INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG Saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:"

Transkript

1 INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Å pning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og to til a skrive under protokollen 5. Å rsmelding 6. Regnskap 7. Innkomne saker 8. Årbeidsplan for kommende arbeidsa r 9. Valg i samsvar med lovene a. Leder (for 1 a r) b. To styremedlemer (for 2 a r) c. To varamedlemer i nummerorden (for 1 a r) d. Utsending til Å rsmøte i Fylkeslaget (i tillegg til leder), m/varautsending e. To revisorer f. Valgkomite Servering. Saker som en ønsker behandlet under pkt. 7 skal være leder (Årild Nydegger Øvre-Eide) i hende senest 8 dager før a rsmøtet (10.september). Vel møtt!

2 Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning driftsåret 2013: Leder: Arild Nydegger Øvre-Eide Nestleder: Ole Kristian Mellingen Kasserer: Kenneth Samdal Sekretær: Kari des Bouvrie Styremedlem: Jon Henning Gjerde Første vara: Bodhild Fjelltveit Andre vara: Inger Samdal Styret har hatt seks styremøter, samt noen arbeidsmøter pr. telefon. Det har vært mange saker til diskusjon. Valgkomitéen har bestått av: Leder: Jan Hauge Rolf Haugsvær Karin Lyngbø Fra årets arbeid Nettside Bergen Bondelag har fått laget egen nettside (www.bergenbondelag.no), samt Facebookside der nyheter o.l. blir lagt ut. Bodhild Fjelltveit har hatt ansvar for etablering og oppdatering av sidene. Julefest på Øvre-Eide gård Den årlige julefesten for lagets medlemmer og samarbeidspartnere ble holdt på Øvre-Eide gård i desember Bondelaget setter pris på at den nye landbrukssjefen, Helene Dahl, samt Oddny Miljeteig (SV) fra Bergen kommune takket ja til invitasjonen. Julefesten er et positivt innslag både i Bondelag- og politikerhverdagen. De nye nettsidene våre, Festmiddag I januar (etter styremøtet) arrangerte styret en festmiddag for de av medlemmene som hadde vært med og frontet Bergen Bondelag i året som var gått (f.eks aksjonene som var i forbindelse med bruddet i Jordbruksforhandlingene). Middagen ble holdt hos «Hanne på Høyden», og de som hadde gleden av å være med fikk en flott aften der. Politikermøte på Øvre-Eide i februar.

3 Politikermøte Styret i Bergen Bondelag inviterte i februar til møte med politikerne fra Komité for næring, idrett, kultur og kirke. Flagget var heist til topps på Øvre-Eide gård, og Bondelaget stilte med mat sponset av lokale produsenter, engasjerende innlegg, og litt historikk i form av bilder og ord. Produsentene var Gilde, TINE, Kronheim gartneri, Bønes Gårdsmat, Eivind Myrdal og Karin Lyngbø. Formålet med møtet var å presentere landbruket i Bergen, samt knytte kontakt med komitéen som etat for Landbruk hører til. Med oss hadde vi både Hordaland Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning Hordaland med hver sine representanter. En vellykket dag på Øvre-Eide. Mat sponset av lokale produsenter i anledning politikermøtet i februar. Årsmøte Hordaland Bondelag Et nesten fulltallig styre deltok på Årsmøtet til Hordaland Bondelag i mars. Årsmøtet gikk av stabelen i Bergen (Scandic Bergen airport hotel). Bodhild Fjelltveit ble valgt inn som 2.varamedlem i fylkesstyret. Jon Henning Gjerde holdt innlegg om jordvern og ressursforvaltning, som ble godt mottatt av Årsmøtet. HMS-kurs Norges Bondelag retter i år ekstra stort fokus på HMS i landbruket, og Bergen Bondelag er også med og setter dette på dagsorden. I vår arrangerte laget, i samarbeid med Landbrukstunet Kompetansesenter, kurs i praktisk HMSarbeid. Kurset var støttet av blant annet fylkeskommunen ved RULL-midler. Kurset ble holdt av Landbrukets HMS-tjeneste v/kursleder Charlotte Joyce. Det bestod av to deler, en med lærer og en med e-læring på internett. Kurset var på til sammen 12 timer, og 10 deltok på kurset. Debattmøte Bergen Sp Styreleder deltok i april, etter invitasjon fra Bergen Senterparti, på debattmøte om Jordvern og utbygging. Av andre deltagere var blant annet lokale politikere, representanter fra etat for Landbruk, og landbruksavdelingen for Fylkesmannen. Ansatte, og avtroppende styremedlemmer i Hordaland Bondelag på Årsmøtet. Deltagere og kursholdere på HMS-kurset.

4 Byfjellsrådet Nestleder har deltatt på to møter i Byfjellsrådet. Bondelaget har flere ganger etterlyst bedre rutiner for saklsliste, møteinnkalling og referat. Vi har også ytret ønske om møtegodtgjørsle for vår representant i rådet, og avventer svar på dette. Vi ser at Byfjellsrådet er en viktig arena for Bondelaget å delta i. Her er vi blant annet med og videreutvikler kontakten med offentlige etater. Andelslandbruk og parsellhager Styreleder har, sammen med styremedlem Jon Henning Gjerde, representert Bergen Bondelag i en arbeidsgruppe med tanke på oppstart av andelslandbruk og parsellhager i Bergen kommune. Bondelaget sin oppgave i gruppen har vært å undersøke om der er interesserte tilbydere blant våre medlemmer. Responsen har vært grei, og gruppen arbeider pr. dags dato videre med dette. Frokostmøte med Sp-politikere Bergen Senterparti inviterte seg selv på frokost med Bergen Bondelag i anledning besøk av stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen sitt valgkampsbesøk i området. Frokosten ble inntatt på Øvre-Eide gård i starten av august, og der fikk man møte politikere som ser utfordringene i landbruket, og som ønsker å gjøre noe med det. Politikere rundt frokostbordet på Øvre-Eide. Bergen Bondelag benyttet seg av anledningen, og utnevnte både Toppe og Lundteigen til «Bondevenner» (jf. Norges Bondelag sin «Bondevenn»-kampanje våren 2013). Åpen Gård Laget har i år samarbeid med Stend vidaregåande skule om arrangementet Åpen Gård, lørdag 7.september kl Når årsmeldingen skrives har ikke arrangementet gått av stabelen, men vi håper at det kan være et tiltak som gir et positivt inntrykk av landbruket og yrket vårt til de besøkende. Tildeling fylkes- og kommunale midler Bergen Bondelag er tildelt midler fra Hordland fylkeskommune til «Kurs i stykking og videreforedling av lam». Kurset er per dags dato ikke gjennomført. Bergen Bondelag klaget på kommunens tildeling av tilskudd til «Kunnskapsutvikling og formidling, informasjons- og stimuleringstiltak rettet mot gårdbrukere, eller barn og unge i Bergen». Klagen ble sendt da Bondelaget mente at søknadskriteriene ikke var klargjort før søknadsfristen gikk ut,

5 og fordi vi stilte spørsmålstegn ved kommunens tildeling til organisasjoner som dekket et område utover Bergen kommune. Styreleder og Solveig Lilletvedt har fulgt opp klagesaken. Klagen ble ikke tatt til følge, og Bondelaget ble tildelt kr Oselva grunneigarlag i Bergen I år ble Oselva grunneigarlag i Bergen vedtatt lagt ned. I forkant av dette henvendte de seg til Bergen Bondelag med ønske om at laget overtar deres rolle inn mot bl.a. Bergen kommune, samt om nødvendig kan yte faglig støtte til grunneierne i nedslagsfeltet (den delen av Oselva som ligger i Bergen kommune). Oselva grunneigarlag i Bergen vil overføre kapitalen på kr ved en overtakelse. Bergen Bondelag har stilt seg positive til denne henvendelsen, og ser frem til et godt samarbeid med grunneierne. Høringsuttalelser Laget har i driftsåret gitt innspill/uttalelser til en del av Bergen kommune sine arealsaker og planer: Arealsak i forbindelse med reguleringsplan for utbygging i «den grønne korridoren» i Sandalen. Bergen kommune sin Grøntmiljøplan. Arealsak i forbindelse med reguleringsplan for Seimsmyrane i Indre-Arna. Deltatt på høringsmøte for «Forslag til planprogram for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet». Deltatt på involveringsmøte om vannforvaltning i Bergensområdet Deltatt i arbeidet med utarbeidelse av en «Strategi- og tiltaksplan for skogbruket i Bergen». Styret ønsker fortsatt innspill fra medlemmene. Forsiden på Bergen kommune sitt utkast til Grøntmiljøplan Næringssamlinger, m.m. Bergen Bondelag har i driftsåret hatt flere møter med byråd, Gunnar Bakke, i forbindelse med bl.a. plansaker for noen av våre medlemmer. Byråd, Gunnar Bakke har bidratt til positive utfall. Det har ikke lykkes Bergen Bondelag å organisere noen Næringssamlinger i samarbeid Etat for Landbruk dette driftsåret.

6 Regnskap og revisjonsmelding

7 Arbeidsplan Bergen Bondelag har som ma l a styrke kompetansen til medlemmene, samt fremme næringsutvikling pa ga rdsbrukene. Dette skjer bl.a. ved egne kurs og samlinger, og samarbeid med Bergen kommune om Næringssamlinger. Bergen Bondelag vil ha fokus på å styrke kontakten mellom bondelaget, den offentlige forvaltningen som f.eks. kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, samt næringslivet ellers i Bergen. Dette skjer bl.a. ved samarbeid med Etat for landbruk, og Byrådsavdeling for næring, idrett, kultur og kirke. Kontakten skal sette lys på situasjonen for bøndene og landbruksnæri ngen i Bergen på en positiv, men realistisk måte. Samtidig skal den opplyse forvaltningen og politikerne om våre forhold, og på denne måten søke å bedre disse. Bergen Bondelag vil: - Årbeide for kompetanseheving blant medlemmene. Dette ved bl.a. a arrangere Næringssamlinger, kurs, ol. - Årbeide for en bedre økonomi. - Årbeide for økt landbruksproduksjon, med fokus pa lokalmarkedet. - Delta aktivt i utarbeidelsen av ny Landbruksplan for Bergen kommune. - Ha god kontakt med det politiske miljøet. - Gi folk kunnskap om landbruket. - Ha fokus pa miljøplan og HMS i landbruket.

8 Valg Valgkomite en har ikke sin innstilling klar enna.

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer