Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN"

Transkript

1 Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren / / U Vegforskottering i Kvinnherad styre handsama den 21. september 2006 fire forskoteringssaker som vart sendt over til Statens vegvesen den 3. oktober Ei av sakene gjeld ei større forskotering på Halsnøy. Denne saka må godkjennast av Vegdirektorat/departement og vil bli innarbeidd i forslaget til 2008-budsjett. Tre av sakene gjeld mindre forskoteringar som kan avgjerast lokalt og dei vert med dette sendt over til fylkeskommunen til fråsegn/vedtak. Sjå vedlagte utskrift av møteboka. Rv 48 Erslandsmarka: Utviding av forskotering frå 1,0 til 3,0 mill. kr. I år godkjende fylkeskommunen ei forskotering på 1,0 mill. kr til utbetring av rv 48 i Erslandsmarka. På grunn av manglande planar har ikkje midlane vorte rekvirert ut. Det ligg no føre godkjende planar og kommunestyret har vedteke å utvide forskoteringa til 3,0 mill. kr. Ei realisering av heile planen har ei langt høgare kostnadsramme enn 3,0 mill. kr, men ein vil nytte midlane til å utbetre dei verste flaskehalsane på strekninga. Regionvegsjefen vil rå til at fylkeskommunen sluttar seg til den utvida forskoteringa på vanlege vilkår. Rv 551 Austrepollen - Løfallstrand. Av ei tidlegare godkjent forskotering på 20,0 mill. kr er 15,5 mill. kr rekvirert ut og nytta på tre parsellar på strekninga. Fusa kommune/fusa kraftlag/frank Mohn Fusa AS har søkt om løyve til å forskotere vidare utbetring av vegen mellom Austrepollen og den nye Årsnes ferjekai. har vidare søkt om løyve til å forskotere 1,5 mill. kr til parsellar på same strekninga. Dei nye forskoteringane såman med dei ubrukte midlane på 4,5 mill. kr frå den tidlegare forskoteringa betyr at vi har 10,0 mill. kr til vidare utbetring av rv 551 frå Austrepollen til Årsnes. Regionvegsjefen vil rå til at fylkeskommunen sluttar seg til den utvida forskoteringa på vanlege vilkår. Fv 44 Gang og sykkelveg frå Helland bru tilhusnes sentrum. Dette prosjektet vart realisert i 2001 utan at det låg føre nokon avtale om at fylkeskommunen skulle ta del i kostnadene. har i ettertid teke opp spørsmålet om å få ein del av kostnadene refusert frå fylkesvegbudsjettet. Saka har vore drøfta på møte mellom kommunen,

2 fylkeskommunen og Statens vegvesen utan at den har vorte realitetshandsama i fylkeskommunen. Fylkesutvalet gjorde den 23. august 2006 følgjande vedtak om søknader om forskotering som kjem etter at prosjektet er starta opp/fullført: 3. Fylkesutvalet ser det som uheldig at forskotteringssøknader vert lagt fram for fylkespolitisk handsaming etter at prosjektet er starta opp/fullført og vil be om at fylkesrådmannen i samråd med Statens vegvesen lagar rutinar som sikrar at alle forskotteringssøknader vert lagt fram for handsaming i fylkeskommunen før prosjektet vert starta opp. På denne bakgrunn kan ikkje Regionvegsjefen rå til at Kvinnherad får refundert deler av kostnaden med dette prosjektet. Statens vegvesen Region vest Ole Chr. Torpp Regionvegsjef Signe Eikenes Kopi:, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

3 \B/ Rådmannen Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org.nr: Bankgiro: ww. kvinnherad.kommune.no Statens vegvesen, Region Vest v/per Steffen Myhren, 6863 Leikanger Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen tvigtlatt 3 OKT 2006 Saksbehandlar Kjell Odd Nygård Tlf.direkte innval Vår ref. 2005/4562 Dykkar ref. Dato Vegforskottering i Kvinnherad. styre hadde saka føre i møte , sak 2006/58. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtaket. Med helsing Mette C^uddal møtesekretær -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

4 Side 2 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/4562 Kjell Odd Nygård Saksgang [Sqksnr i 2006/78 j 2006/58 [Utval! Formannskapet i Kommunestyret \M0tedato Vegforskottering i Kvinnherad. Innstilling frå rådmannen: 1. styre søkjer med dette om å få auka forskotteringssummen for utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka frå l,0 til 3,0 mill. kr. 2. styre søkjer med dette om utviding av forskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill. kr. Av dette er 15,5 mill. kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveimes bru og frå nye Årsnes ferjekai og vidare mot Lyngstrand. Omsøkt forskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill. kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill. kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill. kr frå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill. kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. Behandling i Formannskapet den Innstillinga samrøystes Innstilling frå Formannskapet den styre søkjer med dette om å få auka forskotteringssummen for utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka frå 1,0 til 3,0 mill. kr. 2. styre søkjer med dette om utviding av forskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill. kr. Av dette er 15,5 mill. kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveitnes bru og frå nye Årsnes ferjekai og vidare mot Lyngstrand. Omsøkt forskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill. kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

5 Side 3 planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill. kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill. kr frå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill. kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. Behandling i Kommunestyret den FRAMSETTE FORSLAG FRÅ: Thorleif J. Hellesøy (US) - endring pkt. 2: frå nye Årsnes ferjekai og til Ænes Øyvind Hardeland / Synnøve Solbakken (Ap) - oversendingsforslag: Forslag til å leggje inn 4 mill. til trafikkskring på Gjermundshamn. Synnøve Handeland (V) - pkt. 3, setn. nr. 2: Forskotteringa skal finansierast frå kommunen med 15 mill., i tillegg vil ein be om forskottering frå næringslivet i regionen. RØYSTING (43 repr. tilstades under avrøysting) Hellesøy sitt endringsforslag pkt. 2 - samrøystes vedteke Innstillinga pkt. l, 2 og 4 - samrøystes vedteke pkt. 3 - innstillinga + Handeland sitt forslag fekk 41 røyster, 2 røysta mot. Deretter vart innstillinga vedteken med 40 røyster, 3 røysta for Handeland sitt forslag. Hardeland/Solbakken sitt forslag samrøystes vedteke å oversenda Rådmannen utan realitetshandsaming. Qversendingsforslag: Forslag til å leggje inn 4 mill. til trafikksikring på Gjermundshamn. Vedtak frå Kommunestyret den styre søkjer med dette om å få aukaforskotteringssummenfor utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarkafrå 1,0 til 3,0 mill kr. 2. styre søkjer med dette om utviding avforskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill kr. Av dette er 15,5 mill kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveitnes bru og frå nye Årsnes ferjekai og til Ænes. Omsøktforskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill kr f rå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane medgang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. -fellesskap og trivsel-utvikling og vekst

6 Side 4 Saksutgreiing: Dei siste åra har kommunen samarbeidt aktivt med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for å få realisert viktige veg- og trafikksikringsprosjekt mellom anna ved hjelp av forskoterte midlar. Mange prosjekt er blitt realisert, men framleis står ein del viktige og prioriterte utbyggingstiltak att. Status for dei ulike vegforskotteringsprosjekta er som følgjer: Gang- os sykkelveg langs Rv. 48 frå Neslia til Rosendal og vidare til Seimsfoss: styre vedtok den å forskottere 10,0 mill. kr til dette store trafikksikringsprosjektet. Arbeidet vart avslutta i juni 2004, og tilbakebetaling av dei forskotterte midlane forventar ein skal skje tidleg i planperioden Utbetring av Rv. 48 Ådland- Holmefjord i Fusa kommune: styre vedtok den å forskottere 6,0 mill. kr til utbetring av dette svært dårlege partiet på Rv. 48. Prosjektet er no gjennomført og er i tillegg blitt forlenga mot sør. No er også Hellandstunnelen vidare mot Eikelandsosen klar for realisering, medan tunnel bak Tysse er med i Norsk vegplan. Dermed så vil vegstandarden frå Fusa til Samnan-ger bli utbetra til fullgod standar på rellativt få år. Av kommunen sine forskotterte midlar vart 3,0 mill. kr betalt attende i 2005, medan dei siste 3,0 mill. kr vart betalt ut i årsskiftet 05/06. Trafikksikring / tunnelutvidins på Rv 48 mellom Hatlestrand og Mundheim i Kvam: styre vedtok den å forskottere 10,0 mill. kr til utbetring av Rv. 48 frå Gjermundshamn til Mundheimsdalen. Arbeidet er no blitt gjennomført og fullfinansiert av staten. Kommunal forskottering er difor ikkje lenger aktuelt. I samband med prosjektet vart det lagra stein på kommunalt område like ved Gjermundshamn ferjekai. Massane skal no nyttast til trafikksikring langs Rv. 48 på Hatlestrand, og vegvesenet reknar med at arbeidet er gjennomført innan Med unntak av kommunal parkeringsplass vil også dette prosjektet bli finansiert av staten. Vegutbetring Rv. 551 Austrepollen - Løfallstrand: Etter søknad vedtok Hordaland fylkesting på møte den å nytte 10,0 mill. kr av fram-tidige konsesjonskraftsmidlar til utbetring på Rv. 551 mellom Løfallstrand og Austrepollen. Kvinnherad kommunestyre vedtok å forskottere midlane, og dei vart nytta til vegutbetring frå Fureberg til Kroka. Arbeidet vart avslutta i 2002, og dei forskotterte midlane vart betalt attende til kommunen i styre vedtok på møte den å forskottere 20,0 mill. kr til vegut-betring på rv. 551 mellom Austrepollen og Løfallstrand. Etter søknad har Jondal og Odda kommune i ettertid godkjent at forskotteringsprosjektet blir overteke av Folgefonntunnelen AS. Selskapet har teke opp eit lån som dei tre kommunane betaler renter på. Så langt er Krokaparsellen, Tveitnes bru og Tveitnesparsellen blitt realisert. Det er betalt ut 15,5 mill. kr, og dermed så står det att 4,5 mill. kr. Dei forskotterte midlane skal betalast attende i Etter søknad frå har Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS vedteke å forskottere 4,0 mill. kr på parsellen Årsnes - Austrepollen. Vilkåret er at dei blir prioritert først ved tilbakebetaling. Jfr. vedlegg. Kommunen er vidare i forhansdlingar med vegvesenet om sal av areal på Årsnes til ny ferjekai, og deler av desse midlane bør kunne nyttast til forskottering på Rv Med 4,5 frå Folgefonntunnelen AS og 4,0 mill. kr for Fusa, så vil 1,5 mill. kr ekstra frå Kvinnherad gjere at ein har til rådvelde 10,0 mill. kr. Desse midlane bør først og fremst nyttast til utbetring av det -fellesskap og trivsel-utvikling og vekst

7 Side 5 dårlegaste vegpartiet mellom Kroka og Sundal. Vidare bør vegføringa på begge sider av den nye Tveitnesbrua bli betre. Til slutt bør ein også vurdre ei vegutviding frå den nye ferjekaien på Årsnes og innover mot Lyngstrand. Dette forskotteringsarbeidet bør gjennomførast samtidig som vegen frå Løfallstrand til Årsnes blir utvida og det blir etablert ny ferjekai på Årsnes. Difor hastar det no med å få sendt søknad om godkjenning dei auka forskotteringsmidlane frå Fusa og Kvinnherad. Utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka: gjekk før 1990 inn med 1,0 mill. kr til delforskottering av Hodnaneset ferjekai på Tysnes. Då midlane vart betalt attende i 2001, var det meininga at dei skulle nyttast til utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka. styre vedtok difor den å forskottere 1,0 mill. kr til utbetring av denne riksvegparsellen. Den vedtok Fylkestinget å godkjenne forskotteringa. Seinare har kommunestyret ved fleire høve vedteke å utvide forskotteringssummen til 3,0 mill. kr. Den vedtok kommunestyret å løyve 1,0 mill. kr til prosjektet i 2006 og 2,0 mill. kr i Vegvesenet er klar med planane for prosjektet, og når desse er godkjende bør arbeidet med prosjektet kunne ta til. Difor hastar det no med å søkje om godkjenning av den auka forskoteringssummen. Trafikksikring langs Rv 48 gjennom Sandvoll sentrum: styre vedtok den å forskottere 5,0 mill. kr til trafikksikring gjennom Sandvoll sentrum. På møte i fylkestinget den vart forskotteringssøknaden godkjent. Vegvesenet er i ferd med å utarbeide plan for prosjektet. Det er eit ønskje å få til ei kobling mot vegutbetringa i Erslandsmarka, slik at massane kan utnyttast best mogeleg. Kvinnherad kommunestyre vedtok seinast på møte den å fullfinansiere forskot-teringsprosjektet med 2,0 mill. kr i 2007 og 3,0 mill. kr i Trafikksikring langs Rv 544 frå Sæbåvik mot Ranavik: styre vedtok den å forskottere 20,0 mill. kr til trafikksikring og vegutbetring langs den framtidige Rv 544 frå Sæbøvik mot Ranavik på Halsnøy. Det var ein føresetnad at Fjelberg Kraftlag forskotterte 50 % av summen. I ettertid og seinast den vedtok styre å auke forskotteringa til 30,0 mill. kr, der kommunen stod ansvarleg for halvparten. Fjelberg Kraftlag har handsama saka på fleire møter utan at ein så langt har kome fram til endeleg vedtak om å delta i slik forskottering. I mellomtida har andre verksemder på Halsnøy gått såman for å få på plass ein ekstra forskotteringspakke på inntil 10,0 mill. kr. Vegvesenet er i full gang med å utarbeide planar for denne vegutbetringa, og planen er framleis at arbeidet skal vere gjennomført til Halsnøysambandet opnar for trafikk våren Skal dette halde er det viktig at alle formalitetar er på plass, og difor må det no søkjanst om godkjenning av ein forskotteringspakke på inntil 40,0 mill. kr. Utbetring av fylkesveg 40 frå Omvikdalen til Matre: har inngått avtale med SKL om gratis levering av inntil m3 stein. Dette har ein nytta til å få på plass ein finansieringspakke der fylkeskommunen og SKL går inn med 10,0 mill. kr kvar for å få utbetra fylkesveg 40 frå Omvikdalen til Matre. SKL sin midlar er ei forskottering i fem år. I tillegg bidreg kommunen med verdien av dei gratis steinmassane. Kommunen har også akseptert at SKL ventar i fem år med å betale ut ein avtalt sum til det kommunale næringsfondet. Over m3 stein til ein vedi av rundt 3,0 mill. kr er no i ferd med å bli brukt til denne vegutbetringa. Arbeidet skal vere avslutta før nyttår. Vegomlegging av fylkesveg 43 forbi Baroniet: Hordaland fylkesting har tidlegare vedteke å løyve 3,0 mill. kr til omlegging av fylkesveg 43 forbi Baroniet. For å få prosjektet realisert har Baroniet og kommunen inngått avtale om å dele på resten av kostnaden. I tillegg har Baroniet akseptert å forskottere kommunen sin andel i tre år. Arbeidet er -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

8 Side 6 godt i gang og skal vere avslutta til hausten. Seinast den vedtok Kvinnherad kommunestyre å settje av 0,75 mill. kr i refusjon til Baroniet i Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum: I samband med vassverkutbygging vart det i vedteke å etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til rundkøyringa ved Husnes sentrum. For å få prosjektet fullfinansiert vart næringslivet på Husnes utfordra, og i brev datert stadfesta Husnes Vekst at deler av næringslivet på Husnes ville delta med ei forskottering på 0,5 mill. kr i inntil fem år. Prosjektet vart gjennomført i 2001, og deretter vart det søkt fylkeskommunen om reffusjon av ein del av kommunen sine utgifter med prosjektet. Det er så langt ikkje kome svar på søknaden. Så langt har heller ikkje næringslivet på Husnes betalt inn renter for lånet på 0,5 mill. kr. Kommunen har dermed forskottert utgiftene så vel for næringslivet som for fylkeskommunen. Rådmannen vil no sende brev til Husnes Vekst med oppmoding om å betale inn kommunen sine rentekostnader på vel ,-kr. Uttale frå eldrerådet: Blir eventuelt lagt fram på møte. Økonomisk konsekvens: Går fram av saksutgreiinga Miljømessig konsekvens: Kommunestyret har tidlegare vedteke at manglande trafikksikring er det store miljøproblemet i Kvinniherad. Med forskotterte midlar kan dette miljøproblemet no reduserast kraftig. Vedlegg: Brev frå Fusa kommune datert fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

9 tø FUSA KOMMUNE Administrasjonssjefen sin stab Rosendalsvegen ROSENDAL Løpenummer Arkivkode SaJcshandsamar Direktenr. tlf. Gradering / Q Hans S. Vindenes EIKELANDSOSEN Vår ref. Saksnr.: 05/ (Oppgje «vår ref» nåi De tek konukt om saka.) Dykkarref MELDING OM VEDTAK RV 48/RV ÅRSNES FERJEKAI OG VIDARE MOT ODDA. Utval for forvaltning og økonomi handsama i møte sak 0002/06. Fylgjande vart vedteke: Fusa kommune ved hjelp av Frank Mohn Fusa AS og Fusa Kraftlag forskotterer 4 mill kr. til Rv48/Rv551 - Årsnes ferjekai og vidare mot Odda på følgjande vilkår: Fusa kommune blir prioritet først ved tilbakebetaling. Med helsing t, Hans S. Vindenes Ordførar Kopi til: Frank Mohn Fusa AS, 5641 Fusa Fusa Kraftlag, 5640 Eikelandsosen Kfloununeninet EIKELANDSOSEN Postbok 34 Telefon: EIKELANDSOSEN Telefaks: postkasseeftbikommune.no Fusa Kommune: Organisasjons.: Buikgiranr.:

10 Tabell per : S. feb Tabell 5 Forskotert av Vaksdal Eidfjord Suldal Kvinnherad Kvinnherad Fusa/Frank Monn Fusa/Frank Monn Fusa/Frank Mohn Fusa Kraftlag m. fl. Kvam herad/hord. f.kom. Kvam herad. Bømlo Bømlo Fitjar Austevoll Odda Kvinnherad Os/Fusa/Frank Mohn Fjell Fjell Askøy Hordaland fylkeskom. Lindås Kommune Fjell kommune Sund kommune Fjell kommune Askøy 28 verksemder + Lindås Fusa Kraft/Frank Mohn Eidfjord kommune* Storm eiendom A/S Kvinnherad Kvinnherad Voss kommune m. fl.* Fjell kommune Austrheim kommune Jllensvang Meland Lagunen Eiendom AS Askøy kommune Budsjettforslag 2008 Oversikt over godkjende forskot og refusjonar til riksveganlegg Fylke: Hordaland Rv.nr Prosjekt E16 Stanghelle, støyskj. Miljø 13 Kyrkjeneset- Berget Mindre utbetringar 13 Hegertand bru Utbetring 48 Seimsfoss - Rosend. sør Gang- & sykkel 48 Rosendal nord - Neslia Gang- & sykkel 48 Mundheimsdalen Mindre utb. 48 Tombrevika - Dalalia Mindre utb. 48 Dalalia - Drageide bru Mindre utb. 48 Holmefjordparsellen Strekningsvis 49 Risa - Bakka Mindre utb. 49 Strandebarmsvegen Mindre utb. 542 Gilje - Alfsvåg Gang- & sykkel 542 Stokkajuvet Strekningsvis 545 Fitjar - Sandvikvåg Strekningsvis 546 Sandvik - Bratten Mindre utb. 550 Opheimsgata MPG - tiltak 551 Austrepo. - Løfallstrand Mindre utb. 552 Osøyro-Hatvik Mindre utb. 555 Straume Trafikksikring 561 Spjeld - Knappskog Trafikksikring 562 Juvikflaten l Trafikksikring 566 Skistadparsellen Mindre utb. 565 Alverflaten Mindre utb. 555 Fjell Gard MPG-tiltak 555 Høyland - Bømes Gang- & sykkel 555 Fjell sentr. Skreiabrekko Gang- & sykkel 562 Juvikflaten H Trafikksikring 57 Espeland-Herland Strekningsvis 48 Moshovdatunnelen Strekningsvis 13 Brimnes-Bu (stamveg) Rassikring, post Kryss Alvehagen Trafikksikring 48 G&s-veg Sandvoll Gang- & sykkel 48 Erslands marka Mindre utb. 13 Myrkdalen Rassikring, post Fjell - Ulveset Gang- og sykkel 565 Arås - Heiane Gang- og sykkel 550 Nå sentrum Trafikksikring 564 Fløksand - Orrhøyen Gang- og sykkel 546 Gangbru Fanavegen Gang-& sykkel ** 562 Haugland, Fauskang.,Juvil Gang- og sykkel Vedtekne forskot Innbet BU Rest å refundere U 0 U B 3600 U U U U 0 U B U U 5750 U 1500 U 1 U U 0 U 0 B 0 U 4200 U 2500 U 3200 U U U 1150 U U 1 U 3000 U 4500 B U B B 1 U U B U 1 U U 1600 U 6500 B 2300 U Etter Sum Blir refundert over post 31 i perioden * Blir refundert med bompengar Blir refundert p 31 Refundert p

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer