Refleks 1 - Januar Regionsjef i farta s Fjerner tidstyver s Helse og Asfalt s 12-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13"

Transkript

1 Mistet nesten hånden s 4-5 NR Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s Fjerner tidstyver s Helse og Asfalt s Refleks Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei 4. ÅRGANG 1 Skadetallet skal ned - Én skade er én for mye. Brudd på sikkerhetsreglene aksepteres ikke under noen omstendighet, sier Mestas anleggsdirektør Stein Iversen. Alle fraværsskader skal nå granskes innen to døgn, og ledelsen varsler konsekvenser for den eller de som er ansvarlige for brudd på sikkerhetsreglene. Side 3-7 SIDE 8-9 Mestakampanje i media Foto: Bo Mathisen

2 2 Refleks 1 - Januar 2006 LEDER...det skal ikke herske tvil om at sikkerhet hviler som et spesielt ansvar på alle lederes skuldre uansett hvilken lederrolle man har i selskapet. Sikkerhet og helse kommer alltid først. Forpliktende sikkerhetsarbeid Foto: Bo Mathisen Et nytt år gir nye utfordringer og erfaringer, og det er et godt utgangspunkt. Men ikke alle erfaringer er utelukkende av det gode, og på nyåret fikk vi en opplevelse vi g jerne skulle vært foruten: I mediene kunne vi lese, se og høre at Arbeidstilsynet i høst krevde stans ved noen av våre anlegg. Etter en uanmeldt besøksrunde i oktober, ble fem anlegg stengt med umiddelbar virkning. Fordi vi ikke hadde alt på plass slik vi skal. Det er kritikkverdig at vi ikke hadde alt på stell at sviktende rutiner og manglende etterlevelse av regler og forskrifter krevde stans i driften. Det er uakseptabelt, og vi må g jøre alt vi kan for å hindre at noe lignende skjer ig jen. Dette må være vårt g jensidige nyttårsløfte. Et løfte er imidlertid en forpliktelse, og det skal ikke herske tvil om at sikkerhet hviler som et spesielt ansvar på alle lederes skuldre uansett hvilken lederrolle man har i selskapet. Sikkerhet og helse kommer alltid først. Ingen ansatt i Mesta kan hevde at krav til inntjening må gå foran hensynet til sikkerhet. Den som hevder dét, bryter med selskapets verdigrunnlag. Det står ikke respekt av gode økonomiske resultater, dersom resultatene er oppnådd ved å gå på akkord med sikkerheten. For øvrig er skader det klart mest kostnadskrevende elementet i all prosjektg jennomføring. Stans i arbeidet og oppryddingsarbeid tapper selskapet for store verdier, og bidrar derig jennom til å skape utrygge arbeidsplasser. Og saken er egentlig enkel: Alle skal komme like hele hjem, som da de dro på jobb. I motsatt fall må vi vurdere konsekvenser for brudd på sikkerhetsreglene. Sikkerhet handler om regler og instrukser, men mest av alt om holdninger. Det handler om at noen iblant tar ubetenksomme, unødige og i verste fall ulovlige sjanser. Dermed har vi et holdningsproblem vi må løse. Det krever at vi løfter sammen, og billedlig talt, at vi også passer på at andre løfter riktig. Vi må aldri godta at en kollega setter seg selv eller andre i fare, men føle ansvar og si fra når det er nødvendig. Vi må fortsette arbeidet med å bygge en solid sikkerhetskultur, og her g jelder det å være utålmodig. Kanskje må det radikale virkemidler til for å nå våre mål. Gode HMStall er det viktigste målet, og brudd på sikkerhetsregler bør få tøffe konsekvenser enten det er ledere, arbeidslag eller enkeltpersoner som stilles til ansvar. For det skal svi på pungen hvis man setter liv og helse på spill. Vi har ikke råd til å la være. Kristian E. Just konstituert daglig leder MESTA akkurat nå: Selskapets merkestyrke Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har på oppdrag fra Mesta kartlagt omdømmet til Mesta og selskapets viktigste konkurrenter. Undersøkelsen er foretatt blant disse målgruppene: Politiske miljøer, markedet, leverandører, NTNU-studenter og egne ansatte. Undersøkelsen viser at Mesta har høy kjennskap blant eksterne målgrupper. 78 prosent av de spurte kjenner til selskapet, uten å få opplyst navn på Mesta eller konkurrentene på forhånd (uhjulpet kjennskap). Tilsvarende tall for Veidekke er 64 prosent. Den høye kjennskapen styrker merkevaren Mesta. Mesta har det beste totalinntrykket blant avgangsstudentene ved bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Av disse studentene har 75 prosent et meget eller ganske godt inntrykk av selskapet, hvilket er positivt i forhold til nyrekruttering til Mesta. Med merkestyrke menes summen av følgene faktorer: uhjulpet kjennskap, markedsleder, merkenavnets styrke, hovedleverandør, kundetilfredshet og lojalitet (371) Mesta 318 (318) 291 (280) Merkestyrke i markedet (fjorårets score i parantes) 283 (276) Veidekke Skanska NCC REDAKSJON: Ansv. redaktør Grunde Fredriksen, Redaktør Mikkel Friis, Tor Heimdahl, Erik Riste, Kjetil Ekkeren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 24. januar ADRESSE: Refleks, Mesta as, Postboks 5133, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIKdesign, Trykk: Merkur Trykk, Opplag: 6 300

3 Refleks 1 - Januar SIKKERHET OG SKADER Sikkerhetsarbeidet forsterkes ytterligere For høye skadetall og Arbeidstilsynets rapport etter en omfattende kontrollrunde på flere av Mestas anlegg i oktober, viser det samme: Sikkerhetsarbeidet i Mesta er ikke godt nok og innsatsen må styrkes ytterligere. Foto: Bo Mathisen Erik Riste Det var i oktober i fjor at Arbeidstilsynet g jennomførte uanmeldte tilsyn ved 23 av Mestas anlegg. Kontrollrunden medførte ni pålegg om stans, og i januar fikk Arbeidstilsynets rapport fra tilsynsrunden oppmerksomhet i nyhetene. - Spesielt lederansvar - Mesta vil ikke under noen omstendighet akseptere brudd på sikkerhetsreglene, og dette er en sak vi burde ha vært foruten. Alle ansatte, og spesielt ledere på alle nivåer, har et særskilt ansvar for å se til at alle sikkerhetsregler følges til punkt og prikke, sier anleggsdirektør Stein Iversen i Mesta. Nå styrkes sikkerhetsarbeidet i selskapet ytterligere innenfor samtlige virksomhetsområder. - Én skade er én for mye Etter Arbeidstilsynets runde ble alle nødvendige tiltak for å oppheve stansen i arbeidene g jennomført umiddelbart, og i løpet av få timer kunne arbeidet g jenopptas ved samtlige anlegg. I Arbeidstilsynets rapport ble det også gitt flere pålegg som Mesta fikk frist til 1. februar med å utbedre. - Mesta tar rapporten fra Arbeidstilsynet meget alvorlig og vi gikk umiddelbart i gang med å utbedre påleggene. Alt skal være på plass innen fristen, sier Iversen. Han understreker at alt anleggsarbeid er risikofylt og forbundet med fare. Desto viktigere er derfor arbeidet med å redusere risiko og styrke sikkerheten. - I Mesta jobber vi hver eneste dag med sikkerhet for våre ansatte. Én skade er alltid én for mye, sier han. - Likevel fant Arbeidstilsynet flere brudd på sikkerhetsreglene. Betyr det at sikkerhetsarbeidet tross alt ikke er prioritert høyt nok? - Sikkerhetsarbeidet har høyeste prioritet, men vi må innse at her sviktet det flere steder. Slik sett er det nyttig og viktig at Arbeidstilsynet g jennom sin virksomhet avdekker feil og mangler. Det skal bidra til å g jøre oss bedre, sier Iversen, som legger vekt på at Mesta har aldri vunnet anbud ved å gå på akkord med sikkerheten. - Mesta er underlagt, og følger, de samme lover og bestemmelser som andre aktører i bransjen. Det er helt avg jørende at dette etterleves. Totalt i selskapet har ulykkestallene en fallende tendens, men tallene er likevel for høye. Vi er ikke tilfreds før vi har null skader, og vårt mål er at folk kommer like hele hjem som da de kom på jobb om morgenen, sier anleggsdirektør Stein Iversen. Anleggsdirektør Stein Iversen.

4 4 Refleks 1 - Januar 2006 SIKKERHET OG SKADER Iverksetter Senest innen to døgn etter eventuell skade med fravær skal g jeldende virksomhetsdirektør g jennomføre gransking av ulykken. Det er ett av flere konkrete tiltak Mesta skisserer i sin rapport til Arbeidstilsynet. Erik Riste Rapporten kommer som et resultat av Arbeidstilsynets uanmeldte besøk ved flere av Mestas anlegg i oktober. Den skisserer blant annet ulike langsiktige tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet og samtidig hindre at man ig jen risikerer arbeidsstans. Nyttig med gransking Ett av de langsiktige tiltakene omfatter opplæring i bygging og bruk av stillaser, og dette er allerede igangsatt. Videre er Arbeidstilsynets rapport diskutert i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og i flere av selskapets ledermøter. Andre tiltak som skal diskuteres er eventuelle konsekvenser ved regelbrudd. Det er besluttet at ved enhver ulykke som medfører skade med fravær, skal det g jennomføres en gransking i løpet av to døgn. Virksomhetsdirektøren der skaden har funnet sted er ansvarlig for å g jennomføre granskningen. - Vi har det siste halve året g jennomført slike granskinger i forbindelse med ulykker, og det har vist seg å være svært nyttig. At vi nå innfører dette som fast praksis ved skader med fravær er jeg svært Regiondirektør Kjell Inge Davik. tilfreds med, sier regiondirektør Kjell Inge Davik i Mesta. Her ble arbeidene stoppet Av de 23 arbeidsstedene som ble besøkt av Arbeidstilsynet var det to virksomhetsområder det ble g jort funn hos, og som ga stans i arbeidene; i Anlegg og i Drift sørøst. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak, og bare timer senere kunne anleggene åpnes. Her ble arbeidet stanset: VO Byggeplass Kommentar Anlegg Øst Vigernes Kringen Riksvei 22 Arbeid i veien uten tilstrekkelig sikring Drift SørØst Breivik bru, Åmot i Buskerud Fire stans grunnet manglende sikring ved arbeid i høyden, manglende rekkverk Anlegg Vest Agaparsellen R- 550 Hordaland Stans hos UE grunnet manglende sikring ved arbeid med tørrmuring i høyden Anlegg Nord Fv 285, Steinkjer Stans grunnet en usikret stige, arbeid på toppen av betongkulvert uten sikring og oppstikkende armeringsjern Anlegg Nord LOFAST Stans grunnet usikret stillas og oppstikkende armeringsjern Anlegg Nord E 6, Femtevasslia 2, Kråkmofjell Stans grunnet usikret stillas og manglende opplæring av et verneombud Det legges også opp til at tilsyn fra Arbeidstilsynet som medfører stans vil få konsekvenser for det aktuelle prosjektet. - Må kunne regelverket - For å oppnå bedre sikkerhet er det flere forhold det må fokuseres på. Vi må forsikre oss om at våre ansatte har tilstrekkelig kjennskap til lover, regler og øvrige krav. Vi må også forsikre oss om at opplæringen er god nok og at utstyret som brukes tilfredsstiller sikkerhetskravene, sier organisasjons- og personaldirektør Jan Øyri, Bare flaks jeg LØTEN: Olaf Antonsen var bare noen tidels sekunder unna å få kappet av seg armen i en ulykke i november. - Det er bare flaks som g jør at jeg fortsatt har armen, sier han. reddet armen Foto: Gaute B. Iversen - Det var min egen feil som g jorde at jeg fikk armen i klem, og sånn skal ikke skje. Det sto nok litt stille i toppen, sier Olaf Antonsen. I november fikk han armen i klem på en lastebil med samme type lem på siden som bilen i bakgrunnen.

5 Refleks 1 - Januar 2006 SIKKERHET OG SKADER tiltak Skadetallene går ned Figuren nedenfor viser den fallende tendensen. Før Mesta ble etablert som eget selskap var skadefrekvensen høyere enn den er nå. Skadene er altså ikke relatert til omstillingen selskapet har vært g jennom Mesta slurver ikke - Det er ingen grunn til å hevde at Mesta slurver med sikkerheten. Men det er alvorlig for enhver arbeidsgiver hvis sikkerheten på arbeidsplassen ikke ivaretas, sier forbundsleder Erna Dynge i Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun etterlyser bedre dialog om sikkerhet mellom byggherre og entreprenør. Mikkel Friis som mener at mye handler om holdninger: Det hjelper lite med utstyr, opplæring og kunnskap hvis ikke holdningene til å opptre sikkert er til stede. - Ulykker er ofte et bevis på at risikomomentene ikke vurderes riktig eller overses. Vi skal ha en kultur der det gir status å si fra, og ledere på alle nivåer har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten. I tillegg har naturligvis hver eneste ansatt ansvar for å tenke sikkerhet både for seg selv og sine kolleger og følge de regler og lover som g jelder, sier Jan Øyri. I nyhetsinnslag i TV2 tidlig i januar fra flere av Statsbyggs og Mestas anlegg, hevdet Erna Dynge at stort tidspress ved mange anlegg og arbeidsplasser fører til slurv og snarveier, og at det setter sikkerheten i fare. Men kritikken var ikke rettet spesielt mot Mesta. Byggherrens ansvar - Man vil finne feil hos alle hvis man leter. Utgangspunktet for min kommentar var at TV2 kontaktet meg og ba om en kommentar i forbindelse med at Arbeidstilsynets rapport fra en besøksrunde hos Statsbygg og Mesta, sier Dynge. - Jeg mener at byggherren ofte har manglende kontrollrutiner knyttet til sikkerhet. Vi ser også svikt i kommunikasjonen om sikkerhet mellom byggherre og entreprenør, sier forbundsleder Erna Dynge. - Byggherren har ansvar for å sikre at det er en HMS-plan, mens entreprenøren har ansvar for internkontroll i forhold til sikkerhet. Ofte er det stort tidspress på kontraktene. Slik jeg ser det er det særlig byggherren som må fokusere enda sterkere på sikkerhet, sier hun. Tekst: Gaute B. Iversen Olaf Antonsen (55) har jobbet i Mesta og Statens vegvesen siden han var 17 år og har aldri vært utsatt for noen alvorlige ulykker eller hendelser. Men i begynnelsen av november holdt det på å gå virkelig galt. På en nyasfaltert bussholdeplass langs riksvei 3 i Løten jobbet han sammen med en innleid lastebil og sjåfør med å legge ut grus på veibanketten. I dét lastebilsjåføren var i ferd med å lukke sidelemmen på lastebilen, stakk Antonsen hånda inn for å dra ut litt ekstra grus. - Jeg syntes det var litt lite grus akkurat der vi sto, og stakk hånda inn for å dra ut litt ekstra. Plutselig satt hånda dønn fast, sier den røslige karen. Planet var tippet sidelengs for å legge ut grus og det er to sidelemmer på lastebilen, en oppe og en nede. Den nedre lemmen er hydraulisk og klemmer den øvre lemmen på plass. - Hånda satt fast like over håndleddet. Jeg skrek som bare det, men fikk ikke kontakt med sjåføren. Plutselig stoppet han fordi han syntes noen ropte. Det reddet armen. Bare flaks, sier Antonsen. Tok seg god tid Mens Antonsen sto med armen var i klem, kom sjåføren ut av lastebilen for å se hva som skjedde. Da han fikk se kollegaen kom han seg raskt inn i bilen ig jen. - Han tok seg litt god tid, veit du. Sånn at han var sikker på å trykke på riktig knapp, den som åpnet lemmene. Det g jorde svinaktig vondt, sier Antonsen. Etter en tur til legevakt med røntgenfotografering av armen kunne han lettet konstatere at han slapp unna med blåmerke og smerter. Tre dager senere var Antonsen tilbake på jobb. - Det g jorde så vondt at da han åpnet lemmen måtte jeg sette meg ned. Siden jeg klarte å bevege fingrene skjønte jeg at det ikke var brudd. Det er helt utrolig at det gikk så bra. Jeg var bare tidels sekunder fra å få den kappet tvert av. Etter ulykken har han ikke tenkt så mye på det som skjedde, men medgir at han aldri kommer til å stikke armen inn på den måten ig jen. - Det var litt dumt g jort, men det gikk bra. Jeg kan ikke la det prege meg hver dag, da kunne jeg ikke gått på jobb, sier han. - Englevakt - Antonsen hadde englevakt. Det er mange tonns kraft i de lemmene og sjåføren stoppet akkurat i tide, sier distriktssjef Odd Kristian Aas. Granskningen etter ulykken konkluderte med at det var noen uregelmessigheter ved lastebilen. På den øvre lemmen var det satt på en kjetting slik at grusen ikke skulle rase så langt ut, en løsning som ikke var godkjent. Betjeningspanelet til lemmen var også dårlig merket. - I tillegg var ikke risikovurderingen av jobben i forkant god nok. Men ingen kunne forutse at noen skulle stikke armen inn mellom lemmene, sier han, og understreker at det jobbes mye med sikkerhet, men at det tar lang tid å endre holdninger og kultur. - Dette må sitte i ryggmargen på folk. Det er farlig å jobbe på veien. Vi forsøker å holde barna våre borte fra veien, mens vi selv jobber der hver dag. Derfor må vi tenke sikkerhet hele tiden. Motivasjonen er blitt bedre med årene, og den blir stadig bedre, sier Aas. Mer sikkerhet Etter 38 år i yrket er ulykken i november det mest alvorlige Antonsen har vært utsatt for, men det har vært nære på noen ganger. - Særlig langs E6 er det mye stygg kjøring. Folk respekterer ikke skiltingen og bryr seg ikke om at vi jobber i veien. De kjører som gale, sier han, godt fornøyd med at Mesta fokuserer på sikkerhet. Han mangler aldri noe dersom han føler behov for sikkerhetsutstyr. - Når vi jobber i veien er det kjøringen som er problemet. Vi er blitt mye bedre til å skilte og sikre oss enn vi var. Men det hjelper lite hvis folk ikke tar hensyn til at vi jobber i veien, sier han. - Vi må og skal tenke sikkerhet hver dag. Antonsen hadde flaks, sier distriktssjef Odd Kristian Aas. Foto: Gaute B. Iversen

6 Refleks 1 - Januar 2006 SIKKERHET OG SKADER - Aksepterer for høy risiko Montering av stillas. Foto: Bo Mathisen - Folk vet at de har en risikofylt jobb, og de aksepterer for mye risiko. Det er en av årsakene til at ulykker skjer, sier Jørn-Egil Tøien, KHMSsjef i Mesta. Tekst: Gaute B. Iversen De siste årene har antallet ulykker som har ført til fravær gått nedover. Likevel var det i fjor 50 skader med fravær, et tall som skal reduseres ytterligere. - Vi aksepterer for høy risiko, og i tillegg er den totale bevisstheten rundt hva som kan skje, for liten. Og det tas for lite forholdsregler, sier Jørn-Egil Tøien, som mener mye handler om å endre holdninger og kultur. I et stort selskap som Mesta tar slikt tid. - Vi må tenke g jennom hvem som blir oppfattet som helter. Er det de som har alt i orden og sikrer seg så det ikke skjer noen ulykker? Eller er det de litt vågale som får jobben raskere g jort, som så får ros og anerkjennelse, spør han. Fagarbeidere og baser på skadetoppen Skadestatistikken viser at det er fagarbeidere og baser som skader seg. På høyere nivå i organisasjonen skjer det så å si ikke skader. - Sikkerhet er et ledelsesansvar. Det er viktig at basene er bevisste på at de både er ledere og rollemodeller. Kulturen basene representerer påvirker alt som skjer under dem, sier Tøien, som understreker at det er en plikt for alle å si fra når noe er eller kan gå galt. - Det skal gi status å si fra, og vi må få folk til å si fra tidligere. Det er for sent når det har skjedd en ulykke. Uønskede forhold skal man si fra om umiddelbart. Vi har faktisk sendt blomster til verneombud som har stanset arbeid, sier han. Foto: Mikkel Friis KHMS-sjef i Mesta, Jørn-Egil Tøien sykedager I fjor skjedde det 50 skader. Til sammen resulterte det i sykedager. I snitt blir det 39,5 fraværsdager per skade. De vanligste skadene er i ekstremitetene, altså ytterst på armer og bein. Hele 70 prosent av fraværsdagene skyldes skader i hånd, fot eller ankel. Skader skjer hyppigst i overgangen mellom årstidene, mellom høst og vinter og mellom vinter og vår. En hendelse registreres som skade når det fører til legebesøk. Fravær regnes fra første dag etter skadedagen. I tillegg til skader med fravær registreres det som kalles uønskede hendelser og uønskede forhold. De 50 skadene som skjedde blant Mesta-ansatte i fjor, var fordelt slik illustrasjonen til høyre viser. Flest skader er det i fingre og hånd, deretter er det foten folk skader mest. Øynene er også høyt oppe på skadelista. Skader på indre organer er det som i fjor ga lengst fravær. I snitt hadde de to skadene på indre organer hele 111 dager fravær som følge av skaden.

7 Refleks 1 - Januar 2006 SIKKERHET OG SKADER Her skjedde skadene i 2005: Skader desember Drift nord 7 skader 145 fraværsdager 21 fraværsdager per skade Drift vest 7 skader 189 fraværsdager 27 fraværsdager per skade Ansikt 2 prosent av skadene 7 dager fravær/skade Indre organer 4 prosent av skadene 111 dager fravær/ skade Bein 4 prosent av skadene 10 dager fravær/skade Fot 28 prosent av skadene 28 dager fravær/skade Anlegg (hele landet) 14 skader 750 fraværsdager 50 fraværsdager per skade Asfalt- og materialproduksjon (hele landet) 6 skader 95 fraværsdager 16 fraværsdager per skade Drift sørøst 16 skader 840 fraværsdager 53 fraværsdager per skade Øye 10 prosent av skadene 19 dager fravær/skade Skulder/arm/rygg 4 prosent av skadene 65 dager fravær/skade Hånd/finger/ håndledd 30 prosent av skadene 26 dager fravær/skade Kne 8 prosent av skadene 7 dager fravær/skade Ankel 10 prosent av skadene 54 dager fravær/skade Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær SKADE MED FRAVÆR BRUDD- OG SLAGSKADER Drift nord distrikt Mosjøen Ansatt ble påkjørt ved kryssing av vei. Skade: Ribbeinsbrudd og punktert lunge. Skadested: Fylkesvei 494 i Beiarn kommune SKADE MED FRAVÆR SLÅTT SKULDER Drift sørøst distrikt Kongsberg En ansatt skled ved bæring av skilt. Skade: Slo skulderen, sykemeldt i 14 dager. Granskning g jennomføres og det arbeides med muligheter for å finne alternativt arbeid. Skadested: Lierstranda SKADE UTEN FRAVÆR HÅND/HÅNDLEDD Anlegg region øst En ansatt skled og ble kjørt til legevakt. Ukjent skadeomfang. Skadested: E6 Råde SKADE MED FRAVÆR BRUDD- OG SLAGSKADER Drift sørøst distrikt Kongsberg En ansatt ble påkjørt under skilting ved rekkverksprosjekt. Skade: Brukket lår- og leggbenet pluss noen kuttskader SKADE UTEN FRAVÆR SKADET RIBBEIN Drift nord Verksted En fagarbeider skadet et ribbein ved kapping av stålbjelke. Skade: Har ikke medført fravær, men er gransket. Skadested: Ved Ulsberg i Sør-Trøndelag SKADE UTEN FRAVÆR STEIN OVER EN PERSON Anlegg region vest En ansatt fikk stein på seg. Skade: Undersøkt av lege og det er lagt til rette for alternativt arbeid. Skadested: Helgehorn og Morkåstunnelen, Eiksund SKADE UTEN FRAVÆR I OSLO STRØMGJENNOMGANG Drift sørøst distrikt Oslo Under elektroarbeider i Oslo har en av våre ansatte fått strømg jennomgang. Vedkommende føler seg pigg, men tar en sjekk på legevakten. Hendelsen granskes av distrikt Oslo.

8 8 Refleks 1 - Januar 2006 MESTAS REKRUT TERINGSK AMPANJE Vil kapre flere ledere Knapphet på sivilingeniører med ledererfaring innen bygg- og anlegg betyr tøff kamp om de som finnes. Mesta har startet en omfattende rekrutteringskampanje for å vinne kampen om ingeniørene og for å øke kunnskapen om selskapet. Kjetil Ekkeren Kampanjen som både skal gi økt rekruttering og bygge merkevaren Mesta, vil synligg jøre selskapet i mediene g jennom hele 2006, både g jennom tv, radio og aviser. Kampanjen skal imidlertid ikke erstatte den beste måten å rekruttere og bygge et selskap videre på, nemlig g jennom å levere det selskapet lover. Det bidrar til at kundene kommer tilbake. Kampanjen understreker selskapets ambisjon om videre utvikling, om å skape verdier og tiltrekke seg flere flinke mennesker. kunne vokse videre og skape nye arbeidsplasser, er det helt nødvendig å få flere sivilingeniører med på laget. - I 2005 lot vi være å regne på anleggsjobber til en verdi av rundt 4 milliarder kroner, som følge av mangel på faglig kvalifiserte lederressurser. Med normal uttelling ville vi vunnet kontrakter for cirka to milliarder ekstra. Her ligger hovedgrunnen til at vi har satt i gang kampanjen, sier Totland. Vekstmuligheter Dersom Mesta lykkes med å rekruttere 40 ingeniører som kan gå inn som anleggsledere, kan det utløse en omsetningsøkning på rundt 2 milliarder kroner. For hver sivilingeniør Mesta rekrutterer, antar selskapet å kunne ansette cirka 10 fag- og veiarbeidere. - Lykkes vi med å rekruttere de menneskene vi er på jakt etter, vil vi lettere kunne ta flere jobber i for eksempel kommune- og kraftmarkedet hvor vi i dag må si nei til jobber fordi vi ikke har kapasitet. Økt rekrutteringsstyrke vil gi Mesta muligheten til å oppfylle sin ambisjon om vekst, sier Terje A. Totland. Driftsdirektør i region vest, Terje A. Totland, mener rekrutteringskampanjen vil gi Mesta god drahjelp i kampen om de flinkeste folkene. Foto: Bo Mathisen - Skiller oss fra andre - Kampanjen kommer i tillegg til det vi tilstreber å g jøre hver eneste dag for å styrke Mesta å sette kundene i fokus og levere høy kvalitet på våre produkter. Vi må bygge ytterligere kunnskap om selskapet for å tiltrekke oss de dyktigste lederne og fagfolkene. Det er en forutsetning for videre utvikling, sier Mestas direktør i region vest, Terje A. Totland. - Vi tror kampanjen vil være viktig drahjelp i kampen om de flinkeste folkene. Hvis vi klarer å øke kunnskapsnivået om Mesta og tydelig vise hvilke kvaliteter vi står for, vil vi lykkes med rekrutteringen og styrke Mesta som selskap, sier Totland To milliarder mer I dag uteksamineres det færre sivilingeniører årlig enn det som går av med pensjon, og kampen om denne ressursgruppen er hard. Søkningen til sivilingeniørstudiet ved NTNU er rekordhøy, men antall studieplasser er uforandret. For at Mesta skal KAMPANJEN: Tv- og radioreklame som forteller hva Mesta driver med og varsler om kommende avisannonser Annonser i de store avisene forteller om selskapet og informerer om ledige stillinger Egen kampanjeside på Mesta har lansert en jobbgaranti til nyutdannede studenter innen bygg- og miljøteknikk med master/siv.inggrad, gitt at de oppfyller definerte krav Rekrutteringsannonsene vil bli rykket inn i følgende aviser: Tv-reklamen vises på TV2 og TV3 Radioreklame på P4

9 Refleks 1 - Januar 2006 MESTAS REKRUT TERINGSK AMPANJE 9 og fagfolk Riktig vei å gå BERGER: Den nye rekrutteringskampanjen ble godt mottatt av ansatte i distrikt Oslo. Rundt 120 personer hadde benket seg på distriktskontoret på Berger da forhåndsvisningen av den nye reklamefilmen sto på programmet. Tor Heimdahl Veiarbeiderne ga uttrykk for at kampanjen er et riktig grep i kampen om de dyktigste hodene, og at dette også er viktig for å vinne nye kontrakter. Veiarbeider Odd Østenby var en av dem som lot seg begeistre: - Jeg er sikker på at denne kampanjen vil g jøre Mesta bedre kjent blant folk flest. Reklamefilmen sendes i to TV-kanaler og på radio i tillegg til avisannonser. Det vil folk legge merke til. Jeg håper kampanjen g jør at vi kan ansette flere folk og dermed vinne flere oppdrag, sier han. Tror på flere oppdrag Det var et spent publikum som tok plass for å se reklamefilmen, og budskapet om at Mesta trenger flere ledere og fagfolk for å utvikle selskapet videre ble godt mottatt. - Jeg tror det er riktig vei å gå, og dette virker veldig bra, sier veimester Thorbjørn Theodorsen. Han tror Mesta vil tjene inn pengene kampanjen koster g jennom rekruttering av flere ledere. Det vil ig jen bety at Mesta kan regne på flere oppdrag og forhåpentligvis vinne en del av disse. Omstillingen over Mesta feiret samtidig tre år og selskapet har vist at det er konkurransedyktig. Nå står man foran en ny og spennende fase, noe fungerende distriktssjef Vegard Kristoffersen mener bidro til den gode atomsfæren i salen. Mange av de Kristoffersen snakket med etter lanseringen var fornøyd med det de hadde sett. - Flere ga uttrykk for å være stolte av å jobbe i Mesta. At så mange ansatte i distrikt Oslo og verkstedet på Berger var samlet for å markere vår nye kampanje, viser at forventningene var meget store, sier Kristoffersen. - Jeg tror kampanjen vil fenge, og den g jør meg stolt, sier bas Terje larsen (t.h.). Kollega Rune Øien mener tøff konkurranse g jør en slik kampanje nødvendig og at den vil styrke Mesta. Gjør meg stolt TØNSBERG: Først var det stille. Så snurret film. Deretter kom lavmælt mumling og krav om reprise. Det var en stolt g jeng med tunnelarbeidere i Tønsberg som så Mestas nye reklamefilm for første gang. Basen Terje Larsen ble stolt og likte det han så. Mikkel Friis - Dette er bra! Jeg tror Mesta vil få mange gode søkere, sa Terje Larsen etter at han hadde sett reklamefilmen for Mesta sammen med sine kolleger. Visningen for tunnelkarene på Tønsberg-pakka ble lagt til vekslingen mellom dag og kveldsskift. Et tjuetalls tunnelarbeidere hygget seg med kaffe og kake mens de så på det som skal bidra til å rekruttere flere dyktige folk og øke kunnskapen om Mesta. Blir mer stolt Terje Larsen har vært lenge i bransjen, og jobbet for flere entreprenører før han begynte i Statens vegvesen og siden fulgte med over til Mesta. Nå er han bas på driverlaget og kjører tunnelrigg. - Mange nye reklamefilmer forteller en historie, det er litt artig. Vi er en ledende aktør i vår bransje, og jeg tror dette vil fenge, sier Larsen. - I utgangspunktet trives jeg godt både på jobben og med tunnelyrket. Klart jeg blir enda mer stolt etter å ha sett dette, sier han, godt fornøyd med satsingen. - Det eneste jeg stusser over er at det tok så lang tid å lage de få sekundene som vi er med på. Filmfolkene var her jo en hel dag, men sånn er det vel å lage film. Foto: Mikkel Friis Alle tre foto: Tor Heimdahl Odd Østenby tror folk vil legge merke til Mestas kampanje. Veimester Thorbjørn Theodorsen er godt fornøyd med presentasjonen av selskapets kampanje og mener dette er riktig vei å gå. Det var store forventninger til kampanjen og fungerende distriktssjef Vegard Kristoffersen mener forventningene ble innfridd. Viktig i konkurransen I motsetning til Larsen, er dagreparatør Rune Øien fersk i Mesta selv om han har lang erfaring som mekaniker. Han stemplet inn i selskapet for tre måneder siden, og så langt er han svært fornøyd med det unge selskapet Mesta. - Profilering er veldig viktig, ikke minst fordi det er tøff konkurranse. Det er fortsatt mange som ikke vet hva Mesta er. Etter denne kampanjen vil de vite det, sier Øien, som er innforstått med at det har vært noe turbulens g jennom omstillingsperioden. Derfor tror han ikke alle vil bli begeistret. Men selv er han krystallklar i troen på at kampanjen er viktig: - Mesta skal g jøre seg mer attraktiv som arbeidsplass, og en slik kampanje kan ikke måles i kroner og øre. Hvis man ikke g jør noe oppnår man ingenting. Jeg tror at en god jobb g jøres av flinke folk. Derfor er dette riktig, sier Rune Øien.

10 10 Refleks 1 - Januar 2006 MESTA FORBEDRINGSSYSTEM Skal fjerne ti KVINESDAL: En evaluering av arbeidet med oppsett av brøytestikk i Kvinesdal avdekket at 40 prosent av arbeidstiden gikk med til andre oppgaver enn effektivt stikkesetting. Nå skal tidstyvene «arresteres», slik at arbeidet blir utført så effektivt som mulig. Tor Heimdahl Ifølge Mesta forbedringssystem er all tidsbruk, utenom effektiv produksjon og nødvendige støttefunksjoner «sløsing». Når hele 40 prosent av tidsbruken blir sett på som ikke produktiv, er det liten tvil om at forbedringspotensialet er stort. - Den store tidstyven vi avdekket var tid til reparasjon og tilpasning av utstyr, i tillegg til mangelfull planlegging og opplæring før oppstart. Dette overrasket oss, forklarer driftsansvarlig Arnt Nøkland. Gjennomførte tidsstudie Arbeidsprosessen med nedsetting av brøytestikk ble høsten 2005 valgt ut som et viktig forbedringsområde i driftslaget. For å få oversikt før spesielle tiltak ble iverksatt, ble det g jennomført en tidsstudie som løp over 22 skift. Operatørene målte tiden som gikk med til effektiv produksjon, opplæringstiltak, transport og forflytning, møter, reparasjon av utstyr og lignende. Resultatet viste at hele 40 prosent av tiden gikk med til andre g jøremål enn ren produksjon. Den store sløseren var driftsstans som skyldtes reparasjon av utstyr, kombinert med mangelfull opplæring før oppstart. Foto: Mesta Foto: Mesta Mestas administrasjonssenter har også startet opp arbeidet med Mesta forbedringssystem. Frig jøre tid og redusere stress - Siktemålet med kartleggingen var å redusere «sløsingen» så mye som mulig. Først og fremst for å kunne frig jøre tid og ressurser til fakturerbart arbeid, men også for å redusere arbeidsrelatert stress, forklarer forbedringsleder Rolf Tidemann. Arbeid med brøytestikk er hovedoppgaven for de fleste driftslag i Mesta et par måneder om høsten og våren. Funksjonskontraktene stiller krav til g jennomføringsperiode, ferdigstillelsestidspunkt og utførelsesstandard. Å utføre dette arbeidet på en mest mulig effektive måte er derfor viktig.

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen BAKGRUNN Trafikken og konflikten menneske-maskiner i arbeidsområder oppfattes som mest farlige av de som er ute på veien Alkohol

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Samhandling i HMS-arbeidet Tromsø 12. og 13. februar 2008

Samhandling i HMS-arbeidet Tromsø 12. og 13. februar 2008 Samhandling i HMS-arbeidet Tromsø 12. og 13. februar 2008 Byggherre ikke lenger entreprenør HMS-arbeidet i Statens vegvesen: Var sterkt prega av stor egenproduksjon Nye roller etter at Statens vegvesen

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15.

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15. Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Mona Bråten, Fafo 15. oktober 2012 1 2 Datamateriale Representativ undersøkelse blant norske

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Ulykkesutvikling i entreprisedriften i 2012 Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Status Ulykkesutvikling entreprisedriften I perioden 2003-2009 er det registrert 10 dødsulykker.

Detaljer

Regionalt verneombud Anders Johnsen

Regionalt verneombud Anders Johnsen Regionalt verneombud Anders Johnsen 4 Er bygningsarbeidere g mindre verdt enn andre? 5 Regionale verneombud Den regionale verneombudsordningens formål er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

EN FARLIG BRANSJE 06. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY, EU-28, 2012 (% OF FATAL ACCIDENTS)

EN FARLIG BRANSJE 06. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY, EU-28, 2012 (% OF FATAL ACCIDENTS) EN FARLIG BRANSJE FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY, EU-28, 2012 (% OF FATAL ACCIDENTS) 2 06. Source: Eurostat Health and safety at work statistics 3 06.1 DØDSFALL 2005: Demontering av tårnkran

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!»

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» 30.11. 2017 Samfunnets beste valg Bakgrunn Flere alvorlige skader i 2015 og 2016 Mange «småskader» i 2017 Eksempel på skader En sorteringsmaskin gikk

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer