Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) Side 1 av 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1"

Transkript

1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) Side 1 av 1

2 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad Samfunn/næring Drift og prioriteringar Tenesteproduksjon i KOSTRA Nettodriftsresultat pr KOSTRA-tema KOSTRA-nøkkeltal Medarbeidarar Tilsette Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...19 Sjukefråvær Ytre miljø Sakshandsaming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Forvaltning, drift og vedlikehald Investeringar og prosjekt Avslutta prosjekt Igangsett og pågåande prosjekt Rekneskapstabellar og notar Drift Kvam herad økonomisk hovudoversikt Drift (LN 03-LN23) Finans (LN25-LN34) Netto driftsresultat (LN36) Avsetningar (LN38-LN49) Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk (LN51) Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investering Kvam herad Hovudoversikt Investering Rekneskapsskjema 2 A Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Kommentarar til Balansen Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje Låneportefølgje Endring arbeidskapitalen Anskaffelse og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Felleskonto Pensjonsnote Garantinote Note til VAR-området Kapitalkonto Vedlegg: Årsverk pr. KOSTRA-tema Vedlegg: Organisasjonskart for Kvam herad...49 Side 2 av 2

3 1 Rådmannen sine kommentarar I budsjettet for 2004 siterte vi frå KS - regjeringens forslag til statsbudsjett gir kommunane store utfordringer i Bilete: Strategisk og operativ leiing i Kvam herad. Resultatet viser at dette var rett. Som distriktskommune, med minkande folketal, ser vi at reelle frie rammer vert mindre, medan aktivitet styrt gjennom statlege pålegg og refusjonar aukar er gjort opp i balanse. Lønsbudsjettet til kommunen går ned i 2004 i høve Dette varslar at kommunen, gjennom si kjerneverksemd ikkje lenger er drivande for å skapa nye arbeidsplassar. Når vi så og kjenner til at det er i kommunane nye arbeidsplassar for høgt utdanna ungdom i distrikta har kome, varslar dette auka utfordringar i høve målsetjingane i kommuneplanen. Særleg med tanke på at det er i 2005 vi verkeleg startar nedbemanningsprosessen var første året med ny organisering. Resultatet så langt er positivt. Vi har drifta under kontroll og har kunna nytta ressursar til utviklingsorienterte oppgåver, slik planen var. I om lag heile organisasjonen kan vi, alt første året, visa til produktivitetsvekst. Dette trass i at t.d. Pleie og Omsorg har hatt store utfordringar grunna ombyggingar av institusjonar m.m. Nedbemanninga i 2005 vil gje nye utfordringar i så måte Det er særleg to tilhøve som bles opp drifta vår i Det er auka arbeidsgjevaravgift/pensjonspremie og ordninga med momskompensasjon, som forstyrrer det normale bildet av både drifts- og investeringsnivå. Kommunar som har hatt høge investeringar får eit unormalt positivt bilde av drifta (auka inntekter), og motsett for dei som har låge investeringar. Konsekvensane av mva.ordninga på sikt er uklar. Vi har høg inntekt på ordninga per dato, grunna utbygginga i eldreomsorga m.v, men vil truleg om nokre år oppleva større trekk i rammene enn vi får i MVA-kompensasjon. I slikt perspektiv vert det feil å nytta meirinntekt frå mva til auka drift/investering, slik det er gjort i Meirinntekter i desse investeringsåra bør setjast av, til investeringsnivået vert lågare og inntektstrekket høgare. Mva-ordninga skal over tid vere nøytral for kommunane. Utfordringa er å ikkje bruka pengane til auka drift og investering sjølv om dei framstår som meirinntekter i augneblinken. Alt i alt bør vi vera nøgde med det resultatet vi har oppnådd i Den underliggjande utfordringa som rekneskapen viser er likevel auken (100 mill kr) i lånegjeld til 400 mill kr. Med gjeldande planar vil auken halda fram på om lag same nivå dei næraste åra. Alle kan tenka seg kva sjølv moderat auke i rentekostnader vil ha å seia for økonomisk handlefridom. Rekneskapen er eit varsel til politisk overordna om måtehald i vidare planar. Heldigvis er Kvam herad kjenneteikna av motiverte og kompetente medarbeidarar med ei klar målsetjing om å skapa så gode resultat for innbyggjarane som mogeleg med dei til ei kvar tid tilgjengelege ressursane. For 11. år på rad unngår vi eit reelt rekneskapmessig underskot. Ei hjarteleg takk til alle som har medverka positivt til resultatet. Side 3 av 3

4 STYRINGSMODELL FOR KVAM HERAD Strategisk styring av Kvam herad tek utgangspunkt i vedteken kommuneplan Figuren under viser samanhengen mellom visjonen Den beste nærings- og bukommune i Hordaland og strategiske tema. Profilera Kvam. Regionsenter midt i Hordaland Bli ein del av arbeidsmarknaden og kulturlivet i Kvam Modellen byggjer på Balansert Målstyring (BMS). Tema vert vurdert ut frå fem perspektiv; samfunn, brukarar, interne prossessar, medarbeidarar og økonomi. Beste nærings og bukommunen i Hordaland Tema Samfunn Profilera Kvam Stolte innbyggjarar med felles identitet Regionsenter midt i Hordaland Gode levekår med spennande og varierte tilbod Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Brukarar 24-timarskommunen Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Interne prosessar Auka samspel og samhandling Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Medarbeidarar Frå dei-kultur til vi-kultur Auka engasjement og involvering - felles ansvar Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Økonomi Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi Styrkja økonomisk planarbeid, styringogkontroll Konkurransedyktig levering Side 4 av 4

5 2 Samfunn/næring Visjonen for Kvam herad, nedfelt i kommuneplanen, er at Kvam herad skal vera den beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Langsiktig arbeid med fokus på planlegging, samferdsle og tilrettelegging for arbeid og busetnad er strategiar for å nå denne visjonen. Visjonen er viktig for å nå hovedmålet i kommuneplanen om vekst i folketalet. I åra før 1965 hadde gamle Kvam jamn vekst i folketalet, særleg knytt opp til industrireisinga i Ålvik. Sidan 1965 (kommunesamanslåinga) har folketalet i nye Kvam gått jamt attende, frå 9119 til 8334 ved utgangen av 2004 ( ned 55 personar frå 2003). Dei første åra skuldast nedgangen utviklinga i ytre deler av kommunen, seinare også utviklinga i Ålvik. Det nye dei siste åra er at folketalsutviklinga også går attende i meir sentrale strok i kommunen. Moderne tider krev sterke sentra. Fokus på tiltak som kan vera positive for sentrale strok er såleis viktig verkemiddel for vekst i heile kommunen. Dette har vore utgangspunkt for satsinga på infrastruktur og planar dei siste åra. Ordførar og helsesøster. Kvam heradsstyre har vedteke at kvar som vert fødd i Kvam i 2004 skal få ei gåve på 1000 kroner. Bilete er frå samlinga fredag 7. mai kl i heradsstyresalen Kvam herad har i 2004 medverka til viktige samferdsleprosjekt i Kvam og Hardanger. Det gjeld både fullfinansiering av Jondalstunnelen, stønad til Hardangerbrua og eit aktiv og godt arbeid for Turistveg Hardanger på Rv 7. Dette inneber at fokus no kan rettast mot vest og korting av reisetid til Bergen som ei viktig målsetjing for å nå overordna visjon. Lokalt har kommunen, via strategiske midlar, gjort ein analyse for ny veg mellom Øystese og Norheimsund (over Mo, Tolomarka og Børve.) I tillegg har Kvam herad handsama ferdig reguleringsplan for Rv 49 på strekkja Tørvikbygd Ljones. Vi har og teke opp arbeidet med gang- og sykkelveg mellom Noheimsund og Øystese. Kvam herad har vore med og lagt til rette for utbetring av tronge parti på Rv 7 mellom Øystese og Granvin. Side 5 av 5

6 Rosshagen bustadfelt i Øystese stod ferdig i Utfordringa vidare er, gjennom kommuneplanen, å peika på attraktive nye områder for næringsareal/bustadbygging i sentrale strok. Det er mangel på attraktive områder for bustadbygging i Norheimsund. Totalt i kommunen er det mange ledige tomter. Også på næringssida er etterspurnaden etter areal størst i sentrale strok var eit aktivt år med utbygging og planarbeid for vidare utbygging på Kvamskogen. Å oppretthalda utbyggingsaktiviteten på Kvamskogen er viktig for næringsstrukturen i Kvam. Lokalt har det vore arbeidd med alternativ til trallebanen i Ålvik, mellom anna med vegløysing frå fjord til fjell. Endeleg avgjerd i denne viktige saka for framtidig utvikling i Ålvik, vert truleg i Kvam herad samarbeider med vidaregåande skular i Kvam om skuleavisa, Enter. Eit prosjekt som har vore vellukka. Kommunen har vore aktive i arbeidet med International Bachelor-linja ved Øystese gymnas og trebåtbyggjarlinja ved Norheimsund vidaregåande skule. Lokalisering av nye arbeidsplassar er eit kontinuerleg arbeid. I 2004 hadde kommunen eit godt samarbeid med Kvam trygdekontor for å få lagt det sentrale arbeidstakarregisteret til Kvam. Strategiske midlar i 2004 har vorte nytta til å starta opp reguleringsplan for næringsareal på strekkja Sandvenhagen mot Mo, og til å starta opp næringsforum i Kvam. Kvam herad har, som ein av to kommunar i Hordaland i 2004, vorte peika ut til å vera med på prosjektet; Kommunane som fyrstelinje i småskala næringsutvikling. Kommunen sine intensjonar i prosjektet er at Kvam herad skal ha fleire etablerarar enn kommunar det er naturleg å samanlikna seg med, og etablerarane skal oppleva kommunen som ein støttespelar ved etableringa. I samarbeid med andre kommunar i Hardanger er det i 2004 gjennomført etablerarkurs. Anna viktig næringsarbeid som og bør nemnast er prosjekt for utmarksbasert reiseliv, med nytt tur/friluftskart. Prosjektet har vore med og danna grunnlaget for ein felles grunneigarorganisasjon for heile kommunen. Infrastruktur og arbeidsmarknad i Kvam Midt i Hordaland! Arbeidsregion innb. Regionssenter Norheimsund innb. (Framtidig tunnel under Ulriken gjev ei reisetid på 50 min. til Bergen) Pendlar-buss (12 pr. dag) til Bergen 1 time frå internasj. flyplass Breiband fiber 100 Mb Lindås Voss Bergen Kvam Bergen arb.marknad Stord Odda Kvam arb.marknad Side 6 av 6

7 3 Drift og prioriteringar Årsmeldinga er eit utdrag med sentrale element frå drift og investering for Kvam herad i Den interne einingsårsmeldinga til Kvam herad gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av økonomien og dei andre elementa som er presentert i årsmeldinga. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. 3.1 TENESTEPRODUKSJON I 2004 Kvam herad skal vera ein effektiv organisasjon med motiverte og tilfredse tilsette, som skal yta god service og gode tenester til innbyggjarane. (Eit av hovudmåla i Kommuneplanen) For satsingsområda informasjon, service, skule og barnehagar er det utarbeidd eigne strategiar. Den administrative organiseringa som vart sett i verk frå 2004 er tilpassa ønskje om å verta ein meir brukartilpassa organisasjon med vekt på god informasjon og kvalitativt gode tenester. Kvam herad skal via digital informasjonsflyt produsera einsarta og målretta informasjon til innbyggjarar og næringsliv Frå opna våren 2001, har det vore hovudkanalen for kommunal informasjon. Den har fungert som lokalportal for innbyggjarane. Fram til no har vi klart å halda høg kvalitet, og har framleis posisjonen som ei av landets beste kommunale nettsider. Bruken har auka jamt. Ved utgangen av 2004 hadde vi om lag 600 unike brukarar pr. døgn. Dette er ein auke på over 30% samanlikna med Kvam herad gjorde vedtak om meir offentlegheit for ca 15 år sidan. No lever vi opp til det. Ved at alle offentlege dokument vert lagt ut på nett, eksponerer vi oss for det som er godt og det som er gale. Det set krav til høg kompetanse og god internkontroll i organisasjonen. Enno er ikkje lovverket godt nok tilpassa bruk av ny teknologi, og motsetningane mellom krav til innsyn og krav om skjerming skapar ein del debatt både blant brukarane og tilsette. Fire år på nett er berre byrjinga. Kvam ønskjer å halda posisjonen som fyrtårn innan feltet. Det krev engasjement, kompetanse, miljø for utvikling og samarbeid og nok ressursar. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år. I tillegg til å utvikla nettsidene, er ein av strategiane å utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. 13. november 2004 vart hovudbiblioteket i Norheimsund opna i nye sentrale lokale. Kvam er den første kommunen i landet som tek i bruk den felles bibliotekslogoen, utvikla av Grom Design v/inger Høy. Side 7 av 7

8 Nytt bibliotek i Norheimsund er vorte ein hyggjeleg møteplass med lett tilgang på informasjon og rettleiing. Først i 2005 ser vi eventuell effekt på utlånet. Bilete: Nye biblioteklokale i Norheimsund. Bibliotek - utlånsstatistikk Norheimsund Strandebarm Øystese Ålvik Bokbussen Utlånet gjekk litt ned ved alle biblioteka i 2004., mest reduksjon har Bokbussen og Strandebarm, men endringa var liten (NB. Øystese var stengt to veker i samband med flytting av hovudbiblioteket.) Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fire prosjekt vert teke med her: Samarbeidet med Marijampole, Litauen skal fasast ut frå samarbeidsprosjektet til KS. Siste året har ein finansiert tiltak på overførte midlar frå tidlegare år. Lærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. Utveksling med fransk kommune. Ein delegasjon frå Kvam var til Frankrike i Ein ventar ein fransk delegasjon i Safe Community heradet har søkt om godkjenning som trygt lokalsamfunn. Dette inneber internasjonale kontaktar etter at heradet vert godkjent av denne organisasjonen. Side 8 av 8

9 Barnehage er den kommunale tenesta som brukarane er mest nøgde med i dei fleste brukarundersøkingar. Slik er det i Kvam og. Barnetalet i Kvam går ned, men sidan stadig fleire småbarnsforeldre ønskjer barnehagetilbod til borna sine, aukar etterspurnaden etter plassar. I desember 2004 hadde 396 av 470 born i Kvam barnehageplass, ein auke på 18 born frå desember 2003 då talet var 378. I alt har 84% av barna i Kvam eit barnehagetilbod. Sentral målsetjing (Staten) er 80% dekning Naturbarnehage/ uteavdelingar er eit positivt supplement til tradisjonell barnehagedrift. I 2004 har det vore uteavdelingar knytt til Tolomarka og Sjydnahaugen barnehage. Skulen har i 2004 vore prega Aksnes-utvalet sitt arbeid med Skulebruksplan for Kvam herad. Debatten og engasjementet har i hovudsak vore knytt til struktur og lokalisering.. Innhald og kvalitet, som er det viktigaste for elevane og for kampen om nye innbyggjarar, hadde diverre lite fokus. Bilete: Fysikktime ved Øystese ungdomsskule (foto: S. Ulvestad) I grunnskulen er det sett i gang fleire tiltak som peikar fram mot Kunnskapsløftet og mot innføring av nye læreplanar frå skuleåret 2006/07. Bortfall av klassar, innføring av nasjonale prøvar og vektlegging av basisdugleik, peikar i same retning. I 2004 vart dei nasjonale prøvane gjennomført for første gong i nokre av faga. På 4. trinn skora kvammaskulen over landsgjennomsnittet i lesing og matematikk, men resultatet var godt under landsgjennomsnittet for 10. trinn i engelsk skriftleg, sjå Side 9 av 9

10 Talet på elevar går ned. Jfr. diagram under: (kjelde:skulebruksplanen): Elevtal fordelt på skular: SKULAR 2003/ / / /07 Ålvik Bs Fykse Øystese Bs Norheims. Bs Steinsdalen Vikøy/Aksnes Tørvikbygd Innstranda Strandeb. Bs Oma Mundheim Strandeb. Us Ålvik Us Øystese Us Nhs Us Sum Nedgang frå 2003/04 til 2006/07 på 93 elevar. Dette viser mellom anna kvifor skulestruktur er sett til drøfting. Nhs Us Øystese Us Ålvik Us Strandeb. Us Mundheim Oma Strandeb. Bs Innstranda Tørvikbygd Vikøy/Aksnes Steinsdalen Elevtal pr. skule 2003/ Musikk- og kulturskulen har i 2004 gjeve opplæring til 247 elevar. Vaksenopplæringa har hatt 40 elevar innan spesialpedagogikk og totalt 92 framandsråklege elevar frå 29 ulike land. Figuren viser talet på elevar pr. skule i skuleråret 2003/2004. Norheims. Bs 202 Øystese Bs 257 Fykse 18 Ålvik Bs Side 10 av 10

11 Pleie- og omsorgstenesta har i 2004 drive i samsvar med serviceerklæringane. Året har vore prega av ombygging og nybygging. Mellombels drift av Øysteseheimen og Toloheimen i nye omsorgsbustadar har fungert tilfredsstillande i Det har medført 6 færre institusjonssenger fram til Øysteseheimen er på plass i nye lokale og Mikkjelsflaten vert teken i bruk til omsorgsbustadar. Mål om lik bruk av ressursar til heimetenesta som til institusjonsdrift har siste åra endra seg frå 80% på institusjonsdrift og 20% på heimeteneste til fordeling 60/40. Fordelinga vil nærma seg 50/50 ved tilbakeflytting til dei nye institusjonane og utleige og drifta av dei nye omsorgsbustadene Barnevern: Behovet for barnevernstenesta har auka. I 2004 mottok barnevernet 47 bekymringsmeldingar for born, mot berre 27 meldingar i i Ved utgangen av 2004 arbeidde barnevernstenesta med totalt 107 born, ved utgangen av 2003 var talet 78, dvs ein auke på 37 %. Helse: Kvam herad har nok helsefagleg personell og god legedekning. Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med serviceerklæringane. I 2004 er det ikkje motteke klage på kurativ legeteneste, legevakt eller helsesystertenesta. I 2004 vart det opna nytt kommunalt legesenter i Strandebarm. Side 11 av 11

12 Kommunale vegar: I Kvam herad er det om lag 110 km kommunal veg, om lag 90% vegen har fast dekke. 6,5 km kommunal veg fekk nytt vegdekke i Avløp: Heradet har ansvar for 80 km kloakkledning, og 18 km.drens/overvassledning. Vi har 20 pumpestasjonar. Sentrale reinsanlegg (sil-anlegg) finst i Norheimsund og Øystese Vassforsyning: Norheimsund/ Øystese, Kvamskogen og Strandebarm har kommunale vassverk. Anlegga er godkjende og har sikker behandling av vatnet. "Girardia-episodar" eller tilsvarande er vi godt sikra mot. Kvam herad har totalt 61,1 km vassleidning, fordelt på Kvamskogen med 15,8 km., Strandebarm med 5,1 km og Norheimsund/Øystese med 40,2 km. Bilete: Grøft i Røyrlid, Kvamskogen Abonnentar VAR Avlaup Vassforsyning Slamtømming Renovasjon Renovasj. hytter Kvamskogen Kvam elles Kvam Tal abonnentar innan vatn, avløp og renovasjon (VAR) i 2004:Med unntak av renovasjon er auken liten i Plan- og oppmåling: Som i 2003 var vi i 2004 også inne i ein særs aktiv periode med planlegging stikkord er kommuneplan, kommunedelplan Kvamskogen og ei rekkje einskildplanar. Her kan òg nemnast kommunedelplan for landbruk og kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv. Målsetjinga er at ein gjennom god planlegging får lagt til rette for vekst i kommunen, jfr. hovudmål om folketalsvekst til innbyggjarar. Innan geodata hadde vi eit rekordår målt ut frå oppmålingsaktiviteten. I 2004 utførde geodataavdelinga 141 kart- og delingsforretningar, dvs. 27 % fleire enn i Dette resulterte i at gebyrinntektene auka med ca. 40 % i forhold til vedtatt budsjett. Side 12 av 12

13 3.2 KOSTRA For å gje eit overordna bilete av tenesteproduksjonen til kommunane, og analysera denne, vert tenestene delt inn i KOSTRA-tema. KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering, og inndelingane er sentralt styrt Netto driftsresultat pr KOSTRA-tema Netto driftsresultat gir eit bilete av prioriteringane til Kvam herad. Det syner kor mykje midlar som vert brukt på dei ulike tenestene, samla i KOSTRA-tema. For å få eit resultat som er mogeleg å samanlikna, viser tabellen nedanfor netto driftsresultat utanom prosjekt (-13,9 mill.kr), det særskilde låneavdraget i 2004 (+26,4 mill.kr) og premieavviket (+6,5 mill.kr i 04). F.o.m får kommunane i Norge kompensert meirverdiavgift på kjøp av tenester. For å kunna samanlikna på tvers av år, er det trekt ut 7,4 mill.kr frå dei ulike KOSTRA-tema, og lagt til på Finans. Tabellen nedenfor viser då at Kvam har eit lite overskot (2,6 mill.kr), det lågaste på dei 4 siste åra. R-2001 R-2002 R-2003 R-2004 KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Nedanfor er vist ei prosentvis fordeling pr. KOSTRA-tema. Dei dominerande tenestene er Pleie og omsorg og grunnskuleopplæring. Begge har hatt ein relativ liten nedgang i høve til Netto driftsresultat i % av KOSTRA-tema 2004 Brann Bistand næringsliv Bustad Samferdsel Kyrkje Kultur Planlegging/natur VAR Barnevern Sos.teneste Pleie/omsorg Komm.helse Gr.skule Barnehagar Adminstrasjon. -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Side 13 av 13

14 3.2.2 KOSTRA-nøkkeltal KOSTRA er eit oppslagsverk for å kunna finna skilnader mellom Kvam herad og andre kommunar, samt variasjonar frå år til år. Kommunane rapporterar til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på Dei fyrste tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Talmaterialet for den fyrste publiseringa vert betre og betre for kvart år, så vi har valt å ta dei med i årsmeldinga for å gje eit bilete av i kva retning Kvam herad går, ut frå utvalde nøkkeltal for drifta. Følgjande er henta frå SSB sine sider vedr. innrapporteringa for 2004: Regnskapstallene bygger på rapporter fra 71,7 prosent av kommunene. Dette er om lag 8,5 prosent bedre enn i fjor, men fremdeles klarte ikke 127 kommuner å levere bevilgningsregnskapet til publiseringen. For tjenesterapporteringen er svarprosenten omtrent som i 2003, og varierer fra vel 78 til 100 prosent for kommunene. Utvalde KOSTRA-nøkkeltal Tekstforklaring Kvam 2004 Kvam 2003 Hordaland 2004 Gruppe Norge 2004 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl funksjonene 170, 180 og 190, konsern Andel barn 1-5 år med barnehageplass 80,4 76,5 67,2 71,6 71,9 Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehage Netto driftsutgifter pr innb. I kroner,kommunehelsetenesta Legeårsverk pr innbyggjarar, kommunehelsetenesta 11,75 8, 8,4 8,8 Fysioterapiårsverk pr innb., kommunehelsetenesta 12, ,7 8,5 8,4 Årsverk av helsepersonell pr innb ,7 1,1 1,3 1,8 Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb. 67 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbyggjar 80 år og over Andel beboere i bolig 80 år og over 58,9 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 25 25, omsorgstjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggjarar 2,7 2,5 3,1 2,8 3 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbyggjar Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,4 4 3,4 3,7 3,5 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjeld rapporteringsåret+1) (kr) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjeld rapporteringsåret+1) (kr) Gj.snittleg sakshandsamingsitid, byggjesaker Gjennomsnittleg sakshandsamningstid,reg.plan Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggjar i kroner Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggjar, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbyggjar 12 11,7 6,8 12,9 8,3 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbyggjar Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbyggjar 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbyggjar 6-15 år Netto dr. til kommunale musikk- og kulturskoler, per innb.6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 17,6 17,0 14,5 13,5 13,5 Elever per kommunal skole Antall elever i klasse i prosent av antall elever i klasse 81,7 86,8 101,6 94,5 98,8 Gj.sn gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 11,6 11,5 13,8 12,2 13,4 Gj.sn gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 12,3 12,3 15,8 4,5 15 Side 14 av 14

15 Gruppe 11 er kommunar med same storleik og inntektsgrunnlag som Kvam. Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at viss ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Det er gjennomført ei rekkje brukarundersøkingar i løpet av 2004 som tek for seg dette. Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar, ei utvikling som er forsterka i samband med omorganiseringa hausten Kva viser overordna KOSTRA-tal for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt og samanlikningsgruppa vår (gr. 11). Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar. Side 15 av 15

16 Brukarar Brukarane er sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Kommunen ønskjer å vera organisert slik at vi løyser oppgåvene best mogeleg og i samsvar med lover, reglar og dei behov brukarane har. Vi oppdaterar serviceerklæringane systematisk og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. Kvam herad tek del i KS sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarundersøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre. I 2004 har det vore fokusert på kor tilfredse brukarar av barnehagane, grunnskulen og pleie- og omsorgstenesta er. Undersøkingane viser at brukarane i Kvam jamt over er nøgde med tenestene, særleg det å verta handsama med respekt. Barnehage og skule har særleg forbetringspotensiale på det fysiske læringsmiljøet, medan det i pleie- og omsorg er forbetringspunkt i høve informasjon og brukarmedverknad. Nedanfor er utdrag frå barnehage-eininga si undersøking: Barnehagane i Kvam herad Gjennomsnittlig brukertilfredshet 6,0 5,8 5,5 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,5 5,5 5,2 5,2 5,4 5,0 5,2 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0 4,8 4,8 Gjennomsnitt Resultat for brukarane Trivsel BrukarmedverknadRespektfull behandling 4,3 4,0 5,2 5,1 Tilgjenge InformasjonFysisk læringsmiljø Generelt Kvam 2004 Kvam 2003 Landssnitt 2004 Brukardialog skjer i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette. Det nye biblioteket har fått positiv omtale. Dei tilsette har jamt kontakt med representantar frå kulturlivet, ulike interessegrupper innan helse- og velferd og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. Utviklingseininga har siste året også gjennomført konferansar med bygg- og anleggsverksemdene for å koma i betre dialog. Side 16 av 16

17 3.3 MEDARBEIDARAR Personalpolitisk handlingsplan vart vedteken i Planen legg vekt på normstyring og inneheld etisk plattform for tilsette. Verksemdsideèn er Eit skapande og spennande Kvam med kjerneverdiane engasjement, kompetanse, integritet og samspel. Fredag 15. oktober 2004 var alle tilsette i Kvam herad invitert til personalfest i Øystesehallen. Ca 600 av våre medarbeidarar tok del i festen og gjorde kvelden til ei historisk oppleving. For første gong vart tilsette med 25 års tenestetid eller meir heidra spesielt med gåve og eiga markering. Kommuneplanen har personalpolitikk og fellesskapskjensle som mål, personalfest og fast markering av 25 års jubilantar er eit tiltak i arbeidet med å endra oss frå ein dei-kultur til vi-kultur. Dei kvinnelege jubilantane fekk eit smykke medan mennene fekk eit belte. Motivet på begge er ein "hovold", som frå gamalt av vart nytta når store lass skulle snørast, løftast eller berast. For dei tilsette i Kvam herad symboliserer det samhald, uthaldenheit og evne til å ta eit tak. Både smykke og beltespenne er designa lokalt, av gullsmed Hallvard Bjørgum Side 17 av 17

18 3.3.1 Tilsette Gjennomsnittsalder tilsette i Kvam herad 2003 og , , , ,6 44,8 43,1 43,4 43,4 43, Menn Kvinner Totalt Tal tilsette i Kvam herad 2003 og Menn Kvinner Totalt Faste Det er små endringar frå 2003 til 2004 i utførte årsverk. Kvam herad er kjenneteikna av å vera ein kvinnearbeidsplass (76,1 % av årsverka), men det er store variasjonar innan einingar og tenesteproduksjon. Talet personar ( 1.293). som er innom lønningslista til kommunen er svært høgt. Meir detaljerte opplysningar er å finna bak årsrekneskapet i dette dokumentet og i den interne årsmeldinga til Kvam herad Medarbeidararundersøking Siste året er det gjennomført medarbeidarundersøking innan einingane Utvikling og Pleie- og omsorg. Begge undersøkingane viser at dei tilsette trivst godt og er stolte over arbeidsplassane sine. Det er først og fremst ønskje om forbetring i høve til stort tidspress. Ønskje om kompetanseutvikling er større enn det som vert gjeve. Undersøkingane vert nytta som bakgrunn for samtalar mellom leiar og tilsette på den enkelte arbeidsplass for å setja i verk ulike forbetringstiltak. Side 18 av 18

19 3.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) Medarbeidarundersøkingane er eit supplement til det systematiske Helse-, Miljø og Sikkerheitsarbeidet på kvar arbeidsplass. Internkontroll-systemet er elektronisk utvikla og til ei kvar tid oppdatert. Årsrapporteringa viser at systemet er i bruk og at dei fleste arbeidsmiljøsaker vert løyste på den aktuelle arbeidsplassen Sjukefråvær Sjukefråvær 2003 og snitt % 11 % 10 % 9 % 8 % 8,4 % 7 % 6 % 5 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråværet i 2003 var 8,1% mot 8,5% i Den generelle tendensen i heradet er at sjukefråværet går ned, men vert motverka av at fråværet går opp i Pleie og omsorg (auke frå 9,4% til 13,1%). Ved slutten av året har sjukefråværet i kommunen samla sett gått ned samanlikna med tilsvarande månader i Ytre miljø Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp var siste året med kommunalt driven renovasjon. Frå 2005 har kommunen avtale med BIR. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering freistar Kvam herad å ureina det ytre miljø minst mogeleg. Renovering av bygg innan pleie- og omsorg er i godt gjenge og vert avslutta innan utgangen av Behov for renovering av skulane vart omhandla i forslag til skulebruksplan ( jfr. vedtak i Kvam heradsstyre mars 2005). Side 19 av 19

20 3.5 SAKSHANDSAMING Kvam herad er ein føregangskommune når det gjeld dokumenthandtering og arkiv. Vi er effektive når det gjeld produksjon av saker og vedtak, og generelt mottek kommunen få klager. Men klagesakene får stor merksemd og skapar ofte dårlege opplevingar hjå brukarane og gjev kommunenen eit dårleg rykte. Vi har som mål at sakshandsaminga skal verta meir løysingsorientert, og at vi skal ha meir fokus på ein god dialog med brukarane før vedtak vert fatta. For å oppnå det, må vi jobba meir med haldningar og kultur i organisasjonen. Statistikk over Inn- og utgåande brev : I 2004 er ca nye inn- og utgåande dokument registrert i det generelle sakssystemet, dvs ei tredobling frå elektronisk registrering starta for 11 år sidan Den største produksjonen av 5000 saker og vedtak er knytt til eining for Utvikling. Saker etter Plan- og bygningslova har hatt ein kraftig auke frå Folketalet i Kvam går ned, men talet på hytter aukar og er no oppe i vel Dette fører til langt fleire byggjesaker enn kommunestorleiken skulle tilsei. For kurante saker har Kvam kortare sakshandsamingstid enn landsgjennomsnittet. Kvam mottek relativt få klager på vedtak. Av totalt 520 saker ( frådeling + bygg) vart det i 2004 berre motteke 14 klager Saker etter plan- og bygningslova : Frådelingsaker Byggesaker Reguleringsplansaker Byggjeaktiviteten på Kvamskogen har vore jamt stigande, og 30 % av byggjesakene er knytt til Kvamskogen Side 20 av 20

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON. Årsmelding og årsrekneskap for 2005 - Word - versjon

NOTAT KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON. Årsmelding og årsrekneskap for 2005 - Word - versjon KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON NOTAT Til Rådmann Knut Terje Rekve Dato: 24.04.2006 Frå Økonomi- og organisasjonssjef Kjell Helvik Vår ref: 05/368-19/N-103.1//KJHE Årsmelding og årsrekneskap for 2005

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer