Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013"

Transkript

1

2

3 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet VEDLEGG... 8 Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter... 8 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

4 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Vedtatt budsjett 2014 Arendal bystyre behandlet i møte 12. desember 2013 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2014 (bystyresak nr 163/13). Rådmannens forslag til handlingsprogram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 1-7. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2014 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2014 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 4,1 % fra kr 4,93 til kr 5,13 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2014 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2014 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 2

5 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 85 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2014 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstraordinære avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2014 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet Arendal kommune har nå gått med underskudd i 7 av de 8 siste årene. Dette kan ikke fortsette og samarbeidspartiene H, Krf, V og Pp vil snu denne utviklingen slik at vi kan legge til rette for vekst i Arendal som et attraktivt samfunn. Vi erkjenner å ha en utfordring innen drift av Arendal Kommune på ca 60 mill kr før det gjøres grep for budsjettreduksjon og for å få et budsjett i balanse. I de 2 siste årene har budsjettene i tillegg innehatt et generelt kutt på 0,5 % poeng i 2011 og 2 % poeng i Det har ikke virket fullgodt etter sin hensikt. Samtidig er andre driftsutgifter ikke inflasjonsjustert. Dette skulle selvsagt også vært kompensert for. Vi konstaterer at regnskapet for Arendal kommune i 2013 går mot nok et underskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være ca 3 % slik at man kan opparbeide seg en buffer. Dette vil i så tilfelle ha kommet i tillegg til behovet i annet avsnitt. En fullfinansiering av Arendal Kommunale Pensjonskasse vil innebære at deler av ekstrapremien som pt betales inn kan reduseres med virkning fra Det er således budsjettåret 2014 som er særlig utfordrende i Arendal. Det folkevalgte nivå må bidra til realisme, redusere forventninger og også ha mot til å ta og gjennomføre upopulære avgjørelser i den hensikt å få langsiktige og gode løsninger. Befolkningen må bidra gjennom en mindre heving av eiendomsskatten og en liten vekst i gebyrene for de kommunale tjenester. Det samlede avgiftsnivå vil være på linje med de fleste norske kommuner. Samarbeidspartiene erkjenner at en snuoperasjon av den økonomiske utvikling for Arendal Kommune medfører at mange av partienes programposter midlertidig må vike for det overordnede målet om å få orden på ø konomien i kommunen. Følgende endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg blir derfor fremmet som en samlet løsning: 1. Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP) fullfinansieres ved at en eiendom med verdi ca 140 mill (Plankemyra BOS) overføres til AKP fra Arendal kommune som egenkapitalinnskudd. Eiendommen tilbakeleies til Arendal Kommune. Egen sak vil fremlegges om dette. Kr 25 mill av Arendal Kommunale Pensjonskasses forventede overskudd i 2013 inntektsføres i budsjett Kr 10 mill av overskytende overskudd tillegges egenkapital i AKP. Årsoverskudd utover kr 35 mill anvendes til dekning av premie. 2. Rådmannens forslag er ikke i balanse før han benytter kr 19 mill av siste rest av fonds. Det er ikke bærekraftig og bør heller dekkes gjennom overnevnte pkt 1. Vi har funnet rom til dekning av kr disse kr 19 mill. Eventuelt overskytende positivt driftsresultat i 2014 skal også gå til avsetning til fonds (sparing). 3

6 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Ikke lovpålagte tjenester som i rådmannens forslag er redusert med i alt kr 6,6 mill (feilsummert i rådmannens forslag side 9 skal være kr 7,148 mill) reduseres med kr 5,850 mill. Dette innebærer at følgende poster knyttet til kultur (rådmannens forslag side 60) tas inn igjen i budsjettet supplert med noen nye poster avmerket i rosa farge nedenfor: Formål Beløp Tilskudd lag og foreninger Kr Arendal Byhistorie PARK etc Kulturskolen Støttekontakttjenesten Fellesaktiviteter, sommertiltak Kilden etc Biblioteket Internasjonalt marked, dager og KIK Ung klassisk Friluftrådet Sør Kulturnettverket Barnekultur Munkehaugen Til formannskapets disposisjon Til Kristent Internasjonalt arbeide (KIA) Økning Arendal Bibliotek (i tillegg til tilbakeført) Til prosjekt Lev Vel Til prosjekt Ungdomslos Til Nordisk informasjonskontor Sum Kr Spesifikasjon post tilskudd lag og foreninger Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende historie" Driftstilskudd historielag o.l Driftstilskudd Driftstilskudd barn & unge Tilskudd arrangementer/prosjekter barn & unge Driftstilskudd musikk Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk 0 Driftstilskudd idrett Tilskudd arrangementet/prosjekter idrett 0 Driftstilskudd andre kulturformål Tilskudd arrangementer/prosjekter andre kulturformål Tilskudd organisjonseide bygg Driftstilskudd diverse organisasjoner Tilskudd til arrangementer/prosjekter eldre

7 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd Arendal korfestival Tilskidd Aust-Agder kammerorkester Tilskudd Sørnorsk jazzsenter Tilskudd Aust-Agder musikkråd Tilskudd Skagerrak idrettsfestival Tilskudd Vegårshei skisenter Tilskudd Sørnorsk filmsenter Tilskudd Kjæmpestaden Subsidert leie lokale leietakere Arendal Kulturhus Tilskudd Arendal Kulturhus Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene Sum tilskudd og overføringer Innenfor tilskuddet overføringer på i alt kr omdisponeres kr fra investeringer Arendal Kulturhus til post subsidiert leie lag og foreninger Arendal Kulturhus slik at den opprinnelige kulturhusmillionen gjenoppstår. 4. IKT Agder og Arendal Kommune utfordres med en besparelse på kr 1,6 mill ift Denne gjentas i 2015 til Det skal nedsettes et politisk utvalg til å se på den politiske organiseringen. Dette arbeidet bør resultere i forenklinger som igjen gir seg utslag i sparte godtgjørelser og reduksjon i posten tapt arbeidsfortjeneste. 6. Sykefraværs-problematikk i Arendal kommune må øverst på dagsorden hos alle ledere. Målet er en reduksjon på 1 % poeng i 2014 og ytterligere et prosent-poeng i Målbildet er et sykefravær under 7,0 % etter Samarbeidspartiene støtter det arbeidet som er igangsatt administrativt for å nå målsettingene. Ingen enheter i Arendal kommune bør - over tid (1 år) - ha høyere sykefravær enn 10 %. Ordningen med egen medarbeider som kun arbeider med å redusere sykefravær skal fortsette. 7. Det etableres et politisk utvalg som skal forberede konkurranseutsetting av de tjenester som egner seg for det. Utvalget skal avgi sin innstilling til bystyret i oktober Vi vil styrke kvalitet og innhold i alle skolene i Arendal. Gjennom endringer i skolestrukturen nedleggelse av de aller minste skolene Løddesøl og Nesheim- vil vi kunne omfordele 13,4 mill (5,7mill (Løddesøl) +7,7 mill (Nesheim) til de andre skolene ifølge skolemodellen hvert år. (Se eget saksfremlegg). Eydehavn skole beholdes slik den er i dag ut denne valgperioden. Lokalsamfunnene på Nesheim og Løddesøl skal tilgodeses med bygningsmasse til etablering av grendehus for å støtte opp om nærmiljøet. 9. Budsjettet for 2014 må salderes ved endring i eiendomsskatt for å kunne balanseres. Man er enige om at eiendomsskatten for boliger/leiligheter skal heves med 1,0 promille fra 5,6 til 6,6 - i I 2015 forplikter man seg til å nedsette eiendomsskatten basert på kommunens økonomi på det tidspunkt. 10. Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt pga vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere pga eiendomsskattens beregningsgrunnlag. 11. Dersom rådmannen etter sin varslede omorganisering anbefaler ansettelsesstopp så skal dette ikke omfatte oppvekst, omsorg eller barnevern. Opptrappingsarbeidet for barnevernet skal fortsette. 12. Det opprettes et tilsynsutvalg for omsorgssektoren som en forsøksordning. 13. Moland helsehus selges ikke i inneværende valgperiode. 14. Basert på at man gjennom de overnevnte tiltak har lagt til rette for positive driftsresultater i årene fremover så fremskynder vi utbyggingen av en ny skole på Tromøy til byggestart høsten 5

8 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Drift Det er også inntatt strakstiltak som må utføres på Roligheden skole i 2014 på i alt kr 12,9 mill samt utbedringer knyttet til Tromøyhallen med ramme kr 2,5 mill. Finansutgiftene til dette er innarbeidet. 15. Det bes om at Rådmannen fremmer et forslag til hvordan administrasjonen i Arendal kommune effektivt kan rapportere nøkkeltall i kortfattede månedlige rapporter. Ny rapportering forutsettes å ha oppstart primo Det anmodes om at rådmannen tar en vurdering av skolenes fordelingsmodell. Vurderingen skal ha som formål å kunne gi skolene mer forutsigbare rammer. Bystyret ber rådmannen vurdere en høyere elevfaktor og en redusert klassefaktor fra Pkt Tiltak Bruk av Arendal Pensjonskasses resultat til redusert reguleringspremie og dermed styrket likviditet Inntekt -25,0-25,0-25,0-25,0 Hel/delvis Eliminert rådmannens inndekning av negativt driftsresultat Sparing 13,65 Avsetning til fond Sparing 9,75 7,15 4,15 3 Eliminert kulturkuttet fra rådmannens forslag Øket utgift 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Nye poster -jfr endringsforslag i Word-format dat Øket utgift 1,35 1,35 1,35 1,35 4 Ikt Agder-effektivisering Red. utgift -1,6-1,6-2,0-2,0 5 Redusert politikergodtgjørelse pga forenkling Red. utgift -0,5-1,0-1,5-1,5 6 Sykefravær Red. utgift -0,6-3,0-5,0-7,0 7 Konkurranseutsetting Red. utgift 0,0-3,0-5,0-7,0 8 Omfordeling av midler i skole/oppretthold Eydehavn Øket utgift 1,7 3,5 3,5 3,5 9 Eiendomsskatt Red. inntekt 6,0 14,0 20,0 24, Økte finansutgifter fra økte investeringer Øket utgift 0,5 1,5 4,0 8, Økonomisk rapportering Red. utgift 0,0-1,0-2,0-3,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering Pkt Tiltak Forsømt vedlikehold Roligheden skole 12,9 0,0 0,0 0,0 2 Forsømt arbeide Tromøyhallen 2,5 0,0 0,0 0,0 3 Samlokalisering Ellegård 0,5-0,5 0,0 0,0 4 Fremskutt oppstart Roligheden skole 2,0 10,0 75,0 45,0 Sum 17,9 9,5 75,0 45,0 Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, ba på vegne av Ap, Sv, Sp og FrP om lovlighetkontroll: Med bakgrunn i vedtak fattet av bystyret pålydende: Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt på grunn av vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning, slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere på grunn av eiendomsskattens beregningsgrunnlag bes det om lovlighetskontroll, jfr. kommuneloven 59. 6

9 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Dette med følgende begrunnelse: - Har ordføreren lov til å instruere andre folkevalgte i et folkevalgt organ til å innta en holdning til en eller flere saker? - Kan Arendal kommune frita en gruppe innbyggere fra eiendomsskatt? Dessuten bør det vurderes: - Ble det stemt over formannskapets innstilling til handlingsprogram, årsbudsjett og skattevedtak, jfr. kommuneloven 8? 7

10 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune VEDLEGG Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter Skjema 1 A Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre LN160 finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for gen statstilskudd, mva-komp mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

11 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 1 B Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Østre Agder Brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorg Øst Psykisk helse og rus Mestring og Rehabilitering Aktivitet og Service Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede

12 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Enhet Hjemmebaserte tjenester Enhet Institusjoner Regnskap Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

13 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2A Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 SUM EKSTERN FINANSIERING LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 SUM FINANSIERING LN215 UDEKKET/UDISPONERT

14 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2B Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Utskifting av brøyteutstyr Landmålerutstyr Massivregistrering Skanning oppmålingsarkiv Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Ladestasjoner el-biler Utskifting av lysarmaturer Erstatning PDA-er Biler Jovannstunet Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret Regulering turløype Harebakken-Myra Arendal idrettspark, planlegging 2 rundløyper Arendal og omegn kunstisbane, planlegging rehab toppdekke Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Kulturskolen - utskifting pianoparken Kulturskoletimen IKT- skoler og barnehager Brann: kjøretøy Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Opparbeidelse Langbrygga - Kanalplassen Vitensenteret Sørlandet Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) Rundkjøring Barbu Inventar og utstyr Eureka trinn Kirkegårder Kirker Ledningsanlegg Biologisk rensetrinn i Saulekilen Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt Sum brutto investeringer

15 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/ LN410 mindreforbruk

16 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt busjett 2013 Regnskap 2012 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommal egenprodu LN15 Overføringer LN17 Fordelte utgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN33 Bruk av disposisjonsfond LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN35 Bruk av bundne fond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

17 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Stuenes skole ekskl basseng Ny barnehage Engene - 80 plasser Ny barnehage Hisøy - 80 plasser Rykene skole Forsømt vedikehold Roligheten skole Forsømt arbeid Tromøyhallen Handlingsplan skoler-2014 arb.miljøloven Stintahallen- Sikre taket og veggene Tiltak barnehager samlet Arendal Bibliotek - automatisering/selvbetjening Akuttplasser ungdom Tiltak omsorgsenheten samlet Utv kontor hj.sykepleien Flosta Færvik BOS Tiltak skoleenhet samlet Myndighetskrav kommunale bygg Transportmidler IKT utstyr/programvare ENØK-tiltak Fjellsikring Kjøp av boliger Kjøkken /vaskerier Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys Garasjer/carport hjemmesykepleie Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager Madshaven to boenheter Roligheten - ny skole Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole Sum brutto investeringer Arendal Eiendom KF

18 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Tekn utstyr Bekkevik bakareal Fergekai lokalferger Kommune brygger Tollbodkai Barbubukt småbåthavn Ny Gjestehavn Kjøp av areal N4 Eydehavn Eydehavn nytt/flytting havnebygg Nytt industribygg Sørkomp Sum brutto investeringer Arendal Havnevesen KF

19 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT Økning Merknad Festeavgift for 10 år Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år Enkeltbillett barn Sesongkort voksne over 16 år Sesongkort barn Leie av skøyter Pr. gang Sliping av hockeyskøyter Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Gratis Vedtatt av bystyret Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time 0% 1125/døgn Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time 0% 750/døgn Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time 0% 1500/døgn Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/ time 250/time 0% 1875/døgn Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time 0% 1125/døgn Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time 0% 2000/døgn Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time 0% 2500/døgn Depositum spesialrom % Depositum nøkler % BIBLIOTEK Purregebyr voksne % Purregebyr barn % 17

20 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 KULTURSKOLE Økning Merknad Vokal-/instrumentundervisning ,7% Visuell kunst ,7% - - Scenekunst/drama ,7% - - Baby-rytmikk ,7% Leie av instrument % Eks. moms Dirigenttjenester skolemusikkorps Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter ,7% Pr. halvår Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år % Pr. gang Pensjonister/studenter % Pr. gang Pensjonister/studenter % Klippekort 10 klipp Voksen % Pr. gang Voksen % Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/1 år Gratis Gratis 0% Barn % 1-15 år Voksen % Familie 225-1v 2 barn Familie 290-1v 3 barn Famlie 353-1v 4 barn Famlie % 2 v 2 barn Familie v 3 barn Familie v 4 barn Student, honnør, vernepliktig % Skoleelev i undervisning 1 t % Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Heldagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Halvdagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Skolebesøk av pedagog kjøregodtgjørelse Barnehagekort Årskort barn % 18

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer