ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN"

Transkript

1 ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: Drift og utbygging Meldes: Postmottak. Sektorleder barn og unge Godkjent Hovedutvalg for oppvekst og kultur febr 12. Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 1

2 INNLEDNING: BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT SKADE OG ULYKKE BEREDSKAPSPLAN VED ALVORLIG SYKDOM BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP, MISHANDLING, VOLD OG ANDRE KRISER... 9 BEREDSKAPSPLAN VED BRANN, STRØMSTANS, STENGING AV VANN, INNBRUDD BEREDSKAPSPLAN VED VOLD OG TRUSLER - ANSATTE...12FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT PLAN FOR BEHANDLING AV KLAGER FRA FORESATTE OG ANDRE BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER VED ALVORLIGE TRUSLER OM VOLD BEREDSKAPSPLAN VED MOBBING OG TRAKASSERING ANSATTE BEREDSKAPSPLAN KONFLIKTER ANSATTE BEREDSKAPSPLAN VED HENTING AV BARN I FORB MED UTTRANSPORTERING BEREDSKAPSPLAN FOR VARSLING I MEDHOLD AV AML Retningslinje vedrørende skader og ulykker som kan oppstå hos barn i barnehager, elever i skole og skolefritidsordning, samt fosterbarn Retningslinje vedrørende personskader, nestenulykker og sykdom som oppstår i arbeid for ansatte RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE 49Feil! Bokmerke er ikke definert. OVERSIKTER VIRKSOMHETER, LEDERE OG TELEFONNUMMER: VARSLINGSPLAN BARN OG UNGE SEKTOREN VEDLEGG 1: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE AKUTTFASEN VEDLEGG 2: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE - AVKLARINGSFASE VEDLEGG 3: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE LANGSIKTIG ARBEID VEDLEGG 4: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED VOLD OG TRUSLER VEDLEGG 5: HVA GJØRES UMIDDELBART ETTER VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE VEDLEGG 6: ARBEIDSTAKERS RAPPORT VED VOLD OG TRUSLER VEDLEGG 7: ANSVARSLISTE VED AKUTTE HENDELSER: (LAGES AV HVER VIRKSOMHET) VEDLEGG 8: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED MOBBING OG TRAKASSERING MELLOM ANSATTE VEDLEGG 9: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED HÅNDTERING AV KONFLIKTER VEDLEGG 10: SJEKKLISTE FOR INTERN OPPFØLGING VED VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD VEDLEGG 11: SKJEMA FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD VEDLEGG 12: SJEKKLISTE SKADER PÅ BARN VEDLEGG 13:SJEKKLISTE ARBEIDSGIVERS ANSVAR VED ULYKKE ANSATTE VEDLEGG 14: SJEKKLISTE ARBEIDSTAKERS ANSVAR VED ULYKKE VEDLEGG 15: OPPFØLGINGSPLAN SYKEMELDTE VEDLEGG 16: KONTAKTLOGG VED OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VEDLEGG 17: TELEFONLISTE PERSONALET VEDLEGG 18: TELEFONLISTE ALTA KOMMUNE VEDLEGG 19 : BREVMAL FOR BREV TIL FORESATTE VED DØD/ULYKKE VEDLEGG 20: PLAN FOR GJENNOMGANG AV BEREDSKAP VEDLEGG 21: KVITTERINGSLISTE Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 2

3 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISER, ULYKKER OG ANDRE HENDELSER FOR TILSATTE OG BARN I ALTA KOMMUNE Innledning: Alle virksomhetene skal i HMS-systemet sitt ha en aktiv plan for håndtering av kriser og ulykker. Planen skal inneholde og bygge på en risikoanalyse, vise hvordan en kan hindre eller minske risiko, og tiltak for å redusere konsekvens av uønsket hendelse. Planen skal være kjent for alle tilsatte og vikarer, og de ulike virksomhetene må ha rutiner for gjennomgang av planen, samt risiko- og konsekvensanalysen og tiltaksplan ut fra lokale forhold. Planen er utformet med sikte på å være en bruksplan, og det forutsettes at denne gjennomgås med alle ansatte hvert år. Den enkelte ansatte skal kvittere for at planen er gjennomgått, og alle ansatte skal ha planen lett tilgjengelig. Planen vil bli gjenstand for fortløpende forbedringer som følge av erfaringer og innspill. Det forutsettes at virksomhetene oppdaterer planen hvert år ved at den siste og reviderte utgaven hentes fra fellesområdet for Barn og unge. Overordnede dokument: Arbeidsmiljøloven Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Internkontrollforskriften Opplæringslovens 9a Andre kommunale dokument: Se her kommunens intranett side på denne linken: https://www.alta.kommune.no/helse-miljoe-og-sikkerhet no.html Krise- og beredskapsplan (Se kommunenes hjemmeside) Smittevernplan Hva kan skje? (Lista er ikke utfyllende, og må suppleres/tilpasses av virksomhetene) 1. Trafikkulykke ved skadete/døde personer 2. Ulykke/hendelse som involverer barnehager, skoler m.m 3. Eksplosjon (gass under trykk e.l) 4. Dødsfall 5 Naturkatastrofer 6. Gisselsituasjon/våpentrussel/ran 7. Smittefare 8. Annen alvorlig hendelse I tillegg har denne planen tatt opp i seg følgende elementer: - plan for varsling - plan for oppfølging av sykemeldte - plan for håndtering av konflikter på arbeidsplassen - plan for håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen Disse dokumentene finnes på kommunens HMS sider på intranett også, men er medtatt her for å gi mer helhet. Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 3

4 1. BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT SKADE OG ULYKKE Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Kvalitetssystem Beredskapsplan Godkjent av/ dato Sektorleder Ved alvorlige, akutte symptom: Ring 113 (Profesjonell nødhjelp) Ved forgiftning: Ring (Giftinformasjonens døgnåpen vakttelefon) Førstehjelpsutstyr /akuttutstyr - (skal være kjent og tilgjengelig): ullpledd pute engangshansker munn-til-munn-duker elastisk bandasje vanlig bandasje med feste, en rund stein kirurgtape - dispenser kjølende gelé Ansvarlig: Leder Dersom leder ikke er til stede, eller han/hun er skadet/forulykket, er det nestleder/assisterende leder, evt. verneombud eller annen tilsatt som tar ansvar og styring. Prosedyre ved akutt skade og ulykke: Fase 1: Når ulykken har oppstått: en av de tilsatte tar seg av den skadde (barn/elev/bruker/kollega) undersøker skadeomfang (bevisst eller bevisstløs?) i tilfelle dødsfall, skal dette erklæres av lege/sakkyndig til den forulykkede er hentet, eller dødsfall er erklært, skal det ytes førstehjelp til hjelpa kommer (NB! sjekk førstehjelp og/eller datablad) tilgjengelig førstehjelpsutstyr skal brukes er skaden alvorlig, eller du er usikker, ring 113 samtidig med at førstehjelp blir gitt leder eller en annen fra personalet kontakter foreldre/foresatte/pårørende, og formidler at det har hendt ei ulykke (NB! Meld aldri et dødsfall over telefon. Det er alltid prest/politi som varsler dødsfall) leder eller en annen fra personalet blir om ønskelig med i ambulansen (Husk å kontakte foreldre/foresatte/pårørende på forehånd) det skal ikke gis ut informasjon til andre før foreldre/foresatte/pårørende er informert dersom foreldre/foresatte/pårørende har fått stedfestet dødsfall, skal dette meldes også til personalet i barnehagen/skolen/virksomheten Fase 2: Når barnet/eleven/kollegaen er hentet: Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 4

5 barn/elever/brukere og personalet samles for å snakke om det som har skjedd leder eller en annen fra personalet kontakter og informerer sektorleder virksomheten har løpende kontakt med sykehuset, evt. også med de pårørende skademeldingsskjema blir fylt ut snarest mulig etter ulykken, og sendt via etaten sin personalmedarbeider til forsikringsselskap. det er viktig å bearbeide hendelser, særlig overfor barn/elever leder og verneombud, evt. sammen med sektorsjef, vurderer hva som skal skje videre ut fra Beredskapsplanen ved dødsfall kaller leder inn til møte for gjennomgang av fase 4-6 i Beredskapsplanen leder tar kontakt med foreldre/foresatte/pårørende, og informerer om hvordan en har håndtert saken, og hva som vil bli gjort videre. (i skole/barnehage): styrer/rektor eller en fra personalet informerer resten av foreldregruppa om hendelsen, og sender ut et skriv med aktuell informasjon. (Mal for dette skrivet ligger som vedlegg bakerst i beredskapsplanen). eventuelt må en henvise foreldre/foresatte/pårørende og tilsatte for videre hjelp. Fase 3: Dagen etter hendelsen: Virksomhetsleder eller en fra personalet kontakter barnet/eleven/den tilsatte sin familie: Ringer, besøker eller eventuelt sender blomster avklarer med foreldre/foresatte/pårørende om de har spesielle ønsker for tida framover personalet, i samarbeid med sektorsjef og evt. fagpersoner, vurderer i etterkant årsaken til ulykken, og sørger for eventuelle utbedringer av det fysiske miljøet, eller rutiner som kan hindre tilsvarende ulykke seinere Fase 4: Når dødsfall er resultat av ulykken/hendelsen: ha tilgjengelig en hvit duk, lysestake, lys, blomstervase og ei fotoramme til bruk på base/i klasserom der barnet/eleven/den tilsatte har gått/arbeidet. Dette skjer dagen etter dødsfallet. Virksomheten kan med fordel ha disse gjenstandene tilgjengelig i en sorgkasse. virksomheten markerer dødsfallet ved at flagg heises og fires til halv stang. leder, verneombud og sektorsjef blir enige om hva som skal skje videre ut fra beredskapsplanen. Styrer/rektor kaller inn Samarbeidsutvalg til møte for å gå gjennom beredskapsplan for dødsfall (fase 5 og 6) virksomhetsleder tar kontakt med foreldre/foresatte/pårørende, og informerer om hvordan en har håndtert saken, og hva en vil gjøre videre. Her vil det være naturlig med et hjemmebesøk hos de pårørende. Slikt hjemmebesøk skjer etter avtale med de pårørende. leder eller en fra personalet informerer resten av foreldregruppa om hendelsen, og sender ut skriv med aktuell informasjon (mal for dette skrivet ligger som vedlegg bak i beredskapsplanen) sektorsjefen sender melding til de andre virksomhetene med informasjon om hva som har skjedd (dette i samråd med foreldre/foresatte/pårørende) henvise foreldre/foresatte/pårørende og tilsatte til videre hjelp i hjelpeapparatet Fase 5: I løpet av den første uka og begravelsesdagen: arrangere minnestund. Her deltar barn/elever (og evt. foreldre), personalet og sektorsjefen eller en annen representant fra kommunen snakke med barna/elevene om hva som skjer i ei begravelse alle fra personalet deltar i begravelsen - barnehagen/skolen er stengt denne dagen Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 5

6 Virksomheten markerer begravelsen med flagg. virksomheten har med blomsterhilsen (dette må være avtalt og etter ønsker fra foreldre/foresatte/pårørende) etter begravelsen samles personalet for å gå gjennom hendelsen, og planlegge de neste dagene den avdøde sin plass skal stå tom, evt. med lys, slik at bortfallet er synlig og markert Fase 6: I løpet av det første året: det er viktig å satte av god tid til samtale med barna/elevene legge til rette for å besøke gravstedet og snakke om den døde etter begravelsen den avdøde bør minnes i løpet av dette året, for eksempel ved å tenne lys på fødselsdagen det er viktig med oppfølging av både barn og tilsatte. Sorgarbeid tar tid, og reaksjoner som bør bearbeides, kan komme lenge etterpå Fase 4-6 gjelder i hovedsak barnehager og skoler Som vedlegg til planen ligger dokumenter utarbeidet av Lillegården kompetansesenter som gir et punktvis oppsett for oppfølging. I disse skjemaene er der også etablert linker til Lillegården sine hjemmesider som kan brukes for ytterligere utdyping av punktene. Lillegården sitt materiale henviser til skole, men planen kan anvendes i alle virksomheter. Vedlegg 1: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen Akuttfasen Vedlegg 2: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen - Avklaringsfase Vedlegg 3: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen Langsiktig arbeid Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 6

7 2. BEREDSKAPSPLAN VED ALVORLIG SYKDOM Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Prosedyre når barn/elever har en alvorlig kronisk sykdom: plan for oppfølging i forhold til alvorlige sykdommer blir laget i samarbeid med foreldre/foresatte og etter råd fra lege medisin eller hjelpemiddel som skal benyttes, må oppbevares på et trygt sted medisin skjema skal fylles ut og signeres hver dag Prosedyre når et barn/en elev/tilsatt blir alvorlig syk: foreldre/foresatte eller den syke informerer barnehage/skole/arbeidsplass om situasjonen hvilken informasjon som skal ut, og hvordan denne blir formidla, skal avtales med foreldre/foresatte eller den syke alle i barnehagen/på skolen/på arbeidsplassen må få samme informasjon fakta om sykdommen må innhentes avklar med foreldre/foresatte eller den syke hvilken oppfølging en ønsker leder har fortløpende kontakt med hjemmet eller den syke om mulig/ønskelig - avtal besøk, evt. også på sykehus Prosedyre når et barn/en elev/tilsatt dør: den som får meldinga, varsler leder, som sørger for å få informasjonen stadfestet (av politi, pårørende eller andre) leder innhenter fakta om hva som har skjedd informasjon til resten av personalgruppa videre følger en fase 4-6 i akuttplanen Prosedyre når barn/tilsatt opplever alvorlig sykdom i nærmeste familie: opprette kontakt med person i nærmeste familie som ikke er syk en av personalet får særskilt ansvar som en stabil omsorgsperson ta barnet på alvor, vær lyttende, og bekreft barnet/eleven sine følelser finne og lese litteratur om sykdommen, slik at en er forberedt på gitte situasjoner la sykdommen være et naturlig tema for samtale i små grupper tilby foreldresamtaler/medarbeidersamtaler utover det ordinære bruka verneombud når det er nødvendig trekke inn fagpersoner etter behov Prosedyre når en person i nær familie til barn/tilsatt dør: barnehage/skole/arbeidsplass har fått informasjon om dødsfall i familien, informerer det øvrige personalet (om nødvendig, sjekk kilde først) - for barnehager/skoler: gi informasjon til barna/elevene om dødsfallet, helst samla. vær åpen for reaksjoner og forberedt på spørsmål fra barna for de mindre barna: informer hjemmet om hva barnehagen/skolen har gjort informasjon til foreldregruppa blir gitt i samråd med de pårørende før barnet/eleven kommer tilbake i barnehagen/på skolen - innhent opplysninger om: Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 7

8 o hvilken informasjon barnet/eleven har fått om dødsfallet, årsak etc o hva har barnet/eleven fått være med på? o hvilke forklaringer har barnet fått? o reaksjoner hos barnet o gi deretter informasjon om hvordan barnehagen/skolen vil møte barnet ta initiativ overfor barnet/eleven/kollegaen - fortell at du vet hva som har hendt vær oppmerksom - vær ikke påtrengende trekk evt. inn fagfolk dersom det er nødvendig Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 8

9 Alta kommune 3. BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP, MISHANDLING, VOLD OG ANDRE KRISER (gjelder barnehage og skole og andre virksomheter med barn) Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Når barn/elever opplever seksuelle overgrep, mishandling, vold: meld bekymring til styrer/rektor - ikke involver annet personale før etter avtale den som opplever bekymring, skal i samarbeid med leder begynne å skrive loggbok. Noter dato for observasjoner, og hva det gjelder (fysisk/psykisk skade, uvanlig atferd etc.) leder kontakter barnevernet og forklarer situasjonen, og ber om rettledning for videre oppfølging barnehagen/skolen retter seg etter regler om opplysningsplikt til barnevernstjenesten Når barn/elever blir hentet av rusede personer: barn/elever som blir hentet av personer som er ruset, skal skjermes så godt som mulig. Viktig å laget minst mulig oppstyr, og snakke med personen på en rolig måte prøv å forklare den rusede at barnehagen/skolen ikke kan overlate barnet til personen. Ring til andre som har omsorg for barnet, og forklar situasjonen barnehagen/skolen skal ikke gjøre motstand, og holde barnet fysisk tilbake dersom den rusede tar med seg barnet, men de skal melde fra til barnevern/politi straks om dette skjer. Når barn/elever opplever samlivsbrudd mellom foreldra: få situasjonen bekreftet fra foreldra - barnehagen/skolen skal ikke foreholde seg til rykter tilby begge foreldrene en samtale i løpet av 14 dager for å klargjøre situasjonen om: o hvordan samarbeidet mellom mor og far er o hvilke ønsker foreldrene har o informasjon til hjemmene - dobbelt sett? o bringe- og hentesituasjon o oppdatering av praktiske opplysninger - adresser, telefonnummer osv. vær forsiktig med hvilke spørsmål som blir stilt når barnet hører på bekreft at begge foreldra er likeverdige ved å innkalla begge til samtaler, møte, arrangement o.l. fortell barnet at du vet hvordan situasjonen er. La barnet få uttrykke seg på sin egen måte Når barn/elever forsvinner: om et barn forsvinner, og dette er stadfestet fra alle i personalet, skal foreldre/foresatte kontaktes for å høre om barnet kan ha gått hjem. Deretter forklarer en situasjonen ha alltid oversikt over farlige steder der barn kan skadet seg eller drukne. Slike steder må det letes først let i nærområdet der barnet sist ble sett ved resultatløs leting - fortsett å lete, mens en fra personalet melder fra til politiet tlf eller 112 Når barn ikke blir hentet: ring foreldre/foresatte kontakt den som står oppført som barnet sin kontaktperson utenom foreldre/foresatte kontakt leder og vurder situasjonen sammen Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 9

10 om det ikke er mulig å nå noen av kontaktpersonene - kontakt politiet for å høre om det kan ha skjedd familien noe. Kontakt deretter barnevernet følg politiet sine råd og rettledninger vær sammen med barnet helt til det er en barnet kjenner, eller en fra barnevernet, som tar ansvaret ikke under noen omstendighet må en ta barnet bort fra barnehagen (evt. skolen) Når barn/elever møter media: det er leder som i første rekke skal ha kontakt med media barn/elever skal ikke møte media uten at foreldre/foresatte har gitt skriftlig tillatelse til det det skal ikke gis ut noen form for informasjon om barn til media pr. telefon. Ved forespørsel fra media skal leder kontaktes/informeres i særskilte tilfelle kan styrer/rektor spørre foreldre/foresatte om det er av interesse for familien å uttale seg til media bilde av barn/elever i aviser el.l. skal ikke forekomme uten tillatelse fra foreldre/foresatte husk taushetsplikten Når uvedkommende er inne i barnehagen/skolen, og en opplever situasjonen truende: prøv å få kartlagt hva personen vil samle barna/elevene. Opptre rolig men bestemt, og tilkall hjelp om mulig samarbeid med personen så langt råd, men la ikke inntrengeren få overtaket ikke gå fra barna/elevene, gå aldri på akkord med barna/elevene sin sikkerhet aggressive og truende personer er det viktig å få roe ned om mulig. Gi inntrykk av samarbeids- og løsningsvilje. Spill på lag uten å gi etter for krav kontakt politiet og kommunen sitt kriseteam evakuer barn/voksne som er i andre deler av bygget i etterkant: Samle alle involverte. Samtal, forklar og svar på spørsmål vurder om alle eller noen foreldre/foresatte skal kalles inn for informasjon innkall personalet til informasjon og bearbeiding av reaksjoner leder i samarbeid med politi informerer eventuelt presse Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 10

11 Alta kommune 4. BEREDSKAPSPLAN VED BRANN, STRØMSTANS, STENGING AV VANN, INNBRUDD/HÆRVERK Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Prosedyre ved brann: ved brann eller brannalarm - se egen beredskapsplan Prosedyre ved strømstans: kontakt Alta kommune ved Drift og utbygging for å få klarlagt eventuell årsak, omfang og tid (tlf eller vakttelefon ) Kontakt Alta kraftlag for å kartlegge strømbruddets varighet. Tlf kontakt evt. vaktmester dersom det bare gjelder egen virksomhet. er det forventa langvarig strømstans, må stenging av barnehage/skole/arbeidsplass vurderes i samråd med verneombud. Ved temperatur under 15 grader og forventning om langvarig strømbrudd (mer enn 2t) må skolen/barnehagen stenges. Her må årstid og tidspunkt på dagen for hendelsen vurderes. ved evt. stenging, må foreldre/foresatte til barnehagebarn og de skolebarn kontaktes, og alle hjemmene må informeres Prosedyre ved stenging av vann: kontakt Alta kommune (Drift og utbygging) for å få klarlagt eventuell årsak og omfang (telefon Dagtid: , Vakttelefon: ) kontakt vaktmester for å sjekke ut mulige feil dersom stenging av vann blir langvarig, må stenging av barnehage/skole/arbeidsplass vurderes Prosedyre ved innbrudd og hærverk: når gjerningsmennene blir tatt på fersk gjerning - ring 112 (politiet) kontakt politiet i alle tilfeller skjerme de plassene som er skadet eller berørte - viktig å sjekke om der er glasskår før barn/elever går inn meld fra til Alta kommune - tlf eller vakttelefon ring evt. leder for informasjon Meld fra til nærmeste overordnede slik at forholdet blir politianmeldt Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 11

12 5. Beredskapsplan ved vold og trusler - ansatte Retningslinje for forebygging og håndtering av vold og trusler Alta kommune Fagområde Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Versjon nr./dato Godkjent av/ dato HMS Beredskap Alta kommune Beredskapsplan Personal 0311 Rådmann 1. Bakgrunn og formål med retningslinjen Undersøkelser viser at vel 30 prosent av befolkningen har blitt utsatt for vold ved arbeids- eller lærested. Levekårsundersøkelsen fra 2003 viser at det er mer sannsynlig at kvinner utsettes for vold på arbeidsplassen enn menn. Sannsynligvis er årsaken at kvinnene oftere arbeider innenfor helse- og omsorgsyrker. Undersøkelser fra arbeidstilsynet viser at det i enkelte yrker er høyere risiko for å bli utsatt for vold enn andre. Dette gjelder yrker som har med oppbevaring av verdier (penger, våpen, medisiner), yrker der personene anses å ha makt (eks politi, vektere, fengselspersonell), samt helse og omsorgsyrker, og da særlig ansatte som arbeider innenfor rus, psykiatri, hjemmetjenester og sosiale tjenester. Retningslinjen som her er utarbeidet er en overordnet retningslinje, og hver virksomhet må vurdere om det er behov for egne retningslinjer i tillegg for deres virksomhet. Avgjørelsen må baseres på det risikobilde som foreligger. Arbeidsplassene i Alta kommune er svært ulike, og for de ansatte vil det være mer eller mindre påregnelig å bli utsatt for slik belastning i forhold til hvor man arbeider. Denne retningslinjen gir noen tips om hvordan virksomheten skal arbeide for å identifisere og forebygge vold og trusler. Den sier også noe om hvilket utgangspunkt ledelsen i kommunen har i forhold til vold og trusler, samt hvordan rapportering og registrering skal foregå. Retningslinen bygger på en rapport levert av en kommunal arbeidsgruppe i mai 05, og som ble behandlet av AMU Denne retningslinjen og eventuelle egne retningslinjer i tillegg for virksomheten skal gjøres kjent for de ansatte, og oppbevares lett tilgjengelig for alle. Det forutsettes at virksomhetene tar dette opp som tema jevnlig. Regelverk: Arbeidsmiljøet for norske arbeidstakere skal i henhold til Arbeidsmiljøloven (aml) være fullt forsvarlig I det ligger det at: Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Det vises her til aml 4-3 pkt 4. Arbeidsgiver har etter loven et ansvar for å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler fra brukere / pasienter / elever/ publikum, samt ha retningslinje for hvordan håndtere situasjonen dersom dette likevel skulle skje. Regelen angir en trygghets- og sikkerhetsstandard for arbeidslivet, og vurderingen av hvilken grad det er mulig å tilrettelegge, må relatere seg til den risiko som foreligger på den enkelte virksomhet. Det kan for eksempel dreie seg om opplæringstiltak, organisatoriske tiltak eller bruk av sikkerhetsutstyr alt etter hvilket risikobilde som foreligger. Som arbeidstaker har man plikt til å medvirke i dette arbeidet Arbeidstakers medvirkningsplikt (aml 2-3) (1)Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 12

13 organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal: e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. 2. Begrepet vold og trusler I arbeidstilsynets veileder om vold og trusler på arbeidsplassen, er vold og trusler forklart slik: Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakerne blir utskjelt, utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra tredjepart eller angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære. Vold og trusler kan komme til uttrykk som: Fysisk vold som primært gir skade på legeme. Psykisk skade kan oppstå som følge av å bli utsatt for slik vold. Psykisk vold som kan uttrykkes både verbalt og gjennom kroppsspråk. Denne retter seg mot den utsattes psykiske tilstand eller sinnsstemning. Formålet er å skape psykisk ubehag, frykt, engstelse og/eller usikkerhet. Seksuell vold som kan gi både fysisk og psykisk skade. Som fenomen opptrer ikke fysisk vold og trusler (psykisk vold) nødvendigvis samtidig. 3. Kartlegging av risiko for vold og trusler - vurdere hva som skal gjøres. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er nøkkelen i forebyggingen av vold og trusler. Det innebærer å: Kartlegge farekilder Vurdere risiko Utarbeide planer og prioritere tiltak Iverksette tiltak Evaluering Kartlegging av farekilder: Hver virksomhet må kartlegge risikoen for vold og trusler mot ansatte. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Kartleggingen skjer ved at man skaffer en oversikt over hvor og i hvilke arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må inneholde en gjennomgang av risikofaktorer både internt i virksomheten og i omgivelsene. Vurdere risiko: Ut fra oversikten man får via kartleggingen går man inn og analyserer konsekvensene dersom hendelsene/farene skulle oppstå. Man går videre inn og sier noe om hvor alvorlige konsekvensene vil være, hvem som kan bli skadet/truet, og vurderer hvor sannsynlig det er at hendelsene kan inntreffe. Gjennomgangen vil sannsynligvis vise at noen hendelser vil medføre mer alvorlige konsekvenser og /eller har større sannsynlighet for at de kan inntreffe. Dette er faktorer man må ta hensyn til når tiltak skal prioriteres. Tiltak: Når man har fått en oversikt over farekildene, hvilken fare de kan representere og hvor sannsynlig det er at faren kan inntreffe, må man vurdere hva man kan gjøre for å forhindre hendelsene og hva man kan gjøre for å begrense skadene hvis hendelsen likevel skulle inntreffe. Tiltakene omfatter blant annet rutine / retningslinje for: Forebygging Håndtering av situasjonen Oppfølging Registrering av hendelser Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 13

14 Opplæring Kriseberedskap Det må skilles mellom tiltak som må iverksettes straks, og tiltak som må iverksettes mer på lang sikt. Hva som kan gjennomføres vil også måtte vurderes ut fra hva som er teknisk og kostnadsmessig mulig. Evaluering: Etter at man har gjort dette må man ha et system som sikrer at man får evaluert rutinene/tiltakene slik at man kan endre dem om noe ikke fungerer etter hensikten. 4. PLAN FOR HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Rutine etter trusler mot ansatte: 1. Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen. 2. Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene. 3. Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre skade. 4. Den/de ansatte vurderer i samråd med verneombudet om virksomheten må stenges. Hvis leder er til stede, ligger avgjørelsen hos leder. 5. Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles. 6. Det må vurderes om den som er utsatt for truslene skal få legebehandling eller annen oppfølging, for eksempel om noen skal følge den ansatte hjem, være hos den eller lignende. Utgifter til legebehandling dekkes av arbeidsgiver. 7. Varslingsrutine for melding til overordnet følges. 8. Snarest mulig og seinest første virkedag etter hendelsen skal den ansatte/de ansatte på jobb gis tilbud om samtale / debriefing. Det må vurderes om det er behov for ekstern oppfølging utover samtale med egen lege. 9. Leder har ansvar for oppfølgende samtaler med den/ de ansatte seinest etter en uke. I møtet avklares det behov for ytterligere oppfølging. Uavhengig av dette innkalles det minimum til nytt møte etter en måned. Rutine etter trusler via telefon, sms, eller pr. brev: 1. Hvis truslene kommer via telefon, sms, eller pr brev, skal nærmeste leder kontaktes så snart som mulig. 2. Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles. 3. Det må vurderes om politiet skal kontaktes avhengig av sakens alvorlighetsgrad. For øvrig gjelder punktene som står under rutine etter trusler mot ansatte. Rutine etter vold mot ansatte: 1. Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig. 2. Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold. 3. Det må vurderes om annet personale skal ta seg av den som utøvet volden. 4. Den/de ansatte vurderer i samråd med verneombudet om virksomheten må stenges. Hvis leder er til stede, ligger avgjørelsen hos leder. 5. Vurder om skade krever legebehandling. 6. Hvis den skadde ønsker det, eller andre mener det er nødvendig, skal annet personale være med på legevakten og sørge for at den skadde blir fulgt opp umiddelbart etterpå. Som hovedregel bør ikke den skadde være alene den nærmeste tiden etterpå. 7. Varslingsrutine for melding til overordnet følges. 8. Arbeidsgiver bør samle de ansatte til en samtale / debriefing i løpet av de første timene etter hendelsen. Eventuelt første virkedag etter hendelsen hvis dette er det som er praktisk mulig. Det må vurderes om de involverte har behov for ekstern oppfølging utover samtale med egen lege. Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 14

15 9. Leder har ansvar for oppfølgende samtaler med den/ de ansatte seinest etter en uke. I møtet avklares det behov for ytterligere oppfølging. Uavhengig av dette innkalles det minimum til nytt møte etter en måned. 10. Personlige klær og utstyr som har blitt ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver. Se egen retningslinje for skade/tap på private eiendeler/kjøretøy for ansatte i Alta kommune. Rutine for melding til nærmeste overordnede og verneombud: 1. All vold eller trusler skal meldes til virksomhetsleder / stedfortreder. 2. Hvis virksomhetsleder / stedfortreder ikke er tilgjengelig, er annet tilstedeværende personale ansvarlig for at han/hun får beskjed første dag på jobb. 3. Når virksomhetsleder har fått beskjed, er han/hun ansvarlig for videre oppfølging av den skadde/den som er utsatt for vold/trusler. 4. Etter voldshendelser skal hovedverneombudet orienteres første virkedag. Rutine for intern registrering og oppbevaring av dokumentasjon: 1. Alle hendelser der det blir utøvd vold / prøver å utøve vold / truer med å utøve vold eller retter trusler mot deg som ansatt, skal registreres internt på arbeidsplassen på et avviksmeldeskjema. Leder plikter å bistå den som har blitt utsatt ved utfylling. Avviksmeldingen oppbevares i avviksmeldesystemet i 10 år. Kopi legges i personalmappa. 2. Det fylles ut et skademeldingsskjema til gjeldende forsikringsselskap for å sikre dokumentasjon ved mulig framtidig rett til erstatning fra forsikringsselskapet. Dette sendes til Lønn- og personalavdelingen for videre ekspedering og oppbevaring. Skjemaet kan tas ut på kommunens Intranett. 3. Hvis en sykdom eller skade i ettertid skal kunne godkjennes som yrkesskade, vil det være helt avhengig av at det finnes skriftlig registrering / dokumentasjon. Rutiner for ekstern registrering: 1. Ved alle hendelser der det blir utøvd vold / prøver å utøve vold / truer med å utøve vold eller rettet trusler mot deg som ansatt og det har oppstått skade som trenger behandling, skal du alltid gå til lege. Det må skrives skademelding. Også ved skader som på sikt / ved gjentakelse kan gi varig skade, bør lege kontaktes. Det skal fylles ut både interne og eksterne skjema hvis den ansatte må til skadebehandling. 2. NAV meldeskjema for yrkesskade eller yrkessykdom, av skal være tilgjengelig på arbeidsplassen enten i papirform eller elektronisk. Arbeidsgiver skal fylle ut og har ansvar for innsending. Plikten er hjemlet i Folketrygdloven Anmeldelse: Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffeloves 228(legemsfornærmelse), 229 (skade) og /eller 127(vold mot offentlig tjenestemann), 128 (trusler mot offentlig tjenestemann) brytes. Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes; anmeldelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kommuneadvokatene eller kommunens juridiske rådgivere kan rådspørres om dette. Dersom man kommer til at kommunen ønsker å leveres anmeldelse/påtalebegjæring, så er det rådmannen som er delegert myndighet til dette. Ved utforming av anmeldelse/påtalebegjæring må man vurdere innholdet nøye slik at man ikke røper taushetsbelagte opplysninger som ikke er nødvendig for å gi politiet informasjon om hendelsen. Vedlegg: Sjekkliste: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler Sjekkliste: Hva gjøres umiddelbart etter vold og trusler mot ansatte Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 15

16 6. Plan for behandling av klager fra foresatte og andre. Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Behandlingen av klager fra foresatte på ansatte eller på forhold ved skolen følger reglene i opplæringslovens 2-9, 4. ledd og 2-10, 2. ledd når det gjelder skolers ordensreglement og/eller opplæringslovens 9a om elevenes skolemiljø saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved alle andre enkeltvedtak. Alle virksomheter skal søke å løse klager og konflikter på lavest mulig nivå gjennom dialog og samtale. Dersom det ikke oppnås forståelse eller enighet gjennom samtale skal klagen bringes videre til nærmeste overordnede. Dette må gjøres så snart som mulig, og når saken leveres må det påses at alle aktuelle dokumenter og opplysninger følger saken. Skoler skal særskilt legge vekt på den handlingsplikt skolen har i medhold av OL 9a til å sikre elevenes miljø og saksbehandling i slike saker. Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Barn/eleven/foresatte skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig. Avgjørelsen skal begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig. Retningslinjer for behandling av klager på ansatte: Behandling av klager som framsettes system og arkiv: Sikre at det tas notat om klagen er muntlig. Notatet skal arkiveres. Dersom klagen er skriftlig skal klagen registreres som inngående post til skolen Oppfølging av klager når klagen er muntlig: Samtale mellom klager og den klagen gjelder. Her må det vurderes om det er hensiktsmessig å ha med en fra skolens ledelse. Samtalen har til formål å avklare klagen og finne fram til løsninger. Dersom det ikke etableres en løsning gjennom dialog skal klagen videreformidles til skolens ledelse. Skolens ledelse skal da følge opp klagen gjennom: o Samtale med klager. Det føres notat. o Samtale med den som det er klaget på. Det føres notat. o Felles møte mellom de som er berørt. Det føres referat. Skolens ledelse kan også behandle en klage skriftlig. Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 16

17 Oppfølging når klager er skriftlige: Klagen registreres i skolens postsystem. Klagen opplyses av skolens ledelse ved at det innhentes opplysninger fra de klagen gjelder. Ledelsen behandler klagen/svarer på klagen gjennom vedtak eller gjennom brev dersom klagen ikke krever et enkeltvedtak. Når klagen gjelder leder for virksomhet: Muntlige klager søkes løst gjennom dialog mellom berørte parter. Ved behov kan sektorleder kontaktes for deltakelse/bistand. Ved skriftlige klager registreres klager i postsystem. Leder kan søke å avklare skriftlige klager gjennom svar på brev. Dersom slik avklaring ikke løser klagen, må denne sendes sektorleder for videre behandling. Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 17

18 7. BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER VED ALVORLIGE TRUSLER OM VOLD I VIRKSOMHETER Alta kommune Fagområde Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Versjon nr./dato Godkjent av/ dato HMS Beredskap Barn og unge sektor Beredskapsplan B&U sektor Sektorleder Etter to katastrofer på finske skoler med alvorlig voldsbruk/våpenbruk, er det naturlig med et fokus på beredskapen i norske skoler når det gjelder den type vold og den type trusler om vold. Det er grunn til å tro at potensialet for skoledrap er lavt i Norge. Likevel er det umulig å avvise bekymringer for at dette også kan skje i Norge. Derfor er det viktig med en gjennomtenkt beredskap. Planen sikter ikke mot å skape uro eller usikkerhet, men mot å gi et grunnlag for Å oppfatte og registrere signaler om slik vold eller slike trusler Å ha en mental og handlingsmessig beredskap om det skulle oppstå en alvorlig hendelse på en av våre skoler Planen inneholder konkrete punkter for god beredskap for vold og trusler om vold på områdene forebygging og beredskap, håndtering av trusler, håndtering av en reell situasjon og risikoforhold. Risikoforhold Det er ikke nok presis kunnskap om hvem som gjennomfører vold og drap, men det mønster som tegner seg, tyder på at det er en sammenstilling av mange risikoforhold. Noen er lette å få øye på og kjennetegner relativt mange unge mennesker. Det er først når flere og spesielt når det er mange slike forhold til stede samtidig at faren øker for voldshandlinger. Noen tegn på umiddelbar fare: Klare, spesifikke trusler (signaler) fremsatt på internett eller muntlig og/eller skriftlig Tilgang på våpen Forherligelse av vold, stor interesse for tidligere skoleskytinger Andre forhold Individuelle forhold o Historie med krenkelser, vært utsatt for mobbing og/eller selv vært involvert i voldsepisoder o Uttrykt selvmordsatferd (tanker, planer, forsøk) o Rusmisbruk o Antisosiale holdninger og atferd, ukontrollerbart sinne o Stor interesse for voldelige videospill og voldsfilmer o Nederlag på skolen o Plutselige humørsvingninger Familieforhold o Lav foreldreinvolvering o Mishandling, vanskjøtsel og neglisjering o Vanskelige hjemmeforhold familiekonflikt dårlig økonomi Skole og nettverksforhold Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 18

19 o Holder seg med avvikende venner o Avvisning fra venner o Opplever seg forfulgt eller plaget av andre Forebygging Vi kan forebygge, men vi kan ikke forutse. Sentrale elementer i en forebyggings strategi: Omsorg og våkenhet for ensomme personer som er spesielt opptatt av bisarre ideer om vold, terrorisme og drap. Arbeid med slike personer må ha som mål å inkludere disse som en del av et fellesskap. Etablering av en systematisk dialog med elevene om å rapportere voldsinspirerte presentasjoner på nettet. Det er viktig å etablere en felles overvåkning av nett og miljø med sikte på å avdekke urovekkende forhold så tidlig som mulig. Beredskap for alvorlige trusler om vold Hendelsene i andre land gir ikke veiledning til en entydig beredskapsplan. Metode og hendelsesforløp har vært ulike. Likevel er det viktig å etablere en tenkning om risikovurdering, risikohåndtering og beredskap. Disse vurderingene er skolens interne plan for hendelser av en slik type. Planen er intern fordi den bare drøftes blant og er kjent av skolens personale. Det er viktig at vi ikke bidrar til å sette en agenda der denne type vold og trusler om vold aktualiseres. Følgende elementer må inngå i en risikovurdering og beredskapstenkning: Alle trusler, inkludert både de som kan oppfattes som vage og de som blir spredd som rykter, må tas alvorlig helt fra starten av. Å ta rykter og trusler på alvor innebærer systematisk varsling til politiet. Det er politiets oppgave å vurdere trusselsituasjonen. Skolen avklarer med politi hvordan de skal forholde seg til påstander og rykter om at noen har våpen på skolen. Etablere en plan for evakuering av skolen som lærerne er kjent med. Evakueringsrute og samlingssted må være planlagt slik at disse ikke fører til oppsamling av elevgrupper som kan bli utsatt for vold. Varsling av personale og elever ved hjelp av mobiltelefon eller brannalarm. Bruk av skolens brannalarm vil kunne være en hensiktsmessig måte for evakuering. God beredskap og krisehåndtering: Forebygging og beredskap På hver skole bør det gjennomføres en skrivebordsøvelse med skolens personell hvor en gjennomgår hvordan lærere skal opptre om det oppstår en reell voldssituasjon. Skolens personell må gjennomgå eventuelle rømningsveier som kan benyttes. Plan for slik evakuering gjøres kjent for politiet. Politiet har tegninger over skolene. Alle skolens ansatte må vite hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og personells oppholdsrom for å holde ute eller redusere fremkommelighet for eventuelle gjerningsmenn Elever bes rapportere om internettaktivitet hvor medelever uttrykker planer om voldshendelser eller tanker og holdninger som er svært voldsfikserte. Terskelen for å rapportere skal være lav, og hovedbudskapet til elevene skal være at det dreier seg om Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 19

20 at skolen har omsorg og ansvar for medelever som tydeligvis ikke har det bra verken med seg selv eller med omverdenen Lærere noterer seg elever med svært avvikende holdninger i forhold til vold og aggresjon; både de elever som har en provoserende og aggressiv og de som er ensomme og har meldt seg ut av fellesskapet. I de fleste tilfellene blir svaret på bekymringen en forsterket innsats for å inkludere disse elevene bedre i skolemiljøet. Håndtering og vurdering av trusler Alle meldte trusler via telefon, mail, sms eller via annen kanal eller trusler eller meldinger om videoer på nettsteder rapporteres umiddelbart til politiet Alvorlige trusler formulert muntlig skal rapporteres til skoleledelse som får råd ved å ta kontakt med politi, og eventuelt konfererer med foreldre og skolemyndigheter. Om noen av de senere nevnte risikoforhold er til stede, utvises det særlig aktsomhet Læreres kunnskap om elever utgjør en ressurs for vurdering av alvorsgrad og elevens potensial for å gjennomføre trussel Trusler noteres i loggbok og økning av trusler fra elever medfører kontakt til skolens fagapparat og eventuelt til politi Trusler som blir kjent blant elever krever godt lederskap. Det innebærer rolig, tydelig, nøktern informasjon til elevene om hva som har skjedd og om hva som nå gjøres. Alvorlige trusler formidles til elevenes foresatte, enten skriftlig og/eller muntlig ved foreldremøte Håndtering av en reell situasjon Prøv å få kartlagt situasjonen evt hva personen/personene vil Gi melding til skolens ledelse slik at alle kan varsles og politiet tilkalles Samle elevene. Opptre rolig men bestemt, og tilkall hjelp om mulig Samarbeid med personen så langt råd, men la ikke inntrengeren få overtaket Ikke gå fra elevene, gå aldri på akkord med elevene sin sikkerhet Aggressive og truende personer er det viktig å få roe ned om mulig. Gi inntrykk av samarbeids- og løsningsvilje. Spill på lag uten å gi etter for krav Personell må være kjent med hva de kan gjøre i et rom for å maksimere overlevelse legge seg ned, holde seg vekk fra vinduer og dører, søke mot sikre plasser, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Rolig opptreden fra læreres og lederes side roer ned elever og andre Evakuer barn/voksne som er i andre deler av bygget Personell må vente på signal om at faren er over I etterkant: Samle alle involverte. Samtal, forklar og svar på spørsmål Vurder om alle eller noen foreldre/foresatte skal kalles inn for informasjon Innkall personalet til informasjon og bearbeiding av reaksjoner Leder i samarbeid med politi informerer eventuelt presse Barn og unge sektor beredskapsplan godkjent februar 12 20

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer