Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014."

Transkript

1 ;! Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 Sandefird, 21, ktber 2Ol4 Til medlemmene av Kiwanis Club Sandefjrd Det innkalles herved tit rdin ært årsmøte, mandag den 27. ktber I henhld til klubbens Håndbk er føigende behandlingsprsedyre vedtatt: Frrige års president åpner frmelt årsmøtet. Gd enning av innkalling. Valg av møteleder/rdstyrer. Presidenten verlater rdstyringen til valgte møteleder, sm åpner fr følgende saksbehandling: 1: Årsrapprter. 2: Regnskap fra siste Kiwanisår. 3: Kntingent (såfremt budsjettet fr neste Kiwanisår innehlder kntingentendring). 4: Budsjett fr neste Kiwanisår. 5: Innkmne saker/frslag (det har pr. dat A.2014 * ikke innkmmet aktuelle frslag). 6: Bekreftelse/gdkjennelse av valg av neste års tillitsvalgte (sm tidligere er vedtatt på klubbens rdinære valgmøte). Møteleder/rdstyrer gir rdet til frrige president, sm frmelt hever årsmøtet. OBS: Revisjnsberetningen vil freligge på selve årsmøtet. Kiwanis er en internøsjrøl humanitær rganisasjn av frivillige sm aklivt arbeider fr barn ag unge. Dutinner /lere pplysninger m KIWANIS på vår webside Pstadresse Pstbks Sande{ird s a n d e li rd(alii w a n i s, tt Møtelkale Parkensenteret Krkemvn. 41, Bugården 3224 ande{ird www. k iw a n i ss a n d e fi rd. n Møter Annenhyer mandagn H. f8.00 Ilamønitærlet: Drifishta: Org.nr

2 Kiwanis Internatinal District Nrden Org.nr: Bg i*t åq^t, ÅRsnaøfg den27. ktber 2014 Sandefird sryrts ÅnsRappRT FR rwantsårt S re: President Visepresident Frrige president Sekretær Kasserer leder nestleder styrcmedlem styremedlem s remedlem Terje Hlm, Sigurd Hem Vidar Andersen Dag Cladsø Svein Sivås Kmiteene: Prgramkrniteen Humarritærkmiteen Aksjnskmiteen Festkrniteen Klubbutviklings kmiteen Parkensenterkmiteen ØvÅge tillitsvalgte: Revisrer Valgkmiteen leder leder leder leder leder Ieder Vidar Andersen Ånund Langeid Dag Gladsø I{ans Låge Hansen Hjalmar Såav Arne Magne Nilsen Anders B. Fevang 1 Svein Lavald Terje Hlm, Sigurd Hem, Vidar Ardersen Antall medlemmer: Ved peridestart Lktber 2013 Sluttet Ivar Bjønnes N1.tt rnedlem. Oddvar Lunde 2 falt brt, Øyvind g Aasmund 2 sluttet, Svein L g Mirsad Ved perideslutt 30. september 2014 enirmedlemmer: Støttemedlemmer: JJ -1 +I Kåre Røgenes Kjell Z Børrssen Anders B Fevang Ame M Nilsen Fritjf Jnasen Arne Prestbøen Fritz Fredriksen Arild Karlsen Prgramkmiteen Detlr avhldt: 22 medlemsmøter, (6 med fcrredrag) å'rsmøte, damemøte, felles julebrd med KC Hvalen, bwlingkveld, trsk aften, smmeravslutning i hagen til Hjalmar, Kiwanis dagen, adventsmøte g hyggemøte på Nygaard, adventsmøte på Parkensenteret, studietur til Skagen, besøkt jtun museet Til sammen 32 arrangementer. Gjennmsnittlig frarnmøte: 70% ('75,3y) Det er avhldt 4 s remøter. KLUBBAKTIVITTR: Kilffanis er en internasjnal humanitaer rganisasjn av frivillige sm aktivt arbeider fr barn g unge

3 In ntektsbringende aksjner: Aksjner til frdet fr klubben: Julekalender aksjn slgte 800 kalendere nett kr Blmster aksjn hadde 809 blmster (71 utenbys) Jtun st fr 588. Nettkr ,00 Klubben er registrert i frivillighetsregisteret / grasrtandelen Dugnad, vår rydding på Frsmann senteret Renset stler på Pa;ken sentert Mat øring i regi al, Parken/Bugård sentere Media: 05.1l-13 Klubbuwiklingskrniteens leder hadde referat fra årsmøte samt Bilder fra presidentskiftet i SB. K-Dags kmiteen ved Knut R.Næss hadde affangert et fltt Innlegg fra Vidaråsen i TV vestfld ifrkant av K-Dagen. 0l SB hadde en fin reprtasje fra K-Dagen SB hadde en meget fin reprtasje i frbindelse rundt leveranse Av Laver til Sande skle. Oddvar g Dag pserte i unifrm på Hele baksiden. umanitære aksjner: 28,I I -t 3 Julegrantenning på Nygaard Adventsarrangement på Parkensenteret Hyggemøte På NYgård Kiwanis dagen Diverse aksjner: Var vi 8 sjåfører fr bøssebærere under TV aksjnen Presidentengklubbutviklingskmiteelederhadde stand på Hjertnes i frbindelse med kmmunens innflyttertreff. Kiwanis Utlån: Andre klubbaktiviteter: Festkmiteen har stått fr: Lav er inn fr tiden, nye laver er innkjøpt. Videre er det inn øpt bagger til flere frmål- Vaktlister har bliu ppdatert etter behv g nå en helt ny vaktliste sm er lnere tilpasset dagens aktiviteter g etter medlemmenes ønske. Ryddet g vasket kiwanishytta i Gurvika Årsmøtet 28/10-13, Julebrd 30ll l-13, Medlemspptak6ll'14 Damemøte 27 / l - I 4, Hedersmerke møtet 3 I 2- I 4. Trskaften I 4 Divisjnsradsmøtet 7 I 5-14, Kiwanisturen 2A Smmer avslutning 2A / g Presidentskifte I 4 Viktige beslutninger: Divisjnsal«tiviteter: Distriktsaktiviteter: Ny klubblv ble gdkjent 8frffiåXtrlit r*-*l<r. Dsl+ahsl'IÅ t, d Uls}u* M+lt wuå'&\"gdrtr \fld D;Dh"hhal"tnn dl ' Klubbens aktiviteter i tall: Humanitære timer 911 (873) (Frrigeperideiparentes) æ Nettverdi av innsamlede midler (eksklusiv KU) Kr ,00 {69.421) tter fratrekk av. klubbverføring.

4 Tilskudd til KU kmmer fra: Øvrige gsver / tilskudd: Mttatt eksterne tilskudd Kr ( ) Herav til KU Kr (50.000) Sandefird Kmmune, Strbymiddler Grasrtandelen Kr. 3139,00 Rente inntekter Kr.123,77 Annet Kr.50 Verdi av utdelte midler / gaver: ,00 ( )/' Larvik Bøken fikk kr. 750;00 i gave til sitt jubileum. Vedrørende regnskap fr øvrig henvises til vedlagte regnskapsdkumenter. Valgresultat på valgmøtet i februar: S ret i Kiwanis Club Sande{rd fr året 1.ktber2Al4 til 3O.september 2015 Sigurd Hem Terje Hlm Dag Gladsø Svein Sivas styreleder nestleder sekretær kasserer styremedlern (aksjnskmiteen) Bent Nygaard Ånund Langeid styremedlem (humanitærkmiteen) Vidar Andersen styremedlem (prgramkmiteen) ndringsmelding skal sendes Brønnøysund registeret straks etter at arsrnøtet stadfester valget. Fr s ret i Kiwanis Club Sandefird T'erje Hlr4.-'' President 'ityc ){rl^

5 Kiwanis Club Sandefjrd Årsrapprt fra Prgramkmiteen L4 Prgramkmiteen har bestått av: Vidar Andersen, leder Ole-Kristian Smaadahl Svein Lavld Jan rik Skau Arild Karlsen Kjell Z. Børresen Kjell Hansen Vi har hatt følgende møter: Medlemsmøter (herav 6 med fredrag) Møter med damer Hyggemøter kskursjner Trad. arrangementer (Parkensenteret, Nygård sykehj em, K-dagen) Tur til Skagen Ttalt J 1 32 Sandefird, 6. ktber 2014 ^,/ // t1 // /;,rå"//rrøz/v Vidar Andersen Leder Prgramkmite

6 Årsrapprt -Humanitærkmiteen Kmiteen har bestått av: Ånund Langeid, Øistein BØrnick, lngvar Aker-lversen, Frithjf Jnassen, Arne PrestbØen,(Åsmund Lie gikk brt25/7)knut Martinsen, Jan rik Skau, Gudmund Hvda liminate prsjektet Andel Gurvika SS.med senter Frelsesarmeen Filipinene Redd Barna Gøif aktivitet Levering blmster Burn Camp Mental Helse Kiwanishytta Lddbøker(2)-Gurvika K-dagen Dakta Musikk Cafe Hvitgården Distrikt Nrden (Ltteri) Til sammen: 344A4,- L496,- 5000,- 5000, ,- t440,- 3000, ,- 5000, ,- 1000, ,- 144A,- 3000, 1000,- 1000, !a2014

7 ,i Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 TIL ÅRSMØTT 2A1,4I KTWANIS CLUB SAI\IDFJORI) Ånsn lpprt FRA AKSJNSKMTTN 2013'2014 Kmiteen har i periden bestått av følgende medlemmer: Dag Gladsø - kmiteleder Tr Maløen Nils Ole Sundet Knut R. Næss Kåre Røgenes Sigurd Hem Anders B. Fevang Det er avhldt riliverse møter fr planlegging av peridens aktiviteter, sm har vært Kalenderaksjn g Blmsteraksjn. Kalenderaksjn: Det ble sl$ å00 kalendre, med psitivt nettresultat (før 20% driftsverføring) på kr Klubbmedlefllmene slgte sine tildelte kalendre (til sammen 800 stk). Skulle det i fremtiden vbre behv fr fellessalgsaktiviteter bør dette skje på et samlet sted i sentrum hvr det, i tillegg til selve kalendersalget,bør legges pp til infrmasjn m Kiwanis, spesielt rettet mt klubbens aktiviteter i lkalmiljøet. Blmsteraksjn: Det ble utlevert 809 blmster (hvrav 7l var utenbys). Jtun st fr 588 blmster. Blmsteraksjnen ga et psitivt nettresultat (føraay driftsverføring) på kr Knklusjn: Peridens aksjner har vært vellykte. Kmiteen hartidligere anbefalt verfr styret å gjennmføre et Kiwanisltteri på våren 2014 (etter samme mønster sm Kiwanisltteriet 2011). tter frslag fra Aksjnskmiteen ble det vedtatt å utsette dette til våren 2015,men kmiteen arrbefaler nå å utsette dette til «ubestemt fremtid», da kmiteen er av den ppfatning at klubbens hvedfkus de nætmeste2-3 åxbøt Kiwanis er en ih**asjnal humanitær arganisasjn av ftivitlige sm ahivt arbeider fur barn ag unge. Dufi.nnerJlerepplysningermKIWANISpåvårwebside Pstadresse Pstbks Sande$rd s a n d efi rd(dk iw a n i s. n Møtelkale Parkensenteret Krkemvn. 41' Bugården 3224 Sandefird www. kiw ani ss and efi rd. n Møter Annerhver mandag, kl Huwanitærkt: Drtfiskr: Ory.nr (M

8 t7! rt.--. ^r--!- Organisert 21. juni l97l.i - al: - -=-t Årcrappri tr klubbu*iklingskmiteen {tidtigere PR/?'ekstkmiteen) periden 2{} [:=T.,e1r.hi,'n:d".d:*"itå].q_ttjit*1OrT Så'å" {leder), Øy.rrind Strm Nielsen (død 2. -iuni r lrts \:r.rpt I FrlP H{}tttl 4 ru- rreqtrtle -'" ' j: ' -,'-i'' ' Det har yæ{t ett frmelt snøte, ellers samtale.r e:tter behv. i periden hm det væri fiere mtaler av liiubben i meriia 5. nvember 2013 hadde kmiteens leder referat fra årsmøte samt bilde fra presidentskiftet i \4fldali^r.Æ-a ul4d Kiwamsdagskmiteen 2014 ved Knut R-ander, hadrle arrangert ett fltt innlegg &a Vidarasea i '!-\.t i Y- \.I^-+f.^1.{ vv Liuiu i f..* iuilda dv... la:=---=-i"-l+r-.* i-uv1dilsu(iåwi. uw. I-\.-+ =--* ub (l.^.*-g -^ rvyuri6jiv ^*^^2^ ud c-^ r/:---^-a^.j^.-.^- iliytdr.rr liaråvli ; i Sancie{rds btad 1. septønbu'. Lørdag 20. september var det reprtasje i Sande{rds blad m Kiwanis utlan i frbindelse med ie.=.+r:::g ay is'=-*cei m.r:l tii Sr:e e sk+3e. Lørdzg l. febnrar hadrle k-lubbe idstand i Hjertnesfajden på Sande{rel kmmues innflytterfreff, i D=.^.i'l-+'!--i- iusiuvtii i Uiji/ -^-= U r IJi-!--= ij(fuid :..- y tu +r! lir c+-.{-- ;,lvuw. ]i,;.r g'l': i t+en =! =,js!' i? ar r=:55 f i!fu.'4j;r- s11 ai:åe r i!.reri r-:.}ir i i-e::ccen hrs i.+r*tesn shit+t.":aiii s-!i iir:i:h,:*'liihg:k+::et+ee p:ec :års!'ar def=*:t c'" di:{t;ikr*r ise nedenfr). 6/rt, ' 2d/{ På DS l3b1e det, etter frslag fra Klubbutviklingskmiteen (distriktets) vedtatt følgende rapprteringsrutiner i frbindelse med klubbutviklinestiltak. både på klubb - divisin - s ' clistriktsplan: 3J i,r tsi=åj\j I V=Åi-.,1,!.i!:i-.i : 1: Alle klubber bør ha en uh.iklingskmite hvr frrige, sittende g neste president er faste k+a:iåe,:*+dl.*::::ee-r. 2: lir::iis= skal iage ea treårs ri:;tivitetspiau f+r kiubbur,.rl:ling..{lti.;itetsplaner skal i::nelr*lde: L.fålsetting - Tiltck - H*ndliagsple*er, :r:ed defi:r*rt g$s:'ersfrdelisg, -- -,--,= :.-.., ,-! ,- ;.-- =- rpl,wr Nr ur5 v6 wr uruwr ur6. J. r(ivrlv6prqr9rr Nil lr rvru Pq rurtslrrq! vrfl4uvr. a : k1øtestrr-rkt-r-rr g møterunhlel. b: iiumanitære aktiviieter i nærmiijø reatt mt barn g unge. c: 1l{edlemsven'ing.,: Ii--...:r ,.1...,.-.:--.- r:l'.,-:--..., Kmiteens hjelpemidler: Distriktets klubbutviklingskmite - sterke klubber. i::-.. i\ivigili.r ;i:i7 ---: ^ ^-- ^-- liii i';ia.;-i,i;iai;iiii;iai?;iæ;'i,i'9li;i:.;usiatici :-r-irliiiis'.tiiidi;i'v7+iii,e'iuti'jit rriiii?ogunt. {'tu fie*r llve +*th.rr:rlqstr rrr f;, IF åi. I 9'rå z,åv,*thtide D + t t.-.-l'.+,' " r Pstbks Sandcfjrd I.{=:-,' l-...r,-1... Parkensenteret Krckemlrr. 4I, Br:gårdea 3224 ardr{rrd www, hiwan is søn defr r d. n f,.{tt-* Annenhver mandagn ki Hsmaxitærkt: A62 Dri skt: A4161 #r'-::: 992 -??{,004

9 KIWANIS CLUB SANDFJORD.. ÅnsernrrNrNG FRA FSTKMTTN FR prtdn 2r3-201,4. Festkmiteen har i periden bestått av: Hans Låge Hansen (leder), Arne M. Nilsen, TrygveNilsen, Bent Nygaard g Mirsad Lupic. Kmiteen har i periden hatt ansvar fr følgende arrangementer: Årsmøte Det ble et meget hyggelig årsmøte med 24 medlemmer tilstede. Festkmiteen serverte pølser g ptetstappe samt gdt drikke fr enhver smak. n hyggelig kveld krydret med gdt ssialt samvær g gde histrier. Det var ingen utldning, men vi fikk til et lite g pent verskudd. Julebrd 30.LL Så var det igjen vår tur til å arrangere Kiwanis- julebrdet g lkalene på Sparb var pyntet til fest g 5l feststemte julebrdsgiester sørget fr en meget hyggelig julebrdskveld. Det ble servert tradisjnell julemiddag med ribbe, medisterkaker g julepølse, samt mye gdt tilbehør i fast g flytende frm. Kmiteens medlemmer samt mye gd assistanse av andre medlemmer, sørget fr at alle ble rikelig traktert. Tusen takk fr en fremragende jbb. tter middag g kaffe ble det spilt pp til dans g det ble fremvist mye gde danseferdigheter blant julebrdets glade detrtagere. Gde innkjøp g str dugnadsinnsats samt mange hyggelige g til dels «hyppige» kunder i baren, resulterte i at kvelden gså endte med et tilfredsstillende øknmisk resultat. Medlemsppta k-oddvar Lunde tter et meget hyggelig sermnielt møte ble vårt nye medlem sammen med de Øvrige 24 medlemmene sm var til stede, servert brun lapskaus g passende drikkevarer. n meget hyggelig kveld med gd mat g gdt drikke g en hyggelig stemning hvr vårt nye medlem Oddvar så ut til å få en gd g hyggelig start på sitt Kiwanis-liv" t pent lite øknmisk verskudd ble det gså. Damemøte 27.O1..2O deltagere ble servert karbnadesmørbrød g iskake, kaffe g mineralvann. t hyggelig møte g et pent lite øknmlsk verskudd. 1

10 Hedersmerkemøte I frbindelse med i.rtdeling av hedersmerker fr lang g tr tjeneste i klubben vår, ønsket presidenten at vi skulle invitere medlemmene til et varmt g hyggelig måltid etter at det sermnielle møtet var avsluttet. Festkmiteen kunne ønske 23 medlemmer velkmmen tii brds hvr det ble serverte en meget velsmakende bacala, g iht. de tilbakemeldinger sm kmiteen fikk var dette en meget vellykket meny sm burde friste til gjentagelse. Det ble gså avhldt en vellykket utldning, g det Øknmiske resultat ble svært så hyggelig g et meget pent tilskudd til vår reisekasse. Trskeaften Kmiteen kunne gså i år ønske 25 medlemmer velkmmen titr Lfttrsk av ypperlig kvalitet. Sammen med førsteklasses drikke, allsang g gde histrier ble det frtært rundt 20 kg. skrei. ttermiddagen ble det servert kaffe g nydelig hjemmelaget kake" Det ble gså avhldt en vellykket utldning sm med et gdt resultat g et gdt tilskudd til kveldens gde øknmiske resultat. Kmiteen takker alle sm var med på å gjøre årets trskeaften til en meget hyggelig kveld g kmiteen takker fr medlemmenes hyggelige respns. Divisinsrådsmøte Det var 28 deltagere fra vår divisjn på dette møte. tter møte serverte festkmiteen karbnadesmørbrød g iskake. Alt i alt et greit arrangement sm gså ga nen krner i vår kasse. Kiwanisturen 20L4, Årets tur ble lagt til Skagen g vi var 16 reisegtrade g frventningsfulle Kiwanianere sm entret Superspeed i Larvik fr å ta seg ver til Hirtshals g videre med buss til Clr Htell i Skagen. Det ble på frhånd arbeidet en del med Clr Line fr å få prisen fr turen så gunstig sm mulig. Det er fremdeles lønnsmt å prute. I tillegg bidrg Parkensenterkmiteen med kr ,- mens festkmiteens kasse sm medlemmenes selv har vært med på å fylle pp (suverene lddkjøpere), bidrg med kr ,- Det ble 2 fine dager i den gan'rle kunstnerbyen sm har så rnye å by på. Mange hyggelige pplevelser ble ss til del med mye hlstrie fra tidligere tider kmbinert med mye nytt. Vi var på mvisning på Skagen Bryghus inkl. lunsjsservering g masse smaksprøver på frskjellige Ølsrter. Videre hadde vi en fin lunsj på gamle Brøndum Htell der histrien faktisk henger i veggene fra de kjente Skagenmalennes tid. Middagen på Grenen var gså et rninne g ta 2

11 med seg, g vi var gså enige m at Htell Clr var et gdt sted å være. Tu rdeltagernes fri luftsa mlinger v/htel I rmmene va r herl ige g mi n neri ke stunder i beste Kiwanisånd. Under disse samlingene var det str enighet m at det danske Øl g den danske snaps er både velsmakende g miljøskapende. Festkmiteen takker deltagerne fr en fltt tur g tilbakemeldinger med ønske m ny tur i 2015 er behør.ig registrert. t lite verskudd ble det gså. Ukjent av hvilken grunn. Smmeravslutnins nda en gang kunne vi samles i Hjalmars Hage fr å markere årets smmeravslutning. 29 deltagere ble servert kmiteens spesialcctail ved ankmst g etter hvert km gså grillmaten fram g alle så ut til å hygge seg i denne fine smmerkvelden. Stemningen iteltet var meget bra g sanger g histrier km på tøpende bånd. n fltt kveld g en verdig avslutnlngfør vitar Kiwanisferie. Str takk til Hjalmar fr lån av hage g til Svein Lavll fr lån av teltet. Øknmisk ble det gså helt k. Presidents kifte 22.A Dette var en hyggelig markering fr å feire at Terje gikk av g Sigurd tiltrådte. Festkmiteen fikk i ppdrag fra påtrppende president Sigurd g følge pp tidligere års presidentskifter med å invitere til et varmt måltid etter at møtets sermnielle delvar avsluttet. Det ble servert brun lapskaus med passene drikkevarer sm hvedrett g hjembakt eplekake med kaffe srn dessert. 24 glade medlemmer spiste gdt g tk gså bra fr seg av gde drikkevarer. Utldning ble avhldt g det Øknmiske resultat fr kvelden ble hyggelig g gdt tilskudd til kmmende års Kiwanistur. tter at vi ifrrige peride avhldt nen utldninger fr å kunne bygge pp litt kapitalfr å subsidiere ss selv på Kiwanistur 201"4, har vigjentatt dette gså dette året. Dette medførte at vi kunne subsidiere årets tur med kr ,-. Videre har våre arrangementer dette året gitt nen hyggelige øknmiske resultater, mange bekker små sv. Dette har medført at festkmiteens kassabehldning pr. 8.L0. 2AL4 er kr ,-. Vi håper at de fremtidige arrangementer sm festkmiteen skal ha hånd m i denne periden vil kunne gi ss muligheter fr ytterligere øknmisk utvikling g dermed ppretthldelse av firårets tur-subsidiering. Det er j helt klart at nen ganske 3

12 få utldninger på nen passende møter har gltt «fest- g turkassen>) et gdt løft g srn kan gi de tllskudd til neste tur. Festkmiteen takker hjerteligst fr medlemmenes gde ppslutninger ved de arrangementer hvr vi lager litt ekstra servering, g sm etter kmiteens mening er viktig fr klubbens gde sslale [iv. Festkmiteens leder vil gjerne få takke kmiteens medlemmer fr et meget gdt utført arbeide i denne periden, g vil rette-en spesiell str takk til Bent Nygaard sm nå går ut av kmiteen, fr mange års veldig gdt utført arbeide i kmiteen. 0 ns Lage fia Kmiteleder.

13 ffikiwanis District Nrden President ze3-:,4 Terje Hlm - pstbks SANDFJORD, Tlf 979 8e 4rz sandefjrd(okiwanis.n Humanitærk nt 24g zt I 46z ÅnsnarpRT ztg-14 FRA rarknsntrkmitn Kmiteen har bestått av Arne M. Nilsen (leder ) g Dag Gladsø. Kassabehldning 2013 kr ,- Kassabehldning 2014 kr ,- Det har vært dårlig med aktiviteter på senteret siste året. Det s ldes at vår kjære llen har vært syk, hennes erstatter har vi sett mindre til. Trss dette har fått til 2 fredagshygger, henhldsvis den 25fiA 2A13 g den ,4. Det må her nermes at kmiteen har hatt uvurderlig hielp av Bittemr g Rigmr til disse fredagene. I mai måned ble igangsatt en dugnad med stlrensning en glimrende jbb s$ø* av 5-8 persner. Parkensenterkmiteen hadde gså gleden av å kunne spnse FestkmiteenL/turkmiteen med kr" 2.000,- Sandefjrd den 29/ Arne M. Nilsen. //rrrtu,l,rt- Kmiteleder. Kiwanis er en internasjnal humanitær rganisasjn av frivillige sm aktivt arbeider fr bam g unge (Distriktets nrske klubber er gdkjent sm mttaker av skattefrie gaver - etter skattelvens 6-50)

14 Freningsregnskap 2Al3 - z0l4 Kiwanis Club Sandefird - Drift Innte}iter Kntingent-inntekt Ikke bldørt inntekts-verføring fra Humanitæ Inntekts-verfening g andre inntekte Renter g div. salg ,00 0,90 r8 108,00 "t, ,93 Uteifter Kntingent Kjw. Int. + Narderi Knvent-utgifter Divisjn /Distrikt Bevilgaing Humanitær Innkjøp fr videresalp Gaver fraklubben Lkaler g møteutgifter Prt gpstbks Admin. g Diverse Bank- Gebyer/ ufgifter , ,00 u200,40 7'14, ,A ,50 876, , Resultat hittil $s$s$$$$s$s$$$s$s$s$$s$ss$ss$ss$$s$$$s$$ ,42 Balanse AKTIVA Innestående bank ftrr. 0,50) ,34 genkapital ljusteringer genkapital DRIFT pr Overført resultat Mellmregning kasserer Ikke betalte fakturaer Ikke bkf rt inntekts-verkring fra Ilumanitær genkapital DRIF'T pr ,76 a9 654, ? e434 Ovemrående rcgnskq et røridsrt ag Bølnsen git ø riktig uwkk fr freni*gcrrs Dffi-øknmiske siausirl Sandefird, 2014 Øisfein Børnick Anders B.Fevang * 19:t)8 Regnskap Drift * Resuhat g balanse 0 INF0teknikkÅ

15 f,'renin gsregnska p Kiwanis Club Sandefjrd - Humanitær Inntekter Aksjner (se spes.) Renteinntekter Inntekt fra Nrsk Trppins Tilskudd/gaver til vår humanitære virksmhet Bundet tilskudd Kiwanis Utlånsentral IKK BLTNDT tilskudd til Kiwanis Utlånsentral Utsifter s humanitære saver Hr.manitære Gaver Inn\iøp g utgrfter på Aksjnene (se spes.) Prt Aksjner Utbetalt bilgdtgj. aksjner pr. 30. sep ,00 123, ,00 1g ,, , , ,00 57, UtMalt bilgdtgianelse væiumanitære aksjner Prt g andre ksfirader vedr. Humanitær kmiteen Utbetalt bilgdtgj. ved hrunanitær-kmiteen l8 445,90 Kiwanis Utlllns-sental. Div. kshader Kiwanis Utlåns-sental. Husleie g Strøm Kiwanis Utlåns-sentral. Frsi}ring Kiwanis Utlåns-sental. Utstyr til utlån Utbetalt bilgdtgi. Kiwanis Utlan Prt g Telefn vedr. Kiwanis Uflan I 206, I 502, ,t5 I loverfiaring klubb I Bank- utgift (+) i inntekt (-) HUMANIT,IDR.RSULTAT lavsetning lutu"t"tt w 773,A t7 773,Q Balflnse AKTIVA Innestående i bank pr f.å, bundet Utlånssentral *) Innestående i bank pr dat, dispnibett Humanitær Innestående i bank pr. dat ttall GNKAPITAL / JUSTRINGR genkapltal HUMAMT.ItrR pr Overført faktisk resultat Innteldsverføring - ikke verført Mellmreping kasserer - ikke verfurt genkapital pr. dd. *) Det er frbnrld kr ,36 ut ver bundet tilskudd siden 2010/l l , , , ,38 6!?8,13 Otastfude regns*q et ratiden g fulansm gir a fin uttrylckfutrøingew Harrunitær-øhnntlske siuasjn gøhqitølan er awrd,rrt nøt berrhens hnøat&øg. Sende{ird, ØisæinBømick. AndersB. Fevang :53 Regnskap llumanitr 201!f 4 (2) * Restrltrt g bfllabs. O INFOteknikkA

16 l,g^sa",dsåi'd f-wwup*-itv C Fnn ltftsstfl\q vdvl. Q"(Vgn*w Se?i ws6r-fl Linrøyl {?r øvsufip-mr P nsn FfPfir L\uhnw\r$ F*n Fumplv i TI?F tz[mi [ N, - -9 c sf rj) (n L C '6','.Y ( L P- L ( ).C )! OJ 5 L tf L OJ P ' P ) rn P S tn - d Ot Fl OOOOOTIOOOOOO O()OOOT\OOOOOO O cn lj) fn rn st \O O O F{ lj) rl rl rl rl L OJ c '6' -:z ( L P- (! -c v 5 L (F.; s 'F N i 8b - b9 v 8 +; 8 (n J CO rl rl OJ L.ts ( J! OJ OJ! OJ 5 L : I ll 'F P J IA P P th - tj1 j O tn n '.,,-" L-Y >z( F{ F sf rl F{ IJ] (O.øNrtrcrFNcrrt c! tn F 0O O) t rl O rl rl Fl N cn N cn nq?negt*9qqnnnnnnnn b b u0 b 0 u (((( ( ((( (( s( ( s( i i6 in ifr i i i5 ifi in i6 i5 i6 i i i5 i ifr st rl u ( i6 p * bd $å? *; 6 s '= å8 s -F4'q 6qgs nå _tiifg p I!å=;!gI åxgifå

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/lokalt/ 2015 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1

www.pdf-arkivet.no/lokalt/ 2015 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1 ,N>r 41MINIIMM Puuh. Høsten er forbimørketida er her. Det er gustenkaldt. Årsmøtetid for Kontakt-Forum. Vel,vel - Forum-folk

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer