Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 01."

Transkript

1 Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Mikrobiologisk avdeling Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse NORD RHF 8038 BODØ 01. februar 2005 Vedlegg 3: Aktivitetsbeskrivelse 2004 Bakgrunn Det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT søkte i 1997 om opprettelsen av et Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res). Senteret ble godkjent av Departementet i 2000 (Rundskriv I-8/2000). K-res er organisert som en egen seksjon under Mikrobiologisk avdeling, UNN, og er gjennom felles satsningsområder faglig-funksjonelt integrert med Universitetsavdeling (Avdeling for mikrobiologi og virologi, Institutt for medisinsk biologi, UiT). K-res har ansatt en overlege med professorkompetanse i deltidsstilling som daglig leder, en spesialbioingeniør, en fagbioingeniør, en vitenskapelig assistent (engasjement) og en forsker med doktorgrad (dr scient). I tillegg er en rekke ansatte og studenter ved Universitetsavdelingen og andre seksjoner på Mikrobiologisk avdeling UNN tilknyttet K-res gjennom prosjektarbeid. Kompetansesenterets primære oppgaver er å: (i) Etablere, utvikle og utføre nærmere definerte fenotypiske og molekylære analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier som en referansefunksjon for norske mikrobiologiske avdelinger. (ii) Drive nasjonal kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet om antibiotikaresistens i samarbeid med andre. (iii) Drive forskning på et høyt internasjonalt nivå på utvalgte områder. Beskrivelse av aktiviteten for Analysevirksomhet, metodeutvikling og oppbygging av stammebank (bakteriestammer med biokjemisk og genetisk veldefinerte resistensegenskaper). Her har vi per i dag et metode- og stammebankrepertoar innen klinisk viktige områder som: a. Glykopeptideresistente enterokokker og stafylokokker b. Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) c. Makrolidresistente Streptococcus pneumoniae og Streptococcus pyogenes d. Gram negative stavbakterier med nedsatt følsomhet for nyere betalaktamantibiotika.

2 Referansestammene er tilgjengelige for og har vært sendt til norske mikrobiologiske avdelinger til bruk i deres kvalitetsikringsarbeid, som kontrollstammer i Norsk overvåkingssystem for resistente mikrober (NORM) og til bruk i undervisning ved det nasjonale resistenskurset. Metoder for påvisning og molekylær karakterisering av tilsendte kliniske isolater fra medisinske mikrobiologiske avdelinger er etablert og videreutvikles på definerte områder. Analysevirksomhet har økt noe i antall og bredde i 2004 (se vedlegg 4). 2. Nasjonal nettverks- og kompetanseoppbygging. a. Samarbeid med NORM: Molekylære typingsanalyser av resistente mikrober påvist i , herunder makrolidresistente pneumokokker, gruppe A streptokokker og Enterobacteriaceae med nedsatt følsomhet for moderne bredpektrede betalaktamantibiotika. b. Samarbeid med AFA (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål - oppnevnt av spesialforeningene for medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin): Skriftlig avtale om samarbeid i metodeevalueringer for påvisning av resistens og i arbeidet med å kvalitetssikre denne aktiviteten i norske mikrobiologiske laboratorier. c. Samarbeid med Smitteverndivisjonen, Nasjonalt folkehelseinstitutt etablert i 2003: Molekylære epidemiologiske studier av et nasjonalt stammemateriale med makrolidresistente Streptococcus pneumoniae og Streptococcus pyogenes (genotyping med multi-locus sekvensering). d. K-res er kurssekretæriat-medarrangør av et 2-dagers nasjonalt kurs i resistensbestemmelse for norske mikrobiologiske laboratorier som skal arrangeres februar med deltakelse fra alle norske mikrobiologiske avdelinger (1 bioingeniører og 1 lege fra hvert laboratorium). Spesialbioingeniør fra K-res er en av 2 kursingeniører. e. I november 2004 avviklet vi det 3. møtet i referansegruppen for K-res med representanter for alle helseregioner. Referat er vedlagt. f. Representanter fra K-res har holdt flere foredrag om antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt (se vedlegg 5). 3. Forskningssamarbeid a. Nasjonalt: Vi har tatt initiativ til og koordinerer to nasjonale studier. Dette skjer i samarbeid med de fleste norske mikrobiologiske avdelinger: (i) makrolidresistente pneumokokker og gruppe A streptokokker avdelinger. (ii) ESBL-produserende kliniske Enterobacteriaceae-isolater. (iii) Videre er det i 2004 startet opp 3 nye prosjekter i samarbeid med henholdsvis Ullevål Universitetssykehus (Molekylær epidemiologisk studie av ESBL-produserende E. coli), Rikshospitalet (Karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa) og Stavanger Universitetsyekhus (Karakterisering av det første utbrudd med multiresistente ESBL-produserende E. coli på et norsk sykehus). b. Molekylære bakteriologiske forskningsprosjekter med nasjonale (professor Ingold Nes, Universitetet for Miljø og Biovitenskap) internasjonale (Dr Rob Willems, NL) samarbeidspartnere i basal enterokokkforskning blant annet gjennom et NFRfinansiert forskningsprosjekt med en ny postdoc stilling i vårt fagmiljø (fra 2005). c. Nordisk nettverksbygging gjennom samarbeid innen enterokokkforskning K-res har vært koordinator for en samarbeidsstudie med medisinske laboratorier i Bergen, Århus, København, Uppsala og Reykjavik. Arbeidet ble publisert i 2003.

3 d. Samarbeid med forskere fra England, Finland, Frankrike, Italia og Skottland gjennom partnerskap i et EU-finanisert forskningsprosjekt (ARTRADI Antimicrobial Resistance Transfer From and Between Gram-Positive Bacteria of the Digestive Tract and Consequences for Virulence) i det 5. rammeprogram. Gjelder også enterokokkforskning. Vi er også med som partner i en ny EU-søknad som skal evalueres våren e. Kompetansesenteret har knyttet til seg senior lecturer Timothy R Walsh, PhD, fra Department of Pathology and Microbiology, University of Bristol, UK, som ekstern fagkonsulent. Han er en internasjonalt anerkjent forsker innen antibiotikaresistens generelt og innen området betalaktamaser hos Gram-negative stavbakterier spesielt. Han tilhører et svært aktivt forskningsmiljø innen antibiotikaresistens. Vi vil gjennom forskningssamarbeid og -opphold benytte oss av dette miljøet til kompetanseutvikling. Våre 2 teknikere hadde et studieopphold der i 1 uke våren f. Stammebank bygd opp med referansestammer fra blant annet referansesentra i England, Finland og Frankrike. g. Deltakelse i 2 internasjonale multi-senterstudier av resistens hos innsamlede luftveispatogene bakterier (Streptococcus penumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae). 4. Kort beskrivelse av temaer for forsknings- og utviklingsarbeid (referanseliste) a. Molekylære epidemiologiske studier av antibiotikaresistens: (i) Makrolidresistens hos pneumokokker og gruppe A streptokokker: Forekomst, mekanismer og molekylær epidemiologi (Abstract 1, foredrag 2). (ii) Forekomst og mekanismer for ekstendert betalaktamase (ESBL)-produksjon hos Enterobacteriaceae: Metoder for påvisning, forekomst, mekanismer og molekylær epidemiologi (Abstract 2, 3, 4,5, 7 samt foredrag 4 og 5 ). (iii) Aminoglykosidresistens hos koagulase-negative stafylokokker (Artikkel 2). b. Grunnleggende forskning på mekanismer for: (i) Utvikling av sykdomsfremkallende, multiresistente enterokokker og stafylokokker (Artiklene 2, 4, 11 og 13). (ii) Antimikrobielle peptider - virkningsmekanismer og resistensutvikling (Artikkel 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 14). (iii) Mekanismer for stabilisering og persistens av resistensgener i fravær av antibiotikaseleksjon (Artikkel 12, abstract 6 samt fordrag 3 og 6). c. Annet: Invitert oversiktsartikkel om genetiske metoder for påvisning av resistens (Artikkel 1). Ressurser De totale ressurser i vårt medisinsk mikrobiologiske miljø som ble brukt til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotika og antibiotikaresistens var samlet for 2004 anslått til kr (se vedlegg 6). Dette er sammensatt av to deler; (a) Interne eksisterende ressurser ved UNN og UiT; kr (b) Eksterne ressurser som er tildelt fra Departementet; kr Avsluttende kommentarer

4 Kompetansesenteret har i sitt 4. driftsår etablert en nasjonal funksjon innen dette fagfeltet. Dette er gjort i forståelse med referansegruppen og i samarbeid med andre nasjonale aktører i fagfeltet, (NORM, AFA, Folkehelseinstituttet), og norske medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Funksjoner og satsingsområder er definert. Samarbeid om nasjonale kurs- og kompetanseoppbygging og forskning er etablert. Vi har fått fornyet våre eksterne bevilgninger fra Norges forskningsråd for perioden , og har et etablert internasjonale nettverk gjennom partnerskap i et EU-finansiert forskningsprosjekt og ansettelse av en ekstern fagkonsulent. Analysevirksomheten har økt noe i kvantitet og bredde fra Videre har vi lagt ut informasjon om Kompetansesenteret på Internett ( Det er derfor viktig at tilføring av eksterne midler videreføres for å ivareta og videreutvikle våre nasjonale funksjoner og kompetanse. Dette er helt nødvendig for å kunne dekke opp for prisog lønnsstigning (arbeidsgiveravgift økt 2004), økte utgifter til drift pga større analysevirksomhet samt lønn til ekstern fag konsulent i bistilling. Mikrobiologisk avdeling har fått innvilget en overlegehjemmel til Kompetansesenteret. Vi mener dette arbeidet er viktig i den nasjonale dugnad for å begrense etablering og spredning av antibiotikaresistente bakterier. Vi henviser til nyere publikasjoner som viser at antibiotikaresistente bakterier bidrar til økt sykelighet og død samt høyere helsekostnader (1, 2). Med vennlig hilsen Gunnar S Simonsen Avdelingsleder Avdelingsoverlege dr.med Arnfinn Sundsfjord Daglig leder K-res Overlege, Professor dr. med Referanser 1. Crowcroft NS, Catchpole M Mortality from methicillin resistant Staphylococcus aureus in England and Wales: analysis of death certificates. BMJ 2002;325: Cosgrove SE et al. Comparison of Mortality Associated with Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Bacteremia: A Meta-analysis. Clin Inf Dis 2003;36:53-9.

5 Vedlegg 2. Kapitalregnskap - utstyrsinvesteringer 2004 Det er investert i mindre laboratorie-/ikt-utstyr for totalt kr.

6 Vedlegg 4 Analysevirksomhet norske kliniske isolater 2004: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Undersøkelse Glykopeptidresistente enterokokker Makrolidresistente streptokokker Bredspektret betalaktamresistens hos Gram negative stavbakterier Karbapenemresistente non-fermentative Gram-negative stavbakterier Antall Kommentar isolater 14 Funksjon fra oppstart Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanisme hos tilsendte kliniske isolater. Tilsvarende aktivitet som En mindre importrelatert utbrudd fra Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, er kartlagt med PFGE. 43 Funksjon fra Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanisme hos tilsendte kliniske isolater. Forventes å gå ned i antall i 200 pga bedret, standardisert nasjonal fenotypisk diagnostikk. 200 Funksjon fra 2003 for Enterobacteriaceae med nedsatt følsomhet for bredspektrede betalaktamantibiotika. Kliniske isolater fra Ny funksjon etablert i løpet av Feno- og genotypisk undersøkelse av resistensmekanisme hos tilsendte kliniske isolater. (Pseudomonas etc.) Diverse 27 Diverse stammer med mistanke om spesielle resistensmekanismer og til genotypisk identifisering.

7 Vedlegg 5. Antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens: publikasjoner utgått fra det medisinsk mikrobiologiske miljø ved UNN og UiT, samt oversikt over undervisning, foredrag og informasjonsvirksomhet i 2004 Artikler (n=10 ) og doktorgradsavhandlinger (n=4) 1. Sundsfjord A, Simonsen GS, Haldorsen BC, Haaheim H, Hjelmevoll SO, Littauer P, Dahl KH. Genetic methods for detection of antimicrobial resistance. APMIS 2004;112: (Invited review). (Impact factor-ip = 1.7) 2. Klingenberg C, Sundsfjord A, Rønnestad A, Mikalsen J, Gaustad P, Flægstad T. Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance in blood culture isolates of coagulase-negative staphylococci from a single neonatal intensive care unit, J Antimicrob Chemother 2004;54: (IP=3.1) 3. Simonsen GS, Berdal JE, Sundsfjord A, Berild D. Forenklet og upresist om antibiotika. Tidsskr Nor Lægeforen 2004;18:124 (Brev til Redaktøren). 4. Hanssen AM., Kjeldsen G, Ericson Sollid JU. Local variants of staphylococcal cassette chromosome mec in sporadic methicillin-resistant Staphylococcus aureus and methicillinresistant coagulase-negative staphylococci: Evidence of horizontal gene transfer? Antimicrob Agents Chemother 2004;48: (IP = 4.3) 5. Andersen JH, Jenssen H, Sandvik K, Gutteberg TJ. The anti-hsv activity of lactoferrin an lactoferricin is dependent on the presence of heparan sulphate at the cell surface. J Med Virol 2004;74: (IP=3.3) 6. Jenssen H, Andersen JH, Uhlin-hansen L, Gutteberg TJ, Rekdal Ø. Anti-HSV activity of lactoferricin analogues is only partly related to their affonity for heparan sulfate. Antiviral Research 2004;61: (IP=3.2) 7. Samuelsen Ø, Haukland HH., Ulvatne H, Vorland LH. Anti-complement effects of lactoferrin derived peptides. FEMS Immunol and Med Microb 2004;41: (IP=1.2) 8. Ulvatne H, Samuelsen Ø, Haukland HH, Krämer M, Vorland LH. Lactoferricin B Inhibits Bacterial Macromolecular Synthesis in Escherichia coli and Bacillus subtilis. FEMS Microb Letters 2004;237: (IP=1.6) 9. Jenssen H, Gutteberg TJ, Lejon T. Modelling of anti-hsv activity of lactoferricin analogous using amino acid descriptors. J Pept Sci 2004;11: (IP=1.6) 10. Jenssen H, Andersen JH, Mantzilas D, Gutteberg TJ. A wide range of medium-sized, highly cationic, alpha-helical peptides show antiviral activity against herpes simplex virus. Antiviral Res 2004;64: (IP=3.2) 11. Tveten Y. Microbiology of staphylococcal infections. Dr.med. thesis, Februar 2004, ISBN Johnsen PJ. Persistence of Glycopeptide Resistant Entrococci. PhD thesis, Juni Hanssen AM. SCCmec in Staphylococci: A Genetic Portrait of Genes on the Move. PhD. Thesis, November 2004, ISBN Jenssen H. Antiviral mode of action of lactoferrin and lactoferricin. PhD thesis, Desember 2004, ISBN

8 Abstract 1. P Littauer, M Sangvik, D Caugant, B Haldorsen, K Dahl, A Høiby, G Simonsen, A Sundsfjord. Prevalence, phenotypes, genotypes and molecular epidemiology of macrolide resistant clinical isolates of Streptococcus pneumoniae in Norway Abstract og Foredrag ved 14. ECCMID, Praha, mai S Tofteland, B Haldorsen, KH Dahl, GS Simonsen, M Steinbakk, TR Walsh, A Sundsfjord and the Norwegian ESBL study group. CTX-M is the dominating extended spectrum betalactamase (ESBL)-type in Norwegian clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Abstract ved 14. ECCMID, Praha, mai MA Toleman, A Sundsfjord, A. Onken, B Haldorsen, T R Walsh. First Appearance of the CfiA metallo-b-lactamase gene in Norway and its association with a novel insertion element. Abstract ved 14. ECCMID, Praha, mai M Castanheira, B Haldorsen, A Sundsfjord, T Jacobsen, JE Afset, T Walsh. Nonenzymic mediated imipenem resistance in a clinical isolate of Citrobacter freundii from Trondheim, Norway. Abstract ved 14. ECCMID, Praha, mai S Tofteland, B Haldorsen, KH Dahl, GS Simonsen, M Steinbakk, TR Walsh, A Sundsfjord and the Norwegian ESBL study group. CTX-M is the dominating extended spectrum betalactamase (ESBL)-type in Norwegian clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Abstract ved SSAC, Oslo, august PJ Johnsen, JI.Østerhus, H Slettvold, B Aasnes, GS Simonsen, M Sørum, H Kruse, K Nielsen, A Sundsfjord. Characterization of animal and human VanA glycopeptide resistant Enterococcus faecium strains from an avoparcin exposed Norwegian poultry farms suggests the persistence of specific vana-containing plasmids in a heterogeneous bacterial population. Abstract og foredrag RICAI, Paris, desember B Haldorsen, U Naseer, A Sundsfjord, O Natås, HGrundt, B Bue. Beskrivelse av det første utbrudd av ESBL-produserende E. coli på et norsk sykehus pasientkarakteristika, fenotypisk og genotypisk karakterisering av bakterieisolatene. Abstract og foredrag. Årskonferansen Mikrobiologi, Oslo, desember Undervisning-, veiledning- og informasjonsvirksomhet overfor andre deler av helsetjenesten Representanter for Kompetansesenteret har gitt undervisning i antibiotikaresistens i grunnutdanningen for medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø (3 timer i 2004). K-res v/ Arnfinn Sundsfjord var medarrangør av et Skandinavisk resistenskurs Gøteborg 8-9. juni 2004 med bred deltakelse fra norske laboratorier (totalt 14 timer). Nasjonalt teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse planlagt og skal avvikles februar 2005 totalt 15 timer i samarbeid med AFA. Informasjon om Kompetansesenteret og dets tilbud og aktiviteter er tilgjengelig på Internett ( Foredrag og informasjonsvirksomhet fra Kompetansesenteret 1. Sundsfjord A. Foredrag resistensutvikling hva venter oss de neste årene. Infeksjonsforum Øst, Oslo, Februar Littauer P. Prevalence, phenotypes, genotypes and molecular epidemiology of macrolide resistant clinical isolates of Streptococcus pneumoniae in Norway Abstract og Foredrag ved 14. ECCMID, Praha, Mai 2004.

9 3. Johnsen P J. Foredrag - Persistens av glykopeptidresistente enterokokker. Oslo, August Sundsfjord A. Foredrag - Metoder for påvisning av ESBL-produksjon hos Enterobacteriacea. Møte for Nordiske medisinske mikrobiologiske fagmiljøer. Gøteborg, Juni Haldorsen B. Foredrag - Beskrivelse av det første utbrudd av ESBL-produserende E. coli på et norsk sykehus pasientkarakteristika, fenotypisk og genotypisk karakterisering av bakterieisolatene. Årskonferansen for mikrobiologi, Folkehelsa, Oslo, Desember Sundsfjord A. Foredrag - Characterization of animal and human VanA glycopeptide resistant Enterococcus faecium strains from an avoparcin exposed Norwegian poultry farms suggests the persistence of specific vana-containing plasmids in a heterogeneous bacterial population. EU-prosjektmøte Aberdeen, Juni 2004 og RICAI Paris, desember Sundsfjord A. Informasjonsskriv - Informasjon om kvalitetskrav til metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antibiotika med agardisk diffusjonsmetoden. I samarbeid med AFA, Juni Annet Daglig leder av Kompetansesenteret, Arnfinn Sundsfjord, har bistilling ved Smitteverndivisjonen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt tilknyttet rådgivning innen antibiotikaresistens. Han sitter også som medlem av Antibiotikakomiteen, ledet av Direktøren for Smitteverndivisjonen, for oppfølging av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens. Han satt som en av to norske representanter i programkomiteen for antibiotikaresistensmøte, Gøteborg 2004, for danske, norske og svenske mikrobiologiske avdelinger. Han er med i organisasjonskomiteen for den 2. internasjonale kongress om enterokokker som skal arrangeres av American Society for Microbiology, København 2005.

10 Vedlegg 6. Oversikt over ressursbruk 2003: Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens De totale midler knyttet til fagmiljøet som arbeidet med antibiotikaresistens inkludert Kompetansesenteret var kr for år Dette beløpet er sammensatt av to deler; (A) Interne ressurser ved UNN og UiT, anslått til kr (B) Eksterne ressurser fra Helse Nord som særskilt tilskudd kr A. Interne ressurser Følgende personalressurser og større vitenskapelig utstyr i det medisinske mikrobiologiske miljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) var direkte knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid innen antibiotikaresistens. Personell/ Kapitalkrevende vitenskapelig utstyr Antall/%-stilling 1000 kroner 1. Personell Faste topp-/mellomstillinger (UiT) 3/ Overlege i forskning og utviklingsarbeid (UNN) 1/ Stipendiat (UiT) 2/ Postdoc-stipendiat NFR (UiT) 1/ Stipendiat (UNN) 1/ Teknikerstilling (UiT) 0.5/ Teknikerstilling (UNN) 0.5/ Teknikerstilling (EU-prosjekt) 1/ Totalt *, Nedskrevet verdi B. Budsjett Eksterne ressurser se regnskap vedlegg 1. Poster Tusen kroner Personale inkl sosiale utgifter Lønn bioingeniør (x 2), vitenskapelig assistent (engasjement), forsker, daglig leder deltid og ekstern fagkonsulent Drift Drift analyser av tilsendte stammer og forskning: Laboratoriereagenser, referansestammer, kits, antibiotikalapperstrips-kort etc. Reiser, utstyr, annet Tidsskrifter, Reiser, deltakelse på nasjonale kurs og internasjonale møter /kongresser, mindre laboratorieutstyr, representasjon Sum Totalt 2.500

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 26.

Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens. Helse NORD RHF 8038 BODØ 26. Vedlegg 3 til Virksomhetsrapport 2003 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Mikrobiologisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport 2005

Virksomhetsrapport 2005 Virksomhetsrapport 2005 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Rapportering Landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentre Virksomhetsrapport 2005 Navn på funksjon/senter:

Detaljer

Virksomhetsrapport 2006

Virksomhetsrapport 2006 Virksomhetsrapport 2006 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens 1. Rapportering Landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og kompetansesentre Virksomhetsrapport 2006 Navn på funksjon/senter:

Detaljer

Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2008 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ble godkjent av Departementet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2005

ÅRSMELDING FOR NORM 2005 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2005 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens

3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens Nasjonalt kompetansesenter NK-UNN2: 3.1.3 Påvisning av antibiotikaresistens Ansvarlig: Gunnar Skov Simonsen (gunnar.skov.simonsen@unn.no), UNN Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Detaljer

Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008

Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008 Den neste bølgen? Multiresistente Gramnegative staver Industriseminar 11. november 2008 Arnfinn Sundsfjord K-Res, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetet i Tromsø 1 Agenda Forekomst Betalaktamaser

Detaljer

Oppsummering. Aktiviteter. nordiske MRSA-presentasjonene på samme plattform. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse.

Oppsummering. Aktiviteter. nordiske MRSA-presentasjonene på samme plattform. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse. Oppsummering 2009 Nasjonalt Referanselaboratorium for Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ivaretar landets mikrobiologiske karakterisering av MRSA på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse.

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse. Oppsummering 2009 Nasjonalt Referanselaboratorium for Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ivaretar landets mikrobiologiske karakterisering av MRSA på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2006

ÅRSMELDING FOR NORM 2006 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2006 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Konsekvenser av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier

Konsekvenser av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier Klinisk betydning av antibiotikaresistens Kurs TØ-28224, 19. november 2014 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål

Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Resistensproblemer og bruk av screeningprøver ved mistanke om resistente bakterier Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi,

Detaljer

MRSA referanselaboratorium 2008

MRSA referanselaboratorium 2008 Oppsummering 2008 var første året Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA, St. Olavs Hospital, Trondheim, systematisk og fortløpende fikk tilsendt isolater fra nyoppdagede MRSA positive personer fra alle

Detaljer

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital 1 2 Works Progress Administration, 1936 From: Trends in Infectious Disease Mortality in

Detaljer

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016 Resistensrapport for Sykehuset Innlandet Rapportmalen er utarbeidet av Seksjon for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus, brukt med tillatelse fra seksjonsoverlege Silje Bakken Jørgensen.

Detaljer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer Antibiotikaresistens og resistensmekanismer RELIS Fagseminar 290118 Overlege Hege Enger Avd. for medisinsk mikrobiologi St Olavs hospital Disposisjon Introduksjon Hva er antibiotikaresistens? Eksempler

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 4/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet publiserer kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte resistente

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 2/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet vil fremover publisere kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte

Detaljer

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr ARVE LUND OG MARIANNE SUNDE Veterinærinstituttet Innledning Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr,

Detaljer

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii Klinisk betydning av antibiotikaresistens AFA-kurs, 16. november 2017 Per Espen Akselsen AFA og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT for 2012. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

ÅRSRAPPORT for 2012. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA ÅRSRAPPORT for 2012 fra Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgssons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2008

ÅRSMELDING FOR NORM 2008 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2008 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Prosjektrapport 3-2014 Mars 2014 Forekomst av ESBL M-C (plasmid-mediert AmpC) i Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae isolater

Detaljer

Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet

Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet Trusselbildet oppdatering om forekomst av antimikrobiell resistens i befolkningen og i miljøet Marianne Sunde Folkehelseinstituttet/Veterinærinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens

Detaljer

Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2011 - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Nasjonal kompetansetjeneste innen fenotypiske og molekylære analyser for påvisning

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Olav B. Natås Stavanger 2013 Viktige kontrollstasjoner 1. Resistensmedium 2. Inokulum 3. Antibiotikadepoter 4. Avlesning Resistensmedium Tillages etter produsentens

Detaljer

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport 2015 1 Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: she@fhi.no www.fhi.no/tema/antibiotikaresistens FHI: Oliver Kacelnik, Elisabeth Astrup, Jørgen V. Bjørnholt

Detaljer

Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens

Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens Årsrapport 2010 Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens Påvisning av antibiotikaresistens BESKRIVELSE Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) ble godkjent av Helse

Detaljer

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Transplantasjon Prematur Intensiv Kreft Protese Brannskade Antibiotikagrupper norske

Detaljer

AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet

AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet ESBL A & ESBL M-C AFA-kurs 2013 6. November OUS-Rikshospitalet Ørjan Samuelsen, Forsker Kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Avd. for mikrobiologi og smittevern Universitetssykehuset

Detaljer

Resistensutvikling og overvåking i Norge

Resistensutvikling og overvåking i Norge Resistensutvikling og overvåking i Norge Gunnar Skov Simonsen Bioingeniørdagen 29.3.217 Hva er resistens? Kliniker: Antibiotika virker ikke! Manglende effekt ut fra klinikk og erfaring Mikrobiolog: Endring

Detaljer

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae NordicAST workshop 2012 Bjørg Haldorsen K-res Universitetssykehuset Nord-Norge Antibakteriell virkningsmekanisme Yttermembranen Erstatter Mg 2+ and Ca 2+ som

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner i almenpraksis Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner, UVI Ukompliserte UVI Sporadiske, nedre UVI hos friske, ikke gravide kvinner 15-55

Detaljer

Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning

Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-30373 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning 17-21. oktober 2016 Grunnleggende om AMR Arnfinn Sundsfjord arnfinn.sundsfjord@uit.no

Detaljer

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens: Endring av bakterier slik de

Detaljer

Det store resistensbildet dyrehelse/mat

Det store resistensbildet dyrehelse/mat dyrehelse/mat Antibiotikaresistens i landbruket, 27. mai 2015 Yngvild Wasteson, NMBU Veterinærhøgskolen 1 2 1 Antibiotikabruk og spredning av antibiotikaresistens Antibiotikabehandling Antibiotikabehandling

Detaljer

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 AMR - et globalt anliggende! Antibiotikaresistens hva er problemet? Antibiotika

Detaljer

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile

Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Rapport kvartal 3/2013 Meldingspliktige resistente bakterier og C. difficile Folkehelseinstituttet publiserer kvartalsvise rapporter om forekomst av infeksjon og bæreskap forårsaket av utvalgte resistente

Detaljer

Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen. v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet

Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen. v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Antibiotikabruk og antibioitkaresistens i humanpopulasjonen v/martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens 2015 Utvikling av nye antibiotika stoppet

Detaljer

Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens DAGENS ARBEIDSFLYT. Whole genome sequencing (WGS) 19.11.2014

Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens DAGENS ARBEIDSFLYT. Whole genome sequencing (WGS) 19.11.2014 Muligheter og begrensninger med genotypisk påvisning av resistens TØ-28244 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning Tromsø, 20.11.14 Arnfinn Sundsfjord

Detaljer

Agenda. Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224. Grunnleggende om antibiotikaresistens

Agenda. Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224. Grunnleggende om antibiotikaresistens Velkommen til Tromsø, UNN, UiT og TØ-28224 Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning 17-21. november 2014 Grunnleggende om antibiotikaresistens Arnfinn Sundsfjord

Detaljer

Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015

Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015 Antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen med hovedvekt på MRSA og ESBL hva vet vi? Marianne Sunde 29. januar 2015 Antibiotika stoffer som dreper eller inaktiverer bakterier http://lumibyte.eu/medical/antibiotic-resistance-timeline/

Detaljer

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen?

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012

Detaljer

Driverne bak utvikling og spredning av antibiotikaresistens. Gunnar Skov Simonsen

Driverne bak utvikling og spredning av antibiotikaresistens. Gunnar Skov Simonsen Driverne bak utvikling og spredning av antibiotikaresistens Gunnar Skov Simonsen 20.10.2016 MRSA VRE Ec - ESBL Kp - CRE EARS-Net 2014 Årsaker til de store geografiske forskjellene Demografiske forskjeller

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

Klinisk betydning av antibiotikaresistens

Klinisk betydning av antibiotikaresistens Klinisk betydning av antibiotikaresistens AFA-kurs, 18. november 2015 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Gunnar Skov Simonsen Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler hos barn 25.10.2016 2 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Resistente bakterier i mat hva vet vi og hva er bekymringen?

Resistente bakterier i mat hva vet vi og hva er bekymringen? Resistente bakterier i mat hva vet vi og hva er bekymringen? Resistens mot antibiotika medieskapt frykt eller dødsens alvor? 9. sept 2015 Trine L Abée-Lund Resistens mot antibiotika Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

SCREENING AV VRE OG ESBL

SCREENING AV VRE OG ESBL SCREENING AV VRE OG ESBL Laboratoriediagnostikk Anja Hannisdal Kvalitetskoordinator Sykehuset i Vestfold, Mikrobiologisk avdeling Anja Hvorfor screening av VRE? Forekomsten av vankomycinresistente enterokokker

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 15 Brukerundersøkelsen 15 Gjennomført mai/juni 15 NORM-ansvarlig lege og bioingeniør v/ 22 medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge ble invitert til å delta spørsmål i Questback-format

Detaljer

Oversikt over prosjekter som har mottatt forskningsmidler fra NORM

Oversikt over prosjekter som har mottatt forskningsmidler fra NORM Nr. Prosjekttittel Søker Institusjon Status for prosjekt 05_01 Spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus i Vest-Norge 1992-2005. Svein Ivar Fylkesnes 05_02 Fluorokinolon-resistens hos Escherichia

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2013

ÅRSMELDING FOR NORM 2013 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2013 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*.

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*. Oppsummering og analysering av Enterobacteriaceae isolater med kromosomal (campc) eller plasmid-mediert AmpC (ESBLM-C) innsendt til K-res i perioden 21-212 Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Ingvild Røe/Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 09/13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 33-2006/6 FORETRUKNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT for 2013 fra

ÅRSRAPPORT for 2013 fra ÅRSRAPPORT for 2013 fra Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgssons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

Detaljer

Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7

Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7 MEDISIN OG VITENSKAP Oversiktsartikkel Overvåking og forekomst av antibiotikaresistens i Norge 623 7 Oversiktsartikkel Sammendrag Bakgrunn. Fra 1970-årene har verden sett en økning i antibiotikaresistens

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING 13.01.2017 SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD Dr. Zsuzanna Jakab; WHO-direktør for Europa: Våre pasienter er utsatt for resistente

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadm. dir. Medisin Helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 59/2015 ANTIBIOTIKARESISTENS VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag

Detaljer

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Europeisk antibiotikadag 18.11.2014 100 mio. europeere er bærere av resistente bakterier

Detaljer

Multiresistente Gram-negative bakterier en global trussel

Multiresistente Gram-negative bakterier en global trussel Multiresistente Gram-negative bakterier en global trussel Samarbeidsutvalg i smittevern Helseregion Nord (SUSH)-møte Linken møtesenter 28.04.2014 Ørjan Samuelsen, Forsker Kompetansetjeneste for påvisning

Detaljer

ESBL (ESBL A & ESBL CARBA )

ESBL (ESBL A & ESBL CARBA ) ESBL (ESBL A & ESBL CARBA ) Ørjan Samuelsen, Forsker Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Universitetssykehuset Nord-Norge Avd. mikrobiologi og smittevern 9038 Tromsø

Detaljer

RESISTENSPROBLEMATIKK. Pål A. Jenum. september 2015

RESISTENSPROBLEMATIKK. Pål A. Jenum. september 2015 RESISTENSPROBLEMATIKK Pål A. Jenum september 2015 1 Hva er resistens? Motstandskraft mot ytre påvirkning Mikrober antibiotika desinfeksjonsmidler 2 Hva er naturlig resistens? Iboende egenskaper: Villtype

Detaljer

Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi

Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi Aminoglykosidresistensi Enterobacteriaceae påvisning og molekylær epidemiologi NORM-dagen 10. november 2011 Bjørg C. Haldorsen Innhold Aminoglykosider Aminoglykosidresistens Bakgrunn og formål Materiale

Detaljer

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus?

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? NORM-dagen 16.11.2010 Per Espen Akselsen Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no

Detaljer

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Forbruk hos barn vs. voksne 80 000 70 000 Definerte døgndoser (DDD) 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat er i utgangspunktet uønsket! Hvorfor er vi bekymret? Hvilke resistente bakterier har størst betydning i

Detaljer

Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans

Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans Spesielle problembakterier begreper, forkortelser og smittevernmessig relevans Nettundervisning for smittevernpersonell i Helse Sør 15.september 2010 Per Bjark,smittevernlege,Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Detaljer

Resistensrapport for Ahus

Resistensrapport for Ahus Resistensrapport for Resistensrapport for Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier på Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen?

Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen? Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen? Smitteverndag 13.10.2014 Per Espen Akselsen P.E.Akselsen 2014 All bruk av antibiotika setter spor Stor bruk setter store spor Den enkelte pasient

Detaljer

Er det farlig med antibiotikaresistens i maten?

Er det farlig med antibiotikaresistens i maten? Er det farlig med antibiotikaresistens i maten? Frokostseminar: Bakterier og antibiotikaresistens 6. Mars 2015 Trine L Abée-Lund Antibiotikaresistens og mat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Antibiotika og resistens

Antibiotika og resistens Antibiotika og resistens Brita Skodvin Overlege, regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Bergen, 27.10.14 1 2 Gram positive MRSA (Methicillin resistente gule stafylokokker) VRE (Vancomycinresistente

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Disposisjon EUCASTs lappediffusjonsmetode Resistensbestemmelse

Detaljer

Epidemiologi og overvåking av ESBL. Temadag om ESBL, 26. november 2008 Bjørn G. Iversen, Overlege, Folkehelseinstituttet

Epidemiologi og overvåking av ESBL. Temadag om ESBL, 26. november 2008 Bjørn G. Iversen, Overlege, Folkehelseinstituttet Epidemiologi og overvåking av ESBL Temadag om ESBL, 26. november 2008 Bjørn G. Iversen, Overlege, Folkehelseinstituttet Bakgrunn 1980-tallet: Første rapporterte tilfeller av pasienter med ESBL-dannende

Detaljer

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Basert på EUCAST version 1.3, 2011-01-05 Skandinavisk version, RAF-M, 2010-08-30 Innhold Side Ansvarlig

Detaljer

Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Klassiske metoder for resistensbestemmelse Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Martin Steinbakk, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Fhi Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Detaljer

NORM / NORM VET 2016 Antibiotikabruk og resistens i Norge. Gunnar Skov Simonsen NORM UNN HF

NORM / NORM VET 2016 Antibiotikabruk og resistens i Norge. Gunnar Skov Simonsen NORM UNN HF NORM / NORM VET 216 Antibiotikabruk og resistens i Norge Gunnar Skov Simonsen NORM UNN HF 2 Antibiotikaforbruketi Norge 216 Antibiotikaresistens i Norge 216 Mennesker og dyr Artikler om aktuelle tema Tonnes

Detaljer

Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv. Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet

Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv. Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Antibiotikaresistens et sammensatt trusselbilde fra et humant helseperspektiv Martin Steinbakk, overlege Folkehelseinstituttet Noen fakta om antibiotika og antibiotikaresistens 2014 Utvikling av nye antibiotika

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 Til stede: Forfall: Sak 01 / 15 Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Anita Kanestrøm (SØF), Thea Bergheim (OUS, NITO), Aasmund Fostervold

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Smittevernkonferanse Stavanger 06.10.15 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern og infeksjonsovervåkning Folkehelseinstituttet

Detaljer

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Samt bærerskap av Klebsiella pneumoniae Masterprosjekt 2015-2017 Lotte Leonore Eivindsdatter Andreassen UiT(IMB)/UNN (K-res) Begrepsavklaring β-laktamase = enzym

Detaljer

Makrolid-/MLS-resistens hos streptokokker og stafylokokker. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 20. oktober 2016

Makrolid-/MLS-resistens hos streptokokker og stafylokokker. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 20. oktober 2016 Makrolid-/MLS-resistens hos streptokokker og stafylokokker Arnfinn Sundsfjord arnfinn.sundsfjord@uit.no Tromsø 20. oktober 2016 Agenda MLS-antibiotika Struktur Virkningsmekanisme Resistensmekanismer Påvisning

Detaljer

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER Avdeling for medisinsk mikrobiologi November 2017 Redaksjon: Ståle Tofteland, overlege PhD (leder) Unn Houge, overlege Hilde Strand, bioingeniør, kvalitetskoordinator,

Detaljer

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Kristin Stenhaug Kilhus LIS, Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus 2 Enterokokker Gram positive

Detaljer

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og INFEKSJONSUTBRUDD BLANT BRANNSKADEDE: KLINISK BAKGRUNN OG MIKROBIOLOGISKE UTFORDRINGER Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2012

ÅRSMELDING FOR NORM 2012 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS ÅRSMELDING FOR NORM 2012 Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 Pest eller kolera? Forsideillustrasjon v. Tore Lier ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Aleksandra Jakovljev Kjersti Haugum Siri Beate Nergård Valle Kåre Bergh MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Fylkeskonferanse Sykehjem og Hjemmetjenesten Sandnessjøen 21.04.16 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern

Detaljer

Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, Bodø,

Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, Bodø, Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 12.5.2017 Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt Formål Adm. direktør i Helse Nord RHF har orientert

Detaljer

LINEZOLIDRESISTENS HOS GRAM-POSITIVE KOKKER

LINEZOLIDRESISTENS HOS GRAM-POSITIVE KOKKER LINEZOLIDRESISTENS HOS GRAM-POSITIVE KOKKER KRISTIN HEGSTAD INNHOLD Linezolid Prevalens resistens Tedizolid nytt oxazolidinon Kliniske brytningspunkter Resistensmekanismer Molekylære metoder for deteksjon

Detaljer

Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi?

Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi? Antibiotikaresistente bakterier i sykehjem. Hva gjør vi? Emnekurs i sykehjemsmedisin Stavanger 26.04.2016 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten /

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Resistensbestemmelse med agar-diffusjon Kort gjennomgang av metoden for

Detaljer

Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune

Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune Lost in Translation ESBL fra sykehus til kommune Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe Bærum kommune NSH Hamar 15.10.14 ESBL egenskap Extended-spectrum beta-lactamases Enzym som bryter beta-lactamring i penicillin

Detaljer

Antibiotikaresistens : Hva gjør Mattilsynet med utfordringen? Seniorrådgiver Siri Løtvedt, Tilsynsavdelingen Seksjon Landdyr og dyrehelsepersonell

Antibiotikaresistens : Hva gjør Mattilsynet med utfordringen? Seniorrådgiver Siri Løtvedt, Tilsynsavdelingen Seksjon Landdyr og dyrehelsepersonell Antibiotikaresistens : Hva gjør Mattilsynet med utfordringen? Seniorrådgiver Siri Løtvedt, Tilsynsavdelingen Seksjon Landdyr og dyrehelsepersonell AB resistens situasjonen i dag Norge har lav forekomst

Detaljer

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 ESBL Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 April 2016 Inndeling Hva er ESBL? Forekomsten av ESBL ESBL-spredning ESBL-bærerskap Betydning av ESBL på sykehuset Terapi og sanering

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT 2013 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Sentral stab, Fagavdelingen,

Detaljer