Årsmelding Sogndal,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Sogndal,

2 Innhold Årsmelding for NEON Årsmøte NEON 2011 referat... 6 NEON regnskap NEON foreløpig regnskap pr NEON budsjett Aktivitetsrapport fra sekretariatet/webredaksjonen og arbeidsutvalget NEON 2012 i Sogndal: «Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar» Organisasjonsdidaktisk verkstad, 20. november 2012, Program NEON 2012 i Sogndal NEON-konferansen 2013 Mellom høye fjell og dype daler

3 Årsmelding for NEON 2012 Årsmeldingen for 2012 skal gi en oversikt over aktivitetene i nettverket i året som har gått: NEONåret går fra november til november, markert ved årsmøtet som holdes under de årlige konferansene. Utover i dette dokumentet vil du derfor finne beskrivelser av aktivitet, endringer i stort og smått, referater, regnskap og budsjetter. Årsmeldingen er det sentrale grunnlagsdokumentet for årsmøtet, og det meste av nødvendig informasjon skal finnes her. Nettverket går nå inn i sitt tiende år, og tiltrekker seg fortsatt nye medlemmer. I 2012 arrangeres NEON-dagene ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i dagene november. En større gruppe ved høgskolen ledet av professor Oddbjørn Bukve står for arrangementet i Sogndal, som er den niende årlige konferansen i NEONs regi. Temaet for årets konferanse er «institusjonelt arbeid og arbeid i institusjoner», hvilket borger for en rekke interessante sesjoner, plenumsforedrag og generelle diskusjoner. På bakgrunn av innsendte og egne forslag har den lokale komiteen satt sammen et spennende program som følger lesten etter de siste årenes konferanser. Tema for sesjonene er blant annet reformer i helsetjenestene, entrepenørskap og innovasjon, ledelse, kommunikasjon og makt, profesjon og etikk, tjenesteproduksjon og organisasjonsfagets didaktikk. Erfaringene fra fjorårets konferanse i Oslo er at nettverket fortsatt fungerer godt som en arena der norske organisasjonsforskere og andre interesserte kan møtes for planlegging, diskusjon og utveksling av funn, teori og nye ideer. Feltet ser ut til å være like sammensatt som tidligere, noe vi ser som en forutsetning for en fruktbar framtid både for organisasjonsfaget og for nettverket. Da NEON ble stiftet i 2003 var det nettopp det sammensatte ved den norske organisasjonsforskningen som ble framhevet: Blant de 20 som var med på å stifte nettverket fantes representanter fra alle landets universiteter, handelshøgskolene, en rekke forskningsinstitutter og flere høgskoler. Disse jobber med organisasjonsfaget på ulik vis, noe NEON også reflekterer. Siden starten i 2003 har antallet medlemmer i nettverket vokst kraftig fra 210 medlemmer i 2004 til 789 i I skrivende stund er medlemslistene dels revidert, og sekretariatet har luket ut inaktive og/eller feilaktige medlemskap, slik at medlemstallet primo november 2012 er 732. På den ene siden har de aller fleste av medlemmene tilknytning til forsknings- eller undervisningsmiljøer rundt om i hele landet; på den andre siden er de aller fleste av disse institusjonene representert på medlemslistene. Samtidig har nettverket en signifikant andel medlemmer fra andre miljøer som er opptatt av organisasjon på ulike vis, både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet fra oljebransjen via forlag til helseforetak. 3

4 Individuelt medlemskap i NEON er gratis. For å forenkle administrasjonen av medlemsdatabasen, skiller vi ikke lenger mellom PhD-studenter og andre medlemmer men benytter kun epost eller oppgitt informasjon som bakgrunn for å anslå hvor mange medlemmer de ulike institusjonene i organisasjonsforskningsverdenen har. NEONs økonomi er basert på frivillige bidrag fra de individuelle medlemmenes hjemmeinstitusjoner, der bidragene varierer med institusjonens størrelse og antall individuelle medlemmer fra disse. Beslutningen om endret listeføring (se mer i redegjørelsen fra sekretariatet) gjør behovet for arbeidsinnsats fra sekretariatets side betydelig mindre, noe som ventelig også vil reflekteres i nettverkets regnskap. Lønnsutgifter er nettverkets største utgiftspost; de årlige konferansenes økonomi holdes adskilt fra den administrative organiseringen av nettverket. De ti største miljøene i NEON-sammenheng er NTNU, UiTø, UiB, BI, UiO, SINTEF, Uni Rokkansenteret, NHH, HiOA og UiA; til sammen har disse om lag halvparten av de individuelle medlemmene. NTNU er i særklasse størst, med 80 medlemmer. Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, samt BI har medlemstall mellom 35 og 45 de neste på topp-ti listen har i overkant av 20 individuelle medlemmer. En utfordring som sekretariatet retter til årsmøtet, er å diskutere hvordan vi kan sikre en tydeligere forankring av NEONs virksomhet i den enkelte institusjon: Det er betydelig vanskeligere å hente inn midler ved enkel utsending av faktura (jf. tidligere årsmøtevedtak) enn ved direkte henvendelse med følgebrev og referanse til institusjonens individuelle medlemmer. Årets konferanse ser i skrivende stund ut til å samle om lag 100 deltakere. Dette er en del lavere enn vi i utgangspunktet forventet, men vi vet samtidig at antallet deltakere på NEON-dagene har variert fra ca 80 til om lag 200. Formidling av konferansemuligheten har fulgt samme praksis som ved tidligere konferanser, og det er grunn til å tro at de større byene med en noe mer letthåndterlig infrastruktur trekker flere deltakere. Fra sekretariatets og arbeidsutvalgets hold ser vi gjerne at deltakerantallet stabiliserer seg rundt 150, uten at det er klart hvilke tiltak som må treffes for at vi skal få til akkurat det. 4

5 Den videre årsmeldingen inneholder referat fra fjorårets årsmøte i Oslo, en aktivitetsbeskrivelse fra sekretariatet ved Uni Rokkansenteret, budsjetter og regnskap, i tillegg til en beskrivelse av årets NEON-dager i Sogndal og en beskrivelse av neste års arrangement slik det foreløpig ser ut. I 2013 samles nettverket til konferanse i Bergen, og da er det også duket for tiårsjubileum. I Bergen er det for konferanseformål etablert et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Uni Rokkansenteret, flere institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen, Norges Handelshøgskole og SNF. En mindre arrangementskomite er etablert, med deltakere fra Uni Rokkansenteret og Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, UiB. Med ønske om er godt arrangement i Sogndal, Erik Døving (leder Arbeidsutvalget i NEON) Simon Neby (prosjektleder NEON) 5

6 Årsmøte NEON 2011 referat Tilstede: Representanter for NEONs partnerinstitusjoner; tidligere, nåværende og framtidige arrangører av NEON-dagene; representanter for Arbeidsutvalget; representanter for sekretariatet fra Uni Rokkansenteret. Møteleder: Erik Døving (HiOA) Referent: Simon Neby (Uni Rokkansenteret) Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker, ifølge Årsmelding Konstituering av årsmøtet. Årsmøtet konstituerer seg selv. Erik Døving fungerer som møteleder, Simon Neby fungerer som referent. En sak meldt under posten eventuelt tidspunkt for plassering av årsmøtet under NEONdagene. 2. Aktivitetsbeskrivelse inneværende år og planlagte tiltak, basert på årsmelding. Erik Døving og Kristin Lofthus Hope redegjorde for Arbeidsutvalgets og Sekretariatet/webredaksjonens arbeid i det foregående året. Herunder nevnes at aktiviteten i foregående har, foruten arbeidet med nye nettsider, vært relativt rutinemessig orientert, med fokus på daglig drift av nettsider, koordineringsarbeid, bistand til konferansearrangører, kontakt med forlag, innhenting av økonomiske bidrag fra institusjonelle partnere, og oppfølging av arbeidsutvalget. Sekretariatet/webredaksjonen har jevnlige møtepunkter ved Uni Rokkansenteret. 2) Nye nettsider er i hovedsak klare, men det er fortsatt en utfordring knyttet til hvordan en skal håndtere medlemslistene og vedlikeholde disse på en mer effektiv og hensiktsmessig måte når nettsidene legges over på den nye løsningen. Dette gjelder også spørsmålet om hvordan en skal håndtere forlagenes bidrag og den eksisterende løsningen med egne sider for hvert forlag. Webredaksjonen/sekretariatet jobber videre med dette. 3) Medlemsdatabasen viser at det på årsmøtets tidspunkt er 789 individuelle medlemmer i NEON. Samtidig er det slik at dette tallet er noe høyt, på grunn av at listene ikke gir grunnlag for å skille mellom aktive og ikke aktive medlemmer, og at en del medlemmer sannsynligvis står oppført med feil epostadresser, arbeidsgiver og personlig 6

7 info (som PhD-student, eller ikke). 4) Om årets konferanse: Presentasjon av komiteen ved HiOA, og ideene bak arrangementet. Antall deltakere ved årets konferanse i Oslo er noe lavere enn foregående års deltakerantall, ca 140 mot ca 200+ ved de to siste arrangementene. 5) Det vil i tiden framover gjøres en omlegging av hvordan det arbeides med NEON i sekretariatet på Uni Rokkansenteret. En større del av de administrative arbeidsoppgavene vil følges opp av administrativt personell, men prosjektgruppen vil fortsatt være den samme med en intern faglig ansatt som leder. Kristin Lofthus Hope fratrer som prosjektleder. 3. Budsjett og regnskap Kristin Lofthus Hope redegjorde for fjorårets regnskap og budsjettet for kommende år. Det legges ikke opp til nevneverdige endringer, årsmøtet hadde heller ikke innsigelser til budsjett/regnskap, men det er generell enighet om at potensialet for inntekt er/bør være større enn det inntektene gir uttrykk for i dag. Alf Håvard Dahl (UiN) anførte at man kanskje kan føre en mer aktiv markedsføring, ikke minst overfor universitetsmiljøet i Oslo. 4. Nye nettsider De nye nettsidene er i prinsippet klare for bruk, men det gjenstår å finne en fornuftig løsning for forlagene og et opplegg for vedlikehold av medlemsdatabasen. Det er mulig det vil bli nødvendig å hente inn ekstern kompetanse for å løse denne utfordringen. 5. Neste års NEON-dager i Sogndal Oddbjørn Bukve (HiSF) redegjorde for planene for NEON-dagene Temaet for konferansen vil være institusjonelt arbeid og arbeid i institusjoner noe som gir rom for både brede og smale tolkninger. Noe av siktemålet med temaet er å ta opp, og utfordre, noen av de sentrale teoretiske perspektivene i den rådende organisasjonsteoretiske forskningen. Det vil arrangeres en PhDworkshop, der temaet vil være sentrert rundt tekst og tale i formidling. HiSF benytter seg av et internt profesjonelt arrangørkorps med god erfaring på arrangement av denne typen, og har som tidligere arrangører satt sammen en komité. I forhold til utformingen av programmet var det en diskusjon om formatet, der Torstein Nesheim (SNF/UiB) pekte på utfordringen med å sikre sammenhengen mellom sesjoner, plenumsforedrag og andre arrangement. Krsitin Lofthus Hope førte an at det er mulighet for å opprette faste grupper, som kan bidra til å sikre bredde og forutsigbarhet over tid. Oddbjørn Bukve presiserte at listen over tema for neste års konferanse er foreløpig og ikke utfyllende, og at han nok trodde at tiden nå er moden for et system med mer permanente sesjoner eller workgroups. Alf Håvard Dahl påpekte at det i så fall bør være mulig å stille forslag til alle sesjoner, slik det for eksempel gjøres i EGOS. Erik Døving anførte at konkurranse om 7

8 sesjonsmuligheten kanskje kunne gjøre det mer attraktivt å delta/bidra, men samtidig at dette kunne være en utfordring for det relativt inkluderende konseptet som har preget NEON fram til nå. Torstein Nesheim foreslo at man i så fall kunne legge til et krav om innovasjon eller nyskaping for sesjoner som foreslås som faste. Årsmøtet anfører i felleskap at dette er et tema som arbeidsutvalget kan ta opp i samarbeid med kommende arrangører. 6. Kommende arrangement 2013 Kristin Lofthus Hope og sekretariatet framla sin allerede meldte interesse for et arrangement i Bergen i 2013, siden dette vil kunne markere NEONs tiårsjubileum: NEON ble stiftet på et møte ved nettopp Rokkansenteret i Tanken er i så fall at Uni Rokkansenteret tar ansvar for konferansen, men involverer Bergensmiljøet generelt. Årsmøtet vedtok ved akklamasjon at NEON-dagene 2013 skal arrangeres i Bergen. Stavanger og Trondheim er aktuelle kandidater for å arrangere NEON-dagene i Utvikling av NEON Kristin Lofthus Hope tok opp utfordringen med å treffe flere, muligheten for faste sesjoner. Årsmøtet gir Arbeidsutvalget i oppdrag å vurdere og eventuelt forvalte et sett faste sesjoner/workgroups. Oddbjørn Bukve mente det viktigste var å vurdere tiltaket ordentlig, mens Torstein Nesheim anførte at man bør være oppmerksom på forholdet mellom fleksibilitet og tiltrekning. Erik Døving anførte at faste sesjoner kan være så mangt, og ikke nødvendigvis trenger å være papersesjoner det finnes muligheter overfor PhD-studenter, for eksempel. Alf Håvard Dahl understreket behovet for at må være rom for arrangører til å sette lokalt særpreg på arrangementet. Tidspunktet for konferansen ble også nevnt som en mulig utfordring, men Kristin Lofthus Hope påpekte at det nesten uansett vil være vanskeligheter med tidspunktet enten konflikt med andre konferanser, studieadministrasjon og eksamensavvikling eller andre ting. 8. Valg av representanter til Arbeidsutvalget Kristin Lofthus Hope og Alf Håvard Dahl går ut av arbeidsutvalget, mens nye representanter er Kristin Rubecksen (representerer Admorg/UiB) og Simon Neby (representerer Uni Rokkansenteret/sekretariatet). Videre består arbeidsutvalget av Erik Døving (leder, representant for 8

9 årets arrangør HiOA), Berit Moltu (Statoil), og Øivind Glosvik (representerer kommende arrangør HiSF). Arbeidsutvalget velger sin egen leder etter hvert som det tar fatt i sine oppgaver. 9. Eventuelt Alf Håvard Dahl tok opp spørsmålet om det var behov for å gjøre noe for å øke deltakelsen på årsmøtet, siden dette er forumet hvor partnerinstitusjoner og individuelle medlemmer i hovedsak kan påvirke utviklingen av nettverket. Kristin Lofthus Hope mente dette ville være en avveining mellom det å ha effektive, konsensuspregede møter og det å være inkluderende uten å konkludere. Oddbjørn Bukve tok opp spørsmålet om årsmøtets plassering på timeplanen, om det kanskje ville være bedre å arrangere det i forbindelse med lunsj en av dagene, kanskje med løsning ala chambre separee. Erik Døving tok også opp spørsmålet om ikke en kunne kvittere ut deltakelse på årsmøtet på noen måte. 9

10 NEON regnskap

11 NEON foreløpig regnskap pr INNTEKTER Bidrag fra samarbeidspartnere Overført fra Sum inntekter KOSTNADER Lønnskostnader* Drift/Reiser Sum kostnader Resultat pr *Lønnskostnader: Honorar, administrasjon, webredaksjon. 11

12 NEON budsjett 2013 INNTEKTSBUDSJETT Bidrag fra samarbeidspartnere: 1 stk à stk. à stk à Sum inntekter KOSTNADSBUDSJETT Lønnskostnader* Drift/reiser Reserve Sum kostnader Resultat 0 * Lønnskostnader: Timelønn prosjektleder, bidrag administrasjon/webred. 12

13 Aktivitetsrapport fra sekretariatet/webredaksjonen og arbeidsutvalget 2012 Driften av NEONs sekretariat er organisert som et prosjekt ved Uni Rokkansenteret. Sekretariatet og webredaksjonen har nå en annen sammensetning enn tidligere år, fordi sekretariatet har ønsket å trekke veksler på de interne ressursene ved Rokkansenteret framfor å drive nettverket gjennom en løsere organisert samarbeidsmodell. Samtidig har Kristin Lofthus Hope takket av som prosjektleder for nettverket, slik at sekretariatet og webredaksjonen nå består av følgende personer: Simon Neby som er forsker II/postdoc ved Uni Rokkansenteret er prosjektleder for NEON, Hilde Kjerland som er kommunikasjonskonsulent har ansvar for oppdatering og drift av nettsidene og Siren Høgtun (for tiden i permisjon) har ansvar for administrativ oppfølging av medlemslister og den slags. I tillegg trekker sekretariatet veksler på IT- og økonomiansatte ved Uni Rokkansenteret når vi har behov for det. Denne organiseringen innebærer mindre bruk av «frivillighet» fra eksterne parter, slik at Kristin Rubecksen og Vidar Wangen Rolland nå i prinsippet går ut av webredaksjonen/sekretariatet. Sekretariatet har arbeidsmøter etter behov, og det meste av arbeidsinnsatsen gjennom året går til drift av nettsider og formidling av innsendte tips og oppslag på disse, vedlikehold av medlemsregister, kontakt med forlag og andre bidragsytere til nettverket, utsending av felles nyheter og epost til nettverket, samt innhenting av midler til nettverkets drift og oppfølging av konferansen i Sogndal. Ved siden av endringene i sekretariatet har de viktigste oppgavene i året som har gått vært å utarbeide nye, mer funksjonelle nettsider, oppdatere og rydde i medlemslistene, og å følge opp arrangørene av konferansen i Sogndal. Den kanskje viktigste delen av sekretariatets arbeid i det foregående året har vært overgangen til en ny teknisk plattform for nettsidene, flytting av gammelt innhold og konstruksjonen av nye sider. Vi har forsøkt å lage sidene slik at nettverkets medlemmer skal kjenne seg igjen i navigasjon og innhold. Arbeidet med nettsidene har også sammenheng med gjennomgangen av og oppryddingen i medlemslistene. I motsetning til tidligere, er medlemslistene nå «koblet fra» nettsidene, hvilket gir webredaksjonen en enklere jobb med redigering og drift av nettsidene. Det er klart at noe av funksjonaliteten med online-registrering av nye medlemskap nå er borte, men det å holde nettsider og medlemsdata adskilt gir en langt større fleksibilitet for sekretariatet. I forhold til tidligere perioder, er det særlig personalendringene, de nye nettsidene og gjennomgangen av medlemslistene som har vært arbeidskrevende i år. En viktig oppgave for sekretariatet i tiden framover vil være å forsterke og videreføre den gode tradisjonen vi har for tverrinstitusjonelt samarbeid om NEON i Bergen, noe vi i første omgang forsøker å gjøre gjennom den utvidede arrangementskomiteen for NEON-dagene i Bergen Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av Erik Døving (HiOA, leder av arbeidsutvalget), Kristin Rubecksen (UiB), Simon Neby (Uni Rokkansenteret), Berit Moltu (Statoil) og Øivind Glosvik (HiSF). Arbeidsutvalget har i det siste året møttes til felles møte en gang, den 12. februar i Bergen. Hovedpostene på arbeidsutvalgets møte var en gjennomgang av konferansen i Oslo og planene for Sogndal-konferansen, i tillegg til den administrative organiseringen av NEON og nettsidene/medlemsdatabasen. I tillegg diskuterte utvalget mulighetene for å etablere faste arbeidsgrupper eller sesjoner på konferansene framover, fordi det gir mulighet til å sikre en viss kontinuitet. I den forbindelse gikk utvalget gjennom sesjonshistorien for NEON-dagene, og det er 13

14 liten tvil om at enkelte tema viser seg som «standhaftige» over tid og slik kan være aktuelle for mer permanente løsninger. Arbeidsutvalget mener at ideen om faste sesjoner må diskuteres med de faglige representantene for de mer tradisjonsrike sesjonene, og at man som et minimum bør etterstrebe noen få, tverrinstitusjonelt forankrede grupper. Dette kan ventelig diskuteres på årsmøtet i Sogndal. For sekretariatet, Simon Neby (prosjektleder NEON) Kristin Lofthus Hope (avtroppende prosjektleder) Hilde Kjerland Siren Høgtun 14

15 NEON 2012 i Sogndal: «Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar» NEON-dagane 2012 er lagde til Sogndal november, med Høgskulen i Sogn og Fjordane som lokal arrangør. Vi inviterer med dette alle medlemmer av NEON til å foreslå tema for sesjonar på årets konferanse. Vi ønskjer forslag til sesjonar som er knytte til årets hovudtema, men også sesjonar innanfor NEON sitt arbeidsområde i vid forstand. Spesielt er arrangørane og NEON sitt arbeidsutval interesserte i framlegg til sesjonar som kan bli faste innslag på NEON-konferansen og danne grunnlaget for meir langsiktige arbeidsfellesskap rundt eit tema. Hovudtema for årets NEON-dagar er Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar. Med det vil vi setje søkelyset på aktørane sine handlingar i skiftande posisjonar og kontekstar. Tilhøvet mellom organisasjonsaktørane sine kontekstbundne aktivitetar og deira overskridande og institusjonsendrande arbeid er eit tilbakevendande tema for oss som arbeider innan organisasjonsfaget. Tradisjonelt har dette blitt oppfatta som ein grunnleggande motsetning mellom ulike tilnærmingsmåtar. Men nyare perspektiv mjukar opp motsetninga ved å fokusere det dynamiske samspelet mellom aktørane og den institusjonelle konteksten. Dette kan observerast på mange hald. Spelteoretikarar dreg inn konteksten når dei arbeider med repeterande spel, konstruktivistar talar om organisering framfor organisasjon. Aktør-nettverksteori har vunne terreng, og innan nyinstitusjonell teori har omgrepet institusjonelt arbeid blitt forma for å rette merksemda mot korleis organisasjonsaktørane arbeider for å endre den institusjonelle konteksten dei står i. Felles for desse tilnærmingane er at organisasjonane er fylte med handlande aktørar. Det institusjonelle arbeidet kan vere sentrale aktørar sitt arbeid retta mot design og planlagt endring. Det kan problematisere det som blir tatt for gitt gjennom diskursive og identitetsendrande handlingar. Og det kan vere tale om indre oppgjer der nye grupper overtek posisjonar og definisjonsmakt. Men arbeid i organisasjonar er ikkje berre institusjonsendrande arbeid. På den andre sida er dei fleste organisasjonsaktørar sitt daglege strev retta mot å handtere utfordringar frå ein kontekst som kan vere kompleks, i endring og ofte motsetningsfylt. Organisasjonsmedlemmer er også i større eller mindre grad prega av sine kognitive og diskursive strukturar. Kursen må derfor stakast ut og oppgåvene løysast under føresetnader som ein ikkje alltid kan påverke. Dette gjeld anten ein talar om arbeid i offentlege organisasjonar under reformpress, nye reguleringsregime og styringsformer, eller arbeid i eit næringsliv prega av både global konkurranse og høg teknologisk endringstakt, krav om samfunnsansvar og eit grønt næringsliv. Arbeid i organisasjonar handlar slik sett både om å meistre utfordringane frå omgivnadene, om å prestere og å utvikle organisasjonen. I Sogndal vert det helde i alt ni papersesjonar som famner om fleire ulike tema. I tillegg kjem et felles program og organisasjonsdidaktisk verkstad. Dei endelege programma ser slik ut: 15

16 Organisasjonsdidaktisk verkstad, 20. november 2012, Kvalitet i tekst og tale fagleg formidling i organisasjon og leiing Organisasjonsforskarar er gjerne også lærarar i organisasjonsfaglege studium og mange av dei er også forfattarar av læremiddel. Phd studentar har ofte pliktarbeid med undervisning, og som ferdige kandidatar vert dei forventa å kunna ta på seg oppgåver med ansvar for studietilbod. NEON 2012 inviterer derfor til organisasjonsdidaktisk verkstad. Den inngår i eit fokus på organisasjonsfaget sin didaktikk, som er tema på ein av sesjonane under konferansen. Verkstaden er tenkt i tre delar. Den eine rettar søkelys på kvalitet i forelesingar og andre undervisningsopplegg, den andre rettar søkelys på kvalitet i utforming av undervisningstekstar. Den tredje opnar for innlegg av ulikt omfang der ein kan leggja fram idear, erfaringar, forslag til undervisningsopplegg eller læremiddel til diskusjon. Del 1: Didaktiske omgrep med relevans for formidling av forskingsbasert kunnskap i organisasjonsfaga. Kvalitet i forelesingar og andre undervisningsopplegg: Dr.philos, førsteamanuensis Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen Del 2: Kvalitet i undervisningstekstar. Korleis formidle gjennom lærebøker og fagtekstar. Innleiar: Tor Busch Del 3: Føremelde eller spontane innlegg og diskusjon. Det vert høve for deltakarane til å leggje fram og få tilbakemelding på skisser, presentasjonar eller forelesingsmanus. Fagleg ansvarlege: Kjetil Børhaug, dr.philos, professor, SV-fak, Universitetet i Bergen Øyvind Glosvik, dr.polit, dosent, Høgskulen i Sogn og Fjordane 16

17 Program NEON 2012 i Sogndal Tysdag Organisasjonsdidaktisk verkstad eige program. Hovudtema: Formidling i publisering. Onsdag Registrering Parallelle gruppesesjonar Kaffe Velkommen til NEON Oddbjørn Bukve, leiar i organisasjonskomiteen Velkommen til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Åse Løkeland, rektor Plenum 1: Endring i og av institusjonar Institutional work is hard to do. Professor Barbara Czarniawska, Göteborgs Universitet Lunsj Parallelle gruppesesjonar Kaffe (med litt å bite i) Plenum 2: 22. juli og organisasjonsteorien Organisering, styring og ansvar: 22.julikommisjonen frå eit organisasjonsfagleg perspektiv. Professor Per Lægreid, Universitetet i Bergen Årsmøte NEON Festmiddag Torsdag Presentasjon av neste års arrangør Plenum 3: Leiarane som endringsaktørar Lederen - inspirator og forbilde eller insentivmaker og kontrollør? Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo Design av partnerskap et mulig prosjekt? Professor Asbjørn Røiseland, Universitetet i Nordland Kaffe (med litt å bite i) Parallelle gruppesesjonar Lunsj Politikk- og arkitekturvandring: Sogndalsfjøra og Fosshaugane Campus. Heidi Katrin Osland, arkitekt og styreleiar for Høgskulen i Sogn og Fjordane 17

18 NEON-konferansen 2013 Mellom høye fjell og dype daler Nettverk for organisasjonsforskning i Norge NEON ble stiftet på et møte ved Rokkansenteret i Bergen, høsten Nettverket ble etablert med bakgrunn i at de norske og bergenske organisasjonsforskere skulle arranger e den store EGOS-konferansen i 2006, og det var et behov for å samle de ulike miljøene til felles innsats. Allerede året etter, i 2004, ble den første NEON-konferansen arrangert i Bergen. Konferansen i 2013 er dermed den tiende konferansen, i nettverkets tiende år. Siden starten har konferansen forflyttet seg mellom flere arrangørsteder, fra Kristiansand og Oslo til Bodø og Tromsø. På samme tid har nettverket vokst fra i overkant av 200 medlemmer i 2004, til om lag 750 i På NEONs stiftelsesmøte i 2003 stilte Børre Nyhlén spørsmålet om organisasjonsforskere i Norge har «noe mer enn organisasjon til felles». Ti år etter, arrangerer vi NEON-konferansen i Bergen med oppfølgingsspørsmålet: Hvor står vi nå, ti år etter? Under overskriften «Mellom høye fjell og dype daler» retter vi oppmerksomheten mot organisasjonsteoriens og organisasjonsforskningens relevans, status quo og anvendelse i Norge. Organisasjonsforskningen favner vidt, og dekker i sin fulle bredde et stort spekter av disipliner, tema og problemstillinger fra makro-orienterte systemstudier i statsvitenskapen til mikro-orienterte studier i antropologien, fra empirinære praksisstudier til teoretisk orienterte kartlegginger av struktur. Organisasjonsforskningen kan beskrives som mangefasettert og fragmentert, men like fullt vital og livskraftig. Under konferansens paraply er det dermed riktig å stille tre typer spørsmål, om tre ulike emner om utviklingen i forskningen, om de norske organisasjonsforskningsmiljøene, og om organisasjonsforskningens rolle for samfunnet. For det første, hvordan ser det norske organisasjonsforskningslandskapet ut i dag? Er skillene mellom de ulike tilnærmingene blitt større eller mindre; ser vi mer eller mindre brobygging, erfaringsutveksling og kontakt mellom landets mange ulike organisasjonsforskningsmiljøer? For det andre, hvilken retning tar den norske organisasjonsforskningen? Forsøker vi å svare på andre spørsmål i dag enn vi 18

19 gjorde før, er de teoretiske og empiriske utfordringene de samme, eller nye? I hvilken retning beveger forskerne seg? Klarer vi å fornye forskningen vår, samtidig som vi tar vare på tradisjonene? Og for det tredje; hva er sammenhengen mellom forskningen vi driver med, og etterspørselen etter kunnskap om organisasjon i omverdenen? Er organisasjonsteori relevant eller overflødig for resten av verden? I Bergen ønsker vi å invitere til bred diskusjon rundt disse og andre tema. Den vanlige framgangsmåten for NEON-konferansen slik den også vil være i 2013 er at nettverkets medlemmer inviteres til å foreslå sesjoner og panel etter egen interesse og eget behov. I tillegg har arrangørene mulighet til å prege konferansen gjennom valg av plenumsforedrag, fellesarrangement og spesielle sesjoner. For konferansen i 2013 mener vi at et sentralt poeng må være å vise fram både bredden og dybden i norsk organisasjonsforskning, og vi vil derfor først og fremst trekke veksler på nettverkets egne medlemmer og norske organisasjonsforskningsmiljøer når vi ser etter mulige keynotes, paneldebatter og plenumsarrangement. Likeens har arrangementskomiteen en rekke foreløpige forslag til sesjoner. Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig liste, og at det også er en sentral tanke i NEON at forskningsmiljøene selv involveres og foreslår interessante sesjoner. Erfaringsmessig er det flere sesjoner som har vært populære over flere år, som sannsynligvis vil sende inn forslag om sesjon også til konferansen i 2013 blant annet om organisering og styring av helsetjenester, reformer i offentlig sektor, ledelse og flere sesjoner orientert rundt rene teoretiske tilnærminger. I den utvidede arbeidsgruppen for konferansen er følgende tema skissert som interessante men dette er ingen utelukkende liste: Organisatorisk sikkerhet, krisehåndtering og «ekstremledelse» Team og lagorganisering belyst fra ulike ståsted Organisatorisk mangfold, og mangfold i organisasjoner 19

20 Teknologi og organisasjon Institusjonell teori anvendelse på tvers av sektor Organisasjonsutforming, fleksibilitet og midlertidig organisering Interorganisatoriske relasjoner, nettverk og klynger Kunnskapsbaserte organisasjoner, profesjoner og ledelse av kunnskapsbedrifter Uni Rokkansenteret ble tildelt arrangementet for 2013 på NEONs årsmøte i november Det er opprettet en arrangementskomité som består av faglig og administrativt ansatt personell ved Uni Rokkansenteret og Institutt for Adminsitrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Denne gruppen er: Kristin Lofthus Hope, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB/forsker ved Uni Rokkansenteret Lise Hellebø Rykkja, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB/forsker ved Uni Rokkansenteret Hilde Kjerland, kommunikasjonskonsulent ved Uni Rokkansenteret Siren Høgtun, koordinator ved Uni Rokkansenteret Kristin Rubecksen, postdoc ved Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB Simon Neby, postdoc/forsker ved Uni Rokkansenteret (også prosjektleder for NEON) I tillegg har vi etablert en utvidet arbeidsgruppe som skal inkludere det bredere organisasjonsfaglige forskningsmiljøet i Bergen. Denne gruppen består av vitenskapelig ansatte ved flere av de større akademiske institusjonene i Bergen, og kompletter arrangementskomiteen i utarbeidelse av programkonsept og faglig innhold for konferansen. I arbeidet med konferansen vil disse bidra med tid og arbeidskraft; det er ikke lagt opp til økonomiske bidrag fra institusjonene de representerer. Denne utvidede gruppen er: 20

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer