Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14"

Transkript

1 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret til godkjenning. Tertialregnskapet er satt opp etter fastsatte oppstillingsplaner mottatt fra departementet og omfatter resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømsoppstilling og noter. Universitetets vurdering av økonomien finnes i ledelseskommentarene. Hovedtrekk ved første tertial Regnskapet viser et driftsunderskudd etter første tertial på 1 mill, kroner og er 22 mill, høyere enn budsjettert på minus 23 mill. Dette skyldes at driftskostnadene ble lavere enn planlagt. Etter første tertial er overføringen av KD-midler 104,5 mill, kroner, som er 41,2 mill, kroner lavere enn første tertial Overføringen er nær uendret siden , det er en liten nedgang på 1,3 mill, kroner i forhold til fjoråret. De samlede inntektene på bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) viser en nedgang og er 3,7 % (9 mill, kroner) lavere enn 1. tertial Innenfor denne kategorien er inntekter fra tilskudd og overføringer fra andre (bidragsaktivitet) redusert med nær 11 mill. kroner (4,5 %). Salgsinntekter fra oppdrag fra andre (oppdragsaktivitet) har økt med 2 mill. kroner. Balansen og kontantstrømsanalysen viser at universitetets likviditet er god. Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 883 mill, kroner, en nedgang på 39 mill. kroner siste år, og en nedgang 23 mill, kroner fra Virksomhetskapitalen er uendret fra årsregnskapet Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som solid i regnskapsmessig forstand etter første tertial, og det er god kontroll i økonomistyringen for institusjonen samlet. Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til Vedtak: Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial Kathrine Levin / Kari Eidsheim Vedlegg: Tertialregnskap for 1. tertial

2 Universitetet Universitetet Regnskap 1.tertial Side 1

3 Universitetet Innholdsfortegnelse LEDELSESKOMMENTARER 3 REGNSKAPSPRINSIPPER 9 RESULTATREGNSKAP 13 BALANSEREGNSKAP 14 NOTER 17 LIKVIDITET KONTANTSTRØMANALYSE 37 OPPSTILLINGAV BEVILIGNINGSRAPPORTERING 38 PERIODISERTBUDSJETT 39 EU- FINANSIERTEPROSJEKT(EKSKLUSIVUTDANNINGER) 40 Regnskap1. tertial 2014 Side 2

4 Universitetet LEDELSESKOMMENTARER Universitetet er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet med forskning, forskningsbasert utdanning og forskerutdanning i alle fagmiljøene. Regnskapet for første tertial 2014 er avlagt i samsvar med reglene i relevante statlige regnskapsstandarder, jf. kapittel 2. Resultatoppstillingen for inntekter og kostnader følger Kunnskapsdepartementets (KD) mal. Økonomien ved Universitetet er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen. Tabe111: Hovedtall for Universitetet, inntekter og kostnader inkl. finansposter - I. Inntekter ,6 % Kostnader ,2 % Driftsresultat Inntekter Tabell 2: Inntekter fordelt på grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ' i I I I, GB ,8 % BOA ,7 % Sum ,4% Inntektene på grunnbevilgningen er 3,8 % høyere (39 mill, kroner) enn i første tertial 2013 og 1,6 % lavere (21 mill, kroner) enn periodisert budsjett. Inntektsøkningen fra 2013 skyldes stort sett lønnsog priskompensasjon (3,5 %), samt økning i bevilgninger. Inntektene for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) bokføres når aktiviteten gjennomføres. Inntektsutviklingen viser altså en nedgang i aktivitet. Den samlede bidrags- og oppdragsaktiviteten er 3,7 % (9 mill, kroner) lavere enn 1. tertial Innenfor denne kategorien har inntekter fra tilskudd og overføringer fra andre (bidragsaktivitet) blitt redusert med nær 11 mill. kroner (4,5 %). Salgsinntekter fra oppdrag fra andre (oppdragsaktivitet) har økt med 2 mill. kroner. I hovedsak skyldes nedgangen forsinkelse og det er ventet høyere aktivitet i 2. og 3. tertial. Side 3

5 Universitetet Tabell 3 viser utviklingen i inntekter fra bidragsaktivitet fordelt på bidragsyter. Tabell 3: Bidragsaktivitet fordelt på type bidragsyter. I Andre statl ige forvaltningsorgan 30,3 34,6 109,1-12,5% NFR 114,5 112,4 306,9 1,8 % Kommunale og fylkeskommunale etater 2,4 0,8 11,1 211,4 % Organisasjoner og stiftelser 19,8 24,6 74,0-19,6% Næringsliv og private 22,7 23,3 75,3-2,4 % EU-tilskudd til rammeprogram 17,0 14,7 47,7 15,6 % EU-tilskudd til undervisning og annet 0,4 0,3 0,6 44,5 % Andre 1,8 4,9 12,8-62,6 % Gaver og gaveforsterkning 18,2 22,3 59,3-18,2% Sum bidragsaktivitet 227,1 237,8 696,9-4,5 % Oppdragsinntekter og salgsinntekter 8,3 6,5 28,0 26,8 % Sum bidrags- og oppdragsaktivitet 235,4 244,4 724,9-3,7% Innen bidragsaktivitet er NFR den største bidragsyteren, de står for 50 % av aktiviteten. Fra første tertial 2013 til første tertial 2014 har aktiviteten økt. Det er også en økning i aktivitetsnivå fra Kommunale og fylkeskommunale etater og EU. Andre statlige forvaltningsorgan, organisasjoner og stiftelser, næringsliv og private, andre tilskudd, samt gaver og gaveforsterkning viser en lavere aktivitet etter første tertial 2014 sammenlignet med første tertial For 2014 er budsjettet for tilskudd fra andre og oppdragsinntekter satt 23 mill. kroner høyere enn den faktisk bokførte inntekten i Prognosen per første tertial 2014 tilsier at inntektene vil være 62 mill. kroner (8 %) høyere enn budsjettmålet. En samlet økning på 85 mill, kroner fra Innbetalingene fra bidragsytere er lavere enn per første tertial 2013, jamfør note 21 og 22. I 2014 er det ventet å bruke deler av overførte BOA-midler fra 2013, lavere innbetaling fra bidragsytere vil dermed ikke nødvendigvis føre til betydelig lavere aktivitet i Fortsetter trenden med synkende innbetalinger gjennom 2014 er det en risiko for det kan redusere inntekter fra resultatbasert omfordeling i Inntektsoverheaden, som skal dekke indirekte kostnader for universitetet i BOA-prosjekter, er i første tertial 31 %. Dette er litt høyere enn første tertial i fjor og på samme nivå som første tertial i Inntektsoverhead i 2013 totalt var 30 %. Side 4

6 Universitetet Kostnader Tabell 4: Kostnader til lønn og drift I I I I, Lønn ,0 % Drift ,0 % Sum ,9 % Andel lønn 63,4% 65,2 % 65,5% 66,2% Andel drift 36,6% 34,8 % 34,5% 33,8% Kostnadene økte med 2,9 % fra første tertial 2013 til første tertial 2014, der lønnskostnadene økte mest. Samlet var kostnadene 3,2 % lavere enn budsjettert. Lønnsutgiftene er de dominerende kostnadene og utgjorde om lag 66 % av kostnadene i første tertial. Lønn har over tid økt sin andel av både kostnadene og inntektene. Det siste året har lønn som andel av inntekt gått noe ned, se figur 1. Veksten i regnskapsførte lønnsutgifter var 4,0 % i første tertial. Det skyldes i noen grad effekten av lønnsoppgjøret, men i hovedsak skyldes det vekst i årsverk. 66,0% Lønn som andel av Inntekt og kostnad (12-mnd snitt ) 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 56,0 icaa 12mnd-snittlønn/inntekt 12 mndsnitt lønn/kostnad 54,0% 52,0% I Figur 1: Andel lønn av hhv totale kostnader/kostnader per måned. Snittberegnet Side 5

7 Universitetet Figur 2 og 3 viser fordelingen av årsverk finansiert gjennom GB og BOA som månedsgjennomsnitt for hvert år fra 2011 til emeelantallårsverk per april, GB emellantallårsverk per april, BOA, - GjennomsnittlIg antall årsverk Januar-desember,GB, Gjennomsnittlig antall årsverk januar-desember, BOA Figur 2: Utvikling antall årsverk GB Figur 3: Utvikling antall årsverk BOA Figur 2 viser at årsverkene på grunnbevilgningen har økt siden 2011 og frem til første tertial For bidrags- og oppdragsaktivitet var det en reduksjon i antall årsverk i perioden , mens det øker i første kvartal Antall årsverk per april i år er Dette er 83 årsverk flere enn på samme tid i fjor. Av dette er økningen 31 (6,5 %) på BOA og 52 (1,8 %) på GB. Posten for avskrivning er tilnærmet uendret (ned 1 %) fra samme periode i lnvesteringene var 671 mill, kroner lavere i første tertial 2014 enn første tertial Nedgangen er grunnet regnskapsføringen av 675 mill, kroner for investeringen i nytt odontologibygg i første tertial Sett bort fra denne faktoren har investeringene steget med 4 mill, kroner fra Tabell 5 viser forholdet mellom investering i eiendeler og det regnskapsmessige verdifallet på eiendelene, forholdstallene sier noe om det investeres tilstrekkelig for å opprettholde verdien på de aktiverbare eiendelene til universitetet. Opprettholdelsesgrad over 1 indikerer at det ble investert mer enn verdifallet. I perioden er forholdet mellom investering i bygg 1, samlet for alle UiB sine aktiverte eiendeler er forholdstallet 1,1. Odontologibyggets verdi ble aktivert i UiB sitt regnskap i 2013, noe som har hatt en stor effekt på nøkkeltallet for opprettholdelsesgrad. Forholdstallene kan være til hjelp for vurderinger av om investeringsnivået for de forskjellige eiendelsgruppene er riktig. Ut fra tallene fra de siste 9 år kan det se ut som om det investeres tilstrekkelig, med unntak av bygningsinstallasjoner, som ventilasjonsanlegg og el-anlegg, som har et forholdstall på 0,7. Side 6

8 Universitetet Tabell 5: Forholdet mellom investeringer og verdifall - 1, Bygninger 1,5 0,2 1,5 Bygningsinstallasjoner 0,7 0,1 0,7 Delsum bygg 1,0 0,2 1,0 Teknisk-vitenskapelig utstyr 1,3 0,5 1,3 Datautstyr, lisenser og kontorrnaskiner 1,1 0,8 1,1 Inventar 1,2 0,5 1,2 Annet 0,3 0,0 0,3 Delsum andre eiendeler 1,2 0,6 1,2 Totalt 1,1 0,3 1,0 Resultat o over ørin er Etter første tertial er overføringen av KD-midler 104,5 mill, kroner, som er 41,2 mill, kroner lavere enn første tertial Overføringen er nær uendret siden , det er en liten nedgang på 1,3 mill. kroner. Tabell 6 under viser utviklingen i overføringene slik de er presentert i note 15 i regnskapet. Tabell 6: Overføringer knyttet til bevilgninger (mill. kroner) , I KD Utsatt virksomhet 124,1 148,9 122,5 KD Strategiske formål/sparing 50,6 127,6 55,2 KD Imesteringer (9,1) 27,1 (10,1) KD Annet (forskutteringer) (61,0) (160,2) (61,8) Andre dep - utsatt virksomhet og imesteringer 2,2 - Sum bevilgningsfinansiert aktivitet 104,5 145,7 105,8 Forskutteringsnivået for bygg er redusert kraftig i forhold ti I første kvartal Årsaken er at overførte midler i forsinkede byggprosjekter har blitt vekslet inn mot midler som er forskuttert til byggformå I. Dette har dempet postene for strategiske formål/sparing, investeringer og annet (forskutteringer). Balansen Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 883 mill. kroner. Det er 39 mill. lavere enn første tertial 2013, mens det er 23 mill. kroner lavere enn Side 7

9 Universitetet Avregningen med statskassen viser en forpliktelse på 352 mill. kroner. Avregningen består av 104 mill, kroner for bevilgninger, 128 mill. i gave-/gaveforsterkningsinnbetalinger og 120 mill, i forskuddsinnbetalinger for bidragsprosjekter. Nedgangen er 78 mill. kroner siste år, mens reduksjonen er 55 mill. kroner siden nyttår. C'ennom ørin av årets buds'ett Universitetet gjennomfører oppdraget KD har gitt i tildelingsbrevet for 2014: Det gjennomføres grunnleggende forskning, gis forskerutdanning og gjennomføres forskningsbasert undervisning med forventet omfang og kvalitet. Overføringene til universitetet har tidligere ligget på et høyt nivå, men har blitt bygget ned. Det er en målsetning å holde overføringene på et forsvarlig nivå. Regnskapet per 1. tertial 2014 tilsier at det er lavere aktivitet ved universitetet enn budsjett, noe som tilsier at fokus på å holde overføringene lave må opprettholdes. Bidrags- og oppdragsaktivitet utgjør en stor del av universitetets budsjett, og er viktig for aktiviteten ved universitetet. Det er en målsetning at denne aktiviteten skal økes over tid, noe det vil bli satset på i Det vil blant annet være større fokus på støtteaktiviteter og økonomistyring. Regnskapet per 1. tertial 2014 viser at et slikt fokus er nødvendig, aktiviteten er noe lavere enn 1. tertial 2013 og lavere enn budsjettmålet for Det er viktig for universitetets virksomhet å sikre vedlikehold og investeringer i bygg og infrastruktur. Dette har høy prioritet, og det allokeres betydelige midler til dette formålet. Dette arbeidet fortsetter og økte investeringer og driftskostnader innenfor byggområdet vil ventes å kreve større del av universitetets budsjetter i årene fremover. Det er viktig med sunn økonomistyring for å kunne legge til rette for dette arbeidet. Bergen Dag Rune Olsen rektor Kjell Bernstrøm konst. universitetsdirektør Side 8

10 Universitetet REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og de tilhørende veiledningsnotater er som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert Side 9

11 Universitetet som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å Side 10

12 Universitetet være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. lnternhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell overeller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Kunnskapsdepartementet har innført ny føringskontoplan fra Sammenligningstall er omarbeidet til ny føringskontoplan. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Side 11

13 Universitetet Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linje Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen Side 12

14 Universitetet RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Note Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter 1 o Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosial e kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4,5 o o o Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekterog finonskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum ovregninger Periodens resultat Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer fra statskassen ti I tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning og andre oveiføringer fra staten o o o Side 13

15 Universitetet BALANSEREGNSKAP EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler s Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Ill Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører Il Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 14

16 Universitetet Beløp ; 1000 NOK VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Note I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital Il Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Sum avsetning for langsiktige forpliktelser III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum ovregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Side 15

17 Universitetet Bergen, Dag Rune Olsen rektor Peter M. Haugan Kjersti Fløttum Katharina Wolff Synnøve Myhre Heidi Fuglesang Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth Anne Kverneland Bogsnes Johan Fredrik Odfjell Joakim Palme Oddny Miljeteig Kjell Bernstrøm konst. universitetsdirektør Side 16

18 Universitetet NOTER. ' Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)* utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)* utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) utbetaling av tilskudd til andre (-) Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* o Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Periodens bevilging fra kunnskapsdepartementet, brutto benyttet til investeringformål og utsott inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer inkluderer overdrogelse ov odontologibygget fro Statsbygg i 2013 Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement Sum tilskudd og ovetføringer fra andre departement Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring fra NFR utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og ovetføringer fra andre statlige fotvaltningsorganer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet Periodens tilskudd/overføring fra andre Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Tilskudd fro gaver og gaveforsterkninger Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) Sum tilskuddfra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og ovetføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskopet) Side 17

19 Universitetet Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale ogfylkeskommunale etater Organisasjoner og stiftelser Næringsliv/priyat Andre Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og Ieieinntekter Leieinntekter Pasientinntekter Andre inntekter Sum andre salgs- og lereinntekter Sum salgs- og lereinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) Sum driftsinntekter Side 18

20 Universitetet I W: Beløp i1000 NOK Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepe nger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk: *Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet): Pensjoner kostnadsfores i resultatregnskapet basert på laktisk pålopt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2014 skal være 13,15 prosent. Pretniesats.for 2013 bar vært 12,16 prosent. Side 19

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer