Årsmelding Sogndal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Sogndal,

2 Innhold Årsmelding for NEON Årsmøte NEON 2011 referat... 6 NEON regnskap NEON foreløpig regnskap pr NEON budsjett Aktivitetsrapport fra sekretariatet/webredaksjonen og arbeidsutvalget NEON 2012 i Sogndal: «Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar» Organisasjonsdidaktisk verkstad, 20. november 2012, Program NEON 2012 i Sogndal NEON-konferansen 2013 Mellom høye fjell og dype daler

3 Årsmelding for NEON 2012 Årsmeldingen for 2012 skal gi en oversikt over aktivitetene i nettverket i året som har gått: NEONåret går fra november til november, markert ved årsmøtet som holdes under de årlige konferansene. Utover i dette dokumentet vil du derfor finne beskrivelser av aktivitet, endringer i stort og smått, referater, regnskap og budsjetter. Årsmeldingen er det sentrale grunnlagsdokumentet for årsmøtet, og det meste av nødvendig informasjon skal finnes her. Nettverket går nå inn i sitt tiende år, og tiltrekker seg fortsatt nye medlemmer. I 2012 arrangeres NEON-dagene ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i dagene november. En større gruppe ved høgskolen ledet av professor Oddbjørn Bukve står for arrangementet i Sogndal, som er den niende årlige konferansen i NEONs regi. Temaet for årets konferanse er «institusjonelt arbeid og arbeid i institusjoner», hvilket borger for en rekke interessante sesjoner, plenumsforedrag og generelle diskusjoner. På bakgrunn av innsendte og egne forslag har den lokale komiteen satt sammen et spennende program som følger lesten etter de siste årenes konferanser. Tema for sesjonene er blant annet reformer i helsetjenestene, entrepenørskap og innovasjon, ledelse, kommunikasjon og makt, profesjon og etikk, tjenesteproduksjon og organisasjonsfagets didaktikk. Erfaringene fra fjorårets konferanse i Oslo er at nettverket fortsatt fungerer godt som en arena der norske organisasjonsforskere og andre interesserte kan møtes for planlegging, diskusjon og utveksling av funn, teori og nye ideer. Feltet ser ut til å være like sammensatt som tidligere, noe vi ser som en forutsetning for en fruktbar framtid både for organisasjonsfaget og for nettverket. Da NEON ble stiftet i 2003 var det nettopp det sammensatte ved den norske organisasjonsforskningen som ble framhevet: Blant de 20 som var med på å stifte nettverket fantes representanter fra alle landets universiteter, handelshøgskolene, en rekke forskningsinstitutter og flere høgskoler. Disse jobber med organisasjonsfaget på ulik vis, noe NEON også reflekterer. Siden starten i 2003 har antallet medlemmer i nettverket vokst kraftig fra 210 medlemmer i 2004 til 789 i I skrivende stund er medlemslistene dels revidert, og sekretariatet har luket ut inaktive og/eller feilaktige medlemskap, slik at medlemstallet primo november 2012 er 732. På den ene siden har de aller fleste av medlemmene tilknytning til forsknings- eller undervisningsmiljøer rundt om i hele landet; på den andre siden er de aller fleste av disse institusjonene representert på medlemslistene. Samtidig har nettverket en signifikant andel medlemmer fra andre miljøer som er opptatt av organisasjon på ulike vis, både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet fra oljebransjen via forlag til helseforetak. 3

4 Individuelt medlemskap i NEON er gratis. For å forenkle administrasjonen av medlemsdatabasen, skiller vi ikke lenger mellom PhD-studenter og andre medlemmer men benytter kun epost eller oppgitt informasjon som bakgrunn for å anslå hvor mange medlemmer de ulike institusjonene i organisasjonsforskningsverdenen har. NEONs økonomi er basert på frivillige bidrag fra de individuelle medlemmenes hjemmeinstitusjoner, der bidragene varierer med institusjonens størrelse og antall individuelle medlemmer fra disse. Beslutningen om endret listeføring (se mer i redegjørelsen fra sekretariatet) gjør behovet for arbeidsinnsats fra sekretariatets side betydelig mindre, noe som ventelig også vil reflekteres i nettverkets regnskap. Lønnsutgifter er nettverkets største utgiftspost; de årlige konferansenes økonomi holdes adskilt fra den administrative organiseringen av nettverket. De ti største miljøene i NEON-sammenheng er NTNU, UiTø, UiB, BI, UiO, SINTEF, Uni Rokkansenteret, NHH, HiOA og UiA; til sammen har disse om lag halvparten av de individuelle medlemmene. NTNU er i særklasse størst, med 80 medlemmer. Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, samt BI har medlemstall mellom 35 og 45 de neste på topp-ti listen har i overkant av 20 individuelle medlemmer. En utfordring som sekretariatet retter til årsmøtet, er å diskutere hvordan vi kan sikre en tydeligere forankring av NEONs virksomhet i den enkelte institusjon: Det er betydelig vanskeligere å hente inn midler ved enkel utsending av faktura (jf. tidligere årsmøtevedtak) enn ved direkte henvendelse med følgebrev og referanse til institusjonens individuelle medlemmer. Årets konferanse ser i skrivende stund ut til å samle om lag 100 deltakere. Dette er en del lavere enn vi i utgangspunktet forventet, men vi vet samtidig at antallet deltakere på NEON-dagene har variert fra ca 80 til om lag 200. Formidling av konferansemuligheten har fulgt samme praksis som ved tidligere konferanser, og det er grunn til å tro at de større byene med en noe mer letthåndterlig infrastruktur trekker flere deltakere. Fra sekretariatets og arbeidsutvalgets hold ser vi gjerne at deltakerantallet stabiliserer seg rundt 150, uten at det er klart hvilke tiltak som må treffes for at vi skal få til akkurat det. 4

5 Den videre årsmeldingen inneholder referat fra fjorårets årsmøte i Oslo, en aktivitetsbeskrivelse fra sekretariatet ved Uni Rokkansenteret, budsjetter og regnskap, i tillegg til en beskrivelse av årets NEON-dager i Sogndal og en beskrivelse av neste års arrangement slik det foreløpig ser ut. I 2013 samles nettverket til konferanse i Bergen, og da er det også duket for tiårsjubileum. I Bergen er det for konferanseformål etablert et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Uni Rokkansenteret, flere institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen, Norges Handelshøgskole og SNF. En mindre arrangementskomite er etablert, med deltakere fra Uni Rokkansenteret og Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, UiB. Med ønske om er godt arrangement i Sogndal, Erik Døving (leder Arbeidsutvalget i NEON) Simon Neby (prosjektleder NEON) 5

6 Årsmøte NEON 2011 referat Tilstede: Representanter for NEONs partnerinstitusjoner; tidligere, nåværende og framtidige arrangører av NEON-dagene; representanter for Arbeidsutvalget; representanter for sekretariatet fra Uni Rokkansenteret. Møteleder: Erik Døving (HiOA) Referent: Simon Neby (Uni Rokkansenteret) Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker, ifølge Årsmelding Konstituering av årsmøtet. Årsmøtet konstituerer seg selv. Erik Døving fungerer som møteleder, Simon Neby fungerer som referent. En sak meldt under posten eventuelt tidspunkt for plassering av årsmøtet under NEONdagene. 2. Aktivitetsbeskrivelse inneværende år og planlagte tiltak, basert på årsmelding. Erik Døving og Kristin Lofthus Hope redegjorde for Arbeidsutvalgets og Sekretariatet/webredaksjonens arbeid i det foregående året. Herunder nevnes at aktiviteten i foregående har, foruten arbeidet med nye nettsider, vært relativt rutinemessig orientert, med fokus på daglig drift av nettsider, koordineringsarbeid, bistand til konferansearrangører, kontakt med forlag, innhenting av økonomiske bidrag fra institusjonelle partnere, og oppfølging av arbeidsutvalget. Sekretariatet/webredaksjonen har jevnlige møtepunkter ved Uni Rokkansenteret. 2) Nye nettsider er i hovedsak klare, men det er fortsatt en utfordring knyttet til hvordan en skal håndtere medlemslistene og vedlikeholde disse på en mer effektiv og hensiktsmessig måte når nettsidene legges over på den nye løsningen. Dette gjelder også spørsmålet om hvordan en skal håndtere forlagenes bidrag og den eksisterende løsningen med egne sider for hvert forlag. Webredaksjonen/sekretariatet jobber videre med dette. 3) Medlemsdatabasen viser at det på årsmøtets tidspunkt er 789 individuelle medlemmer i NEON. Samtidig er det slik at dette tallet er noe høyt, på grunn av at listene ikke gir grunnlag for å skille mellom aktive og ikke aktive medlemmer, og at en del medlemmer sannsynligvis står oppført med feil epostadresser, arbeidsgiver og personlig 6

7 info (som PhD-student, eller ikke). 4) Om årets konferanse: Presentasjon av komiteen ved HiOA, og ideene bak arrangementet. Antall deltakere ved årets konferanse i Oslo er noe lavere enn foregående års deltakerantall, ca 140 mot ca 200+ ved de to siste arrangementene. 5) Det vil i tiden framover gjøres en omlegging av hvordan det arbeides med NEON i sekretariatet på Uni Rokkansenteret. En større del av de administrative arbeidsoppgavene vil følges opp av administrativt personell, men prosjektgruppen vil fortsatt være den samme med en intern faglig ansatt som leder. Kristin Lofthus Hope fratrer som prosjektleder. 3. Budsjett og regnskap Kristin Lofthus Hope redegjorde for fjorårets regnskap og budsjettet for kommende år. Det legges ikke opp til nevneverdige endringer, årsmøtet hadde heller ikke innsigelser til budsjett/regnskap, men det er generell enighet om at potensialet for inntekt er/bør være større enn det inntektene gir uttrykk for i dag. Alf Håvard Dahl (UiN) anførte at man kanskje kan føre en mer aktiv markedsføring, ikke minst overfor universitetsmiljøet i Oslo. 4. Nye nettsider De nye nettsidene er i prinsippet klare for bruk, men det gjenstår å finne en fornuftig løsning for forlagene og et opplegg for vedlikehold av medlemsdatabasen. Det er mulig det vil bli nødvendig å hente inn ekstern kompetanse for å løse denne utfordringen. 5. Neste års NEON-dager i Sogndal Oddbjørn Bukve (HiSF) redegjorde for planene for NEON-dagene Temaet for konferansen vil være institusjonelt arbeid og arbeid i institusjoner noe som gir rom for både brede og smale tolkninger. Noe av siktemålet med temaet er å ta opp, og utfordre, noen av de sentrale teoretiske perspektivene i den rådende organisasjonsteoretiske forskningen. Det vil arrangeres en PhDworkshop, der temaet vil være sentrert rundt tekst og tale i formidling. HiSF benytter seg av et internt profesjonelt arrangørkorps med god erfaring på arrangement av denne typen, og har som tidligere arrangører satt sammen en komité. I forhold til utformingen av programmet var det en diskusjon om formatet, der Torstein Nesheim (SNF/UiB) pekte på utfordringen med å sikre sammenhengen mellom sesjoner, plenumsforedrag og andre arrangement. Krsitin Lofthus Hope førte an at det er mulighet for å opprette faste grupper, som kan bidra til å sikre bredde og forutsigbarhet over tid. Oddbjørn Bukve presiserte at listen over tema for neste års konferanse er foreløpig og ikke utfyllende, og at han nok trodde at tiden nå er moden for et system med mer permanente sesjoner eller workgroups. Alf Håvard Dahl påpekte at det i så fall bør være mulig å stille forslag til alle sesjoner, slik det for eksempel gjøres i EGOS. Erik Døving anførte at konkurranse om 7

8 sesjonsmuligheten kanskje kunne gjøre det mer attraktivt å delta/bidra, men samtidig at dette kunne være en utfordring for det relativt inkluderende konseptet som har preget NEON fram til nå. Torstein Nesheim foreslo at man i så fall kunne legge til et krav om innovasjon eller nyskaping for sesjoner som foreslås som faste. Årsmøtet anfører i felleskap at dette er et tema som arbeidsutvalget kan ta opp i samarbeid med kommende arrangører. 6. Kommende arrangement 2013 Kristin Lofthus Hope og sekretariatet framla sin allerede meldte interesse for et arrangement i Bergen i 2013, siden dette vil kunne markere NEONs tiårsjubileum: NEON ble stiftet på et møte ved nettopp Rokkansenteret i Tanken er i så fall at Uni Rokkansenteret tar ansvar for konferansen, men involverer Bergensmiljøet generelt. Årsmøtet vedtok ved akklamasjon at NEON-dagene 2013 skal arrangeres i Bergen. Stavanger og Trondheim er aktuelle kandidater for å arrangere NEON-dagene i Utvikling av NEON Kristin Lofthus Hope tok opp utfordringen med å treffe flere, muligheten for faste sesjoner. Årsmøtet gir Arbeidsutvalget i oppdrag å vurdere og eventuelt forvalte et sett faste sesjoner/workgroups. Oddbjørn Bukve mente det viktigste var å vurdere tiltaket ordentlig, mens Torstein Nesheim anførte at man bør være oppmerksom på forholdet mellom fleksibilitet og tiltrekning. Erik Døving anførte at faste sesjoner kan være så mangt, og ikke nødvendigvis trenger å være papersesjoner det finnes muligheter overfor PhD-studenter, for eksempel. Alf Håvard Dahl understreket behovet for at må være rom for arrangører til å sette lokalt særpreg på arrangementet. Tidspunktet for konferansen ble også nevnt som en mulig utfordring, men Kristin Lofthus Hope påpekte at det nesten uansett vil være vanskeligheter med tidspunktet enten konflikt med andre konferanser, studieadministrasjon og eksamensavvikling eller andre ting. 8. Valg av representanter til Arbeidsutvalget Kristin Lofthus Hope og Alf Håvard Dahl går ut av arbeidsutvalget, mens nye representanter er Kristin Rubecksen (representerer Admorg/UiB) og Simon Neby (representerer Uni Rokkansenteret/sekretariatet). Videre består arbeidsutvalget av Erik Døving (leder, representant for 8

9 årets arrangør HiOA), Berit Moltu (Statoil), og Øivind Glosvik (representerer kommende arrangør HiSF). Arbeidsutvalget velger sin egen leder etter hvert som det tar fatt i sine oppgaver. 9. Eventuelt Alf Håvard Dahl tok opp spørsmålet om det var behov for å gjøre noe for å øke deltakelsen på årsmøtet, siden dette er forumet hvor partnerinstitusjoner og individuelle medlemmer i hovedsak kan påvirke utviklingen av nettverket. Kristin Lofthus Hope mente dette ville være en avveining mellom det å ha effektive, konsensuspregede møter og det å være inkluderende uten å konkludere. Oddbjørn Bukve tok opp spørsmålet om årsmøtets plassering på timeplanen, om det kanskje ville være bedre å arrangere det i forbindelse med lunsj en av dagene, kanskje med løsning ala chambre separee. Erik Døving tok også opp spørsmålet om ikke en kunne kvittere ut deltakelse på årsmøtet på noen måte. 9

10 NEON regnskap

11 NEON foreløpig regnskap pr INNTEKTER Bidrag fra samarbeidspartnere Overført fra Sum inntekter KOSTNADER Lønnskostnader* Drift/Reiser Sum kostnader Resultat pr *Lønnskostnader: Honorar, administrasjon, webredaksjon. 11

12 NEON budsjett 2013 INNTEKTSBUDSJETT Bidrag fra samarbeidspartnere: 1 stk à stk. à stk à Sum inntekter KOSTNADSBUDSJETT Lønnskostnader* Drift/reiser Reserve Sum kostnader Resultat 0 * Lønnskostnader: Timelønn prosjektleder, bidrag administrasjon/webred. 12

13 Aktivitetsrapport fra sekretariatet/webredaksjonen og arbeidsutvalget 2012 Driften av NEONs sekretariat er organisert som et prosjekt ved Uni Rokkansenteret. Sekretariatet og webredaksjonen har nå en annen sammensetning enn tidligere år, fordi sekretariatet har ønsket å trekke veksler på de interne ressursene ved Rokkansenteret framfor å drive nettverket gjennom en løsere organisert samarbeidsmodell. Samtidig har Kristin Lofthus Hope takket av som prosjektleder for nettverket, slik at sekretariatet og webredaksjonen nå består av følgende personer: Simon Neby som er forsker II/postdoc ved Uni Rokkansenteret er prosjektleder for NEON, Hilde Kjerland som er kommunikasjonskonsulent har ansvar for oppdatering og drift av nettsidene og Siren Høgtun (for tiden i permisjon) har ansvar for administrativ oppfølging av medlemslister og den slags. I tillegg trekker sekretariatet veksler på IT- og økonomiansatte ved Uni Rokkansenteret når vi har behov for det. Denne organiseringen innebærer mindre bruk av «frivillighet» fra eksterne parter, slik at Kristin Rubecksen og Vidar Wangen Rolland nå i prinsippet går ut av webredaksjonen/sekretariatet. Sekretariatet har arbeidsmøter etter behov, og det meste av arbeidsinnsatsen gjennom året går til drift av nettsider og formidling av innsendte tips og oppslag på disse, vedlikehold av medlemsregister, kontakt med forlag og andre bidragsytere til nettverket, utsending av felles nyheter og epost til nettverket, samt innhenting av midler til nettverkets drift og oppfølging av konferansen i Sogndal. Ved siden av endringene i sekretariatet har de viktigste oppgavene i året som har gått vært å utarbeide nye, mer funksjonelle nettsider, oppdatere og rydde i medlemslistene, og å følge opp arrangørene av konferansen i Sogndal. Den kanskje viktigste delen av sekretariatets arbeid i det foregående året har vært overgangen til en ny teknisk plattform for nettsidene, flytting av gammelt innhold og konstruksjonen av nye sider. Vi har forsøkt å lage sidene slik at nettverkets medlemmer skal kjenne seg igjen i navigasjon og innhold. Arbeidet med nettsidene har også sammenheng med gjennomgangen av og oppryddingen i medlemslistene. I motsetning til tidligere, er medlemslistene nå «koblet fra» nettsidene, hvilket gir webredaksjonen en enklere jobb med redigering og drift av nettsidene. Det er klart at noe av funksjonaliteten med online-registrering av nye medlemskap nå er borte, men det å holde nettsider og medlemsdata adskilt gir en langt større fleksibilitet for sekretariatet. I forhold til tidligere perioder, er det særlig personalendringene, de nye nettsidene og gjennomgangen av medlemslistene som har vært arbeidskrevende i år. En viktig oppgave for sekretariatet i tiden framover vil være å forsterke og videreføre den gode tradisjonen vi har for tverrinstitusjonelt samarbeid om NEON i Bergen, noe vi i første omgang forsøker å gjøre gjennom den utvidede arrangementskomiteen for NEON-dagene i Bergen Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av Erik Døving (HiOA, leder av arbeidsutvalget), Kristin Rubecksen (UiB), Simon Neby (Uni Rokkansenteret), Berit Moltu (Statoil) og Øivind Glosvik (HiSF). Arbeidsutvalget har i det siste året møttes til felles møte en gang, den 12. februar i Bergen. Hovedpostene på arbeidsutvalgets møte var en gjennomgang av konferansen i Oslo og planene for Sogndal-konferansen, i tillegg til den administrative organiseringen av NEON og nettsidene/medlemsdatabasen. I tillegg diskuterte utvalget mulighetene for å etablere faste arbeidsgrupper eller sesjoner på konferansene framover, fordi det gir mulighet til å sikre en viss kontinuitet. I den forbindelse gikk utvalget gjennom sesjonshistorien for NEON-dagene, og det er 13

14 liten tvil om at enkelte tema viser seg som «standhaftige» over tid og slik kan være aktuelle for mer permanente løsninger. Arbeidsutvalget mener at ideen om faste sesjoner må diskuteres med de faglige representantene for de mer tradisjonsrike sesjonene, og at man som et minimum bør etterstrebe noen få, tverrinstitusjonelt forankrede grupper. Dette kan ventelig diskuteres på årsmøtet i Sogndal. For sekretariatet, Simon Neby (prosjektleder NEON) Kristin Lofthus Hope (avtroppende prosjektleder) Hilde Kjerland Siren Høgtun 14

15 NEON 2012 i Sogndal: «Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar» NEON-dagane 2012 er lagde til Sogndal november, med Høgskulen i Sogn og Fjordane som lokal arrangør. Vi inviterer med dette alle medlemmer av NEON til å foreslå tema for sesjonar på årets konferanse. Vi ønskjer forslag til sesjonar som er knytte til årets hovudtema, men også sesjonar innanfor NEON sitt arbeidsområde i vid forstand. Spesielt er arrangørane og NEON sitt arbeidsutval interesserte i framlegg til sesjonar som kan bli faste innslag på NEON-konferansen og danne grunnlaget for meir langsiktige arbeidsfellesskap rundt eit tema. Hovudtema for årets NEON-dagar er Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar. Med det vil vi setje søkelyset på aktørane sine handlingar i skiftande posisjonar og kontekstar. Tilhøvet mellom organisasjonsaktørane sine kontekstbundne aktivitetar og deira overskridande og institusjonsendrande arbeid er eit tilbakevendande tema for oss som arbeider innan organisasjonsfaget. Tradisjonelt har dette blitt oppfatta som ein grunnleggande motsetning mellom ulike tilnærmingsmåtar. Men nyare perspektiv mjukar opp motsetninga ved å fokusere det dynamiske samspelet mellom aktørane og den institusjonelle konteksten. Dette kan observerast på mange hald. Spelteoretikarar dreg inn konteksten når dei arbeider med repeterande spel, konstruktivistar talar om organisering framfor organisasjon. Aktør-nettverksteori har vunne terreng, og innan nyinstitusjonell teori har omgrepet institusjonelt arbeid blitt forma for å rette merksemda mot korleis organisasjonsaktørane arbeider for å endre den institusjonelle konteksten dei står i. Felles for desse tilnærmingane er at organisasjonane er fylte med handlande aktørar. Det institusjonelle arbeidet kan vere sentrale aktørar sitt arbeid retta mot design og planlagt endring. Det kan problematisere det som blir tatt for gitt gjennom diskursive og identitetsendrande handlingar. Og det kan vere tale om indre oppgjer der nye grupper overtek posisjonar og definisjonsmakt. Men arbeid i organisasjonar er ikkje berre institusjonsendrande arbeid. På den andre sida er dei fleste organisasjonsaktørar sitt daglege strev retta mot å handtere utfordringar frå ein kontekst som kan vere kompleks, i endring og ofte motsetningsfylt. Organisasjonsmedlemmer er også i større eller mindre grad prega av sine kognitive og diskursive strukturar. Kursen må derfor stakast ut og oppgåvene løysast under føresetnader som ein ikkje alltid kan påverke. Dette gjeld anten ein talar om arbeid i offentlege organisasjonar under reformpress, nye reguleringsregime og styringsformer, eller arbeid i eit næringsliv prega av både global konkurranse og høg teknologisk endringstakt, krav om samfunnsansvar og eit grønt næringsliv. Arbeid i organisasjonar handlar slik sett både om å meistre utfordringane frå omgivnadene, om å prestere og å utvikle organisasjonen. I Sogndal vert det helde i alt ni papersesjonar som famner om fleire ulike tema. I tillegg kjem et felles program og organisasjonsdidaktisk verkstad. Dei endelege programma ser slik ut: 15

16 Organisasjonsdidaktisk verkstad, 20. november 2012, Kvalitet i tekst og tale fagleg formidling i organisasjon og leiing Organisasjonsforskarar er gjerne også lærarar i organisasjonsfaglege studium og mange av dei er også forfattarar av læremiddel. Phd studentar har ofte pliktarbeid med undervisning, og som ferdige kandidatar vert dei forventa å kunna ta på seg oppgåver med ansvar for studietilbod. NEON 2012 inviterer derfor til organisasjonsdidaktisk verkstad. Den inngår i eit fokus på organisasjonsfaget sin didaktikk, som er tema på ein av sesjonane under konferansen. Verkstaden er tenkt i tre delar. Den eine rettar søkelys på kvalitet i forelesingar og andre undervisningsopplegg, den andre rettar søkelys på kvalitet i utforming av undervisningstekstar. Den tredje opnar for innlegg av ulikt omfang der ein kan leggja fram idear, erfaringar, forslag til undervisningsopplegg eller læremiddel til diskusjon. Del 1: Didaktiske omgrep med relevans for formidling av forskingsbasert kunnskap i organisasjonsfaga. Kvalitet i forelesingar og andre undervisningsopplegg: Dr.philos, førsteamanuensis Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen Del 2: Kvalitet i undervisningstekstar. Korleis formidle gjennom lærebøker og fagtekstar. Innleiar: Tor Busch Del 3: Føremelde eller spontane innlegg og diskusjon. Det vert høve for deltakarane til å leggje fram og få tilbakemelding på skisser, presentasjonar eller forelesingsmanus. Fagleg ansvarlege: Kjetil Børhaug, dr.philos, professor, SV-fak, Universitetet i Bergen Øyvind Glosvik, dr.polit, dosent, Høgskulen i Sogn og Fjordane 16

17 Program NEON 2012 i Sogndal Tysdag Organisasjonsdidaktisk verkstad eige program. Hovudtema: Formidling i publisering. Onsdag Registrering Parallelle gruppesesjonar Kaffe Velkommen til NEON Oddbjørn Bukve, leiar i organisasjonskomiteen Velkommen til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Åse Løkeland, rektor Plenum 1: Endring i og av institusjonar Institutional work is hard to do. Professor Barbara Czarniawska, Göteborgs Universitet Lunsj Parallelle gruppesesjonar Kaffe (med litt å bite i) Plenum 2: 22. juli og organisasjonsteorien Organisering, styring og ansvar: 22.julikommisjonen frå eit organisasjonsfagleg perspektiv. Professor Per Lægreid, Universitetet i Bergen Årsmøte NEON Festmiddag Torsdag Presentasjon av neste års arrangør Plenum 3: Leiarane som endringsaktørar Lederen - inspirator og forbilde eller insentivmaker og kontrollør? Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo Design av partnerskap et mulig prosjekt? Professor Asbjørn Røiseland, Universitetet i Nordland Kaffe (med litt å bite i) Parallelle gruppesesjonar Lunsj Politikk- og arkitekturvandring: Sogndalsfjøra og Fosshaugane Campus. Heidi Katrin Osland, arkitekt og styreleiar for Høgskulen i Sogn og Fjordane 17

18 NEON-konferansen 2013 Mellom høye fjell og dype daler Nettverk for organisasjonsforskning i Norge NEON ble stiftet på et møte ved Rokkansenteret i Bergen, høsten Nettverket ble etablert med bakgrunn i at de norske og bergenske organisasjonsforskere skulle arranger e den store EGOS-konferansen i 2006, og det var et behov for å samle de ulike miljøene til felles innsats. Allerede året etter, i 2004, ble den første NEON-konferansen arrangert i Bergen. Konferansen i 2013 er dermed den tiende konferansen, i nettverkets tiende år. Siden starten har konferansen forflyttet seg mellom flere arrangørsteder, fra Kristiansand og Oslo til Bodø og Tromsø. På samme tid har nettverket vokst fra i overkant av 200 medlemmer i 2004, til om lag 750 i På NEONs stiftelsesmøte i 2003 stilte Børre Nyhlén spørsmålet om organisasjonsforskere i Norge har «noe mer enn organisasjon til felles». Ti år etter, arrangerer vi NEON-konferansen i Bergen med oppfølgingsspørsmålet: Hvor står vi nå, ti år etter? Under overskriften «Mellom høye fjell og dype daler» retter vi oppmerksomheten mot organisasjonsteoriens og organisasjonsforskningens relevans, status quo og anvendelse i Norge. Organisasjonsforskningen favner vidt, og dekker i sin fulle bredde et stort spekter av disipliner, tema og problemstillinger fra makro-orienterte systemstudier i statsvitenskapen til mikro-orienterte studier i antropologien, fra empirinære praksisstudier til teoretisk orienterte kartlegginger av struktur. Organisasjonsforskningen kan beskrives som mangefasettert og fragmentert, men like fullt vital og livskraftig. Under konferansens paraply er det dermed riktig å stille tre typer spørsmål, om tre ulike emner om utviklingen i forskningen, om de norske organisasjonsforskningsmiljøene, og om organisasjonsforskningens rolle for samfunnet. For det første, hvordan ser det norske organisasjonsforskningslandskapet ut i dag? Er skillene mellom de ulike tilnærmingene blitt større eller mindre; ser vi mer eller mindre brobygging, erfaringsutveksling og kontakt mellom landets mange ulike organisasjonsforskningsmiljøer? For det andre, hvilken retning tar den norske organisasjonsforskningen? Forsøker vi å svare på andre spørsmål i dag enn vi 18

19 gjorde før, er de teoretiske og empiriske utfordringene de samme, eller nye? I hvilken retning beveger forskerne seg? Klarer vi å fornye forskningen vår, samtidig som vi tar vare på tradisjonene? Og for det tredje; hva er sammenhengen mellom forskningen vi driver med, og etterspørselen etter kunnskap om organisasjon i omverdenen? Er organisasjonsteori relevant eller overflødig for resten av verden? I Bergen ønsker vi å invitere til bred diskusjon rundt disse og andre tema. Den vanlige framgangsmåten for NEON-konferansen slik den også vil være i 2013 er at nettverkets medlemmer inviteres til å foreslå sesjoner og panel etter egen interesse og eget behov. I tillegg har arrangørene mulighet til å prege konferansen gjennom valg av plenumsforedrag, fellesarrangement og spesielle sesjoner. For konferansen i 2013 mener vi at et sentralt poeng må være å vise fram både bredden og dybden i norsk organisasjonsforskning, og vi vil derfor først og fremst trekke veksler på nettverkets egne medlemmer og norske organisasjonsforskningsmiljøer når vi ser etter mulige keynotes, paneldebatter og plenumsarrangement. Likeens har arrangementskomiteen en rekke foreløpige forslag til sesjoner. Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig liste, og at det også er en sentral tanke i NEON at forskningsmiljøene selv involveres og foreslår interessante sesjoner. Erfaringsmessig er det flere sesjoner som har vært populære over flere år, som sannsynligvis vil sende inn forslag om sesjon også til konferansen i 2013 blant annet om organisering og styring av helsetjenester, reformer i offentlig sektor, ledelse og flere sesjoner orientert rundt rene teoretiske tilnærminger. I den utvidede arbeidsgruppen for konferansen er følgende tema skissert som interessante men dette er ingen utelukkende liste: Organisatorisk sikkerhet, krisehåndtering og «ekstremledelse» Team og lagorganisering belyst fra ulike ståsted Organisatorisk mangfold, og mangfold i organisasjoner 19

20 Teknologi og organisasjon Institusjonell teori anvendelse på tvers av sektor Organisasjonsutforming, fleksibilitet og midlertidig organisering Interorganisatoriske relasjoner, nettverk og klynger Kunnskapsbaserte organisasjoner, profesjoner og ledelse av kunnskapsbedrifter Uni Rokkansenteret ble tildelt arrangementet for 2013 på NEONs årsmøte i november Det er opprettet en arrangementskomité som består av faglig og administrativt ansatt personell ved Uni Rokkansenteret og Institutt for Adminsitrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Denne gruppen er: Kristin Lofthus Hope, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB/forsker ved Uni Rokkansenteret Lise Hellebø Rykkja, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB/forsker ved Uni Rokkansenteret Hilde Kjerland, kommunikasjonskonsulent ved Uni Rokkansenteret Siren Høgtun, koordinator ved Uni Rokkansenteret Kristin Rubecksen, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB Simon Neby, postdoc/forsker ved Uni Rokkansenteret (også prosjektleder for NEON) I tillegg har vi etablert en utvidet arbeidsgruppe som skal inkludere det bredere organisasjonsfaglige forskningsmiljøet i Bergen. Denne gruppen består av vitenskapelig ansatte ved flere av de større akademiske institusjonene i Bergen, og kompletter arrangementskomiteen i utarbeidelse av programkonsept og faglig innhold for konferansen. I arbeidet med konferansen vil disse bidra med tid og arbeidskraft; det er ikke lagt opp til økonomiske bidrag fra institusjonene de representerer. Denne utvidede gruppen er: 20

Årsmelding NEON 2013 Innhold

Årsmelding NEON 2013 Innhold Årsmelding NEON 2013 Innhold Årsmelding NEON 2013... 2 Tiåret som gikk... 3 Året som gikk... 7 Årsmøte NEON 21.11.2012, Sogndal referat... 8 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 13 1 Årsmelding NEON 2013

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING CALL FOR ABSTRACTS Velkommen til NiV`s IV Nordiske symposium NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde og Universitetet i Nordland, Bodø 25. 26. OKTOBER

Detaljer

Årsmelding NEON 2008

Årsmelding NEON 2008 Innhold: Årsmelding NEON 2008 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2008 6 Regnskap 2007 8 Budsjett 2008, revidert: 9 Budsjett 2009 10 NEON-DAGENE i Tromsø, 25.-27. november 2008: 11 NEON-dagene 18.-20.

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Organisering, demokrati og innovasjon (ODIN) Haust 2012 / Vår Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat ODIN Haust 2012/Vår 2013

Organisering, demokrati og innovasjon (ODIN) Haust 2012 / Vår Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat ODIN Haust 2012/Vår 2013 Organisering, demokrati og innovasjon (ODIN) Haust 2012 / Vår 2013 Evalueringsrapport 1 Innleiing Her følgjer ei evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Organisering, demokrati

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Omgrepet tilpassing i organisasjonsteorien

Omgrepet tilpassing i organisasjonsteorien Omgrepet tilpassing i organisasjonsteorien Oddbjørn Bukve, Høgskulen i Sogn og Fjordane Seminar om institusjonar, klima og tilpassing Vestlandsforsking, Sogndal 12. juni 2013 Tilpassing i organisasjonsfagleg

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Forsking på det nye fakultetet

Forsking på det nye fakultetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Griegakademiet Institutt for musikk Forsking på det nye fakultetet Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakakademiet Forskingsleiar GAMUT, UiB og Uni

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013. Mellom høye fjell og dype daler

NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013. Mellom høye fjell og dype daler NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013 Mellom høye fjell og dype daler NEON gjennom ti år! Velkommen til NEON-dagene 2013 Årets tall er 10. Ti år med nettverk for norske organisasjonsforskere,

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt. Møte i Nasjonalt fagråd i statsvitenskap Sted: Hotel Bristol, Oslo Tid: Onsdag 7 januar 2015, 1230-1400 Til stede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Jarle Trondal, UiA Arild Aurvåg Farsund, UiS Gunnar Grendstad,

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem

Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem Referat Styremøte i Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem Tid: Onsdag 15. Juni 2016, kl 14:00 16:15 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Til stede: Erik Wahlström, NTNU Einar Halvorsen,

Detaljer

Det nasjonale PIL-prosjektet

Det nasjonale PIL-prosjektet Det nasjonale PIL-prosjektet (Praksis som Integrerende element i Lærerutdanningen) Svein Lorentzen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 6.4.2011 Bakgrunn Stort behov for å utvikle nye praksisformer og samhandlingsmodeller

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD. NORD UNIVERSITET BODØ September, 2017 HOVEDSAKER

ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD. NORD UNIVERSITET BODØ September, 2017 HOVEDSAKER ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD NORD UNIVERSITET BODØ 27-29 September, 2017 HOVEDSAKER Sak onsdag 27.9, 15.30-18.30 Innhold og utdanningskvalitet i matematikkemner ved universitet og høgskoler et spesielt

Detaljer

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Seniorrådgiver Harald Åge Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Skal Fortelle om prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Ønsker Hjelp til å få tatt prosjektet i bruk ved fakultetet Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved, Prosjektet ser

Detaljer

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Velkommen til JoinGame Workshop X Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Foreløpig siste JoinGame workshop (WSXI) blir arrangert i Trondheim onsdag 24. november Tema Bladet drops Hvis du ønsker

Detaljer

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD MØTEBOK FRA STYREMØTE 10.02.2014 GODKJENT PER E-POST 03.03.2014 MØTEBOK Styremøte i NorZymeD 10.02.2014 Til stede: Forfall: Trygve Brautaset, SINTEF Materialer og kjemi Anders Goksøyr, Universitetet i

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

"Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015

Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 "Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 Bakgrunn Mykje IT-relatert aktivitet innan offentlig sektor Raskt

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid 1. Avtalens parter Avtalens parter er Universitetet i Bergen (Universitetet), org. nr 874 789 542, og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer