Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013"

Transkript

1

2

3 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune VEDTATT BUDSJETT SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Årsbudsjett for Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet VEDLEGG... 8 Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter... 8 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Vedlegg 4: Tilskudd til andre

4 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Vedtatt budsjett 2014 Arendal bystyre behandlet i møte 12. desember 2013 formannskapets forslag til handlingsprogram for herunder budsjett 2014 (bystyresak nr 163/13). Rådmannens forslag til handlingsprogram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 1-7. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og Saksprotokoll Arendal bystyre 12. desember Handlingsprogram for perioden Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2014 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2014 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal faktureres i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 4,1 % fra kr 4,93 til kr 5,13 pr m3 inkl mva fra I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2014 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner i 2014 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 2

5 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 85 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2014 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstraordinære avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2014 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet Arendal kommune har nå gått med underskudd i 7 av de 8 siste årene. Dette kan ikke fortsette og samarbeidspartiene H, Krf, V og Pp vil snu denne utviklingen slik at vi kan legge til rette for vekst i Arendal som et attraktivt samfunn. Vi erkjenner å ha en utfordring innen drift av Arendal Kommune på ca 60 mill kr før det gjøres grep for budsjettreduksjon og for å få et budsjett i balanse. I de 2 siste årene har budsjettene i tillegg innehatt et generelt kutt på 0,5 % poeng i 2011 og 2 % poeng i Det har ikke virket fullgodt etter sin hensikt. Samtidig er andre driftsutgifter ikke inflasjonsjustert. Dette skulle selvsagt også vært kompensert for. Vi konstaterer at regnskapet for Arendal kommune i 2013 går mot nok et underskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier at netto driftsresultat bør være ca 3 % slik at man kan opparbeide seg en buffer. Dette vil i så tilfelle ha kommet i tillegg til behovet i annet avsnitt. En fullfinansiering av Arendal Kommunale Pensjonskasse vil innebære at deler av ekstrapremien som pt betales inn kan reduseres med virkning fra Det er således budsjettåret 2014 som er særlig utfordrende i Arendal. Det folkevalgte nivå må bidra til realisme, redusere forventninger og også ha mot til å ta og gjennomføre upopulære avgjørelser i den hensikt å få langsiktige og gode løsninger. Befolkningen må bidra gjennom en mindre heving av eiendomsskatten og en liten vekst i gebyrene for de kommunale tjenester. Det samlede avgiftsnivå vil være på linje med de fleste norske kommuner. Samarbeidspartiene erkjenner at en snuoperasjon av den økonomiske utvikling for Arendal Kommune medfører at mange av partienes programposter midlertidig må vike for det overordnede målet om å få orden på ø konomien i kommunen. Følgende endringsforslag til rådmannens budsjettfremlegg blir derfor fremmet som en samlet løsning: 1. Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP) fullfinansieres ved at en eiendom med verdi ca 140 mill (Plankemyra BOS) overføres til AKP fra Arendal kommune som egenkapitalinnskudd. Eiendommen tilbakeleies til Arendal Kommune. Egen sak vil fremlegges om dette. Kr 25 mill av Arendal Kommunale Pensjonskasses forventede overskudd i 2013 inntektsføres i budsjett Kr 10 mill av overskytende overskudd tillegges egenkapital i AKP. Årsoverskudd utover kr 35 mill anvendes til dekning av premie. 2. Rådmannens forslag er ikke i balanse før han benytter kr 19 mill av siste rest av fonds. Det er ikke bærekraftig og bør heller dekkes gjennom overnevnte pkt 1. Vi har funnet rom til dekning av kr disse kr 19 mill. Eventuelt overskytende positivt driftsresultat i 2014 skal også gå til avsetning til fonds (sparing). 3

6 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune Ikke lovpålagte tjenester som i rådmannens forslag er redusert med i alt kr 6,6 mill (feilsummert i rådmannens forslag side 9 skal være kr 7,148 mill) reduseres med kr 5,850 mill. Dette innebærer at følgende poster knyttet til kultur (rådmannens forslag side 60) tas inn igjen i budsjettet supplert med noen nye poster avmerket i rosa farge nedenfor: Formål Beløp Tilskudd lag og foreninger Kr Arendal Byhistorie PARK etc Kulturskolen Støttekontakttjenesten Fellesaktiviteter, sommertiltak Kilden etc Biblioteket Internasjonalt marked, dager og KIK Ung klassisk Friluftrådet Sør Kulturnettverket Barnekultur Munkehaugen Til formannskapets disposisjon Til Kristent Internasjonalt arbeide (KIA) Økning Arendal Bibliotek (i tillegg til tilbakeført) Til prosjekt Lev Vel Til prosjekt Ungdomslos Til Nordisk informasjonskontor Sum Kr Spesifikasjon post tilskudd lag og foreninger Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende historie" Driftstilskudd historielag o.l Driftstilskudd Driftstilskudd barn & unge Tilskudd arrangementer/prosjekter barn & unge Driftstilskudd musikk Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk 0 Driftstilskudd idrett Tilskudd arrangementet/prosjekter idrett 0 Driftstilskudd andre kulturformål Tilskudd arrangementer/prosjekter andre kulturformål Tilskudd organisjonseide bygg Driftstilskudd diverse organisasjoner Tilskudd til arrangementer/prosjekter eldre

7 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Beskrivelse tilskudd/overføring Kutt/endring 2014 Tilskudd Arendal korfestival Tilskidd Aust-Agder kammerorkester Tilskudd Sørnorsk jazzsenter Tilskudd Aust-Agder musikkråd Tilskudd Skagerrak idrettsfestival Tilskudd Vegårshei skisenter Tilskudd Sørnorsk filmsenter Tilskudd Kjæmpestaden Subsidert leie lokale leietakere Arendal Kulturhus Tilskudd Arendal Kulturhus Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene Sum tilskudd og overføringer Innenfor tilskuddet overføringer på i alt kr omdisponeres kr fra investeringer Arendal Kulturhus til post subsidiert leie lag og foreninger Arendal Kulturhus slik at den opprinnelige kulturhusmillionen gjenoppstår. 4. IKT Agder og Arendal Kommune utfordres med en besparelse på kr 1,6 mill ift Denne gjentas i 2015 til Det skal nedsettes et politisk utvalg til å se på den politiske organiseringen. Dette arbeidet bør resultere i forenklinger som igjen gir seg utslag i sparte godtgjørelser og reduksjon i posten tapt arbeidsfortjeneste. 6. Sykefraværs-problematikk i Arendal kommune må øverst på dagsorden hos alle ledere. Målet er en reduksjon på 1 % poeng i 2014 og ytterligere et prosent-poeng i Målbildet er et sykefravær under 7,0 % etter Samarbeidspartiene støtter det arbeidet som er igangsatt administrativt for å nå målsettingene. Ingen enheter i Arendal kommune bør - over tid (1 år) - ha høyere sykefravær enn 10 %. Ordningen med egen medarbeider som kun arbeider med å redusere sykefravær skal fortsette. 7. Det etableres et politisk utvalg som skal forberede konkurranseutsetting av de tjenester som egner seg for det. Utvalget skal avgi sin innstilling til bystyret i oktober Vi vil styrke kvalitet og innhold i alle skolene i Arendal. Gjennom endringer i skolestrukturen nedleggelse av de aller minste skolene Løddesøl og Nesheim- vil vi kunne omfordele 13,4 mill (5,7mill (Løddesøl) +7,7 mill (Nesheim) til de andre skolene ifølge skolemodellen hvert år. (Se eget saksfremlegg). Eydehavn skole beholdes slik den er i dag ut denne valgperioden. Lokalsamfunnene på Nesheim og Løddesøl skal tilgodeses med bygningsmasse til etablering av grendehus for å støtte opp om nærmiljøet. 9. Budsjettet for 2014 må salderes ved endring i eiendomsskatt for å kunne balanseres. Man er enige om at eiendomsskatten for boliger/leiligheter skal heves med 1,0 promille fra 5,6 til 6,6 - i I 2015 forplikter man seg til å nedsette eiendomsskatten basert på kommunens økonomi på det tidspunkt. 10. Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt pga vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere pga eiendomsskattens beregningsgrunnlag. 11. Dersom rådmannen etter sin varslede omorganisering anbefaler ansettelsesstopp så skal dette ikke omfatte oppvekst, omsorg eller barnevern. Opptrappingsarbeidet for barnevernet skal fortsette. 12. Det opprettes et tilsynsutvalg for omsorgssektoren som en forsøksordning. 13. Moland helsehus selges ikke i inneværende valgperiode. 14. Basert på at man gjennom de overnevnte tiltak har lagt til rette for positive driftsresultater i årene fremover så fremskynder vi utbyggingen av en ny skole på Tromøy til byggestart høsten 5

8 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Drift Det er også inntatt strakstiltak som må utføres på Roligheden skole i 2014 på i alt kr 12,9 mill samt utbedringer knyttet til Tromøyhallen med ramme kr 2,5 mill. Finansutgiftene til dette er innarbeidet. 15. Det bes om at Rådmannen fremmer et forslag til hvordan administrasjonen i Arendal kommune effektivt kan rapportere nøkkeltall i kortfattede månedlige rapporter. Ny rapportering forutsettes å ha oppstart primo Det anmodes om at rådmannen tar en vurdering av skolenes fordelingsmodell. Vurderingen skal ha som formål å kunne gi skolene mer forutsigbare rammer. Bystyret ber rådmannen vurdere en høyere elevfaktor og en redusert klassefaktor fra Pkt Tiltak Bruk av Arendal Pensjonskasses resultat til redusert reguleringspremie og dermed styrket likviditet Inntekt -25,0-25,0-25,0-25,0 Hel/delvis Eliminert rådmannens inndekning av negativt driftsresultat Sparing 13,65 Avsetning til fond Sparing 9,75 7,15 4,15 3 Eliminert kulturkuttet fra rådmannens forslag Øket utgift 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Nye poster -jfr endringsforslag i Word-format dat Øket utgift 1,35 1,35 1,35 1,35 4 Ikt Agder-effektivisering Red. utgift -1,6-1,6-2,0-2,0 5 Redusert politikergodtgjørelse pga forenkling Red. utgift -0,5-1,0-1,5-1,5 6 Sykefravær Red. utgift -0,6-3,0-5,0-7,0 7 Konkurranseutsetting Red. utgift 0,0-3,0-5,0-7,0 8 Omfordeling av midler i skole/oppretthold Eydehavn Øket utgift 1,7 3,5 3,5 3,5 9 Eiendomsskatt Red. inntekt 6,0 14,0 20,0 24, Økte finansutgifter fra økte investeringer Øket utgift 0,5 1,5 4,0 8, Økonomisk rapportering Red. utgift 0,0-1,0-2,0-3,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering Pkt Tiltak Forsømt vedlikehold Roligheden skole 12,9 0,0 0,0 0,0 2 Forsømt arbeide Tromøyhallen 2,5 0,0 0,0 0,0 3 Samlokalisering Ellegård 0,5-0,5 0,0 0,0 4 Fremskutt oppstart Roligheden skole 2,0 10,0 75,0 45,0 Sum 17,9 9,5 75,0 45,0 Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, ba på vegne av Ap, Sv, Sp og FrP om lovlighetkontroll: Med bakgrunn i vedtak fattet av bystyret pålydende: Ordfører skal påse at det politiske utvalg som behandler klagesaker på eiendomsskatt på grunn av vanskelig økonomi har en imøtekommende holdning, slik at de med dårligst økonomi ikke blir stilt enda vanskeligere på grunn av eiendomsskattens beregningsgrunnlag bes det om lovlighetskontroll, jfr. kommuneloven 59. 6

9 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Dette med følgende begrunnelse: - Har ordføreren lov til å instruere andre folkevalgte i et folkevalgt organ til å innta en holdning til en eller flere saker? - Kan Arendal kommune frita en gruppe innbyggere fra eiendomsskatt? Dessuten bør det vurderes: - Ble det stemt over formannskapets innstilling til handlingsprogram, årsbudsjett og skattevedtak, jfr. kommuneloven 8? 7

10 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune VEDLEGG Vedlegg 1: Oblgatoriske oversikter Skjema 1 A Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Skatt på inntekt og formue LN110 Ordinært rammetilskudd LN120 Skatt på eiendom LN130 Andre direkte eller indirekte skatter LN140 Andre statlige overføringer LN145 Sum frie disponible inntekter LN150 Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre LN160 finansutgifter LN170 Avdrag på lån LN175 Netto finansinntekter/-utgifter LN190 Til ubundne avsetninger LN200 Til bundne avsetninger LN220 Bruk av ubundne avsetninger LN230 Bruk av bundne avsetninger LN235 Netto avsetninger LN240 Overført til investeringsregnskapet Korr for gen statstilskudd, mva-komp mv LN245 Til fordeling drift LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

11 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 1 B Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap Administrasjonsenheten Informasjon og service Infrastruktur og geodata Helse,barn og unge Barnevern Kulturenheten Organisasjon og personal IKT strategi - og forvaltning Østre Agder Brannvesen Arendal voksenopplæring Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene Skole Sandnes skole Strømmen oppvekstssenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Jovannslia/Lia barnehage Øyestad barnehageenhet Omsorg Vest Omsorg Øst Psykisk helse og rus Mestring og Rehabilitering Aktivitet og Service Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg Enhet Psykisk helse og rus Enhet Funksjonshemmede

12 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Enhet nr Navn Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Enhet Hjemmebaserte tjenester Enhet Institusjoner Regnskap Nav-Arendal Østre Agder Krisesenter Legevakten Hisøy skole Rådmannen m/stab Sum

13 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2A Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Investeringer i anleggsmidler LN110 Utlån og forskutteringer LN120 Avdrag på lån LN130 Avsetninger LN135 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV LN140 Bruk av lånemidler LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler LN160 Tilskudd til investeringer LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner LN180 Andre inntekter LN185 SUM EKSTERN FINANSIERING LN190 Overført fra driftsregnskapet LN200 Bruk av avsetninger LN210 SUM FINANSIERING LN215 UDEKKET/UDISPONERT

14 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Skjema 2B Brutto investeringer Arendal kommune Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler Reasfaltering Asfaltering grusveger Trafikksikkerhetstiltak Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu Utskifting av brøyteutstyr Landmålerutstyr Massivregistrering Skanning oppmålingsarkiv Parkeringsautomater Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser Ladestasjoner el-biler Utskifting av lysarmaturer Erstatning PDA-er Biler Jovannstunet Transporttjenesten - buss IKT-utstyr krisesenteret Regulering turløype Harebakken-Myra Arendal idrettspark, planlegging 2 rundløyper Arendal og omegn kunstisbane, planlegging rehab toppdekke Maskinkjøp park/idrett Lekeplassutstyr Tilrettelegging friområder Kunstarena Torbjørnsbu Gruver Kulturskolen - utskifting pianoparken Kulturskoletimen IKT- skoler og barnehager Brann: kjøretøy Infrastruktur Barbu bukt Infrastruktur Kunskapshavna del Opparbeidelse Langbrygga - Kanalplassen Vitensenteret Sørlandet Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) Rundkjøring Barbu Inventar og utstyr Eureka trinn Kirkegårder Kirker Ledningsanlegg Biologisk rensetrinn i Saulekilen Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt Sum brutto investeringer

15 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 LN100 Brukerbetalinger LN110 Andre salgs- og leieinntekter LN120 Overføringer med krav til motytelse LN130 Rammetilskudd LN140 Andre statlige overføringer LN150 Andre overføringer LN160 Inntekts- og formuesskatt LN170 Eiendomsskatt LN180 Andre direkte og indirekte skatter LN185 Sum driftsinntekter LN190 Lønnsutgifter LN200 Sosiale utgifter LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod LN220 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod LN230 Overføringer LN240 Avskrivninger LN250 Fordelte utgifter LN255 Sum driftsutgifter LN256 Brutto driftsresultat LN260 Renteinntekter og utbytte LN270 Mottatte avdrag på lån LN275 Sum eksterne finansinntekter LN280 Renteutgifter og låneomkostninger LN290 Avdrag på lån LN300 Utlån LN305 Sum eksterne finansutgifter LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner LN310 Motpost avskrivninger LN315 Netto driftsresultat LN330 Bruk av disposisjonsfond LN340 Bruk av bundne fond LN355 Sum bruk av avsetninger LN360 Overført til investeringsregnskapet LN380 Avsatt til disposisjonsfond LN390 Avsatt til bundne fond LN395 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/ LN410 mindreforbruk

16 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2014 Opprinnelig vedtatt busjett 2013 Regnskap 2012 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelse LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringer LN09 Sum inntekter LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommal egenprodu LN15 Overføringer LN17 Fordelte utgifter LN18 Sum utgifter LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjer og andeler LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond LN24 Avsetninger til bundne fond LN26 Sum finansieringstransaksjoner LN27 Finansieringsbehov LN29 Bruk av lån LN30 Mottatte avdrag på utlån LN32 Overføringer fra driftsregnskapet LN33 Bruk av disposisjonsfond LN34 Bruk av ubundne investeringsfond LN35 Bruk av bundne fond LN37 Sum finansiering LN38 Udekket/udisponert

17 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Stuenes skole ekskl basseng Ny barnehage Engene - 80 plasser Ny barnehage Hisøy - 80 plasser Rykene skole Forsømt vedikehold Roligheten skole Forsømt arbeid Tromøyhallen Handlingsplan skoler-2014 arb.miljøloven Stintahallen- Sikre taket og veggene Tiltak barnehager samlet Arendal Bibliotek - automatisering/selvbetjening Akuttplasser ungdom Tiltak omsorgsenheten samlet Utv kontor hj.sykepleien Flosta Færvik BOS Tiltak skoleenhet samlet Myndighetskrav kommunale bygg Transportmidler IKT utstyr/programvare ENØK-tiltak Fjellsikring Kjøp av boliger Kjøkken /vaskerier Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys Garasjer/carport hjemmesykepleie Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager Madshaven to boenheter Roligheten - ny skole Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole Sum brutto investeringer Arendal Eiendom KF

18 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Tekn utstyr Bekkevik bakareal Fergekai lokalferger Kommune brygger Tollbodkai Barbubukt småbåthavn Ny Gjestehavn Kjøp av areal N4 Eydehavn Eydehavn nytt/flytting havnebygg Nytt industribygg Sørkomp Sum brutto investeringer Arendal Havnevesen KF

19 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT Økning Merknad Festeavgift for 10 år Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år Enkeltbillett barn Sesongkort voksne over 16 år Sesongkort barn Leie av skøyter Pr. gang Sliping av hockeyskøyter Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Gratis Vedtatt av bystyret Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time 0% 1125/døgn Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time 0% 750/døgn Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time 0% 1500/døgn Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/ time 250/time 0% 1875/døgn Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time 0% 1125/døgn Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time 0% 2000/døgn Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time 0% 2500/døgn Depositum spesialrom % Depositum nøkler % BIBLIOTEK Purregebyr voksne % Purregebyr barn % 17

20 Handlingsprogram Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 KULTURSKOLE Økning Merknad Vokal-/instrumentundervisning ,7% Visuell kunst ,7% - - Scenekunst/drama ,7% - - Baby-rytmikk ,7% Leie av instrument % Eks. moms Dirigenttjenester skolemusikkorps Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter ,7% Pr. halvår Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år % Pr. gang Pensjonister/studenter % Pr. gang Pensjonister/studenter % Klippekort 10 klipp Voksen % Pr. gang Voksen % Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/1 år Gratis Gratis 0% Barn % 1-15 år Voksen % Familie 225-1v 2 barn Familie 290-1v 3 barn Famlie 353-1v 4 barn Famlie % 2 v 2 barn Familie v 3 barn Familie v 4 barn Student, honnør, vernepliktig % Skoleelev i undervisning 1 t % Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Heldagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Halvdagsbesøk med bil kjøregodtgjørelse Skolebesøk av pedagog kjøregodtgjørelse Barnehagekort Årskort barn % 18

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2 Årsbudsjett for 2014... 2 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser: A 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre 21.6.2010

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset ARENDAL KOMMUNE Rådhuset NYTT GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYR GJELDENDE FRA 01.01.09 VEDTATT AV BYSTYRET 11.12.08 KAP. A- ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester

Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester Vedlegg 2: Betalingssatser kommunale tjenester Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus. Priser inkludert MVA Parkeringssted Type parkering 2010 2011 Økning Barbubukt Timesparkering

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012. Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus. Priser inkludert MVA

HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012. Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus. Priser inkludert MVA Vedlegg 3: Priser Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus. Priser inkludert MVA Parkeringssted Type parkering Barbubukt Timesparkering Kr. 7 pr time Kr. 8 pr Time 14 % Barbubukt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015

Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016-2019 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2016... 4 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 10. desember 2015... 4 2.1 Handlingsprogram for perioden 2016-2019... 4 2.2 Årsbudsjett for 2016... 4 3. VEDLEGG... 11 Vedlegg 1:

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016, Budsjett 2013 Arendal kommune 2012

Handlingsprogram 2013-2016, Budsjett 2013 Arendal kommune 2012 1 VEDTATT BUDSJETT 2013... 2 2 SAKSPROTOKOLL ARENDAL BYSTYRE 13. DESEMBER 2012... 2 2.1 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2013-2016... 2 2.2 TILTAK FOR EN ROBUST KOMMUNEØKONOMI... 2 2.3 ÅRSBUDSJETT FOR 2013...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010 VEDLEGG. Vedlegg:

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010 VEDLEGG. Vedlegg: VEDLEGG Vedlegg: Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Vedlegg 2: Betalingssatser, kommunale tjenester Vedlegg 3: Bemanningsoversikt Vedlegg 4: Tilskudd til andre 51 av 66 52 av 66 VEDLEGG 1: Obligatoriske

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer