Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer."

Transkript

1 Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

2 Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen... 2 Elevrådsleder ønsker velkommen... 3 Skolens råd og utvalg... 4 Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform... 5 Skolens ledelse... 8 Skolens lærere Skolens miljøarbeidere/assistenter Rådgivertjenesten Helsetjenesten PP-tjenesten Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Kontoravdelingen Driftsavdelingen IKT-tjenesten Skolebiblioteket Fronter skolens digitale læringsplattform og informasjonskanal «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» Noen praktiske opplysninger Organisering av skoledagen og -året Informasjon om studietilbudet Studiespesialisering med arbeidstrening (SA) Internasjonale program Kantiner Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark IKT-reglementer og IKT-standard Reglement og rettleiing for elever som skal opp til eksamen Digital eksamen retningslinjer og bruksanvisning Eksamen, karakterer og vitnemål Trekkordning ved eksamen Klagerett ved eksamen Vilkår for inntak til Vg2 og Vg Branninstruks for skolen Stipend fra Lånekassen Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærerkandidater Elevundersøkelsen Adresse Porsgrunn videregående skole Porsgrunn videregående skole Avdeling NORD Avdeling SØR Kjølnes ring 58 Kjølnes ring Porsgrunn 3918 Porsgrunn Telefon: Telefon: E-postmottak: Hjemmeside: 1

3 Rektor ønsker velkommen Hei og velkommen til deg! Takk for at akkurat du har valgt å bli elev hos oss ved Porsgrunn videregående skole. SAMMEN om Mestring, Mangfold og Miljø det er en flott visjon jeg som ny rektor kan identifisere meg med. En visjon er som en ledestjerne og et ideal som skolens elever og ansatte skal jobbe mot. Det krever noe av hver og en av oss. Jeg tar utfordringen og håper du også gjør det. Porsgrunn videregående skole er en av de største i Telemark og har både yrkesforberedende og studiespesialiserende programmer. Det gir et herlig mangfold. Sammen med alle mine kollegaer skal vi jobbe for at du skal ha det bra på skolen og for at du skal lære. Trivsel på skolen gir bedre læringsutbytte. Vi trenger alle trygghet og omsorg for å kunne utvikle oss faglig og sosialt. Bry deg om dine medelever! Samarbeid med dere elever er viktig for meg og skolens ledelse slik at vi får til elevmedvirkning og elevdemokrati. Du har mulighet til å påvirke skolehverdagen din, gjennom blant annet å engasjere deg i elevrådet. Vi ønsker tilbakemelding på alt som er bra og som vi kan gjøre mer av, men også innspill til hva vi kan bli bedre på. I tillegg til å samarbeide med dere elever, er det utrolig viktig for meg å ha et godt og tett samarbeid med foreldre og foresatte. Vi vet at et godt samarbeid mellom skole og hjem er positivt for elevenes trivsel og kan styrke både selvtillit og lærelyst. Dette er viktig i alle årene du er elev hos oss. Som rektor ønsker jeg engasjerte foresatte, som bidrar til din læring slik at du oppnår dine mål, enten det er å få lærlingplass og fagbrev eller ta høyere utdannelse. Forskning viser at når foresatte interesserer seg for skolen, øker elevenes utbytte av skolegangen. Mine forventninger til deg som elev er at du bidrar til å skape et godt miljø, både sosialt og faglig. Jeg håper du ønsker å lære, at du engasjerer deg, at du griper mulighetene. Jeg ønsker deg et godt skoleår fylt med kunnskap og moro. La Pippi Langstrømpes ord bli til dine: Monica Gjertsen Steinbakken, rektor 2

4 Elevrådsleder ønsker velkommen Elevrådet er en viktig arena for å utveksle meninger. Dette er en mulighet for deg som elev å få fram din mening om hva som er den beste skolehverdagen. Ved at du som elev engasjerer deg, er du med på å starte en gnist som kan lede til en flamme av engasjement og diskusjon som igjen kan gjøre både din og dine medelevers hverdag enda bedre. Skolen vår er en medlem av Elevorganisasjonen. Vi sender hvert år en delegat og en observatør til det nasjonale årsmøtet for å fremme nettopp Porsgrunn videregående skoles elevinteresser. I tillegg sender vi noen heldige elever på Nordic Study Abroad Conference som er en konferanse hvor nordiske elever møter toppuniversiteter og skoler fra verden over. Porsgrunn videregående har nesten 1200 elever som er fordelt inn i nærmere 40 klasser, alle representert med én elevrådsrepresentant. Det er hver elevrådsrepresentants ansvar å fremme klassens interesser, men også elevrådets ønsker tilbake til klasserommet. Alt som blir tatt opp i elevrådet, blir i løpet av 2-3 uker tatt opp i Skolemiljøutvalget hvor elevene alltid er i flertall og ting blir tatt tak i med en gang. Du som elev kjenner din skolehverdag best. Engasjerer du deg i elevrådet ved Porsgrunn videregående skole, garanterer jeg at din stemme blir hørt og at vi skal fremme din sak bruk stemmen din. Felix Volpe, elevrådsleder Porsgrunn videregående skole vant pris for dysleksivennlig skole 2009 Porsgrunn videregående skole vant Dronning Sonjas skolepris 2013 Porsgrunn videregående skole ble miljøfyrtårnsertifisert i

5 Skolens råd og utvalg Elevrådet ved en videregående skole spiller en viktig rolle. Elevrådet ved Porsgrunn videregående skole består av tillitselever fra alle klassene. Fra elevrådet blir det valgt representanter til ulike verv. Viktigst er de som skal sitte i styret. Elevrådet har representanter i Telemark fylkeselevråd og i skolemiljøutvalget ved Porsgrunn videregående skole. Vi deltar i internasjonalt solidaritetsarbeid. Porsgrunn videregående skole har et aktivt elevråd. Det kreves innsats fra de som skal sitte i elevrådet, men det er svært interessant og engasjerende arbeid. Som regel får alle som er interessert, en eller annen ansvarsoppgave. Du får også være med på kurs i elevrådsarbeid. Klasselærerråd består av klassens faglærere. Oppgaver er blant annet å drøfte spørsmål som gjelder samordning av opplæringen i ulike fag, vurdere behov for særskilt hjelp, drøfte ordensog atferds karakterer og behandle spørsmål om turer og ekskursjoner. I enkelte saker har elevenes tillitsvalgte anledning til å være til stede. Skoleutvalget består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Elevrådsleder 1 elevrepresentant Skoleutvalget har adgang til å fatte vedtak i de sakene de behandler. Medlemmene av skoleutvalget skal oppleve at de bidrar og har innflytelse gjennom de vedtak de fatter. Skoleutvalgets vedtak skal fungere som styringssignaler til rektor. Skoleutvalget skal ha rollen som rektors støttespiller og medspiller, og det skal være utviklingsorientert og preget av en offensiv tenkning. Skoleutvalget skal innkalles til minst 4 møter pr år. Det skal vedtas en møteplan for kommende år på siste møte i året. Skolemiljøutvalget (SMU) består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Helsesøster Elevrådsleder 5 elever fra elevrådsstyret (de velger vararepresentanter) Rådet er rådgivende organ for rektor i følgende saker: Opplæringslovens 9a «alles rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø» Brukerundersøkelser Elevenes læringsmiljø Pedagogisk plattform Årlig evaluering av «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» 4

6 For øvrig kan skolemiljøutvalget behandle alle saker vedrørende skolemiljøet som rektor eller andre medlemmer i utvalget finner det naturlig å behandle. Medbestemmelsesmøtet består av representanter for de ansattes fagforeninger og skolens ledelse. Rådet er et rådgivende organ for rektor i følgende saker: Ansattes arbeidsvilkår regnskap og budsjett skolereglement organisering av undervisningen skolens faglige tilbud større byggearbeider og utstyrskjøp større organisasjonsendringer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform SAMMEN om mestring mangfold og miljø 5

7 Vårt kunnskapssyn Vi forbereder elevene til høyere utdanning, et menings- fullt arbeidsliv og til å bli engasjerte samfunnsborgere. Vår pedagogikk bygger på at læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte elev gjennom hele skoleåret. Gjennom miljøbevissthet og aktiv bruk av moderne teknologi, entreprenørskap, samarbeid med lokalt næringsliv og internasjonalt samarbeid vil vi ruste elevene best mulig for framtida. Vårt elevsyn Alle elever trenger trygghet og omsorg for å lære og bety noe for andre. Alle elever har ressurser til å videreutvikle sine sterke sider. Alle elever kan øve seg opp til å møte utfordringer, tenke kritisk, være kreativ og selvstendig. Alle elever utvikler sin faglige og sosiale kompetanse best når det stilles tydelige forventinger og krav til dem. Alle elever er i stand til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen 6

8 Relasjon lærer-elev En god relasjon mellom lærer og elev ved PVS kjennetegnes av at lærere og elever anerkjenner hverandre, viser hver- andre tillit og respekt at lærere og elever føler seg trygge og ingen opplever å bli mobbet at lærere og elever har en god dialog at lærere og elever har klare forventninger til hverandre Gode relasjoner gir mestring! Den gode timen ved Porsgrunn videregående skole kjennetegnes av at alle kommer presis og ro etableres at alle møter godt forberedt at det stilles tydelige forventninger og krav at det er en klar og tydelig oppstart av undervisningen at det er en klar struktur på timen med et tydelig fagfokus at arbeidsmiljøet preges av gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit at det er en konstruktiv og positiv dialog at det gis tilpasset opplæring at det brukes varierte arbeidsmetoder at det gis underveis- og framover vurdering at lærer er læringsleder av timen at økta avsluttes med oppsummering og forventninger til neste time 7

9 Skolens ledelse Rektor Monica Gjertsen Steinbakken Overordnet ansvar for virksomheten. Skolens øverste fagligpedagogiske leder. Strategi, økonomi, drift, elevmedvirkning, medbestemmelse og informasjon. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor og stedfortredende rektor Jan Freddy Gusfre Leder for avdeling Kjølnes Nord med studieforberedende utdanningsprogrammer: Studiespesialiserende, Formgiving, Idrett og IB-Diploma Programme. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor Heidi Torsholt Leder for avdeling Kjølnes Sør med yrkesforberedende utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon, Teknikk og industriell produksjon, Teknisk allmennfag, Design og håndverk og Påbygg. E-post: Tlf: , Mobil: Leder av elevtjenesten Bente Ljostveit Øino Leder for spesialpedagogiske tjenester: Spesialundervisning, tilpasset opplæring, avdeling for opplæring i mindre grupper, minoritetsspråklige elever, rådgivertjenesten, helse og PPT. E-post: Tlf.: , Mobil: Administrativ leder Marianne Brekka Har ansvar for skolens økonomi, drift, vedlikehold av bygningsmassen, IKT, HMS, personaladministrasjon og skolemiljø. E-post: Tlf.: , Mobil: Kontorleder Brit Humblen Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. E-post: Tlf.: , Mobil:

10 Avdelingsleder Kjetil Larsen Idrettsfag E-post: Mobil: Avdelingsleder Ranveig Furuvald Johannesen Teknikk og industriell produksjon og kjemi- og prosessfag. Tekniske allmennfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Nina Rajala Moe Medier og kommunikasjon og Design og håndverk. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Inger Hedvig Matveyev Realfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Olav-Marius Andersen Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil:

11 Avdelingsleder Henning Bergeland SA Studiespesialiserende med arbeidstrening E-post: Tlf: , Mobil: Fagkoordinatorer DP-Coordinator Margrethe Hauff International Baccalaureate Diploma Programme Se nærmere info side 38. E-post: Tlf: Fagkoordinator MK Inger Hobæk MK - Medier og kommunikasjon E-post: Tlf: TAF-koordinator Peter Hammervold TAF Tekniske og allmenne fag E-post: Tlf:

12 Skolens lærere Ahmad, Rafidah Baba IB - Economics Berge, Anne Gro Teknologiske fag E-post: Andersen, Odd Bjørnar F. Matematikk, naturfag E-post: Bergersen, Staale André Mediefag E-post: Andersen, Sandra B. Norsk, samfunnsfag, engelsk IB - Norwegian A Lit E-post: Andreassen, Beate Idrettsfag E-post: Andreassen, Eskil Berg Norsk, idrettsfag E-post: Bingh, Kjersti Kroppsøving E-post: Bjørgaas, Arne Matematikk, geografi IB Mathematics E-post: Bjaaland, Katrine Kjemi, naturfag E-post: Ausland, Lill Aina Design og håndverk, engelsk IB Visual Arts E-post: Breirem, Trine Naturfag, kjemi, geografi E-post: Bekkevold, Bård Spes.pedagog E-post: Brekken, Jorhild Engelsk, tysk, historie E-post: E-post: 11

13 Bruun, Christian Engelsk, historie, samfunnsfag, rettslære IB History E-post: Doksrød, Ellen Spes.ped, religion Ettestad, Taran Realfag IB Physics, Mathematics E-post: Feistritzer, Daniela Engelsk E-post: Edvardsen, Erik Geografi, matematikk, naturfag, biologi E-post: Eie, Sveinung Matematikk, naturfag E-post: Finborud, Knut Amund Norsk, historie, geografi, samfunnsfag, IT-fag, MK E-post: Fostervold, Trine Marit Norsk, historie, IT-pedagog E-post: Ekeli, Eli E-post: Frøystveit, Ole Kristian Samfunnsøkonomi, matematikk, samfunnsfag E-post: Engbråten-Skjønstad, Silje Norsk E-post: Engebretsen, Tale Birkeland Norsk, tysk, historie, filosofi E-post: Eriksrød, Sandra Idrettsfag E-post: Gausnes, Tina Kommunikasjon og kultur, fransk, norsk E-post: Grønmark, Gyri Norsk, økonomiske fag, samfunnsfag, mediefag E-post: Grøtting, Anne Kristin Tysk, norsk, sosiallærer E-post: E-post: 12

14 Halvorsen, Heidi Solberg Biologi, matematikk, naturfag IB Biology E-post: Hammervold, Peter Kjemi/prosessfag Jensen, Marianne Dall Design og håndverk E-post: Joakimsen, Stig Fransk, tysk, samfunnsfag E-post: Hansen, Bente Tellefsen Prosessfag E-post: Johannesen, Ranveig Norsk E-post: Hauff, Margrethe Engelsk, tysk IB English B E-post: Johnsson, Marianne Realfag IB Chemistry (HL/SL), Maths E-post: Helvin, Jorunn Spesialpedagog E-post: Jonassen, Frode Skau Idrettsfag E-post: Hewitt, Peter Mediefag (design) E-post: Jonskås, Jorunn M.L. Matematikk E-post: Hobæk, Inger Mediefag, samfunnsfag E-post: Jorunn- Jordbrudal, Lene Spes.ped., design og håndverk E-post: Høvset, Anne Sofie Norsk, engelsk, religion/etikk, kommunikasjon og kultur IB English A LAL E-post: E-post: Jul-Larsen, Aud Norsk, formgivingsfag E-post: 13

15 Jørgensen, Bente Grønlie Design og håndverk Knudsen, Karianne Spesialpedagog E-post: Jørgensen, Vidar Engelsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi E-post: Kormanski, Lilja Engelsk, mediefag E-post: Karlsen, Anna Barbara Engelsk, tysk, fransk E-post: Karlsen, Heidi Katrin Allmennlærer, idrettsfag, spes. ped. E-post: Kashingo, Issa Kjemi/prosessfag E-post: Kullvik, Lene Dahl Rettslære IB Norwegian B E-post: Kaasene, Jan Magne Idrettsfag E-post: Larsen, Øystein Matematikk, naturfag E-post: Kjærra, Sigrun Design og håndverk E-post: Lauvhjell, Nelly Raddum Norsk, spes.ped. E-post: Kleppen, Signe Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Lervik, Mons Idrettsfag, religion/etikk E-post: Kleven, Lene Maria Språk/samfunn E-post: Lilleheil, Siw Tone Realfag, prosessfag E-post: E-post: 14

16 Lorck, Marianne Kjemi/prosessfag, realfag IB Chemistry, Maths Studies E-post: Lund, Martin Idrettsfag E-post: Lønvik, Kari Design og håndverk Morfjord, Hanne Birgit Design og håndverk E-post: Myrland, Renate Rønningsland Norsk, samfunnsfag, religion, IB Norwegian A Lit, CAS E-post: Mæland, Lars Asbjørn Språk/samfunn E-post: Løvøen, Olav Sander Matematikk, naturfag E-post: Nikolaisen, Josse Samfunnsfag, spansk E-post: Magnus, Tone Språk/samfunn E-post: Nordengen, Tone Leiulfsrud Teknologiske fag E-post: Martinez, Viviana Spansk E-post: Nordmark, Ole Biologi, kjemi, naturfag E-post: Mathisen, Rune Teknikk- og industriell produksjon E-post: Nyvold, Ida Norsk E-post: Mc Carthy-Strand, Sonja IB English A LAL, Economics E-post: E-post: Odden, Einar Kjemi/prosessfag E-post: 15

17 Ottesen, Anne Kathrine R. Naturfag, matematikk E-post: Paus, Espen Matematikk, naturfag, biologi Samuelsen, Bjørn Øyvind Kjemi/prosessfag, mekaniske fag E-post: Sande, Kjell-Rune Kroppsøving E-post: Reisjø, Inger Engelsk, fransk, religion/etikk IB English B E-post: Rimmereide, Margareth Norsk, matematikk E-post: Sem, Anne Elisabeth Norsk, engelsk E-post: Simonsen, Audny Blomsterdekoratør E-post: Rise, Ståle Prosessfag E-post: Storaker, Marit Fadum Norsk, religion/etikk E-post: Rolfsen, Vibeke Design og håndverk E-post: Rubilar, Kristine Haugen Spansk.samfunnsfag E-post: Strøm, Trine Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Syvertsen, Bente Larsen Språk/samfunn E-post: Rugtveit, Heidi Design og håndverk E-post: Sælid, Anne Mette Idrettsfag E-post: E-post: 16

18 Søderholm-Nodland, Sven Yngve Språk/samfunn E-post: Sønstebø, Lise Idrettsfag Thorvig, Jon Norsk, engelsk, tysk E-post: Tiller, Stian Johansen Norsk, historie, samfunnsfag E-post: Sørdal, Birgitte Idrettsfag, formgiving E-post: Tangerås, Rune Kjemi/prosessfag E-post: Torsholt, Eli Raak Formgivingsfag, design og håndverk IB Visual Arts E-post: Trovi, Frank Mediefag, norsk, engelsk E-post: Teien, Bård Design og håndverk E-post: Tvegård, Tonje Matematikk, naturfag, biologi IB Biology E-post: Terzan, Maria Norsk, spansk IB Norwegian B, Spanish B, Spanish ab initio E-post: Thommesen, Kjersti Nyhus Design og håndverk E-post: Tveit, Geir Olav Kjemi/prosessfag E-post: Valvik, Svein Inge Økonomiske fag, idrettsfag E-post: Thorsen, Stian Lilholt Medier og kommunikasjon E-post: E-post: Verpe, Torleif Historie, sosialkunnskap, religion E-post: 17

19 Vinkenes, Arild Fysikk, matematikk, teknologi og forskningslære IB Psysics E-post: Værland, Ellen Design og håndverk Winberg, Pål Teknologiske fag, kjemi- og prosessfag E-post: Aas, Turid Melby Kroppsøving og idrettsfag. E-post: Wahab, Bahar Matematikk E-post: Aasbø, Gunnar Tysk, engelsk, historie IB History E-post: Wallestad, Truls Idrettsfag, historie, samfunnslære E-post: E-post: 18

20 Skolens miljøarbeidere/assistenter Bjelland, Anette Kristine Haugerud, Isak Bjelland, Kristin E-post: Haugom, Sebastian Mortes Breiland, Hilde E-post: Lanner, Alejandro E-post: Halvorsen, Tommy E-post: Rahm, Kjersti Takvam E-post: Hartmann, Aina E-post: E-post: Fagarbeidere Fagarbeidernes viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Porsgrunn videregående skole. De deltar i timene, men er også tilgjengelig for deg som elev i friminuttene. Du kan snakke med dem om hva du vil, og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du komme til fagarbeiderne og snakke med dem om det. Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Fagarbeiderne har også kontakt med personer i og utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. 19

21 Rådgivertjenesten Skolen har fem rådgivere som står til elevenes disposisjon. Torleif Verpe Sosialpedagogisk rådgiver Nord Heidi Halvorsen Karriereveileder IB Turid Aas Sosialpedagogisk rådgiver Sør Gyri Grønmark Karriereveileder Nord Lene Kullvik Karriereveileder Sør Torleif Verpe Tlf: , Mob: Heidi Solberg Halvorsen Mob: Turid Melby Aas Tlf: , Mob: Gyri Grønmark Tlf: , Mob: Lene Dahl Kullvik Tlf: , Mob: Rådgiverne ved Porsgrunn videregående skole tilbyr faglig og personlig veiledning til elevene. Hovedoppgavene til rådgivertjenesten er: Valg av programfag Utdannings- og yrkesveiledning Personlige og sosiale spørsmål Praktisk og pedagogisk tilrettelegging Studieopphold i utlandet Sosialpedagogisk rådgiver hjelper elever med fagproblemer og personlige problemer, og er kontaktperson overfor instanser som helsesøster, PPT, barnevern og lignende. Karriererådgiverne starter prosessen med å bevisstgjøre elevene i forhold til videre studier og yrkesvalg, og gir råd om fagvalg og utdanningsvalg. De hjelper også elever som ønsker å ta Vg2 i utlandet. 20

22 Helsetjenesten Helsesøster Lillian Strand Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster Therese Tangen Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster har kontor både på Nord og Sør. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med åpen dør og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis, og du får ikke fravær. Helsesøster har taushetsplikt! Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige tanker og følelser Fysiske plager/skader/sykdommer Livssituasjon - forholdet til skole, venner, kjæreste, familie Rus - bekymring for eget eller andres rusbruk Seksualitet og seksuell orientering Prevensjonsveiledning; inkl. gratis kondomer og resept på p-piller Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest Graviditet Abort Kosthold og fysisk aktivitet Vansker i forhold til mat Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og instanser utenfor skolen. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Prosjekt fraværsoppfølging Helsesøster Therese jobber i tillegg til ordinære helsesøsteroppgaver i en prosjektstilling med fokus på å forebygge fravær og bidra til at flere ungdommer fullfører videregående utdanning, samt forebyggende tiltak mht. psykisk helse. Helsesøstrene er å treffe: Kontor: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sør 08:30-13:00 Lillian 08: Lillian 08:30-15:00 Therese 08:30-15:00 Therese Nord 08:30-13:00 Therese 08: Therese 08:30-15:00 Lillian 08: Lillian 08: Lillian Du er hjertelig velkommen til å stikke innom et av kontorene når du trenger noen å snakke med, eller du kan ta kontakt på SMS/e-post for å gjøre en avtale. Kontor Nord: Kontor Sør:

23 PP-tjenesten Tone Klakegg Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PP-tjenesten arbeider med mange ulike typer henvendelser fra elever, for eksempel: - Fagvansker (behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker) - Mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster. Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Tone Klakegg Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til Leder for elevtjenesten Bente Ljostveit Øino. Skolen har ulike ressurspersoner: Eli Ekeli Lese- og skrivevansker, Sør Tale Engebretsen - Lese- og skrivevansker, Nord Anne Katrine Ottesen - Matematikk Lene Kleven Minoritetsspråklige Porsgrunn videregående skole er en dysleksivennlig skole, se skolens hjemmeside under fanen «Nyttig». Alle elevene får utdelt egen bærbar PC. Alle elever har tilgang til å bruke CD-ord et lese- og skrivestøtteprogram, både på norsk og fremmedspråk. Elever som har behov for spesielle tilrettelegginger på prøver og eksamen, må ta kontakt med rådgiver for å søke om det så raskt etter skolestart som mulig. Dokumentasjon må medbringes. Skolen har et TPO-team som har ukentlige møter. Der kan lærere komme for å drøfte enkeltelever eller systemsaker. Teamet er bredt sammensatt med ledere, rådgivere, PPT og Helsesøster. 22

24 Kontoravdelingen Kontorleder Brit Humblen E-post: Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. Her kan du også få skolebevis og henvende deg hvis du har spørsmål om lån og stipend til utdanning. Kontoret har ansvar for skoleskyss og ordner drosjetransport i sykdomstilfeller. For elevene har kontoret åpningstid fra kl Konsulent Nina Bråthen Konsulent Anita Aa. Bukta E-post: E-post: Sekretær Kari Midtbøen Lærling Aleksander Skau E-post: E-post: Konsulent Susan Trujillo Konsulent Ida Victoria Tveit E-post: E-post: 23

25 Driftsavdelingen Ledende vaktmester Steinar Holbø Tlf: E-post: Ledende renholder Marianne Nystad Tlf: E-post: Renholder Blomberg, Panachaphon Renholder Hellerud, Chuanchuen Renholder Nguyen, Lieu Renholder Odden, Adama Renholder Omar, Ahmed Ali Renholder Rojas, Catalina Renholder Sivertsen, May Britt Renholder Svalastog, Ellen Renholder Thomassen, Torunn Renholder Ødegaard, Manee Vaktmester Andreassen, Egil E-post: Vaktmester Grini, Magne E-post: Vaktmester Hauk, Bjørn H. E-post: Vaktmester Johansen, Ragnar E-post: 24

26 IKT-tjenesten Systemansvarlig Tom Barhaughøgda Tlf: Mobil: E-post: Fagarbeider Truls Gremmentsen Mobil: E-post: IT-lærling Adrian Løkke Andersen IT-lærling Bjørn Tore Mediaa Tlf: E-post: IT-Helpdesk Sør: E-post: IT-lærling Jan Andreas Christiansen IKT-koordinator Knut A. Finborud IKT-koordinator Heidi S. Halvorsen E-post: E-post: 25

27 Skolebiblioteket Bibliotekar Kjølnes Nord Eva Olsen Bibliotekar Kjølnes Sør Hanne Nesset Tlf: E-post: Tlf: E-post: Om biblioteket Skolebiblioteket er først og fremst en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne. Vi er to bibliotekarer som hjelper deg med å finne relevant litteratur i biblioteket og på nett. Bibliotekets boksamling er registrert i Mikromarc Websøk, hvor du selv kan søke etter bøker. Åpningstider og beliggenhet Skolebiblioteket ligger midt i bygningen i 2. etasje på Kjølnes Nord og i 1. etasje i det nordlige bygget (bygg H) på Kjølnes Sør. Åpningstider er mandag til fredag fra 08-15:30. Vi holder stengt i skolens fellesferier. Biblioteket kan tilby: Et stort utvalg av skjønnlitteratur, fagbøker, tegneserier, lydbøker og DVD-er. Hjelp til litteratursøking og gode råd i forbindelse med oppgaveskriving, spesielt med tanke på kildebruk og utforming av litteraturliste. Kurs i kildekritikk og informasjonssøking i forbindelse med fordypningsemne eller Extended Essay (for IB). Studieplasser og PC-plasser hvor du kan lese eller jobbe i grupper. Bokprat og tips til gode bøker. Aviser og tidsskrifter. Printing og kjøp av kopier. Lånetid Lærebøker: 1 skoleår Romaner/lydbøker: 4 uker DVD: 1 uke Ordlister: 1 skoledag Alle utlån må registreres i skranken. Bøker kan fornyes dersom ingen står på venteliste. Tapte bøker må erstattes fullt ut. Gratis læremidler Skolebiblioteket har ansvar for utdeling av gratis læremidler til alle elever. Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid, i tilfredsstillende forfatning, vil det umiddelbart bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm. omkostninger (50,-). Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader. Ved avbrudd eller bytte av utdanningsprogram skal læremidlene straks leveres inn. Siste frist for innlevering av lærebøkene er 17. juni

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011 Karin Gustavsen, Lars Opdal og Åse Streitlien TF-notat nr. 20/2011 TF-notat Tittel: Undertittel:

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer