Årsberetning og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014

2 Del I STYRETS BERETNING Året som gikk og fremtidsutsiktene I 2014 var programmet i Tromsø Kunstforening (TKF) preget av stor variasjon og vi arbeidet i stor grad med å nå vårt overordnede mål om at TKF skal være et bindeledd mellom den regionale, og internasjonale kunstscenene og fagmiljøene på feltet. Særlig gjennom utstillingene What s Life Anyway?... Nytt av 2014, og avgjørende for den daglige driften er bevilgningen med driftstøtte over statsbudsjettet, post 74/55. Bevilgningen har ført til en større satsning på arbeidet i Kunsthallnettverket, et nasjonalt nettverk, som arbeider med å fremme TKF og de andre medlemsinstitusjonenes interesser på nasjonal plan. Av landets kunstforeninger er det bare Oslo Kunstforening og Bergen Kunsthall (tdl. Bergen Kunstforening) som mottar statlig driftstilskudd, i tillegg til Tromsø Kunstforening. Vi har gjennom flere år hevdet at kunstforeningen spiller en viktig rolle regionalt og nasjonalt, og dermed kvalifiserer til statlige bidrag, og vi har arbeidet målbevisst for å oppnå dette. Derfor var tildelingen både en anerkjennelse av den virksomheten vi driver og en belønning for arbeidet styret og administrasjonen har nedlagt. Som en del av vår landsdels satsning på kunst er vi i perioden oktober oktober 2016 med i Kulturdepartementets Honorarprøveordning der vi har mottatt midler for å honorere kunstnere som stiller ut hos TKF. Driften i kunstforeningen 2014 har vært preget av store endringer innad i organisasjonen på flere områder. Vi har ansatt ny intendant etter at Svein Ingvoll Pedersen avsluttet sitt åremål i mars. Hans etterfølger er Leif Magne Tangen som tiltrådte stillingen fra I perioden mars-april var formidlingsleder, Hanne Gudrun Gulljord, konstituert i stillingen som intendant. Stillingen som formidlingsleder var et vikariat, og Gulljord ble tilsatt i fast stilling som kurator og formidlingsleder fra og med Kunstforeningens styre og administrasjon har de siste årene jobbet med å utvikle TKF i retning av det man internasjonalt vil kalle en kunsthall. En institusjon som kan knytte sammen internasjonalt og regionalt kunstliv, og som kan forene eksperimentell og utforskende kunst med det beste av museenes tradisjoner og metoder for formidling. Dette arbeidet har dels handlet om å synliggjøre at kunstforeningen gjennom mange tiår allerede har hatt en regional funksjon som en sentral institusjon for samtidskunst i Nord-Norge, dels om å legge til rette for en fremtidsrettet utvikling. Et sentralt mål for kunsthallprosjektet, som vi i fikk bevilget RUP-midler fra Troms Fylkeskommune til, er en økt internasjonalisering. Dette har tillatt TKF å jobbe med store internasjonale prosjekter som Re-Aligned Art i 2013 og What s Life Anyway i I løpet av 2014/15 har styret initiert et sterkere samarbeid med Stiftelsen Tromsø Kunstsenter (STK), huseier, knyttet til arbeide med finansiering av ytre renovering i Muségata 2. Fremdeles er bygningsmassen en utfordring pga. stort etterslep på vedlikehold. Det ytre arbeidet sees i sammenheng med ombygging og oppgradering av Muségata 2 innvendig, som Kulturrådet gjennom Rom for Kunst og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge allerede har gitt oss tilsammen 1,2MNOK i støtte til å gjennomføre. De to styrene jobber for å koordinere gjennomføring av oppgraderinger. Det søkes midler fra Norsk Kulturminnefond, hvor det nylig er innvilget 1MNOK fra til den ytre oppgraderingen. Videre er det er søkt Tromsø Kommune om ytterligere finansiering, hvor vi avventer svar på søknad. I 2014 startet TKF utbedringene av Muségata 2. Det ble holdt stengt i månedene januar og februar for å forbedre utstillingslokalet i andreetasje og utbedringene av kjelleretasjen. Styret har i 2014 brukt mye energi på å utvikle et prosjekt for drift av kafeen. Dette innebærer at leieforholdet med Cafe des Baux Artes ble avsluttet. Styret, med innspill fra administrasjonen, har arbeidet med et forprosjekt for kjelleren Kafé EKA. Målet er å kartlegge hvilken profil og driftsmodell en fremtidig kafe og bar i kjelleren skal ha. Arbeid med hus og oppgraderinger videreføres i I kommende år vil det fremdeles være en prioritet å øke kunstforeningens driftsbudsjetter, med mål om å skape større forutsigbarhet og oppnå den kvaliteten vi ønsker på program aktivitet. I tillegg til å arbeide med kommune, fylkeskommune og kulturrådet i forhold til dette, vil vi også arbeide videre med et prosjekt for økt samarbeid med næringslivet. 2

3 Tromsø Kunstforening Tromsø Kunstforening (TKF) er en forening hvis formål er å fremme kunstforståelse og formidle kunst. TKF har drevet kontinuerlig siden 1924 og er en av Tromsøs eldste kulturinstitusjoner. Gjennom årene har kunstforeningen endret seg fra å være drevet på frivillighet av kunstinteresserte borgere, til å bli en moderne og profesjonelt drevet institusjon. Kunstforeningen har en posisjon som et sentralt visningssted for samtidskunst i Nord-Norge. Vi har en etablert tradisjon for å legge vekt på nyere og eksperimentell samtidskunst i vårt program. I utstillinger og prosjekter arbeider vi med en internasjonal orientering, parallelt med fokus på kunstnere og tema knyttet til vår region. TKF legger stor vekt på å skape refleksjon og diskusjon omkring kunst. Derfor arrangeres det jevnlig seminarer, artist talks og andre arrangementer, som gir publikum kunnskap og innganger til dagens samtidskunst. Tromsø Kunstforening er en medlemsorganisasjon. Dens øverste organ er generalforsamlingen, som består av alle betalende medlemmer. Kunstforeningen ledes av et styre valgt av kunstforeningens medlemmer. Foreningens visningsrom og administrasjon har adresse Muségata 2 i Tromsø. Styret og styringsorganer Årsmøtet 2014 ble avholdt i foreningens lokaler 15.mai Etter valget fikk styret følgende sammensetning: Styret Tromsø Kunstforening Verv Navn på valg år Leder Rune Kufaas 2015 (velges for 1 år) Nestleder Nora Kiil 2015 Styremedlem Kåre Grundvåg 2015 Styremedlem Hanna Horsberg Hansen 2016 Styremedlem Stein Windfeldt (NY) vara Lawrence Malstaf (NY) vara Torbjørn Andersen 2016 Styrets møtevirksomhet Styret har hatt 6 ordinære styremøter og behandlet 51 saker. Stiftelsen Tromsø Kunstsenter Stiftelsen Tromsø Kunstsenter har i perioden hatt følgende sammensetning: Verv Navn på valg år Styreleder Nils Arne Johansen oppnevnt av Kunstforeningens årsmøte 2014 Styremedlem Karen Reinholdtsen oppnevnt av Tromsø kommune 2012 Styremedlem Espen Igesund oppnevnt av Kunstforeningens årsmøte 2013 Valgkomité Valgkomitéen har i 2014 bestått av: Marianne Telle og Hilde Sjurelv 3

4 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte Tromsø Kunstforening 2014 Svein Ingvoll Pedersen Intendant (100 %) Hanne Gudrun Gulljord Formidlingsleder og koordinator Hanne Gudrun Gulljord Konstituert Intendant Leif Magne Tangen Intendant (80% fra Hanne Gudrun Gulljord Kurator og formidlingsleder Leif Magne Tangen Intendant (100%) Marit Overrein Adm. (20 %) / gallerivert helg (timelønnet) 100% i perioden og 60% ut året. Ane Elene Johansen Formidling, tekniker, montering, arbeidsledelse, gallerivert helg. Kåre Grundvåg Tekniker / montering / arbeidsledelse (timelønnet/honorar v/fakturering) Ingjerd Sundsvold Administrasjon timelønn Shameer Nyland Kinniya Administrasjon, gallerivert helg og utstillingsmontering Camilla Nicolaisen Gallerivert helg, utstillingsmontering Beate Løken Gallerivert helg, utstillingsmontering Bente Tungland Gallerivert helg, utstillingsmontering Simon Danielsson Utstillingsmontering, oppussing Simon Tegnander Utstillingsmontering, oppussing Robel Tesmegen Utstillingsmontering Madelen Eliassen Utstillingsmontering Calder Harben Gallerivert helg Marsil Al-Mahamid Utstillingsmontering, oppussing Randi Thommessen Engasjement Gimme Shelter Tina Derakshan Fotodokumentasjon utstilling Amalie-Loovise Miniggio Arctic race Kafe Eka Silje Flaaten Servitør Sylvain Petit Einar Wibe Arctic race Kafe Eka Håkon Nordskar Servitør Sylvain Petit Petter Jensen Servitør Sylvain Petit Kunstforeningens fast ansatte, åremålstilsatte og lengre engasjement og tiltaksplasser har i 2014 utgjort omkring 2,7 årsverk. Dette er en knapp bemanning dersom målet er å holde aktiviteten på dagens nivå. I kommende år vil det derfor være prioritert å bedre kunstforeningens økonomi for å sikre den nødvendige bemanningen for utvikling og konsolidering av virksomheten. Arbeidsmiljø, organisasjon og likestilling Det har i beretningsåret ikke forekommet alvorlige ulykker med personskade på ansatte. Av fast ansatte er ca 65 % kvinner. Av korttidsansatte har andelen menn vært ca. 43 %. I kunstforeningens styre er kjønnsbalansen god. Langtids sykefravær utgjør 0 %, korttidsfravær utgjør 2 %. Arbeidsmiljøet må per i dag karakteriseres som tidvis krevende med tanke på arbeidspress og mengde, men. 4

5 Ytre miljø Tromsø Kunstforenings virksomhet har ikke vært forurensende eller til sjenanse for det ytre miljøet. Medlemmer Tromsø Kunstforening har per medlemmer, mot 128 medlemmer året før. Økonomi Årets resultat viser et overskudd på ,-. Dette overføres til egenkapitalen. I de kommende år er det et mål å øke egenkapitalen for å gi kunstforeningen en større økonomisk buffer. Oppstilling av resultat for 2013 og 2014: Sum inntekter Sum utgifter Årsresultat (inkl. finanskostn.) Styret mener at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av selskapets stilling og resultat pr 31. desember Regnskapet for 2013 er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS Tromsø, Rune Kufaas Nora Kiil Hanna H. Hansen styreleder nestleder styremedlem Stein Windfeldt Kåre Grundvåg Leif Magne Tangen styremedlem styremedlem Intendant 5

6 DEL II UTSTILLINGER, AKTIVITETER OG PUBLIKUM I 2014 Utstillinger og øvrig program I løpet av 2014 har Tromsø Kunstforening gjennomført 9 utstillinger i tillegg til foredrag, debatter, kunstnersamtaler, seminarer og konserter. Det er publisert en omfattende publikasjon i samarbeid med SARP - Sami Art Research Project og forlaget Orkana Akademisk i tilknytting til utstillingen áppatvuohta ja duohtavuohta Beauty and Truth. To større utstillingsprosjekt stod på programmet i Den første var sommerutstillingen What s Life Anyway? Verker fra Jenny and Antti Wihuri Stiftelses samling - et samarbeid med Korundi - Rovaniemi Art Museum. Dette er en av Finnlands mest betydningsfulle samlinger med kunst fra perioden etter 1945 frem til i dag og representerer TKFs første museums-samarbeid i nyere tid. På høsten viste vi áppatvuohta ja duohtavuohta - Beauty and Truth, den største mønstringen av nyproduksjoner med samisk kunst på flere tiår. áppatvuohta var et sammarbeid med SARP - The Sami Art Research Project ved UiT og viste 11 av vår viktigste kunstnere. Prosjektet, som hadde et meget omfattende formidlingsprogram bunnet også ut i en bok utgitt på forlaget Orkana Akademisk. Det ble arrangert et seminar i tilknytning til åpningen. Videre viste vi under Sjakk-OL Chess Performance, en performance og utstilling med den anerkjente norske maleren Ida Lorentzen, hvor hun spilte mot publikum med egen kunst som innsats. I mars viste TKF Grey Matter, den første norske institusjonelle soloutstillingen med den svenske maleren Magnus Thorén. I juni samarbeidet vi med studiet for Landskapsarkitektur og vise under tittelen Urban Ecologies prosjektene til Masterstudentene. Mot slutten av året viste vi den internasjonale gruppeutstillingen Gimme Shelter med kunstnerne Nedko Solakov, Loretta Fahrenholz, Juan-Pedro Fabra Guemerena, Tanya Busse, Aage Gaup og Emilija Skarnulyte, Kenneth Goldsmith, Kristin Tårnesvik, Gabriella Vainsencher og Jan Christensen. En salgsutstilling hvor overskuddet gikk til Proteseverkstedet i Gaza. Vi viste også det nyeste prosjektet til fotograf Rune Eraker. Det blinde øye bestående av 75 fotografier som dokumenterer påvirkningene som klimaendringene fremtvinger i de lavere-stilte klassene i utviklingsland. Utstillinger og prosjekter utenfor eget hus: I 2014 ferdigstilte vi skulpturen Flyteskogen av Margrethe Pettersen, en interaktiv treskulptur i TKFs omkringliggende park. Dette har blitt en populær tilvekst som ofte blir fotografert og brukt som sosialt møtepunkt i parken. I 2014 var vi tatt initiativ til å arrangere den første Kulturnatta i Tromsø, sammen med ansatte ved Verdensteateret Kino og Nordnorsk Kunstmuseum. Arrangementet var en suksess (TKF alene hadde 350 besøkende denne kvelden) og planlegges gjennomført for andre gang 2. Okt Lokalene i Tromsø Kunstforening har også blitt leid ut til bryllupsfester, bursdager og andre arrangementer i regi av både private og næringsliv. Den kulturelle skolesekken og formidling til barn og unge Vi har gjennom året hatt formidling i Den kulturelle skolesekken (DKS) i to av utstillingene:. Totalt har 203 skoleelever, fordelt på 16 grupper, deltatt på oppleggene knyttet til DKS. Vi har også hatt besøk av barnehagebarn ved et par anledninger og hatt omvisning for denne gruppen på 17 barn. DKS-oppleggene under begge utstillingene gikk ut på dialogbaserte omvisninger der elevene blir oppfordret til å delta og å stille spørsmål. Gjennom omvisningen utfordres holdningen om at det finnes et riktig svar til alt. Opplegget har tatt opp spørsmål knyttet til samtidskunst generelt og til utstillingens tema spesielt. Det legges vekt på at elevene skal komme med egne refleksjoner og vurderinger av opplevelsen, estetiske virkemidler og sammenhenger. Vi får gode tilbakemeldinger på våre DKS-opplegg både fra lærere og elever, og er også selv fornøyd med å kunne gjøre samtidskunst tilgjengelig for skoleelever i Tromsø. 6

7 Andre omvisninger I 2014 har Tromsø Kunstforening holdt 33 omvisninger. Vi har ikke hatt faste omvisninger på søndager, men heller satset på annonserte omvisninger. Vi har tilbudt omvisning som et suplement til de som har leid møtelokaler hos oss, og har i tillegg hatt besøk av blant andre Steinerskolen, Kongsbakken og Breivang utenom DKS. Samt grupper fra Troms fylkeskommune og Tromsø Kommune. Gallerivertene gir en muntlig kort presentasjon til samtlige besøkende, og mer utfyllende omvisninger til når publikum har vist interesse for det. Sistnevnte registreres ikke eksklusivt i besøkstallskjemaene, men er en viktig del av formidlingsarbeidet som foregår gjennom hele året. Gjesteboken i skranken viser stadig at publikum setter pris på den dialogen som oppstår mellom gallerivertene og publikum. Utstillinger og besøkstall for de enkelte utstillinger 2014 Utstillinger Periode Ant. Ant. omvisninger besøkende Magnus Thorén - Grey Matter Urban Ecologies X-koblinger: Et praktisk tankeeksperiment! What s life anyway? Verker fra Jenny and Antti Wihuri Stiftelses samling Ida Lorentzen - Sjakk performance Čáppatvuohta ja duohtavuohta - Beauty and Truth Insomnia Festival: Ephemera Rune Eraker Det Blinde Øyet & Gimme Shelter

8 DEL III ÅRSREGNSKAP

9 DEL IV REVISORS BERETNING 9

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer