Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010"

Transkript

1 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar til å underteikne protokoll 3. Behandling av årsmelding og regnskap for 2010 i revidert stand 4. Fastsetting av kontingent for Vedta laget sitt Budsjett Val av styre 7. Val av revisor 8. Val av utsendingar til ting og møter i dei organisasjonane laget er tilslutta 9. Eventuelt - Godkjennelse fra årsmøtet om planer/ prosjekt Sunnmøre Golf Akademi, Driving Range og søknad om byggelån, ekstra avgift til medlemmer for å skaffe klubbens egenkapital til prosjektet. Ekstra avgift gir poletter til DR. - Godkjenning fra årsmøte om at styret kan ta opp lån på kr ,- for kjøp av 2 stk maskiner for bruk på banen. 1

2 ÅRSMØTE 2011 STYRET OG KOMITEER Styret i Sunnmøre Golfklubb i perioden fra årsmøtet til årsmøtet bestått av følgende: Styreformann Nestformann Styremedlem Banedrift og DR Styremedlem Klubbhusdrift og dame repr Styremedlem Sport & Veien til Golf Styremedlem Turneringer Styremedlem Klubbhus- Banedrift Styremedlem Damerepresentant Varemedlem Varamedlem : Frede Uldbæk : Arve Løset : Dagfinn Vattøy : Yrjar Garshol : Bjørnar Myrene : Ole Flø : Yrjar Garshol : Trude Mork : Per Bernt Aske : Jan Gundersen, ikke medlem Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter i denne perioden De sakene som er blitt gitt mest oppmerksomhet i styret er: - Tilretterlegging av golfanlegget - Generell drift - Medlemsrekruttering - Sponsorer - Oppfølgning av klubbens økonomi 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art Sunnmøre Golfklubb har nå drevet golfanlegget ved Hovden i Hareid Kommune i 3 sesonger. Anlegget innbefatter en 9-hulls bane, drivingrange, putting green, treningsbunker og klubbhus. Sunnmøre Golfklubb sin aktivitet er basert på leieavtaler med Sunnmøre Golf AS som har langsiktige leierettigheter til golfarealet på Hovden i Hareid Kommune og Hovden Klubbhus AS. Sunnmøre Golf AS har finansiert og bygget ut golfanlegget i.h.t. planer og prosjektering utarbeidet og bekostet av Sunnmøre Golfklubb før påbegynnelsen i januar Anlegget ble overtatt og tatt i bruk i mai måned En viktig faktor for drift av golfanlegget er engasjementet blant medlemmer og sponsorer. Medlemstallet totalt er som i 2010 men siden årsmøtet bestemte at det skulle gies halv pris til nye medlemmer så måtte vi ha 2 nye medlemmer ved en utmeldelse. Dette gjelder for voksne medlemmer og ektefelle medlemmer. Klubben gjennomførte i 2010: 12 stk sponsorturneringer og 2 sponsorarrangement vart avlyst grunnet dårlig vær. Der henvises forøvrig til daglig leders årsmelding: Sunnmøre Golfklubb er medlem av Norsk Golfforbund. Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø Der har for 2010 vært tre fast ansatte ved årets begynnelse samt en Golf Pro på engasjement fra medio mai til medio september. Ytterligere ressurser har vært på innleie basis. Der har også vært utført en del dugnadsinnsats selv om innsatsen har vært dårligere enn tidligere år. Komiteer på dugnad som har fungert tilfredstillende i 2010 er turneringskomiteen og damekomiteen. Head Greenkeeper sa opp sin stilling i mai måned med 3 måneders oppsigelsetid frem til 31. august. To greenkeeper assistenter har jobbet sammen med Head Greenkeeper og banekomiteen. Derav 1 av dem er på tiltak gjennom NAV. Ny greenkeeper konsulent Bob fra England var på plass i medio september. Han er ansatt fra som ny Greenkeeper Manager. Laget har som mål at der ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn og der arbeides for at flere kvinner blir representert i styret og organisasjonens komiteer m.m. Av lagets styremedlemmer er en kvinne. Arbeidsmiljøet for de ansatte har vært godt i et aktivt og utviklende driftsår. I planlegging, ferdigstillelsen og driften av anlegget er der tatt hensyn til det ytre miljø herunder naturområdets kvaliteter. Golfanlegget fremstår som et park- og naturanlegg som er tilgjengelig og unikt på nordvestlandet. Redegjørelse for årsregnskapet Laget hadde driftsinntekter i 2010 på ,- kr. Selskapets driftsresultat før avskrivninger og finanskostnader viste et overskudd på kr ,-. Årsresultat etter avskrivninger og finanskostnader viser et underskudd på minus kr ,- Med bakgrunn i den reduserte aktivitet p.g.a. veirforholdene under årets sesong finner styret resultatet som akseptabelt. Ringvirkninger pga årets dårlige vær har vært liten tilgang av nye medlemmer og noen avlyste sponsorturneringer/ arrangement. Pr hadde Sunnmøre Golfklubb ialt 376 medlemmer ex. fjernmedlemmer. 3

4 Fortsatt drift Lagets egenkapital var ved årets begynnelse på kr ,-,-. Og er pr på kr ,- Styret forventer et positivt resultat for 2011 forutsatt at medlemstilgangen utvikler seg positivt og at våres lojale sponsorer er med på laget også Det bekreftes at der er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. Sunnmøre Golfklubb har også i 2010 deltatt i refinansieringen av Sunnmøre Golf AS. Dette har vært gjennom konventering av fordring til aksjer pålydende kr ,- og gjennom kjøp av driftsutstyr til kr finansiert gjennom langsiktig lån. Fremtidsutsikter Styret i Sunnmøre Golfklubb forventer en stigende interesse for golfsporten på Sunnmøre. Med bakgrunn i kvaliteten på baneanlegget og klubbhuset og den aktivitet der legges opp til i 2010 forventer styret en fortsatt netto økning i antallet av nye medlemmer. For å sikre medlemstilgangen legger styre opp til å gjennomføre en rekke tiltak bl.a. etablering av Sunnmøre Golf Akademi med overbygg på Driving Range som vil gjøre fasilitetene ved Sunnmøre Golfklubb enda bedre. Det vil også bli satset videre på pro-ordning fra sesongstart med hovedvekt på opplæring og instruksjon for barn og unge og der vil bli inført faste rekrutteringsdager for nye medlemmer. Samarbeidet med Ulstein Vidergående skole med golf på idrettslinjenhar vært veldig positivt og vil fortsette også Det samme vil samarbeidet med Sunnmøre Folkehøgskole som også har golf som undervisning. Styret i Sunnmøre Golfklubb Hareid d. 28. januar

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 FORSLAG KATEGORIER OG AVGIFTER 2011 Medlemskategori Aksjer Årskontigent Greenfee pr. runde Bladet Norsk Golf 1. Hovudmedlem ,- 0,- Inkludert 2. Ektefelle ,- 0,- 3. Junior år 1000,- 0,- 4. Junior 0 12 år 500,- 0,- 5. Student * 2000,- 0,- 6. Senior over ,- 0,- 7. Passiv medlem ,- Ikkje mulighet for spill 8. Fjernmedlem ** 800,- greenfee 9. Prøvemedlem *** 2000,- ½ greenfee 10.Hovudmedlem ,- greenfee Inkludert uten aksje 11.Ektefelle utan ,- greenfee aksje Spesial tilbud for nye medlemmer 2011 Hovudmedlem u / ,- 0,- Inkludert aksje 1. år Ektefelle u aksje 1. år ,- 0,- *Studentmedlemskap forutsetterfremvisning av gyldig studentbevis ( Heltidsstudent) ** Fjernmedlemmer forutsettes å bo utenfor Møre og Romsdal ***Prøvemedlemsskap begrenses til en periode på 2 mnd. 13

14 BUDSJETT 2010 kontonavn 2010 R 2011 B 2012E Salg golfutstyr/klær Salg klær salg mat avg. Pl Salg avg. Pl salg kaffi salg øl salg vin Salgsinntekter hovedsponsor Gul tee sponsor Div sponsing Rød tee sponsor Sponsorinntekter Golfskap leie utleie golfutstyr greenfee Kursinntekter Driving range, avg fri Protimer avg fri Turneringsavgift fri grasrotandel andre dritsinnt/ gave Andre Inntekter Årsavgift senior Årsavgift ektef Årsavg juniorer Årsavg knøtte Årsavg student Årsavg fjernmedl Årsavgift passive Årsavgift pensjonister Medlemsinntekter Sum Driftsinntekter Varekost lønninger leie baneanlegg inkl økning leie klubbhus Leie driftsutstyr Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat før avskriving Avskrivinger Finansposter tap nov/ des. Nettoresultat

15 Andre driftskostnader spesifiser sum Elektrisitet Husleie ansatte Renovasjon Renhold Verktøy/ drift anlegg Fremmede tjenester kontorkostnader telefon/porto Kostnader transport Reise/ diett Reklame kontingenter/gaver Forsikringer MEDLEMSKAP OG REKRUTTERING 2010 Interessen for golfsporten i 2010 har vært noe redusert enn de andre årene. Dette kommer blant annet av værforholdene vi hadde sesongen Men det er hyggelig å se at samarbeidet med Ulstein Videregående Skole og Sunnmøre Folkehøhskole er med på å spre golfinteressen blant de yngre. Det er gjennomført 5 grønt kort kurs med til sammen 62 deltakere. Herav har desse blitt medlem i 2010: 29 personer Når det gjelder tilgang og fråfall fra klubben så har vi også her en positiv utvikling. Selv om der er en del fråfall så har det vært økning i alle grupperinger utenom prøvemedlemmer og student medlemskap. Her har det vært fråfall på tot. 11 personer Medlemsgruppe Forandring Årsavgift Sum 2010 tilbud /2 pris Sum Totalt 2010 Antall 2010 Ektefelle medl Medlemmer Fjernmedlemmer Junior junior Passive Student knøtte Pensjonister utmeldingsavgift

16 VALGKOMITEENS FORSLAG STYRE OG KOMITEER 2011 Styret i Sunnmøre GK 2011: Styreformann : Arve Løset Valgt for 2 år 2011 Nestformann : Arnleif Gjerde Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Dagfinn Vattøy Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Trude Mork Valgt for 2 år 2010 Styremedlem : Ole Flø Valgt for 2 år 2010 Styremedlem : Elisabeth Nordahl Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Yrjar Garshol Valgt for 2år 2011 Vara : Per Bernt Aske Valgt for 2år 2011 Ola Øvrelid Valgt for 2år 2011 Forslag komitee ledere for 2011 Banekomite: Klubbhuskomite: Turneringskomite: Sportskomite: Seniorkomite: Herrekomite: Damekomite: HCP komite: Dagfinn Vattøy Ole Flø Valgkomiteen har bestått av: Stig Grimstad Leif Per Breivik Jon Olav Slettebakk Stig Grimstad har sittet i 2 år og ønsker å fratre. Årsmøtet finner ny person. Revisor 2010: Tor Martin Eidem ved BDO. Nytt for 2011 så er ikke bedrifter/ lag revisorpliktig med omsetning under 5 million. Klubbens utsending til møter og ting i 2010: Daglig leder med event stedfortreder en fra styret, dette gjelder også for

17 ANDRE FAKTA 2010 Sponsorer 2010 Sponsorarbeidet kom ikke i gang før i slutten av mars måned. Det gikk litt trått i begynnelsen men løsnet etter hvert. Rolls Royce Marine Shipping AS hadde sitt 3 år av sin hovedsponsoravtale for 3 år. Det samme hadde Sparebanken Møre av sin 3 års avtale som klubbens B- Sponsor. Videre hadde Sunnmøre Golfklubb 15 stk differensierte Gul Tee sponsorer og 9 stk Rød Tee Sponsorer. I tillegg hadde vi 4 stk sponsorer på Driving Rangen. Totale sponsorinntekter for 2010 var ca under budsjettert, men inkl. gaver, husleie og arbeidsavtale med I.Nesset AS og annonsebidrag i Regionavisa på toltalt kr ,- Egersund Golfklubb, Pb. 26,439 Erund - Banedrift Banekomiteen Arbeidet på banen startet i begynnelse av april måned. Her var da snå på greenene med ved hjelp dugand og snøfreser så fikk man sneen bort. Greenene hadde fått hard medfart i løpet av vinteren og Stephen fikk konsulent hjelp fra NGA for å prøve å få dem så fine som råd. Dette klarte han med stor suksess. Han gjorde en flott innsats før han valgte å fratre sin stilling i juli Dugnadsarbeidet og hullfadder ordningen kom ikke helt i gang i løpet av Dette mye pga ustabilt vær og også at klubben fikk inn gratis arbeidskraft fra Asylmottaket. Desse personene gjorde den jobben som event lett dugnadsarbeid hadde vært. Vi håper på mer utvikling for banen i 2011, der det bl.a må avsluttes arbeid ved hull nr. 9, opprensking i bunkerne med skifting av sand osv.. Og vi håper at vår nye Greenkeeper roper ut når han behøver hjelp slik at vi alle kan få være litt engasjerte i banen vår. Klubbhusdrift Ansvarlig Klubbhuskomitee Klubbhuset som vi er så heldige å få lov til å benytte oss av ligger fint til ved hull 9. Og åpningstiden her samsvarer med golfsesongen. Her er det opplagt til at man kan få kjøpt enkel servering. Videre er her opplagt til selvbetjening for klubbens medlemmer med automat for kaffidrikker og mineralvann. Nytt av året er at man også kan få kjøpt nødvendige golfartikler fra automat i klubbhuset. I løpet av sesongen 2010 har her vært arrangert sosiale samlinger i forbindelse med sponsorturneringer, turneringer og klubbarrangementer. Klubbhuskomiteen sin målsetning er at klubbhuset skal være medlemmenes samlinssted. Onsdagturneringen i løpet av sesongen ble avsluttet med sosial samling i klubbhuset etter endt turnering. Her kunne man da få kjøpt enkel servering som kjøttsuppe, reker og loff etc.positivt tiltak som har blitt satt pris på. Og dette må man prøve å utvide til kanskje også å gjelde andre dager. Fredagsgolf og samling i klubbhuset etterpå startet vi litt med i år og dette skal bli en suksess i Proshop Daglig leder Proshop har vært betjent dels av daglig leder, golf pro og dels på dugnad. Hadde en omsetning i Pro Shopen på kr ,- Dette er en nedgang fra 2010 på kr. Inntjeningsgrunnlaget har heller ikke vært det beste med en varekost på over 80 %. Men det er viktig å ha 17

18 tilbudet over for medlemmene. Var også veldig positivt at vår Golf Pro Mike var der for å veilede våres kunder. Dette var en god ekstra service som førte til besøk og mersalg. Veien til Golf OG HANDICAP KOMITÈ Sportskomiteen Det har vært avholdt 5 stk Grønt Kort kurs i 2010 med totalt 62 personer inkl. UVS. Ansvarlig for dette har vært DL og Golf Pro Mike Henderson på praksis. Vi fikk også hjelp i fra Bjørnar Myrene og Per Bernt Aske som har tatt instruktørkurset Veien til Golf. Nytt av året var at det ikke er noen teori. Bare praktisk trening i 18 skoletimer, der man har mål man bør kunne. Når det gjelder aktivitetsnivået og deltakere på kurs så er denne litt mindre enn forventet. TURNERINGER Egersund Golfklubb, Pb. 26, 4379 Egersund fikk vi etablert en Turneringskomite som har vært behjelpelig med å arrangere årets turneringer i samarbeid med Daglig leder. Vi håper at denne utviklingen fortsetter også i Sunnmøre Golfklubb har arrangerert følgende turneringer i løpet av 2010: Type turnering Antall turneringer Antall deltakere Sponsorturneringer Klubbturneringer Åpne turneringer Totalt Dette har vært turneringer som bl.a Sponsorturneringer: - Rolls Royce,- Fokus Bank, Island Offshore, Sparebank 1 og - ABB Andre sosiale turneringar : -Åpningsturnering,, - Jimmy Open, Klubbmesterskap, Pink Cup -Avslutningsturnering., Sosial samling for Ulstein Verft AS Må også nemne årets DN golf der våre to medlemmer, Bjørnar Gjerde og Sveinar Øvrelid, kvalifiserte seg heilt til Brussel og landsfinale og skal spille verdens finale i Sør Afrika i april Onsdagsturneringer:tot. 8 stk turneringer stableford Sammenlagt Vinner Herre: Gunnar Sundgot, 116 poeng Sammenlagt Vinner Dame: Elisabeth Nordahl, 83 poeng Sammenlagt Vinner Junior: Benjamin Mork Kleppe, 107 poeng Klubbmesterskap 2010 Sammenlagt Vinner Herre: Jimmy Heitmann Sammenlagt Vinner Dame: Iselin Eliassen Aske Sammenlagt Vinner Junior: Bjørnar Gjerde 18

19 ÅRSRAPPORT FOR DAMEGRUPPA SESONGEN 2010 Damekomiteen Elisabeth Nordahl (leder), Trude Mork (styremedlem), Iselin Aske (styremedlem), Janet H. Gjerde (styremedlem), Turid Grimstad (vara) Møter 1 planleggingsmøte i forkant av sesongen. Laget en spilleplan for hele sesongen og bestemt 2 ansvarlige pr mandagsgolf. Invitert medlemmer, og andre interesserte damer, til informasjonsmøte før sesongstart. Målsetning for sesongen God deltakelse alle mandager, gjerne damer hver gang. Flere kvinnelige deltakere på andre arrangement i Sunnmøre golfklubb (flere aktive). Mandagsgolfen aktivitet 17 damer deltok på trening med pro Mike på rangen fra mandager (betalt 500 kr). Spilleprogrammet har gått over totalt 13 uker, 6 mandager i vårsesongen og 7 mandager i høstsesongen. Det ble tatt 6 ukers sommerferie i juli og august. En inndeling i vår- og høstsesong ble gjort for å motivere til god deltakelse. Et tiltak for å styrke miljøet i gruppa var gjennomføring av Texas Scramble turneringer annen hver mandag (7 mandager totalt). Totalt 37 damer var innom damegolfen i løpet av sesongen! Gjennomsnittlig deltok 14 damer hver mandag. Høyest var deltakelsen siste mandag før ferien med 19 golfere. Høstsesongen hadde gjennomsnittlig færre deltakere enn vårsesongen. 6 damer har bidratt til gjennomføring av turneringene. Det har vært to ansvarlige pr mandagsgolf. Turneringer 8 damer fra Sunnmøre golfklubb deltok på åpen turnering på Solnør 3. juli (Stableford). Det var totalt 24 deltakere fra Ålesund golfklubb og Sunnmøre golfklubb. Vår målsetning var å unngå de åtte siste plassene på resultatlista. Trude Mork imponerte med 35 poeng og seier i turneringen! Påfølgende middag og premieutdeling i klubbhuset. I slutten av september ble den første åpne turneringen for damer arrangert på Hovden golfbane (Sunnmøre golfklubb Ladies Open 2010). Damer fra 8 golfklubber i regionen ble invitert. Pga dårlig vær og flytting av turnering deltok 16 damer totalt fra Sunnmøre- og Ålesund golfklubb på turneringen (Texas Scramble). Turneringen ble avsluttet med middag og premieutdeling i klubbhuset. Samarbeid med damegruppa i Ålesund golfklubb Damegruppa har hatt et aktivt samarbeid med damene i Ålesund golfklubb gjennom hele sesongen. Vi har fått gode tips til spilleprogram, gjennomføring av turneringer etc. Et fortsatt aktivt samarbeid vil kunne styrke det sportslige tilbudet i Sunnmøre golfklubb, og bidra til å gjøre damemiljøet større. Rekrutteringstiltak Positiv mediaomtale i Regionavisa i juli måned. Fokus på et inkluderende og positivt golfmiljø, legge grunnlaget for videre vekst og utvikling. Informasjon Aktiv bruk av hjemmeside: Lagt ut nyheter, spilleprogram etc på damegruppas side. Sendt ut infobrev våren 2010 pr e-post og publisert dette på hjemmesiden. Utsending av SMS foran hver damegolf som påminning Invitasjon til arrangement (informasjonsmøte, avslutningsturnering før sommeren, Sunnmøre golfklubb Open Ladies 2010) pr e-post, SMS og hjemmeside. Delt ut spilleprogram (A5 format) til alle damemedlemmer og lagt dette ut i klubbhuset. Ulsteinvik Elisabeth Nordahl 19

20 BANEREKORD Søndag 3. mai 2009 gikk Geir Holm Sundgot 2 under banens par. Han hadde 16 par og birdie på hull 9 og 10 (1). Denne rekorden står også i 2010 Ingen Hole in One i 2010 Hole In One Kvalifisering til Verdens finale i Sør - Afrika Bjørnar Gjerde og Sveinar Gjerde kvalifiserte seg til Norges landsfinale i DN golf. Denne finalen vart arrangert i Brussel, Belgia. Her vart guttene nr. 1 og skal spille VERDENS FINALE i Sør Afrika i april Vi gratulerer så masse og krysser fingrene for godt spill i Sør Afrika. Om noen vil være med å sponse treningslær for guttene i mars måned så taes dette i mot med stor takk. Ta da kontakt med daglig leder. 20

21 Hovden, 6060 Hareid, tlf. nr , mail: Org. Nr

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer