Styreseminar 2. juni 2004 NHH, BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreseminar 2. juni 2004 NHH, BERGEN"

Transkript

1 Uttalelse fra: STYRET I og II DAGLIG LEDELSE GRUPPEOPPGAVER Styreseminar 2. juni 2004 NHH, BERGEN 1. SIFO forvaltningsorgan med særskilte fullmakter: hva har fungert godt/mindre godt sett fra de ulike partenes ståsted: STYRE - I Pluss: Nettobudsjettering Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter gir muligheter. Minus: Uklare roller kommunikasjonslinjer mellom styret/daglig ledelse Daglig ledelse Riksrevisjonen Formell rolleavklaring For lite styremøter rotete Økonomirapportering til styret rutiner SIFO har brukt lang tid å få på plass økonomirutiner Mangel på fagdiskusjoner i styret STYRE - II Pluss: Styringsdokumenter LTP Avsatt midler til strategiske satsninger Uformelt nettverk /Forbrukerorganisasjonene Styreseminar strategidiskusjoenr Har fått budsjett/regnskap på plass Vektlegging av brukerformidling/forståelse Utvikling av intern.nettverk

2 2 1. SIFO forvaltningsorgan med særskilte fullmakter: hva har fungert godt/mindre godt sett fra de ulike partenes ståsted,: forts. STYRE II Minus: Uklar rolleforståelse for styret i forhold til: o o Ledelsen og øvrig organisasjon Manglende involvering i strategiprosessen Lite systematisk bruk av styret som nettverk Få muligheter for kvalitativ kontroll For få møteplasser styremøter/seminar Pluss: Profesjonell organisasjon Villig til å følge opp våre saker på en god måte Streker seg for å etterkomme våre ønsker Åpent forhold Minus: Uklare roller og ansvarsfordeling (for eksempel hvem skal revisjonsbrevet sendes til?) Løpende oppfølging av økonomisaker fra styrets side (for eksempel fast agendapunkt? Mye bedre enn tidligere) Formell behandling av regnskapet, (når, hvordan, av hvem Riksrevisjonen tilstede?) Regnskapsprinsipper hvordan praktiseres? (ulik praktisering, hva er beste praksis?) Prosjektinntekter. Mva-behandling, fondsavsetninger. Dialog om risikobilde Pluss: Har rendyrket SIFOs ansvar Administrativt arbeid er flyttet ut av Positiv utvikling i oversikt over utviklingen Minus: Fjernet kontaktpunkter For formalisert kontakt familiebåndene er svekket 2

3 3 1. SIFO forvaltningsorgan med særskilte fullmakter: hva har fungert godt/mindre godt sett fra de ulike partenes ståsted,: forts. Daglig ledelse((administrasjon) Pluss: Beholdt faglig autonomi Høy grunnbevilgning Fleksibelt budsjettsystem Statlig personalforvaltning Minus: Rolleuklarheter fag/styret Prøvekanin Diskriminering 3

4 4 2. Oppfatning av egen og andres roller (ansvarsdomener og oppgaver) - sett fra de ulike partenes ståsted: Egen rolle: Ekstern revisor - Revisjon og bekreftelse av årsregnskapet inkl. KAD - Veiledning underveis iht. Riksrevisjonens mandat - Avstemme RR s vurdering mot styret mht. Intern kontroll risiko Overordnet departement, ikke eier i juridisk forstand Ansvarlig for rammebetingelser, herunder budsjett, regelverk, etatsstyring, instruksjon i enkelte saker m.m. Vurdering: Noe usikker på hvordan styringsvirkemidlene skal dimensjoneres og balanseres. Styret Organisering Strategi Budsjett/regnskap Resultatoppfølging/evaluering ( Påse -rolle) Vurdering: Ønsker mer relevant info vedr. ansvarsområder Ønsker forutsigbarhet og ryddighet mht. saksbehandling Blir vi oppdatert/konsultert og informert på riktig måte/til rett tid? Hvor bundet er vi av vedtektene? Hvilken rolle skal vi spille? Proaktiv/Reaktiv? Daglig ledelse: Iverksette strategier, vedtak, budsjetter ( Sørge for rolle ) Tilbakerapportere, herunder nødvendige systemer + rutiner for økonomi Fag. Vurdering: Uklarhet i forhold til styret mht. bl.a. økonomisk rapportering Utfordring mhp. Å utvikle systemer for faglig kvalitetsvurdering + fremdrift 4

5 5 2. Oppfatning av egen og andres roller (ansvarsdomener og oppgaver) - sett fra de ulike partenes ståsted (forts..): Egen rolle: Styre gjennom vedtekter Stille krav gjennom tildelingsbrev og stille midler til disposisjon Kontrollfunksjon Gjør SIFO det de skal gjøre? Faglig og administrativt. Oppnevne styre som er uavhengig også av eier Oppnevne styre som sikrer bredde i kunnskap, kompetanse og erfaring Klargjøre/utvikle rollen som etterspørrer Lage klare roller, rutiner og møteplasser når ting går galt. SIFO Utvikle langsiktige planer Styre etter budsjett og regnskap Aktiv og synlig forskningsaktør som leverer resultater (Tilstrekkelig) god og tydelig kommunikasjon mellom administrasjonen og styret Veileder og kontrollør STYRE I Egen rolle: 1. Faglig strategi-rolle Faglig utvikling Faglig fornyelse Kvalitet Effektivitet 2. Økonomisk ansvar - overordnet Forutsetter effektiv rapportering 3. Sikre gode rammevilkår i samarbeid med eierne/ 4. Overvåke at SIFO er hensiktsmessig organisert: God arbeidsplass God kommunikasjon Effektiv 5

6 6 2. Oppfatning av egen og andres roller (ansvarsdomener og oppgaver) - sett fra de ulike partenes ståsted (forts..): STYRET- I - Begrenset rolle - Forventer at de arbeider med å sikre/utvikle SIFOs rammevilkår - Incentiver/honorering for styrets arbeid - Si fra når noe er galt - Delta på styremøte DAGLIG LEDELSE - Forsyne styret med GOD, NOK og RIKTIG informasjon - Følge opp styrets vedtak lojalt - Bringe Faglig stab/ledere mer i kontakt med styret STYRET- II Egen rolle: - Strategisk ledelse - Kontrollfunksjon - Dialog med - Rådgivning/nettverk/allianse - Organisering/arbeidsgiver - Etikk/samfunnsansvar - Selvstyring styret - Etterspørrerrollen Systematisk dialog /Styret/Ledelsen - Innspill strategi Evaluering/tilbakemelding Forbrukerpolitiske ambisjoner (som eier) - Riktig styresammensetning Klargjøre ift. Andre aktører 6

7 7 2. Oppfatning av egen og andres roller (ansvarsdomener og oppgaver) - sett fra de ulike partenes ståsted (forts..): STYRET- II - Kontrollere - Rådgivning - Tydeliggjøre egen rolle/forventninger til styret DAGLIG LEDELSE(direktør): - Tilrettelegge for styret Personalledelse - Operativ ledelse (øko,adm,fag) rekruttering - Organisering/styringsrutiner - Allianse/nettverk/profilering DAGLIG LEDELSE Egen rolle: 1. Sørge for at SIFO forvalter, utvikler og formidler kunnskap i henhold til vedtekter og styrets prioriteringer 2. Iverksette styrevedtak 3. Sørge for at: Offentlig regelverk følges Hensiktsmessig organisering Riktig kompetanse og Nødvendig kapasitet God økonomiforvaltning 4. Utøve en sekretariatsfunksjon for styret mht. planlegging og rapportering og tilrettelegge for styrets strategiarbeide 5. Dialog med eiere og brukere 7

8 8 2. Oppfatning av egen og andres roller (ansvarsdomener og oppgaver) - sett fra de ulike partenes ståsted (forts..): DAGLIG LEDELSE STYRET - Formulere overordnede mål og langsiktige strategier (iht. SIFOs formålsparagraf) - Påse at SIFOs ledelse gjør pkt (som de selv har satt opp som egen rolle se forrige side) - Sørge for forsvarlig finansiering - Opptre som aktive eiere (Bestiller/kunde) - Spydspiss mot politisk miljø og sektordepartement mht. forskningsoppgaver og anvendelse av SIFOs forskning.- Påse at SIFO drives i henhold til Stortingets vedtak og gjeldende regelverk - Rådgivning i spørsmål om fortolkning av regelverk 8

9 9 AVSLUTNING Største utfordring i samspillet mellom partene og den rollen de fyller Ulike oppfatninger Forventinger Rammebetingelser Overlapp/manglende roller ROLLE Egne forventinger Andres forventinger Rammebetingelser Samarbeid Styret om framtidig forskningsstrategi: Finansiering/grunnbevilgning Forholdet til NFR Konkurranseutsetting Mål å bevare Forbrukerforksning Beste strategi SIFO er oppdaget 9

10 10 VEIEN VIDERE: Stort sammenfall mellom oppfatninger av hvordan forholdet oss i mellom er og bør være! Størst jobb å gjøre med å avklare forholdet mellom daglig ledelse og styre Forretningsorden for styret Fullmakter fra styret til daglig ledelse (maler for rapportering) Årssyklusplan for økonomi og faglig strategiplanlegging Mer kontakt med styre/faglig ledelse Fremdeles noe avvik i forhold til hva Riksrevisjonen bør/kan gjøre o Internrevisjon o Rådgivning o Prosjektakkvisisjon - heller som bør dekkes? Daglig ledelse føler de har tre-dobbelt revisjon; Styre,, Riksrevisjon - Årssyklusplan? Avklare hvordan vil utøve sin styring av SIFO fremover: Tildelingsbrev Kontaktmøter St.prp. Kan være spydspiss i forhold til omverden? 10

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Difi foretatt en gjennomgang av det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer