resnici niso namenjena predstavitvi obsežnega seznama vseh proizvodov pod vsako postavko, ampak so preprosto seznam primerov, ki ponazarja vsebino. Enako velja za pojasnila o HS ali za kombinirano nomenklaturo na ravni Evrope Seznam PRODCOM Slovenska različica seznama PRODCOM je Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP). Seznam proizvodov, uporabljenih za raziskovanje o industrijski proizvodnji na ravni Skupnosti (seznam PRODCOM), uporablja strukturo CPA 2008 za strukturiranje postavk. Postavke v seznamu PRODCOM so podrobnejše kot v CPA in zagotavljajo uporabne informacije tudi za razlago CPA Seznam PRODCOM se vsako leto spreminja. Poleg tega seznam PRODCOM opredeljuje»industrijske storitve«na področju rudarstva in predelovalnih dejavnosti. Za storitve po pogodbi pa ima raziskovanje o industrijski proizvodnji lastna pravila, ki niso skladna z razlago pod 3.2 (Storitve za plačilo ali po pogodbi), ker se PRODCOM ukvarja s proizvodi, in ne z dejavnostmi. Letne različice seznama PRODCOM so na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku RAMON ( slovenske različice seznama PRODCOM (NIP) pa so na voljo na Povezovalne tabele Povezovalne tabele so pomembna orodja za primerjanje statističnih podatkov, ki se zbirajo in predstavljajo na podlagi različnih klasifikacij. Te povezovalne tabele postanejo potrebne takrat, ko se klasifikacije spremenijo ali kadar klasifikacije zaradi razlik v osnovnih okvirih ne morejo biti tesno povezane. Povezovalne tabele med različnimi različicami iste klasifikacije se uporabljajo za opisovanje podrobnih sprememb, ki se zgodijo v postopku revizije. Ker se CPA uporablja za zbiranje in predstavitev statistike na mnogih področjih, je treba imeti povezovalne tabele med sedanjo CPA in njeno prejšnjo različico. Ker sta bili NACE Rev. 2 in CPA 2008 pripravljeni hkrati, je med klasifikacijama močna povezava. Z opredelitvijo blaga v CPA glede na CN, kjer je to bilo mogoče, je bila ustvarjena podrobna povezovalna tabela med CN, CPC, ISIC in NACE. Povezovalne tabele med CPA in kombiniranimi nomenklaturami CN so na voljo tudi v slovenskem jeziku na spletni strani CurrentPage=3 Povezovalne tabele prikazujejo povezave med omenjenimi klasifikacijami na najnižji ravni vsake od njih. Tudi če ne zagotavljajo tekstovnih pojasnil povezav, se lahko uporabljajo kot orodje za razlago CPA Če je razvrstitev v CN, CPC Ver. 2 ali CPA 2002 znana, je prav lahko najti ustrezno postavko v CPA 2008 z določbami, navedenimi pod in Informacije o klasifikacijah in povezovalnih tabelah so na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku RAMON ( Trgovina, opisana s proizvodi, s katerimi se trguje Praktično orodje, ki lahko pomaga pri enotni razlagi CPA 2008 na področju trgovine, je dokument Trade Described by Products Traded (trgovina, opisana s proizvodi, s katerimi se trguje). Ta dokument razporeja vse premično blago v podkategorije CPA 2008 v trgovini (oddelki klasifikacije). Upoštevani so le tisti proizvodi, ki se prodajajo v določeni vrsti trgovine. Za prodajo na drobno v smislu oddelka 47 CPA 2008 je blago omejeno na potrošniško blago ali blago za prodajo na drobno. Zato blago, ki se običajno ne prodaja na drobno, kot so žitna zrna, ruda, industrijski stroji ipd., ni razvrščeno v oddelek 47. Ker so postavke za premično blago bolj ali manj raznovrstne, se lahko zgodi, da podkategorije za blago niso dovolj podrobno razdeljene za podkategorije trgovine. Zato bo morda pri razvrščanju trgovinskih storitev v določenih primerih potrebna arbitrarna odločitev. Dokument Trade Described by Products Traded je na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku RAMON ( 19

Slovenska oznaka Angleška oznaka Funkcija. I-sistem logični IN logični ALI logični NE

Slovenska oznaka Angleška oznaka Funkcija. I-sistem logični IN logični ALI logični NE Tomaž BARTOL Strokovne, tehnične in znanstvene informacije Oddelek za zootehniko Domžale, 2009 Vsebina predavanj 1 ISKALNE TEHNIKE NA SPLOŠNO 2 1.1 Iskalna sintaksa in iskalni (boolovi) operatorji 2 1.2

Detaljer

o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja

o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja L 117/2 2.5.2006 PROTOKOL št. 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja KAZALO NAOV I SPLOŠNE DOLOČBE Člen 1 Opredelitev pojmov NAOV II OPREDELITEV POJMA IZDELKI S POREKLOM

Detaljer

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 Gasilska zveza SEMIČ Črnomaljska cesta 3 8333 Semič KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 1. UVOD: Na podlagi 73. in 76 člena Zakona o varstvu pred naravnimi

Detaljer

ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES)

ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES) 10.10.2008 SL Uradni list Evropske unije L 270/31 OLOČ KOMISIJE z dne 25. avgusta 2008 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko (2008) 3790) (esedilo

Detaljer

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o.

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. Povzetek Glede na spremembe in novosti pri gasilnih aparatih smo ocenili, da bi

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE

Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 2015 letno poročilo 2015 kazalo 1 Uvod 3 1.1 Nagovor direktorice 3 1.2 Predstavitev Gorenjskih lekarn 3 1.2.1 Osnovni podatki o zavodu 3 1.2.2 Zgodovina

Detaljer

S papirja na tablico izzivi za prihodnost Vigdis Moe Skarstein

S papirja na tablico izzivi za prihodnost Vigdis Moe Skarstein S papirja na tablico izzivi za prihodnost Vigdis Moe Skarstein Ravnateljica Nacionalne knjižnice Norveške (National Librarian) Digitalna strategija Nacionalne knjižnice Digitalizacija vseh zbirk Sistematično

Detaljer

Z A P I S N I K. 1. točka: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Z A P I S N I K. 1. točka: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti Republika Slovenija OBČINA RAČE-FRAM Grajski trg 14, 2327 Rače Štev.: 062-02-31/06 Datum: 31.05.2006 Z A P I S N I K 31. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram, ki je bila v Beli dvorani gradu v

Detaljer

VARNOSTNI LIST GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo

VARNOSTNI LIST GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo 1. IDENTIFIKACIJASNOVI/ZMESI IN PODATKI O PROIZVAJALCU 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo 1.1 Identifikacija snovi ali zmasi Trgovsko ime: GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. Identifikacija

Detaljer

URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E. [tevilka Razglasni del z dne 30. junija 1995 Leto V. Osnovni kapital dru be in vlo ek edinega

URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E. [tevilka Razglasni del z dne 30. junija 1995 Leto V. Osnovni kapital dru be in vlo ek edinega [t. 36-37 30. VI. 1995 LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1489 URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E [tevilka 36-37 Razglasni del z dne 30. junija 1995 Leto V Sodni register KOPER Rg-6637 je s sklepom

Detaljer

Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012

Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 Ljubljana, julij 2008 Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih

Detaljer

PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE

PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE Uvod... 1 Konfiguracija 1: modeliranje kosov in manjših sestavov (do ~100 manjših kosov*)... 2 Konfiguracija 2: modeliranje kosov

Detaljer

novice ELEKTRO IZ VSEBINE Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 SonËne elektrarne za Zeleno energijo

novice ELEKTRO IZ VSEBINE Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 SonËne elektrarne za Zeleno energijo novice ELEKTRO Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 IZ VSEBINE Poslovanje Elektra Ljubljana, d. d. v prvem polletju 2007 SonËne elektrarne za Zeleno energijo

Detaljer

LETNO POROČILO. Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA

LETNO POROČILO. Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA LETNO POROČILO 2015 Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA»Kritiki se izognemo le Na en način: Ne stori ničesar, Ne reči ničesar, In bodi nihče.«aristotel

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 22% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER. Projektna naloga za poklicno maturo s področja. Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA

LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER. Projektna naloga za poklicno maturo s področja. Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER Projektna naloga za poklicno maturo s področja Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA Kandidat: Mentor: Maja Kučinič Elda Šik Baruca, prof Program: Ekonomski tehnik (SI) PTI

Detaljer

Navodilo izvajalcem geodetskih storitev. za izmero in pripravo podatkov. vročevodnega omrežja. v kataster Energetike Ljubljana

Navodilo izvajalcem geodetskih storitev. za izmero in pripravo podatkov. vročevodnega omrežja. v kataster Energetike Ljubljana Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana Navodilo izvajalcem geodetskih storitev za izmero in pripravo podatkov vročevodnega omrežja v kataster Energetike Ljubljana Navodilo za pripravo podatkov

Detaljer

Oprema za vaš dom na enem mestu

Oprema za vaš dom na enem mestu 2. marec 2010 65 mojdom 247 Oprema za vaš dom na enem mestu V podjetju lipbled se ponašamo z več kot 60-letno tradicijo na področju lesne industrije. Z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili tako na

Detaljer

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETA

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETA Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Detaljer

Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti

Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti Zaščitite podatke takoj ko jih ustvarite, prenesete ali shranite Legendary Reliability TM APC, moč za vsakogar Ustanovljen leta

Detaljer

MATIČNA SEKCIJA ELEKTRO INŽENIRJEV

MATIČNA SEKCIJA ELEKTRO INŽENIRJEV PRIROČNIK - 1 - MATIČNA SEKCIJA ELEKTRO INŽENIRJEV PRIROČNIK OZNAČEVANJE INSTALACIJSKIH IN DISTRIBUCIJSKIH ENERGETSKIH KABLOV () Pripravil: Ivan Leban, univ. dipl. inž. el. Potrdil: Upravni odbor Matične

Detaljer

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! STRAN 36-40

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! STRAN 36-40 nova EKIPA SE VAM PREDSTAVI NOVICE Spoštovani bralec, spoštovana bralka! WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK XLIV - JUNIJ 2013 - ŠT. 6 DRUŽBA STRAN 36-40 LOGAŠKE NOVICE JUNIJ 2013 št. 6 1

Detaljer

VARNOST V AVTOMOBILU OTROK IN ODRASLIH

VARNOST V AVTOMOBILU OTROK IN ODRASLIH W OTROK IN ODRASLIH Otroci, nižji od 135 cm, morajo v vozilu imeti poseben varnostni avtosedež. Dojenčki 0 13 kg (od 0 do pribl. 12 mesecev) Vzvratno obrnjena lupinica za dojenčke zagotavlja največjo varnost

Detaljer

JUNIJ Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA. Župniji Radenci in Kapela praznujeta

JUNIJ Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA. Župniji Radenci in Kapela praznujeta JUNIJ 2012 Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA Župniji Radenci in Kapela praznujeta BESEDA ŽUPANA Spoštovane občanke, spoštovani občani! Občina Radenci je bila ustanovljena v letu 1994 in tako letos praznujemo

Detaljer

Cenik vse cene so brez DDV DIETRISOL. Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi:

Cenik vse cene so brez DDV DIETRISOL. Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi: T EHN I K A DIETRISOL Ploščati sprejemniki sončne energije Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi: neto površina sprejemnika znaša 2,17 m 2 (PRO D230),

Detaljer

CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU

CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU UČNI NAČRT: CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU pri predmetu Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj

Detaljer

Zamejitev odlomka Mr 1,21-28 Zamejitev odlomka Mr 1,

Zamejitev odlomka Mr 1,21-28 Zamejitev odlomka Mr 1, KORAKI EKSEGETSKE ANALIZE Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del Eksegetska analiza Osem korakov eksegetske analize 1. Zamejitev odlomka 2. Členitev in strukturiranje teksta 3. Vključenost odlomka v kontekst

Detaljer

SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA

SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA POZOR ZELO POMEMBNO: Spremembe, ki jih za ob~ane prina{a ZUPJS Ker s 1.1.2012 prihaja, kot posledica začetka izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, do

Detaljer

1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA

1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA SKLOP ŠT. NAZIV ARTIKLA STRAN 1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE 9-87 2 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI 88-101 3 ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA 102-110 4 ZAŠČITNA OBUTEV ZA SLUŽBO

Detaljer

Ni razlogov za izredno stanje

Ni razlogov za izredno stanje Včerajšnji dan je bil posebno doživetje za prvošolčke, ki so ponosni nad svojo odraslostjo in z malo treme in strahu pred neznanim, prvič stopili čez šolski prag. Foto: F. Perdan Leto XXX. - Številka 67

Detaljer

2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici. 4 Odprt Fabianijev most let festivala Ljubljana

2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici. 4 Odprt Fabianijev most let festivala Ljubljana XXX Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XVII, številka 7, september 2012, ISSN 1318-797X 2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici 4 Odprt Fabianijev most 20 60 let festivala

Detaljer

Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan. Naši koraki. Glasilo Občine Škocjan. Naša lepa nova šola

Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan. Naši koraki. Glasilo Občine Škocjan. Naša lepa nova šola Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik 2006 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Naša lepa nova šola Drage občanke in občani Občine Škocjan! 14. junija 2006, ob dnevu

Detaljer

T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L

T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Tržaška cesta 221 1000 LJUBLJANA T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L 1 TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL OPREDELJUJE: 1. Pogoji za vozila ki bodo v uporabi v gasilskih enotah

Detaljer

Lovska družina Krka. Ustanovitev Lovske družine

Lovska družina Krka. Ustanovitev Lovske družine Lovska družina Krka Ustanovitev Lovske družine Lovska družina Krka je bila ustanovljena leta 1946. Na področju današnjega lovišča je bila v tem letu ustanovljena še LD Muljava. Leta 1949, ko je prišlo

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

ISSN Fotografija na naslovnici je nastala iz izdelkov Pekarne Pečjak in Mesa Kamnik.

ISSN Fotografija na naslovnici je nastala iz izdelkov Pekarne Pečjak in Mesa Kamnik. U V O D N I K Kuhajmo zase! V slovenski živilski proizvodnji je ogromno dobrih, odličnih podjetij, ki izdelujejo izjemno kakovostno hrano iz izbranih sestavin, ki pripravljajo hrano najprej zase, za svoje

Detaljer

nagradna igra & popusti PRODAJALNA Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi!

nagradna igra & popusti PRODAJALNA Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi! Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, 20. 25.8.2016 ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi! V času sejma AGRA: FORST nagradna igra & popusti Izpolnite nagradni kupon na zadnji strani letaka FORST

Detaljer

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV

MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV CENIK 2010 MAPEI 15 LINIJ IZDELKOV IZDELKI ZA POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC IN KAMNA IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO ZIDNI ZAŠČITNI IN DEKORATIVNI PREMAZI IZDELKI ZA POLAGANJE TEKSTILNIH IN PROŽNIH OBLOG DODATKI

Detaljer

12 STOL - LES, USNJE 37 kom 444,00 0,85 377,40 13 MIZA 0,80 X 0,80 m 13 kom 351,00 0,85 298,35 14 MIZA 1,20 X 0,80 m 3 kom 105,00 0,85 89,25

12 STOL - LES, USNJE 37 kom 444,00 0,85 377,40 13 MIZA 0,80 X 0,80 m 13 kom 351,00 0,85 298,35 14 MIZA 1,20 X 0,80 m 3 kom 105,00 0,85 89,25 KLETNI PROSTORI 1 TELEFON TOPCOM 3 kom 21,00 0,85 17,85 2 GASILNI APARAT S6 2 kom 10,00 0,85 8,50 3 SAVNA - KABINE 3 kpl 180,00 0,85 153,00 RECEPCIJA RECEPCIJSKI PULT - VGRAJEN 4-4 m 1 kpl 160,00 0,85

Detaljer

Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh

Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh ovitka: Jana Vizjak, Elevacija Magdalene Gornik, olje na

Detaljer

PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2

PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2 PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2 VČASIH JE POPOLNOST VPRAŠLJIVA. VČASIH NI. Lahko bi rekli, da fotoaparata E-PL2 nismo oblikovali mi.

Detaljer

OLJA. Olje semen aktinidije: AKTINIDIJA (Actinidia chinensis) Aktinidija (kivi) izvira iz Kitajske. Sodi med aktinidijevke (Actinidiaceae).

OLJA. Olje semen aktinidije: AKTINIDIJA (Actinidia chinensis) Aktinidija (kivi) izvira iz Kitajske. Sodi med aktinidijevke (Actinidiaceae). OLJA Olje semen aktinidije: AKTINIDIJA (Actinidia chinensis) Aktinidija (kivi) izvira iz Kitajske. Sodi med aktinidijevke (Actinidiaceae). Olje pridobivamo iz drobnih črnih semen. Je en najbogatejših naravnih

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe. mag. Karmen Krajnc URSK

Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe. mag. Karmen Krajnc URSK Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe mag. Karmen Krajnc URSK Avtorizacija in omejitve Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost Ostale snovi KANDIDATNA LISTA Snovi s Priloge

Detaljer

PRVO PISMO KORINČANOM

PRVO PISMO KORINČANOM PRVO PISMO KORINČANOM, PRVO PISMO KORINČANOM - Rim,+ UVOD - Apd,+;,+; Naslov in pozdrav. Zahvala,+; 8,7 Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa, in brat Sostén Božji Cerkvi, ki je v Korintu,

Detaljer

KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA

KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA 1 2 Kazalo Hidravlična olja in tekočine....4 Olja za industrijska zobniška gonila......6 Olja za vodila....8 Cirkulacijska olja......11 Olja za zračne kompresorje....11 Olja

Detaljer

Navodila za uporabo 346XP 353. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.

Navodila za uporabo 346XP 353. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Navodila za uporabo 346XP 353 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: OPOZORILO Motorna

Detaljer

ČISTITI ZAŠČITITI NEGOVATI. Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa

ČISTITI ZAŠČITITI NEGOVATI. Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa Prodajalec: SPEKTER d.o.o., Ložnica pri Žalcu 52/a, Žalec, Tel.: (03) 713 25 00, www.spekter-zalec.si Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa Namen tega priročnika je, da vas informira

Detaljer

INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje

INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za upravo Gosarjeva 5, 000 LJUBLJANA Tel: 0-5805-500 Fax: 0-5805-54 bojan.pecek@fu.uni-lj.si Prosojnice: INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje mag. Bojan Peček višji predavatelj http://www.fu.uni-lj.si/personal/bojan/

Detaljer

SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0716MTH-VT-VT

SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0716MTH-VT-VT SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0716MTH-VT-VT Spoštovani kupec, Aparat je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi, ki se nanašajo na elektromagnetno združljivost električno varnost. Evropski

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Ekonomist Modul: Organizator poslovanja TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA Mentor: dr. Milan Ambrož, univ. dipl. polit. Lektor: Janez

Detaljer

SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0516MTH-VT-VT

SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0516MTH-VT-VT SLOVENŠČINA LCD TV NAVODILA 0516MTH-VT-VT Spoštovani kupec, Aparat je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi, ki se nanašajo na elektromagnetno združljivost električno varnost. Evropski

Detaljer

Predmet in razred: SLOVENŠČINA, 2. L ( , ) SLOVENŠČINA, 2. ZB ( ) SLOVENŠČINA, 2. L ( )

Predmet in razred: SLOVENŠČINA, 2. L ( , ) SLOVENŠČINA, 2. ZB ( ) SLOVENŠČINA, 2. L ( ) IV. Poročilo učitelja-izvajalca 2.3 prvi del Ime in priimek učitelja: Petra Reisman Naziv in naslov šole: SŠFKZ, Zemljemerska 5, Ljubljana Predmet in razred: SLOVENŠČINA, 2. L (5. 11. 2008, 11. 11. 2008)

Detaljer

OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO.

OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO. OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO www.nagodeti.com ŽIVETI S STILOM IN UDOBJEM Z OKNI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN Okna so investicija

Detaljer

Analiza 1. Metrični prostori

Analiza 1. Metrični prostori aliza 1 Metriči prostori (1) Na možico M = (, ) (, ) vpeljemo metriko d s predpisom d(( 1, 1 ), (, )) = l. + l 1 1 (a) Dokaži, da je d res metrika a možici M. (b) Skiciraj odprto kroglo K((1, 1), 1). Rešitev:

Detaljer

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu.

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu. Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/2013 www.gea.si Spoštovani! Obdarovanje ob koncu leta je priložnost za izraz spoštovanja, zadovoljstva, naklonjenosti in zahvale našim prijateljem, znancem in

Detaljer

SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO RAZRED NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA UČBENIŠKI SKLAD KUPITE SAMI OZ. DOBITE V ŠOLI

SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO RAZRED NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA UČBENIŠKI SKLAD KUPITE SAMI OZ. DOBITE V ŠOLI Fa.: 04 20 19 520 1. RAZRED UČBENIŠKI SKLAD KUPITE SAMI OZ. DOBITE V ŠOLI I. Hergan et al.: Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje okolja, MKZ T. Tacol: Likovne igrarije 1. Učbenik za likovno vzgojo, Debora

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Spoštovani bralec, spoštovana bralka!

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! nova EKIPA SE VAM PREDSTAVI NOVICE Spoštovani bralec, spoštovana bralka! WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK XLV - MAJ 2014 - ŠT. 5 DRUŽBA STRAN 9-20 LOGAŠKE NOVICE MAJ 2014 št. 5 1 PRAKTIKUM

Detaljer

Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g. Bio belo grozdje pakirano, 500g

Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g. Bio belo grozdje pakirano, 500g Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g 1 99 Bio belo grozdje pakirano, 500g 1 99 PONUDBA IZDELKOV V KATALOGU "ZA DOBRO POČUTJE" VELJA OD 07. 9. 2016 do prodaje akcijskih zalog oz. najkasneje do 13.

Detaljer

Skupaj za zdravje človeka in narave

Skupaj za zdravje človeka in narave Skupaj za zdravje človeka in narave julij, avgust 2008 Št. 15 brezplačni izvod www.zazdravje.net tema meseca: Posušeni? BIO ENERGIJSKA PIJAČA poživlja premaguje utrujenost ostri čute povečuje koncentracijo

Detaljer

KAJ POMENIJO SIMBOLI

KAJ POMENIJO SIMBOLI Navodila za uporabo 340 340e 345e 350 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: OPOZORILO

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Cena z ddv. Kom. 100

Cena z ddv. Kom. 100 DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Neveljska pot 26 1240 KAMNIK Številka: JN-B-0001/2011-1 PONUDNIK ZADEVA: Predračun št.: Skupina blaga: sanitetni material 1 Naziv Mera Količina Cena brez 1. Stekleni Y konekt

Detaljer

N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov

N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov Spodnji ukazi delujejo v vseh glavnih oknih programa Opomba: Gor, Dol, Levo, Desno so oznake smerniških tipk. Splošni ukazi Preslednica (Space) S preslednico se premikamo

Detaljer

Zaščitimo se pred nevarnimi klopi

Zaščitimo se pred nevarnimi klopi MAJ 2012 Zaščitimo se pred nevarnimi klopi Vse o astmi Sončne opekline Presne sladice Motnje spanja Lepa koža in nohti Gibanje za starejše Hujšanje Opuščanje kajenja Cepljenje pred potovanji Težave s suhimi

Detaljer

USTAVIMO STARANJE. Proces staranja se običajno začne pri štiridesetih letih

USTAVIMO STARANJE. Proces staranja se običajno začne pri štiridesetih letih USTAVIMO STARANJE Staranje je proces, ki se odvija z različno hitrostjo. Vrsta strokovnjakov se ukvarja z vprašanjem, kako upočasniti procese staranja in posledično podaljšati življenje. Proces staranja

Detaljer

PRAZNIK, ODPRTO od 09:00 do 13:00 VEČ KOT IZDELKOV PO NAJBOLJŠIH CENAH...

PRAZNIK, ODPRTO od 09:00 do 13:00 VEČ KOT IZDELKOV PO NAJBOLJŠIH CENAH... Velja od 29.10.2015 do 12.11.2015 oz. do razprodaje zalog! www.akvonij.si 32 VSE DOBRO... PRAZNIK, 31. 10. 2015 ODPRTO od 09:00 do 13:00 CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 13, 3230 ŠENTJUR Delovni čas PON-PET: SOBOTA:

Detaljer

petek izide Priloga Gorenjski upokojenec

petek izide Priloga Gorenjski upokojenec mali oglas velika prilož petek izide B O R Z A, V R E D N O S T N I F»APIRJI, PRODAJA, NAKtPI IN SVKTOVANJE: v Oddelku vrednostnih papiijcv na sedežu Gorenjske banke, (04/208-43-28.04/208-44-1^ PKOD/VJA:

Detaljer

PRILOGA Konji, osli, mezge in mule, ive ivali... pr

PRILOGA Konji, osli, mezge in mule, ive ivali... pr PRILOGA 1 Tarifna 0101 Konji, osli, mezge in mule, ive ivali.............................................. 0102 Govedo, ive ivali 0102 10 000 ^istih pasem, plemenske....................................

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

Glasilo občine Loška dolina. Letnik 13 maj, 2012 št. 2 (64)

Glasilo občine Loška dolina. Letnik 13 maj, 2012 št. 2 (64) Glasilo občine Loška dolina Letnik 13 št. 2 (64) Vabimo vas na etnološko turistične prireditve V DEŽELI OSTRNIC 2012 četrtek, 24. maj 2012 Grad Snežnik 18.00 Odprtje razstave likovnih in tehniških del

Detaljer

357XP 359. Navodila za uporabo. Slovene

357XP 359. Navodila za uporabo. Slovene Navodila za uporabo 357XP 359 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Kaj pomenijo simboli OPOZORILO

Detaljer

Mesec lepotnih ugodnosti. dm look. 30% popust na izbrana ličila. Pomladanski trendi ličenja. Marec

Mesec lepotnih ugodnosti. dm look. 30% popust na izbrana ličila. Pomladanski trendi ličenja. Marec KATALOG Marec 2017 Veljavnost kataloga od 28. 2. 2017 do 3. 4. 2017 oz. do razprodaje zalog. dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana. Mesec lepotnih ugodnosti 30% popust na izbrana

Detaljer

Isola Powertekk. Navodilo za montažo. Tyri

Isola Powertekk. Navodilo za montažo. Tyri Isola Powertekk Navodilo za montažo Tyri 1 Uvod Ta navodila za montažo vsebujejo osnovna pravila za polaganje kritine Isola Powertekk. Upoštevanje teh navodil je pomembno, saj zagotavlja, da bo streha

Detaljer

VSEBINA I. URADNE OBJAVE MODELI...69 Registracije modelov...70 Obnovitve registracij modelov...73 Kazalo po imetnikih...73

VSEBINA I. URADNE OBJAVE MODELI...69 Registracije modelov...70 Obnovitve registracij modelov...73 Kazalo po imetnikih...73 ISSN 1318-2315 VSEBINA BILTEN ZA INDUSTRIJSKO LASTNINO 2017/6 30. junij 2017 I. URADNE OBJAVE.............................. 3 PATENTI.................................... 3 Patenti (A).................................

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015

POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015 Poročilo dela LTO Kranjska Gora 2015 POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015 Kranjska Gora, januar 2016 KAZALO UVOD... 3 1 PROMOCIJSKA FUNKCIJA... 4 1.1 TRŽNE MANIFESTACIJE...

Detaljer

NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007)

NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007) NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007) Konec lanskega junija sva se po dolgi pripravi odlo!ila prevoziti pot dolgo 8400 km in pogledati iz obale na Nordkappu proti severnemu te!aju. Potovanje je

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev Letnik: 3 Številka: 1 December 2006 ISSN 1581-9701 Projekt delno financira Evropska Unija. Program INTEREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006. DOBRODOŠLI

Detaljer

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA NovoRapid 100 enot/ml raztopina za injiciranje v viali NovoRapid Penfill 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku NovoRapid FlexPen

Detaljer

Otroški poganjalec HUDORA RATZ FRATZ GREEN z zavoro 12. Motorni prekopalnik Farmer T40

Otroški poganjalec HUDORA RATZ FRATZ GREEN z zavoro 12. Motorni prekopalnik Farmer T40 Velja od 26.02.2015 do 12.03.2015 oz. do razprodaje zalog! www.akvonij.si 32 Da bi imel moč, da sprejmem, kar ne morem spremeniti - pogum, da spremenim, kar lahko spremenim in modrost, da najdem mejo...

Detaljer

V tem letu se je izvedla produkcija KrPovej in e-glasila. Sredstva so se porabila za izdelavo promocijskega materiala in postavitev e-točke.

V tem letu se je izvedla produkcija KrPovej in e-glasila. Sredstva so se porabila za izdelavo promocijskega materiala in postavitev e-točke. MESTNA OBČINA KRANJ OBČINSKA UPRAVA Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Številka: 410-15/2009-36- (45/01) Datum: 28.03.2011 IV.4. Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih

Detaljer

E3, d.o.o. HSE d.o.o. Erjavčeva ulica 24, NOVA GORICA Koprska ulica 92, LJUBLJANA

E3, d.o.o. HSE d.o.o. Erjavčeva ulica 24, NOVA GORICA Koprska ulica 92, LJUBLJANA 1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME Investitor: E3, d.o.o. HSE d.o.o. Erjavčeva ulica 24, NOVA GORICA Koprska

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO

SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO Osveženo 16.4.2018 ZA JAVNI POZIV 54SUB-OB17 Seznam kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb je izključno informativne narave

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

V deželi fjordov po poti vikingov

V deželi fjordov po poti vikingov V deželi fjordov po poti vikingov U v o d Na Norveškem je dolga, ozka zahodna obala Severnega morja med mestoma Stawanger in Kristiansund poznana pod imenom V e s t l a n d e t. To je dežela mogočnih globokih,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Enkratnost Zemlje -voda in zrak. Voda in kultura: Koliko plemenith misli je bilo zapisano o vodi v zgodovini človeka?

Enkratnost Zemlje -voda in zrak. Voda in kultura: Koliko plemenith misli je bilo zapisano o vodi v zgodovini človeka? Enkratnost Zemlje -voda in zrak Voda in komunikacija: Peter Raspor 22. Marec 2011 Državni svet RS, Ljubljana Voda in komunikacija: Wasser, प न, Voda,,ماء, سۇغارماق,וואסער, מים Augua, Вада, Вода, Sanji,

Detaljer