Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Kl. 09:00 09:45: Temadel: Sogn Næring Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/09 09/47-21 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar 47/09 07/ Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt /09 09/ Tv-aksjonen CARE - søknad om støtte 49/09 09/ Sakskomite - retningslinjer for bruk av sentrumsparken 50/09 08/ Handlingsprogram fylkesvegnettet (19) 51/09 09/ Oppmoding om busetting av flyktningar i /09 09/ Sogndal kommune - bystatus 53/09 09/ Tertailrapport 02/2009

2 Ovannemnde saker vert i dag offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Følgjande sak vert ettersendt/utlagt måndag : 54/09 09/ Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

3 Sogndal kommune Sak 46/09 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 09/47 Saksnr.: Utval Møtedato 45/09 Formannskapet /09 Formannskapet Sak 46/09 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar Pkt. 1. OPNING: A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Heidi-Kathrin Osland, K.Endre Timberlid, Astrid Hove, Karen Marie Hjelmeseter, Christen Knagenhjelm, Helge Torstad, Rita Navarsete, Kjetil Ertesvåg. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: høyring handlingsplan fylkesvegnettet Loen norskundervisninga, opning av nye lokaler Sogn regionråd, saker Distriktssenteret, omdømmekurs Sogn regionråd sitt besøk hjå Midt-Telemark rådet 01. og representantskapsmøte Alarmesentralen Status fylkesdelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet B. Orientering frå utval: 1. Sogndal eldreråd: Referat frå møte i rådet den (Arkivs.:09/1849) 2. Rådet for funksjonshemma: Referat frå møte den (Arkivs.:09/423) 3. Sogn Regionråd: Handlingsplan fylkesvegnettet fråsegn. Brev til Sogn ogmfjordane fylkeskommune datert (Arkivs.:09/2134) C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: 1. Statsbudsjettet E. Drøftingar: Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR A. Evaluering av folkemusikkordninga i Sogn og Fjordane. Brev datert frå kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Arkivsak 09/2541). B. Ang. Park aksen. Brev datert frå Erik A. Flåten. (Arkivsak 09/2568). Side 3 av 26

4 Sak 46/09 C. Slakteritomta Øyane Sogndal. Brev datert frå Fjordlinje Eigedom AS. (Arkivsak 03/435). D. Innkalling til synfaring og møter 420 kv kraftledning fra Ørskog i Møre og Romsdal til Fardal i Sogn og Fjordane. Brev datert frå Olje- og energidepartementet. (Arkivsak 06/551). E. Nye statlege reformer og utfordringar knytt til dagens kommunestruktur. Kopi av brev datert (ref. 2009/ ) frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Kommunal- og regionaldepartementet. F. A/S Fjærlandsvegen samanlikning av trafikk og inntekter pr G. Skatt på formue og inntekt pr Oversikt frå skatteavdeligna dat Vedlegg: Pkt. 2.B og 3. Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 26

5 Sogndal kommune Sak 47/09 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 07/2077 Saksnr.: Utval Møtedato 44/07 Kommunestyret /09 Formannskapet Sak 47/09 Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt Tilråding: Vibeke Johnsen (SV) vert vald som ny vararepresentant nr. 4 til forvaltningsutvalet frå dags dato og resten av valperioden. Saksutgreiing: Bakgrunn for saka er at Heidi Myrvoll (SV) som vart vald som medlem av kontrollutvalet for inneverande periode også blei vald som 4. vararepresentant til forvaltningsutvalet. Det var først når ho blei innkalla som vararepresentant til førre møte i forvaltningsutvalet at det blei reist spørsmål om ho kunne delta der. Valet i oktober 2007 var slik: Forvaltningsutvalet for kommunestyreperioden okt får 7 medlemar. Desse vert valde: Fellesliste for AP/SV/KrF: Medlemar: Varamedlemar: 1. Liv Synnøve Bøyum (AP) 1. Steinar Øydvin (SV) (Fast medlem til 1/8-2010) 2. Dag Olav Osen (AP) 2. Bjørn Rune Nondal (AP) 3. Grete Netteland (AP)-(Perm til 1/8-2010) 3. Margrete Haug (KrF) 4. Per Osvald Bøthun (KrF) 4. Heidi Myrvold (SV) 5. Liv Marit Menes (AP) 6. Jostein Flatland (KrF) SP: Medlem: Synnøve Stalheim Varamedlemar: 1. Laura Kvamme 2. Gunnstein Flugheim 3. Sigfred Stenehjem FrP: Medlemer: Varamedlemar: 1. Nils Slinde 1. Sigurd Sætre 2. Idar Kollsete 3. Anne Andersen Thune 4. Kari Lie Fellesliste for H/V: Medlem: Hans Haugen (V) Varamedlemar: 1. Bjørg Rimeslaatten (V) 2. Øistein Sørensen (H) 3. Hanne Haugen (V) Leiar: Liv Synnøve Bøyum (AP) Nestleiar: Per Osvald Bøthun (KrF) Det syner seg at Heidi Myrvoll som medlem av kontrollutvalet ikkje kan inneha begge verva. Reglane om dette står i kommunelova, 77, punkt 2: Side 5 av 26

6 Sak 47/09 Utelukket for val er ordfører, fylkesordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedløem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og andre ansatte i kommunen og fylkeskommunen. Vurdering: I det ein viser til ovannemnde lovreglar må kommunestyre føreta nytt val av 4.varamedlem til forvaltningsutvalet. Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 6 av 26

