ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST"

Transkript

1 ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

2 Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest, som ble etablert i 1898, er landets eldste kreditorforening og den største av de fire samarbeidspartene Kreditorforeningen Midt- Norge, Kreditorforeningen Sør og Kreditorforeningen Øst. Kreditorforeningen Vest primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse Kvalebergveien 21. Kreditorforeningen Vest har 48 ansatte og omsetningen for 2010 var på 38 millioner kroner. Kreditorforeningen Vest er en medlemsforening der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 850 medlemmer, men totalt ca oppdragsgivere. Kreditorforeningen Vest, Sør, Øst og Midt-Norge er medlemmer i NKF og samarbeider om produkter og fellesfunksjoner innen salg, marked, IT, kurs og opplæring. Driften av IT-systemene er organisert i et eget sameie hvor foreningene tilsluttet NKF, er deleiere. Den administrative driften av de oppgavene som er tillagt NKF og sameiet, ivaretas av Kreditorforeningen Vest og er regulert gjennom en egen avtale. Direktør Egil Skarveland i Kreditorforeningen Vest er styreformann i NKF og styreformann i Kreditorforeningen Vest, Steinar Andersen, er medlem av styret i NKF. 2 3

3 Egil Skarveland, direktør i Kreditorforeningen Vest Når kreditor har fått sitt oppgjør og debitor sitter igjen med en positiv opplevelse av sin kontakt mot inkassator, da har vi gjort jobben vår! Innhold Et marked i endring? For første gang på mange år ser vi nå en nedgang i antall nye inkassosaker i markedet. Dette viser Finanstilsynets rapport over inkassomarkedet i Norge pr Vår visjon og kjerneverdier 6-7 Vårt fokus 8 Nylansering 9 Våre tjenester 10 Rapporten viser en nedgang på 1 %, noe som isolert ikke er mye, men det er en utvikling som vi ikke har sett på de seneste 10 år. Kreditorforeningen Vest hadde en økning på 1,4 % - heller ikke dette en stor økning, men likevel med positivt fortegn! Bør vi være overrasket over utviklingen? Neppe! Det er nærliggende å tro at salæreduksjonen som ble innført med virkning fra er en vesentlig årsak til denne utviklingen i bransjen. Endringen medførte en inntektsreduksjon på %. Et slikt inntektsbortfall må nødvendigvis kompenseres. Dette var også myndighetenes intensjon, og en endring fra debitorbetalte salær til i større grad å la kreditor dekke kostnadene med inkasso var fra myndighetens ståsted ønskelig. Samtidig som inntektsgrunnlaget ble redusert, ble kravet og forventningene til automatiserte tjenester opprettholdt. Dette klarer ikke bransjen uten at inntjeningen opprettholdes. Dersom kreditor i større grad blir pålagt kostnader ved inkasso, må det ikke komme som noen overraskelse at kreditor selv, i større grad enn tidligere, forsøker å inndrive egne krav. Det er derfor nærliggende å tro at forklaringen på en utflating av nye saker kan tilbakeføres til endring i salærtabellen. Spørsmålet er om dette var myndighetenes intensjon? Kreditorforeningen Vest har alltid satt den personlige kontakt i fokus. Vi tror at det er av stor betydning for å løse sakene at kreditor har sin faste saksbehandler og at det er personlig oppfølging mot debitor. I de aller fleste tilfeller skal kreditor fortsette sitt kundeforhold mot debitor. Det er derfor viktig å ivareta dette hensyn når et inkassokrav oppstår. Når kreditor har fått sitt oppgjør og debitor sitter igjen med en positiv opplevelse av sin kontakt mot inkassator, da har vi gjort jobben vår! Høy løsningsgrad og personlig oppfølging har alltid vært Kreditorforeningen Vest sitt varemerke. Landets viktigste næringsregion 11 Kreditorforeningen Vest, Bergen 13 Kreditorforeningen Vest, Stavanger 15 Styret 18 Årsberetning 19 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter 26 Revisors beretning

4 Visjon Kjerneverdier Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Engasjert Kreditorforeningen skal ha engasjerte medarbeidere og være engasjert i vår tilnærming til alle våre oppdragsgivere. Trygg Gjennom en trygg arbeidsplass og trygge saksbehandlere skal våre oppdragsgivere oppleve trygghet når de overlater sine inkassosaker til oss. Seriøs Alt vårt arbeid skal utføres på en seriøs måte og være nøye underlagt gjeldende lover og regler. Fleksibel Der det kreves skal vi søke fleksible løsninger og vise fleksibilitet overfor våre oppdragsgivere. 6 7

5 Med fokus på kommunikasjon, effektivitet og personlig rådgivning Vi lanserer nye og mer effektive integrerte inkassorutiner Hver eneste dag året rundt møter vi kunder som trenger effektive, faglige og konstruktive løsninger Kreditorforeningen Vest arbeider kontinuerlig med utvikling av effektive IT-løsninger Våre oppdragsgivere tar kontakt med oss fordi de har tillit til at vi behandler deres henvendelser på en saklig og seriøs måte. Våre saksbehandlere lytter og gir ærlige svar for å finne løsninger som sikrer våre kunders rettmessige krav og rettigheter. Effektiv saksbehandling bygger i første rekke på fagkunnskap og evne til å skape tillit mellom mennesker. Viktige stikkord er forståelse, ærlighet og vilje til å komme videre. Fastlåste konflikter gir sjelden en vinner. Ensidig fokus på rettigheter kan overskygge muligheten til å finne gode løsninger. Derfor er ofte kreative og fleksible løsninger betingelsen for å komme frem til er resultat som våre kunder er tjent med. Kreditorforeningen Vest setter også sterk fokus på at våre saksbehandlere er tilgjengelige for våre kunder. All erfaring viser at personlig kundekontakt og dialog gir betydelig høyere løsningsgrad. Kreditorforeningen Vest kan vise til kostnadseffektiv drift og optimal kvalitet i alle våre tjenester. Dette betyr også minimal belastning for nye kunder som ønsker å skifte samarbeidspartner innen inkasso- og fordringsadministrasjon. Kreditorforeningen Vest har som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på kommunikasjon via webservice. Vårt nettkontor blir et stadig viktigere arbeidsverktøy for våre oppdragsgivere og mange nye automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Bransjeavtaler Norske Rørleggerbedrifters Landsforening Vest, Hordaland Mestergruppen Byggmesterforbundet Region Vest Bergens Murmesterforening Norges Bilbransjeforbund Norges Elektroentreprenørforbund NELFO, Sogn og Fjordane Hordaland Legeforening Sogn og Fjordane Legeforening Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon Isamarbeid med markedets mest kjente leverandører av økonomisystemer utvikler Kreditorforeningen nå nye og mer effektive integrerte inkassorutiner. Våre nye løsninger betyr sømløs kommunikasjon og oppdatering mellom bedriftens økonomisystem og Kreditorforeningens inkassosystem. Først ut er KRED navision - en helt ny og tidsbesparende integrasjonsløsning mot MS Dynamics NAV. I løpet av våren 2011 vil vi også tilby tilsvarende løsninger for andre regnskapssystemer. Mange nye fordeler du garantert vil sette pris på Søk på inkassosaker hos Kreditorforeningen kan nå gjøres direkte fra MS Dynamics NAV. Oppdatert kundereskontro sanntid adgang til alle data eliminerer forsinkelser Tidsbesparende full integrasjon mellom systemene betyr mindre manuelt arbeid Optimal oversikt alltid oppdatert status og full oversikt over samtlige krav Automatisk tilgang til alle relevante opplysninger i Kreditorforeningens nettkontor Sikkerhet alle data overføres kryptert I løpet av våren 2011 lanserer vi tilsvarende systemer for økonomisystemene Agresso og IS Customer. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible IT-løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Medlemsbladet Kreditorforeningen Informerer tre ganger i året 8 9

6 Tjenester som sikrer effektiv saksbehandling og oppdatert informasjon Vest-Norge, landets viktigste næringsregion Våre tjenester skal frigjøre våre kunders interne ressurser 26 prosent av Norges befolkning bor i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Inkasso Kreditorforeningen Vest bistår når betaling uteblir. I første omgang med frivillige løsninger sammen med skyldner. Der dette ikke er mulig iverksetter vi rettslige tiltak for inndrivelse av utestående krav. Utenlandsinkasso Vår utenlandsavdeling har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Dette sikrer våre kunder effektiv behandling av alle internasjonale krav. Faktura-administrasjon Våre effektive tjenester frigjør bedriftens interne ressurser og reduserer kostnadene til faktura-administrasjon. Kredittopplysninger Mange bedrifter taper penger på kunder som ikke kan gjøre opp for seg. Våre tjenester innen kredittvurdering minimaliserer faren for økonomiske tap. Call-center Kreditforeningen Vest har eget call-center som arbeider aktivt for å oppnå kontakt og dialog med skyldner. Nettkontor Alle våre kunder har online tilgang til egne inkassosaker via vårt nettkontor. Kontinuerlig oppdatering sikrer brukerne fullt innsyn i saksbehandlingen og tilgang til alle dokumenter utvekslet mellom skyldner og Kreditorforeningen Vest. Skyldnerweb En egen webside på vårt nettkontor gir også skyldneren anledning til nettbasert dialog med saksbehandler og innsyn i deler av saksbehandlingen. Bransjeløsninger Kreditorforeningen tilbyr skreddersydde løsninger og spesialtilpassede systemer for en lang rekke forskjellige bransjer. Juridisk bistand Gjennom vårt samarbeid med flere advokatkontorer har våre medlemmer fri juridisk bistand via telefon i alle inkassorelaterte saker. Vest-Norge er landets viktigste næringsregion. 27 prosent av all norsk verdiskaping skjer i denne regionen. 43 prosent av Norges Rogaland Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Rogaland er det største industrifylket i landet. Næringsstruktur dominert av olje- og gassrelatert virksomhet. Stor produsent av elektrisk kraft, kjøtt- og melke produkter og grønnsaker. Store oppdrettsselskap og landsledende på oppdrett av skjell. Stor reiselivsnæring. tradisjonelle eksportvarer blir produsert her. Verdiskapingen og eksport som følge av olje - og gassvirksomheten i Nordsjøen kommer i tillegg. Sogn og Fjordane Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av variert industri, fiske, jordbruk, fruktdyrking. Stort reiselivsfylke med Jostedalsbreen (Europas største) og Sognefjorden som mest kjente destinasjoner. Hordaland Møre og Romsdal Antall innbyggere ca Totalt areral: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av fiskeoppdrett, olje- og gassrelatert industri. Stort reiselivsfylke med Bergen og fjordene som største trekkplaster. Betydelig kraftproduksjon Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av variert industri. Norges største aluminiumsverk. Stor møbelproduksjon og maritim industri. Norges største fiskerifylke. Turistfylke med Geirangerfjorden og Trollstigen som viktige destinasjoner

7 Kreditorforeningen Vest, Bergen Med fokus på kompetanse, tilgjengelighet og konkurransedyktige betingelser Kreditorforeningen Vest (KV) ligger i Bergen, sentralt plassert med adresse Lars Hillesgate 19. Norges Kreditorforbund, som KV er en del av, administreres også fra dette kontoret. Hovedkontoret til Kreditorforeningen Vest har totalt 40 ansatte; hvorav 17 medarbeidere er tilknyttet inkassoavdelingen og 12 medarbeidere på call-centeret. Markedsområdet til Kreditorforeningen Vest dekker Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Rogaland dekkes av Kreditorforeningen Vest sitt avdelingskontor i Stavanger. I Bergen sitter ledelse og stabsfunksjoner som administrasjon, IT og økonomi. Inkassoavdeling og Call-center samt salg/marked er samlet her, og i tillegg er salg/marked representert i Stavanger. Kontoret holder sterk fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, skreddersydde IT-løsninger og konkurransedyktige betingelser. Gjennom vårt samarbeid med advokatfirmaet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth har våre medlemmer fri juridisk bistand via telefon i alle inkassorelaterte saker

8 Kreditorforeningen Vest, Stavanger Med ambisjon om å være en ledende aktør i vårt nærområde Kreditorforeningen Vest sitt avdelingskontor i Stavanger holder til i Hillevåg Næringssenter og ligger sentralt plassert i forhold til en del av våre største kunder. Kontoret har 10 faste ansatte og markedsansvar for hele Rogalandsdistriktet. Målet er å være en ledende aktør i nærområdet. Kontoret kan vise til sterk vekst de siste årene. Avdelingskontorets 7 saksbehandlere har ansvaret for den løpende saksporteføljen og arbeider i team basert på den enkeltes spisskompetanse. Dette gir en effektiv og løsningsorientert behandling av alle oppdragene. Det avholdes årlige kurs og seminarer ved kontoret. Interne kurs kan tilpasses spesielle behov hos våre kunder. Alle ansatte legger stor vekt på tilgjengelighet, dialog og høy servicegrad overfor våre kunder. Saksbehandlerne er delaktig i utarbeidelse av de årlige mål for porteføljene, og får på denne måten sterkere fokus på kundenes krav. Kontoret har egne ansatte for back-office funksjoner som blant annet sentralbord, postbehandling, enkel saksbehandling, registrering av manuelle saker og arkivering. Avdelingen i Stavanger samarbeider med Advokatfirma EBT AS som yter vederlagsfri bistand til våre kunder i enkle juridiske spørsmål. For saker som krever utenlandsk behandling, har EBT AS et bredt internasjonalt kontaktnett. EBT AS benyttes også som foredragsholdere på kurs og seminarer for våre kunder. Leder for Stavangerkontoret inngår i ledergruppen og rapporterer til øverste ledelse i Bergen

9 Olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen er avhengig av næringslivet på Vestlandet 16 17

10 Styrets årsberetning for foreningens 113. driftsår Styret Fra venstre: Brit Ellingsen Cato Finsås, ansattes representant Grethe Jensen Steinar Johansen Egil Skarveland, direktør Steinar Andersen, styreleder Kreditorforeningen Vests virksomhet i 2010 Kreditorforeningen Vest er landets eldste Kreditorforening og er den største forening av de fire foreninger som er tilsluttet Norges Kreditorforbund (NKF). Kreditorforeningen Vest ble etablert i I løpet av 2010 har Kreditorforeningen Vest behandlet saker. I samme periode mottok foreningen nye inkassooppdrag. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen, med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse Kvalebergveien 21. Det foregår ingen forsknings- og utviklingsaktivitet i foreningen. Samarbeid med de andre Kreditorforeningene Kreditorforeningen Vest, Kreditorforeningen Sør, Kreditorforeningen i Midt-Norge og Kreditorforeningen Øst samarbeider, som medlemmer i NKF, om produkter og fellesfunksjoner, bl.a. innen marked, IT, kurs og opplæring. Samarbeidet i NKF gir grunnlag for bedre utnyttelse av felles ressurser og funksjoner. Driften av IT-systemene er organisert i et eget sameie hvor foreningene tilsluttet NKF er deleiere. Den administrative drift av de oppgaver som er tillagt NKF og sameiet ivaretas av Kreditorforeningen Vest og er regulert gjennom egen avtale. Direktør Egil Skarveland i Kreditorforeningen Vest er styreformann i NKF og styreformann Steinar Andersen i Kreditorforeningen Vest medlem av styret i NKF. Norges Faktura AS er et datterselskap av NKF og driver med faktura-administrasjon (administrativ factoring). Dette gjør verdikjeden komplett fra fakturering til ferdig oppgjort krav. Selskapet har forretningsadresse i Steinkjer. Sammen med de øvrige kreditorforeningene er Kreditorforeningen Vest deleier i Kred.no AS i Oslo. Selskapets formål er inkassovirksomhet og andre fordringsadministrative tjenester. Marked/Produktutvikling Kreditorforeningen Vest sitt primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Oslo-regionen ivaretas hovedsakelig gjennom Kred.no AS. Kreditorforeningen Vest har som målsetting å være næringslivets foretrukne samarbeidspartner på innfordringstjenester. Oppfyllelse av en slik målsetting krever kontinuerlig utvikling og tilpasninger til de krav og forventninger som våre oppdragsgivere stiller

11 Konkurransen var høy gjennom 2010, og våre største kunder evaluerer stadig våre leveranser / tjenester opp mot det som tilbys av våre konkurrenter. De basisprodukter som bransjen i dag tilbyr er i all hovedsak like, og det kan ofte være små detaljer som avgjør inngåelse av nye kontrakter. Kreditorforeningen vektlegger derfor personlig oppfølging og kvalitet i saksbehandlingen. 1 januar 2010 ble reduksjonen i inkassosatsen iverksatt. De nye salærsatsene medførte reduserte inntekter for hele bransjen. Overgangsreglene tilsier at ca 50 % av effekten av salærreduksjonen ga utslag i inntektene for Kreditorforeningen Vest i En konsekvens av reduksjonen vil bli at fokus på prising av tjenesten mot kreditor øker. Vi forventer derfor at pris vil bli en stadig økende konkurransefaktor de kommende år. Utvikling av nye IT-løsninger er en kritisk suksessfaktor. Kreditorforeningen Vest har derfor som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på webservice løsninger. Nettkontoret er blitt et stadig viktigere arbeidsverktøy også for våre medlemmer og mange automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Nettkontoret er også en viktig konkurransefaktor og er derfor under stadig videreutvikling. Kreditorforeningens Høstseminar ble arrangert i regi av NKF den 20. og 21. oktober 2010 på Gardermoen. Temaene i seminaret omhandler utvalgte emner i inkasso- og fordringsadministrasjon med eget alternativt program for energibransjen og helsesektoren. For 2011 vil arrangementet bli lagt til Kristiansand. Kunder og medlemmer Kreditorforeningen Vest er en medlemsforening der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 850 medlemmer men ca oppdragsgivere. Medlemsantallet har vært økende de siste årene. Foruten enkeltmedlemmer og konsern, har Foreningen bransjeavtaler med Norges Bilbransjeforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges elektroentreprenørforbund og Hordaland legeforening. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible IT-løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Medlemsbladet Kreditorforeningen Informerer tre ganger i året Personal- og arbeidsforhold Pr hadde Kreditorforeningen Vest 40 fast ansatte. I tillegg til de faste ansatte er 9 personer tilknyttet vårt call-senter på deltid og representerer ca 2 hele årsverk. 70 % av de fast ansatte, 50 % av ledelsen og 40 % av styrets medlemmer er kvinner. Sykefraværet i 2010 var på 4,7 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt. Bonusutbetaling til de ansatte er videreført for 2010 Kreditorforeningen Vest har samarbeid med advokatfellesskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth i Bergen, og advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld, Torall AS i Stavanger. Kreditorforeningen Vest er gjennom medlemskapet i NKF kollektivt medlem i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Ytre miljø Kreditorforeningen Vests virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat Kreditorforeningen Vest oppnådde i 2010 driftsinntekter på kr Dette er en reduksjon på 8,9 % og forklares med reduksjonen i salærtabellen innført fra Etter skattekostnad på kr ,- viser regnskapet et årsoverskudd på kr ,- som foreslås ført mot kapitalkonto. Kreditorforeningen Vest har en totalkapital på kr ,-. Egenkapitalen er på 85,0 %. Likviditeten er god. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og avgitt i samsvar med regnskapsforskrift fra Kredittilsynet om inntektsføring av inkassosaker under arbeid justert for endringer i beholdningspostene som vist i regnskapet under note 9. Kreditorforeningen Vests heleide datterselskap KV Eiendom AS eier seksjon 2 i Lars Hillesgt.19. Seksjonen er utleid på langsiktig leiekontrakt til Bergen Kommune. I 2010 etablerte Kreditorforeningen Vest også det heleide datterselskapet KV Eiendom II AS med formål kjøp og utleie av seksjon 4 i Lars Hillesgate % av seksjonen er utleid til Kreditorforeningen Vest. Den resterende del vil bli utleid i markedet. Det har for øvrig ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for vurdering av foreningens regnskapsmessige stilling Fortsatt drift Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og regnskapet for 2010 er avgitt under denne forutsetning. Utsiktene for 2011 Bergen, 23.mars 2011 I styret for Kreditorforeningen Vest Vi forventer at endringene i salærberegningen også vil påvirke driftsinntektene for Kreditorforeningen Vest har derfor budsjettert med en reduksjon i de samlede driftsinntekter for På grunn av endring i prising mot kreditor vil inntektsbortfallet likevel bli mindre enn først antatt. Styret forventer derfor at resultatet for 2011 vil bli positivt. Endringene i rammevilkår vil uansett sette krav til omlegging av både kostnads- og inntektsstrukturen i den norske inkassoprosessen. Det er i dag 116 byråer som rapporterer til Finanstilsynet. Ca 10 av disse står for 80 % av den samlede fordringsmasse til inkasso. Det må forventes at flere av de minste byråene ikke vil klare konkurransen de kommende år. Vi vil derfor se konsolideringer i bransjen i form av avviklinger, oppkjøp og fusjoner. På grunn av Kreditorforeningen Vests soliditet har vi anledning til å avvente situasjonen og ta tilpasningene over tid. Fornøyde kunder skapes ved at forventninger oppfylles. Dyktige og motiverte medarbeidere vil derfor også for 2011 være foreningens beste ressurs for å lykkes. Styret ser optimistisk på utsiktene for 2011 og takker de ansatte for god innsats i Egil Skarveland Steinar Andersen Grethe Jensen direktør styreformann Brit Ellingsen Steinar Johansen Cato Finsås ansattes representant 20 21

12 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Inntekter fra inkassosaker Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

13 Balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bergen, 23.mars 2011 I styret for Kreditorforeningen Vest Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Egil Skarveland Steinar Andersen Grethe Jensen direktør styreformann Sum omløpsmidler Sum eiendeler Brit Ellingsen Steinar Johansen Cato Finsås ansattes representant 24 25

14 Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da konsernets virksomhet samlet ikke overstiger grensene for små foretak. Driftsinntekter Driftsinntekter blir inntektsført ved innbetaling, og korrigert for endring i mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter, og opptjente, ikke mottatte inkassoinntekter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassefisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. NOTE 2: KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr for påregnelige tap. Andre fordringer Utlagte gebyrer Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende redusert med kr for påregnelige tap. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til antatt tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har en kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Foreningens pensjonsordning er en tilskuddsplan og omfatter alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Betalt premie til forsikringsselskapet blir kostnadsført som årets pensjonskostnad. Øvrige opplysninger om pensjonsordningen er oppgitt i note 4. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem. NOTE 3: LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Arbeid ved andre Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Daglig leder har samme bonusordning som de andre ansatte i Kreditorforeningen Vest. Bonusen utbetales i 2011, og er ikke inkludert i lønn til daglig leder. De ansatte har lån på til sammen kr Renten tilsvarer skattefri normrente fastsatt av myndighetene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2010 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr (ekskl.mva). NOTE 4: PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Foreningen har hatt en forsikret kollektiv ytelsespensjonsordning, som omfatter alle ansatte. I 2009 ble ordningen endret til en innskuddsbasert pensjonsavtale. Ansatte med mindre enn 15 år gjenværende opptjeningstid fortsetter i gammel avtale. Pr er det 43 ansatte som er omfattet av ordningene, i tillegg til løpende utbetalinger NOTE 5: VARIGE DRIFTSMIDLER til 9 pensjonister. Foreningen er i tillegg omfattet av AFP-ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon. Pr er det ingen personer ute i AFP-ordningen. Årets kostnadsførte (innbetalt) premie til kollektiv pensjonsforsikring utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør pr kr IT, Tekst Lars Hillesgt. 19 Inventar Ktr.maskiner Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 2% 20% 25% 26 27

15 NOTE 6: SKATT NOTE 9: MOTTATTE, IKKE OPPTJENTE INKASSOINNTEKTER Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt (-skattefordel) Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt på inntekt Skatt 28 % Årets formueskatt (0,3 %) Sum betalbar skatt på årets inntekt og formue Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets inntekt og formue Spart skatt pga konsernbidrag Netto betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats = 28 % Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 7: SKATTETREKK Av bankinnskudd gjelder kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 8: KLIENTANSVAR/KLIENTMIDLER Klientmidler utgjorde pr kr , mens klientansvaret inkl. depositum utgjorde kr Midlene blir oppbevart på egne klientkonti. Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste iht. Forskrift om årsregnskap for inkassovirksomhet. Beregnede kostnader, kr for ikke avsluttede inkassosaker, er ført mot mottatt salær kr på de ikke avsluttede saker. NOTE 10: INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler Selskapets Bokført aksjekap. verdi Nr. Selskap pr Eierandel Antall aksjer Pålydende KV Eiendom AS ,00% KV Eiendom II AS ,00% Kred.no AS ,15% Omløpsmidler Bokført verdi Nr. Selskap Antall andeler Kurs DnB NOR Likviditet (II) - fondsandeler , Siste årsregnskap Datterselskap EK Resultat KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Fordringer og gjeld samt interntransaksjoner mot datterselskap Inntekt Kostnad Fordring Gjeld KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Investering i tilknyttet selskap er nedskrevet med kr i forhold til kostpris. Det er gitt lån til datterselskaper til kjøp av eiendom. Lånene utgjør kr pr og renteberegnes med rentesats som på tilsvarende banklån. Rente for 2010 utgjør kr Omløpsmidlene er vurdert til markedsverdi pr NOTE 11: EGENKAPITALAVSTEMMING Egenkapital Årets resultat Egenkapital

16 30 31

17 Kreditorforeningen Vest Hovedadministrasjon Bergen Lars Hillesgate 19, Postboks 7260, 5020 Bergen Tlf.: , Faks: , E-post: Kreditorforeningen Vest Avdelingskontor Stavanger Kvalebergveien 21, Postboks 822 Sentrum, 4004 Stavanger Tlf.: , Faks: , E-post: Kreditorforeningen i Midt-Norge, Steinkjer NorgesFaktura AS, Steinkjer Kreditorforeningen Øst, Kongsvinger Kreditorforeningen Vest, Bergen Kreditorforeningen Vest, Avd. Stavanger Kreditorforeningen Sør, Kristiansand Kred.no AS Oslo T Foto: Terje Rakke/ Nordic Life

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer