Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer."

Transkript

1 Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

2 Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen... 2 Elevrådsleder ønsker velkommen... 3 Skolens råd og utvalg... 4 Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform... 5 Skolens ledelse... 8 Skolens lærere Skolens miljøarbeidere/assistenter Rådgivertjenesten Helsetjenesten PP-tjenesten Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Kontoravdelingen Driftsavdelingen IKT-tjenesten Skolebiblioteket Fronter skolens digitale læringsplattform og informasjonskanal «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» Noen praktiske opplysninger Organisering av skoledagen og -året Informasjon om studietilbudet Studiespesialisering med arbeidstrening (SA) Internasjonale program Kantiner Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark IKT-reglementer og IKT-standard Reglement og rettleiing for elever som skal opp til eksamen Digital eksamen retningslinjer og bruksanvisning Eksamen, karakterer og vitnemål Trekkordning ved eksamen Klagerett ved eksamen Vilkår for inntak til Vg2 og Vg Branninstruks for skolen Stipend fra Lånekassen Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærerkandidater Elevundersøkelsen Adresse Porsgrunn videregående skole Porsgrunn videregående skole Avdeling NORD Avdeling SØR Kjølnes ring 58 Kjølnes ring Porsgrunn 3918 Porsgrunn Telefon: Telefon: E-postmottak: Hjemmeside: 1

3 Rektor ønsker velkommen Hei og velkommen til deg! Takk for at akkurat du har valgt å bli elev hos oss ved Porsgrunn videregående skole. SAMMEN om Mestring, Mangfold og Miljø det er en flott visjon jeg som ny rektor kan identifisere meg med. En visjon er som en ledestjerne og et ideal som skolens elever og ansatte skal jobbe mot. Det krever noe av hver og en av oss. Jeg tar utfordringen og håper du også gjør det. Porsgrunn videregående skole er en av de største i Telemark og har både yrkesforberedende og studiespesialiserende programmer. Det gir et herlig mangfold. Sammen med alle mine kollegaer skal vi jobbe for at du skal ha det bra på skolen og for at du skal lære. Trivsel på skolen gir bedre læringsutbytte. Vi trenger alle trygghet og omsorg for å kunne utvikle oss faglig og sosialt. Bry deg om dine medelever! Samarbeid med dere elever er viktig for meg og skolens ledelse slik at vi får til elevmedvirkning og elevdemokrati. Du har mulighet til å påvirke skolehverdagen din, gjennom blant annet å engasjere deg i elevrådet. Vi ønsker tilbakemelding på alt som er bra og som vi kan gjøre mer av, men også innspill til hva vi kan bli bedre på. I tillegg til å samarbeide med dere elever, er det utrolig viktig for meg å ha et godt og tett samarbeid med foreldre og foresatte. Vi vet at et godt samarbeid mellom skole og hjem er positivt for elevenes trivsel og kan styrke både selvtillit og lærelyst. Dette er viktig i alle årene du er elev hos oss. Som rektor ønsker jeg engasjerte foresatte, som bidrar til din læring slik at du oppnår dine mål, enten det er å få lærlingplass og fagbrev eller ta høyere utdannelse. Forskning viser at når foresatte interesserer seg for skolen, øker elevenes utbytte av skolegangen. Mine forventninger til deg som elev er at du bidrar til å skape et godt miljø, både sosialt og faglig. Jeg håper du ønsker å lære, at du engasjerer deg, at du griper mulighetene. Jeg ønsker deg et godt skoleår fylt med kunnskap og moro. La Pippi Langstrømpes ord bli til dine: Monica Gjertsen Steinbakken, rektor 2

4 Elevrådsleder ønsker velkommen Elevrådet er en viktig arena for å utveksle meninger. Dette er en mulighet for deg som elev å få fram din mening om hva som er den beste skolehverdagen. Ved at du som elev engasjerer deg, er du med på å starte en gnist som kan lede til en flamme av engasjement og diskusjon som igjen kan gjøre både din og dine medelevers hverdag enda bedre. Skolen vår er en medlem av Elevorganisasjonen. Vi sender hvert år en delegat og en observatør til det nasjonale årsmøtet for å fremme nettopp Porsgrunn videregående skoles elevinteresser. I tillegg sender vi noen heldige elever på Nordic Study Abroad Conference som er en konferanse hvor nordiske elever møter toppuniversiteter og skoler fra verden over. Porsgrunn videregående har nesten 1200 elever som er fordelt inn i nærmere 40 klasser, alle representert med én elevrådsrepresentant. Det er hver elevrådsrepresentants ansvar å fremme klassens interesser, men også elevrådets ønsker tilbake til klasserommet. Alt som blir tatt opp i elevrådet, blir i løpet av 2-3 uker tatt opp i Skolemiljøutvalget hvor elevene alltid er i flertall og ting blir tatt tak i med en gang. Du som elev kjenner din skolehverdag best. Engasjerer du deg i elevrådet ved Porsgrunn videregående skole, garanterer jeg at din stemme blir hørt og at vi skal fremme din sak bruk stemmen din. Felix Volpe, elevrådsleder Porsgrunn videregående skole vant pris for dysleksivennlig skole 2009 Porsgrunn videregående skole vant Dronning Sonjas skolepris 2013 Porsgrunn videregående skole ble miljøfyrtårnsertifisert i

5 Skolens råd og utvalg Elevrådet ved en videregående skole spiller en viktig rolle. Elevrådet ved Porsgrunn videregående skole består av tillitselever fra alle klassene. Fra elevrådet blir det valgt representanter til ulike verv. Viktigst er de som skal sitte i styret. Elevrådet har representanter i Telemark fylkeselevråd og i skolemiljøutvalget ved Porsgrunn videregående skole. Vi deltar i internasjonalt solidaritetsarbeid. Porsgrunn videregående skole har et aktivt elevråd. Det kreves innsats fra de som skal sitte i elevrådet, men det er svært interessant og engasjerende arbeid. Som regel får alle som er interessert, en eller annen ansvarsoppgave. Du får også være med på kurs i elevrådsarbeid. Klasselærerråd består av klassens faglærere. Oppgaver er blant annet å drøfte spørsmål som gjelder samordning av opplæringen i ulike fag, vurdere behov for særskilt hjelp, drøfte ordensog atferds karakterer og behandle spørsmål om turer og ekskursjoner. I enkelte saker har elevenes tillitsvalgte anledning til å være til stede. Skoleutvalget består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Elevrådsleder 1 elevrepresentant Skoleutvalget har adgang til å fatte vedtak i de sakene de behandler. Medlemmene av skoleutvalget skal oppleve at de bidrar og har innflytelse gjennom de vedtak de fatter. Skoleutvalgets vedtak skal fungere som styringssignaler til rektor. Skoleutvalget skal ha rollen som rektors støttespiller og medspiller, og det skal være utviklingsorientert og preget av en offensiv tenkning. Skoleutvalget skal innkalles til minst 4 møter pr år. Det skal vedtas en møteplan for kommende år på siste møte i året. Skolemiljøutvalget (SMU) består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Helsesøster Elevrådsleder 5 elever fra elevrådsstyret (de velger vararepresentanter) Rådet er rådgivende organ for rektor i følgende saker: Opplæringslovens 9a «alles rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø» Brukerundersøkelser Elevenes læringsmiljø Pedagogisk plattform Årlig evaluering av «Skolens system for å sikre et godt skolemiljø» 4

6 For øvrig kan skolemiljøutvalget behandle alle saker vedrørende skolemiljøet som rektor eller andre medlemmer i utvalget finner det naturlig å behandle. Medbestemmelsesmøtet består av representanter for de ansattes fagforeninger og skolens ledelse. Rådet er et rådgivende organ for rektor i følgende saker: Ansattes arbeidsvilkår regnskap og budsjett skolereglement organisering av undervisningen skolens faglige tilbud større byggearbeider og utstyrskjøp større organisasjonsendringer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform SAMMEN om mestring mangfold og miljø 5

7 Vårt kunnskapssyn Vi forbereder elevene til høyere utdanning, et menings- fullt arbeidsliv og til å bli engasjerte samfunnsborgere. Vår pedagogikk bygger på at læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte elev gjennom hele skoleåret. Gjennom miljøbevissthet og aktiv bruk av moderne teknologi, entreprenørskap, samarbeid med lokalt næringsliv og internasjonalt samarbeid vil vi ruste elevene best mulig for framtida. Vårt elevsyn Alle elever trenger trygghet og omsorg for å lære og bety noe for andre. Alle elever har ressurser til å videreutvikle sine sterke sider. Alle elever kan øve seg opp til å møte utfordringer, tenke kritisk, være kreativ og selvstendig. Alle elever utvikler sin faglige og sosiale kompetanse best når det stilles tydelige forventinger og krav til dem. Alle elever er i stand til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen 6

8 Relasjon lærer-elev En god relasjon mellom lærer og elev ved PVS kjennetegnes av at lærere og elever anerkjenner hverandre, viser hver- andre tillit og respekt at lærere og elever føler seg trygge og ingen opplever å bli mobbet at lærere og elever har en god dialog at lærere og elever har klare forventninger til hverandre Gode relasjoner gir mestring! Den gode timen ved Porsgrunn videregående skole kjennetegnes av at alle kommer presis og ro etableres at alle møter godt forberedt at det stilles tydelige forventninger og krav at det er en klar og tydelig oppstart av undervisningen at det er en klar struktur på timen med et tydelig fagfokus at arbeidsmiljøet preges av gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit at det er en konstruktiv og positiv dialog at det gis tilpasset opplæring at det brukes varierte arbeidsmetoder at det gis underveis- og framover vurdering at lærer er læringsleder av timen at økta avsluttes med oppsummering og forventninger til neste time 7

9 Skolens ledelse Rektor Monica Gjertsen Steinbakken Overordnet ansvar for virksomheten. Skolens øverste fagligpedagogiske leder. Strategi, økonomi, drift, elevmedvirkning, medbestemmelse og informasjon. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor og stedfortredende rektor Jan Freddy Gusfre Leder for avdeling Kjølnes Nord med studieforberedende utdanningsprogrammer: Studiespesialiserende, Formgiving, Idrett og IB-Diploma Programme. E-post: Tlf: , Mobil: Studierektor Heidi Torsholt Leder for avdeling Kjølnes Sør med yrkesforberedende utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon, Teknikk og industriell produksjon, Teknisk allmennfag, Design og håndverk og Påbygg. E-post: Tlf: , Mobil: Leder av elevtjenesten Bente Ljostveit Øino Leder for spesialpedagogiske tjenester: Spesialundervisning, tilpasset opplæring, avdeling for opplæring i mindre grupper, minoritetsspråklige elever, rådgivertjenesten, helse og PPT. E-post: Tlf.: , Mobil: Administrativ leder Marianne Brekka Har ansvar for skolens økonomi, drift, vedlikehold av bygningsmassen, IKT, HMS, personaladministrasjon og skolemiljø. E-post: Tlf.: , Mobil: Kontorleder Brit Humblen Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. E-post: Tlf.: , Mobil:

10 Avdelingsleder Kjetil Larsen Idrettsfag E-post: Mobil: Avdelingsleder Ranveig Furuvald Johannesen Teknikk og industriell produksjon og kjemi- og prosessfag. Tekniske allmennfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Nina Rajala Moe Medier og kommunikasjon og Design og håndverk. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Inger Hedvig Matveyev Realfag E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil: Avdelingsleder Olav-Marius Andersen Språk og samfunn. E-post: Tlf: , Mobil:

11 Avdelingsleder Henning Bergeland SA Studiespesialiserende med arbeidstrening E-post: Tlf: , Mobil: Fagkoordinatorer DP-Coordinator Margrethe Hauff International Baccalaureate Diploma Programme Se nærmere info side 38. E-post: Tlf: Fagkoordinator MK Inger Hobæk MK - Medier og kommunikasjon E-post: Tlf: TAF-koordinator Peter Hammervold TAF Tekniske og allmenne fag E-post: Tlf:

12 Skolens lærere Ahmad, Rafidah Baba IB - Economics Berge, Anne Gro Teknologiske fag E-post: Andersen, Odd Bjørnar F. Matematikk, naturfag E-post: Bergersen, Staale André Mediefag E-post: Andersen, Sandra B. Norsk, samfunnsfag, engelsk IB - Norwegian A Lit E-post: Andreassen, Beate Idrettsfag E-post: Andreassen, Eskil Berg Norsk, idrettsfag E-post: Bingh, Kjersti Kroppsøving E-post: Bjørgaas, Arne Matematikk, geografi IB Mathematics E-post: Bjaaland, Katrine Kjemi, naturfag E-post: Ausland, Lill Aina Design og håndverk, engelsk IB Visual Arts E-post: Breirem, Trine Naturfag, kjemi, geografi E-post: Bekkevold, Bård Spes.pedagog E-post: Brekken, Jorhild Engelsk, tysk, historie E-post: E-post: 11

13 Bruun, Christian Engelsk, historie, samfunnsfag, rettslære IB History E-post: Doksrød, Ellen Spes.ped, religion Ettestad, Taran Realfag IB Physics, Mathematics E-post: Feistritzer, Daniela Engelsk E-post: Edvardsen, Erik Geografi, matematikk, naturfag, biologi E-post: Eie, Sveinung Matematikk, naturfag E-post: Finborud, Knut Amund Norsk, historie, geografi, samfunnsfag, IT-fag, MK E-post: Fostervold, Trine Marit Norsk, historie, IT-pedagog E-post: Ekeli, Eli E-post: Frøystveit, Ole Kristian Samfunnsøkonomi, matematikk, samfunnsfag E-post: Engbråten-Skjønstad, Silje Norsk E-post: Engebretsen, Tale Birkeland Norsk, tysk, historie, filosofi E-post: Eriksrød, Sandra Idrettsfag E-post: Gausnes, Tina Kommunikasjon og kultur, fransk, norsk E-post: Grønmark, Gyri Norsk, økonomiske fag, samfunnsfag, mediefag E-post: Grøtting, Anne Kristin Tysk, norsk, sosiallærer E-post: E-post: 12

14 Halvorsen, Heidi Solberg Biologi, matematikk, naturfag IB Biology E-post: Hammervold, Peter Kjemi/prosessfag Jensen, Marianne Dall Design og håndverk E-post: Joakimsen, Stig Fransk, tysk, samfunnsfag E-post: Hansen, Bente Tellefsen Prosessfag E-post: Johannesen, Ranveig Norsk E-post: Hauff, Margrethe Engelsk, tysk IB English B E-post: Johnsson, Marianne Realfag IB Chemistry (HL/SL), Maths E-post: Helvin, Jorunn Spesialpedagog E-post: Jonassen, Frode Skau Idrettsfag E-post: Hewitt, Peter Mediefag (design) E-post: Jonskås, Jorunn M.L. Matematikk E-post: Hobæk, Inger Mediefag, samfunnsfag E-post: Jorunn- Jordbrudal, Lene Spes.ped., design og håndverk E-post: Høvset, Anne Sofie Norsk, engelsk, religion/etikk, kommunikasjon og kultur IB English A LAL E-post: E-post: Jul-Larsen, Aud Norsk, formgivingsfag E-post: 13

15 Jørgensen, Bente Grønlie Design og håndverk Knudsen, Karianne Spesialpedagog E-post: Jørgensen, Vidar Engelsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi E-post: Kormanski, Lilja Engelsk, mediefag E-post: Karlsen, Anna Barbara Engelsk, tysk, fransk E-post: Karlsen, Heidi Katrin Allmennlærer, idrettsfag, spes. ped. E-post: Kashingo, Issa Kjemi/prosessfag E-post: Kullvik, Lene Dahl Rettslære IB Norwegian B E-post: Kaasene, Jan Magne Idrettsfag E-post: Larsen, Øystein Matematikk, naturfag E-post: Kjærra, Sigrun Design og håndverk E-post: Lauvhjell, Nelly Raddum Norsk, spes.ped. E-post: Kleppen, Signe Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Lervik, Mons Idrettsfag, religion/etikk E-post: Kleven, Lene Maria Språk/samfunn E-post: Lilleheil, Siw Tone Realfag, prosessfag E-post: E-post: 14

16 Lorck, Marianne Kjemi/prosessfag, realfag IB Chemistry, Maths Studies E-post: Lund, Martin Idrettsfag E-post: Lønvik, Kari Design og håndverk Morfjord, Hanne Birgit Design og håndverk E-post: Myrland, Renate Rønningsland Norsk, samfunnsfag, religion, IB Norwegian A Lit, CAS E-post: Mæland, Lars Asbjørn Språk/samfunn E-post: Løvøen, Olav Sander Matematikk, naturfag E-post: Nikolaisen, Josse Samfunnsfag, spansk E-post: Magnus, Tone Språk/samfunn E-post: Nordengen, Tone Leiulfsrud Teknologiske fag E-post: Martinez, Viviana Spansk E-post: Nordmark, Ole Biologi, kjemi, naturfag E-post: Mathisen, Rune Teknikk- og industriell produksjon E-post: Nyvold, Ida Norsk E-post: Mc Carthy-Strand, Sonja IB English A LAL, Economics E-post: E-post: Odden, Einar Kjemi/prosessfag E-post: 15

17 Ottesen, Anne Kathrine R. Naturfag, matematikk E-post: Paus, Espen Matematikk, naturfag, biologi Samuelsen, Bjørn Øyvind Kjemi/prosessfag, mekaniske fag E-post: Sande, Kjell-Rune Kroppsøving E-post: Reisjø, Inger Engelsk, fransk, religion/etikk IB English B E-post: Rimmereide, Margareth Norsk, matematikk E-post: Sem, Anne Elisabeth Norsk, engelsk E-post: Simonsen, Audny Blomsterdekoratør E-post: Rise, Ståle Prosessfag E-post: Storaker, Marit Fadum Norsk, religion/etikk E-post: Rolfsen, Vibeke Design og håndverk E-post: Rubilar, Kristine Haugen Spansk.samfunnsfag E-post: Strøm, Trine Formgivingsfag, design og håndverk E-post: Syvertsen, Bente Larsen Språk/samfunn E-post: Rugtveit, Heidi Design og håndverk E-post: Sælid, Anne Mette Idrettsfag E-post: E-post: 16

18 Søderholm-Nodland, Sven Yngve Språk/samfunn E-post: Sønstebø, Lise Idrettsfag Thorvig, Jon Norsk, engelsk, tysk E-post: Tiller, Stian Johansen Norsk, historie, samfunnsfag E-post: Sørdal, Birgitte Idrettsfag, formgiving E-post: Tangerås, Rune Kjemi/prosessfag E-post: Torsholt, Eli Raak Formgivingsfag, design og håndverk IB Visual Arts E-post: Trovi, Frank Mediefag, norsk, engelsk E-post: Teien, Bård Design og håndverk E-post: Tvegård, Tonje Matematikk, naturfag, biologi IB Biology E-post: Terzan, Maria Norsk, spansk IB Norwegian B, Spanish B, Spanish ab initio E-post: Thommesen, Kjersti Nyhus Design og håndverk E-post: Tveit, Geir Olav Kjemi/prosessfag E-post: Valvik, Svein Inge Økonomiske fag, idrettsfag E-post: Thorsen, Stian Lilholt Medier og kommunikasjon E-post: E-post: Verpe, Torleif Historie, sosialkunnskap, religion E-post: 17

19 Vinkenes, Arild Fysikk, matematikk, teknologi og forskningslære IB Psysics E-post: Værland, Ellen Design og håndverk Winberg, Pål Teknologiske fag, kjemi- og prosessfag E-post: Aas, Turid Melby Kroppsøving og idrettsfag. E-post: Wahab, Bahar Matematikk E-post: Aasbø, Gunnar Tysk, engelsk, historie IB History E-post: Wallestad, Truls Idrettsfag, historie, samfunnslære E-post: E-post: 18

20 Skolens miljøarbeidere/assistenter Bjelland, Anette Kristine Haugerud, Isak Bjelland, Kristin E-post: Haugom, Sebastian Mortes Breiland, Hilde E-post: Lanner, Alejandro E-post: Halvorsen, Tommy E-post: Rahm, Kjersti Takvam E-post: Hartmann, Aina E-post: E-post: Fagarbeidere Fagarbeidernes viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Porsgrunn videregående skole. De deltar i timene, men er også tilgjengelig for deg som elev i friminuttene. Du kan snakke med dem om hva du vil, og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du komme til fagarbeiderne og snakke med dem om det. Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Fagarbeiderne har også kontakt med personer i og utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. 19

21 Rådgivertjenesten Skolen har fem rådgivere som står til elevenes disposisjon. Torleif Verpe Sosialpedagogisk rådgiver Nord Heidi Halvorsen Karriereveileder IB Turid Aas Sosialpedagogisk rådgiver Sør Gyri Grønmark Karriereveileder Nord Lene Kullvik Karriereveileder Sør Torleif Verpe Tlf: , Mob: Heidi Solberg Halvorsen Mob: Turid Melby Aas Tlf: , Mob: Gyri Grønmark Tlf: , Mob: Lene Dahl Kullvik Tlf: , Mob: Rådgiverne ved Porsgrunn videregående skole tilbyr faglig og personlig veiledning til elevene. Hovedoppgavene til rådgivertjenesten er: Valg av programfag Utdannings- og yrkesveiledning Personlige og sosiale spørsmål Praktisk og pedagogisk tilrettelegging Studieopphold i utlandet Sosialpedagogisk rådgiver hjelper elever med fagproblemer og personlige problemer, og er kontaktperson overfor instanser som helsesøster, PPT, barnevern og lignende. Karriererådgiverne starter prosessen med å bevisstgjøre elevene i forhold til videre studier og yrkesvalg, og gir råd om fagvalg og utdanningsvalg. De hjelper også elever som ønsker å ta Vg2 i utlandet. 20

22 Helsetjenesten Helsesøster Lillian Strand Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster Therese Tangen Mobil: E-post: porsgrunn.kommune.no Helsesøster har kontor både på Nord og Sør. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med åpen dør og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis, og du får ikke fravær. Helsesøster har taushetsplikt! Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige tanker og følelser Fysiske plager/skader/sykdommer Livssituasjon - forholdet til skole, venner, kjæreste, familie Rus - bekymring for eget eller andres rusbruk Seksualitet og seksuell orientering Prevensjonsveiledning; inkl. gratis kondomer og resept på p-piller Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest Graviditet Abort Kosthold og fysisk aktivitet Vansker i forhold til mat Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og instanser utenfor skolen. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Prosjekt fraværsoppfølging Helsesøster Therese jobber i tillegg til ordinære helsesøsteroppgaver i en prosjektstilling med fokus på å forebygge fravær og bidra til at flere ungdommer fullfører videregående utdanning, samt forebyggende tiltak mht. psykisk helse. Helsesøstrene er å treffe: Kontor: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sør 08:30-13:00 Lillian 08: Lillian 08:30-15:00 Therese 08:30-15:00 Therese Nord 08:30-13:00 Therese 08: Therese 08:30-15:00 Lillian 08: Lillian 08: Lillian Du er hjertelig velkommen til å stikke innom et av kontorene når du trenger noen å snakke med, eller du kan ta kontakt på SMS/e-post for å gjøre en avtale. Kontor Nord: Kontor Sør:

23 PP-tjenesten Tone Klakegg Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PP-tjenesten arbeider med mange ulike typer henvendelser fra elever, for eksempel: - Fagvansker (behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker) - Mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster. Hanne Lene Riis Hans Tore Sanden Tone Klakegg Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til Leder for elevtjenesten Bente Ljostveit Øino. Skolen har ulike ressurspersoner: Eli Ekeli Lese- og skrivevansker, Sør Tale Engebretsen - Lese- og skrivevansker, Nord Anne Katrine Ottesen - Matematikk Lene Kleven Minoritetsspråklige Porsgrunn videregående skole er en dysleksivennlig skole, se skolens hjemmeside under fanen «Nyttig». Alle elevene får utdelt egen bærbar PC. Alle elever har tilgang til å bruke CD-ord et lese- og skrivestøtteprogram, både på norsk og fremmedspråk. Elever som har behov for spesielle tilrettelegginger på prøver og eksamen, må ta kontakt med rådgiver for å søke om det så raskt etter skolestart som mulig. Dokumentasjon må medbringes. Skolen har et TPO-team som har ukentlige møter. Der kan lærere komme for å drøfte enkeltelever eller systemsaker. Teamet er bredt sammensatt med ledere, rådgivere, PPT og Helsesøster. 22

24 Kontoravdelingen Kontorleder Brit Humblen E-post: Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. Her kan du også få skolebevis og henvende deg hvis du har spørsmål om lån og stipend til utdanning. Kontoret har ansvar for skoleskyss og ordner drosjetransport i sykdomstilfeller. For elevene har kontoret åpningstid fra kl Konsulent Nina Bråthen Konsulent Anita Aa. Bukta E-post: E-post: Sekretær Kari Midtbøen Lærling Aleksander Skau E-post: E-post: Konsulent Susan Trujillo Konsulent Ida Victoria Tveit E-post: E-post: 23

25 Driftsavdelingen Ledende vaktmester Steinar Holbø Tlf: E-post: Ledende renholder Marianne Nystad Tlf: E-post: Renholder Blomberg, Panachaphon Renholder Hellerud, Chuanchuen Renholder Nguyen, Lieu Renholder Odden, Adama Renholder Omar, Ahmed Ali Renholder Rojas, Catalina Renholder Sivertsen, May Britt Renholder Svalastog, Ellen Renholder Thomassen, Torunn Renholder Ødegaard, Manee Vaktmester Andreassen, Egil E-post: Vaktmester Grini, Magne E-post: Vaktmester Hauk, Bjørn H. E-post: Vaktmester Johansen, Ragnar E-post: 24

26 IKT-tjenesten Systemansvarlig Tom Barhaughøgda Tlf: Mobil: E-post: Fagarbeider Truls Gremmentsen Mobil: E-post: IT-lærling Adrian Løkke Andersen IT-lærling Bjørn Tore Mediaa Tlf: E-post: IT-Helpdesk Sør: E-post: IT-lærling Jan Andreas Christiansen IKT-koordinator Knut A. Finborud IKT-koordinator Heidi S. Halvorsen E-post: E-post: 25

27 Skolebiblioteket Bibliotekar Kjølnes Nord Eva Olsen Bibliotekar Kjølnes Sør Hanne Nesset Tlf: E-post: Tlf: E-post: Om biblioteket Skolebiblioteket er først og fremst en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne. Vi er to bibliotekarer som hjelper deg med å finne relevant litteratur i biblioteket og på nett. Bibliotekets boksamling er registrert i Mikromarc Websøk, hvor du selv kan søke etter bøker. Åpningstider og beliggenhet Skolebiblioteket ligger midt i bygningen i 2. etasje på Kjølnes Nord og i 1. etasje i det nordlige bygget (bygg H) på Kjølnes Sør. Åpningstider er mandag til fredag fra 08-15:30. Vi holder stengt i skolens fellesferier. Biblioteket kan tilby: Et stort utvalg av skjønnlitteratur, fagbøker, tegneserier, lydbøker og DVD-er. Hjelp til litteratursøking og gode råd i forbindelse med oppgaveskriving, spesielt med tanke på kildebruk og utforming av litteraturliste. Kurs i kildekritikk og informasjonssøking i forbindelse med fordypningsemne eller Extended Essay (for IB). Studieplasser og PC-plasser hvor du kan lese eller jobbe i grupper. Bokprat og tips til gode bøker. Aviser og tidsskrifter. Printing og kjøp av kopier. Lånetid Lærebøker: 1 skoleår Romaner/lydbøker: 4 uker DVD: 1 uke Ordlister: 1 skoledag Alle utlån må registreres i skranken. Bøker kan fornyes dersom ingen står på venteliste. Tapte bøker må erstattes fullt ut. Gratis læremidler Skolebiblioteket har ansvar for utdeling av gratis læremidler til alle elever. Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid, i tilfredsstillende forfatning, vil det umiddelbart bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm. omkostninger (50,-). Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader. Ved avbrudd eller bytte av utdanningsprogram skal læremidlene straks leveres inn. Siste frist for innlevering av lærebøkene er 17. juni

Frøystveit Ole Kristian ole-k.froystveit@t-fk.no Furuholmen Kristian kristian.furuholmen@t-fk.no

Frøystveit Ole Kristian ole-k.froystveit@t-fk.no Furuholmen Kristian kristian.furuholmen@t-fk.no Aasbø Gunnar gunnar.aasbo@t-fk.no Aasland Marita Støyva marita-stoyva.aasland@t-fk.no Aas Ranveig ranveig.aas@t-fk.no Aas Turid Melby turid.melby-aas@t-fk.no Andreassen Beate Grønsund beate-gronsund.andreassen@t-fk.no

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOKA 11-12 www.porsgrunn.vgs.no PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Muntlig eksamensordning: Trekket gjøres 48 timer før eksamen; 2 dagers forberedelse. For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Faginfo 2015 YF, Leknes

Faginfo 2015 YF, Leknes Faginfo 2015 YF, Leknes BA vg1 S = Skriftlig eksamen (S) = Sentral sensur M= Muntlig eksamen (L)= Lokal sensur (12.03.15 LT) Norsk skriftlig NOR1204 2 NEI Norsk, kort botid NOR1407 NEI Engelsk ENG1001

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2016 ELEVER

EKSAMENSPLAN VÅREN 2016 ELEVER EKSAMENSPLAN VÅREN 2016 ELEVER 25. april 2016 Melding om sentrale og lokale skriftlige trekkfag kl. 09.00 den 13. mai for Vg1, Vg2 og Vg3 for hele sperioden Fellessensur torsdag 16. juni og fredag 17.

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2009 Bruk opplysningene fra dette skjemaet til å føre på eventuelt andre fag enn de obligatoriske i oppmeldingsskjemaet til privatisteksamen. Språk Tysk: VT10--xx,

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Plan for og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis fredag 13. mai kl. 0900 18. mai 19. mai 20. mai

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag:

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag: Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer