MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/05 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/05 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/05 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL /05 04/02261 FYLKESPLAN FOR HORDALAND , HØYRING /05 05/00134 FLYTTING AV MINNEPARKEN /05 05/00073 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR /05 03/03504 SØKN. OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUVÅGEN BARNEHAGE /05 04/02075 NY KAPELLANBUSTAD I OS - KJØP /05 05/00131 AUKA STILLINGSSTORLEIK INNAN OS BRANN- OG REDNING 0008/05 05/00133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILBYGG- LØYVING MELDINGSSAK Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling.

2 Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina i Sentrumskvartalet Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet hos Eldbjørg Heggland, Heggl.dalen Sosialistisk Venstreparti Os Folkebibliotek Venstre Os Folkebibliotek

3 Sak 0001/05 MØTEBOK RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 14 Arkivsaksnr.: 03/01610 Saksnr.: Utval Møtedato 0053/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Råd for funksjonshemma /04 Os eldreråd /04 Os eldreråd /04 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os eldreråd /05 Os kommunestyre /05 Råd for funksjonshemma Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret vedtek planen slik den no ligg føre, med dei eindringar som er gjort etter høyringsrunden. Os, 11. jan Lars A Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0001/05 Behandling i Os eldreråd i møte Gunvor S. Sæbø etterlyste referat frå møte/intervju vedk. profileringsprosjektet. Nils A. Nilsson kom med følgjande framlegg: Eldrerådet vil foreslå at der vert vurdert ei framdrift av prosjektet på fleire byggetrinn i takt med kommunens økonomiske evne. Nilsson sitt framlegg fekk 2 røyster og fall. Leiaren sitt framlegg vart vedteke. Nilsson sitt framlegg vert å ta som protokollmerknad. Til sak 0059/04: Kommuneplanen , som de fekk utlevert på Luranetunet, har store framtidsvyer for kommunen og for oss som bur her. Samandraget Velkommen til Os anno 2017 er eit idealistisk mål som vi skal arbeida fram mot. Men om vi når det er avhengige av, både politiske prioriteringar og økonomi. For oss eldre vil eg sitera følgjande mål: 1. Gang- og sykkelvegar er på plass langs alle store og mellomstore vegar i kommunen. 2. Frivilligsentral med tilbod til unge, familiar og eldre er etablert. 3. Rehabiliteringstilbodet er utvida og 8 sengeplassar er tilgjengelege. 4. Heimetenestene til eldre er utvikla i takt med behova, og alle som vil kan bu heime så lenge dette er fagleg forsvarleg. 5. Det er bygd bustader, i to byggetrinn, i eit seniorsenter knytt til Luranetunet. 6. Trivsels- og helsereiser til Syden om vinteren har etablert seg som eit tilbod mest alle seniorar nyttar seg av minst ein gong i året. 7. Nytt bufellesskap med plass til 16 demente er teke i bruk på Luranetunet. 8. Symjehallen, som stod ferdig i 2006, går framleis med overskot. Det er elles ei rekkje andre idealistiske målsetjingar som fleire av oss sikkert er interesserte i, men som ikkje direkte kjem inn under eldrerådet sitt arbeid. Eg har følgjande kommentar til overnemnde: Til 1. Eldreråd har vore aktive i saker som gjeld gang- og sykkelvegar. Målsetjinga er god, og kjem til uttrykk som tiltak på side 21 og 22 i heftet. Men dei fleste prosjekt er avhengige av fylkeskommunal finansiering. Til 2. Vi må vera glade for at denne saka, som var oppe på siste eldrerådsmøte, no er komen med under tiltak. Til 3. Eldrerådet har ved fleire høve tatt opp denne saka. Den er no tatt opp som tiltak på side 61. Vi må sjølvsagt vera einige i ei slik prioritering. Til 4. I budsjettkommentaren vår for 2004 kritiserte vi at heimehjelpstenestene skulle reduserast med 10%. Ei utviding av heimetenestene i første periode, side 61, er kanskje eit resultat av vår kritikk? Til 5. Eldrerådet har peika på området ved Luranetunet som aktuell plass for omsorgsbustader. Det er uklart kva som er meint med seniorsenter. Under tiltak side 61 står det: Leggja til rette for seniorbustader. Tiltaket er prioritert i første periode og vi bør stilla oss positive til det. Men nemningane seniorbustader/omsorgsbustader må definerast nærare. Til 6. Trivsels- og helsereiser til Kypros har vore ein suksess. Ei eventuell utviding av tilbodet til også gjelda sjukeheimspasientar må vi stilla oss positive til. Til 7. Utviding av demenstilbodet er eit skritt i rett retning. Side 4 av 31

5 Sak 0001/05 Til 8. Symjehall har eldrerådet vore positive til, så sant det også kom med eit terapibasseng.. Eit fullverdig symjeanlegg er prioritert under tiltak i første periode, side 38. I planane som er presentert er det med terapibasseng. Utan å ta stilling til den økonomiske sida må vi støtta tiltaket, under føresetnad av at terapibasseng vert med i det endelege prosjektet. Framlegg til vedtak: Med tilvising til overnemnde kommentarar til dei ulike postar som gjeld eldre i kommuneplanen , støttar Os eldreråd nedanfornemnde tiltaka, slik dei er presentert og prioritert i kommuneplandokumentet : - Gang- og sykkelvegar - Frivilligsentral - Rehabiliteringstilbod - Heimetenester - Seniorsenter - Trivsels- og helsereiser - Bufellesskap for demente - Symjehall Protokollmerknad frå Nils A. Nilsson: Eldrerådet vil foreslå at der vert vurdert ei framdrift av prosjektet på fleire byggetrinn i takt med kommunens økonomiske evne. Behandling i Os kommunestyre i møte Forslag frå Rådmannen om å endra planperioden frå til , og retta opp planen i samsvar med det. Dette vart samrøystes godkjent Framlegg til nytt punkt 5 på lista siden 21 i planen. (Noverande pkt. 5 blir då pkt 6 o.s.v) frå Sigrid Melhus (SV): Pkt. 5 Det skal vera ein plan for gang- og sykkelveg frå Ytre Moberg til Svegatjørn / Svegane med særleg vekt på tilkomst for rørslehemma. Framlegget fekk 4 røyster (3SV, 1V) og fall Ordføraren fremja følgjande protokollmerknad: Fleire av dei politiske gruppene / representantane gav i debatten uttrykk for at dei no ville leggja planen ut til offentleg ettersyn, og at dei først ved realitetshandsaming av planen ville fremja evt. endringsframlegg. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen med overnemnde endringar som forslått av Rådmannen. Kommunestyret tek framlegg til kommuneplan , langsiktig fellesdel, som melding og vedtek å leggja framlegget ut til høyring i perioden 17. november 23. desember Kommunestyret legg opp til endeleg handsaming og vedtak av planen den 15. februar Side 5 av 31

6 Sak 0001/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Saka vart samrøystes utsett til møtet Saka vart utsett til møtet Behandling i Os eldreråd i møte Eldrerådet vel Gunvor Søfteland Sæbø og Kåre Herdlevær til å drøfta saka med konsulentfirmaet. Eldrerådet vel Gunvor Søfteland Sæbø og Kåre Herdlevær til å drøfta saka med konsulentfirmaet. Behandling i Os eldreråd i møte Leiar Kåre Herdlevær kom med følgjande framlegg til vedtak: Os Eldreråd viser til møte mellom Omsorgsgruppa og ulike interesseorganisasjonar den Eldrerådet sine representantar kom der med følgjande ønskje for innhaldet i kommuneplanen fram til år 2016: 1. Rehabiliteringssenter 2. Fullføring av bustadsosial handlingsplan, men også utbyggjing for eldre i krinsane 3. Sømjehall med stort nok basseng med høve for terapibad 4. Tannlege/tannpleiar for eldre med refusjon via trygdekontoret 5. Betre tilgang på tryggleiksalarmar 6. Økonomisk stønad til drift av Os pensjonistforening Os Edreråd ber om at ovannemnde vert innarbeidd i kommuneplanen for den aktuelle perioden. Framlegget vart samrøystes vedteke. Os Eldreråd viser til møte mellom Omsorgsgruppa og ulike interesseorganisasjonar den Eldrerådet sine representantar kom der med følgjande ønskje for innhaldet i kommuneplanen fram til år 2016: 1. Rehabiliteringssenter 2. Fullføring av bustadsosial handlingsplan, men også utbyggjing for eldre i krinsane 3. Sømjehall med stort nok basseng med høve for terapibad 4. Tannlege/tannpleiar for eldre med refusjon via trygdekontoret Side 6 av 31

7 Sak 0001/05 5. Betre tilgang på tryggleiksalarmar 6. Økonomisk stønad til drift av Os pensjonistforening Os Edreråd ber om at ovannemnde vert innarbeidd i kommuneplanen for den aktuelle perioden. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Rådet for funksjonshemma tek referatet til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte Framlegg til vedtak frå FrP/H: Rådmannen får fullmakt til å henta inn tilbod på ekstern bistand i det vidare arbeidet med visjon og verdigrunnlag for Os kommune. Tilbodet skal inkludera arbeid med visjon verdigrunnlag slagord grafisk profil merkevarebygging profileringsplan Formannskapet, med tillegg av gruppeleiarane for SV, V og SP, vert styringsgruppe for arbeidet. Kostnad med tiltaket vert å vurdera ved budsjettrevisjonen i juni / disponering av rekneskapsoverskot for FrP/H sitt vedtak vart samrøystes vedteke. Rådmannen får fullmakt til å henta inn tilbod på ekstern bistand i det vidare arbeidet med visjon og verdigrunnlag for Os kommune. Tilbodet skal inkludera arbeid med visjon verdigrunnlag slagord Side 7 av 31

8 Sak 0001/05 grafisk profil merkevarebygging profileringsplan Formannskapet, med tillegg av gruppeleiarane for SV, V og SP, vert styringsgruppe for arbeidet. Kostnad med tiltaket vert å vurdera ved budsjettrevisjonen i juni / disponering av rekneskapsoverskot for Behandling i Os kommunestyre i møte Møtet besto av orientering og påfølgjande gruppearbeid. Det vert ikkje gjort vedtak på dette møtet. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han. Side 8 av 31

9 Sak 0001/05 Saksopplysningar: Kommunestyret har no kommuneplanen, langsiktig fellesdel, til endeleg handsaming, etter tidlegare vedtak om utlegging av planen til offentleg ettersyn. Det er i høyringsperioden kome inn høyringsuttale frå; Eldrerådet Statens Vegvesen Den Norske Kyrkja, Os sokneråd Fylkesmannen i Hordaland Norges Miljøvernforbund Bergen og Omland Friluftsråd Kystverket Bergen og Omland Havnevesen Fiskeridirektoratet, region vest Solstrand Hotel & Bad Hordaland Fylkeskommune, Kommunesamarbeid Basert på innhaldet i høyringsuttalene har rådmannen redigert saman eit framlegg til tillegg og endringar som høver på det plan-nivået det her er snakk om. Rådmannen sine framlegg til endringar er; Side 13, ekstra punkt under sterke sider Stor og aktiv kyrkjelyd og mangfald av trusamfunn Ny kyrkje i utbyggingsområdet Nore Neset Vakre kyrkjegarder Side 14, ekstra punkt under svake sider Dårlege busstilhøve i helgene til/frå krinsane Side 15, nytt avsnitt nederst I så stor grad som råd vil kommunen følgje opp sentrale statlege styringssignal for areal- og miljøvernforvaltninga, som arealøkonomisering, strandsonevern og utbyggjing som styrkar miljøvenleg samferdsle. Side 15, nytt avsnitt nederst Os kommune vil arbeide aktivt for å vidareutvikle dei trygge lokalsamfunna gjennom eigne planar for samfunnstryggleik og beredskap. Her vil ein stilla opp mål som omfattar både førebyggjande beredskapsarbeid og skadebøtande beredskapsarbeid. Side 17, ny setning på slutten av annet avsnitt under folketal Hovudårsaka til at ein vel å rekna med ein vekst på 2,5% i planperioden er erfaringar frå andre tilsvarande område rundt storbyar som har fått samferdsleløysingar i form av nye tunnellar og/eller bruer og opplevd kraftis vekst både når utløysinga kjem og når vegen etter ei tid vert gratis. Side 19, nederst, to nye punkt Kapasiteten på gravplassane må utvidast med meir enn 900 nye plassar i perioden. Side 9 av 31

10 Sak 0001/05 Os bør framleis vera eit kyrkjesokn, med kyrkjer på Os og Nore Neset. Behovet for eigne kyrkelydssenter i krinsar med sterk vekst bør drøftast. Side 19, nederst, nytt avsnitt Os kommune legg opp til å implimentere handlingsplan for universell utforming frå Miljøverndepartementet. Universell utforming tyder at produkt, bygningar og uteområde som er i vanleg bruk, skal utformast på ein slik måte at alle menneske skal kunne bruke dei på ein likestilt måte så langt som det er mogleg utan spesielle tilpasningar eller hjelpemiddel. Side 20, nytt punkt i nytt avsnitt sist under næringsareal Areal til primærnæringane vil framleis ha høg prioritet, der dette kan bidra til å utvikla vidare og modernisera desse næringane. Ein vil vurdera å kartfeste kjerneområde for landbruk. Side 35, nytt punkt Kyrkja som kulturberar Begge kyrkjene i Os er monumentale bygg i sine miljø og både bygg og innhald skal vera viktige kulturberarar i lokalmiljøet. Også dei historiske bygningane på Os prestegard og kyrketunet er ein viktig del av dette biletet. Side 37, nytt punkt under kulturminnevern Prestegardstunet med dei gamle bygningane må vedlikehaldast og synleggjerast. Side 38, nytt punkt under møteplassar Kyrkjene skal framleis vera sentrale møteplassar for bygdefolket, både i samband med viktige merkedager i livet, i utøving av tru og gjennom ulike konsertar og møte. Side 47, nytt avsnitt nederst Os kommune ønskjer å følgje opp sentrale strategiar for å betre folkehelsa og førebyggje sjukdom og skade, bl a gjennom skulehelsetenesta og to sentrale tiltak for barn og unge; Minst 1 time fysisk aktivitet i løpet av skuledagen og gode rammer rundt skulemåltidet og at så monge barn og unge som mogleg skal kunne gå eller sykle til skulen. Til sakshandsaminga i kommunestyret; Rådmannen legg til grunn at tidlegare utsendt plandokument, saman med endringslista over, utgjer eit godt grunnlag for vedtak i saka, og vil oppmoda representantane til å ta med tidlegare utsendt plan til møtet. Etter endeleg vedtak vil planen bli retta opp og gjort tilgjengeleg på www-os.hordaland.no og i papirutgåve i kundetorget. Det er ikkje planlagt med opptrykk av nye hefte til kommunestyret, då opprinneleg hefte med denne endringslista utgjør eit heile. Det vil bli laga ei populærutgåve av planen, i fargar og med bilete og illustrasjonar, som vil bli distribuert som spesialutgåve av OK! til alle husstander i kommunen, 1 halvår 05. Os den 11. januar 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 10 av 31

11 Sak 0002/05 MØTEBOK FYLKESPLAN FOR HORDALAND , HØYRING Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 04/02261 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/05 Os Forvaltningsstyre /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommunestyre sluttar seg til Fylkesplan for Hordaland slik han ligg føre i høyringsutkast datert Os kommunestyre vil peika på at det må arbeidast med å få Os hamn som snuhamn for snøggbåttrafikken frå Sunhordland. Lars Atle Skorpen Hansenk Rådmann

12 Sak 0002/05 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os kommunestyre sluttar seg til Fylkesplan for Hordaland slik han ligg føre i høyringsutkast datert Os kommunestyre vil peika på at det må arbeidast med å få Os hamn som snuhamn for snøggbåttrafikken frå Sunhordland. Side 12 av 31

13 Sak 0002/05 Vedlegg: 1. Brev frå fylkesrådmannen datert 29. oktober 2004 med vedlegg 2. Fylkesplan for Hordaland -Høyringsutkast Saksopplysningar: Fylkesutvalet har i møte 28.oktober 2004 vedteke å senda Fylkesplan for Hordaland ut på høyring. Planen inneheld fire fanesaker: Auka bruk av naturgass i Hordaland Sikra ålmenta tilgang til friluftområde, særleg i strandsona Bergen som kunnskaps- og utdanningsby Betre kommunikasjonar Vidare kan seiast at planen er korta inn og blitt meir konkret i oppbygging og handlingsplan enn noverande plan. Vurderingar: Rådmannen meiner at planen er god. Det er viktig at mål og handlingsplan vert følgd opp med nødvendige ressursar slik at tiltaka i planen i størst mogeleg utstrekning kan gjennomførast i perioden. Rådmannen vil peika på at det må arbeidast med å få Os hamn som snuhamn for snøggbåttrafikken frå Sunhordland. Kombinasjonen båt/ buss og ny E-39 vil gje større fleksibilitet for dei reisande. Rutefrekvensen til Sunhordland kan aukast innan same tidsrammer fordi ein sparar turen inn til Flesland/Bergen. Rådmannen vil vidare peika på mogelege konflikter med omsyn til bruk av kystsona til fritidsaktivitetar og rekreasjon og samtidig satsing på auka verdiskaping gjennom satsing på ei lønsam og konkurransedyktig fiskerinæring. Konklusjon: Os kommunestyre sluttar seg til Fylkesplan for Hordaland slik han ligg føre i høyringsutkast datert med presisering av at det må arbeidast for å ha Os hamn som snuhamn for snøggbåttrafikken frå Sunhordland. Os, Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 13 av 31

14 Sak 0003/05 MØTEBOK FLYTTING AV MINNEPARKEN Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: D33 Arkivsaksnr.: 05/00134 Saksnr.: Utval Møtedato 0008/05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek å flytta minneparken frå noverande lokalisering i Oshaugen til nytt område på kyrkjeflaten i sentrum. Kostnaden ved flyttinga skal vera innanfor ei ramme på kr ,-. Flyttinga skal finna stad snarast, og vera ferdig seinast før påske Kr ,- av midlane er bevilga til minneparken i budsjettet for Dei resterande kr ,- vert dekka ved bruk av unytta lånemidlar frå prosjekt rådhus, konto 29100,160, som då står til rest med kr 276,415,- Det vert gjort slik endring i budsjettet for 2005: Post 0,105,33540,2361 Opprusting minneparken vert auka med kr ,- Post 0,105,33540,9110 Bruk av unytta lån med kr ,- Kostnaden ved flytting/opprusting av minneparken vert med dette kr , januar 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0003/05 Behandling i Os Formannskap i møte Råmannen korrigerte summen i vedtaket avsett til opprusting av minneparken Summen skal vera kr ,-. Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg: Os Formannskap sender saka på open høyring til eldrerådet, representantar for veteranane og pårørande til nokre av dei som har namnet sitt på minnesmerka, før endeleg vedtak i kommunestyret den 15. februar Administrasjonen sitt framlegg fekk ingen røyster. Frp sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Os Formannskap sender saka på open høyring til eldrerådet, representantar for veteranane og pårørande til nokre av dei som har namnet sitt på minnesmerka, før endeleg vedtak i kommunestyret den 15. februar Side 15 av 31

16 Sak 0003/05 Vedlegg: 1. Vedlegg: Kostnadsoverslag frå Os Bygg og Eigedom Saksopplysningar: Kommunestyret har i budsjettet for 2005 vedteke å nytta kr ,- til opprusting av minneparken i Oshaugen. Bakgrunnen for løyvinga er fleire, mellom anna 100-årsjubileet for unionsoppløysinga og det faktum at parken er mykje brukt i minnemarkeringssammanhang. Os kommune har, særleg dei siste åra, hatt tradisjon for å gjera relativt mykje av mellom anna markeringa av veterandagen 8. mai. I samband med oppstart av prosjektet for å rusta opp minneparken har rådmannen stilt følgjande kontrollspørsmål; Om ein i dag skulle lokalisera parken for første gong, hadde han då havna der han noe er?. Svaret er truleg nei. Plasseringa var nok etter måten god då parken blei plassert der for mange år sidan. Gjennom fleire ti-år som har gått er plassen blitt mindre og mindre teneleg. Minneparken ligg i dag slik til at det er mest uråd for folk som er dårleg til beins å koma til han. Under markeringane 8. mai er det stadig fleire av veteranane og pårørande som ikkje kjem seg opp, og blir ståande nede ved vegen. Mange brukar stokk, krykkjer eller sit i rullestol. Samstundes er det til dagleg mykje trafikk og annan støyande aktivitet i nærområdet. Til saman gjer dette det særs vanskeleg å skapa verdige rammer rundt besøk i minneparken. Det er rådmannen sin oppfatning at alt som minneparken står for, fortener ei meir verdig ramme en kva plasseringa i dag kan gje. I eit framtidsperspektiv, der ein og kan sjå for seg at minneparken kan tena til markeringsstad for folk som vil heidra minnet til vener og familie som er gravlagde andre stader i inn- og utland, kan ein venta ein auka bruk av parken om han ligg betre til. Med det busettingsmønstret vi har i dag, blir det meir og meir vanleg å ha grava til sine kjære langt vekke. På denne måten kan parken i framtida både vera eit særskilt minne om einskildpersonar som er nemnde med namn på eigne støttar og eit meir felles minne der kvar og ein i tankane minnes den dei vil. Dette området i Oshaugen vil i åra som kjem stå framfor fleire utfordringar som må løysast på ulikt vis. Det er rådmannen si oppleving at minneparken ikkje kan inkluderast i desse planane, og det er på det reine at ei flytting vil tvinga seg fram før eller seinare. To viktige tiltak i dette området som vil ha konsekvensar for området der parken ligg i dag er fortaug og dreneringsgrøft. Fortaug frå nedsia på idrettsbygget på Os skule og nedover til Kløvertun er sterkt ønskjeleg. Dette er eit område der mjuke trafikantar og bilar kvar dag er i konflikt. Dreneringsgrøft må og på plass snarast. I dag går store mengder regnvatn feile vegar. Mykje av vatnet havnar ute på kykjegarden, der det oversvømmer graver og skapar uverdige tilhøve både ved gravferder og på permanent basis. For å få plass til grøft og fortaug og samstundes halda på vegbreidda, må ein ta fleire meter av området inn i Oshaugen for å få dette til. Muren ved kyrkegarden kan ein ikkje flytta innover, då det ligg graver tett inntil. Om fortaug og /eller grøft skal gå på høgre eller venstre side av vegen, må fagfolk ta stilling til. Krav til vegbredde blir det same. Gjennom eit slikt prosjekt Side 16 av 31

17 Sak 0003/05 tek ein heile trappa opp til minneparken og delar av området framfor minnesteinane. Teoretisk kunne ein nok flytta inngong til parken ned mot idrettsplassen, men det ville bli trongt og sjå rart ut med minnesteinane vinkelrett på inngangsretningen. Kyrkjeplassen er i dag opparbeiddd til bygda si storstove. Her er alt på eit plan, her er etter måten stille og roleg, her er parkeringsplassar like ved og parken har ein utsjånad og bruk som vil vera teneleg som naboskap for ein minnepark på same område. Det er viktig å hugsa på at grunnen under minneparken i dag ikkje skjular noko av historisk eller minneverdig verdi. Det er minnesteinane over bakken det er naturleg å ha eit tilhøve til. Dermed er det kun ei mekanisk operasjon å flytta monumenta frå ein stad til ein annan. Det vil vera naturleg å så til eksisterande park med gras etter flyttinga og opparbeida ny park med blomebed, benker og grusa stigar. Os Bygg og Eigedom har rekna at det samla vil ha ein kostnad på ca kr ,- + mva å flytta parken. Då er opparbeiding av ny park med nye fundament for monumenta, blomebed, stigar, fysisk flytting og nytt gras på fråflytta areal rekna med. Rådmannen meiner det må vera mogleg å få dette til på ein god måte innan for ei brutto ramme på kr ,- inkl mva. OBE tek atterhald om at deira pris ikkje byggjer på bindande tilbod, og at endringar derfor kan skje. Om formannskapet velgjer å støtta framlegg til tiltak, bør saka gå til høyring i eldrerådet, til representantar for veteranane og pårørande til nokre av dei som har namnet sitt på minnesmerka, før endeleg avgjerd i kommunestyret den 15. februar Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 17 av 31

18 Sak 0004/05 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00073 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

19 Sak 0004/05 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. Side 19 av 31

20 Sak 0004/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret har i møte uttrykt ønske om å få jamnlege oversyn over unytta midlar. Avgrensing/tolking av oppgåva Administrasjonen har utarbeida oversyn over unytta lånemidlar for prosjekt som enten er avslutta eller som vi meiner det kan vera mogeleg å omdisponera midlar frå uten at prosjektet treng tilleggsløyving. Dette må likevel avklårast med aktuell eining i kvart tilfelle. Administrasjonen har og teke med fondsmidlar som ikkje er disponerte til konkrete føremål Administrasjonen har og teke med midlar frå tidlegare års overskot som ikkje er disponerte til konkrete føremål. Oversyn Vi har jfr. forrige avsnitt følgjande unytta midlar: Unytta midlar frå ordinære investeringsprosjekt: kr Unytta midlar frå vassprosjekt (investering): kr Unytta midlar frå kloakkprosjekt (investering): kr Unytta driftsfond (disposisjonsfond): kr Unytta midlar frå tidlegare års overskot: kr Unytta midlar frå investeringsprosjekt kan nyttast til andre investeringsprosjekt (ikkje driftstiltak). Unytta driftsmidlar (disposisjonsfond) kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Unytta midlar frå tidlegare års overskot kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 31

21 Sak 0005/05 MØTEBOK SØKN. OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUVÅGEN BARNEHAGE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 03/03504 Saksnr.: Utval Møtedato 0107/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret viser til K-sak 59/04 av om garanti stor kr ,- til Kuvågen Eiendom AS* for bygging av ny barnehage, og godkjenner at garantien vert utvida med kr ,- frå kr ,- til kr ,- slik at det i tillegg kan byggast ei frittliggande bygning på tunet til barnehagen som då vil få ytterlegare 18 nye plassar. Garantiansvaret for kommunen skal reduserast i samsvar med utbetaling av investeringstilskot og momskompensasjon. Garantiansvaret fell vekk etter maksimalt 40 år (inkl. 2 års frist for kreditor i forhold til innkreving). Garantien vert gjeven som simpel kausjon. * Garantien vert stilt overfor Kuvågen barnehage AS. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0005/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve simpel garanti for lån stort kr ,- til Kuvågen eiendom AS til bygging av ny barnehage. Garantien skal reduserast ved utbetaling av investeringstilskot på kroner ,-, stimuleringstilskot på kroner ,- og momskompensasjon på kroner ,-. Garantien vil etter desse utbetalingane, som ein føreset vert brukte til nedbetaling av byggelånet, gjelda for hovudstolen, maksimalt ,- med tillegg av 10% av til eikvar tid gjeldande hovudstol til dekning av mogeleg påløpne renter og omkostningar. Os kommune sitt maksimale garantibeløp, etter ovannemde utbetalingar, kan dermed ikkje overstiga kr ,- + 10% som samla utgjer kr ,-. Garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet og fell vekk etter maksimalt 40 år (inkl. 2 års frist for kreditor i forhold til innkreving). Det er ein føresetnad at garantien ikkje trer i kraft før det er underskriven avtale mellom Os kommune og Kuvågen eiendom AS om disponering av tomt ved Kuvågvegen. Behandling i Os Formannskap i møte Formannskapet fatta samrøystes følgjande vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve simpel garanti for lån stort kr ,- til Kuvågen eiendom AS til bygging av ny barnehage.garantien skal reduserast ved utbetaling av investeringstilskot på kroner ,-, stimuleringstilskot på kroner ,- og momskompensasjon på kroner ,-. Garantien vil etter desse utbetalingane, som ein føreset vert brukte til nedbetaling av byggelånet, gjelda for hovudstolen, maksimalt ,- med tillegg av 10% av til eikvar tid gjeldande hovudstol til dekning av mogeleg påløpne renter og omkostningar. Os kommune sitt maksimale garantibeløp, etter ovannemde utbetalingar, kan dermed ikkje overstiga kr ,- + 10% som samla utgjer kr ,-. Garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet og fell vekk etter maksimalt 40 år (inkl. 2 års frist for kreditor i forhold til innkreving). Det er ein føresetnad at garantien ikkje trer i kraft før det er underskriven avtale mellom Os kommune og Kuvågen eiendom AS om disponering av tomt ved Kuvågvegen. Side 22 av 31

23 Sak 0005/05 Vedlegg: 1. Brev frå Kuvågen barnehage AS motteke her Saksopplysningar: Kommunestyret godkjente i møte sak 59/04 at det vert gjeve kommunal garanti for eit lån stort kr ,- til Kuvågen Eiendom AS til bygging av ny barnehage. Barnehagen er prosjektert med fire avdelingar samt ei utegruppe. I sitt brev motteke her skriv Kuvågen barnehage AS at interessen frå foreldre som ønskjer barnehageplass har vore større enn venta, og dei meiner det vil vera grunnlag å utvida tilbodet om plassar. Deira plan er å føra opp ei frittliggande bygning på tunet til barnehagen, og med det få 18 nye barnehageplassar. Kuvågen barnehage AS opplyser at utearealet vil vera tilstrekkeleg sjølv med utvidinga, og at plasseringa av bygget vil ta omsyn til eksisterande bygning og uteområde. Rådmannen ser positivt på søknaden om utviding av barnehagen, og meiner at det vil bringa kommunen nærare målet om å kunne tilby barnehageplass til alle som ønskjer det. Barnehagen ligg sentralt plassert og er i eit område med bustadbygging. Rådmannen vil difor rå til at søknaden vert stetta. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 23 av 31

24 Sak 0006/05 NY KAPELLANBUSTAD I OS - KJØP MØTEBOK Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 04/02075 Saksnr.: Utval Møtedato 0006/05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommunestyre godkjenner at Os kommune kjøper kappelanbustad innan ei totalramme på 2,3 millioner kroner. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra kjøpet. Kjøpet vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for Post Kapellanbustad - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr * * jfr. konto Avsetning til betaling av skatt i 2003 (sal av BKK-aksjar). Rest dispopsisjonsfond vert etter etter bruk av ,- kroner ,-. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

25 Sak 0006/05 Vedlegg: 1: Brev frå Bjørgvin Bispedømeråd datert : Tilbod frå Byggmester Markhus AS datert Kart som syner aktuell tomt Saksopplysningar: Os kommune er pliktig å halda bustad for kappelan i Os. Bustaden kan eigast av Os kommune eller leigast for framleige til kappelanen. Det er faste satsar for refusjon til kommunen for å halda bustad. (sjå vedlegg 1). Det er størst inntekt ved å ha yngre husvære enn 10 år. Ved å byggja nytt får Os kommune refundert mva. Det er ikkje tilfelle ved kjøp av brukt bustad. Rådmannen har dei siste månadane følgd med på eigedomsmarknaden i Os, og sett på både prosjekterte bygg og eldre hus som har vore til sals. Vurderingar: Det er henta inn pris på tre konkrete prosjekt. Alle er nybygg. Det syner seg at det ikkje er noko å spara på å kjøpa brukt spesielt ikkje når det vert teke omsyn til refusjon av mva på nybygg. Rådmannen meiner det er best at Os kommune eig bustaden framfor å leiga. Då får kommunen sjølv inntekta av prisstigningen som truleg kjem på bustaden. Det vert minst like billeg å eiga som å leiga. Av dei tre konkrete tilboda som er henta inn, er tilbodet frå Byggmester Markhus AS det rådmannen vil tilrå. I budsjettet er det lagt inn midlar til leige av kappelanbustad, men ikkje midlar til kjøp. Tilbodet er 2,2 millionar. I tillegg må det reknast med utgifter til opparbeiding av hage og ymse lampar,tinlysing av skøyte med meire. Det bør setjast av 100,000 kr. Til desse utgiftene inklusiv ymse uføresett. Ein treng då 2,3 millionar for å finansiera alt. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre godkjenner at Os kommune kjøper kappelanbustad innan ei totalramme på 2,3 millioner kroner og at rådmannen får fullmakt til å gjennomføra kjøpet. Rådmannen rår til at kjøpet vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det vert rådd til følgjande endring i budsjettet for Post Kapellanbustad - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr * * jfr. konto Avsetning til betaling av skatt i 2003 (sal av BKK-aksjar). Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 25 av 31

26 Sak 0007/05 MØTEBOK AUKA STILLINGSSTORLEIK INNAN OS BRANN- OG REDNING Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 05/00131 Saksnr.: Utval Møtedato 0003/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret ønskjer ikkje å auka storleiken på nyoppretta stilling innan Os Brann og redning frå 60% til 100%, finansiert slik det går fram av saksframstillinga. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

27 Sak 0007/05 Behandling i Os Formannskap i møte Framlegget vart samrøystes avvist. Kommunestyret ønskjer ikkje å auka storleiken på nyoppretta stilling innan Os Brann og redning frå 60% til 100%, finansiert slik det går fram av saksframstillinga. Side 27 av 31

28 Sak 0007/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I budsjettvedtaket for 2005, vedtok kommunestyret å etablera ein ny 60% stilingsheimel innan førebyggjande brannvern i eininga Os Brann og redning. Brannsjefen har, etter ny vurdering, konkludert med at det ikkje vil vera mogleg å rekruttera kvalifisert og motivert personale inn i eit 60% årsverk av denne typen. Det har historisk vore få kvalifiserte søkjarar til slike stillingar i Os, sjølv når dei har 100% stillingsstorleik. Med 60% finn brannsjefen det lite truleg at det vil vera mogleg å finna kandidatar eininga kan ha full nytte av. Rådmannen stør denne vurderinga. Ei intern arbeidsgruppe har sett på høvet til å auka stillingsdelen frå 60% til 100% og korleis dette kan finansierast. Brutto kostnad med ei auke på 40% er ca kr ,-. I budsjettet for 2005 og for dei neste tre åra i økonomiplanen, er det ikkje rekna inn at auken i forventa folketal i perioden og vil føra til auke i talet på bustader, og dermed også auke i talet på objekt som skal ha tilsyn, feiing, etc. Dei nye bustadane skal sjølvsagt betala for dette. Arbeidsgruppa, med god støtte frå økonomieininga, har rekna ut at 100 nye bustadar årleg vil gje ei auke i inntektene til dette området i kommunen på kr ,- innan trykkprøving, kontroll og feiegebyr. På dette viset vil det vera mogleg å auke stillingsdelen frå 60% til 100%, utan ekstra bevilgningar og utan å auke gebyret for feiing generelt. Os den 13 januar 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 28 av 31

29 Sak 0008/05 MØTEBOK LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILBYGG- LØYVING MELDINGSSAK Saksbehandler: Jorunn Solberg Arkiv: 614 A &47 Arkivsaksnr.: 05/00133 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

30 Sak 0008/05 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som framlegget frå administrasjonen. Kommunestyret tek delegert vedtak frå ordføraren i ovannemnde sak som melding. Side 30 av 31

31 Sak 0008/05 Vedlegg: 1. Kopi av melding om delegert vedtak Saksopplysningar: Arbeidet med klargjering av tomta for påbygging av ny barnehageavdeling ved Lysekloster barnehage starta opp like over nyttår. Teikning og plassering av påbygget er gjort med tanke på at ennå ein avdeling ved behov skal kunne knytast på med minst mogeleg kostnad. I den samanhengen kom det førespurnad frå entreprenør om å føreta all utsprenging og planering nå, fordi seinare sprenging ville bli fordyra når dette må gjerast heilt inntil eit allereide oppsett bygg. Kostnaden var sett til kr ,- eks mva. For ikkje å seinke prosjektet, men få arbeidet utført i samanheng, vedtok ordføraren å nytte delegert vedtak, jfr vedlagde kopi. Os, 14. jan. 05 Jorunn Solberg Kommunaldirektør Side 31 av 31

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.11.2011 Tid: 17.00 OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE Ordføraren orienterte om vedtaket om bygging av ny skule på Valle og

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2005 Frå: 09.00 til 14.30 Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP),

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer