Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer."

Transkript

1 Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

2 Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen... 2 Elevrådsleder ønsker velkommen... 3 Skolens råd og utvalg... 4 Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform... 5 Skolens ledelse... 8 Skolens lærere Skolens miljøarbeidere/assistenter Rådgivertjenesten Helsetjenesten PP-tjenesten Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Kontoravdelingen Driftsavdelingen IKT-tjenesten Skolebiblioteket Fronter skolens digitale læringsplattform og informasjonskanal «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» Noen praktiske opplysninger Organisering av skoledagen og -året Informasjon om studietilbudet Studiespesialisering med arbeidstrening (SA) Internasjonale program Kantiner Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark IKT-reglementer og IKT-standard Reglement og rettleiing for elever som skal opp til eksamen Digital eksamen retningslinjer og bruksanvisning Eksamen, karakterer og vitnemål Trekkordning ved eksamen Klagerett ved eksamen Vilkår for inntak til Vg2 og Vg Branninstruks for skolen Stipend fra Lånekassen Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærerkandidater Elevundersøkelsen Adresse Porsgrunn videregående skole Porsgrunn videregående skole Avdeling NORD Avdeling SØR Kjølnes ring 58 Kjølnes ring Porsgrunn 3918 Porsgrunn Telefon: Telefon: E-postmottak: Hjemmeside: 1

3 Rektor ønsker velkommen Hei og velkommen til deg! Takk for at akkurat du har valgt å bli elev hos oss ved Porsgrunn videregående skole. SAMMEN om Mestring, Mangfold og Miljø det er en flott visjon jeg som ny rektor kan identifisere meg med. En visjon er som en ledestjerne og et ideal som skolens elever og ansatte skal jobbe mot. Det krever noe av hver og en av oss. Jeg tar utfordringen og håper du også gjør det. Porsgrunn videregående skole er en av de største i Telemark og har både yrkesforberedende og studiespesialiserende programmer. Det gir et herlig mangfold. Sammen med alle mine kollegaer skal vi jobbe for at du skal ha det bra på skolen og for at du skal lære. Trivsel på skolen gir bedre læringsutbytte. Vi trenger alle trygghet og omsorg for å kunne utvikle oss faglig og sosialt. Bry deg om dine medelever! Samarbeid med dere elever er viktig for meg og skolens ledelse slik at vi får til elevmedvirkning og elevdemokrati. Du har mulighet til å påvirke skolehverdagen din, gjennom blant annet å engasjere deg i elevrådet. Vi ønsker tilbakemelding på alt som er bra og som vi kan gjøre mer av, men også innspill til hva vi kan bli bedre på. I tillegg til å samarbeide med dere elever, er det utrolig viktig for meg å ha et godt og tett samarbeid med foreldre og foresatte. Vi vet at et godt samarbeid mellom skole og hjem er positivt for elevenes trivsel og kan styrke både selvtillit og lærelyst. Dette er viktig i alle årene du er elev hos oss. Som rektor ønsker jeg engasjerte foresatte, som bidrar til din læring slik at du oppnår dine mål, enten det er å få lærlingplass og fagbrev eller ta høyere utdannelse. Forskning viser at når foresatte interesserer seg for skolen, øker elevenes utbytte av skolegangen. Mine forventninger til deg som elev er at du bidrar til å skape et godt miljø, både sosialt og faglig. Jeg håper du ønsker å lære, at du engasjerer deg, at du griper mulighetene. Jeg ønsker deg et godt skoleår fylt med kunnskap og moro. La Pippi Langstrømpes ord bli til dine: Monica Gjertsen Steinbakken, rektor 2

4 Elevrådsleder ønsker velkommen Elevrådet er en viktig arena for å utveksle meninger. Dette er en mulighet for deg som elev å få fram din mening om hva som er den beste skolehverdagen. Ved at du som elev engasjerer deg, er du med på å starte en gnist som kan lede til en flamme av engasjement og diskusjon som igjen kan gjøre både din og dine medelevers hverdag enda bedre. Skolen vår er en medlem av Elevorganisasjonen. Vi sender hvert år en delegat og en observatør til det nasjonale årsmøtet for å fremme nettopp Porsgrunn videregående skoles elevinteresser. I tillegg sender vi noen heldige elever på Nordic Study Abroad Conference som er en konferanse hvor nordiske elever møter toppuniversiteter og skoler fra verden over. Porsgrunn videregående har nesten 1200 elever som er fordelt inn i nærmere 40 klasser, alle representert med én elevrådsrepresentant. Det er hver elevrådsrepresentants ansvar å fremme klassens interesser, men også elevrådets ønsker tilbake til klasserommet. Alt som blir tatt opp i elevrådet, blir i løpet av 2-3 uker tatt opp i Skolemiljøutvalget hvor elevene alltid er i flertall og ting blir tatt tak i med en gang. Du som elev kjenner din skolehverdag best. Engasjerer du deg i elevrådet ved Porsgrunn videregående skole, garanterer jeg at din stemme blir hørt og at vi skal fremme din sak bruk stemmen din. Felix Volpe, elevrådsleder Porsgrunn videregående skole vant pris for dysleksivennlig skole 2009 Porsgrunn videregående skole vant Dronning Sonjas skolepris 2013 Porsgrunn videregående skole ble miljøfyrtårnsertifisert i

5 Skolens råd og utvalg Elevrådet ved en videregående skole spiller en viktig rolle. Elevrådet ved Porsgrunn videregående skole består av tillitselever fra alle klassene. Fra elevrådet blir det valgt representanter til ulike verv. Viktigst er de som skal sitte i styret. Elevrådet har representanter i Telemark fylkeselevråd og i skolemiljøutvalget ved Porsgrunn videregående skole. Vi deltar i internasjonalt solidaritetsarbeid. Porsgrunn videregående skole har et aktivt elevråd. Det kreves innsats fra de som skal sitte i elevrådet, men det er svært interessant og engasjerende arbeid. Som regel får alle som er interessert, en eller annen ansvarsoppgave. Du får også være med på kurs i elevrådsarbeid. Klasselærerråd består av klassens faglærere. Oppgaver er blant annet å drøfte spørsmål som gjelder samordning av opplæringen i ulike fag, vurdere behov for særskilt hjelp, drøfte ordensog atferds karakterer og behandle spørsmål om turer og ekskursjoner. I enkelte saker har elevenes tillitsvalgte anledning til å være til stede. Skoleutvalget består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Elevrådsleder 1 elevrepresentant Skoleutvalget har adgang til å fatte vedtak i de sakene de behandler. Medlemmene av skoleutvalget skal oppleve at de bidrar og har innflytelse gjennom de vedtak de fatter. Skoleutvalgets vedtak skal fungere som styringssignaler til rektor. Skoleutvalget skal ha rollen som rektors støttespiller og medspiller, og det skal være utviklingsorientert og preget av en offensiv tenkning. Skoleutvalget skal innkalles til minst 4 møter pr år. Det skal vedtas en møteplan for kommende år på siste møte i året. Skolemiljøutvalget (SMU) består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Helsesøster Elevrådsleder 5 elever fra elevrådsstyret (de velger vararepresentanter) Rådet er rådgivende organ for rektor i følgende saker: Opplæringslovens 9a «alles rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø» Brukerundersøkelser Elevenes læringsmiljø Pedagogisk plattform Årlig evaluering av «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» 4

6 For øvrig kan skolemiljøutvalget behandle alle saker vedrørende skolemiljøet som rektor eller andre medlemmer i utvalget finner det naturlig å behandle. Medbestemmelsesmøtet består av representanter for de ansattes fagforeninger og skolens ledelse. Rådet er et rådgivende organ for rektor i følgende saker: Ansattes arbeidsvilkår regnskap og budsjett skolereglement organisering av undervisningen skolens faglige tilbud større byggearbeider og utstyrskjøp større organisasjonsendringer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform SAMMEN om mestring mangfold og miljø 5

7 Vårt kunnskapssyn Vi forbereder elevene til høyere utdanning, et menings- fullt arbeidsliv og til å bli engasjerte samfunnsborgere. Vår pedagogikk bygger på at læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte elev gjennom hele skoleåret. Gjennom miljøbevissthet og aktiv bruk av moderne teknologi, entreprenørskap, samarbeid med lokalt næringsliv og internasjonalt samarbeid vil vi ruste elevene best mulig for framtida. Vårt elevsyn Alle elever trenger trygghet og omsorg for å lære og bety noe for andre. Alle elever har ressurser til å videreutvikle sine sterke sider. Alle elever kan øve seg opp til å møte utfordringer, tenke kritisk, være kreativ og selvstendig. Alle elever utvikler sin faglige og sosiale kompetanse best når det stilles tydelige forventinger og krav til dem. Alle elever er i stand til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen 6

8 Relasjon lærer-elev En god relasjon mellom lærer og elev ved PVS kjennetegnes av at lærere og elever anerkjenner hverandre, viser hver- andre tillit og respekt at lærere og elever føler seg trygge og ingen opplever å bli mobbet at lærere og elever har en god dialog at lærere og elever har klare forventninger til hverandre Gode relasjoner gir mestring! Den gode timen ved Porsgrunn videregående skole kjennetegnes av at alle kommer presis og ro etableres at alle møter godt forberedt at det stilles tydelige forventninger og krav at det er en klar og tydelig oppstart av undervisningen at det er en klar struktur på timen med et tydelig fagfokus at arbeidsmiljøet preges av gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit at det er en konstruktiv og positiv dialog at det gis tilpasset opplæring at det brukes varierte arbeidsmetoder at det gis underveis- og framover vurdering at lærer er læringsleder av timen at økta avsluttes med oppsummering og forventninger til neste time 7

9 Skolens ledelse Rektor Monica Gjertsen Steinbakken Overordnet ansvar for virksomheten. Skolens øverste fagligpedagogiske leder. Strategi, økonomi, drift, elevmedvirkning, medbestemmelse og informasjon. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor og stedfortredende rektor Jan Freddy Gusfre Leder for avdeling Kjølnes Nord med studieforberedende utdanningsprogrammer: Studiespesialiserende, Formgiving, Idrett og IB-Diploma Programme. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor Heidi Torsholt Leder for avdeling Kjølnes Sør med yrkesforberedende utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon, Teknikk og industriell produksjon, Teknisk allmennfag, Design og håndverk og Påbygg. E-post: Tlf: , Mobil: Leder av elevtjenesten Bente Ljostveit Øino Leder for spesialpedagogiske tjenester: Spesialundervisning, tilpasset opplæring, avdeling for opplæring i mindre grupper, minoritetsspråklige elever, rådgivertjenesten, helse og PPT. E-post: Tlf.: , Mobil: Administrativ leder Marianne Brekka Har ansvar for skolens økonomi, drift, vedlikehold av bygningsmassen, IKT, HMS, personaladministrasjon og skolemiljø. E-post: Tlf.: , Mobil: Kontorleder Brit Humblen Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. E-post: Tlf.: , Mobil:

10 Avdelingsleder Kjetil Larsen Idrettsfag E-post: Mobil: Avdelingsleder Ranveig Furuvald Johannesen Teknikk og industriell produksjon og kjemi- og prosessfag. Tekniske allmennfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Nina Rajala Moe Medier og kommunikasjon og Design og håndverk. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Inger Hedvig Matveyev Realfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Olav-Marius Andersen Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil:

11 Avdelingsleder Henning Bergeland SA Studiespesialiserende med arbeidstrening E-post: Tlf: , Mobil: Fagkoordinatorer DP-Coordinator Margrethe Hauff International Baccalaureate Diploma Programme Se nærmere info side 38. E-post: Tlf: Fagkoordinator MK Inger Hobæk MK - Medier og kommunikasjon E-post: Tlf: TAF-koordinator Peter Hammervold TAF Tekniske og allmenne fag E-post: Tlf:

12 Skolens lærere Ahmad, Rafidah Baba IB - Economics Berge, Anne Gro Teknologiske fag E-post: Andersen, Odd Bjørnar F. Matematikk, naturfag E-post: Bergersen, Staale André Mediefag E-post: Andersen, Sandra B. Norsk, samfunnsfag, engelsk IB - Norwegian A Lit E-post: Andreassen, Beate Idrettsfag E-post: Andreassen, Eskil Berg Norsk, idrettsfag E-post: Bingh, Kjersti Kroppsøving E-post: Bjørgaas, Arne Matematikk, geografi IB Mathematics E-post: Bjaaland, Katrine Kjemi, naturfag E-post: Ausland, Lill Aina Design og håndverk, engelsk IB Visual Arts E-post: Breirem, Trine Naturfag, kjemi, geografi E-post: Bekkevold, Bård Spes.pedagog E-post: Brekken, Jorhild Engelsk, tysk, historie E-post: E-post: 11

13 Bruun, Christian Engelsk, historie, samfunnsfag, rettslære IB History E-post: Doksrød, Ellen Spes.ped, religion Ettestad, Taran Realfag IB Physics, Mathematics E-post: Feistritzer, Daniela Engelsk E-post: Edvardsen, Erik Geografi, matematikk, naturfag, biologi E-post: Eie, Sveinung Matematikk, naturfag E-post: Finborud, Knut Amund Norsk, historie, geografi, samfunnsfag, IT-fag, MK E-post: Fostervold, Trine Marit Norsk, historie, IT-pedagog E-post: Ekeli, Eli E-post: Frøystveit, Ole Kristian Samfunnsøkonomi, matematikk, samfunnsfag E-post: Engbråten-Skjønstad, Silje Norsk E-post: Engebretsen, Tale Birkeland Norsk, tysk, historie, filosofi E-post: Eriksrød, Sandra Idrettsfag E-post: Gausnes, Tina Kommunikasjon og kultur, fransk, norsk E-post: Grønmark, Gyri Norsk, økonomiske fag, samfunnsfag, mediefag E-post: Grøtting, Anne Kristin Tysk, norsk, sosiallærer E-post: E-post: 12

14 Halvorsen, Heidi Solberg Biologi, matematikk, naturfag IB Biology E-post: Hammervold, Peter Kjemi/prosessfag Jensen, Marianne Dall Design og håndverk E-post: Joakimsen, Stig Fransk, tysk, samfunnsfag E-post: Hansen, Bente Tellefsen Prosessfag E-post: Johannesen, Ranveig Norsk E-post: Hauff, Margrethe Engelsk, tysk IB English B E-post: Johnsson, Marianne Realfag IB Chemistry (HL/SL), Maths E-post: Helvin, Jorunn Spesialpedagog E-post: Jonassen, Frode Skau Idrettsfag E-post: Hewitt, Peter Mediefag (design) E-post: Jonskås, Jorunn M.L. Matematikk E-post: Hobæk, Inger Mediefag, samfunnsfag E-post: Jorunn- Jordbrudal, Lene Spes.ped., design og håndverk E-post: Høvset, Anne Sofie Norsk, engelsk, religion/etikk, kommunikasjon og kultur IB English A LAL E-post: E-post: Jul-Larsen, Aud Norsk, formgivingsfag E-post: 13

15 Jørgensen, Bente Grønlie Design og håndverk Knudsen, Karianne Spesialpedagog E-post: Jørgensen, Vidar Engelsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi E-post: Kormanski, Lilja Engelsk, mediefag E-post: Karlsen, Anna Barbara Engelsk, tysk, fransk E-post: Karlsen, Heidi Katrin Allmennlærer, idrettsfag, spes. ped. E-post: Kashingo, Issa Kjemi/prosessfag E-post: Kullvik, Lene Dahl Rettslære IB Norwegian B E-post: Kaasene, Jan Magne Idrettsfag E-post: Larsen, Øystein Matematikk, naturfag E-post: Kjærra, Sigrun Design og håndverk E-post: Lauvhjell, Nelly Raddum Norsk, spes.ped. E-post: Kleppen, Signe Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Lervik, Mons Idrettsfag, religion/etikk E-post: Kleven, Lene Maria Språk/samfunn E-post: Lilleheil, Siw Tone Realfag, prosessfag E-post: E-post: 14

16 Lorck, Marianne Kjemi/prosessfag, realfag IB Chemistry, Maths Studies E-post: Lund, Martin Idrettsfag E-post: Lønvik, Kari Design og håndverk Morfjord, Hanne Birgit Design og håndverk E-post: Myrland, Renate Rønningsland Norsk, samfunnsfag, religion, IB Norwegian A Lit, CAS E-post: Mæland, Lars Asbjørn Språk/samfunn E-post: Løvøen, Olav Sander Matematikk, naturfag E-post: Nikolaisen, Josse Samfunnsfag, spansk E-post: Magnus, Tone Språk/samfunn E-post: Nordengen, Tone Leiulfsrud Teknologiske fag E-post: Martinez, Viviana Spansk E-post: Nordmark, Ole Biologi, kjemi, naturfag E-post: Mathisen, Rune Teknikk- og industriell produksjon E-post: Nyvold, Ida Norsk E-post: Mc Carthy-Strand, Sonja IB English A LAL, Economics E-post: E-post: Odden, Einar Kjemi/prosessfag E-post: 15

17 Ottesen, Anne Kathrine R. Naturfag, matematikk E-post: Paus, Espen Matematikk, naturfag, biologi Samuelsen, Bjørn Øyvind Kjemi/prosessfag, mekaniske fag E-post: Sande, Kjell-Rune Kroppsøving E-post: Reisjø, Inger Engelsk, fransk, religion/etikk IB English B E-post: Rimmereide, Margareth Norsk, matematikk E-post: Sem, Anne Elisabeth Norsk, engelsk E-post: Simonsen, Audny Blomsterdekoratør E-post: Rise, Ståle Prosessfag E-post: Storaker, Marit Fadum Norsk, religion/etikk E-post: Rolfsen, Vibeke Design og håndverk E-post: Rubilar, Kristine Haugen Spansk.samfunnsfag E-post: Strøm, Trine Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Syvertsen, Bente Larsen Språk/samfunn E-post: Rugtveit, Heidi Design og håndverk E-post: Sælid, Anne Mette Idrettsfag E-post: E-post: 16

18 Søderholm-Nodland, Sven Yngve Språk/samfunn E-post: Sønstebø, Lise Idrettsfag Thorvig, Jon Norsk, engelsk, tysk E-post: Tiller, Stian Johansen Norsk, historie, samfunnsfag E-post: Sørdal, Birgitte Idrettsfag, formgiving E-post: Tangerås, Rune Kjemi/prosessfag E-post: Torsholt, Eli Raak Formgivingsfag, design og håndverk IB Visual Arts E-post: Trovi, Frank Mediefag, norsk, engelsk E-post: Teien, Bård Design og håndverk E-post: Tvegård, Tonje Matematikk, naturfag, biologi IB Biology E-post: Terzan, Maria Norsk, spansk IB Norwegian B, Spanish B, Spanish ab initio E-post: Thommesen, Kjersti Nyhus Design og håndverk E-post: Tveit, Geir Olav Kjemi/prosessfag E-post: Valvik, Svein Inge Økonomiske fag, idrettsfag E-post: Thorsen, Stian Lilholt Medier og kommunikasjon E-post: E-post: Verpe, Torleif Historie, sosialkunnskap, religion E-post: 17

19 Vinkenes, Arild Fysikk, matematikk, teknologi og forskningslære IB Psysics E-post: Værland, Ellen Design og håndverk Winberg, Pål Teknologiske fag, kjemi- og prosessfag E-post: Aas, Turid Melby Kroppsøving og idrettsfag. E-post: Wahab, Bahar Matematikk E-post: Aasbø, Gunnar Tysk, engelsk, historie IB History E-post: Wallestad, Truls Idrettsfag, historie, samfunnslære E-post: E-post: 18

20 Skolens miljøarbeidere/assistenter Bjelland, Anette Kristine Haugerud, Isak Bjelland, Kristin E-post: Haugom, Sebastian Mortes Breiland, Hilde E-post: Lanner, Alejandro E-post: Halvorsen, Tommy E-post: Rahm, Kjersti Takvam E-post: Hartmann, Aina E-post: E-post: Fagarbeidere Fagarbeidernes viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Porsgrunn videregående skole. De deltar i timene, men er også tilgjengelig for deg som elev i friminuttene. Du kan snakke med dem om hva du vil, og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du komme til fagarbeiderne og snakke med dem om det. Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Fagarbeiderne har også kontakt med personer i og utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. 19

21 Rådgivertjenesten Skolen har fem rådgivere som står til elevenes disposisjon. Torleif Verpe Sosialpedagogisk rådgiver Nord Heidi Halvorsen Karriereveileder IB Turid Aas Sosialpedagogisk rådgiver Sør Gyri Grønmark Karriereveileder Nord Lene Kullvik Karriereveileder Sør Torleif Verpe Tlf: , Mob: Heidi Solberg Halvorsen Mob: Turid Melby Aas Tlf: , Mob: Gyri Grønmark Tlf: , Mob: Lene Dahl Kullvik Tlf: , Mob: Rådgiverne ved Porsgrunn videregående skole tilbyr faglig og personlig veiledning til elevene. Hovedoppgavene til rådgivertjenesten er: Valg av programfag Utdannings- og yrkesveiledning Personlige og sosiale spørsmål Praktisk og pedagogisk tilrettelegging Studieopphold i utlandet Sosialpedagogisk rådgiver hjelper elever med fagproblemer og personlige problemer, og er kontaktperson overfor instanser som helsesøster, PPT, barnevern og lignende. Karriererådgiverne starter prosessen med å bevisstgjøre elevene i forhold til videre studier og yrkesvalg, og gir råd om fagvalg og utdanningsvalg. De hjelper også elever som ønsker å ta Vg2 i utlandet. 20

22 Helsetjenesten Helsesøster Lillian Strand Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster Therese Tangen Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster har kontor både på Nord og Sør. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med åpen dør og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis, og du får ikke fravær. Helsesøster har taushetsplikt! Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige tanker og følelser Fysiske plager/skader/sykdommer Livssituasjon - forholdet til skole, venner, kjæreste, familie Rus - bekymring for eget eller andres rusbruk Seksualitet og seksuell orientering Prevensjonsveiledning; inkl. gratis kondomer og resept på p-piller Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest Graviditet Abort Kosthold og fysisk aktivitet Vansker i forhold til mat Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og instanser utenfor skolen. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Prosjekt fraværsoppfølging Helsesøster Therese jobber i tillegg til ordinære helsesøsteroppgaver i en prosjektstilling med fokus på å forebygge fravær og bidra til at flere ungdommer fullfører videregående utdanning, samt forebyggende tiltak mht. psykisk helse. Helsesøstrene er å treffe: Kontor: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sør 08:30-13:00 Lillian 08: Lillian 08:30-15:00 Therese 08:30-15:00 Therese Nord 08:30-13:00 Therese 08: Therese 08:30-15:00 Lillian 08: Lillian 08: Lillian Du er hjertelig velkommen til å stikke innom et av kontorene når du trenger noen å snakke med, eller du kan ta kontakt på SMS/e-post for å gjøre en avtale. Kontor Nord: Kontor Sør:

23 PP-tjenesten Tone Klakegg Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PP-tjenesten arbeider med mange ulike typer henvendelser fra elever, for eksempel: - Fagvansker (behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker) - Mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster. Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Tone Klakegg Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til Leder for elevtjenesten Bente Ljostveit Øino. Skolen har ulike ressurspersoner: Eli Ekeli Lese- og skrivevansker, Sør Tale Engebretsen - Lese- og skrivevansker, Nord Anne Katrine Ottesen - Matematikk Lene Kleven Minoritetsspråklige Porsgrunn videregående skole er en dysleksivennlig skole, se skolens hjemmeside under fanen «Nyttig». Alle elevene får utdelt egen bærbar PC. Alle elever har tilgang til å bruke CD-ord et lese- og skrivestøtteprogram, både på norsk og fremmedspråk. Elever som har behov for spesielle tilrettelegginger på prøver og eksamen, må ta kontakt med rådgiver for å søke om det så raskt etter skolestart som mulig. Dokumentasjon må medbringes. Skolen har et TPO-team som har ukentlige møter. Der kan lærere komme for å drøfte enkeltelever eller systemsaker. Teamet er bredt sammensatt med ledere, rådgivere, PPT og Helsesøster. 22

24 Kontoravdelingen Kontorleder Brit Humblen E-post: Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. Her kan du også få skolebevis og henvende deg hvis du har spørsmål om lån og stipend til utdanning. Kontoret har ansvar for skoleskyss og ordner drosjetransport i sykdomstilfeller. For elevene har kontoret åpningstid fra kl Konsulent Nina Bråthen Konsulent Anita Aa. Bukta E-post: E-post: Sekretær Kari Midtbøen Lærling Aleksander Skau E-post: E-post: Konsulent Susan Trujillo Konsulent Ida Victoria Tveit E-post: E-post: 23

25 Driftsavdelingen Ledende vaktmester Steinar Holbø Tlf: E-post: Ledende renholder Marianne Nystad Tlf: E-post: Renholder Blomberg, Panachaphon Renholder Hellerud, Chuanchuen Renholder Nguyen, Lieu Renholder Odden, Adama Renholder Omar, Ahmed Ali Renholder Rojas, Catalina Renholder Sivertsen, May Britt Renholder Svalastog, Ellen Renholder Thomassen, Torunn Renholder Ødegaard, Manee Vaktmester Andreassen, Egil E-post: Vaktmester Grini, Magne E-post: Vaktmester Hauk, Bjørn H. E-post: Vaktmester Johansen, Ragnar E-post: 24

26 IKT-tjenesten Systemansvarlig Tom Barhaughøgda Tlf: Mobil: E-post: Fagarbeider Truls Gremmentsen Mobil: E-post: IT-lærling Adrian Løkke Andersen IT-lærling Bjørn Tore Mediaa Tlf: E-post: IT-Helpdesk Sør: E-post: IT-lærling Jan Andreas Christiansen IKT-koordinator Knut A. Finborud IKT-koordinator Heidi S. Halvorsen E-post: E-post: 25

27 Skolebiblioteket Bibliotekar Kjølnes Nord Eva Olsen Bibliotekar Kjølnes Sør Hanne Nesset Tlf: E-post: Tlf: E-post: Om biblioteket Skolebiblioteket er først og fremst en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne. Vi er to bibliotekarer som hjelper deg med å finne relevant litteratur i biblioteket og på nett. Bibliotekets boksamling er registrert i Mikromarc Websøk, hvor du selv kan søke etter bøker. Åpningstider og beliggenhet Skolebiblioteket ligger midt i bygningen i 2. etasje på Kjølnes Nord og i 1. etasje i det nordlige bygget (bygg H) på Kjølnes Sør. Åpningstider er mandag til fredag fra 08-15:30. Vi holder stengt i skolens fellesferier. Biblioteket kan tilby: Et stort utvalg av skjønnlitteratur, fagbøker, tegneserier, lydbøker og DVD-er. Hjelp til litteratursøking og gode råd i forbindelse med oppgaveskriving, spesielt med tanke på kildebruk og utforming av litteraturliste. Kurs i kildekritikk og informasjonssøking i forbindelse med fordypningsemne eller Extended Essay (for IB). Studieplasser og PC-plasser hvor du kan lese eller jobbe i grupper. Bokprat og tips til gode bøker. Aviser og tidsskrifter. Printing og kjøp av kopier. Lånetid Lærebøker: 1 skoleår Romaner/lydbøker: 4 uker DVD: 1 uke Ordlister: 1 skoledag Alle utlån må registreres i skranken. Bøker kan fornyes dersom ingen står på venteliste. Tapte bøker må erstattes fullt ut. Gratis læremidler Skolebiblioteket har ansvar for utdeling av gratis læremidler til alle elever. Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid, i tilfredsstillende forfatning, vil det umiddelbart bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm. omkostninger (50,-). Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader. Ved avbrudd eller bytte av utdanningsprogram skal læremidlene straks leveres inn. Siste frist for innlevering av lærebøkene er 17. juni

Frøystveit Ole Kristian ole-k.froystveit@t-fk.no Furuholmen Kristian kristian.furuholmen@t-fk.no

Frøystveit Ole Kristian ole-k.froystveit@t-fk.no Furuholmen Kristian kristian.furuholmen@t-fk.no Aasbø Gunnar gunnar.aasbo@t-fk.no Aasland Marita Støyva marita-stoyva.aasland@t-fk.no Aas Ranveig ranveig.aas@t-fk.no Aas Turid Melby turid.melby-aas@t-fk.no Andreassen Beate Grønsund beate-gronsund.andreassen@t-fk.no

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOKA 11-12 www.porsgrunn.vgs.no PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv 1 S Skriftlig eksamen DAN2008 Dans i perspektiv 2 Forberedelse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg 2018 Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas 1 2 Elevundersøkelsen 3 Obligatoriske fellesfag Norsk Vg1 Vg2 Vg3 4

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Muntlig eksamensordning: Trekket gjøres 48 timer før eksamen; 2 dagers forberedelse. For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2017: Revidert 21. april 2017 Dag Fredag Digital Eks. Dato Fagkode Fag 12.mai Forberedelse/ eksamen Offentliggjøring av trekk av sentraltgitt skriftlig

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret 2017-2018 1 Kontaktlærere Olav Vistnes og Johanne Støren Stokke 1IDA Iselin Brandal Berge og Siri Gjervan 1IDB St. Svithun videregående skole Ca

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

For muntlig-praktisk eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 48 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/

For muntlig-praktisk eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 48 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/ Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2018 For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen får eleven oppgitt tema/ problemstilling. Denne forberedelsesdagen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer