Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013"

Transkript

1 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret til godkjenning. Regnskapet ble sendt til styremedlemmene 27.5 for mulighet for kommentarer før oversending til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen 31. mai. Det kom ikke merknader. Tertialregnskapet er satt opp etter fastsatte oppstillingsplaner mottatt fra departementet og omfatter resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømsoppstilling og noter. Universitetets vurdering av økonomien finnes i ledelseskommentarene. Hovedtrekk ved første tertial Regnskapet viser et driftsresultat på 6 mill. kroner. Driftsresultatet etter første tertial er 7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det knyttes i all hovedsak at driftskostnadene i første tertial ble noe høyere enn planlagt. Omfanget av overførte midler innenfor GB er 198 mill. kroner lavere enn etter første tertial 212 og 5,7 mill. kroner høyere enn Situasjonen er en følge av at det er gjennomført store investeringer som det var bevilget midler til i tidligere år. Et eksempel er utstyrsbevilgningen til odontologibygget, den var Balansen og kontantstrømsanalysen viser at universitetets likviditet er god. Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 922 mill. kroner, en nedgang på 24 mill. kroner siste år, men en økning på 26 mill. kroner fra Nedgangen skyldes bruk av tidligere avsatte investeringsmidler. Virksomhetskapitalen er uendret fra årsregnskapet 212. Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som solid i regnskapsmessig forstand etter første tertial, og det er god kontroll i økonomistyringen for institusjonen samlet. Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til Vedtak: Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial Kirsti Aarøen ::"Jt Vedlegg: Tertialregnskap for 1. tertial 213 1

2 Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Regnskap Ltertial Regnskap 1.tertial 213 Side 1

3 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse LEDELSESKOMMENTARER 3 REGNSKAPSPRINSIPPER 8 RESULTATREGNSKAP 12 BALANSEREGNSKAP 12 LIKVIDITET KONTANTSTRØMANALYSE 34 STATSREGNSKAPSRAPP. FOR NETTOBUDSJETTERTEVIRKSOMHETER 35 PERIODISERTBUDSJETT 36 EU- FINANSIERTE PROSJEKT(EKSKLUSIVUTDANNINGER) 37 Regnskap 1.tertial 213 Side 2

4 UniversitetetiBergen LEDELSESKOMMENTARER Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet med forskning, forskningsbasert utdanning og forskerutdanning i alle fagmiljøene. Regnskapet for første tertial 213 er avlagt i samsvar med reglene i relevante statlige regnskapsstandarder, jf. kapittel 2. Resultatoppstillingen for inntekter og kostnader følger Kunnskapsdepartementets (KD) mal. Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen. Tabell 1. Hovedtall for Universitetet i Bergen, inntekter og kostnader inkl. finansposter :.,. :. : I ' '. *. Inntekter ,2 % Kostnader ,8 % Driftsresultat ,8 % Inntektene Inntektene er 3,1 % høyere (38 mill. kroner) enn i første tertial 212 og,2 % høyere enn periodisert budsjett. Inntektsøkningen fra 212 skyldes dels en økning i bevilgninger (+9,2 %) og dels reduksjon i tilskudd og andre inntekter. Økt inntektsført bevilgning er primært en investeringseffekt på 75 mill. kroner. Lavere investeringer hittil i år enn i første tertial i fjor, fører til at mindre inntekter må settes av til å dekke fremtidige avskrivninger. Når investeringsnivået endres mellom to år, fører dette til tilsvarende endring i inntektene. Det nye odontologibygget er aktivert i regnskapet i første tertial. Det betyr at 675 mill, kroner er inntektsført og satt av til investeringsformål, jf. note 1. Den samlede bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) er 16,2 % lavere enn i første tertial i 212. Omfanget av oppdragsinntektene er økt med 1,4 mill. kroner (27 %), mens bidragsinntektene, tilskudd og overføringer fra andre er 49 mill. kroner (-17 %) lavere enn i 212. Øvrige inntekter er gått ned med 6 mill. kroner. BOA-budsjettet for 213 er 7 mill, kroner lavere enn inntektene ble i 212. Prognosen for 213 er i tråd med budsjettmålet. Inntektene for 13A bokføres når aktiviteten gjennomføres. Inntektsnedgangen viser nedgang i aktivitet. Innbetalingene til prosjektene er derimot økt i første tertial, jf. note 21 og 22. Disse innbetalingene vise at det er grunnlag for å vente høyere inntekter i senere perioder. Tabell 2. Inntekter fordelt på grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) GB BOA Sum ,2 % -16,2 % 3,1*/ Tilskudd og overføringer fra andre gikk ned med 17 % fra første tertial kroner, 2,7 % under budsjett. i 212 og utgjør 238 mill. Regnskap1.tertial 213 Side 3

5 Universitetet 1Bergen Tabell 3. Tilskudd og overføringer fra andre (bidragsaktivitet). - Andre statlige bnaltningsorganer 34,6 45,8 14,5-24,6 % NFR 112,4 158,2 45,7-28,9 % Kornmunlae og fylkeskommunale etater,8,8 7,8-7,4 % Organisasjoner og stittelser 24,6 22, 74, 11,9 % Næringslivog priate 23,3 23,3 65,7 -,1 % EU-tilskudd til rammeprogram 14,7 17,9 49,9-17,9 % EU-tilskudd til undervsning og annet,3,5 1, -45,1 % Andre 4,9 8,7 19,6-43,3 % Gaar og ganabrsterkning 22,3 9,4 44,5 137,5 % Sum 237,8 286,6 88,7-17, % Bidrag fra Norges forskningsråd (NFR) utgjør 47 %. NFR-inntektene er 46 mill, kroner lavere (-28,9 %) enn i første tertial 212. Nedgangen må blant annet knyttes til at flere SFF-er ble avsluttet i 212 og at de nye ennå ikke er i full virksomhet. Videre ble det i første tertial 212 inntektsført midler til ny tungregnemaskin. Det er likevel lavere aktivitet enn budsjettert etter første tertial i Tilskuddene fra næringsliv og private viser nullvekst, mens det er økning til tilskuddene fra organisasjoner og stiftelser, samt gaver og gaveforsterkning (til sammen + 49,5 %). Fra øvrige kilder er det nedgang (til sammen -19,1 %). Veksten i bruk av gaver og gaveforsterkning henger sammen med at det ble innbetalt stor summer før gaveforsterkningsordningen ble avviklet i 211. Disse midlene brukes og inntektsføres nå. Kostnadene Tabell 4. Kostnader til lønn og drift Lønn , % Drift ,7 % Sum ,6 */ Andel lønn 65,7 % 63,4 % 65,2 % 65,5 % Andel drift 34,3 % 36,6 % 34,8 % 34,5 % Kostnadene økte med 5,6 % fra første tertial 212 til første tertial 213. Samlet var kostnadene,8% høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene er de dominerende kostnadene og utgjorde om lag 65 % av kostnadene i første tertial. Lønnskostnadene har over tid økt sin andel av både kostnadene og inntektene, se figur 1. Veksten i regnskapsførte lønnsutgifter var 6, % i første tertial, veksten skyldes primært effekten av fjorårets lønnsoppgjør. Lønn som andel av Inntekt og kostnad (124nnd snkt ,% 64, % 52.75: son 54 % - - iem 12 neld-snitt lionfinntekt -12 roncl-soittl~catnad 54 % 54 % 52, % W!6 11!611 tri titi Figur I. Andel lønn av hhv totale kostnaderfrostnader per måned. Snittberegnet Regnskap 1.tertial 213 Side 4

6 Universitetet I Bergen Figur 2 viser fordelingen av årsverk finansiert gjennom GB og BOA som månedsgjennomsnitt for hvert år fra 27 til , 3 5, Antall årsverk- GB og BOA ( jan 27 - april 213) 3, 53,, 1 5, 3113A w G8 1, 5, Figur 2. Antall årsverk per 1. hver måned siste 7 år I gjennomsnitt var det årsverk ved universitetet hver måned i 212. I første tertial 213 var snittet årsverk. Fra var antallet årsverk stabilt, med en liten økning til 212 og nå videre i første tertial 213. Posten for avskrivninger er 14,5 % høyere enn i første tertial 212. Halvparten av denne økningen skyldes at avskrivningene knyttet til det nye odontologibygg starter i 213. Investeringene var 599 mill, kroner høyere enn i første tertial 212. Denne økningen består av 675 mill, kroner i regnskapsført investering for det nye odontologibygget og -75 mill. (-27 %) i nedgang i øvrige investeringer. Øvrige investeringer var 28 mill, kroner, det er lavere enn det har vært de siste årene. Dette må likevel ses i lys av at flere større byggprosjekter ble ferdigstilt i 212 og at 212 var et år med spesiell høyt investeringsnivå gjennom egne investeringsposter. Investeringsnivået i bygg vil fortsatt være høyt ved UiB i årene fremover. Som omtalt under inntekter er odontologibyggets verdi aktivert i regnskapet i første tertial 213. Dette virker kraftig inn på nøkkeltallet for oppretteholdelsesgrad (tabell 5). Samlet er forholdet mellom investering og verdifall på bygg lik 1,1 fra 25 og frem til nå. Totalt sett er opprettholdelsesgraden 1,2 for alle UiBs aktiverte elendeler. Kategorien for bygningsinstallasjoner som ventilasjonsanlegg og el-anlegg har likevel bare,7 i opprettholdelsesgrad. Denne gruppen har også hatt en lav opprettholdelsesgrad tidligere, noe som indikerer at investeringer i kategorien bør økes. På denne måten er indikatorene er til hjelp for vurderinger av om investeringsnivået for eiendelsgruppene er riktig. Regnskap1.tertial 213 Side 5

7 Universitetet I Bergen Tabell 5. Forholdet mellom investeringer og verdifall Bygninger 1,1 13,5 1,7 Bygningsinstallas'oner,4 9,4,7 Delsum b,6 11,1 1,1 Teknisk-Utenskapelig utstyr 1,5,3 1,5 Datautstyr, lisenser og kontormaskiner 1,1,9 1,1 Imentar 1,2,8 1,2 Annet,2-14,8,1 Delsum andre elendeler 1 3,6 1,2 Totalt,9 7,1 1,2 i i i Resultat o ove rin er Overførte midler for bevilgningsfinansiert aktivitet er 198 mill, kroner lavere enn etter første tertial 212 og 5,7 mill, høyere enn Nedgangen siste år har sin årsak i gjennomføring av store investeringer det var bevilget midler til tidligere år. Tabell 6 viser utviklingen i overføringene, slik de er presentert i note 15 i regnskapet. Tabell 6. OverfØringer knyttet til bevilgninger (mill kroner) KD Utsatt,irksomhet 148,9 98,1 136,2 KD Strategiske formål/sparing 127,6 137,5 121,7 KD Imesteringer 27,1 252,7 31,3 KD Annet (forskutteringer) (16,2) (148,) (155,1) Andre dep - utsatt Arksomhet og imesteringer 2,2 3,6 5,9 Sum bevil nin sfinansiert aktivitet 145,7 343,9 14, Forskutteringsnivået for bygg er 96,6 mill, kroner ved utgangen av første tertial 213, dette skal reduseres til 9 mill, kroner i løpet året. I tillegg er det forskuttert 57,4 mill, kroner for fremtidige salgsinntekter for bygg og 6,2 mill, kroner for andre formål. Planlagt forskutteringsnivå ved utgangen av 213 er 169,8 mill. Forskutteringene har dekning innenfor andre overføringer i GB. Utviklingen i disse postene (utsatt virksomhet og strategisk formål/sparing) er avhengig av fremdriften i en rekke prosjekter og tiltak. Det er risiko for at summen av postene kan komme under forskutteringsbeløpet. Dette vil i så fall bety en negativ overføring for universitetet. Balansen Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 922 mill. kroner. Dette representer en nedgang på 24 mill, kroner siste år, men en økning på 26 mill. siden Nedgangen siste år skyldes bruk av tidligere innbetalte investeringsmidler. Avregningen med statskassen viser en forpliktelse på 43 mill. kroner. Avregningen består av 146 mill, kroner for bevilgninger, 161 mill, i gave-/gaveforsterkningsinnbetalinger og 123 mill, i forskuddsinnbetalinger for bidragsprosjekter. Nedgangen er 47 mill, kroner siste år, men med en økning på 21 mill, kroner siden nyttår. Verdien av varige anleggsmidler og langsiktig gjeld er begge økt med 675 mill. kroner ved aktiveringen av nytt odontologibygg. G'ennom rin av årets buds'ett Universitetet i Bergen gjennomfører oppdraget KD har gitt i tildelingsbrevet for 213: Det gjennomføres grunnleggende forskning, gis forskerutdanning og gjennomføres forskningsbasert undervisning med forventet omfang og kvalitet. Regnskap 1.tertial 213 Side 6

8 Universitetet 1Bergen Overføringene er bygd ned fra tidligere års høye nivå. Styringsmålet fremover er å holde overføringene på et forsvarlig nivå. Det er viktig for universitetets virksomhet å sikre vedlikehold og investeringer i bygg og infrastruktur. Dette har høy prioritet, og det allokeres betydelige midler til dette formålet. Dette arbeidet fortsetter og økte investeringer og driftskostnader innenfor byggområdet vil ventes å kreve større del av universitetets budsjetter i årene fremover. Det forventes at kostnaciene til infrastruktur og husleie vil øke mer enn generell lønns- og priskompensasjon. Etter vekst i antallet årsverk frem til 29, er antallet årsverk ved universitetet stabilt, med en liten vekst i 212 og videre inn i 213. Det er viktig at det til enhver tid er ansatte i øremerkede stipendiat- og postdoktorstillinger, i universitetets prioriterte rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Bergen Sigmund Grønmo Rektor cy,f..it.(i'dkrj,tdpliv Kari Tove Elvbakken universitetsdirektør Regnskap 1.tertial 213 Side 7

9 Universitetet i Bergen REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS)og de tilhørende veiledningsnotater er som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Prinsippendringfra Regnskapsmessigbehandling av midlerfra NFRog andre statlige etater har endret klassifisering fra bevilgning til tilskudd. I regnskapetfor 212 ble tildelingerfra NFRog andre statlige etater klassiflsertsom bevilgningog inntektsført etter de regler som gjelderfor inntektsføringav bevilgninger. Endringav klassifiseringenfra bevilgningtil tilskudder en prinsippendringsom er behandlesetter reglene i SRS3 Spesifikasjonav særligeposter, korrigeringav feil og virkningav prinsippendringog estimatendring. Prinsippendringener gjennomført i 213, ubrukte midler pr. 31. desember212 er ompostertfra konto 216 til konto 218 i regnskapetfor 213, og sammenligningstallenefor 212 er omarbeidet. Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS1. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS1 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Regnskap1.tertial 213 Side 8

10 Universitetet IBergen Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 9-post og aksjer anskaffet før 1. januar 23 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 29, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses I takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlag"et og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår I åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi Regnskap1.tertial 213 Side 9

11 Universitetet 1Bergen for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell overeller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Regnskap1.tertial 213 Side 1

12 Unlversitetet I Bergen Kontoplan Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Kunnskapsdepartementethar innført ny føringskontoplanfra Sammenligningstaller omarbeidet til nyføringskontoplan. i Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linje Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen Regnskap 1.tertial 213 Side 11

13 Universitetet I Bergen RESULTATREGNSKAP Beløp I 1 NOK Note OliftsInntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer Gevi nst ved salg av anleggsmidler Salgs- og leieinntekter i Andre driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter Driftskostnader lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Sum driftskostnoder Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finonsinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler I selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fro elerandeler iselskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat 16 Disponeringer 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer TilskuddsforvaltnIng Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sumillskuddsforvaltning o o o Sammenligningstall pr og er omarbeidet pga at det er endret inntektsføringsprinsipp for Tilskudd og overføringer fra NFRog at det er innført ny føringskontoplan fra Regnskap 1.tertial 213 Side 12

14 Universitetet i Bergen BALANSEREGNSKAP Beløp 11 NOK EIENDELER Note A. AnleggsmIdler I Immaterielle eiendeler Rettigheter og lignende Immaterielle elendeler Sum Immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser 5 Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler InvesterInger i datterselskaper Investeringer i til knyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sumfinansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører Il Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sumfordringer Ill Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sammenligningstall pr og er omarbeldet pga at det er endretinntektsføringsprinsipp og at det er innfrart ny førl ngskontoplan fra for Tilskudd og overføringer fra NFR Regnskap1.tertial 213 Side 13

15 Universitetet i Bergen Beløp i 1 NOK VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I Innskutt virksornhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapitol II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for Iangsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet ti I anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum ovsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsi ktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV AvregnIng med statskassen Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum ovregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld SammenlignI ngstal I pr og er omarbeidet pga at det er endret inntektsføri ngspri nsipp for Tilskudd og overføringer fra NFR og at det er innført ny føringskontoplan fra Regnskap 1.tertial 213 Side 14

16 Universitetet i Bergen Bergen, Sigmund Grønmo Rektor Peter M. Haugen Gro Therese Lie Lars Petter Storm Torjussen Gry Kibsgaard Liv Heidi Ekre Magne Seierslund Gerd Halmø Johan Fredrik Odfjell Joakim Palme Oddny Miljeteig Kari Tove Elvbakken Universitetsdirektør Regnskap1.tertial 213 Side 15

17 Universitetet I Bergen NOTER Note 1Spesifikasjon B elep i 1 av driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdeporternentet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til Investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstliskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til Investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling avtilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (speslfiseres) Sum inntekt ra bevil nln er ra Kunnska sde artementet Vesentlige tildelingerskal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og ovelføringer fro andre deportement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsrnidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tliskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 759 Sum tilskudd o ove ørin er/ro andre de ortement 7 59 Vesentlige tilskudd/overføringerskal spesffiseres på egne linjer Sum Inntekt ra bevil nin er Tilskudd fra andre statlige forvoltningsorganer Periodens tilskudd /overfødng Periodens tilskudd /overføring fra NER utbetaling av tilskudd/overføring fra NEfttil andre utbetaling av tilskudd til andre Sum tilskudd o ove auln er ra andre statli e rvaltnin sor aner Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet" Perlodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private Periodens tilskudd/overføring fra ElJsrammeprogram for forskning utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUsrammeprosgram for forsffing til andre Periodens tilskudd/overføring fra EIJtil undervisning og annet utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUtil undervsning og annet til andre Periodens tilskudd/overforing fra andre Sum tilskudd til annen bidra s mansiert aktivitet Tilskudd fra gaver og goveforsterkninger Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden ikke Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger utsatt Inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd ra aver o av orsterknin er Sum tilskudd o ov ørin er Regnskap 1.tertial 213 Side 16

18 Universitetet i Bergen Note 1Spesifkasjonavdriftsinntekter, forts Gevinst ved salg av eiendom, aniegg, maskiner mm Salgav eiendom Salgav maskiner, utstyr mv Salgav andre driftsmidler GevInstved sal av elendom anle o maskiner mv Salgs-og leleinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Andre Sum inntekt ra o dra s.nandert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter leielnntekter Paslentinntekter Bøkerog kopieringstjenester Andre inntekter Sum andre sal s- o leleinntekter Sumsal s- o leielnntekter Sum driftsinntekter I SarnmenlignIngsta II pr og er omarbeidet pga at det ef endret InntektsførIngsprInsIpp for Tilskudd og oyerføringer fra NFRog at det er Innført ny føringskontoplan fra Regnskap1.tertial 213 Side 17

19 Universitetet i Bergen Note 2 Lønn og sosiale kostnader Beløp i 1 NOK Lønninger Feriepenger Arbeldsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre elser Sum lønnskostnader Antall årsverk: *Pensjoner kostnadsføres resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. *Premiesats for 213 har vært 123, prosent *Premiesats for 212 har vært 129, prosent Note 3 Andre driftskostnader Beløp 11 NOK Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygning av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maski ner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Tidsskrifter Rekvisita, mate riell og driftskjøp Kontorkostnader, trykksaker og Iignedne Porto, telefon, linjeleie m.m Driftskostnader og egne transpportmidler Representasjon, bevertning, markedsføring Tilskudd med mer Øvri e driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader Regnskap 1.tertial 213 Side 18

20 Universitetet i Bergen Note 4 Immaterielle eiendeler Beløp i 1 NOK Rettigheter F&U mv. SUM Anskaffelseskost Tilgang pr Avgan anskaffelseskost r Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger. pr Akkumulerte avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger av an pr Balanseført verdi Regnskap 1.tertial 213 Side 19

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer