Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN"

Transkript

1 Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren / / U Vegforskottering i Kvinnherad styre handsama den 21. september 2006 fire forskoteringssaker som vart sendt over til Statens vegvesen den 3. oktober Ei av sakene gjeld ei større forskotering på Halsnøy. Denne saka må godkjennast av Vegdirektorat/departement og vil bli innarbeidd i forslaget til 2008-budsjett. Tre av sakene gjeld mindre forskoteringar som kan avgjerast lokalt og dei vert med dette sendt over til fylkeskommunen til fråsegn/vedtak. Sjå vedlagte utskrift av møteboka. Rv 48 Erslandsmarka: Utviding av forskotering frå 1,0 til 3,0 mill. kr. I år godkjende fylkeskommunen ei forskotering på 1,0 mill. kr til utbetring av rv 48 i Erslandsmarka. På grunn av manglande planar har ikkje midlane vorte rekvirert ut. Det ligg no føre godkjende planar og kommunestyret har vedteke å utvide forskoteringa til 3,0 mill. kr. Ei realisering av heile planen har ei langt høgare kostnadsramme enn 3,0 mill. kr, men ein vil nytte midlane til å utbetre dei verste flaskehalsane på strekninga. Regionvegsjefen vil rå til at fylkeskommunen sluttar seg til den utvida forskoteringa på vanlege vilkår. Rv 551 Austrepollen - Løfallstrand. Av ei tidlegare godkjent forskotering på 20,0 mill. kr er 15,5 mill. kr rekvirert ut og nytta på tre parsellar på strekninga. Fusa kommune/fusa kraftlag/frank Mohn Fusa AS har søkt om løyve til å forskotere vidare utbetring av vegen mellom Austrepollen og den nye Årsnes ferjekai. har vidare søkt om løyve til å forskotere 1,5 mill. kr til parsellar på same strekninga. Dei nye forskoteringane såman med dei ubrukte midlane på 4,5 mill. kr frå den tidlegare forskoteringa betyr at vi har 10,0 mill. kr til vidare utbetring av rv 551 frå Austrepollen til Årsnes. Regionvegsjefen vil rå til at fylkeskommunen sluttar seg til den utvida forskoteringa på vanlege vilkår. Fv 44 Gang og sykkelveg frå Helland bru tilhusnes sentrum. Dette prosjektet vart realisert i 2001 utan at det låg føre nokon avtale om at fylkeskommunen skulle ta del i kostnadene. har i ettertid teke opp spørsmålet om å få ein del av kostnadene refusert frå fylkesvegbudsjettet. Saka har vore drøfta på møte mellom kommunen,

2 fylkeskommunen og Statens vegvesen utan at den har vorte realitetshandsama i fylkeskommunen. Fylkesutvalet gjorde den 23. august 2006 følgjande vedtak om søknader om forskotering som kjem etter at prosjektet er starta opp/fullført: 3. Fylkesutvalet ser det som uheldig at forskotteringssøknader vert lagt fram for fylkespolitisk handsaming etter at prosjektet er starta opp/fullført og vil be om at fylkesrådmannen i samråd med Statens vegvesen lagar rutinar som sikrar at alle forskotteringssøknader vert lagt fram for handsaming i fylkeskommunen før prosjektet vert starta opp. På denne bakgrunn kan ikkje Regionvegsjefen rå til at Kvinnherad får refundert deler av kostnaden med dette prosjektet. Statens vegvesen Region vest Ole Chr. Torpp Regionvegsjef Signe Eikenes Kopi:, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

3 \B/ Rådmannen Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org.nr: Bankgiro: ww. kvinnherad.kommune.no Statens vegvesen, Region Vest v/per Steffen Myhren, 6863 Leikanger Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen tvigtlatt 3 OKT 2006 Saksbehandlar Kjell Odd Nygård Tlf.direkte innval Vår ref. 2005/4562 Dykkar ref. Dato Vegforskottering i Kvinnherad. styre hadde saka føre i møte , sak 2006/58. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtaket. Med helsing Mette C^uddal møtesekretær -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

4 Side 2 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/4562 Kjell Odd Nygård Saksgang [Sqksnr i 2006/78 j 2006/58 [Utval! Formannskapet i Kommunestyret \M0tedato Vegforskottering i Kvinnherad. Innstilling frå rådmannen: 1. styre søkjer med dette om å få auka forskotteringssummen for utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka frå l,0 til 3,0 mill. kr. 2. styre søkjer med dette om utviding av forskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill. kr. Av dette er 15,5 mill. kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveimes bru og frå nye Årsnes ferjekai og vidare mot Lyngstrand. Omsøkt forskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill. kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill. kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill. kr frå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill. kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. Behandling i Formannskapet den Innstillinga samrøystes Innstilling frå Formannskapet den styre søkjer med dette om å få auka forskotteringssummen for utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka frå 1,0 til 3,0 mill. kr. 2. styre søkjer med dette om utviding av forskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill. kr. Av dette er 15,5 mill. kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveitnes bru og frå nye Årsnes ferjekai og vidare mot Lyngstrand. Omsøkt forskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill. kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

5 Side 3 planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill. kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill. kr frå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill. kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. Behandling i Kommunestyret den FRAMSETTE FORSLAG FRÅ: Thorleif J. Hellesøy (US) - endring pkt. 2: frå nye Årsnes ferjekai og til Ænes Øyvind Hardeland / Synnøve Solbakken (Ap) - oversendingsforslag: Forslag til å leggje inn 4 mill. til trafikkskring på Gjermundshamn. Synnøve Handeland (V) - pkt. 3, setn. nr. 2: Forskotteringa skal finansierast frå kommunen med 15 mill., i tillegg vil ein be om forskottering frå næringslivet i regionen. RØYSTING (43 repr. tilstades under avrøysting) Hellesøy sitt endringsforslag pkt. 2 - samrøystes vedteke Innstillinga pkt. l, 2 og 4 - samrøystes vedteke pkt. 3 - innstillinga + Handeland sitt forslag fekk 41 røyster, 2 røysta mot. Deretter vart innstillinga vedteken med 40 røyster, 3 røysta for Handeland sitt forslag. Hardeland/Solbakken sitt forslag samrøystes vedteke å oversenda Rådmannen utan realitetshandsaming. Qversendingsforslag: Forslag til å leggje inn 4 mill. til trafikksikring på Gjermundshamn. Vedtak frå Kommunestyret den styre søkjer med dette om å få aukaforskotteringssummenfor utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarkafrå 1,0 til 3,0 mill kr. 2. styre søkjer med dette om utviding avforskoteringspakken på Rv. 551 frå 20,0 mill. kr til 25,5 mill kr. Av dette er 15,5 mill kr alt brukt, og dermed så vil ein stå att med 10,0 mill. kr til vidare forskottering av vegutbetring mellom Kroka og Sundal, ved Tveitnes bru og frå nye Årsnes ferjekai og til Ænes. Omsøktforskottering ut over 20,0 mill. kr blir finansiert med 4,0 mill. kr frå Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS, samt 1,5 mill kr frå. 3. styre søkjer med dette om forskottering av inntil 40,0 mill. kr til trafikksikring og utbetring av Rv. 544 frå Sæbøvik til Halsnøy Kloster. Forskotteringa skal etter planen finansierast med 15,0 mill. kr frå, 15,0 mill kr frå Fjelberg kraftlag og inntil 10,0 mill kr f rå deler av næringslivet på Halsnøy. 4. styre søkjer med dette om refusjon av 1,0 mill kr frå Hordaland fylkeskommune til delvis dekking av kostnadane medgang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum. -fellesskap og trivsel-utvikling og vekst

6 Side 4 Saksutgreiing: Dei siste åra har kommunen samarbeidt aktivt med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for å få realisert viktige veg- og trafikksikringsprosjekt mellom anna ved hjelp av forskoterte midlar. Mange prosjekt er blitt realisert, men framleis står ein del viktige og prioriterte utbyggingstiltak att. Status for dei ulike vegforskotteringsprosjekta er som følgjer: Gang- os sykkelveg langs Rv. 48 frå Neslia til Rosendal og vidare til Seimsfoss: styre vedtok den å forskottere 10,0 mill. kr til dette store trafikksikringsprosjektet. Arbeidet vart avslutta i juni 2004, og tilbakebetaling av dei forskotterte midlane forventar ein skal skje tidleg i planperioden Utbetring av Rv. 48 Ådland- Holmefjord i Fusa kommune: styre vedtok den å forskottere 6,0 mill. kr til utbetring av dette svært dårlege partiet på Rv. 48. Prosjektet er no gjennomført og er i tillegg blitt forlenga mot sør. No er også Hellandstunnelen vidare mot Eikelandsosen klar for realisering, medan tunnel bak Tysse er med i Norsk vegplan. Dermed så vil vegstandarden frå Fusa til Samnan-ger bli utbetra til fullgod standar på rellativt få år. Av kommunen sine forskotterte midlar vart 3,0 mill. kr betalt attende i 2005, medan dei siste 3,0 mill. kr vart betalt ut i årsskiftet 05/06. Trafikksikring / tunnelutvidins på Rv 48 mellom Hatlestrand og Mundheim i Kvam: styre vedtok den å forskottere 10,0 mill. kr til utbetring av Rv. 48 frå Gjermundshamn til Mundheimsdalen. Arbeidet er no blitt gjennomført og fullfinansiert av staten. Kommunal forskottering er difor ikkje lenger aktuelt. I samband med prosjektet vart det lagra stein på kommunalt område like ved Gjermundshamn ferjekai. Massane skal no nyttast til trafikksikring langs Rv. 48 på Hatlestrand, og vegvesenet reknar med at arbeidet er gjennomført innan Med unntak av kommunal parkeringsplass vil også dette prosjektet bli finansiert av staten. Vegutbetring Rv. 551 Austrepollen - Løfallstrand: Etter søknad vedtok Hordaland fylkesting på møte den å nytte 10,0 mill. kr av fram-tidige konsesjonskraftsmidlar til utbetring på Rv. 551 mellom Løfallstrand og Austrepollen. Kvinnherad kommunestyre vedtok å forskottere midlane, og dei vart nytta til vegutbetring frå Fureberg til Kroka. Arbeidet vart avslutta i 2002, og dei forskotterte midlane vart betalt attende til kommunen i styre vedtok på møte den å forskottere 20,0 mill. kr til vegut-betring på rv. 551 mellom Austrepollen og Løfallstrand. Etter søknad har Jondal og Odda kommune i ettertid godkjent at forskotteringsprosjektet blir overteke av Folgefonntunnelen AS. Selskapet har teke opp eit lån som dei tre kommunane betaler renter på. Så langt er Krokaparsellen, Tveitnes bru og Tveitnesparsellen blitt realisert. Det er betalt ut 15,5 mill. kr, og dermed så står det att 4,5 mill. kr. Dei forskotterte midlane skal betalast attende i Etter søknad frå har Fusa kommune, Fusa kraftverk og Frank Mohn Fusa AS vedteke å forskottere 4,0 mill. kr på parsellen Årsnes - Austrepollen. Vilkåret er at dei blir prioritert først ved tilbakebetaling. Jfr. vedlegg. Kommunen er vidare i forhansdlingar med vegvesenet om sal av areal på Årsnes til ny ferjekai, og deler av desse midlane bør kunne nyttast til forskottering på Rv Med 4,5 frå Folgefonntunnelen AS og 4,0 mill. kr for Fusa, så vil 1,5 mill. kr ekstra frå Kvinnherad gjere at ein har til rådvelde 10,0 mill. kr. Desse midlane bør først og fremst nyttast til utbetring av det -fellesskap og trivsel-utvikling og vekst

7 Side 5 dårlegaste vegpartiet mellom Kroka og Sundal. Vidare bør vegføringa på begge sider av den nye Tveitnesbrua bli betre. Til slutt bør ein også vurdre ei vegutviding frå den nye ferjekaien på Årsnes og innover mot Lyngstrand. Dette forskotteringsarbeidet bør gjennomførast samtidig som vegen frå Løfallstrand til Årsnes blir utvida og det blir etablert ny ferjekai på Årsnes. Difor hastar det no med å få sendt søknad om godkjenning dei auka forskotteringsmidlane frå Fusa og Kvinnherad. Utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka: gjekk før 1990 inn med 1,0 mill. kr til delforskottering av Hodnaneset ferjekai på Tysnes. Då midlane vart betalt attende i 2001, var det meininga at dei skulle nyttast til utbetring av Rv. 48 i Erslandsmarka. styre vedtok difor den å forskottere 1,0 mill. kr til utbetring av denne riksvegparsellen. Den vedtok Fylkestinget å godkjenne forskotteringa. Seinare har kommunestyret ved fleire høve vedteke å utvide forskotteringssummen til 3,0 mill. kr. Den vedtok kommunestyret å løyve 1,0 mill. kr til prosjektet i 2006 og 2,0 mill. kr i Vegvesenet er klar med planane for prosjektet, og når desse er godkjende bør arbeidet med prosjektet kunne ta til. Difor hastar det no med å søkje om godkjenning av den auka forskoteringssummen. Trafikksikring langs Rv 48 gjennom Sandvoll sentrum: styre vedtok den å forskottere 5,0 mill. kr til trafikksikring gjennom Sandvoll sentrum. På møte i fylkestinget den vart forskotteringssøknaden godkjent. Vegvesenet er i ferd med å utarbeide plan for prosjektet. Det er eit ønskje å få til ei kobling mot vegutbetringa i Erslandsmarka, slik at massane kan utnyttast best mogeleg. Kvinnherad kommunestyre vedtok seinast på møte den å fullfinansiere forskot-teringsprosjektet med 2,0 mill. kr i 2007 og 3,0 mill. kr i Trafikksikring langs Rv 544 frå Sæbåvik mot Ranavik: styre vedtok den å forskottere 20,0 mill. kr til trafikksikring og vegutbetring langs den framtidige Rv 544 frå Sæbøvik mot Ranavik på Halsnøy. Det var ein føresetnad at Fjelberg Kraftlag forskotterte 50 % av summen. I ettertid og seinast den vedtok styre å auke forskotteringa til 30,0 mill. kr, der kommunen stod ansvarleg for halvparten. Fjelberg Kraftlag har handsama saka på fleire møter utan at ein så langt har kome fram til endeleg vedtak om å delta i slik forskottering. I mellomtida har andre verksemder på Halsnøy gått såman for å få på plass ein ekstra forskotteringspakke på inntil 10,0 mill. kr. Vegvesenet er i full gang med å utarbeide planar for denne vegutbetringa, og planen er framleis at arbeidet skal vere gjennomført til Halsnøysambandet opnar for trafikk våren Skal dette halde er det viktig at alle formalitetar er på plass, og difor må det no søkjanst om godkjenning av ein forskotteringspakke på inntil 40,0 mill. kr. Utbetring av fylkesveg 40 frå Omvikdalen til Matre: har inngått avtale med SKL om gratis levering av inntil m3 stein. Dette har ein nytta til å få på plass ein finansieringspakke der fylkeskommunen og SKL går inn med 10,0 mill. kr kvar for å få utbetra fylkesveg 40 frå Omvikdalen til Matre. SKL sin midlar er ei forskottering i fem år. I tillegg bidreg kommunen med verdien av dei gratis steinmassane. Kommunen har også akseptert at SKL ventar i fem år med å betale ut ein avtalt sum til det kommunale næringsfondet. Over m3 stein til ein vedi av rundt 3,0 mill. kr er no i ferd med å bli brukt til denne vegutbetringa. Arbeidet skal vere avslutta før nyttår. Vegomlegging av fylkesveg 43 forbi Baroniet: Hordaland fylkesting har tidlegare vedteke å løyve 3,0 mill. kr til omlegging av fylkesveg 43 forbi Baroniet. For å få prosjektet realisert har Baroniet og kommunen inngått avtale om å dele på resten av kostnaden. I tillegg har Baroniet akseptert å forskottere kommunen sin andel i tre år. Arbeidet er -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

8 Side 6 godt i gang og skal vere avslutta til hausten. Seinast den vedtok Kvinnherad kommunestyre å settje av 0,75 mill. kr i refusjon til Baroniet i Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til Husnes sentrum: I samband med vassverkutbygging vart det i vedteke å etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 frå Helland bru til rundkøyringa ved Husnes sentrum. For å få prosjektet fullfinansiert vart næringslivet på Husnes utfordra, og i brev datert stadfesta Husnes Vekst at deler av næringslivet på Husnes ville delta med ei forskottering på 0,5 mill. kr i inntil fem år. Prosjektet vart gjennomført i 2001, og deretter vart det søkt fylkeskommunen om reffusjon av ein del av kommunen sine utgifter med prosjektet. Det er så langt ikkje kome svar på søknaden. Så langt har heller ikkje næringslivet på Husnes betalt inn renter for lånet på 0,5 mill. kr. Kommunen har dermed forskottert utgiftene så vel for næringslivet som for fylkeskommunen. Rådmannen vil no sende brev til Husnes Vekst med oppmoding om å betale inn kommunen sine rentekostnader på vel ,-kr. Uttale frå eldrerådet: Blir eventuelt lagt fram på møte. Økonomisk konsekvens: Går fram av saksutgreiinga Miljømessig konsekvens: Kommunestyret har tidlegare vedteke at manglande trafikksikring er det store miljøproblemet i Kvinniherad. Med forskotterte midlar kan dette miljøproblemet no reduserast kraftig. Vedlegg: Brev frå Fusa kommune datert fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

9 tø FUSA KOMMUNE Administrasjonssjefen sin stab Rosendalsvegen ROSENDAL Løpenummer Arkivkode SaJcshandsamar Direktenr. tlf. Gradering / Q Hans S. Vindenes EIKELANDSOSEN Vår ref. Saksnr.: 05/ (Oppgje «vår ref» nåi De tek konukt om saka.) Dykkarref MELDING OM VEDTAK RV 48/RV ÅRSNES FERJEKAI OG VIDARE MOT ODDA. Utval for forvaltning og økonomi handsama i møte sak 0002/06. Fylgjande vart vedteke: Fusa kommune ved hjelp av Frank Mohn Fusa AS og Fusa Kraftlag forskotterer 4 mill kr. til Rv48/Rv551 - Årsnes ferjekai og vidare mot Odda på følgjande vilkår: Fusa kommune blir prioritet først ved tilbakebetaling. Med helsing t, Hans S. Vindenes Ordførar Kopi til: Frank Mohn Fusa AS, 5641 Fusa Fusa Kraftlag, 5640 Eikelandsosen Kfloununeninet EIKELANDSOSEN Postbok 34 Telefon: EIKELANDSOSEN Telefaks: postkasseeftbikommune.no Fusa Kommune: Organisasjons.: Buikgiranr.:

10 Tabell per : S. feb Tabell 5 Forskotert av Vaksdal Eidfjord Suldal Kvinnherad Kvinnherad Fusa/Frank Monn Fusa/Frank Monn Fusa/Frank Mohn Fusa Kraftlag m. fl. Kvam herad/hord. f.kom. Kvam herad. Bømlo Bømlo Fitjar Austevoll Odda Kvinnherad Os/Fusa/Frank Mohn Fjell Fjell Askøy Hordaland fylkeskom. Lindås Kommune Fjell kommune Sund kommune Fjell kommune Askøy 28 verksemder + Lindås Fusa Kraft/Frank Mohn Eidfjord kommune* Storm eiendom A/S Kvinnherad Kvinnherad Voss kommune m. fl.* Fjell kommune Austrheim kommune Jllensvang Meland Lagunen Eiendom AS Askøy kommune Budsjettforslag 2008 Oversikt over godkjende forskot og refusjonar til riksveganlegg Fylke: Hordaland Rv.nr Prosjekt E16 Stanghelle, støyskj. Miljø 13 Kyrkjeneset- Berget Mindre utbetringar 13 Hegertand bru Utbetring 48 Seimsfoss - Rosend. sør Gang- & sykkel 48 Rosendal nord - Neslia Gang- & sykkel 48 Mundheimsdalen Mindre utb. 48 Tombrevika - Dalalia Mindre utb. 48 Dalalia - Drageide bru Mindre utb. 48 Holmefjordparsellen Strekningsvis 49 Risa - Bakka Mindre utb. 49 Strandebarmsvegen Mindre utb. 542 Gilje - Alfsvåg Gang- & sykkel 542 Stokkajuvet Strekningsvis 545 Fitjar - Sandvikvåg Strekningsvis 546 Sandvik - Bratten Mindre utb. 550 Opheimsgata MPG - tiltak 551 Austrepo. - Løfallstrand Mindre utb. 552 Osøyro-Hatvik Mindre utb. 555 Straume Trafikksikring 561 Spjeld - Knappskog Trafikksikring 562 Juvikflaten l Trafikksikring 566 Skistadparsellen Mindre utb. 565 Alverflaten Mindre utb. 555 Fjell Gard MPG-tiltak 555 Høyland - Bømes Gang- & sykkel 555 Fjell sentr. Skreiabrekko Gang- & sykkel 562 Juvikflaten H Trafikksikring 57 Espeland-Herland Strekningsvis 48 Moshovdatunnelen Strekningsvis 13 Brimnes-Bu (stamveg) Rassikring, post Kryss Alvehagen Trafikksikring 48 G&s-veg Sandvoll Gang- & sykkel 48 Erslands marka Mindre utb. 13 Myrkdalen Rassikring, post Fjell - Ulveset Gang- og sykkel 565 Arås - Heiane Gang- og sykkel 550 Nå sentrum Trafikksikring 564 Fløksand - Orrhøyen Gang- og sykkel 546 Gangbru Fanavegen Gang-& sykkel ** 562 Haugland, Fauskang.,Juvil Gang- og sykkel Vedtekne forskot Innbet BU Rest å refundere U 0 U B 3600 U U U U 0 U B U U 5750 U 1500 U 1 U U 0 U 0 B 0 U 4200 U 2500 U 3200 U U U 1150 U U 1 U 3000 U 4500 B U B B 1 U U B U 1 U U 1600 U 6500 B 2300 U Etter Sum Blir refundert over post 31 i perioden * Blir refundert med bompengar Blir refundert p 31 Refundert p

Statens vegvesen. Per Steffen Myhren Trafikksikring av rv 544 Tofte - Ranavik. Søknad frå Kvinnherad kommune om forskotering

Statens vegvesen. Per Steffen Myhren Trafikksikring av rv 544 Tofte - Ranavik. Søknad frå Kvinnherad kommune om forskotering HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Pb. 7900 5020 BERGEN Statens vegvesen Saknr. j&ct)-(tc>tfj/ Dok.nr. l 1 DES 2007 Arkivar-. 2 J f Saksh. Eksp. U.off. Behandlande eining: Regionvest Sakshandsamar/innvalsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. Søknad om forskottering til utbetring / opprustning av strekninga Fusa-Skåte på Fv. 122

Statens vegvesen. Søknad om forskottering til utbetring / opprustning av strekninga Fusa-Skåte på Fv. 122 Statens vegvesen Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik-55516508

Detaljer

2015/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2016/3. Vedlagt fylgjer utskrift av møteboka med innstillinga til kommunestyret.

2015/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2016/3. Vedlagt fylgjer utskrift av møteboka med innstillinga til kommunestyret. Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Kvinnherad kommune. Folgefonnsenteret - prosjektorganisasjon. Fellestenester Politisk sekretariat

Kvinnherad kommune. Folgefonnsenteret - prosjektorganisasjon. Fellestenester Politisk sekretariat Fellestenester Politisk sekretariat Synnøve Solbakken Arve Opsanger Hans Martin Hjelmeland Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2011/2. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtak.

Vår ref. 2010/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2011/2. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtak. Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom Rådmannen Samfunnsutvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 64/166 - takoppløft - Ænes - Nina Galtung Døsvig Søderstrøm

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 64/166 - takoppløft - Ænes - Nina Galtung Døsvig Søderstrøm Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bygging av Årenes ferjekai og ut bet ring av rv. 551 Løfallstrand- Årsnes - auka kostnadsoverslag

Bygging av Årenes ferjekai og ut bet ring av rv. 551 Løfallstrand- Årsnes - auka kostnadsoverslag Statens vegvesen Fylkesrådmannen i Hordaland f ^ 8 NOV. 2007 Postboks 7900 ; Aridvnr. J>// Siik^T/tøA < 5020BERGEN j Eksp. irrnn, f U.off. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: VSr referanse: Dykkar

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

For meir informasjon på nett, sjå

For meir informasjon på nett, sjå Postboks 83 5418 Fitjar STATENS VEGVESEN Askedalen 4 6863 LEIKANGER Høyring - framlegg til plan for E39 Stord-Os Vedlagt følgjer eit brev frå. sender posten digitalt. Posten blir distribuert til innbyggjaren

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat

Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 154/3 - garasje med loft - Sunde - Steffen Olderkjær

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 154/3 - garasje med loft - Sunde - Steffen Olderkjær Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - Dispensasjon - 83/62 - parkeringsplass - Rosendal - Futura Bygg og Eiendom AS

Vår ref. 2013/ Særutskrift - Dispensasjon - 83/62 - parkeringsplass - Rosendal - Futura Bygg og Eiendom AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/ Særutskrift - BS - 55/11 - naust - Nordrepollen - Olav A Gjerde

Vår ref. 2011/ Særutskrift - BS - 55/11 - naust - Nordrepollen - Olav A Gjerde Olav A. Gjerde Nordrepollen Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/ Organisering av VA-sektoren i Kvinnherad kommune. Kommunestyret hadde saka føre i møte som sak 2010/83.

Vår ref. 2010/ Organisering av VA-sektoren i Kvinnherad kommune. Kommunestyret hadde saka føre i møte som sak 2010/83. Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte Seksjon forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3155-5 «REF» 13.12.2017 Særutskrift -

Detaljer

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga postboks 7300 5020 BERGEN statens vegvesen Saknr.^^-^pj^/i" Dok.nr.^ 1 8 OKT 2012 Arkivn. 553 Saksli ^^^^g) Eksp, U.olT. Behandlende

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet Fellestenester Politisk sekretariat Interesselaget Varhaugselet v/ Ove Tvedt Ekelandet 122 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PS - Mindre endring av reguleringsplan for 8/3 - gangveg mellom byggefelt og fylkesveg i Dalsjøen - Ølve - Ølve Eigedomsutvikling AS

PS - Mindre endring av reguleringsplan for 8/3 - gangveg mellom byggefelt og fylkesveg i Dalsjøen - Ølve - Ølve Eigedomsutvikling AS Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Ingo Bewer 2017/2013-6 «REF» 18.09.2017

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan - 152/100 - Sunde - SJØKANTEN helse & velvære

Vår ref. 2012/ Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan - 152/100 - Sunde - SJØKANTEN helse & velvære Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 95/3 - arealoverføring - Dimmelsvik - Statens vegvesen

Særutskrift - 95/3 - arealoverføring - Dimmelsvik - Statens vegvesen Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Anbjørn Høivik 2017/88-4 «REF» 21.03.2017 Særutskrift - 95/3

Detaljer

Vår ref. 2011/566-8. Særutskrift - BS - 154/170 - carport - Sunde - Terje Vevatne

Vår ref. 2011/566-8. Særutskrift - BS - 154/170 - carport - Sunde - Terje Vevatne Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Jon Harald Kjærland 2015/2949-13 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Klage på vedtak i formannskapet den Saks nr 2015/30 angående

Klage på vedtak i formannskapet den Saks nr 2015/30 angående Harald Heio 16 Skarveland 5452 Sandvoll Sandvoll 10.06.2015 Kvinnherad komrr...e / ved Rådmannen T Tekniske Tenester l 7 JUNI ZOES Rådhuset S k _ A 5470 Rosendal a w O8/33 -,3 U 0 Saksbe3:Fb Kopi Klage

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.09.2014 Tid: 11.00-14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 153/97 - vedlikehald grunnmur og ny steinkai - Sunde - Bjarte Bjelland

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 153/97 - vedlikehald grunnmur og ny steinkai - Sunde - Bjarte Bjelland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

Særutskrift - 189/66 - flytebrygger med landgang - Lykelsøyvågen - Oddvin Øvernes

Særutskrift - 189/66 - flytebrygger med landgang - Lykelsøyvågen - Oddvin Øvernes Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/3754-4 «REF» 21.03.2017 Særutskrift - 189/66

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/4250-6 «REF» 13.11.2017

Detaljer