7 Sogndal kommune Sak 48/09 Formannskapet Saksh.: Jorunn Liheim Arkiv: X03 Arkivsak: 09/1596 Saksnr.: Utval Møtedato 32/09 Formannskapet /09 Formannskapet Sak 48/09 Tv-aksjonen CARE - søknad om støtte Tilråding: Sogndal kommune løyver kr ,- (Kr. 1 pr. innbyggjar) til TV-aksjonen 2009 CARE Vedlegg: Brev datert 18.mai 2009 frå Fylkesaksjonsleiar Kristin Sandal. Saksutgreiing: TV-aksjonen i år er tildelt organisasjonen CARE. Dette er ein av verdas største støtteorganisasjonar. Her i landet er organisasjonen leia av generalsekretær Marte Gerhardsen. Aksjonen sin tittel i år er Hjelp til kvinner hjelper fleire. Viser til nærare informasjon i brevet frå fylkesaksjonsleiaren. Som tidlegare år vert det tilrådd å støtte aksjonen med kr. 1,- pr innbyggar. (6966 ifølge SSB pr. 3. kvartal 2009). Formannskapet må evt. vurdere om dette beløpet skal endrast. I tillegg yter kommunen ressursar i form av sekretærfunksjon, felles informasjonsmøte for kommunane i Sogn og førebuing til sjølve aksjonsdagen. Jostein Aanestad -rådmann- Side 7 av 26

8 Sogndal kommune Sak 49/09 Formannskapet Saksh.: Jarle Aarvoll Arkiv: Arkivsak: 09/2736 Saksnr.: Utval Møtedato 49/09 Formannskapet Sak 49/09 Sakskomite - retningslinjer for bruk av sentrumsparken Tilråding: Det vert sett ned følgjande sakskomite for utarbeiding av retnignslinjer for bruk av sentrumsparken: Saksordførar: Medlemmer: Sakskomiteen skal leggja fram forslag til retningslinjer for bruk av sentrumsparken innan 1. april Vedlegg: 1. Standardvilkår for leige av kommunen sine parkanlegg 2. Eksempel på søknad om bruk av park Saksutgreiing: Administrasjonen får mange førespurnader om bruk av sentrumsparken. Det er positivt. Det har vore spørsmål om rein salsverksemd (torg), om partipolitiske arrangement, om ulike typar politiske markeringar og om ulike typar kulturarrangement med og utan inngangsbillettar og med og utan sal av produkt/kioskvarer. Det er viktig at bruken av sentrumsparken stør opp om å utviklar dei kvalitetane parken inneheld. Det er på denne bakgrunn trong for å utarbeide retningslinjer for bruk av sentrumsparken som seier noko om: - kva aktivitetar som parken kan nyttast til - vilkår for leige av parken - ev. opningstider for arrangement i parken - m.v. Vedlagd følgjer nokre døme henta frå andre kommunar om standardvilkår og søkandsskjema for leige av parkområde i sentrum. Sakskomiteen kan også drøfte om årlege arrangement skal leggjast til sentrumsparken, t.d. korleis sentrumsparken ev. bør nyttast i samband med 17-mai feiringa. Sogndal 5. oktober 2009 Jarle Aarvoll ordførar Side 8 av 26

9 Sogndal kommune Sak 50/09 Formannskapet Saksh.: Marie Pettersson Arkiv: Q13 Arkivsak: 08/2233 Saksnr.: Utval Møtedato 83/08 Formannskapet /09 Formannskapet Sak 50/09 Handlingsprogram fylkesvegnettet (19) Tilråding: Sogndal kommune har følgjande merknader til høyringsframlegg til handlingsprogram for fylkesvegnettet (19): 1-times regionen i Sogn, jf regionalplan for Sogn regionråd, vert teke inn som punkt i kapitel Tverrsamband mellom Dalavegen og Fjærlandsvegen over Kvåle vert teke inn i kapitel 6.5 Gang- og sykkelvegar langs riksveg 55, strekninga Sogndal Årøy, vert teke inn i handlingsprogrammet kapitel Utbetring av fv. 213 (flyplassvegen) vert teke inn i kapitel Vedlegg: Høyringsframlegg: handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) eige vedlegg Saksutgreiing: Bakgrunn: Fylkeskommunen har fått ansvaret å utarbeide handlingsprogram for eit fylkesvegnett som femnar om dagens fylkesvegar og det meste av det øvrige riksvegnettet. Tidlegare har formannskapet, i møte sak 83/08, gjeve innspel på prioriterte tiltak. Fylkeskommunen har med grunnlag i analyse, godkjente mål og strategiar og innspel frå m.a. kommunane utarbeidd eit prioritert handlingsprogram som no er ute på høyring. Høyringsfrist er 12. oktober, men Sogndal kommune har fått utsett frist slik at formannskapet kan handsama saka i møte den 15. oktober. Fylkestinget skal gjere endeleg vedtak i desember Handlingsprogrammet vil gjelde for perioden (19), og femnar om investering, drift og vedlikehald inkludert ferje. Etter vedtak i Hovudutval for samferdsle den skal vidare arbeid med handlingsprogrammet skje med utgangspunkt i følgjande føringar: sikre viktige tilførslevegar på fylkesvegnettet inn mot stamvegnettet gode kommunikasjonar innan ulike arbeids-, bustad- og serviceregionar effektive vegsystem for framføring av gods- og kollektivtransport i Sogn og Fjordane sikre tilkomst (kommunikasjon/ infrastruktur) til utsette kommunar og samfunn legge til grunn visjonen om at det ikkje skal skje ulukker med drepne eler livsvarig skada i transportsektoren nå nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslepp Side 9 av 26

10 Sak 50/09 gjennom langsiktig satsing på infrastruktur legge til rette for miljøvenleg kollektivtrafikk som når alle kommune- og skulesentra satse på tiltak som reduserar dei negative effektane av klimaendringane på det daglege transportbehovet byggje gang- og sykkelvegar sikre rasutsette vegar. Vurdering: 1-timesregionen I Regionalplan for Sogn regionråd heiter det at Sogn regionråd skal satse på felles bu- og arbeidsmarknad. Eit viktig mål er å ha ein god infrastruktur i heile regionen, og kommunikasjonane på veg og land skal utarbeidast slik at reisetida til regionsenteret er maks 1 time. Tiltak for å få dette til er m.a. vegutbetring på strekningane Vik- Vagnses, Dragvik Balestrand og Hella Leikanger. Vedtaket om 1- timeregionen bør vere eit punkt i kapitel i handlingsprogram for fylkesvegnettet. Gang- og sykkelvegar I høyringsuttale til fylkesvegnett om prioriterte tiltak kom vi med fråsegn om gang- og sykkelvegar langs rv 55. I etterkant er det sagt at strekninga Sogndal Hella skal ha riksvegstatus frå Det vil seie at Sogndal sentrum og strekninga Fardal Ylvisåker Norane vert under statleg løyving, og ikkje fylkeskommunal. Den strekninga som står attende frå førre fråsegn er strekninga Loftesnesbrua Årøy. Utbygging av heile denne strekninga med sykkel og gangveg må realiserast etter ei lengre tidslinje, men utbygginga kan delast opp i etappar. Strekninga Loftenesbrua Kvam bør kome først. Utbygginga vil sikre ein tryggare veg for dei som bur i Kvam. Tverrsamband mellom Dalavegen og Fjærlandsvegen over Kvåle Fylkesveg 211, Dalavegen, er ein viktig samleveg vest for Sogndal sentrum. Den største flaskehalsen på fylkesvegen finn ein i krysset ved Skysstasjonen, der Dalavegen møter Rv5/55. Ved vidare vekst av Sogndal vil presset verte enno større. Sogndal kommune har sett på alternative løysingar for avlastning av krysset Dalavegen/Rv. 5/55, og har starta planarbeidet med ein avlastningveg mellom Dalavegen ved Gurvin til Fjærlandsvegen over Kvåle. Tanken er å bruke eksisterande trasé i størst mogeleg grad. Dagens trasé har for dårleg standard til å nyttast til samleveg, og må betrast. Vegen bør vere dimensjonert etter forventa trafikk 20 år fram i tid. Utbetringa vil gje auke vegbreidda, fast dekke, utbetring av kryss ved både Fjærlandsvegen og Dalavegen, endre stigningsforhold og kurver, fortau og ev. gatelys. Ei utbetring som er skissert over vil vere i samsvar med Hovudutvalet for samferdsle sine intensjonar om å sikre viktige tilførslevegar på fylkesvegnettet inn mot stamvegnettet. Samlevegen mellom Dalavegen og Fjærlandsvegen over Kvåle bør inn i handlingsprogrammet under kapitel 6.5 Tilførselsvegar til riksvegnett.. Kommunen ønskjer dialog med fylkeskommunen om utbygging og drift av denne vegstrekninga. Fv 213, Flyplassvegen Flyplassen er viktig transportmiddel for regionen, og føresetnad for god drift ved flyplassen er tilfredsstillande tilkomst og tilbringartenester. Sogndal kommune har tidigare peika på at Side 10 av 26

11 Sak 50/09 fylkesveg 213 bør utbetrast, særleg på strekninga frå rv5 og opp til Storemyri med omsyn til sving- og stigningsparti samt sjølve avkjørsla. Dette er ein mindre utbetring som bør inn i kapitel i handlingsprogrammet. Rv 5/rv.55 Gjennom Sogndal sentrum er rv. 5 og rv. 55 samanfallande. Kommunen har i ulike samanhengar peika på trongen for bygging av miljølok og utbetring av sykkel- og gangsti på denne strekninga. Behovet for slike utbetringar vil auka i tida som kjem som følgje av den forventa auken i trafikkmengda. Det er primært eit statleg ansvar å gjere utbetringar på denne strekninga. Rådmannen tilrår at ovannemnde merknader vert teke med i høyringsuttale til handlingsprogram for fylkesvegnett. Sogndal 7. oktober 2009 Jostein Aanestad rådmann Side 11 av 26

12 Sogndal kommune Sak 51/09 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: F00 &73 Arkivsak: 09/2651 Saksnr.: Utval Møtedato 51/09 Formannskapet / Kommunestyret Sak 51/09 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2010 Tilråding: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og inntil 25 personar i Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege mindreårige asylsøkjarar. 3. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla skal busette i perioden. 4. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottak og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Prenta vedlegg 1. Brev frå IMDI dagsett Uprenta vedlegg 1. Saksutgreiing i K.sak 90/07 2. Saksutgreiing i K.sak 41/08 Saksutgreiing Bakgrunn IMDI ber i brev dagsett kommunen om å busette 30 personar i Kommunen vert oppmoda om å busette 10 einslege mindreårige flyktningar som ein del av talet på 30 personar. Det er 15 personar meir enn det kommunestyret har gjort vedtak om å busette. Bakgrunnen for oppmodinga frå IMDI er at det i 2010 er behov for å busette over flyktningar, og kommunane vert inviterte til eit samarbeid for å busette fleire flyktningar. I 2007 bad IMDI kommunen om å busette 60 personar fordelt med 15 personar pr. år i ein fire års periode. Kommunestyret gjorde i den samanheng slikt vedtak: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 50 flyktningar i perioden Kommunen kan ta imot inntil 10 flyktningar pr. år dei to første åra og deretter inntil 15 flyktningar pr. år resten av perioden. 2. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla sett skal busette i perioden. 3. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottok og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Dersom det er mogleg ønskjer kommunen å prioritere personar frå Burundi, Rwanda og Kongo for å kunne bygge nasjonalitetsgrupper av ein viss storleik. Pkt. 1 var vedteke mot 5 røyster (FrP). Dei andre punkta var samrøystes. Side 12 av 26

13 Sak 51/09 I brev dagsett bad IMDI kommunen på nytt om å busette 20 personar i Det var 10 personar meir enn det kommunen hadde gjort vedtak om å busette. Kommunestyret gjorde slikt vedtak mot 5 røyster (FrP). Under føresetnad av at dei nasjonale verkemidla endrar seg slik at kommunen får dekka kostnadene sine ved å etablere høvelege bustader til denne gruppa, vil kommunen kunne auke talet på busette flyktningar frå 10 til 20 personar. Vilkåret for å auke talet har ikkje vore til stades, og kommunen vil i løpet av 2009 busette 10 flyktningar. I tidlegare saksutgreiing har det vore peika på at det er viktig å sikre ein god og rask busetjing av dei vi faktisk tek imot. Vi må ha eit godt opplegg for integrering og kvalifisering, og tenestene våre må vere rett dimensjonerte i høve til tal personar vi vedtek å busette. Dette gjeld både tilgang til bustad, arbeid, skule/barnehage, helsetilbod og språkopplæring/kvalifisering. Vi ser at vi i tillegg må busette fleire i samband med familiesameining. Det vart konkludert med at eit samla tal på 50 personar var høveleg utifrå kva vi praktisk og ressursmessig kunne busette på ein god måte. Busetting av flyktningar vart i 2003 drøfta som ein del av innstillinga frå sakskomite flyktningarbeid i kommunen. Kommunen la i si innstilling vekt på at kommunen òg i framtida skulle busette flyktningar. Men samstundes la komiteen vekt på at talet på flyktningar kommunen gjer vedtak om å ta imot, må avpassast ut i frå målsetjinga om at dei som kjem hit, skal vi òg har ressursar til å ta imot og følgje opp. Status I 2008 og 2009 vil vi til saman ha busett 20 personar som er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. I tillegg har vi i 2009 busett 3 personar gjennom familiesameining. Pr. i dag har vi 40 busette flyktningar i kommunen med mindre enn 5 års butid i Sogndal. Av desse er 12 barn og 28 vaksne. I løpet av 2008 avbraut 8 vaksne og 6 barn introduksjonsprogrammet og flytta til Oslo-området for å søke jobb. Dette til tross for ein relativt god arbeidsmarknad lokalt. I 2009 har 8 personar flytta. Bakgrunnen for slik flytting er ofte eit ønskje om å bu i nærleiken av andre personar av same nasjonalitet og få eit større miljø når det gjeld tilknyting til eigen religion. Arbeidet Introdoksjonsprogrammet Vidaregåande Tiltak i regi av Permisjon skule NAV Økonomi Utgifter til busetjing av flyktningar har vore dekka over det statlege integreringstilskotet pr. motteken flyktning fordelt over 5 år. Tilskotet har over fleire år samla sett vore større enn dei utgiftene vi har hatt, i hovudsak fordi kommunen relativt raskt har klart å skaffe arbeid til flyktningane. Ikkje nytta midlar har vore avsett til fond eller gått inn i drifta. Det årleg tilskotet skal dekke alle utgifter i samband med mottak, busetjing og integrering som løn til tilsette i flyktningtenesta, drift av Fjøra Intro og bu- og opphaldsutgifter for flyktningane. I 2004 innførte kommunen i samsvar med ny lov introduksjonsprogrammet for alle nye flyktningar. Dette er eit obligatorisk opplæringsprogram for alle over 18 år. Deltaking i Side 13 av 26

14 Sak 51/09 programmet kvalifiserer for mottak av introduksjonsløn frå kommunen som på årsbasis utgjer to gonger folketrygda sitt grunnbeløp. Kostnadene med introduksjonsprogrammet som er obligatorisk for kommunen, skal dekkjast av integreringstilskotet. Det årlege tilskotet dekker ikkje kostnadene dei to første åra. Men dersom flyktningane kjem seg i arbeid i løpet av 2-3 år, vil kommunen over ein 5 års periode få dekt utgiftene sine. Det vil seie at kommunen i høve til statstilskotet må forskottere utgiftene knytt til introduksjonsprogrammet. Dersom ein busett flyktning flyttar frå kommunen før det er gått 5 år, er det den nye bustadkommunen som får statstilskotet for resten av perioden. Norskopplæringa Norskopplæringa skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Opplæringa vert finansiert med statstilskot. Tilbodet omfattar i dag alle nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring. Personar som har fått opphaldsløyve må gjennomføre ei standardisert opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søkje om busetjingsløyve. Ordninga med undervisning til dei som bur i asylmottak, var ny i Dette skuleåret er det om lag 150 elevar ved norskopplæringa, og dei fleste kjem frå asylmottaket. Det ligg føre eit framlegg om å auke undervisningsramme for busette flyktningar frå 300 til 600 timar. Norskopplæring flytta hausten 2009 inn i nye lokale i Sogndal sentrum, og tal tilsette er auka med 1,5 stilling til 5 heile undervisningsstillingar. Vi sel òg tenester til Leikanger, Luster og Lærdal kommune. Bustader Vi har for få kommunale bustader i høve til dei ulike gruppene som treng kommunal bustad. Den private bustadmarknaden har som regel for høg leige for denne gruppa, og kommunen må ofte inn med supplerande økonomisk sosialhjelp. I tillegg til kommunen har både asylmottaket og elevar/studentar behov for å leige husvære, og vi har det siste året opplevd at det òg er knapt med private husvære. I følgje Husbanken sine tilskotsreglar vil vi kunne få tilskot på 20% av kostnadene ved ombygging/nybygg. Erfaringar frå liknande prosjekt tilseier at husleigeinntektene medrekna bustønad langt på veg vil dekke kapitalkostnadene. Busetjing av einslege mindreårige Einslege mindreårige skal prioriterast for rask og god busetjing, og det er eit mål at busetjinga skal skje innan tre månader etter at dei har fått opphaldsløyve. I følgje UDI er fire av fem mindreårige i mottak mellom 15 og 17 år, og over 90% av desse er gutar. I 2009 er det behov for å busetje over 700 einslege mindreårige overtok Bufdir ansvaret for å busetje dei einslege mindreårige under 15 som får innvilga opphaldsløyve, medan IMDI framleis har ansvaret for å busette dei mellom 15 og 18 år. I tillegg er det IMDI sitt ansvar å skaffe vedtaksplassar i kommunane for einslege mindreårige som skal busetjast. Busetjing av mindreårige krev eit kompetent og tilpassa apparat i kommunane. Dette inneber både eit behov for plassar og tilstrekkeleg ressursar i det kommunale barnevernet. Men det er Side 14 av 26

15 Sak 51/09 ikkje slik at alle desse ungdomane representerer tunge barnevernsaker. Dei fleste av dei har normale omsorgsbehov og fungerer godt med eit omsorgstilbod. På bakgrunn av den individulle kartlegginga som er gjort i asylsøkjeperioden, avgjer kommunen kva for slags bu- og omsorgstilbod den einslege mindreårige er best tent med. Dette kan vere å bu hjå slektningar eller i fosterfamilie, bufellesskap, hybel med tilsyn, barnevernsinstitusjon eller anna. I tillegg til integreringstilskotet får kommunen eit ekstra tilskot. Der det er behov for barneverntiltak, betalar kommunen halv eigendel av det som er vanleg sats for statlege barneverntiltak. Organisering og ressursar Flyktningtenesta medrekna norskopplæringa vart i mars 2009 flytta attende frå NAV til kommunen, og er organisert under fag og utvikling. Fjøra Intro vert no driven av kommunen og er ein del av flyktningtenesta. Flyktningtenesta utanom norskopplæringa skal ta hand om busetjing og integrering og har 2,7 stillingar. Erfaringar frå siste periode Kommunen har hatt eit ønskje om å busette flyktningar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Gjennom det har vi klart å oppnå at fleire av dei som gjennomfører introduksjonsprogrammet vert buande i kommunen. Dette er positivt med omsyn til auka folketal og betra tilgangen på arbeidskraft. Det gjer integreringsarbeidet meir stabilt, ikkje minst for barn/ungdom som raskast etablerar eigne nettverk. Vi ser òg at introduksjonsprogrammet som skal omfatte eit tilbod på 37,5 time heile året med unnatak av ordinær lovfesta ferie krev relativt mykje ressursar. Det vart i 2008 difor tilført ein 50% stilling i tillegg til dei ressursane som ligg i Fjøra Intro (100%). Eit godt fungerande introduksjonsprogram er ein viktig føresetnad for å få folk ut i arbeid. Det har vi stort sett klart, noko som har vore viktig for den einskilde flyktning, men som òg har vore positivt med omsyn til behovet for økonomisk sosialhjelp til flyktningane og med det bruken av flyktningfondet. Kommunen har eit godt samarbeid med Sogndal Statlege Mottak om busetjing av personar frå mottaket. Dette fører til at personar som alt har eit nettverk i lokalsamfunnet, kan dra vekslar på dette òg etter busetjing. Vi har òg erfart at fleire av dei vi busett, alt er på veg inn på arbeidsmarknaden på det tidspunktet dei vert busette. Men vi ser òg at fleire flyttar frå kommunen før 5 års perioden er over, og før dei har avslutta introduksjonsprogrammet. Når det gjeld å skaffe arbeidsplassar, er det i hovudsak NAV sitt ansvar. Her har vi gode rutinar gjennom ein eigen samarbeidsavtale. Nokre av flyktningane er òg deltakarar i kvalifiseringsprogrammet. Vurdering Kommunen har vore positiv til å ta imot flyktningar mellom anna utifrå nasjonale behov. Men det har òg vore positivt i høve til folketalsutvikling og behovet for arbeidskraft lokalt. Ein føresetnad er då at vi har eit godt opplegg for busetjing, integrering og kvalifisering. Etter rådmannen si vurdering har vi dette i dag. Side 15 av 26

16 Sak 51/09 Det er samla sett positivt å ha eit asylmottak i kommunen, og det er etablert eit godt samarbeid med asylmottaket. Fleire av dei flyktningane som er busette i kommunen dei siste åra, kjem frå asylmottaket og er relativt godt integrerte i lokalsamfunnet når kommunen tek over ansvaret. Men det er òg slik at kommunen og mottaket opererer på den same marknaden når det gjeld bustad, språk- og arbeidsplassar og ordinært arbeid. Mottaket har no plass til 175 bebuarar, og har stort sett fullt heile tida. Den største utfordringa er å skaffe tilfredsstillande bustad, då dei kommunale bustadene til dels treng omfattande oppgradering og at vi samla sett har for få kommunale bustader. Òg i dag har vi problem med å skaffe bustad til dei flyktningane vi skal busetje. Dei lokale tilhøva som vart lagt til grunn for vedtaka i 2008 og 2009, har ikkje endra seg. Men behovet for busettingsplassar på nasjonalt nivå har auka, jf. brevet frå IMDI. Kommunen bør difor kunne vurdere dette på nytt. Med dei ressursane kommunen i dag har i flyktningtenesta medrekna norskopplæringa, vil vi etter rådmannen si vurdering kunne busette nokre fleire flyktningar enn det vi gjer i dag. Den største utfordringa er mangel på tenlege husvære, og det vil etter rådmannen si vurdering vere naudsynt å vurdere ombygging/bygging for å få dette til. Vi har behov for fleire husvære til dei vi alt har gjort vedtak om å busetje, og det er sett i gang eit arbeid for å vurdere ombygging/nybygg. Under føresetnad av at vi får auka talet på husvære, vil rådmannen rå til at kommunen busett 20 personar i 2010 og 25 i IMDI oppmodar òg kommunen om å busette 10 einslege mindreårige. Dette krev kompetanse og kapasitet mellom anna innanfor barnevernet som kommunen etter rådmannen si vurdering ikkje har i dag. Rådmannen vil difor tilrå at kommunen ikkje tek imot mindreårige einslege asylsøkjarar. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 16 av 26

17 Sogndal kommune Sak 52/09 Formannskapet Saksh.: Helga Bakken Arkiv: Arkivsak: 09/2666 Saksnr.: Utval Møtedato 52/09 Formannskapet Sak 52/09 Sogndal kommune - bystatus Tilråding: Sogndal tek i bruk nemninga by. Bakgrunn: I sak 32/07 Revisjon av kommuneplan sin arealdel gjorde kommunestyret følgjande vedtak: Kommunestyret bed rådmannen legge fram ei sak om å gje Sogndal bystatus. Lovgrunnlag Etter 1996 er det fritt for alle kommunar med meir enn 5000 innbyggjarar å kalla seg by. Ein ev. bystatus gjev ingen særfordeler frå staten. Det er kommunestyret som kan gjera vedtak om at kommunen skal vera ein bykommune gitt at vilkåra i Lov om kommuner og fylkeskommunen 3, punkt 5, er oppfylt. Punktet lyder slik: Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggeles. Bortsett frå det absolutte kravet om 5000 innbyggjarar er kriteria skjønsprega, og det er kommunestyret som vurderer om vilkåra er oppfylte. I dette ligg det altså at det er den einskilde kommune sjølv som kan velja å nytta omgrepet by dersom ein ønskjer det. Det er inga anna lovmessig definisjon på by. I studiar er det ofte 4 kjenneteikn som går att når ein skal definera kva som kjenneteiknar ein by. Det er folketal over ein viss storleik ein konsentrert busetnad næringsliv og aktivitetar skal vera bymessige knutepunktfunksjonar. Både folketetteleik og utbyggingsmønster vil spela ein rolle for kva som vert oppfatta som bystruktur. At næringslivet er bymessig betyr at plassen må ha eit minimum av byfunksjonar, t.d. felles møteplassar, senter for handel og andre tenesteytande næringar, som skule, kultur og helsestell. Knutepunktfunksjonar knyter seg til samferdsle: byane legg ved stamvegnettet, har gjennomgåande ekspessbussar, har ofte ein flyplass i nærleiken og kommunikasjon via sjøvegen for dei byane som legg ved sjøen. Regionsenter Side 17 av 26

18 Sak 52/09 Samfunnsutviklinga har over lang tid vore prega av at stadig fleire bur og arbeider i byar eller større byregionar medan stadig færre bur og arbeider på landsbygda og i spreiddbygde strøk. Styresmaktene har hatt som mål å dempa denne utviklinga gjennom å føra ein aktiv distriktsog regionalpolitikk. I St.meld. nr. 25 ( ) heiter det: Dei mellomstore og mindre byane bør vera viktige motorar for regional utvikling i sitt omland på same måte som storbyområda bør ver motorar for utviklinga i landsdeleane, og Osloregionen for heile landet. Eit godt samspel mellom senter og omland på alle nivå er difor viktig I innleiinga til økonomiplanen heiter det: Kommunestyret legg vekt på å halde oppe eit endrings- og utviklingsarbeid i kommunen. Kommunestyret legg serleg vekt på å styrkje Sogndal som regionseter, og ønskjer å gjennomføre fleire utviklingstiltak for å oppnå dette. I kommuneplanen sin samfunnsdel har kommune m.a. som definerte mål å bidra til eit omfattande regionalt samarbeid, ha eit kulturtilbod med mange regionale kultur- og opplevingstilbod og å vera det beste handelssenteret i fylket. Kommunar med bystatus I følgje Kommunal Rapport var det per november i byar i Noreg. Mellom dei var 6 i Møre og Romsdal, 3 i Sogn og Fjordane og 3 i Hordaland kommunar har gjort vedtak om bystatus etter at kommunelova vart endra : Folketal per i dei kommunane som har fått bystatus etter 1996 Byar/kommunar Folketal per Byar/kommunar Folketal per Alta Stord Kirkenes i Sør-Varanger Odda Finnsnes i Lensvik Bryne i Time Brønnøysund i Brønnøy Jørpelan i Strand Mo i Rana Koparvik, Skudeneshavn og Åkrehamn i Karmøy Mosjøen i Vefsn Lyngdal Sandnedsjøen i Alstadhaug Tvedestrand Sortland Brevik i Porsgrunn Stokmarknes i Hadsel Langesund og Stahelle i Bamble Svolvær i Vågan Svelvik Levanger Hokksund i Øvre Eiker Kolvereid i Nærøy Fagernes i Nord-Aurdal Stjørdal Otta i Sel Verdalsøyra i Verdal Elverum Blekstad i Ørland Brumunddal og Moelv i Ringsaker ) Møre og Romsdal: Fosnavåg, Kristiansund, Molde, Ulsteinvik, Ålesund,Åndalsnes Sogn ogfjordane: Flora, Førde, Måløy Hordaland: Bergen, Stord, Odda Side 18 av 26

19 Sak 52/09 Fosnavåg i Herøy Drøbak i Frogn Ulsteinvik i Ulstein Lillestrøm i Skedsmo Åndalsnes i Rauma Askim Førde Mysen i Eidsberg Måløy i Vågsøy Tabellen viser at folketalet varierer mykje mellom dei kommunane som har gjort vedtak om bystatus etter at kommunelova vart endra. 17 av dei 39 kommunane som har valt bystatus, har eit folketal på under personar. Sogndal kommune Dei siste 10 åra har folketalet i kommunen utvikla seg slik: Folketal per Kjelde:SSB År Folketal Tabellen viser at folketalet i kommunen har auka frå 6666 personar i år 2000 til 6968 i 2009, ein vekst på 4,5 prosent eller gjennomsnittleg årleg vekst på 0,45 prosent. Folkemengde etter skulekrins per 01.januar Kjelde: SSB Skulekrins Tal personar Norane 573 Fjærland 269 Sogndal Kaupanger Ikkje gjeve opp bustad 5 Samla folketal Av eit samla folketal på bur 4 654, 67 prosent, i den skulekrinsen som soknar til skulane i sentrum. Førestillinga om at det å bu på landet gir betre vern mot einsemnd enn det å bu i ein by er utfordra av nyare forsking. Samla viser ein studie gjennomført av SSB og NOVA at dei som bur åleine, kvinner, personar med dårleg helse eller manglande yrkestilknyting oftare er einsame enn andre. I tillegg er einsemd meir utbreidd i grupper med låg utdanning samanlikna med andre utdanningsgrupper. Kommunestorleik målt i tal innbyggjarar ser ut til å spela liten rolle, det som kan ha betydning er arbeidstilbod, befolkningssamansetning, helsestell og livsstil. Rimelegvis vil bykommunar/ bygdebyar som har møtestader der ein kan treffa andre, der ein kan oppleva at ein passar inn, vera av betydning. Vurdering Det har ingen direkte økonomisk verknad om kommunen gjer vedtak om bystatus eller ikkje gjer slik vedtak. Det kan vidare vera uvant å sjå på Sogndal som by det er få 10-år sidan tettstaden Sogndal hadde eit langt mindre urbant preg enn no. Kjenneteikna på ein kommune som vil gjere vedtak om bystatus er at kommunen har over 5000 innbyggjarar og ein tettstad med handels- og servicefunksjonar og konsentrert busetnad. Det er om lag 7000 innbyggjarar i kommunen. Vi har ein konsentrert busetnad der om lag 60 prosent av innbyggjarane er busett i eller i nærleken av Sogndal sentrum. Denne konsentrasjonen avspeglar seg og når det gjeld lokalisering av det kommunale tenestetilbodet. Vi har eitt legekontor, eitt omsorgssenter, skulane i sentrum har flest elevar, og 68 % av Side 19 av 26

20 Sak 52/09 barnehageplassane er lokaliserte i sentrum. Når det gjeld sysselsettingsstruktur, er over 70 prosent av dei yrkesaktive knytt til dei tenesteytande næringane. Kommunen har eit klart definert senter for handel og andre tenesteytande næringar, og har uttrykte mål om å styrkja funksjonen som regionsenter. I dei seinare åra har det vore eit auka fokus på å styrka aksen Florø Førde Sogndal, som eit tiltak for å styrkje busetnad og næringsutvikling i fylket. Styrking av regionsentra er ein del av den tematikken. INU-ordninga er knytt til kommunane Florø, Førde og Sogndal. Desse kommunane har nok høgare innbyggjartal enn Sogndal, men Sogndal har eit tettare sentrum, og langt på veg dei same sentrumsfunksjonane som Førde og Florø. Førde og Florø har bystatus. Styrking av sentrumsfunskjonar og utviklinga av meir urbane tilbod kan vera positivt for å trekka til innbyggjarar og arbeidskravt til regionen, og for å halde innbyggjartalet oppe. Stader som har bystatus kan nok få meir nasjonal mediadekking og marknadsføring. T.d vert det årleg laga kriminalitetsoversyn som viser at småbyane ofte kjem betre ut enn byane med fleire innbyggjarar. I mange år er det investert store midlar i å utvikla tettstaden Sogndal, og i dag har vi m.a.: Eit moderne kulturhus som har eit breitt spekter av kulturtilbod. Ein stor og moderne idrettshall med m.a. innadørs forballbane og ein, i nasjonal samanheng, stor klartevegg. Fosshaugane Campus som eit resultat av eit omfattande samarbeid mellom Høgskule, Sogndal Fotball, Sogndal kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Symjehall Eit regulert parkeringssystem og ein relativt stor del av sentrale parkeringsplassar i underjordiske anlegg. Sentrum har nærleik til sjøen/kaianlegg og tilrettlagde stisystem langs fjorden. Ein stor sentrumspark som er eit samlingspunkt/ ein felles møtestad for dei som bur og ferdast i sentrum. Etter rådmannen si vurdering handlar spørsmålet om bystatus mest om korleis vi sjølv ønskjer å sjå på oss sjølv og kva vi ønskjer å kommunisere til omverda. Dersom kommunen har som mål å halde fram utviklinga av tettstaden Sogndal og leggja til rette for fleire urbane tilbod, og dersom kommunen sjølv ønskjer å stå fram som regionsenter, vil rådmannen tilrå at kommunestyre gjer vedtak om å nytte nemninga by. Sogndal 7. oktober 2009 Jostein Aanestad rådmann Side 20 av 26

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 -Delegasjon- * TILRÅDING: 1. Nytt delegasjonsreglement

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

Møteprotokoll (09/426)

Møteprotokoll (09/426) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet 19.02.2009, kl.

Detaljer

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (!0/2113)

Møteprotokoll (!0/2113) Sogndal kommune Møteprotokoll (!0/2113) FORMANNSKAPET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 11.30 Kl. 09:00 10:00: Tema: SIMAS Kl. 10:00: Formannskapsmøte Sakliste Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll (09/1650)

Møteprotokoll (09/1650) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1650) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/09 09/47 Formannskapet 4.juni 2009

Detaljer

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

Møteprotokoll (10/137)

Møteprotokoll (10/137) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/137) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 15:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/86 Formannskapet 21.01.2010 -

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: 09:00 13:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/408 Formannskapet 2014 - Opning, konstituering,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen : 12.09.2011 Tid: 20.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/2169

MØTEPROTOKOLL 07/2169 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/2169 Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Kommunestyresalen Møtedato 04.10.2007 Tid 1400 1830 DAGSORDEN Kl. 1400 Frammøte til arrangement i kantina i kommunehuset. Gjeld både avtroppande

Detaljer

Møteprotokoll (11/1877)

Møteprotokoll (11/1877) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1877) Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2011 Tid: 10:00 10:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/11 11/1359 Valstyremøte 01.06.2011 - kommunestyre-

Detaljer

Møteprotokoll (13/643)

Møteprotokoll (13/643) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/643) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 13:00 18:00 Tema: 13:00 14:00: Sogn Næring ved dagleg leiar Per-Odd Grevsnes. 14:00: Kommunestyremøte.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll (11/3603)

Møteprotokoll (11/3603) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/3603) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 17:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/11 11/54 Formannskapet 24.11. 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. 8/14 14/1072 Dialogmøte Sakskomite tekniske tenester (kommunalteknikk og plan og næring).

Møteprotokoll. Sakliste. 8/14 14/1072 Dialogmøte Sakskomite tekniske tenester (kommunalteknikk og plan og næring). Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2014 Tid: 09:00 13:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/408 Formannskapet 2014 Sakliste 8/14 14/1072 Dialogmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.11:30-14:10. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.11:30-14:10. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl.11:30-14:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Møteinnkalling Utval: FELLESNEMNDA Møtestad: Kviknes hotell i Balestrand : 22.06.2017 Tid: 13:00-00:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/2049-6 Fellesnemnda - Opning, konstituering, orienteringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: SIMAS sine lokale i Festingdalen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 Varamedlemmar møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-13:00. Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-13:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00-13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning, konstituering,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet.

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet møterom 126 Møtedato: 26.09.2016 Tid: kl.11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og innkalling vart

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Møteprotokoll (11/1457)

Møteprotokoll (11/1457) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1457) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 13:00 19:00 Dagsorden: Kl. 13:00 16:00: Kommunestyremøte. 16:00 17:30: Temadel: Samferdsel,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Møteinnkalling (13/2602)

Møteinnkalling (13/2602) Sogndal kommune Møteinnkalling (13/2602) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll 12/717)

Møteprotokoll 12/717) Sogndal kommune Møteprotokoll 12/717) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 09:00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/158 Formannskapet 16.02.2012 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar

Møteprotokoll. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2016 Tid: 09:00-13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning, konstituering,

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/875

MØTEPROTOKOLL 07/875 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/875 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 09:00 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/07 07/153 Formannskapet 19.04. 2007

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 14:00. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 14:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 14:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer